MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Żydów

1NAJWYŻSZE OBJAWIENIE BOŻE.1 Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,2 a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki;3 który będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego i utrzymując wszystko słowem mocy swej, dokonawszy oczyszczenia grzechów, siedzi po prawicy majestatu na wysokościach,4 stawszy się tym wyższym od aniołów im osobliwsze nad nich imię odziedziczył. CHRYSTUS SYNEM, ANIOŁOWIE SŁUGAMI.5 Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: “Synem moim jesteś ty? ja dziś zrodziłem ciebie?” I znowu: “Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?”6 I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: “I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży.”7 A do aniołów właśnie mówi: “Który czyni swych aniołów wichrami i swoje sługi płomieniem ognia.”8 Do Syna zaś: “Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości berłem królestwa twego.9 Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich.10 I: “Ty, Panie, na początku utwierdziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk twoich.11 One zginą, ty zaś trwać będziesz i wszystkie jak szata zestarzeją się.12 I zmienisz je jak odzienie i odmienią się. Ty zaś sam ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną.”13 A do którego kiedy z aniołów rzekł: “Siedź po prawicy mojej, aż położę. nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”14 Czyż nie wszyscy są duchami usługującymi, wysyłanymi na posługę dla tych, co mają otrzymać dziedzictwo zbawienia?
2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.1 Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok.2 Jeśli bowiem słowo, ogłoszone przez aniołów, stało się trwałe, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę,3 jakże my jej ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Gdyż ono było z początku głoszone przez Pana, zostało nam potwierdzone przez tych, co słyszeli;4 gdy Bóg też poświadczał znakami i cudami i rozlicznymi mocami i rozdawaniem Ducha Świętego według woli swojej.CHRYSTUS PANEM PRZYSZŁEGO ŚWIATA.5 Albowiem nie aniołom poddał Bóg przyszły świat, o którym mówimy.6 Lecz zapewnił ktoś na pewnym miejscu, mówiąc: “Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz?7 Umniejszyłeś go nieco od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Wszystko poddałeś pod nogi jego.” Przez to bowiem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił, czego by mu nie poddał. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane.9 Lecz tego Jezusa, który mało co od aniołów jest umniejszony, widzimy z powodu męki śmierci “chwałą i czcią ukoronowanego,” aby z łaski Boga za wszystkich śmierci skosztował.SPRAWCĄ ZBAWIENIA.10 Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały był przywiódł, sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez mękę.11 Albowiem ten, co uświęca i ci, co bywają uświęcani, z jednego wszyscy. Dla tej to przyczyny nie wstydzi się braćmi ich nazywać, mówiąc:12 “Oznajmię imię twe braciom moim, w pośrodku zgromadzenia chwalić cię będą.”13 I znowu: “Ja w nim ufać będę.” i znowu: “Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg.”14 Skoro więc dzieci były uczestnikami ciała i krwi i on podobnie przyjął w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła15 i żeby wyzwolić tych, co bojąc się śmierci, przez całe życie podlegli byli niewoli.16 Nigdzie bowiem aniołów nie przygarnia, ale “potomstwo Abrahamowe przygarnia.”17 Stąd powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga, aby przebłagać za grzechy ludu.18 W czym bowiem sam cierpiał i był kuszony, ma moc dopomóc tym, co są kuszeni.
3CHRYSTUS WYŻSZY NAD MOJŻESZA.1 Stąd, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,2 który wierny jest temu, co go uczynił, jak i “Mojżesz w całym domu jego.”3 On bowiem uznany został za godnego czci większej niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom ma jego budowniczy.4 Gdyż każdy dom bywa budowany przez kogoś, Bóg zaś jest, który wszystko stworzył.5 I Mojżesz wprawdzie wierny był w całym domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane,6 Chrystus zaś jako syn w domu swoim; a tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei zachowamy mocną aż do końca.WYTRWAĆ W WIERZE.7 Przeto jak mówi Duch Święty: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego,8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia na puszczy,9 gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzeli na dzieła moje10 przez czterdzieści lat.” Dlatego “rozgniewałem się na ten naród” i rzekłem: “Zawsze błądzą sercem; oni zaś nie poznali dróg moich,11 przeto przysiągłem w, gniewie moim: że nie wejdą do odpocznienia mojego.”12 Baczcie, bracia, żeby przypadkiem kto z was nie miał złej ochoty do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego;13 ale napominajcie się wzajemnie w każdy dzień, póki trwa tak ˇzwane “dziś,” żeby kogo z was nie zatwardziło oszukaństwo grzechu.14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusowymi, jeśli tylko początek istności w nim zachowamy mocny aż do końca.15 Dopóki nam mówią: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w owym rozgoryczeniu.”16 Niektórzy bowiem, gdy usłyszeli, “rozgoryczyli się,” ale nie wszyscy, którzy za sprawą Mojżesza wyszli z Egiptu.17 Na których zaś “gniewał się przez czterdzieści lat?” Czy nie na tych, co zgrzeszyli, których trupy legły na puszczy?18 Którym zaś “poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego,” jeśli nie tym, co byli niewierni?19 I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.1 Lękajmy się przeto, żeby przypadkiem, skoro trwa obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie spostrzegł się kto z was nieobecnym.2 Albowiem i nam oznajmiono, jak i im; ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą w to, co słyszeli.3 My bowiem, cośmy uwierzyli, wejdziemy do odpocznienia, według tego co powiedział: “Jak poprzysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mojego”; choć dzieła od założenia świata były skończone.4 Rzekł bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu tak: “I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.”5 I w tym znowu: “Nie wejdą do odpocznienia mojego.”6 Gdy więc pozostaje, że niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym pierwej ogłoszono, nie weszli z powodu niedowiarstwa,7 znowu naznacza dzień pewien, “dziś,” mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wyżej powiedziano: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.”8 Gdyby bowiem Jezus dał im odpocznienie, nigdy by potem o innym dniu nie mówił.9 Tak więc pozostaje dzień odpocznienia dla ludu bożego.10 Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten też odpoczął od dzieł swych, jak Bóg od swoich.11 Spieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, żeby kto nie popadł w ten sam rodzaj niedowiarstwa.12 Albowiem mowa boża jest żywa i skuteczna i przenikliwsza, niż wszelki miecz obosieczny i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca.13 I żadne stworzenie nie jest niewidzialne przed obliczem jego, lecz wszystkie rzeczy są obnażone i odkryte oczom tego, przed którym odpowiemy. CHRYSTUS ARCYKAPŁAN ZNA SŁABOŚCI NASZE.14 Mając więc wielkiego kapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.15 Albowiem nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my oprócz grzechu.16 Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w pomocy na czasie.
5POŚREDNIK MIĘDZY NAMI A BOGIEM.1 Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy; aby składał dary i ofiary za grzechy;2 który by mógł współboleć z tymi, co nie wiedzą i błądzą, gdyż i sam poddany jest słabości3 i dlatego powinien, jak za lud, tak też i za siebie samego składać ofiary za grzech4 A nikt nie bierze sobie tej go ości tylko ten, który jest wezwany przez Boga, jak Aaron.5 Tak i Chrystus nie wywyższył sam siebie, żeby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, co do niego rzekł: “Synem moim jesteś ty, ja ciebie dziś zrodziłem.”6 Jak i na innym miejscu mówi: “Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”7 I on za dni swego życia zanosząc modlitwy i pokorne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnym i ze łzami, został wysłuchany dla swej bogobojności.8 I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał;9 i doszedłszy do kresu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,10 nazwany od Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedecha. “NIEUDOLNOŚĆ W ROZUMIENIU WYŻSZEJ NAUKI.11 O tym mam wiele rzeczy do powiedzenia i trudne do wyjaśnienia, bo staliście się niepodatnymi do słuchania.12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono, jakie są początkowe zasady nauki bożej i staliście się jak ci, co potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu13 Wszelki bowiem, co ssie mleko, nie zna nauki sprawiedliwości, bo jest dzieciątkiem.14 Doskonałym zaś daje się stały pokarm, tym co przez ćwiczenie mają zmysł wyrobiony do rozeznania dobrego i złego.
6NIEBEZPIECZEŃSTWO ODSTĘPSTWA.1 Przeto pomijając początki nauki Chrystusowej, zwróćmy się do rzeczy doskonalszych, nie zakładając ponownie fundamentu: od pokuty za uczynki martwe i od wiary w Boga,2 od nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym.3 I to uczynimy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli.4 Albowiem nie podobna, aby ci, co raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,5 zakosztowali również dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku,6 a odpadli – aby znowu odnowili się przez pokutę, skoro znowu sami w sobie krzyżują Syna Bożego i na pośmiewisko wystawiają.7 Albowiem ziemia, która pije deszcz często na siebie padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, co je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.8 Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a koniec jej – spalenie.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.9 Choć tak mówimy, to jednak spodziewamy się po was, najmilsi, czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.10 Gdyż Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o pracy waszej i miłości, jaką okazaliście w imię jego, którzyście posługiwali i posługujecie świętym.11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał taką samą troskliwość o wypełnienie się nadziei aż do końca,12 abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, co przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę.PRZYKŁAD ABRAHAMA.13 Gdy bowiem Bóg dawał Abrahamowi obietnicę, ponieważ nie miał nikogo większego, na którego by mógł przysięgać, przysiągł na samego siebie,14 mówiąc: “Zaprawdę, błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.”15 I tak dostąpił obietnicy, długo cierpliwie czekając.16 Ludzie bowiem przysięgają na większego od siebie i przysięga jest potwierdzeniem zakończenia każdego ich sporu.17 Dlatego Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy pełniej okazać nieodmienność postanowienia swego, dodał przysięgę,18 abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których Bóg skłamać nie może, doznali najmocniejszej pociechy; my, którzyśmy się uciekli do trzymania się podanej nam nadziei,19 którą mamy jak kotwicę duszy bezpieczną i mocną i przenikającą aż do wnętrza zasłony,20 dokąd jako przodownik wszedł za nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.

RU Brytjka King J. 7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.1 cf. Tłum. Толк. A ten “Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego z porażki królów pobłogosławił mu”;Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, (За?_тє7i.) Сeй бо мелхіседeкъ, цRь сали1мскій, сщ7eнникъ бGа вhшнzгw, и4же срёте ґвраaма возврaщшасz t сёча царeй и3 блгcви2 є3го2, 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the
μελχισεδεκ melchisedek
N-PRI
ΜελχισεδέκmelchisedekMelchizedekMelchisedec
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking, king
σαλημ salēm
N-PRI
ΣαλήμsalēmSalemof Salem
ιερευς iereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest, priest
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe slaughter
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof the
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the kings
υψιστου upsistou
A-GSM-S
ὕψιστοςhupsistoshighestmost high
ο o
T-NSM
hothe/this/who;
συναντησας sunantēsas
V-AAP-NSM G5660
συναντάωsunantaōto meet, who met
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
υποστρεφοντι upostrefonti
V-PAP-DSM G5723
ὑποστρέφωhupostrefōto returnreturning
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κοπης kopēs
N-GSF
κοπήkopēslaughterthe slaughter
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
βασιλεων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof the kings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευλογησας eulogēsas
V-AAP-NSM G5660
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessed
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
2 cf. Tłum. Толк. a jemu też Abraham “wydzielił dziesięcinę” ze wszystkiego; i jego imię najpierw tłumaczy się mianowicie: król sprawiedliwości, następnie zaś król Salem, to znaczy król pokoju;которому и десятину отделил Авраам от всего,- во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, є3мyже и3 десzти1ну t всёхъ tдэли2 ґвраaмъ, пeрвэе ќбw сказyетсz цRь прaвды, пот0мъ же цRь сали1мскій, є4же є4сть, цRь ми1ра, 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichTo whom
και kai
CONJ
καίkaiandalso
δεκατην dekatēn
A-ASF
δεκάτηdekatētentha tenth part
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
εμερισεν emerisen
V-AAI-3S G5656
μερίζωmerizōto dividegave
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirst; first
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ερμηνευομενος ermēneuomenos
V-PPP-NSM G5746
ἑρμηνεύωhermēneuōto interpretbeing by interpretation
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingKing
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathenafter that
δε de
CONJ
δέdethen, and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingKing
σαλημ salēm
N-PRI
ΣαλήμsalēmSalemof Salem
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking, King
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
 
3 cf. Tłum. Толк. bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani końca życia, a upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem wiecznie.без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. без8 nтцA, без8 мaтере, без8 при1чта р0да, ни начaла днє1мъ, ни животY концA и3мёz, ўпод0бленъ же сн7у б9ію, пребывaетъ сщ7eнникъ вhну. 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπατωρ apatōr
A-NSM
ἀπάτωρapatōrfatherlessWithout father
αμητωρ amētōr
A-NSM
ἀμήτωρamētōrmotherless, without mother
αγενεαλογητος agenealogētos
A-NSM
ἀγενεαλόγητοςagenealogētoswithout genealogy, without descent
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneitherneither
αρχην archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginningbeginning
ημερων ēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof days
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, nor
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
τελος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
αφωμοιωμενος afōmoiōmenos
V-RPP-NSM G5772
ἀφομοιόωafomoioōto make likemade like
δε de
CONJ
δέdethen; but
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the Son
υιω uiō
N-DSM
υἱόςhuiossonunto the Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stay; abideth
ιερευς iereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriesta priest
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
το to
T-ASN
hothe/this/who.
διηνεκες diēnekes
A-ASN
διηνεκήςdiēnekēsperpetualcontinually
 
4 cf. Tłum. Толк. A przypatrzcie się, jak wielki jest ten, któremu Abraham patriarcha nawet dał dziesięcinę z rzeczy cenniejszych.Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Ви1дите же, є3ли1къ сeй, є3мyже и3 десzти1ну дaлъ є4сть ґвраaмъ патріaрхъ t и3збрaнныхъ. 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθεωρειτε theōreite
V-PAM-2P G5720
θεωρέωtheōreōto see/experienceconsider
δε de
CONJ
δέdethenNow
πηλικος pēlikos
A-NSM
πηλίκοςpēlikoshow greathow great
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis man
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, unto whom
δεκατην dekatēn
A-ASF
δεκάτηdekatētenththe tenth
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe patriarch
ακροθινιων akrothiniōn
N-GPN
ἀκροθίνιονakrothinionfine spoilsthe spoils
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe spoils
πατριαρχης patriarchēs
N-NSM
πατριάρχηςpatriarchēspatriarchthe patriarch
 
5 cf. Tłum. Толк. Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj ą kapłaństwo, mają rozkazanie, aby brać dziesięciny według Prawa od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni pochodzą od Abrahama;Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь - брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. И# пріeмлющіи ќбw свzщeнство t сынHвъ леv‡инъ зaповэдь и4мутъ њдесsтствовати лю1ди по зак0ну, си1рэчь, брaтію свою2, ѓще и3 t чрeслъ ґвраaмовыхъ и3зшeдшую: 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe sons
μεν men
PRT
μένmenon the other handverily
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe office of the priesthood
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonthe sons
λευι leui
N-PRI
ΛευΐleuiLeviof Levi
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe people
ιερατειαν ierateian
N-ASF
ἱερατείαhierateiapriesthoodthe office of the priesthood
λαμβανοντες lambanontes
V-PAP-NPM G5723
λαμβάνωlambanōto takethey that are
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmenta commandment
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/be, have
αποδεκατοιν apodekatoin
V-PAN G5721
ἀποδεκατόωapodekatoōto titheto take tithes of
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe law
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplethe people
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, of
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
τουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe loins
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrother, of
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
καιπερ kaiper
CONJ
καίπερkaiperalthough, though
εξεληλυθοτας exelēluthotas
V-2RAP-APM G5756
ἐξέρχομαιexerchomaito go outthey come out
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/who:
οσφυος osfuos
N-GSF
ὀσφῦςosfusloinsthe loins
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
 
6 cf. Tłum. Толк. lecz ten, którego ród nie zalicza się do nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę.Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. не причитaемый же р0домъ къ ни6мъ, њдесsтствова ґвраaма и3 и3мyщаго њбэтов†ніz блгcви2: 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe promises
δε de
CONJ
δέdethenBut
μη
PRT-N
μήnotnot
γενεαλογουμενος genealogoumenos
V-PPP-NSM G5746
γενεαλογέωgenealogeōto trace genealogyhe whose descent is
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
δεδεκατωκεν dedekatōken
V-RAI-3S G5758
δεκατόωdekatoōto tithereceived tithes
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/behim that had
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
επαγγελιας epangelias
N-APF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
ευλογηκεν eulogēken
V-RAI-3S G5758
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessed
 
7 cf. Tłum. Толк. A bez żadnej wątpliwości, błogosławiony bywa mniejszy od wyższego.Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. (За?_тѕ7i.) без8 всsкагw же прекосл0віz мeньшее t б0льшагw бlгословлsетсz. 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
αντιλογιας antilogias
N-GSF
ἀντιλογίαantilogiadisputecontradiction
το to
T-NSN
hothe/this/who.
ελαττον elatton
A-NSN
ἐλάσσωνelassōnlesserthe less
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κρειττονος kreittonos
A-GSM-C
κρείττωνkreittōnstrongerthe better
ευλογειται eulogeitai
V-PPI-3S G5743
εὐλογέωeulogeōto praise/blessis blessed
 
8 cf. Tłum. Толк. I tu właśnie dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś – o kim istnieje świadectwo, że żyje.И здесь десятины берут человеки смертные, а там - имеющий о себе свидетельство, что он живет. И# здЁ ќбw десzти6ны человёцы ўмирaющіи пріeмлютъ: тaмw же свидётельствуемый, ћкw жи1въ є4сть. 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ωδε ōde
ADV
ὧδεhōdeherehere
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
δεκατας dekatas
A-APF
δεκάτηdekatētenthtithes
αποθνησκοντες apothnēskontes
V-PAP-NPM G5723
ἀποθνήσκωapothnēskōto diethat die
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
λαμβανουσιν lambanousin
V-PAI-3P G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
δε de
CONJ
δέdethen; but
μαρτυρουμενος marturoumenos
V-PPP-NSM G5746
μαρτυρέωmartureōto testifyhe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto livehe liveth
 
9 cf. Tłum. Толк. I (żeby tak powiedzieć) Lewi, który brał dziesięciny, przez Abrahama oddał dziesięcinę;И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: И# да си1це рекY, ґвраaмомъ и3 леvjй, пріeмлzй десzти6ны, десzти6ны дaлъ є4сть: 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
επος epos
N-ASN
ἔποςeposa word,
ειπειν eipein
V-2AAN G5629
λέγωlegōto speakI may so say
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofin
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
και kai
CONJ
καίkaiandalso
λευις leuis
N-NSM
ΛευΐςleuisLeviLevi
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
δεκατας dekatas
A-APF
δεκάτηdekatētenthtithes
λαμβανων lambanōn
V-PAP-NSM G5723
λαμβάνωlambanōto take, who receiveth
δεδεκατωται dedekatōtai
V-RPI-3S G5769
δεκατόωdekatoōto tithe, payed tithes
 
10 cf. Tłum. Толк. jeszcze bowiem był w osobie praojca, gdy na jego spotkanie wyszedł Melchizedech.ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. є3щe бо въ чрeслэхъ џтчіихъ бsше, є3гдA срёте є3го2 мелхіседeкъ. 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe loins
οσφυι osfui
N-DSF
ὀσφῦςosfusloinsthe loins
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof his father
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherof his father
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito behe was
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
συνηντησεν sunēntēsen
V-AAI-3S G5656
συναντάωsunantaōto meetmet
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μελχισεδεκ melchisedek
N-PRI
ΜελχισεδέκmelchisedekMelchizedekMelchisedec
 
ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ.11 cf. Tłum. Толк. Jeśli więc kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo pod nim lud otrzymał Prawo), na cóż jeszcze trzeba było, żeby nastał inny kapłan “według porządku Melchizedecha,” a nie był zaliczony do porządku Aarona?Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства,- ибо с ним сопряжен закон народа,- то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Ѓще ќбw совершeнство леvjтскимъ свzщeнствомъ бhло, лю1діе бо на нeмъ взак0нени бhша: кaz є3щE потрeба по чи1ну мелхіседeкову и3н0му востaти свzщeннику, ґ не по чи1ну ґарHнову глаг0латисz; 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
μεν men
PRT
μένmenon the other handtherefore
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then 
τελειωσις teleiōsis
N-NSF
τελείωσιςteleiōsisperfectionperfection
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe people
λευιτικης leuitikēs
A-GSF
ΛευϊτικόςleuitikosLeviticalthe Levitical
ιερωσυνης ierōsunēs
N-GSF
ἱερωσύνηhierōsunēpriesthoodpriesthood
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewere
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe order
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplethe people
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor, (for
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunder
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
νενομοθετηται nenomothetētai
V-RPI-3S G5769
νομοθετέωnomotheteōto give lawsreceived the law
τις tis
I-NSF
τίςtiswhich?,) what
ετι eti
ADV
ἔτιetistillfurther
χρεια chreia
N-NSF
χρείαchreianeedneed
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe order
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderthe order
μελχισεδεκ melchisedek
N-PRI
ΜελχισεδέκmelchisedekMelchizedekof Melchisedec
ετερον eteron
A-ASM
ἕτεροςheterosotheranother
ανιστασθαι anistasthai
V-PMN G5733
ἀνίστημιanistēmito arisethat
ιερεα ierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriestpriest
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/who?
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderthe order
ααρων aarōn
N-PRI
ἈαρώνaarōnAaronof Aaron
λεγεσθαι legesthai
V-PPN G5745
λέγωlegōto speakbe called
 
12 cf. Tłum. Толк. Ze zmianą bowiem kapłaństwa jest konieczne, żeby nastąpiła zmiana i Prawa.Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. прелагaему бо свzщeнству, по нyжди и3 зак0ну премэнeніе бывaетъ. 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετατιθεμενης metatithemenēs
V-PPP-GSF G5746
μετατίθημιmetatithēmito transportbeing changed
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe priesthood
ιερωσυνης ierōsunēs
N-GSF
ἱερωσύνηhierōsunēpriesthoodthe priesthood
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αναγκης anankēs
N-GSF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessity
και kai
CONJ
καίkaiandalso
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
μεταθεσις metathesis
N-NSF
μετάθεσιςmetathesisremoval/changea change
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito be, there is made
 
13 cf. Tłum. Толк. Ten bowiem, o którym się to mówi, jest z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Њ нeмже бо глаг0лютсz сі‰, колёну и3н0му причасти1сz, t негHже никт0же приступи2 ко nлтарю2: 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
λεγεται legetai
V-PPI-3S G5743
λέγωlegōto speakare spoken
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φυλης fulēs
N-GSF
φυλήfulētribeto
ετερας eteras
A-GSF
ἕτεροςheterosotheranother
μετεσχηκεν meteschēken
V-RAI-3S G5758
μετέχωmetechōto sharehe
αφ af
PREP
ἀπόapofrom, of
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
προσεσχηκεν proseschēken
V-RAI-3S G5758
προσέχωprosechōto watch outgave attendance
τω
T-DSN
hothe/this/whoat the altar
θυσιαστηριω thusiastēriō
N-DSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarat the altar
 
14 cf. Tłum. Толк. Jawną bowiem jest rzeczą, że Pan nasz wyszedł z Judy, a w tym pokoleniu nic o kapłanach Mojżesz nie mówił.Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. ћвэ бо, ћкw t колёна їyдова возсіS гDь нaшъ, њ нeмже колёнэ мwmсeй њ свzщeнствэ ничес0же глаг0ла. 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροδηλον prodēlon
A-NSN
πρόδηλοςprodēlosobviousevident
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromout of
ιουδα iouda
N-GSM
ἸουδάioudaJudeaJuda
ανατεταλκεν anatetalken
V-RAI-3S G5758
ἀνατέλλωanatellōto risesprang
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εις eis
PREP
εἰςeistoward; of
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
φυλην fulēn
N-ASF
φυλήfulētribetribe
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
ιερεων iereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriest[priest]
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
μωυσης mōusēs
N-NSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S G5656
λαλέωlaleōto speakspake
 
15 cf. Tłum. Толк. I jeszcze bardziej jest to widoczne, jeśli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, И# ли1шше є3щE ћвэ є4сть, ћкw по под0бію мелхіседeкову востаeтъ сщ7eнникъ и4нъ, 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
περισσοτερον perissoteron
A-NSN-C
περισσόςperissosexcessive/abundantfar more
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
καταδηλον katadēlon
A-NSN
κατάδηλοςkatadēlosevidentevident
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
ει ei
COND
εἰeiif: for that
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe similitude
ομοιοτητα omoiotēta
N-ASF
ὁμοιότηςhomoiotēslikenessthe similitude
μελχισεδεκ melchisedek
N-PRI
ΜελχισεδέκmelchisedekMelchizedekof Melchisedec
ανισταται anistatai
V-PMI-3S G5731
ἀνίστημιanistēmito arisethere ariseth
ιερευς iereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest
ετερος eteros
A-NSM
ἕτεροςheterosotheranother
 
16 cf. Tłum. Толк. który stał się nie według nakazu cielesnego Prawa, ale według mocy życia nieskazitelnegoКоторый таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. и4же не по зак0ну зaповэди плотскjz бhсть, но по си1лэ животA неразрушaемагw. 7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
εντολης entolēs
N-GSF
ἐντολήentolēcommandmentof a
σαρκινης sarkinēs
A-GSF
σάρκινοςsarkinosfleshly[fleshly]
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beis made
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe power
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof an
ακαταλυτου akatalutou
A-GSF
ἀκατάλυτοςakatalutosindestructibleendless
 
17 cf. Tłum. Толк. Świadczy bowiem: “Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Свидётельствуетъ бо, ћкw ты2 є3си2 сщ7eнникъ во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. 7,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαρτυρειται martureitai
V-PPI-3S G5743
μαρτυρέωmartureōto testifyhe testifieth
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
συ su
P-2NS
σύsuyouThou
ιερευς iereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriesta priest
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoever
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe order
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderthe order
μελχισεδεκ melchisedek
N-PRI
ΜελχισεδέκmelchisedekMelchizedekof Melchisedec
 
18 cf. Tłum. Толк. Dokonuje się oczywiście odrzucenie poprzedniego ustawodawstwa z powodu jego słabości i bezużytecznościОтменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, (За?_тз7i.) Tлагaніе ќбw бывaетъ прeжде бhвшіz зaповэди за нeмощное є3S и3 неполeзное: 7,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαθετησις athetēsis
N-NSF
ἀθέτησιςathetēsisnullificationa disannulling
μεν men
PRT
μένmenon the other handverily
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito bethere is
προαγουσης proagousēs
V-PAP-GSF G5723
προάγωproagōto go/bring beforegoing before
εντολης entolēs
N-GSF
ἐντολήentolēcommandmentof the commandment
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/who.
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ασθενες asthenes
A-ASN
ἀσθενήςasthenēsweakthe weakness
και kai
CONJ
καίkaiandand
ανωφελες anōfeles
A-ASN
ἀνωφελήςanōfelēsuselessunprofitableness
 
19 cf. Tłum. Толк. bo Zakon niczego nie przywiódł do doskonałości – a natomiast wprowadza się lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga.ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. ничт0же бо соверши1лъ зак0нъ: привведeніе же є4сть лyчшему ўповaнію, и4мже приближaемсz къ бGу. 7,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ετελειωσεν eteleiōsen
V-AAI-3S G5656
τελειόωteleioōto perfectmade
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
επεισαγωγη epeisagōgē
N-NSF
ἐπεισαγωγήepeisagōgēintroductionthe bringing in
δε de
CONJ
δέdethen, but
κρειττονος kreittonos
A-GSF-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
ελπιδος elpidos
N-GSF
ἐλπίςelpishopeof a
δι di
PREP
διάdiathrough/because of; by
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichthe which
εγγιζομεν engizomen
V-PAI-1P G5719
ἐγγίζωengizōto come nearwe draw nigh
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
 
NOWE KAPŁAŃSTWO WIEKUISTE PRZYSIĘGĄ STWIERDZONE.20 cf. Tłum. Толк. I o ile stało się nie bez przysięgi (inni na pewno bez przysięgi zostali kapłanami,И как сие было не без клятвы,- И# по є3ли1ку не без8 клsтвы: 7,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toin
οσον oson
K-ASN
ὅσοςhososjust as/how muchasmuch as
ου ou
PRT-N
οὐounonot
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
ορκωμοσιας orkōmosias
N-GSF
ὁρκωμοσίαhorkōmosiaoathan oath
οι oi
T-NPM
hothe/this/who[the/this/who]
μεν men
PRT
μένmenon the other hand[on the other hand]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithout[without]
ορκωμοσιας orkōmosias
N-GSF
ὁρκωμοσίαhorkōmosiaoath[oath]
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ιερεις iereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest[priest]
γεγονοτες gegonotes
V-2RAP-NPM G5756
γίνομαιginomaito be[to be]
 
21 cf. Tłum. Толк. a ten pod przysięgą tego, który do niego rzekł: “Przysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”):ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека,- nни1 бо без8 клsтвы свzщeнницы бhша, сeй же съ клsтвою чрез8 глаг0лющаго къ немY: клsтсz гDь и3 не раскaетсz: ты2 є3си2 сщ7eнникъ во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову: 7,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothis
δε de
CONJ
δέdethen; but
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ορκωμοσιας orkōmosias
N-GSF
ὁρκωμοσίαhorkōmosiaoathan oath
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSM
hothe/this/whoever
λεγοντος legontos
V-PAP-GSM G5723
λέγωlegōto speakhim that said
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ωμοσεν ōmosen
V-AAI-3S G5656
ὄμνυμιomnumito swearsware
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord, The Lord
και kai
CONJ
καίkaiandand
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μεταμεληθησεται metamelēthēsetai
V-FOI-3S G5700
μεταμέλλομαιmetamellomaito repentwill
συ su
P-2NS
σύsuyou, Thou
ιερευς iereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriestthose priests
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe order
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
 
22 cf. Tłum. Толк. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego testamentu.то лучшего завета поручителем соделался Иисус. по толи1ку лyчшагw завёта бhсть и3спорyчникъ ї}съ. 7,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toBy
τοσουτο tosouto
D-ASN
τοσοῦτοςtosoutosso greatso much
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
κρειττονος kreittonos
A-GSF-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof a
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bewas
εγγυος enguos
A-NSM
ἔγγυοςenguosguarantora surety
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
23 cf. Tłum. Толк. A innych wprawdzie wielu było kapłanów, dlatego że im śmierć trwać nie pozwalała;Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; И# nни2 мн0жайши свzщeнницы бhша, занE смeртію возбранeни сyть пребывaти: 7,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/who:
μεν men
PRT
μένmenon the other handtruly
πλειονες pleiones
A-NPM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermany
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
γεγονοτες gegonotes
V-2RAP-NPM G5756
γίνομαιginomaito be 
ιερεις iereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
το to
T-ASN
hothe/this/who 
θανατω thanatō
N-DSM
θάνατοςthanatosdeathby reason of death
κωλυεσθαι kōluesthai
V-PPN G5745
κωλύωkōluōto preventthey were not suffered
παραμενειν paramenein
V-PAN G5721
παραμένωparamenōto continueto continue
 
24 cf. Tłum. Толк. ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo wieczne.а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, сeй же, занeже пребывaетъ во вёки, непрестyпное и4мать сщ7eнство, 7,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothis
δε de
CONJ
δέdethenBut
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
το to
T-ASN
hothe/this/whoever
μενειν menein
V-PAN G5721
μένωmenōto staycontinueth
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoan
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
απαραβατον aparabaton
A-ASF
ἀπαράβατοςaparabatospermanentunchangeable
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, hath
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
ιερωσυνην ierōsunēn
N-ASF
ἱερωσύνηhierōsunēpriesthoodan
 
25 cf. Tłum. Толк. Przeto i zbawiać może wiecznie tych, co przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. тёмже и3 спcти2 до концA м0жетъ приходsщихъ чрез8 него2 къ бGу, всегдA жи1въ сhй, во є4же ходaтайствовати њ ни1хъ. 7,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhenceWherefore
και kai
CONJ
καίkaiandalso
σωζειν sōzein
V-PAN G5721
σῴζωsōzōto saveto save
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whounto God
παντελες panteles
A-ASN
παντελήςpantelēscompletelythem
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablehe is able
τους tous
T-APM
hothe/this/who.
προσερχομενους proserchomenous
V-PNP-APM G5740
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreethat come
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysever
ζων zōn
V-PAP-NSM G5723
ζάωzaōto live, seeing he
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εντυγχανειν entunchanein
V-PAN G5721
ἐντυγχάνωentunchanōto call onmake intercession
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
26 cf. Tłum. Толк. Przystało bowiem, abyśmy mieli takiego najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wyniesionego nad niebiosa,Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, (За?_ти7i.) Так0въ бо нaмъ подобaше ґрхіерeй: прпdбенъ, неѕл0бивъ, безсквeрненъ, tлучeнъ t грBшникъ и3 вhшше нб7съ бhвый, 7,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοιουτος toioutos
D-NSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
και]     kai
CONJ
καίkaiand, and
επρεπεν eprepen
V-IAI-3S G5707
πρέπωprepōbe properbecame
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestan high priest
οσιος osios
A-NSM
ὅσιοςhosiosholy, holy
ακακος akakos
A-NSM
ἄκακοςakakosinnocent, harmless
αμιαντος amiantos
A-NSM
ἀμίαντοςamiantospure, undefiled
κεχωρισμενος kechōrismenos
V-RPP-NSM G5772
χωρίζωchōrizōto separate/leave, separate
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothan the heavens
αμαρτωλων amartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
υψηλοτερος upsēloteros
A-NSM-C
ὑψηλόςhupsēloshighhigher
των tōn
T-GPM
hothe/this/who;
ουρανων ouranōn
N-GPM
οὐρανόςouranosheaventhan the heavens
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito bemade
 
27 cf. Tłum. Толк. który nie ma potrzeby codziennie, jak kapłani składać ofiary najpierw za swoje, potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz, złożywszy ofiarę z samego siebie.Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. и4же не и4мать по вс‰ дни6 нyжды, ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои1хъ грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же њ людски1хъ: сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE принeсъ. 7,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be 
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaydaily
αναγκην anankēn
N-ASF
ἀνάγκηanankēnecessityneedeth
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as, as
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothose high priests
αρχιερεις archiereis
N-NPM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthose high priests
προτερον proteron
ADV-C
πρότερονproteronbefore, first
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whofor the people's
ιδιων idiōn
A-GPF
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
θυσιας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrificesacrifice
αναφερειν anaferein
V-PAN G5721
ἀναφέρωanaferōto carry up, to offer up
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathen, and then
των tōn
T-GPF
hothe/this/who:
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
λαου laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplefor the people's
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforfor
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makehe did
εφαπαξ efapax
ADV
ἐφάπαξefapaxonce/at onceonce
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
ανενεγκας anenenkas
V-AAP-NSM G5660
ἀναφέρωanaferōto carry up, when he offered up
 
28 cf. Tłum. Толк. Zakon bowiem ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, lecz słowo przysięgi, danej po Zakonie – Syna doskonałego na wieki.Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.Зак0нъ бо человёки поставлsетъ первосвzщeнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки совершeнна.7,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
καθιστησιν kathistēsin
V-PAI-3S G5719
καθίστημιkathistēmito appoint/conductmaketh
αρχιερεις archiereis
N-APM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priesthigh priests
εχοντας echontas
V-PAP-APM G5723
ἔχωechōto have/bewhich have
ασθενειαν astheneian
N-ASF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmity
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
δε de
CONJ
δέdethen; but
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the oath
ορκωμοσιας orkōmosias
N-GSF
ὁρκωμοσίαhorkōmosiaoathof the oath
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, which was
μετα meta
PREP
μετάmetawith/aftersince
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe law
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiosson, the Son
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoevermore
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageevermore
τετελειωμενον teteleiōmenon
V-RPP-ASM G5772
τελειόωteleioōto perfect, who is consecrated

8ZE WZGLĘDU NA ŚWIĄTYNIĘ.1 A w tym, co mówimy, główną rzeczą jest: Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie2 jak sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który założył Pan, a nie człowiek.3 Wszelki bowiem najwyższy kapłan bywa postanowiony dla ofiarowania darów i ofiar; stąd trzeba, żeby i on miał coś, co by ofiarował.4 Gdyby więc był na ziemi, nie byłby nawet kapłanem; gdyż są tacy, co według Prawa ofiarują dary,5 co służą obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jak odpowiedziano Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: “Patrz, (mówi) czyń wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.”ZE WZGLĘDU NA PRZYMIERZE.6 Teraz zaś otrzymał tym wyższe posługiwanie, im doskonalszego testamentu jest pośrednikiem, który lepszymi obietnicami zawarowano.7 Gdyby bowiem ów pierwszy był bez przygany, to z pewnością nie szukanoby miejsca dla drugiego.8 Albowiem ganiąc ich, mówi: “Oto przyjdą dni, mówi Pan: i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Jakuba,9 nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ująłem ich rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo oni nie wytrwali w przymierzu moim i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.10 Lecz to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich umysły i na sercach ich napiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.11 I nikt nie będzie uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mię znać od najmniejszego aż do największego spośród nich;12 albowiem zmiłuję się nad ich nieprawościami i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów.”13 Mówiąc zaś: “nowe” – przedawnił poprzednie. Lecz co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.1 Miał wprawdzie i pierwszy przepisy o służbie bożej i świątynię ziemską.2 Przybytek bowiem zrobiony był pierwszy, a w nim były świeczniki i stół i chleby pokładne, tak zwane Święte.3 Za drugą zaś zasłoną przybytek, zwany Święte Świętych,4 zawierający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, ze wszystkich stron złotem powleczoną, a w niej naczynie złote, zawierające mannę i laskę Aaronową, która zakwitła i tablice przymierza.5 Nad nią zaś byli Cherubini chwały, ocieniający ubłagalnię, o czym teraz nie potrzeba szczegółowo mówić.6 Gdy rzeczywiście tak to było urządzone, do pierwszego przybytku zawsze wchodzili kapłani, posługi ofiarne spełniający;7 do drugiego zaś raz w rok sam tylko najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje za grzechy swoje i ludu;8 przez co Duch Święty dawał znać, że jeszcze nie była ujawniona droga do świątyni, dopóki stał pierwszy przybytek.9 Jest to podobieństwo na czas teraźniejszy; według niego bywają składane dary i ofiary, które nie mogą składającego uczynić doskonałym w sumieniu,10 gdyż polegają tylko na pokarmach i napojach i na różnych obmywaniach i oczyszczeniach ciała, ustanowionych aż do czasu naprawy ich na lepsze.PRZYBYTEK I OFIARA CHRYSTUSA DOSKONAŁA.11 Lecz Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie przez takie utworzenie,12 ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie.13 Jeśli bowiem krew kozłów i wołów i popiół jałowicy, skrapiając splugawionych, poświęca i oczyszcza ich ciała,14 jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?CHRYSTUS ŚMIERCIĄ SWĄ STWARZA NOWY TESTAMENT.15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia tych przestępstw, jakie były za pierwszego testamentu, wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.16 Gdzie bowiem jest testament, musi nastąpić śmierć tego, który testament sporządza.17 Testament bowiem nabiera mocy po śmierci; inaczej nie jest ważny, póki jeszcze żyje ten, co testament uczynił.18 Stąd ani nawet pierwszy bez krwi nie był uczyniony.19 Gdy bowiem Mojżesz przeczytał całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił i samą księgę i wszystek lud,20 mówiąc: “Ta jest krew przymierza, które wam Bóg zlecił.”21 Nadto i przybytek i wszystkie naczynia do służby bożej podobnie krwią pokropił.22 I według Prawa niemal wszystko bywa krwią oczyszczane i bez wylania krwi nie ma odpuszczenia.23 Potrzeba więc, aby mianowicie wizerunki rzeczy niebieskich tymi ofiarami były oczyszczane, same zaś niebieskie lepszymi, niźli te.OFIARA CHRYSTUSA JEST WIEKUISTA.24 Jezus bowiem nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, żeby teraz ukazywać się przed obliczem Boga za nami.25 I nie żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan co roku wchodził do świątyni z krwią cudzą;26 inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz na końcu wieków ukazał się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarę samego siebie.27 I jak postanowiono ludziom umrzeć raz, a potem sąd;28 tak i Chrystus raz jest ofiarowany, aby zgładził grzechy wielu: drugi raz ukaże się bez grzechu dla zbawienia tych, co go oczekują.
10NIEDOSTATECZNOŚĆ OFIAR ST. TESTAMENTU.1 Zakon bowiem będąc cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, co przystępują z tymi samymi ofiarami, które co roku ustawicznie składają;2 inaczej zaprzestanoby je ofiarowywać, dlatego że ofiarujący, raz oczyszczeni nie mieliby żadnego grzechu na sumieniu.3 Ale w nich wznawia się co roku przypominanie grzechów.4 Niemożliwa to bowiem rzecz, żeby grzechy miały być zgładzone krwią wołów i kozłów.5 Dlatego wstępując w świat, mówi: “Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało;6 całopalenia za grzech nie podobały się tobie.7 Wtedy rzekłem: Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił, Boże, wolę twoją.”8 Mówiąc wyżej: “Ofiar i danin i całopalenia za grzech nie chciałeś, ani ci się podobały,” które według Zakonu bywają ofiarowane,9 “wtedy rzekłem: Oto idę, abym pełnił, Boże, wolę twoją” – znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.10 Przez tę wolę jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.SKUTECZNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA.11 I każdy wprawdzie kapłan staje, codziennie sprawując swój urząd i często składając te same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą;12 ten zaś jedną złożywszy ofiarę za grzechy, na wieki “siedzi po prawicy bożej,”13 tego już tylko czekając, “aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek nóg jego.”14 Jedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki uświęconych.15 Świadczy nam zaś i Duch Święty. Gdy bowiem powiedział:16 “A to zaś jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan, dam prawa moje w ich serca i napiszę je w ich umysłach”17 i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości.18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, już nie ma ofiary za grzech. ZACHĘTA DO WIERNOŚCI I JEDNOŚCI.19 Tak więc mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa,20 dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje21 i kapłana wielkiego nad domem bożym;22 przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie i obmyci na ciele czystą wodą.23 Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest, który obiecał)24 i przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i dobrych uczynków,25 nie opuszczamy wspólnych zebrań naszych, jak mają zwyczaj niektórzy, ale pocieszajmy się i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień.KARA NA ODSTĘPCÓW.26 Dla nas bowiem rozmyślnie grzeszących, po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie ofiara za grzech,27 lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu “i żar ognia, który ma pożreć przeciwników.”28 Kto by przekroczył Prawo Mojżeszowe, bez wszelkiego miłosierdzia “śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo trzech.”29 Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i “krew przymierza,” przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?30 Wiemy bowiem, kto powiedział: “Mnie pomsta i ja oddam.” I znowu: “Pan będzie sądził lud swój.”31 Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.PIERWOTNA GORLIWOŚĆ.32 Wspominajcie zaś dni dawne, w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień:33 już to gdy mianowicie na zniewagi i uciski jawnie byliście wystawieni, już to gdy staliście się towarzyszami tych, co podobnie postępowali.34 Gdyż i z więźniami cierpieliście wspólnie i grabież mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą.35 Nie traćcież zatem ufności waszej, która ma wielką zapłatę.36 Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę bożą dostąpili obietnicy.37 “Jeszcze bowiem mała chwila, a przyjdzie ten, co ma przyjść i nie omieszka.38 Lecz sprawiedliwy. mój z wiary żyje; a jeśli się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.”39 My zaś nie jesteśmy synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zbawienie duszy.
11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.1 Wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych.2 W niej bowiem starzy otrzymali świadectwo.3 Wiarą poznajemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, tak iż z niewidzialnych stały się widzialnymi.4 Wiarą Abel złożył Bogu obfitszą ofiarę niż Kain, dla której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy – gdy Bóg przyświadczył darom jego – i przez nią przemawia nawet po śmierci.5 Wiarą Henoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci “i nie znaleziono go, bo przeniósł go Bóg”; przed przeniesieniem bowiem miał świadectwo, że “się Bogu podobał.”6 Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają.WIARA PATRIARCHÓW.7 Wiarą Noe, otrzymawszy zapowiedź tego, czego jeszcze widać nie było, bojąc się, zbudował arkę dla zachowania rodziny swojej; przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę.8 Wiarą Abraham wezwany, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.9 Wiarą przebywał w ziemi obiecanej jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy;10 oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i założycielem Bóg.11 Wiarą i sama Sara niepłodna otrzymała moc na poczęcie syna, nawet pomimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że wierny jest ten, co obiecał.12 Dlatego też z jednego (i to obumarłego) narodzili się “w liczbie jak gwiazdy niebieskie i jak piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.”13 W wierze pomarli ci wszyscy, nie doczekawszy się obietnic, ale z daleka na nie patrząc i pozdrawiając je i wyznając, że są “gośćmi i przychodniami na ziemi.”14 Ci bowiem co to mówią, okazują, że ojczyzny szukają.15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, mieliby przecie czas do niej powrócić.16 Lecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej. Przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, bo przygotował im miasto.17 Wiarą “Abraham ofiarował Izaaka, gdy był doświadczony,” a ofiarował “jednorodzonego” ten, co otrzymał obietnice i jemu18 powiedziano: “W Izaaku dane ci będzie potomstwo”;19 a sądził, że Bóg może i z martwych wzbudzić; dlatego też otrzymał go na powrót na podobieństwo.20 Wiarą i na przyszłe czasy błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.21 Wiarą Jakub, umierając, błogosławił każdego z synów Józefowych i “pokłonił się wierzchowi laski jego.”22 Wiarą Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraelskich i dał polecenie co do kości swoich.WIARA MOIŻESZA.23 Wiarą ukrywali Mojżesza po narodzeniu przez trzy miesiące rodzice jego, dlatego, że widzieli piękne dzieciątko i nie bali się rozkazu królewskiego.24 Wiarą Mojżesz, gdy dorósł, zaprzeczył, że jest synem córki Faraona,25 raczej wybierając cierpieć ucisk z ludem bożym, niźli mieć doczesną rozkosz grzechu,26 za większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: oglądał się bowiem na nagrodę.27 Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; oczekiwał bowiem niewidzialnego jakby widząc.28 Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwi, aby ich się nie dotknął ten, co pierworodnych tracił.29 Wiarą przeszli Morze Czerwone jakby po suchej ziemi, czego gdy Egipcjanie próbowali, zostali pochłonięci.30 Wiarą upadły mury Jerycha,,po obejściu wokoło przez dni siedem31 Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy pokojowo wysłanych na zwiady.WIARA MNÓSTWA SPRAWIEDLIWYCH.32 I cóż jeszcze powiem? Albowiem czasu nie stanie, gdybym rozprawiał o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach,33 którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełniali sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczęki,34 zagasili napór ognia, uszli ostrza mlecza, dźwignęli się z niemocy, stali się mężnymi na wojnie, zmusili wojska obcych do ucieczki.35 Niewiasty odzyskały przez zmartwychwstanie swoich zmarłych. Inni zaś byli rozciągani, nie przyjmując wyzwolenia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.36 Inni zaś doznali pośmiewisk i bicia, nadto i kajdan i więzienia;37 byli kamienowani, przecinani, dręczeni, pomarli mieczem zabici; błądzili w owczych, w kozich skórach, cierpiąc niedostatek, uciśnieni, utrapieni;38 których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemi39 A ci wszyscy, świadectwem wiary zaleceni, nie doczekali się obietnicy,40 gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby bez nas nie stali się doskonałymi.
12PRZYKŁAD CHRYSTUSA.1 Przeto i my mając nad sobą tak wielką chmurę świadectw, złożywszy wszelki ciężar i grzech, zewsząd nas otaczający, w cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju,2 patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż nie bacząc na hańbę i siedzi po prawicy stolicy bożej.3 Uważajcie bowiem na tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu.CIERPIENIA DOWODEM MIŁOŚCI BOŻEJ.4 Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi,5 a zapomnieliście o zachęcie, z którą do was jak do synów się zwraca, mówiąc: “Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje.6 Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci: smaga zaś biczem każdego syna, którego przyjmuje.7 W karności trwajcie. Bóg odnosi się do was jak do synów. A jakiż to syn, którego by ojciec nie karcił?8 A jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, więc jesteście nieprawymi dziećmi, a nie synami.9 Nadto ojcowie nasi rodzen pouczali nas a szanowaliśmy ich; czyż nie będziemy daleko więcej posłuszni Ojcu duchów, a będziemy żyć?10 Tamci przecież przez krótki okres dni według swej woli nas pouczali, ten zaś w tym, co pożyteczne jest dla przyjęcia jego uświęcenia.11 A wszelkie karcenie chwilowo wprawdzie zdaje się nie przynosić wesela ale smutek, potem jednak wyćwiczonym przez siebie przynosi przebłogi owoc sprawiedliwości.12 Przeto “podnieście ręce opuszczone i kolana osłabione”13 i “chodźcie prosto nogami” waszymi, aby ktoś kulejąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowiony. DĄŻYĆ DO ZGODY I ŚWIĘTOŚCI.14 Dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga,15 bacząc, żeby kto nie odstąpił od łaski bożej, “aby jaki gorzki korzeń puszczając pędy w górę, nie przeszkodził,” a przezeń wielu się nie zaraziło.16 By nie był kto rozpustnikiem, albo niezbożnym jak Ezaw, który dla jednej potrawy swoje “sprzedał pierworodztwo”17 Wiedzcie bowiem, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony; bo nie znalazł żalu, choć go ze łzami szukał.18 Albowiem nie przystąpiliście do góry, której by się można dotknąć i do “płonącego ognia” i “do wichru i mgły i burzy19 i do dźwięku trąby i do głosu słów”; ci, co go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówiono.20 Nie mogli bowiem znieść te o, co było powiedziane: “Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane.”21 A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem” i drżący22 Ale przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego i do rzeszy wielu tysięcy aniołów23 i do kościoła pierworodnych, co są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, doskonałych24 i do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia krwią, która lepiej mówi, aniżeli Abel.NIE SPRZECIWIAĆ SIĘ CHRYSTUSOWI.25 Uważajcie, żebyście się nie sprzeciwiali temu, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uszli, sprzeciwiając się temu, co na ziemi mówił, daleko bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, co z nieba mówi.26 Głos jego wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: “Jeszcze raz, a ja wstrząsnę nie tylko ziemią; ale i niebem.”27 To zaś słowo: “jeszcze raz” oznacza przeniesienie rzeczy ruchomych jako stworzonych, aby pozostały te; co są nieruchome.28 Tak więc przyjmując królestwo nieruchome, mamy łaskę, przez którą służmy, podobając się Bogu, z bojaźnią i ze czcią.29 Albowiem “Bóg nasz jest ogniem trawiącym. “
13ZACHĘTA DO RÓŻNYCH CNÓT.1 Miłość braterska niechaj trwa wśród was.2 I nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów w gościnę.3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o cierpiących, jako że sami przebywacie w ciele.4 Małżeństwo czcigodne we wszystkim, a łoże niepokalane. Albowiem rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził.5 Postępowanie niech będzie bez chciwości, zadowalajcie się tym, co macie; sam bowiem powiedział: “Nie zostawię cię, ani nie opuszczę.”6 Tak iż śmiało mówić możemy: “Pan mi pomocnikiem: nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.”PAMIĘĆ NA PRZEŁOŻONYCH.7 Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo boże; a patrząc na koniec ich postępowania, naśladujcie ich wiarę.8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.9 Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi Najlepiej bowiem jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie starali.WYJDŹMY DO JEZUSA.10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą.11 Albowiem ciała zwierząt, których “krew za grzech bywa wnoszona do świątyni” przez najwyższego kapłana, “bywają palone za obozem.”12 Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę13 Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie.14 Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy.15 Przez niego więc składajmy zawsze “Bogu ofiarę chwały,” to jest “owoc warg,” wielbiących imię jego.SZCZODROBLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO.16 O dobroczynności zaś i udzielaniu dóbr nie zapominajcie, bo przez takie ofiary zjednujemy sobie zasługi u Boga.17 Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają jako ci, co odpowiedzą za dusze wasze; aby to czynili z weselem, a nie wzdychając, bo to wam niepożyteczne.Zakończenie listu. PROŚBA O MODLITWY I ŻYCZENIA.18 Módlcie się za nami; ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować19 A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym wam co rychlej był przywrócony.20 A Bóg pokoju, który wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 niech was przysposobi do wszystkiego co dobre, abyście czynili wolę jego, sprawując w was to, co się jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki wieków Amen.WIADOMOŚCI I POZDROWIENIA.22 Was zaś proszę, bracia, abyście dobrze przyjęli słowo zachęty. Albowiem do was bardzo krótko napisałem.23 Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został wypuszczony; z nim (jeśli dość rychło przyjdzie) zobaczę was.24 Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii.25 Łaska z wami wszystkimi. Amen.