MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Żydów

1NAJWYŻSZE OBJAWIENIE BOŻE.1 Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,2 a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki;3 który będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego i utrzymując wszystko słowem mocy swej, dokonawszy oczyszczenia grzechów, siedzi po prawicy majestatu na wysokościach,4 stawszy się tym wyższym od aniołów im osobliwsze nad nich imię odziedziczył. CHRYSTUS SYNEM, ANIOŁOWIE SŁUGAMI.5 Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: “Synem moim jesteś ty? ja dziś zrodziłem ciebie?” I znowu: “Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?”6 I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: “I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży.”7 A do aniołów właśnie mówi: “Który czyni swych aniołów wichrami i swoje sługi płomieniem ognia.”8 Do Syna zaś: “Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości berłem królestwa twego.9 Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich.10 I: “Ty, Panie, na początku utwierdziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk twoich.11 One zginą, ty zaś trwać będziesz i wszystkie jak szata zestarzeją się.12 I zmienisz je jak odzienie i odmienią się. Ty zaś sam ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną.”13 A do którego kiedy z aniołów rzekł: “Siedź po prawicy mojej, aż położę. nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”14 Czyż nie wszyscy są duchami usługującymi, wysyłanymi na posługę dla tych, co mają otrzymać dziedzictwo zbawienia?
2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.1 Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok.2 Jeśli bowiem słowo, ogłoszone przez aniołów, stało się trwałe, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę,3 jakże my jej ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Gdyż ono było z początku głoszone przez Pana, zostało nam potwierdzone przez tych, co słyszeli;4 gdy Bóg też poświadczał znakami i cudami i rozlicznymi mocami i rozdawaniem Ducha Świętego według woli swojej.CHRYSTUS PANEM PRZYSZŁEGO ŚWIATA.5 Albowiem nie aniołom poddał Bóg przyszły świat, o którym mówimy.6 Lecz zapewnił ktoś na pewnym miejscu, mówiąc: “Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz?7 Umniejszyłeś go nieco od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Wszystko poddałeś pod nogi jego.” Przez to bowiem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił, czego by mu nie poddał. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane.9 Lecz tego Jezusa, który mało co od aniołów jest umniejszony, widzimy z powodu męki śmierci “chwałą i czcią ukoronowanego,” aby z łaski Boga za wszystkich śmierci skosztował.SPRAWCĄ ZBAWIENIA.10 Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały był przywiódł, sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez mękę.11 Albowiem ten, co uświęca i ci, co bywają uświęcani, z jednego wszyscy. Dla tej to przyczyny nie wstydzi się braćmi ich nazywać, mówiąc:12 “Oznajmię imię twe braciom moim, w pośrodku zgromadzenia chwalić cię będą.”13 I znowu: “Ja w nim ufać będę.” i znowu: “Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg.”14 Skoro więc dzieci były uczestnikami ciała i krwi i on podobnie przyjął w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła15 i żeby wyzwolić tych, co bojąc się śmierci, przez całe życie podlegli byli niewoli.16 Nigdzie bowiem aniołów nie przygarnia, ale “potomstwo Abrahamowe przygarnia.”17 Stąd powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga, aby przebłagać za grzechy ludu.18 W czym bowiem sam cierpiał i był kuszony, ma moc dopomóc tym, co są kuszeni.
3CHRYSTUS WYŻSZY NAD MOJŻESZA.1 Stąd, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,2 który wierny jest temu, co go uczynił, jak i “Mojżesz w całym domu jego.”3 On bowiem uznany został za godnego czci większej niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom ma jego budowniczy.4 Gdyż każdy dom bywa budowany przez kogoś, Bóg zaś jest, który wszystko stworzył.5 I Mojżesz wprawdzie wierny był w całym domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane,6 Chrystus zaś jako syn w domu swoim; a tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei zachowamy mocną aż do końca.WYTRWAĆ W WIERZE.7 Przeto jak mówi Duch Święty: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego,8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia na puszczy,9 gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzeli na dzieła moje10 przez czterdzieści lat.” Dlatego “rozgniewałem się na ten naród” i rzekłem: “Zawsze błądzą sercem; oni zaś nie poznali dróg moich,11 przeto przysiągłem w, gniewie moim: że nie wejdą do odpocznienia mojego.”12 Baczcie, bracia, żeby przypadkiem kto z was nie miał złej ochoty do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego;13 ale napominajcie się wzajemnie w każdy dzień, póki trwa tak ˇzwane “dziś,” żeby kogo z was nie zatwardziło oszukaństwo grzechu.14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusowymi, jeśli tylko początek istności w nim zachowamy mocny aż do końca.15 Dopóki nam mówią: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w owym rozgoryczeniu.”16 Niektórzy bowiem, gdy usłyszeli, “rozgoryczyli się,” ale nie wszyscy, którzy za sprawą Mojżesza wyszli z Egiptu.17 Na których zaś “gniewał się przez czterdzieści lat?” Czy nie na tych, co zgrzeszyli, których trupy legły na puszczy?18 Którym zaś “poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego,” jeśli nie tym, co byli niewierni?19 I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.

RU Brytjka King J. 4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.1 cf. Tłum. Толк. Lękajmy się przeto, żeby przypadkiem, skoro trwa obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie spostrzegł się kto z was nieobecnym.Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. (За?_т7i.) Да ўбои1мсz u5бо, да не когдA њстaвлену њбэтовaнію вни1ти въ пок0й є3гw2, kви1тсz кто2 t вaсъ лиши1всz. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφοβηθωμεν fobēthōmen
V-AOS-1P G5680
φοβέωfobeōto fearLet us
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest, lest
καταλειπομενης kataleipomenēs
V-PPP-GSF G5746
καταλείπωkataleipōto leavebeing left
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromise, a promise
εισελθειν eiselthein
V-2AAN G5629
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterof entering
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whorest
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δοκη dokē
V-PAS-3S G5725
δοκέωdokeōto thinkshould seem
τις tis
X-NSM
τιςtisone, any
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
υστερηκεναι usterēkenai
V-RAN G5760
ὑστερέωhustereōto lackto come short of it
 
2 cf. Tłum. Толк. Albowiem i nam oznajmiono, jak i im; ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą w to, co słyszeli.Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. И$бо нaмъ благовэствовaно є4сть, ћкоже и3 w4нэмъ: но не п0льзова џнэхъ сл0во слyха, не растворeнное вёрою слhшавшихъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beus was
ευηγγελισμενοι euēngelismenoi
V-RPP-NPM G5772
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsunto
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust as, as well as
κακεινοι kakeinoi
D-NPM-K
κἀκεῖνοςkakeinosand that oneunto them
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ωφελησεν ōfelēsen
V-AAI-3S G5656
ὠφελέωōfeleōto helpdid
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopreached
ακοης akoēs
N-GSF
ἀκοήakoēhearingpreached
εκεινους ekeinous
D-APM
ἐκεῖνοςekeinosthatthem
μη
PRT-N
μήnot, not
συγκεκερασμενους sunkekerasmenous
V-RPP-APM G5772
συγκεράννυμιsunkerannumito unitebeing mixed with
τη
T-DSF
hothe/this/whofaith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
ακουσασιν akousasin
V-AAP-DPM G5660
ἀκούωakouōto hearin them that heard
 
3 cf. Tłum. Толк. My bowiem, cośmy uwierzyli, wejdziemy do odpocznienia, według tego co powiedział: “Jak poprzysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mojego”; choć dzieła od założenia świata były skończone.А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой", хотя дела Его были совершены еще в начале мира. Вх0димъ бо въ пок0й вёровавшіи, ћкоже речE: ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й: ѓще и3 дэлHмъ t сложeніz мjра бhвшымъ. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεισερχομεθα eiserchometha
V-PNI-1P G5736
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterwe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εις[     eis
PREP
εἰςeistowardinto
την]     tēn
T-ASF
hothe/this/whorest
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowrath
πιστευσαντες pisteusantes
V-AAP-NPM G5660
πιστεύωpisteuōto trust (in)which have believed
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
ειρηκεν eirēken
V-RAI-3S-ATT G5758
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakhe said
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, As
ωμοσα ōmosa
V-AAI-1S G5656
ὄμνυμιomnumito swearI have sworn
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whorest
οργη orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathwrath
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ει ei
COND
εἰeiif, if
εισελευσονται eiseleusontai
V-FDI-3P G5695
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterdo enter
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe works
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
καιτοι kaitoi
CONJ
καίτοιkaitoiand yet/although: although
των tōn
T-GPN
hothe/this/who.
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkthe works
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
καταβολης katabolēs
N-GSF
καταβολήkatabolēbeginningthe foundation
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
γενηθεντων genēthentōn
V-AOP-GPN G5679
γίνομαιginomaito bewere finished
 
4 cf. Tłum. Толк. Rzekł bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu tak: “I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.”Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих. Речe бо нёгдэ њ седмёмъ си1це: и3 почи2 бGъ въ дeнь седмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειρηκεν eirēken
V-RAI-3S-ATT G5758
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakhe spake
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
που pou
ADV
πούpousomewherein a certain place
περι peri
PREP
περίperiaboutof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoGod
εβδομης ebdomēs
A-GSF
ἕβδομοςhebdomossevenththe seventh
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)on this wise
και kai
CONJ
καίkaiand, And
κατεπαυσεν katepausen
V-AAI-3S G5656
καταπαύωkatapauōto keep fromdid rest
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
τη
T-DSF
hothe/this/whoworks
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythe
τη
T-DSF
hothe/this/who.
εβδομη ebdomē
A-DSF
ἕβδομοςhebdomosseventhseventh
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
5 cf. Tłum. Толк. I w tym znowu: “Nie wejdą do odpocznienia mojego.”И еще здесь: "не войдут в покой Мой". И# въ сeмъ пaки: ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ει ei
COND
εἰeiif, If
εισελευσονται eiseleusontai
V-FDI-3P G5695
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthey shall enter
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whorest
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
6 cf. Tłum. Толк. Gdy więc pozostaje, że niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym pierwej ogłoszono, nie weszli z powodu niedowiarstwa,Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, Понeже u5бо лишeни нёцыи вни1ти въ него2, и3 и5мже прeжде благовэствовaно бЁ, не внид0ша за непослушaніе: 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceSeeing
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
απολειπεται apoleipetai
V-PPI-3S G5743
ἀπολείπωapoleipōto leaveit remaineth
τινας tinas
X-APM
τιςtisonethat some
εισελθειν eiselthein
V-2AAN G5629
εἰσέρχομαιeiserchomaito entermust enter
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthere
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who:
προτερον proteron
ADV-C
πρότερονproteronbeforefirst
ευαγγελισθεντες euangelisthentes
V-APP-NPM G5685
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsthey to whom it was
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισηλθον eisēlthon
V-2AAI-3P G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterentered
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
απειθειαν apeitheian
N-ASF
ἀπείθειαapeitheiadisobedienceunbelief
 
7 cf. Tłum. Толк. znowu naznacza dzień pewien, “dziś,” mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wyżej powiedziano: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.”то еще определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших". пaки нёкій ўставлsетъ дeнь, днeсь, въ дв7дэ гlz, по толи1цэхъ лётэхъ, ћкоже прeжде глаг0ласz: днeсь, ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλιν palin
ADV
πάλινpalinagainAgain
τινα tina
X-ASF
τιςtisonea certain
οριζει orizei
V-PAI-3S G5719
ὁρίζωhorizōto determine, he limiteth
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontoday, To day
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavidDavid
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, after
τοσουτον tosouton
D-ASM
τοσοῦτοςtosoutosso greatso long
χρονον chronon
N-ASM
χρόνοςchronostimea time
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as; as
προειρηται proeirētai
V-RPI-3S G5769
προλέγωprolegōto foretell[to foretell]
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontoday, To day
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
της tēs
T-GSF
hothe/this/whovoice
φωνης fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ακουσητε akousēte
V-AAS-2P G5661
ἀκούωakouōto hearye will hear
μη
PRT-N
μήnotnot
σκληρυνητε sklērunēte
V-PAS-2P G5725
σκληρύνωsklērunōto harden, harden
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
8 cf. Tłum. Толк. Gdyby bowiem Jezus dał im odpocznienie, nigdy by potem o innym dniu nie mówił.Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Ѓще бо бы џнэхъ ї}съ ўпок0илъ, не бы2 њ и3нёмъ дни2 глаг0лалъ по си1хъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
κατεπαυσεν katepausen
V-AAI-3S G5656
καταπαύωkatapauōto keep fromhad given
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αν an
PRT
ἄνanif, then
περι peri
PREP
περίperiaboutof
αλλης allēs
A-GSF
ἄλλοςallosanotheranother
ελαλει elalei
V-IAI-3S G5707
λαλέωlaleōto speakwould he
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafterward
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
 
9 cf. Tłum. Толк. Tak więc pozostaje dzień odpocznienia dla ludu bożego.Посему для народа Божия еще остается субботство. U%бо њстaвлено є4сть (и3 є3щE) суббHтство лю1демъ б9іимъ: 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραarathereforetherefore
απολειπεται apoleipetai
V-PPI-3S G5743
ἀπολείπωapoleipōto leaveThere remaineth
σαββατισμος sabbatismos
N-NSM
σαββατισμόςsabbatismosSabbatha rest
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the people
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleto the people
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
10 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten też odpoczął od dzieł swych, jak Bóg od swoich.Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. вшeдый бо въ пок0й є3гw2, и3 т0й почи2 t дёлъ свои1хъ, ћкоже t свои1хъ бGъ. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whorest
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εισελθων eiselthōn
V-2AAP-NSM G5631
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterhe that is entered
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoworks
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, he
κατεπαυσεν katepausen
V-AAI-3S G5656
καταπαύωkatapauōto keep fromhath ceased
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoGod
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as, as
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPN
hothe/this/who.
ιδιων idiōn
A-GPN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
11 cf. Tłum. Толк. Spieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, żeby kto nie popadł w ten sam rodzaj niedowiarstwa.Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Потщи1мсz u5бо вни1ти во џный пок0й, да не кто2 въ тy же при1тчу противлeніz впадeтъ. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδασωμεν spoudasōmen
V-AAS-1P G5661
σπουδάζωspoudazōbe eagerLet us labour
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
εισελθειν eiselthein
V-2AAN G5629
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterto enter
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
εκεινην ekeinēn
D-ASF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
την tēn
T-ASF
hothe/this/whorest
καταπαυσιν katapausin
N-ASF
κατάπαυσιςkatapausisrestrest
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
μη
PRT-N
μήnotlest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongafter
τω
T-DSN
hothe/this/whoof unbelief
αυτω autō
P-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
υποδειγματι upodeigmati
N-DSN
ὑπόδειγμαhupodeigmaexampleexample
πεση pesē
V-2AAS-3S G5632
πίπτωpiptōto collapsefall
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
απειθειας apeitheias
N-GSF
ἀπείθειαapeitheiadisobedienceof unbelief
 
12 cf. Tłum. Толк. Albowiem mowa boża jest żywa i skuteczna i przenikliwsza, niż wszelki miecz obosieczny i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca.Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Жи1во бо сл0во б9іе и3 дёйственно, и3 nстрёйше пaче всsкагw мечA nбою1ду nстрA, и3 проходsщее дaже до раздэлeніz души1 же и3 дyха, членHвъ же и3 мозгHвъ, и3 суди1тельно помышлeніємъ и3 мhслемъ сердє1чнымъ. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVζων zōn
V-PAP-NSM G5723
ζάωzaōto livequick
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενεργης energēs
A-NSM
ἐνεργής, ἐναργήςenergēs enargēseffectivepowerful
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τομωτερος tomōteros
A-NSM-C
τομώτεροςtomōterossharpersharper
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallany
μαχαιραν machairan
N-ASF
μάχαιραmachairaswordsword
διστομον distomon
A-ASF
δίστομοςdistomosdouble-edgedtwoedged
και kai
CONJ
καίkaiandeven
διικνουμενος diiknoumenos
V-PNP-NSM G5740
διϊκνέομαιdiikneomaito penetrate, piercing
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilto
μερισμου merismou
N-GSM
μερισμόςmerismosdivisionthe dividing asunder
ψυχης psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulof soul
και kai
CONJ
καίkaiandand
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
αρμων armōn
N-GPM
ἁρμόςharmosjointof the joints
τε te
PRT
τεteand/both 
και kai
CONJ
καίkaiandand
μυελων muelōn
N-GPM
μυελόςmuelosmarrowmarrow
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κριτικος kritikos
A-NSM
κριτικόςkritikosdiscerninga discerner
ενθυμησεων enthumēseōn
N-GPF
ἐνθύμησιςenthumēsisreflectionof the thoughts
και kai
CONJ
καίkaiandand
εννοιων ennoiōn
N-GPF
ἔννοιαennoiathought/purposeintents
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof the heart
 
13 cf. Tłum. Толк. I żadne stworzenie nie jest niewidzialne przed obliczem jego, lecz wszystkie rzeczy są obnażone i odkryte oczom tego, przed którym odpowiemy.И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. И# нёсть твaрь неzвлeна пред8 ни1мъ, вс‰ же наг† и3 њб8zвлє1на пред8 nчи1ма є3гw2, къ немyже нaмъ сл0во. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoNeither
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis there
κτισις ktisis
N-NSF
κτίσιςktisiscreationany creature
αφανης afanēs
A-NSF
ἀφανήςafanēshiddenthat is not manifest
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
δε de
CONJ
δέdethen: but
γυμνα gumna
A-NPN
γυμνόςgumnosnakednaked
και kai
CONJ
καίkaiandand
τετραχηλισμενα tetrachēlismena
V-RPP-NPN G5772
τραχηλίζωtrachēlizōto lay bareopened
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto the eyes
οφθαλμοις ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeunto the eyes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wewe have
ο o
T-NSM
hothe/this/whoto do
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordto do
 
CHRYSTUS ARCYKAPŁAN ZNA SŁABOŚCI NASZE.14 cf. Tłum. Толк. Mając więc wielkiego kapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. (За?_та7i.) И#мyще u5бо ґрхіерeа вели1ка, прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да держи1мсz и3сповёданіz. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/bethat we have
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenSeeing then
αρχιερεα archierea
N-ASM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priesta
μεγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreatgreat
διεληλυθοτα dielēluthota
V-2RAP-ASM G5756
διέρχομαιdierchomaito pass through, that is passed into
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe heavens
ουρανους ouranous
N-APM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
κρατωμεν kratōmen
V-PAS-1P G5725
κρατέωkrateōto grasp/seize, let us hold fast
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoprofession
ομολογιας omologias
N-GSF
ὁμολογίαhomologiaconfessionprofession
 
15 cf. Tłum. Толк. Albowiem nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my oprócz grzechu.Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Не и4мамы бо ґрхіерeа не могyща спострадaти нeмощемъ нaшымъ, но и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, рaзвэ грэхA. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
αρχιερεα archierea
N-ASM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestan high priest which
μη
PRT-N
μήnotnot
δυναμενον dunamenon
V-PNP-ASM G5740
δύναμαιdunamaibe ablecan
συμπαθησαι sumpathēsai
V-AAN G5658
συμπαθέωsumpatheōto sympathizebe touched with the feeling of
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
πεπειρασμενον pepeirasmenon
V-RPP-ASM G5772
πειράζωpeirazōto test/temptwas
δε de
CONJ
δέdethen; but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall points
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ομοιοτητα omoiotēta
N-ASF
ὁμοιότηςhomoiotēslikenesslike as
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
 
16 cf. Tłum. Толк. Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w pomocy na czasie.Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.Да приступaемъ u5бо съ дерзновeніемъ къ пrт0лу блгdти, да пріи1мемъ млcть и3 блгdть њбрsщемъ во бlговрeменну п0мощь.4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσερχωμεθα proserchōmetha
V-PNS-1P G5741
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreeLet us
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterly
παρρησιας parrēsias
N-GSF
παρρησίαparrēsiaboldnessbold
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the throne
θρονω thronō
N-DSM
θρόνοςthronosthroneunto the throne
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof grace
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof grace
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
λαβωμεν labōmen
V-2AAS-1P G5632
λαμβάνωlambanōto takewe may obtain
ελεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercymercy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
ευρωμεν eurōmen
V-2AAS-1P G5632
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
ευκαιρον eukairon
A-ASF
εὔκαιροςeukairosopportunein time of need
βοηθειαν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelphelp

5POŚREDNIK MIĘDZY NAMI A BOGIEM.1 Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy; aby składał dary i ofiary za grzechy;2 który by mógł współboleć z tymi, co nie wiedzą i błądzą, gdyż i sam poddany jest słabości3 i dlatego powinien, jak za lud, tak też i za siebie samego składać ofiary za grzech4 A nikt nie bierze sobie tej go ości tylko ten, który jest wezwany przez Boga, jak Aaron.5 Tak i Chrystus nie wywyższył sam siebie, żeby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, co do niego rzekł: “Synem moim jesteś ty, ja ciebie dziś zrodziłem.”6 Jak i na innym miejscu mówi: “Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”7 I on za dni swego życia zanosząc modlitwy i pokorne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnym i ze łzami, został wysłuchany dla swej bogobojności.8 I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał;9 i doszedłszy do kresu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,10 nazwany od Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedecha. “NIEUDOLNOŚĆ W ROZUMIENIU WYŻSZEJ NAUKI.11 O tym mam wiele rzeczy do powiedzenia i trudne do wyjaśnienia, bo staliście się niepodatnymi do słuchania.12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono, jakie są początkowe zasady nauki bożej i staliście się jak ci, co potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu13 Wszelki bowiem, co ssie mleko, nie zna nauki sprawiedliwości, bo jest dzieciątkiem.14 Doskonałym zaś daje się stały pokarm, tym co przez ćwiczenie mają zmysł wyrobiony do rozeznania dobrego i złego.
6NIEBEZPIECZEŃSTWO ODSTĘPSTWA.1 Przeto pomijając początki nauki Chrystusowej, zwróćmy się do rzeczy doskonalszych, nie zakładając ponownie fundamentu: od pokuty za uczynki martwe i od wiary w Boga,2 od nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym.3 I to uczynimy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli.4 Albowiem nie podobna, aby ci, co raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,5 zakosztowali również dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku,6 a odpadli – aby znowu odnowili się przez pokutę, skoro znowu sami w sobie krzyżują Syna Bożego i na pośmiewisko wystawiają.7 Albowiem ziemia, która pije deszcz często na siebie padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, co je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.8 Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a koniec jej – spalenie.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.9 Choć tak mówimy, to jednak spodziewamy się po was, najmilsi, czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.10 Gdyż Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o pracy waszej i miłości, jaką okazaliście w imię jego, którzyście posługiwali i posługujecie świętym.11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał taką samą troskliwość o wypełnienie się nadziei aż do końca,12 abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, co przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę.PRZYKŁAD ABRAHAMA.13 Gdy bowiem Bóg dawał Abrahamowi obietnicę, ponieważ nie miał nikogo większego, na którego by mógł przysięgać, przysiągł na samego siebie,14 mówiąc: “Zaprawdę, błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.”15 I tak dostąpił obietnicy, długo cierpliwie czekając.16 Ludzie bowiem przysięgają na większego od siebie i przysięga jest potwierdzeniem zakończenia każdego ich sporu.17 Dlatego Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy pełniej okazać nieodmienność postanowienia swego, dodał przysięgę,18 abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których Bóg skłamać nie może, doznali najmocniejszej pociechy; my, którzyśmy się uciekli do trzymania się podanej nam nadziei,19 którą mamy jak kotwicę duszy bezpieczną i mocną i przenikającą aż do wnętrza zasłony,20 dokąd jako przodownik wszedł za nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.1 A ten “Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego z porażki królów pobłogosławił mu”;2 a jemu też Abraham “wydzielił dziesięcinę” ze wszystkiego; i jego imię najpierw tłumaczy się mianowicie: król sprawiedliwości, następnie zaś król Salem, to znaczy król pokoju;3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani końca życia, a upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem wiecznie.4 A przypatrzcie się, jak wielki jest ten, któremu Abraham patriarcha nawet dał dziesięcinę z rzeczy cenniejszych.5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj ą kapłaństwo, mają rozkazanie, aby brać dziesięciny według Prawa od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni pochodzą od Abrahama;6 lecz ten, którego ród nie zalicza się do nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę.7 A bez żadnej wątpliwości, błogosławiony bywa mniejszy od wyższego.8 I tu właśnie dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś – o kim istnieje świadectwo, że żyje.9 I (żeby tak powiedzieć) Lewi, który brał dziesięciny, przez Abrahama oddał dziesięcinę;10 jeszcze bowiem był w osobie praojca, gdy na jego spotkanie wyszedł Melchizedech.ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ.11 Jeśli więc kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo pod nim lud otrzymał Prawo), na cóż jeszcze trzeba było, żeby nastał inny kapłan “według porządku Melchizedecha,” a nie był zaliczony do porządku Aarona?12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa jest konieczne, żeby nastąpiła zmiana i Prawa.13 Ten bowiem, o którym się to mówi, jest z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.14 Jawną bowiem jest rzeczą, że Pan nasz wyszedł z Judy, a w tym pokoleniu nic o kapłanach Mojżesz nie mówił.15 I jeszcze bardziej jest to widoczne, jeśli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,16 który stał się nie według nakazu cielesnego Prawa, ale według mocy życia nieskazitelnego17 Świadczy bowiem: “Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”18 Dokonuje się oczywiście odrzucenie poprzedniego ustawodawstwa z powodu jego słabości i bezużyteczności19 bo Zakon niczego nie przywiódł do doskonałości – a natomiast wprowadza się lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga.NOWE KAPŁAŃSTWO WIEKUISTE PRZYSIĘGĄ STWIERDZONE.20 I o ile stało się nie bez przysięgi (inni na pewno bez przysięgi zostali kapłanami,21 a ten pod przysięgą tego, który do niego rzekł: “Przysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”):22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego testamentu.23 A innych wprawdzie wielu było kapłanów, dlatego że im śmierć trwać nie pozwalała;24 ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo wieczne.25 Przeto i zbawiać może wiecznie tych, co przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.26 Przystało bowiem, abyśmy mieli takiego najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wyniesionego nad niebiosa,27 który nie ma potrzeby codziennie, jak kapłani składać ofiary najpierw za swoje, potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz, złożywszy ofiarę z samego siebie.28 Zakon bowiem ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, lecz słowo przysięgi, danej po Zakonie – Syna doskonałego na wieki.
8ZE WZGLĘDU NA ŚWIĄTYNIĘ.1 A w tym, co mówimy, główną rzeczą jest: Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie2 jak sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który założył Pan, a nie człowiek.3 Wszelki bowiem najwyższy kapłan bywa postanowiony dla ofiarowania darów i ofiar; stąd trzeba, żeby i on miał coś, co by ofiarował.4 Gdyby więc był na ziemi, nie byłby nawet kapłanem; gdyż są tacy, co według Prawa ofiarują dary,5 co służą obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jak odpowiedziano Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: “Patrz, (mówi) czyń wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.”ZE WZGLĘDU NA PRZYMIERZE.6 Teraz zaś otrzymał tym wyższe posługiwanie, im doskonalszego testamentu jest pośrednikiem, który lepszymi obietnicami zawarowano.7 Gdyby bowiem ów pierwszy był bez przygany, to z pewnością nie szukanoby miejsca dla drugiego.8 Albowiem ganiąc ich, mówi: “Oto przyjdą dni, mówi Pan: i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Jakuba,9 nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ująłem ich rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo oni nie wytrwali w przymierzu moim i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.10 Lecz to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich umysły i na sercach ich napiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.11 I nikt nie będzie uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mię znać od najmniejszego aż do największego spośród nich;12 albowiem zmiłuję się nad ich nieprawościami i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów.”13 Mówiąc zaś: “nowe” – przedawnił poprzednie. Lecz co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.1 Miał wprawdzie i pierwszy przepisy o służbie bożej i świątynię ziemską.2 Przybytek bowiem zrobiony był pierwszy, a w nim były świeczniki i stół i chleby pokładne, tak zwane Święte.3 Za drugą zaś zasłoną przybytek, zwany Święte Świętych,4 zawierający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, ze wszystkich stron złotem powleczoną, a w niej naczynie złote, zawierające mannę i laskę Aaronową, która zakwitła i tablice przymierza.5 Nad nią zaś byli Cherubini chwały, ocieniający ubłagalnię, o czym teraz nie potrzeba szczegółowo mówić.6 Gdy rzeczywiście tak to było urządzone, do pierwszego przybytku zawsze wchodzili kapłani, posługi ofiarne spełniający;7 do drugiego zaś raz w rok sam tylko najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje za grzechy swoje i ludu;8 przez co Duch Święty dawał znać, że jeszcze nie była ujawniona droga do świątyni, dopóki stał pierwszy przybytek.9 Jest to podobieństwo na czas teraźniejszy; według niego bywają składane dary i ofiary, które nie mogą składającego uczynić doskonałym w sumieniu,10 gdyż polegają tylko na pokarmach i napojach i na różnych obmywaniach i oczyszczeniach ciała, ustanowionych aż do czasu naprawy ich na lepsze.PRZYBYTEK I OFIARA CHRYSTUSA DOSKONAŁA.11 Lecz Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie przez takie utworzenie,12 ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie.13 Jeśli bowiem krew kozłów i wołów i popiół jałowicy, skrapiając splugawionych, poświęca i oczyszcza ich ciała,14 jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?CHRYSTUS ŚMIERCIĄ SWĄ STWARZA NOWY TESTAMENT.15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia tych przestępstw, jakie były za pierwszego testamentu, wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.16 Gdzie bowiem jest testament, musi nastąpić śmierć tego, który testament sporządza.17 Testament bowiem nabiera mocy po śmierci; inaczej nie jest ważny, póki jeszcze żyje ten, co testament uczynił.18 Stąd ani nawet pierwszy bez krwi nie był uczyniony.19 Gdy bowiem Mojżesz przeczytał całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił i samą księgę i wszystek lud,20 mówiąc: “Ta jest krew przymierza, które wam Bóg zlecił.”21 Nadto i przybytek i wszystkie naczynia do służby bożej podobnie krwią pokropił.22 I według Prawa niemal wszystko bywa krwią oczyszczane i bez wylania krwi nie ma odpuszczenia.23 Potrzeba więc, aby mianowicie wizerunki rzeczy niebieskich tymi ofiarami były oczyszczane, same zaś niebieskie lepszymi, niźli te.OFIARA CHRYSTUSA JEST WIEKUISTA.24 Jezus bowiem nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, żeby teraz ukazywać się przed obliczem Boga za nami.25 I nie żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan co roku wchodził do świątyni z krwią cudzą;26 inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz na końcu wieków ukazał się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarę samego siebie.27 I jak postanowiono ludziom umrzeć raz, a potem sąd;28 tak i Chrystus raz jest ofiarowany, aby zgładził grzechy wielu: drugi raz ukaże się bez grzechu dla zbawienia tych, co go oczekują.
10NIEDOSTATECZNOŚĆ OFIAR ST. TESTAMENTU.1 Zakon bowiem będąc cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, co przystępują z tymi samymi ofiarami, które co roku ustawicznie składają;2 inaczej zaprzestanoby je ofiarowywać, dlatego że ofiarujący, raz oczyszczeni nie mieliby żadnego grzechu na sumieniu.3 Ale w nich wznawia się co roku przypominanie grzechów.4 Niemożliwa to bowiem rzecz, żeby grzechy miały być zgładzone krwią wołów i kozłów.5 Dlatego wstępując w świat, mówi: “Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało;6 całopalenia za grzech nie podobały się tobie.7 Wtedy rzekłem: Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił, Boże, wolę twoją.”8 Mówiąc wyżej: “Ofiar i danin i całopalenia za grzech nie chciałeś, ani ci się podobały,” które według Zakonu bywają ofiarowane,9 “wtedy rzekłem: Oto idę, abym pełnił, Boże, wolę twoją” – znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.10 Przez tę wolę jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.SKUTECZNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA.11 I każdy wprawdzie kapłan staje, codziennie sprawując swój urząd i często składając te same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą;12 ten zaś jedną złożywszy ofiarę za grzechy, na wieki “siedzi po prawicy bożej,”13 tego już tylko czekając, “aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek nóg jego.”14 Jedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki uświęconych.15 Świadczy nam zaś i Duch Święty. Gdy bowiem powiedział:16 “A to zaś jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan, dam prawa moje w ich serca i napiszę je w ich umysłach”17 i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości.18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, już nie ma ofiary za grzech. ZACHĘTA DO WIERNOŚCI I JEDNOŚCI.19 Tak więc mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa,20 dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje21 i kapłana wielkiego nad domem bożym;22 przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie i obmyci na ciele czystą wodą.23 Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest, który obiecał)24 i przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i dobrych uczynków,25 nie opuszczamy wspólnych zebrań naszych, jak mają zwyczaj niektórzy, ale pocieszajmy się i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień.KARA NA ODSTĘPCÓW.26 Dla nas bowiem rozmyślnie grzeszących, po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie ofiara za grzech,27 lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu “i żar ognia, który ma pożreć przeciwników.”28 Kto by przekroczył Prawo Mojżeszowe, bez wszelkiego miłosierdzia “śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo trzech.”29 Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i “krew przymierza,” przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?30 Wiemy bowiem, kto powiedział: “Mnie pomsta i ja oddam.” I znowu: “Pan będzie sądził lud swój.”31 Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.PIERWOTNA GORLIWOŚĆ.32 Wspominajcie zaś dni dawne, w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień:33 już to gdy mianowicie na zniewagi i uciski jawnie byliście wystawieni, już to gdy staliście się towarzyszami tych, co podobnie postępowali.34 Gdyż i z więźniami cierpieliście wspólnie i grabież mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą.35 Nie traćcież zatem ufności waszej, która ma wielką zapłatę.36 Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę bożą dostąpili obietnicy.37 “Jeszcze bowiem mała chwila, a przyjdzie ten, co ma przyjść i nie omieszka.38 Lecz sprawiedliwy. mój z wiary żyje; a jeśli się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.”39 My zaś nie jesteśmy synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zbawienie duszy.
11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.1 Wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych.2 W niej bowiem starzy otrzymali świadectwo.3 Wiarą poznajemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, tak iż z niewidzialnych stały się widzialnymi.4 Wiarą Abel złożył Bogu obfitszą ofiarę niż Kain, dla której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy – gdy Bóg przyświadczył darom jego – i przez nią przemawia nawet po śmierci.5 Wiarą Henoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci “i nie znaleziono go, bo przeniósł go Bóg”; przed przeniesieniem bowiem miał świadectwo, że “się Bogu podobał.”6 Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają.WIARA PATRIARCHÓW.7 Wiarą Noe, otrzymawszy zapowiedź tego, czego jeszcze widać nie było, bojąc się, zbudował arkę dla zachowania rodziny swojej; przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę.8 Wiarą Abraham wezwany, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.9 Wiarą przebywał w ziemi obiecanej jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy;10 oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i założycielem Bóg.11 Wiarą i sama Sara niepłodna otrzymała moc na poczęcie syna, nawet pomimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że wierny jest ten, co obiecał.12 Dlatego też z jednego (i to obumarłego) narodzili się “w liczbie jak gwiazdy niebieskie i jak piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.”13 W wierze pomarli ci wszyscy, nie doczekawszy się obietnic, ale z daleka na nie patrząc i pozdrawiając je i wyznając, że są “gośćmi i przychodniami na ziemi.”14 Ci bowiem co to mówią, okazują, że ojczyzny szukają.15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, mieliby przecie czas do niej powrócić.16 Lecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej. Przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, bo przygotował im miasto.17 Wiarą “Abraham ofiarował Izaaka, gdy był doświadczony,” a ofiarował “jednorodzonego” ten, co otrzymał obietnice i jemu18 powiedziano: “W Izaaku dane ci będzie potomstwo”;19 a sądził, że Bóg może i z martwych wzbudzić; dlatego też otrzymał go na powrót na podobieństwo.20 Wiarą i na przyszłe czasy błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.21 Wiarą Jakub, umierając, błogosławił każdego z synów Józefowych i “pokłonił się wierzchowi laski jego.”22 Wiarą Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraelskich i dał polecenie co do kości swoich.WIARA MOIŻESZA.23 Wiarą ukrywali Mojżesza po narodzeniu przez trzy miesiące rodzice jego, dlatego, że widzieli piękne dzieciątko i nie bali się rozkazu królewskiego.24 Wiarą Mojżesz, gdy dorósł, zaprzeczył, że jest synem córki Faraona,25 raczej wybierając cierpieć ucisk z ludem bożym, niźli mieć doczesną rozkosz grzechu,26 za większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: oglądał się bowiem na nagrodę.27 Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; oczekiwał bowiem niewidzialnego jakby widząc.28 Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwi, aby ich się nie dotknął ten, co pierworodnych tracił.29 Wiarą przeszli Morze Czerwone jakby po suchej ziemi, czego gdy Egipcjanie próbowali, zostali pochłonięci.30 Wiarą upadły mury Jerycha,,po obejściu wokoło przez dni siedem31 Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy pokojowo wysłanych na zwiady.WIARA MNÓSTWA SPRAWIEDLIWYCH.32 I cóż jeszcze powiem? Albowiem czasu nie stanie, gdybym rozprawiał o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach,33 którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełniali sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczęki,34 zagasili napór ognia, uszli ostrza mlecza, dźwignęli się z niemocy, stali się mężnymi na wojnie, zmusili wojska obcych do ucieczki.35 Niewiasty odzyskały przez zmartwychwstanie swoich zmarłych. Inni zaś byli rozciągani, nie przyjmując wyzwolenia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.36 Inni zaś doznali pośmiewisk i bicia, nadto i kajdan i więzienia;37 byli kamienowani, przecinani, dręczeni, pomarli mieczem zabici; błądzili w owczych, w kozich skórach, cierpiąc niedostatek, uciśnieni, utrapieni;38 których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemi39 A ci wszyscy, świadectwem wiary zaleceni, nie doczekali się obietnicy,40 gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby bez nas nie stali się doskonałymi.
12PRZYKŁAD CHRYSTUSA.1 Przeto i my mając nad sobą tak wielką chmurę świadectw, złożywszy wszelki ciężar i grzech, zewsząd nas otaczający, w cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju,2 patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż nie bacząc na hańbę i siedzi po prawicy stolicy bożej.3 Uważajcie bowiem na tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu.CIERPIENIA DOWODEM MIŁOŚCI BOŻEJ.4 Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi,5 a zapomnieliście o zachęcie, z którą do was jak do synów się zwraca, mówiąc: “Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje.6 Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci: smaga zaś biczem każdego syna, którego przyjmuje.7 W karności trwajcie. Bóg odnosi się do was jak do synów. A jakiż to syn, którego by ojciec nie karcił?8 A jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, więc jesteście nieprawymi dziećmi, a nie synami.9 Nadto ojcowie nasi rodzen pouczali nas a szanowaliśmy ich; czyż nie będziemy daleko więcej posłuszni Ojcu duchów, a będziemy żyć?10 Tamci przecież przez krótki okres dni według swej woli nas pouczali, ten zaś w tym, co pożyteczne jest dla przyjęcia jego uświęcenia.11 A wszelkie karcenie chwilowo wprawdzie zdaje się nie przynosić wesela ale smutek, potem jednak wyćwiczonym przez siebie przynosi przebłogi owoc sprawiedliwości.12 Przeto “podnieście ręce opuszczone i kolana osłabione”13 i “chodźcie prosto nogami” waszymi, aby ktoś kulejąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowiony. DĄŻYĆ DO ZGODY I ŚWIĘTOŚCI.14 Dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga,15 bacząc, żeby kto nie odstąpił od łaski bożej, “aby jaki gorzki korzeń puszczając pędy w górę, nie przeszkodził,” a przezeń wielu się nie zaraziło.16 By nie był kto rozpustnikiem, albo niezbożnym jak Ezaw, który dla jednej potrawy swoje “sprzedał pierworodztwo”17 Wiedzcie bowiem, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony; bo nie znalazł żalu, choć go ze łzami szukał.18 Albowiem nie przystąpiliście do góry, której by się można dotknąć i do “płonącego ognia” i “do wichru i mgły i burzy19 i do dźwięku trąby i do głosu słów”; ci, co go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówiono.20 Nie mogli bowiem znieść te o, co było powiedziane: “Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane.”21 A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem” i drżący22 Ale przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego i do rzeszy wielu tysięcy aniołów23 i do kościoła pierworodnych, co są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, doskonałych24 i do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia krwią, która lepiej mówi, aniżeli Abel.NIE SPRZECIWIAĆ SIĘ CHRYSTUSOWI.25 Uważajcie, żebyście się nie sprzeciwiali temu, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uszli, sprzeciwiając się temu, co na ziemi mówił, daleko bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, co z nieba mówi.26 Głos jego wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: “Jeszcze raz, a ja wstrząsnę nie tylko ziemią; ale i niebem.”27 To zaś słowo: “jeszcze raz” oznacza przeniesienie rzeczy ruchomych jako stworzonych, aby pozostały te; co są nieruchome.28 Tak więc przyjmując królestwo nieruchome, mamy łaskę, przez którą służmy, podobając się Bogu, z bojaźnią i ze czcią.29 Albowiem “Bóg nasz jest ogniem trawiącym. “
13ZACHĘTA DO RÓŻNYCH CNÓT.1 Miłość braterska niechaj trwa wśród was.2 I nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów w gościnę.3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o cierpiących, jako że sami przebywacie w ciele.4 Małżeństwo czcigodne we wszystkim, a łoże niepokalane. Albowiem rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził.5 Postępowanie niech będzie bez chciwości, zadowalajcie się tym, co macie; sam bowiem powiedział: “Nie zostawię cię, ani nie opuszczę.”6 Tak iż śmiało mówić możemy: “Pan mi pomocnikiem: nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.”PAMIĘĆ NA PRZEŁOŻONYCH.7 Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo boże; a patrząc na koniec ich postępowania, naśladujcie ich wiarę.8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.9 Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi Najlepiej bowiem jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie starali.WYJDŹMY DO JEZUSA.10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą.11 Albowiem ciała zwierząt, których “krew za grzech bywa wnoszona do świątyni” przez najwyższego kapłana, “bywają palone za obozem.”12 Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę13 Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie.14 Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy.15 Przez niego więc składajmy zawsze “Bogu ofiarę chwały,” to jest “owoc warg,” wielbiących imię jego.SZCZODROBLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO.16 O dobroczynności zaś i udzielaniu dóbr nie zapominajcie, bo przez takie ofiary zjednujemy sobie zasługi u Boga.17 Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają jako ci, co odpowiedzą za dusze wasze; aby to czynili z weselem, a nie wzdychając, bo to wam niepożyteczne.Zakończenie listu. PROŚBA O MODLITWY I ŻYCZENIA.18 Módlcie się za nami; ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować19 A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym wam co rychlej był przywrócony.20 A Bóg pokoju, który wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 niech was przysposobi do wszystkiego co dobre, abyście czynili wolę jego, sprawując w was to, co się jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki wieków Amen.WIADOMOŚCI I POZDROWIENIA.22 Was zaś proszę, bracia, abyście dobrze przyjęli słowo zachęty. Albowiem do was bardzo krótko napisałem.23 Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został wypuszczony; z nim (jeśli dość rychło przyjdzie) zobaczę was.24 Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii.25 Łaska z wami wszystkimi. Amen.