Nowy styl

Stary styl lepszy od dwóch nowych. (2004)
Старый стиль лучше новых двух. (2004)
Słów kilka o starym stylu. (2001) Metr. Witaliusz Ustinow
Нѣсколько словъ о старомъ стилѣ. (2001) Митр. Виталій (Устиновъ)
Historia pojawienia się kwestii kalendarzowej. (1999)
Исторія возникновенія календарнаго вопроса.
Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)
Gregoriańska reforma jako środek do papieskiej ekspansji. (1992) Ludmiła Pierepiełkina
Григоріанская реформа какъ средство папской экспансіи. (1992) Людмила Перепелкина
Droga dobrej niezgody. (1991) Atoski starzec Sawa
Путь доброго несогласия. (1991) Афонский старец Савва.
O prawosławnej Paschalii i Kalendarzu. (1991)
О православной Пасхаліи и Календарѣ.
Kalendarz juliański – 1000-letnia ikona czasu na Rusi. (1988) Ludmiła Pierepiełkina  (ru.)
O nowym stylu, miłości i strasznym egzaminie. (1985) Św. Filaret Wyznawca
О новомъ стилѣ, любви и страшномъ экзаменѣ. (1985) Свт. Филаретъ (Вознесенскій)
Sprzeniewierzenie się prawosławiu poprzez kalendarz. (1983) Bp Grzegorz (Grabbe, †1995)  (ru.)
Nowostylnicy bez postu piotrowego. Abp Awerkij Tauszew († 1976)
Новостильники — безъ Петрова поста. Архіеп. Аверкій Таушевъ († 1976 г.)
List starca Filoteusza (Zerwakosa) o starym i nowym kalendarzowym stylu. (1975)
Письмо старца Филофея (Зервакоса) о старом и новом календарном стиле.
Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)  (ru.)  (gr.)  (cz.)
O nowym i starym stylu. (1948) Abp Serafin Sobolew
О новомъ и старомъ стилѣ. Архіеп. Серафимъ Богучарскій
Paschalno-kalendarzowa kwestia. (1935)
Пасхально-календарный вопросъ.
Głos Świętego Atosu. O starym i nowym stylu. (1934) Hieromnich Teodozjusz Karulski
Голос Святого Афона. О старом и новом стиле. (1934) Иеросхимонах Феодосий Карульский.
Krótkie opinie kanoniczne o rachubie czasu. (1932) Abp Połtawski i Pierejasławski Teofan Bystrow
Краткія каноническія сужденія о лѣтосчисленіи. (1932) Ѳеофанъ (Быстровъ), архіеп. Полтавскій и Переяславскій
List otwarty do wszystkich wiernych dzieci Cerkwi Chrystusowej. (1931) Metr. Innocenty Figurowski
Открытое письмо всѣмъ вѣрнымъ чадамъ Церкви Христовой. (1931) Митр. Иннокентій Фигуровскій
O prawosławnym kalendarzu. (1926) Abp Innocenty
О Православномъ календарѣ. Архіепископъ Иннокентій.
Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)
Petycja prawosławnych Greków. (1924)
Петиція православныхъ грековъ. (1924)
Stosunek prawosławnego Wschodu względem kwestii reformy kalendarza. (1918) I.I.Sokołow
Отношеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря. (1918) И. И. Соколовъ
Soborowe dzieje w kwestii kalendarza. Wszechrosysjki Sobór Lokalny 1917-1918 r.
Соборное дѣяніе по вопросу о календарѣ. Всероссійскій Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг.
Kanony Cerkwi Prawosławnej o świętowaniu Paschy (z komentarzem Nikodema bpa Dałmatinsko-Istrijskiego).
Правила Православной Церкви о празднованіи Пасхи. (Съ толкованіями Никодима, епископа Далматинско-Истрійскаго)
Stosunek prof. W.W. Bołotowa względem kalendarza gregoriańskiego. (1900) B.A. Turajew
Отношеніе проф. В. В. Болотова къ грегоріанскому календарю. (1900) Б. А. Тураевъ
Grecka księga sternicza (Pidalion) o prawosławnej Paschalii i kalendarzu. (1888)
Греческая Кормчая книга (Пидаліонъ) о Православной пасхаліи и календарѣ. (1888)
Próby i starania kurii rzymskiej wprowadzenia kalendarza gregoriańskigo u prawosławnych Słowian i unitów. (1877) J.T.Gołowackij
Попытки и старанія римской куріи ввести грегоріанскій календарь у славянъ православныхъ и уніатовъ. (1877) Я. Ѳ. Головацкій
O czasie świętowania Paschy według obliczeń kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. (1867) P. P. Buturlin
О времени празднованія Пасхи по счисленію Юліанскаго и Григоріанскаго календаря. (1867) П. П. Бутурлинъ
ВТОРОЙ СИГИЛІОНЪ Вселенскаго Патріарха Кирилла. (1756)
SYGILION. Sobór Konstantynopolitański 1583 r. na temat nowego kalendarzowego stylu i paschalii.  (ru.)  (en.)
Okólnik konstantynopolitańskiego patriarchy Jeremiasza II do prawosławnego rusko-litowskiego i ormiańskiego duchowieństwa. (1583)
Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству. (1583)
Cud Bożej kary za przyjęcie nowego kalendarza w czasach unii Brzeskiej.
Чудо Божего наказанiя за принятiе нового календаря во время бретской унiи. (XVII)