MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Żydów

1NAJWYŻSZE OBJAWIENIE BOŻE.1 Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,2 a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki;3 który będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego i utrzymując wszystko słowem mocy swej, dokonawszy oczyszczenia grzechów, siedzi po prawicy majestatu na wysokościach,4 stawszy się tym wyższym od aniołów im osobliwsze nad nich imię odziedziczył. CHRYSTUS SYNEM, ANIOŁOWIE SŁUGAMI.5 Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: “Synem moim jesteś ty? ja dziś zrodziłem ciebie?” I znowu: “Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?”6 I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: “I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży.”7 A do aniołów właśnie mówi: “Który czyni swych aniołów wichrami i swoje sługi płomieniem ognia.”8 Do Syna zaś: “Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości berłem królestwa twego.9 Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich.10 I: “Ty, Panie, na początku utwierdziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk twoich.11 One zginą, ty zaś trwać będziesz i wszystkie jak szata zestarzeją się.12 I zmienisz je jak odzienie i odmienią się. Ty zaś sam ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną.”13 A do którego kiedy z aniołów rzekł: “Siedź po prawicy mojej, aż położę. nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”14 Czyż nie wszyscy są duchami usługującymi, wysyłanymi na posługę dla tych, co mają otrzymać dziedzictwo zbawienia?
2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.

RU Brytjka King J. 2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.1 cf. Tłum. Толк. Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok.Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Сегw2 рaди подобaетъ нaмъ ли1шше внимaти слы6шаннымъ, да не когдA tпадeмъ. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryought
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlythe more earnest
προσεχειν prosechein
V-PAN G5721
προσέχωprosechōto watch outto give
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/wewe
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who.
ακουσθεισιν akoustheisin
V-APP-DPN G5685
ἀκούωakouōto hearto the things which we have heard
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest, lest at any time
παραρυωμεν pararuōmen
V-2APS-1P G5652
παραρρέωpararreōto drift awaywe should let
 
2 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem słowo, ogłoszone przez aniołów, stało się trwałe, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę,Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, (За?_т7є.) Ѓще бо глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть и3звёстно, и3 всsко преступлeніе и3 њслушaніе првdное пріsтъ мздовоздаsніе: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who;
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
λαληθεις lalētheis
V-APP-NSM G5685
λαλέωlaleōto speakspoken
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas
βεβαιος bebaios
A-NSM
βέβαιοςbebaiosfirmstedfast
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallevery
παραβασις parabasis
N-NSF
παράβασιςparabasistransgressiontransgression
και kai
CONJ
καίkaiandand
παρακοη parakoē
N-NSF
παρακοήparakoēdisobediencedisobedience
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived
ενδικον endikon
A-ASF
ἔνδικοςendikosjustjust
μισθαποδοσιαν misthapodosian
N-ASF
μισθαποδοσίαmisthapodosiarecompensea
 
3 cf. Tłum. Толк. jakże my jej ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Gdyż ono było z początku głoszone przez Pana, zostało nam potwierdzone przez tych, co słyszeli;то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, кaкw мы2 ўбэжи1мъ, њ толи1цэмъ неради1вше спcніи, є4же зачaло пріeмь глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ нaсъ и3звэсти1сz, 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπως pōs
ADV-I
πωςpōshowHow
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
εκφευξομεθα ekfeuxometha
V-FDI-1P G5695
ἐκφεύγωekfeugōto escapeshall
τηλικαυτης tēlikautēs
D-GSF
τηλικοῦτοςtēlikoutosso greatso great
αμελησαντες amelēsantes
V-AAP-NPM G5660
ἀμελέωameleōto neglect, if we neglect
σωτηριας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which; which
αρχην archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginningthe first
λαβουσα labousa
V-2AAP-NSF G5631
λαμβάνωlambanōto takeat
λαλεισθαι laleisthai
V-PPN G5745
λαλέωlaleōto speakto be spoken
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underby
των tōn
T-GPM
hothe/this/who;
ακουσαντων akousantōn
V-AAP-GPM G5660
ἀκούωakouōto hearthem that heard
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/wewe
εβεβαιωθη ebebaiōthē
V-API-3S G5681
βεβαιόωbebaioōto confirm, and was confirmed
 
4 cf. Tłum. Толк. gdy Bóg też poświadczał znakami i cudami i rozlicznymi mocami i rozdawaniem Ducha Świętego według woli swojej.при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле? сосвидётельствующу бGу знaменьми же и3 чудесы2, и3 разли1чными си1лами, и3 д¦а с™aгw раздэлeньми, по своeй є3мY в0ли; 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνεπιμαρτυρουντος sunepimarturountos
V-PAP-GSM G5723
συνεπιμαρτυρέωsunepimartureōto testify withbearing
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod also
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod also
σημειοις sēmeiois
N-DPN
σημεῖονsēmeionsignwith signs
τε te
PRT
τεteand/both, both
και kai
CONJ
καίkaiandand
τερασιν terasin
N-DPN
τέραςteraswonderswonders
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποικιλαις poikilais
A-DPF
ποικίλοςpoikilosvariouswith divers
δυναμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowermiracles
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyHoly
μερισμοις merismois
N-DPM
μερισμόςmerismosdivisiongifts
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
την tēn
T-ASF
hothe/this/who?
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own
θελησιν thelēsin
N-ASF
θέλησιςthelēsiswillwill
 
CHRYSTUS PANEM PRZYSZŁEGO ŚWIATA.5 cf. Tłum. Толк. Albowiem nie aniołom poddał Bóg przyszły świat, o którym mówimy.Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; Не ѓгGлwмъ бо покори2 бGъ вселeнную грzдyщую, њ нeйже глаг0лемъ: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αγγελοις angelois
N-DPM
ἄγγελοςangelosangelunto the angels
υπεταξεν upetaxen
V-AAI-3S G5656
ὑποτάσσωhupotassōto subjecthath he
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe world
οικουμενην oikoumenēn
N-ASF
οἰκουμένηoikoumenēworldthe world
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
μελλουσαν mellousan
V-PAP-ASF G5723
μέλλωmellōbe about toto come
περι peri
PREP
περίperiabout, whereof
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
λαλουμεν laloumen
V-PAI-1P G5719
λαλέωlaleōto speakwe speak
 
6 cf. Tłum. Толк. Lecz zapewnił ktoś na pewnym miejscu, mówiąc: “Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz?напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? засвидётельствова же нёгдэ нёкто, глаг0лz: что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёческій, ћкw посэщaеши и5; 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιεμαρτυρατο diemarturato
V-ADI-3S G5662
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlytestified
δε de
CONJ
δέdethenBut
που pou
ADV
πούpousomewherein a certain place
τις tis
X-NSM
τιςtisoneone
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?, What
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
μιμνησκη mimnēskē
V-PNI-2S G5736
μιμνήσκωmimnēskōto rememberthou art mindful
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
η ē
PRT
ēor? or
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe son
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
επισκεπτη episkeptē
V-PNI-2S G5736
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forthou visitest
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
7 cf. Tłum. Толк. Umniejszyłeś go nieco od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ нёчимъ t ѓгGлъ: слaвою и3 чтcію вэнчaлъ є3си2 є3го2 и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηλαττωσας ēlattōsas
V-AAI-2S G5656
ἐλαττόωelattoōto make lessThou madest
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
βραχυ brachu
A-ASN
βραχύςbrachuslittlea little
τι ti
X-ASN
τιςtisone 
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besidethan
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelthe angels
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxaglorywith glory
και kai
CONJ
καίkaiandand
τιμη timē
N-DSF
τιμήtimēhonorhonour
εστεφανωσας estefanōsas
V-AAI-2S G5656
στεφανόωstefanoōto crown; thou crownedst
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κατεστησας katestēsas
V-AAI-2S G5656
καθίστημιkathistēmito appoint/conductdidst set
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe works
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe works
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof
χειρων cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof
σου]     sou
P-2GS
σύsuyouthy
 
8 cf. Tłum. Толк. Wszystko poddałeś pod nogi jego.” Przez to bowiem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił, czego by mu nie poddał. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane.все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено; вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2. Внегдa же покори1ти є3мY всsчєскаz, ничт0же њстaви є3мY непокорeно. Нн7э же не u5 ви1димъ є3мY всsчєскаz покорє1на: 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υπεταξας upetaxas
V-AAI-2S G5656
ὑποτάσσωhupotassōto subjectThou hast put
υποκατω upokatō
ADV
ὑποκάτωhupokatōunderunder
των tōn
T-GPM
hothe/this/whofeet
ποδων podōn
N-GPM
πούςpousfootfeet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothat
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
υποταξαι[     upotaxai
V-AAN G5658
ὑποτάσσωhupotassōto subjectin subjection
αυτω]     autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
αφηκεν afēken
V-AAI-3S G5656
ἀφίημιafiēmito release, he left
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ανυποτακτον anupotakton
A-ASN
ἀνυπότακτοςanupotaktosinsubordinatenot put under
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethen. But
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetnot yet
ορωμεν orōmen
V-PAI-1P G5719
ὁράωhoraōto seewe see
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υποτεταγμενα upotetagmena
V-RPP-APN G5772
ὑποτάσσωhupotassōto subjecthe put
 
9 cf. Tłum. Толк. Lecz tego Jezusa, który mało co od aniołów jest umniejszony, widzimy z powodu męki śmierci “chwałą i czcią ukoronowanego,” aby z łaski Boga za wszystkich śmierci skosztował.но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. ґ ўмaленаго мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ ви1димъ ї}са, за пріsтіе смeрти слaвою и3 чтcію вэнчaнна, ћкw да блгdтію б9іею за всёхъ вкyситъ смeрти. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/whothe suffering
δε de
CONJ
δέdethenBut
βραχυ brachu
A-ASN
βραχύςbrachuslittlea little
τι ti
X-ASN
τιςtisone 
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besidethan
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelthe angels
ηλαττωμενον ēlattōmenon
V-RPP-ASM G5772
ἐλαττόωelattoōto make lesswas made
βλεπομεν blepomen
V-PAI-1P G5719
βλέπωblepōto seewe see
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus, who
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whoof death
παθημα pathēma
N-ASN
πάθημαpathēmasufferingthe suffering
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxaglorywith glory
και kai
CONJ
καίkaiandand
τιμη timē
N-DSF
τιμήtimēhonorhonour
εστεφανωμενον estefanōmenon
V-RPP-ASM G5772
στεφανόωstefanoōto crown, crowned
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat; that
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgraceby the grace
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
παντος pantos
A-GSM
πᾶςpasallevery man
γευσηται geusētai
V-ADS-3S G5667
γεύωgeuōto tastehe
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
SPRAWCĄ ZBAWIENIA.10 cf. Tłum. Толк. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały był przywiódł, sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez mękę.Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Подобaше бо є3мY, є3гHже рaди всsчєскаz и3 и4мже всsчєскаz, привeдшу мнHги сhны въ слaву, начaльника спcніz и4хъ страдaньми соверши1ти. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπρεπεν eprepen
V-IAI-3S G5707
πρέπωprepōbe properit became
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, for
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe captain
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoof
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
πολλους pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany
υιους uious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
αγαγοντα agagonta
V-2AAP-ASM G5631
ἄγωagōto bring, in bringing
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
αρχηγον archēgon
N-ASM
ἀρχηγόςarchēgosfounderthe captain
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σωτηριας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
παθηματων pathēmatōn
N-GPN
πάθημαpathēmasufferingsufferings
τελειωσαι teleiōsai
V-AAN G5658
τελειόωteleioōto perfect, to make
 
11 cf. Tłum. Толк. Albowiem ten, co uświęca i ci, co bywają uświęcani, z jednego wszyscy. Dla tej to przyczyny nie wstydzi się braćmi ich nazywać, mówiąc:Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря: (За?_т7ѕ.) И# с™sй бо и3 њсщ7aеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, гlz: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who,
τε te
PRT
τεteand/bothboth
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αγιαζων agiazōn
V-PAP-NSM G5723
ἁγιάζωhagiazōto sanctifyhe that sanctifieth
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αγιαζομενοι agiazomenoi
V-PPP-NPM G5746
ἁγιάζωhagiazōto sanctifythey who are sanctified
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneone
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
δι di
PREP
διάdiathrough/because of: for
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
αιτιαν aitian
N-ASF
αἰτίαaitiacause/chargecause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επαισχυνεται epaischunetai
V-PNI-3S G5736
ἐπαισχύνομαιepaischunomaibe ashamed ofhe is
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
καλειν kalein
V-PAN G5721
καλέωkaleōto callto call
 
12 cf. Tłum. Толк. “Oznajmię imię twe braciom moim, w pośrodku zgromadzenia chwalić cię będą.”возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя. возвэщY и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цeркве воспою1 тz. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakSaying
απαγγελω apangelō
V-FAI-1S G5692
ἀπαγγέλλωapangellōto announce, I will declare
το to
T-ASN
hothe/this/whoname
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto
αδελφοις adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrotherunto
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstthe midst
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
υμνησω umnēsō
V-FAI-1S G5692
ὑμνέωhumneōto praisewill I sing praise unto
σε se
P-2AS
σύsuyouthy
 
13 cf. Tłum. Толк. I znowu: “Ja w nim ufać będę.” i znowu: “Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg.”И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. И# пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь. И# пaки: сE, ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito bewill
πεποιθως pepoithōs
V-2RAP-NSM G5756
πείθωpeithōto persuadeput my trust
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand. And
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
παιδια paidia
N-NPN
παιδίονpaidionchildthe children
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath given
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
14 cf. Tłum. Толк. Skoro więc dzieci były uczestnikami ciała i krwi i on podobnie przyjął w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabłaА как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, Понeже u5бо дёти приwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ приwбщи1сz тёхже, да см7ртію ўпраздни1тъ и3мyщаго держaву смeрти, си1рэчь діaвола, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceForasmuch
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
παιδια paidia
N-NPN
παιδίονpaidionchildthe children
κεκοινωνηκεν kekoinōnēken
V-RAI-3S G5758
κοινωνέωkoinōneōto participateare partakers
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
και kai
CONJ
καίkaiandand
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof flesh
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
παραπλησιως paraplēsiōs
ADV
παραπλησίωςparaplēsiōssimilarlylikewise
μετεσχεν meteschen
V-2AAI-3S G5627
μετέχωmetechōto share, he
των tōn
T-GPN
hothe/this/whodeath
αυτων autōn
P-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof the same
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe power
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
καταργηση katargēsē
V-AAS-3S G5661
καταργέωkatargeōto endhe might destroy
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof death
το to
T-ASN
hothe/this/who;
κρατος kratos
N-ASN
κράτοςkratospowerthe power
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/behim that had
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
τουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
διαβολον diabolon
A-ASM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devil, the devil
 
15 cf. Tłum. Толк. i żeby wyzwolić tych, co bojąc się śmierci, przez całe życie podlegli byli niewoli.и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. и3 и3збaвитъ си1хъ, є3ли1цы стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE пови1нни бёша раб0тэ. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απαλλαξη apallaxē
V-AAS-3S G5661
ἀπαλλάσσωapallassōto releasedeliver
τουτους toutous
D-APM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchwho
φοβω fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearthrough fear
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of 
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallall
του tou
T-GSN
hothe/this/whotheir
ζην zēn
V-PAN G5721
ζάωzaōto livelifetime
ενοχοι enochoi
A-NPM
ἔνοχοςenochosliable forsubject
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
δουλειας douleias
N-GSF
δουλείαdouleiaslaveryto bondage
 
16 cf. Tłum. Толк. Nigdzie bowiem aniołów nie przygarnia, ale “potomstwo Abrahamowe przygarnia.”Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Не t ѓгGлъ бо когдA пріeмлетъ, но t сёмене ґвраaмова пріeмлетъ: 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δηπου dēpou
ADV
δήπουdēpousurelyverily
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
επιλαμβανεται epilambanetai
V-PNI-3S G5736
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchhe took
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
σπερματος spermatos
N-GSN
σπέρμαspermaseedthe seed of
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
επιλαμβανεται epilambanetai
V-PNI-3S G5736
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchon
 
17 cf. Tłum. Толк. Stąd powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga, aby przebłagać za grzechy ludu.Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY под0битисz брaтіи, да млcтивъ бyдетъ и3 вёренъ первосщ7eнникъ въ тёхъ, ±же къ бGу, во є4же њчcтити грэхи2 людск‡z. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhenceWherefore
ωφειλεν ōfeilen
V-IAI-3S G5707
ὀφείλωofeilōto oweit behoved him
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto
αδελφοις adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrotherunto
ομοιωθηναι omoiōthēnai
V-APN G5683
ὁμοιόωhomoioōto likento be made like
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ελεημων eleēmōn
A-NSM
ἐλεήμωνeleēmōnmercifulmerciful
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito behe might be
και kai
CONJ
καίkaiandand
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priesta
τα ta
T-APN
hothe/this/whoGod
προς pros
PREP
πρόςprosto/within things
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe sins
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
το to
T-ASN
hothe/this/whoof the people
ιλασκεσθαι ilaskesthai
V-PPN G5745
ἱλάσκομαιhilaskomaito propitiatemake reconciliation for
τας tas
T-APF
hothe/this/who.
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinthe sins
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαου laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof the people
 
18 cf. Tłum. Толк. W czym bowiem sam cierpiał i był kuszony, ma moc dopomóc tym, co są kuszeni.Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.Въ нeмже бо пострадA, сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πεπονθεν peponthen
V-2RAI-3S G5754
πάσχωpaschōto sufferhe
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
πειρασθεις peirastheis
V-APP-NSM G5685
πειράζωpeirazōto test/temptbeing tempted
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe able, he is able
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
πειραζομενοις peirazomenois
V-PPP-DPM G5746
πειράζωpeirazōto test/temptthem that are tempted
βοηθησαι boēthēsai
V-AAN G5658
βοηθέωboētheōto helpto succour

3CHRYSTUS WYŻSZY NAD MOJŻESZA.1 Stąd, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,2 który wierny jest temu, co go uczynił, jak i “Mojżesz w całym domu jego.”3 On bowiem uznany został za godnego czci większej niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom ma jego budowniczy.4 Gdyż każdy dom bywa budowany przez kogoś, Bóg zaś jest, który wszystko stworzył.5 I Mojżesz wprawdzie wierny był w całym domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane,6 Chrystus zaś jako syn w domu swoim; a tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei zachowamy mocną aż do końca.WYTRWAĆ W WIERZE.7 Przeto jak mówi Duch Święty: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego,8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia na puszczy,9 gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzeli na dzieła moje10 przez czterdzieści lat.” Dlatego “rozgniewałem się na ten naród” i rzekłem: “Zawsze błądzą sercem; oni zaś nie poznali dróg moich,11 przeto przysiągłem w, gniewie moim: że nie wejdą do odpocznienia mojego.”12 Baczcie, bracia, żeby przypadkiem kto z was nie miał złej ochoty do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego;13 ale napominajcie się wzajemnie w każdy dzień, póki trwa tak ˇzwane “dziś,” żeby kogo z was nie zatwardziło oszukaństwo grzechu.14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusowymi, jeśli tylko początek istności w nim zachowamy mocny aż do końca.15 Dopóki nam mówią: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w owym rozgoryczeniu.”16 Niektórzy bowiem, gdy usłyszeli, “rozgoryczyli się,” ale nie wszyscy, którzy za sprawą Mojżesza wyszli z Egiptu.17 Na których zaś “gniewał się przez czterdzieści lat?” Czy nie na tych, co zgrzeszyli, których trupy legły na puszczy?18 Którym zaś “poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego,” jeśli nie tym, co byli niewierni?19 I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.1 Lękajmy się przeto, żeby przypadkiem, skoro trwa obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie spostrzegł się kto z was nieobecnym.2 Albowiem i nam oznajmiono, jak i im; ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą w to, co słyszeli.3 My bowiem, cośmy uwierzyli, wejdziemy do odpocznienia, według tego co powiedział: “Jak poprzysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mojego”; choć dzieła od założenia świata były skończone.4 Rzekł bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu tak: “I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.”5 I w tym znowu: “Nie wejdą do odpocznienia mojego.”6 Gdy więc pozostaje, że niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym pierwej ogłoszono, nie weszli z powodu niedowiarstwa,7 znowu naznacza dzień pewien, “dziś,” mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wyżej powiedziano: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.”8 Gdyby bowiem Jezus dał im odpocznienie, nigdy by potem o innym dniu nie mówił.9 Tak więc pozostaje dzień odpocznienia dla ludu bożego.10 Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten też odpoczął od dzieł swych, jak Bóg od swoich.11 Spieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, żeby kto nie popadł w ten sam rodzaj niedowiarstwa.12 Albowiem mowa boża jest żywa i skuteczna i przenikliwsza, niż wszelki miecz obosieczny i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca.13 I żadne stworzenie nie jest niewidzialne przed obliczem jego, lecz wszystkie rzeczy są obnażone i odkryte oczom tego, przed którym odpowiemy. CHRYSTUS ARCYKAPŁAN ZNA SŁABOŚCI NASZE.14 Mając więc wielkiego kapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.15 Albowiem nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my oprócz grzechu.16 Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w pomocy na czasie.
5POŚREDNIK MIĘDZY NAMI A BOGIEM.1 Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy; aby składał dary i ofiary za grzechy;2 który by mógł współboleć z tymi, co nie wiedzą i błądzą, gdyż i sam poddany jest słabości3 i dlatego powinien, jak za lud, tak też i za siebie samego składać ofiary za grzech4 A nikt nie bierze sobie tej go ości tylko ten, który jest wezwany przez Boga, jak Aaron.5 Tak i Chrystus nie wywyższył sam siebie, żeby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, co do niego rzekł: “Synem moim jesteś ty, ja ciebie dziś zrodziłem.”6 Jak i na innym miejscu mówi: “Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”7 I on za dni swego życia zanosząc modlitwy i pokorne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnym i ze łzami, został wysłuchany dla swej bogobojności.8 I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał;9 i doszedłszy do kresu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,10 nazwany od Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedecha. “NIEUDOLNOŚĆ W ROZUMIENIU WYŻSZEJ NAUKI.11 O tym mam wiele rzeczy do powiedzenia i trudne do wyjaśnienia, bo staliście się niepodatnymi do słuchania.12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono, jakie są początkowe zasady nauki bożej i staliście się jak ci, co potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu13 Wszelki bowiem, co ssie mleko, nie zna nauki sprawiedliwości, bo jest dzieciątkiem.14 Doskonałym zaś daje się stały pokarm, tym co przez ćwiczenie mają zmysł wyrobiony do rozeznania dobrego i złego.
6NIEBEZPIECZEŃSTWO ODSTĘPSTWA.1 Przeto pomijając początki nauki Chrystusowej, zwróćmy się do rzeczy doskonalszych, nie zakładając ponownie fundamentu: od pokuty za uczynki martwe i od wiary w Boga,2 od nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym.3 I to uczynimy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli.4 Albowiem nie podobna, aby ci, co raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,5 zakosztowali również dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku,6 a odpadli – aby znowu odnowili się przez pokutę, skoro znowu sami w sobie krzyżują Syna Bożego i na pośmiewisko wystawiają.7 Albowiem ziemia, która pije deszcz często na siebie padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, co je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.8 Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a koniec jej – spalenie.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.9 Choć tak mówimy, to jednak spodziewamy się po was, najmilsi, czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.10 Gdyż Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o pracy waszej i miłości, jaką okazaliście w imię jego, którzyście posługiwali i posługujecie świętym.11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał taką samą troskliwość o wypełnienie się nadziei aż do końca,12 abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, co przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę.PRZYKŁAD ABRAHAMA.13 Gdy bowiem Bóg dawał Abrahamowi obietnicę, ponieważ nie miał nikogo większego, na którego by mógł przysięgać, przysiągł na samego siebie,14 mówiąc: “Zaprawdę, błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.”15 I tak dostąpił obietnicy, długo cierpliwie czekając.16 Ludzie bowiem przysięgają na większego od siebie i przysięga jest potwierdzeniem zakończenia każdego ich sporu.17 Dlatego Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy pełniej okazać nieodmienność postanowienia swego, dodał przysięgę,18 abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których Bóg skłamać nie może, doznali najmocniejszej pociechy; my, którzyśmy się uciekli do trzymania się podanej nam nadziei,19 którą mamy jak kotwicę duszy bezpieczną i mocną i przenikającą aż do wnętrza zasłony,20 dokąd jako przodownik wszedł za nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.1 A ten “Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego z porażki królów pobłogosławił mu”;2 a jemu też Abraham “wydzielił dziesięcinę” ze wszystkiego; i jego imię najpierw tłumaczy się mianowicie: król sprawiedliwości, następnie zaś król Salem, to znaczy król pokoju;3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani końca życia, a upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem wiecznie.4 A przypatrzcie się, jak wielki jest ten, któremu Abraham patriarcha nawet dał dziesięcinę z rzeczy cenniejszych.5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj ą kapłaństwo, mają rozkazanie, aby brać dziesięciny według Prawa od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni pochodzą od Abrahama;6 lecz ten, którego ród nie zalicza się do nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę.7 A bez żadnej wątpliwości, błogosławiony bywa mniejszy od wyższego.8 I tu właśnie dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś – o kim istnieje świadectwo, że żyje.9 I (żeby tak powiedzieć) Lewi, który brał dziesięciny, przez Abrahama oddał dziesięcinę;10 jeszcze bowiem był w osobie praojca, gdy na jego spotkanie wyszedł Melchizedech.ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ.11 Jeśli więc kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo pod nim lud otrzymał Prawo), na cóż jeszcze trzeba było, żeby nastał inny kapłan “według porządku Melchizedecha,” a nie był zaliczony do porządku Aarona?12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa jest konieczne, żeby nastąpiła zmiana i Prawa.13 Ten bowiem, o którym się to mówi, jest z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.14 Jawną bowiem jest rzeczą, że Pan nasz wyszedł z Judy, a w tym pokoleniu nic o kapłanach Mojżesz nie mówił.15 I jeszcze bardziej jest to widoczne, jeśli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,16 który stał się nie według nakazu cielesnego Prawa, ale według mocy życia nieskazitelnego17 Świadczy bowiem: “Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”18 Dokonuje się oczywiście odrzucenie poprzedniego ustawodawstwa z powodu jego słabości i bezużyteczności19 bo Zakon niczego nie przywiódł do doskonałości – a natomiast wprowadza się lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga.NOWE KAPŁAŃSTWO WIEKUISTE PRZYSIĘGĄ STWIERDZONE.20 I o ile stało się nie bez przysięgi (inni na pewno bez przysięgi zostali kapłanami,21 a ten pod przysięgą tego, który do niego rzekł: “Przysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”):22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego testamentu.23 A innych wprawdzie wielu było kapłanów, dlatego że im śmierć trwać nie pozwalała;24 ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo wieczne.25 Przeto i zbawiać może wiecznie tych, co przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.26 Przystało bowiem, abyśmy mieli takiego najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wyniesionego nad niebiosa,27 który nie ma potrzeby codziennie, jak kapłani składać ofiary najpierw za swoje, potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz, złożywszy ofiarę z samego siebie.28 Zakon bowiem ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, lecz słowo przysięgi, danej po Zakonie – Syna doskonałego na wieki.
8ZE WZGLĘDU NA ŚWIĄTYNIĘ.1 A w tym, co mówimy, główną rzeczą jest: Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie2 jak sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który założył Pan, a nie człowiek.3 Wszelki bowiem najwyższy kapłan bywa postanowiony dla ofiarowania darów i ofiar; stąd trzeba, żeby i on miał coś, co by ofiarował.4 Gdyby więc był na ziemi, nie byłby nawet kapłanem; gdyż są tacy, co według Prawa ofiarują dary,5 co służą obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jak odpowiedziano Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: “Patrz, (mówi) czyń wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.”ZE WZGLĘDU NA PRZYMIERZE.6 Teraz zaś otrzymał tym wyższe posługiwanie, im doskonalszego testamentu jest pośrednikiem, który lepszymi obietnicami zawarowano.7 Gdyby bowiem ów pierwszy był bez przygany, to z pewnością nie szukanoby miejsca dla drugiego.8 Albowiem ganiąc ich, mówi: “Oto przyjdą dni, mówi Pan: i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Jakuba,9 nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ująłem ich rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo oni nie wytrwali w przymierzu moim i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.10 Lecz to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich umysły i na sercach ich napiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.11 I nikt nie będzie uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mię znać od najmniejszego aż do największego spośród nich;12 albowiem zmiłuję się nad ich nieprawościami i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów.”13 Mówiąc zaś: “nowe” – przedawnił poprzednie. Lecz co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.1 Miał wprawdzie i pierwszy przepisy o służbie bożej i świątynię ziemską.2 Przybytek bowiem zrobiony był pierwszy, a w nim były świeczniki i stół i chleby pokładne, tak zwane Święte.3 Za drugą zaś zasłoną przybytek, zwany Święte Świętych,4 zawierający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, ze wszystkich stron złotem powleczoną, a w niej naczynie złote, zawierające mannę i laskę Aaronową, która zakwitła i tablice przymierza.5 Nad nią zaś byli Cherubini chwały, ocieniający ubłagalnię, o czym teraz nie potrzeba szczegółowo mówić.6 Gdy rzeczywiście tak to było urządzone, do pierwszego przybytku zawsze wchodzili kapłani, posługi ofiarne spełniający;7 do drugiego zaś raz w rok sam tylko najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje za grzechy swoje i ludu;8 przez co Duch Święty dawał znać, że jeszcze nie była ujawniona droga do świątyni, dopóki stał pierwszy przybytek.9 Jest to podobieństwo na czas teraźniejszy; według niego bywają składane dary i ofiary, które nie mogą składającego uczynić doskonałym w sumieniu,10 gdyż polegają tylko na pokarmach i napojach i na różnych obmywaniach i oczyszczeniach ciała, ustanowionych aż do czasu naprawy ich na lepsze.PRZYBYTEK I OFIARA CHRYSTUSA DOSKONAŁA.11 Lecz Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie przez takie utworzenie,12 ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie.13 Jeśli bowiem krew kozłów i wołów i popiół jałowicy, skrapiając splugawionych, poświęca i oczyszcza ich ciała,14 jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?CHRYSTUS ŚMIERCIĄ SWĄ STWARZA NOWY TESTAMENT.15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia tych przestępstw, jakie były za pierwszego testamentu, wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.16 Gdzie bowiem jest testament, musi nastąpić śmierć tego, który testament sporządza.17 Testament bowiem nabiera mocy po śmierci; inaczej nie jest ważny, póki jeszcze żyje ten, co testament uczynił.18 Stąd ani nawet pierwszy bez krwi nie był uczyniony.19 Gdy bowiem Mojżesz przeczytał całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił i samą księgę i wszystek lud,20 mówiąc: “Ta jest krew przymierza, które wam Bóg zlecił.”21 Nadto i przybytek i wszystkie naczynia do służby bożej podobnie krwią pokropił.22 I według Prawa niemal wszystko bywa krwią oczyszczane i bez wylania krwi nie ma odpuszczenia.23 Potrzeba więc, aby mianowicie wizerunki rzeczy niebieskich tymi ofiarami były oczyszczane, same zaś niebieskie lepszymi, niźli te.OFIARA CHRYSTUSA JEST WIEKUISTA.24 Jezus bowiem nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, żeby teraz ukazywać się przed obliczem Boga za nami.25 I nie żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan co roku wchodził do świątyni z krwią cudzą;26 inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz na końcu wieków ukazał się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarę samego siebie.27 I jak postanowiono ludziom umrzeć raz, a potem sąd;28 tak i Chrystus raz jest ofiarowany, aby zgładził grzechy wielu: drugi raz ukaże się bez grzechu dla zbawienia tych, co go oczekują.
10NIEDOSTATECZNOŚĆ OFIAR ST. TESTAMENTU.1 Zakon bowiem będąc cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, co przystępują z tymi samymi ofiarami, które co roku ustawicznie składają;2 inaczej zaprzestanoby je ofiarowywać, dlatego że ofiarujący, raz oczyszczeni nie mieliby żadnego grzechu na sumieniu.3 Ale w nich wznawia się co roku przypominanie grzechów.4 Niemożliwa to bowiem rzecz, żeby grzechy miały być zgładzone krwią wołów i kozłów.5 Dlatego wstępując w świat, mówi: “Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało;6 całopalenia za grzech nie podobały się tobie.7 Wtedy rzekłem: Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił, Boże, wolę twoją.”8 Mówiąc wyżej: “Ofiar i danin i całopalenia za grzech nie chciałeś, ani ci się podobały,” które według Zakonu bywają ofiarowane,9 “wtedy rzekłem: Oto idę, abym pełnił, Boże, wolę twoją” – znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.10 Przez tę wolę jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.SKUTECZNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA.11 I każdy wprawdzie kapłan staje, codziennie sprawując swój urząd i często składając te same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą;12 ten zaś jedną złożywszy ofiarę za grzechy, na wieki “siedzi po prawicy bożej,”13 tego już tylko czekając, “aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek nóg jego.”14 Jedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki uświęconych.15 Świadczy nam zaś i Duch Święty. Gdy bowiem powiedział:16 “A to zaś jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan, dam prawa moje w ich serca i napiszę je w ich umysłach”17 i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości.18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, już nie ma ofiary za grzech. ZACHĘTA DO WIERNOŚCI I JEDNOŚCI.19 Tak więc mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa,20 dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje21 i kapłana wielkiego nad domem bożym;22 przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie i obmyci na ciele czystą wodą.23 Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest, który obiecał)24 i przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i dobrych uczynków,25 nie opuszczamy wspólnych zebrań naszych, jak mają zwyczaj niektórzy, ale pocieszajmy się i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień.KARA NA ODSTĘPCÓW.26 Dla nas bowiem rozmyślnie grzeszących, po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie ofiara za grzech,27 lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu “i żar ognia, który ma pożreć przeciwników.”28 Kto by przekroczył Prawo Mojżeszowe, bez wszelkiego miłosierdzia “śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo trzech.”29 Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i “krew przymierza,” przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?30 Wiemy bowiem, kto powiedział: “Mnie pomsta i ja oddam.” I znowu: “Pan będzie sądził lud swój.”31 Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.PIERWOTNA GORLIWOŚĆ.32 Wspominajcie zaś dni dawne, w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień:33 już to gdy mianowicie na zniewagi i uciski jawnie byliście wystawieni, już to gdy staliście się towarzyszami tych, co podobnie postępowali.34 Gdyż i z więźniami cierpieliście wspólnie i grabież mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą.35 Nie traćcież zatem ufności waszej, która ma wielką zapłatę.36 Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę bożą dostąpili obietnicy.37 “Jeszcze bowiem mała chwila, a przyjdzie ten, co ma przyjść i nie omieszka.38 Lecz sprawiedliwy. mój z wiary żyje; a jeśli się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.”39 My zaś nie jesteśmy synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zbawienie duszy.
11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.1 Wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych.2 W niej bowiem starzy otrzymali świadectwo.3 Wiarą poznajemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, tak iż z niewidzialnych stały się widzialnymi.4 Wiarą Abel złożył Bogu obfitszą ofiarę niż Kain, dla której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy – gdy Bóg przyświadczył darom jego – i przez nią przemawia nawet po śmierci.5 Wiarą Henoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci “i nie znaleziono go, bo przeniósł go Bóg”; przed przeniesieniem bowiem miał świadectwo, że “się Bogu podobał.”6 Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają.WIARA PATRIARCHÓW.7 Wiarą Noe, otrzymawszy zapowiedź tego, czego jeszcze widać nie było, bojąc się, zbudował arkę dla zachowania rodziny swojej; przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę.8 Wiarą Abraham wezwany, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.9 Wiarą przebywał w ziemi obiecanej jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy;10 oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i założycielem Bóg.11 Wiarą i sama Sara niepłodna otrzymała moc na poczęcie syna, nawet pomimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że wierny jest ten, co obiecał.12 Dlatego też z jednego (i to obumarłego) narodzili się “w liczbie jak gwiazdy niebieskie i jak piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.”13 W wierze pomarli ci wszyscy, nie doczekawszy się obietnic, ale z daleka na nie patrząc i pozdrawiając je i wyznając, że są “gośćmi i przychodniami na ziemi.”14 Ci bowiem co to mówią, okazują, że ojczyzny szukają.15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, mieliby przecie czas do niej powrócić.16 Lecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej. Przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, bo przygotował im miasto.17 Wiarą “Abraham ofiarował Izaaka, gdy był doświadczony,” a ofiarował “jednorodzonego” ten, co otrzymał obietnice i jemu18 powiedziano: “W Izaaku dane ci będzie potomstwo”;19 a sądził, że Bóg może i z martwych wzbudzić; dlatego też otrzymał go na powrót na podobieństwo.20 Wiarą i na przyszłe czasy błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.21 Wiarą Jakub, umierając, błogosławił każdego z synów Józefowych i “pokłonił się wierzchowi laski jego.”22 Wiarą Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraelskich i dał polecenie co do kości swoich.WIARA MOIŻESZA.23 Wiarą ukrywali Mojżesza po narodzeniu przez trzy miesiące rodzice jego, dlatego, że widzieli piękne dzieciątko i nie bali się rozkazu królewskiego.24 Wiarą Mojżesz, gdy dorósł, zaprzeczył, że jest synem córki Faraona,25 raczej wybierając cierpieć ucisk z ludem bożym, niźli mieć doczesną rozkosz grzechu,26 za większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: oglądał się bowiem na nagrodę.27 Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; oczekiwał bowiem niewidzialnego jakby widząc.28 Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwi, aby ich się nie dotknął ten, co pierworodnych tracił.29 Wiarą przeszli Morze Czerwone jakby po suchej ziemi, czego gdy Egipcjanie próbowali, zostali pochłonięci.30 Wiarą upadły mury Jerycha,,po obejściu wokoło przez dni siedem31 Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy pokojowo wysłanych na zwiady.WIARA MNÓSTWA SPRAWIEDLIWYCH.32 I cóż jeszcze powiem? Albowiem czasu nie stanie, gdybym rozprawiał o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach,33 którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełniali sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczęki,34 zagasili napór ognia, uszli ostrza mlecza, dźwignęli się z niemocy, stali się mężnymi na wojnie, zmusili wojska obcych do ucieczki.35 Niewiasty odzyskały przez zmartwychwstanie swoich zmarłych. Inni zaś byli rozciągani, nie przyjmując wyzwolenia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.36 Inni zaś doznali pośmiewisk i bicia, nadto i kajdan i więzienia;37 byli kamienowani, przecinani, dręczeni, pomarli mieczem zabici; błądzili w owczych, w kozich skórach, cierpiąc niedostatek, uciśnieni, utrapieni;38 których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemi39 A ci wszyscy, świadectwem wiary zaleceni, nie doczekali się obietnicy,40 gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby bez nas nie stali się doskonałymi.
12PRZYKŁAD CHRYSTUSA.1 Przeto i my mając nad sobą tak wielką chmurę świadectw, złożywszy wszelki ciężar i grzech, zewsząd nas otaczający, w cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju,2 patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż nie bacząc na hańbę i siedzi po prawicy stolicy bożej.3 Uważajcie bowiem na tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu.CIERPIENIA DOWODEM MIŁOŚCI BOŻEJ.4 Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi,5 a zapomnieliście o zachęcie, z którą do was jak do synów się zwraca, mówiąc: “Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje.6 Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci: smaga zaś biczem każdego syna, którego przyjmuje.7 W karności trwajcie. Bóg odnosi się do was jak do synów. A jakiż to syn, którego by ojciec nie karcił?8 A jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, więc jesteście nieprawymi dziećmi, a nie synami.9 Nadto ojcowie nasi rodzen pouczali nas a szanowaliśmy ich; czyż nie będziemy daleko więcej posłuszni Ojcu duchów, a będziemy żyć?10 Tamci przecież przez krótki okres dni według swej woli nas pouczali, ten zaś w tym, co pożyteczne jest dla przyjęcia jego uświęcenia.11 A wszelkie karcenie chwilowo wprawdzie zdaje się nie przynosić wesela ale smutek, potem jednak wyćwiczonym przez siebie przynosi przebłogi owoc sprawiedliwości.12 Przeto “podnieście ręce opuszczone i kolana osłabione”13 i “chodźcie prosto nogami” waszymi, aby ktoś kulejąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowiony. DĄŻYĆ DO ZGODY I ŚWIĘTOŚCI.14 Dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga,15 bacząc, żeby kto nie odstąpił od łaski bożej, “aby jaki gorzki korzeń puszczając pędy w górę, nie przeszkodził,” a przezeń wielu się nie zaraziło.16 By nie był kto rozpustnikiem, albo niezbożnym jak Ezaw, który dla jednej potrawy swoje “sprzedał pierworodztwo”17 Wiedzcie bowiem, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony; bo nie znalazł żalu, choć go ze łzami szukał.18 Albowiem nie przystąpiliście do góry, której by się można dotknąć i do “płonącego ognia” i “do wichru i mgły i burzy19 i do dźwięku trąby i do głosu słów”; ci, co go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówiono.20 Nie mogli bowiem znieść te o, co było powiedziane: “Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane.”21 A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem” i drżący22 Ale przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego i do rzeszy wielu tysięcy aniołów23 i do kościoła pierworodnych, co są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, doskonałych24 i do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia krwią, która lepiej mówi, aniżeli Abel.NIE SPRZECIWIAĆ SIĘ CHRYSTUSOWI.25 Uważajcie, żebyście się nie sprzeciwiali temu, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uszli, sprzeciwiając się temu, co na ziemi mówił, daleko bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, co z nieba mówi.26 Głos jego wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: “Jeszcze raz, a ja wstrząsnę nie tylko ziemią; ale i niebem.”27 To zaś słowo: “jeszcze raz” oznacza przeniesienie rzeczy ruchomych jako stworzonych, aby pozostały te; co są nieruchome.28 Tak więc przyjmując królestwo nieruchome, mamy łaskę, przez którą służmy, podobając się Bogu, z bojaźnią i ze czcią.29 Albowiem “Bóg nasz jest ogniem trawiącym. “
13ZACHĘTA DO RÓŻNYCH CNÓT.1 Miłość braterska niechaj trwa wśród was.2 I nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów w gościnę.3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o cierpiących, jako że sami przebywacie w ciele.4 Małżeństwo czcigodne we wszystkim, a łoże niepokalane. Albowiem rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził.5 Postępowanie niech będzie bez chciwości, zadowalajcie się tym, co macie; sam bowiem powiedział: “Nie zostawię cię, ani nie opuszczę.”6 Tak iż śmiało mówić możemy: “Pan mi pomocnikiem: nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.”PAMIĘĆ NA PRZEŁOŻONYCH.7 Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo boże; a patrząc na koniec ich postępowania, naśladujcie ich wiarę.8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.9 Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi Najlepiej bowiem jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie starali.WYJDŹMY DO JEZUSA.10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą.11 Albowiem ciała zwierząt, których “krew za grzech bywa wnoszona do świątyni” przez najwyższego kapłana, “bywają palone za obozem.”12 Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę13 Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie.14 Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy.15 Przez niego więc składajmy zawsze “Bogu ofiarę chwały,” to jest “owoc warg,” wielbiących imię jego.SZCZODROBLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO.16 O dobroczynności zaś i udzielaniu dóbr nie zapominajcie, bo przez takie ofiary zjednujemy sobie zasługi u Boga.17 Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają jako ci, co odpowiedzą za dusze wasze; aby to czynili z weselem, a nie wzdychając, bo to wam niepożyteczne.Zakończenie listu. PROŚBA O MODLITWY I ŻYCZENIA.18 Módlcie się za nami; ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować19 A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym wam co rychlej był przywrócony.20 A Bóg pokoju, który wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 niech was przysposobi do wszystkiego co dobre, abyście czynili wolę jego, sprawując w was to, co się jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki wieków Amen.WIADOMOŚCI I POZDROWIENIA.22 Was zaś proszę, bracia, abyście dobrze przyjęli słowo zachęty. Albowiem do was bardzo krótko napisałem.23 Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został wypuszczony; z nim (jeśli dość rychło przyjdzie) zobaczę was.24 Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii.25 Łaska z wami wszystkimi. Amen.