EKUMENIZM
Nowy styl
 
Προς νεοημερολογιτη θεολογο. (2018) Νικόλαος Μάννης
Bój za prawdziwe prawosławie.
Света новомученица Екатерина (мученички пострадала ради заштите отачког календара)
Kontrowersje rumuńskie – Stylici, czyli… starokalendarzowcy. dr hab. Ewa Kocój
Греческий митрополит Хризостом Кавуридис – борец с масонством. (2010) Николай Селищев
О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)
O prześladowaniu Prawdziwego Prawosławia w Rmunii.
О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)  (ru.)  (.) Persecution True Orthodoxy in Romania. (2007)  (en.)  (ru.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Nieznane dotąd świadectwa prześladowań prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Rumunii.

Старый стиль лучше новых двух. (2004)
Нѣсколько словъ о старомъ стилѣ. (2001) Митр. Виталій (Устиновъ)
О «новом стиле» и своих «праздниках». Митрополит Виталий (Устинов)
2000
Исторія возникновенія календарнаго вопроса.
Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas
Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)
Григоріанская реформа какъ средство папской экспансіи. (1992) Людмила Перепелкина
Путь доброго несогласия. (1991) Афонский старец Савва.
О православной Пасхаліи и Календарѣ.
Kalendarz juliański – 1000-letnia ikona czasu na Rusi. (1988) Ludmiła Pierepiełkina
О новомъ стилѣ, любви и страшномъ экзаменѣ. (1985) Свт. Филаретъ (Вознесенскій)
Rumuński metropolita-wyznawca św. Glikieriusz (+1985). F.S. Bulikanu
Святитель Гликерий Румынский (+1985)
Sprzeniewierzenie się prawosławiu poprzez kalendarz. (1983) Bp Grzegorz (Grabbe, †1995)
Jak my, chrześcijanie, powinniśmy spotykać Nowy Rok? Abp Abercjusz (Tauszew)
Новостильники — безъ Петрова поста. Архіеп. Аверкій Таушевъ († 1976 г.)
Письмо старца Филофея (Зервакоса) о старом и новом календарном стиле.
Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)
Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)  (pl.) Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (cz.)  (.)  (.)

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

1950
О новомъ и старомъ стилѣ. Архіеп. Серафимъ Богучарскій
Проблема церковного календаря. Из бюллетеня Полиции безопасности и СД от 21 сентября 1942 года.
Пасхально-календарный вопросъ.
Голос Святого Афона. О старом и новом стиле. (1934) Иеросхимонах Феодосий Карульский.
Краткія каноническія сужденія о лѣтосчисленіи. (1932) Ѳеофанъ (Быстровъ), архіеп. Полтавскій и Переяславскій
Открытое письмо всѣмъ вѣрнымъ чадамъ Церкви Христовой. (1931) Митр. Иннокентій Фигуровскій
О Православномъ календарѣ. Архіепископъ Иннокентій.
Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)
Петиція православныхъ грековъ. (1924)
1923 r. – schizma nowo-kalendarzowa
Отношеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря. (1918) И. И. Соколовъ
Соборное дѣяніе по вопросу о календарѣ. Всероссійскій Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг.
Правила Православной Церкви о празднованіи Пасхи. (Съ толкованіями Никодима, епископа Далматинско-Истрійскаго)
Отношеніе проф. В. В. Болотова къ грегоріанскому календарю. (1900) Б. А. Тураевъ
Греческая Кормчая книга (Пидаліонъ) о Православной пасхаліи и календарѣ. (1888)
Попытки и старанія римской куріи ввести грегоріанскій календарь у славянъ православныхъ и уніатовъ. (1877) Я. Ѳ. Головацкій
О времени празднованія Пасхи по счисленію Юліанскаго и Григоріанскаго календаря. (1867) П. П. Бутурлинъ
Чудо Божего наказанiя за принятiе нового календаря во время бретской унiи. (XVII)
ВТОРОЙ СИГИЛІОНЪ Вселенскаго Патріарха Кирилла. (1756)
SYGILION. Sobór Konstantynopolitański 1583 r. na temat nowego kalendarzowego stylu i paschalii.
Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству. (1583)
1582 r. – kalendarz gregoriański