No Picture

Communiqué on Organ Transplantation and Donation (2013).

12/08/2018 Martin 0

In Athens, July 16/29, 2013 Protocol n. γ-1776 Communiqué on Organ Transplantation and Donation To all the Clergy and Laity throughout the Nation Beloved children of the Church of Christ, The Holy Synod of the Church of the Genuine Orthodox Christians during its session on June 7/20 2013, having investigated assiduously the question of “brain death,” organ transplantation, and “presumed […]

No Picture

Ἀνακοίνωσις περὶ μεταμοσχεύσεων καὶ δωρεᾶς σώματος (2013).

12/08/2018 Martin 0

Ἀριθμός Πρωτ. γ –  1776 Ἐν Ἀθήναις,   16 / 29 –  7 – 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς Ἐπικρατείας Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς  7/20-6-2013, ἐρευνήσασα ἐνδελεχῶς τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη: 1.    Ἡ ἔννοια […]

No Picture

Саопштење o дародавца органа (2013).

12/08/2018 Martin 0

Протокол бр. γ -1776 Атина, 16/29.7.2013. Саопштење свом клиру и свем верном народу широм наше земље Љубљена чеда Цркве у Христу, Свештени Синод Цркве ИПХ Грчке је на заседању 7/20.6.2013, на ком је детаљно истраживао питање тзв. мождане смрти, пресађивања и аутоматске сагласности, одлучио: Појам мождане смрти је вештачки (произвољан). Мртав човек је онај код кога су дефинитивно престале кардиопулмоналне […]

Католик, провозглашенный Православной Церковью святым мучеником.

12/08/2018 Martin 0

Алоизий Егорович Трупп – латгальский крестьянин, русский солдат, лакей императора Николая II, до смерти сохранивший верность царской семье и расстрелянный вместе с Романовыми. Католик, провозглашенный православной Церковью святым мучеником. Четыре человека были убиты вместе с царской семьей в Екатеринбурге: лейб–медик Евгений Сергеевич Боткин, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, повар Иван Михайлович Харитонов, лакей Алексей Егорович Трупп. Лакей — всего лишь […]

No Picture

Записки об экуменизме. Преподобный Иустин (Попович, 1979).

12/08/2018 Martin 0

Папизм – [такая же] ересь, как и арианство. Папизм есть многоглавая ересь. Св. Марк Эфесский [говорит, что] «еретик, и подлежит правилам о еретиках тот, кто хотя бы и немногим отступил от правой веры… латиняне суть еретики, и как еретиков мы отсекли их». Объединение «церквей» не самобытно, это обезьянье подражание «объединённым нациям». Какая легкомысленность, [ведь] в Церкви Богочеловек всё и вся, […]

No Picture

Попытки Льва III изъять Filioque из символа веры

12/08/2018 Martin 0

Из диалога папы Льва с послами Карла Великого: ПОСЛЫ: Раз верно, как вы говорите, -и правильно говорите – хорошо петь этот самый Символ, неужели же, когда слово /Filioque/, полное истинной веры, изымается от среды, это самое слово, как будь оно против веры, всеми не будет осуждаться? Итак, какой дашь совет, чтобы это самое не привело к какой-нибудь беде? ПАПА: Если […]

No Picture

Изложение свитка веры против Векка. Свят. Григорий II Кипрский, патриарх Константинопольский (1289)

12/08/2018 Martin 0

Святейшего и вселенского патриарха Кир Григория Кипрского, на которого некоторые нападали, и было (это изложение) им сильным ответом Не задолго пред сим приключившияся в Церкви смуты и волнения имели своим как бы отцем и началовождем известного супостата, вечно обуреваемого завистью к спасению людей и никогда не престающего изыскивать всевозможные средства и способы отдалить их от него (спасения). Впрочем, здесь замешан […]

No Picture

Томос Константинопольского собора 1484 г. с торжественным осуждением униатского Ферраро-Флорентийского собора.

12/08/2018 Martin 0

Томос Константинопольского собора 1484 г. с торжественным осуждением униатского Ферраро-Флорентийского собора Сей святой, великий и вселенский собор по изволению Божию, при содействии Божественной благодати и благодаря усилиям блаженных и святейших патриархов царствующего града Константинова собравшийся в Божественном и всечестном храме Пресвятой Богородицы Паммакаристы, когда кормило Кафолической Церкви держал сперва ныне покойный славный кир Максим, а затем ныне правящий кир Симеон, […]

No Picture

Τόμος της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου (1484 μ.Χ.)

12/08/2018 Martin 0

ΤΟΜΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΥ 1484 μ.Χ. (ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΦΕΡΑΡΡΑΣ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ) Ἡ ἁγία μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ αὕτη σύνοδος, ἡ ἐπινεύ­σει καὶ χάριτι θείᾳ καὶ συνδρομῇ τῶν μακαρίων καὶ ἁγιωτάτων πατριαρχῶν τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων Κωνσταντίνου συναθροισθεῖσα ἐν τῷ θείῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τοῦ τε ἀοιδίμου ἐκείνου, τοῦ ἤδη προαποιχομένου, κυροῦ […]

Проблема церковного календаря. Из бюллетеня Полиции безопасности и СД от 21 сентября 1942 года.

18/07/2018 Martin 0

Из бюллетеня Полиции безопасности и СД от 21 сентября 1942 года Проблема церковного календаря …В середине декабря 1941 года некоторые коменданты местностей (в Стругах Красных и в Острове), ссылаясь на предписание вышестоящей инстанции, потребовали от православных совершать все церковные праздники, также и Рождество, по григорианскому календарю. Это неожиданное требование вызвало среди верующих бурю негодования. Особенно напряженным было положение в Стругах […]