Zerwanie jedności

Raz jeszcze o wspominaniu heretyckich biskupów
Еще раз о поминовении еретичествующих архиереев.
Zerwanie jedności z heretykami i 15 Kanon Dwukrotnego Soboru 861 r.
Прекращение поминания еретиков и 15 Правило Двукратного Собора 861 г.  (en.)
Liturgiczna łączność z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana. (2016)  (en.)  (gr.)
Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?
Dlaczego prawdziwie prawosławni są prawdziwie prawosławnymi. Kapłan Maksym Maretta.
Почему истинно-православные истинно православны. Отец Максим Маретта  (en.)
Dobre nieposłuszeństwo czy złe posłuszeństwo? prof. Teodor Zisis (2006 r.)
Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис
Święty Atoski Monaster Esfigmenu. Oświadczenie w/s prześladowań. (2003)
Jedność z heretyckimi biskupami jest niedopuszczalna. (1997) Metr. Cyprian I
List prawosławnego wyznanie wiary. (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)
Письмо православнаго исповѣданiя Архимандрита Адрiана Синайскаго.  (en.)
Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.
Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.
Droga dobrej niezgody. (1991) Atoski starzec Sawa
Путь доброго несогласия. (1991) Афонский старец Савва.
Eklezjologia. Dr Aleksander Kalomiros (1990)
Экклисиология. Александр Каломирос
Święci rosyjskich katakumb. (1982) Ojciec Serafin Rose
Cвятые российских катакомб. Отец Серафим Роуз
List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)
Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)
Prawosławie we współczesnym świecie. Głos sumienia w greckiej (nowostylnej) archidiecezji. (1968)
Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)
Przeciwko kłamliwemu jednoczeniu. Dr Aleksander Kalomiros
Против ложного единения. Александр Каломирос  (en.)
Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій
Zasady postępowania w czasie panowania herezji – sformułowane przez świętego mnicha ihumena Teodora Studyty.  (ru.)