MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Żydów

1NAJWYŻSZE OBJAWIENIE BOŻE.1 Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,2 a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki;3 który będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego i utrzymując wszystko słowem mocy swej, dokonawszy oczyszczenia grzechów, siedzi po prawicy majestatu na wysokościach,4 stawszy się tym wyższym od aniołów im osobliwsze nad nich imię odziedziczył. CHRYSTUS SYNEM, ANIOŁOWIE SŁUGAMI.5 Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: “Synem moim jesteś ty? ja dziś zrodziłem ciebie?” I znowu: “Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?”6 I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: “I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży.”7 A do aniołów właśnie mówi: “Który czyni swych aniołów wichrami i swoje sługi płomieniem ognia.”8 Do Syna zaś: “Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości berłem królestwa twego.9 Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich.10 I: “Ty, Panie, na początku utwierdziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk twoich.11 One zginą, ty zaś trwać będziesz i wszystkie jak szata zestarzeją się.12 I zmienisz je jak odzienie i odmienią się. Ty zaś sam ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną.”13 A do którego kiedy z aniołów rzekł: “Siedź po prawicy mojej, aż położę. nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”14 Czyż nie wszyscy są duchami usługującymi, wysyłanymi na posługę dla tych, co mają otrzymać dziedzictwo zbawienia?
2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.1 Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok.2 Jeśli bowiem słowo, ogłoszone przez aniołów, stało się trwałe, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę,3 jakże my jej ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Gdyż ono było z początku głoszone przez Pana, zostało nam potwierdzone przez tych, co słyszeli;4 gdy Bóg też poświadczał znakami i cudami i rozlicznymi mocami i rozdawaniem Ducha Świętego według woli swojej.CHRYSTUS PANEM PRZYSZŁEGO ŚWIATA.5 Albowiem nie aniołom poddał Bóg przyszły świat, o którym mówimy.6 Lecz zapewnił ktoś na pewnym miejscu, mówiąc: “Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz?7 Umniejszyłeś go nieco od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Wszystko poddałeś pod nogi jego.” Przez to bowiem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił, czego by mu nie poddał. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane.9 Lecz tego Jezusa, który mało co od aniołów jest umniejszony, widzimy z powodu męki śmierci “chwałą i czcią ukoronowanego,” aby z łaski Boga za wszystkich śmierci skosztował.SPRAWCĄ ZBAWIENIA.10 Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały był przywiódł, sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez mękę.11 Albowiem ten, co uświęca i ci, co bywają uświęcani, z jednego wszyscy. Dla tej to przyczyny nie wstydzi się braćmi ich nazywać, mówiąc:12 “Oznajmię imię twe braciom moim, w pośrodku zgromadzenia chwalić cię będą.”13 I znowu: “Ja w nim ufać będę.” i znowu: “Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg.”14 Skoro więc dzieci były uczestnikami ciała i krwi i on podobnie przyjął w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła15 i żeby wyzwolić tych, co bojąc się śmierci, przez całe życie podlegli byli niewoli.16 Nigdzie bowiem aniołów nie przygarnia, ale “potomstwo Abrahamowe przygarnia.”17 Stąd powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga, aby przebłagać za grzechy ludu.18 W czym bowiem sam cierpiał i był kuszony, ma moc dopomóc tym, co są kuszeni.
3CHRYSTUS WYŻSZY NAD MOJŻESZA.1 Stąd, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,2 który wierny jest temu, co go uczynił, jak i “Mojżesz w całym domu jego.”3 On bowiem uznany został za godnego czci większej niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom ma jego budowniczy.4 Gdyż każdy dom bywa budowany przez kogoś, Bóg zaś jest, który wszystko stworzył.5 I Mojżesz wprawdzie wierny był w całym domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane,6 Chrystus zaś jako syn w domu swoim; a tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei zachowamy mocną aż do końca.WYTRWAĆ W WIERZE.7 Przeto jak mówi Duch Święty: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego,8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia na puszczy,9 gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzeli na dzieła moje10 przez czterdzieści lat.” Dlatego “rozgniewałem się na ten naród” i rzekłem: “Zawsze błądzą sercem; oni zaś nie poznali dróg moich,11 przeto przysiągłem w, gniewie moim: że nie wejdą do odpocznienia mojego.”12 Baczcie, bracia, żeby przypadkiem kto z was nie miał złej ochoty do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego;13 ale napominajcie się wzajemnie w każdy dzień, póki trwa tak ˇzwane “dziś,” żeby kogo z was nie zatwardziło oszukaństwo grzechu.14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusowymi, jeśli tylko początek istności w nim zachowamy mocny aż do końca.15 Dopóki nam mówią: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w owym rozgoryczeniu.”16 Niektórzy bowiem, gdy usłyszeli, “rozgoryczyli się,” ale nie wszyscy, którzy za sprawą Mojżesza wyszli z Egiptu.17 Na których zaś “gniewał się przez czterdzieści lat?” Czy nie na tych, co zgrzeszyli, których trupy legły na puszczy?18 Którym zaś “poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego,” jeśli nie tym, co byli niewierni?19 I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.1 Lękajmy się przeto, żeby przypadkiem, skoro trwa obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie spostrzegł się kto z was nieobecnym.2 Albowiem i nam oznajmiono, jak i im; ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą w to, co słyszeli.3 My bowiem, cośmy uwierzyli, wejdziemy do odpocznienia, według tego co powiedział: “Jak poprzysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mojego”; choć dzieła od założenia świata były skończone.4 Rzekł bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu tak: “I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.”5 I w tym znowu: “Nie wejdą do odpocznienia mojego.”6 Gdy więc pozostaje, że niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym pierwej ogłoszono, nie weszli z powodu niedowiarstwa,7 znowu naznacza dzień pewien, “dziś,” mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wyżej powiedziano: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.”8 Gdyby bowiem Jezus dał im odpocznienie, nigdy by potem o innym dniu nie mówił.9 Tak więc pozostaje dzień odpocznienia dla ludu bożego.10 Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten też odpoczął od dzieł swych, jak Bóg od swoich.11 Spieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, żeby kto nie popadł w ten sam rodzaj niedowiarstwa.12 Albowiem mowa boża jest żywa i skuteczna i przenikliwsza, niż wszelki miecz obosieczny i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca.13 I żadne stworzenie nie jest niewidzialne przed obliczem jego, lecz wszystkie rzeczy są obnażone i odkryte oczom tego, przed którym odpowiemy. CHRYSTUS ARCYKAPŁAN ZNA SŁABOŚCI NASZE.14 Mając więc wielkiego kapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.15 Albowiem nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my oprócz grzechu.16 Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w pomocy na czasie.
5POŚREDNIK MIĘDZY NAMI A BOGIEM.1 Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy; aby składał dary i ofiary za grzechy;2 który by mógł współboleć z tymi, co nie wiedzą i błądzą, gdyż i sam poddany jest słabości3 i dlatego powinien, jak za lud, tak też i za siebie samego składać ofiary za grzech4 A nikt nie bierze sobie tej go ości tylko ten, który jest wezwany przez Boga, jak Aaron.5 Tak i Chrystus nie wywyższył sam siebie, żeby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, co do niego rzekł: “Synem moim jesteś ty, ja ciebie dziś zrodziłem.”6 Jak i na innym miejscu mówi: “Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”7 I on za dni swego życia zanosząc modlitwy i pokorne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnym i ze łzami, został wysłuchany dla swej bogobojności.8 I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał;9 i doszedłszy do kresu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,10 nazwany od Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedecha. “NIEUDOLNOŚĆ W ROZUMIENIU WYŻSZEJ NAUKI.11 O tym mam wiele rzeczy do powiedzenia i trudne do wyjaśnienia, bo staliście się niepodatnymi do słuchania.12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono, jakie są początkowe zasady nauki bożej i staliście się jak ci, co potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu13 Wszelki bowiem, co ssie mleko, nie zna nauki sprawiedliwości, bo jest dzieciątkiem.14 Doskonałym zaś daje się stały pokarm, tym co przez ćwiczenie mają zmysł wyrobiony do rozeznania dobrego i złego.
6NIEBEZPIECZEŃSTWO ODSTĘPSTWA.1 Przeto pomijając początki nauki Chrystusowej, zwróćmy się do rzeczy doskonalszych, nie zakładając ponownie fundamentu: od pokuty za uczynki martwe i od wiary w Boga,2 od nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym.3 I to uczynimy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli.4 Albowiem nie podobna, aby ci, co raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,5 zakosztowali również dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku,6 a odpadli – aby znowu odnowili się przez pokutę, skoro znowu sami w sobie krzyżują Syna Bożego i na pośmiewisko wystawiają.7 Albowiem ziemia, która pije deszcz często na siebie padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, co je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.8 Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a koniec jej – spalenie.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.9 Choć tak mówimy, to jednak spodziewamy się po was, najmilsi, czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.10 Gdyż Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o pracy waszej i miłości, jaką okazaliście w imię jego, którzyście posługiwali i posługujecie świętym.11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał taką samą troskliwość o wypełnienie się nadziei aż do końca,12 abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, co przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę.PRZYKŁAD ABRAHAMA.13 Gdy bowiem Bóg dawał Abrahamowi obietnicę, ponieważ nie miał nikogo większego, na którego by mógł przysięgać, przysiągł na samego siebie,14 mówiąc: “Zaprawdę, błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.”15 I tak dostąpił obietnicy, długo cierpliwie czekając.16 Ludzie bowiem przysięgają na większego od siebie i przysięga jest potwierdzeniem zakończenia każdego ich sporu.17 Dlatego Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy pełniej okazać nieodmienność postanowienia swego, dodał przysięgę,18 abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których Bóg skłamać nie może, doznali najmocniejszej pociechy; my, którzyśmy się uciekli do trzymania się podanej nam nadziei,19 którą mamy jak kotwicę duszy bezpieczną i mocną i przenikającą aż do wnętrza zasłony,20 dokąd jako przodownik wszedł za nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.1 A ten “Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego z porażki królów pobłogosławił mu”;2 a jemu też Abraham “wydzielił dziesięcinę” ze wszystkiego; i jego imię najpierw tłumaczy się mianowicie: król sprawiedliwości, następnie zaś król Salem, to znaczy król pokoju;3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani końca życia, a upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem wiecznie.4 A przypatrzcie się, jak wielki jest ten, któremu Abraham patriarcha nawet dał dziesięcinę z rzeczy cenniejszych.5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj ą kapłaństwo, mają rozkazanie, aby brać dziesięciny według Prawa od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni pochodzą od Abrahama;6 lecz ten, którego ród nie zalicza się do nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę.7 A bez żadnej wątpliwości, błogosławiony bywa mniejszy od wyższego.8 I tu właśnie dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś – o kim istnieje świadectwo, że żyje.9 I (żeby tak powiedzieć) Lewi, który brał dziesięciny, przez Abrahama oddał dziesięcinę;10 jeszcze bowiem był w osobie praojca, gdy na jego spotkanie wyszedł Melchizedech.ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ.11 Jeśli więc kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo pod nim lud otrzymał Prawo), na cóż jeszcze trzeba było, żeby nastał inny kapłan “według porządku Melchizedecha,” a nie był zaliczony do porządku Aarona?12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa jest konieczne, żeby nastąpiła zmiana i Prawa.13 Ten bowiem, o którym się to mówi, jest z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.14 Jawną bowiem jest rzeczą, że Pan nasz wyszedł z Judy, a w tym pokoleniu nic o kapłanach Mojżesz nie mówił.15 I jeszcze bardziej jest to widoczne, jeśli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,16 który stał się nie według nakazu cielesnego Prawa, ale według mocy życia nieskazitelnego17 Świadczy bowiem: “Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”18 Dokonuje się oczywiście odrzucenie poprzedniego ustawodawstwa z powodu jego słabości i bezużyteczności19 bo Zakon niczego nie przywiódł do doskonałości – a natomiast wprowadza się lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga.NOWE KAPŁAŃSTWO WIEKUISTE PRZYSIĘGĄ STWIERDZONE.20 I o ile stało się nie bez przysięgi (inni na pewno bez przysięgi zostali kapłanami,21 a ten pod przysięgą tego, który do niego rzekł: “Przysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”):22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego testamentu.23 A innych wprawdzie wielu było kapłanów, dlatego że im śmierć trwać nie pozwalała;24 ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo wieczne.25 Przeto i zbawiać może wiecznie tych, co przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.26 Przystało bowiem, abyśmy mieli takiego najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wyniesionego nad niebiosa,27 który nie ma potrzeby codziennie, jak kapłani składać ofiary najpierw za swoje, potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz, złożywszy ofiarę z samego siebie.28 Zakon bowiem ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, lecz słowo przysięgi, danej po Zakonie – Syna doskonałego na wieki.
8ZE WZGLĘDU NA ŚWIĄTYNIĘ.1 A w tym, co mówimy, główną rzeczą jest: Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie2 jak sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który założył Pan, a nie człowiek.3 Wszelki bowiem najwyższy kapłan bywa postanowiony dla ofiarowania darów i ofiar; stąd trzeba, żeby i on miał coś, co by ofiarował.4 Gdyby więc był na ziemi, nie byłby nawet kapłanem; gdyż są tacy, co według Prawa ofiarują dary,5 co służą obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jak odpowiedziano Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: “Patrz, (mówi) czyń wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.”ZE WZGLĘDU NA PRZYMIERZE.6 Teraz zaś otrzymał tym wyższe posługiwanie, im doskonalszego testamentu jest pośrednikiem, który lepszymi obietnicami zawarowano.7 Gdyby bowiem ów pierwszy był bez przygany, to z pewnością nie szukanoby miejsca dla drugiego.8 Albowiem ganiąc ich, mówi: “Oto przyjdą dni, mówi Pan: i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Jakuba,9 nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ująłem ich rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo oni nie wytrwali w przymierzu moim i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.10 Lecz to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich umysły i na sercach ich napiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.11 I nikt nie będzie uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mię znać od najmniejszego aż do największego spośród nich;12 albowiem zmiłuję się nad ich nieprawościami i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów.”13 Mówiąc zaś: “nowe” – przedawnił poprzednie. Lecz co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.

RU Brytjka King J. 9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.1 cf. Tłum. Толк. Miał wprawdzie i pierwszy przepisy o służbie bożej i świątynię ziemską.И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: (За?_т7к.) И#мёzше ќбw пeрваz ски1ніz њправд†ніz слyжбы, с™0е же людск0е: 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειχεν eichen
V-IAI-3S G5707
ἔχωechōto have/behad
μεν men
PRT
μένmenon the other handverily
ουν[     oun
CONJ
οὖνountherefore/thenThen
και]     kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
πρωτη prōtē
A-NSF-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
δικαιωματα dikaiōmata
N-APN
δικαίωμαdikaiōmarighteous actordinances
λατρειας latreias
N-GSF
λατρείαlatreiaministryof divine service
το to
T-ASN
hothe/this/who 
τε te
PRT
τεteand/both, and
αγιον agion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
κοσμικον kosmikon
A-ASN
κοσμικόςkosmikosearthlyworldly
 
2 cf. Tłum. Толк. Przybytek bowiem zrobiony był pierwszy, a w nim były świeczniki i stół i chleby pokładne, tak zwane Święte.ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. ски1ніz бо соwруженA бhсть пeрваz, въ нeйже свэти1льникъ и3 трапeза и3 предложeніе хлёбwвъ, ћже глаг0летсz с™†z. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσκηνη skēnē
N-NSF
σκηνήskēnētenta tabernacle
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
κατεσκευασθη kateskeuasthē
V-API-3S G5681
κατασκευάζωkataskeuazōto preparethere was
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe table
πρωτη prōtē
A-NSF-S
πρῶτοςprōtosfirst; the first
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, where
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe shewbread
τε te
PRT
τεteand/both 
λυχνια luchnia
N-NSF
λυχνίαluchnialampstandthe candlestick
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/who;
τραπεζα trapeza
N-NSF
τράπεζαtrapezatablethe table
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
προθεσις prothesis
N-NSF
πρόθεσιςprothesispurposethe shewbread
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αρτων artōn
N-GPM
ἄρτοςartosbread;
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/whichwhich
λεγεται legetai
V-PPI-3S G5743
λέγωlegōto speakis called
αγια agia
A-NPN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
 
3 cf. Tłum. Толк. Za drugą zaś zasłoną przybytek, zwany Święte Świętych,За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, По вторёй же завёсэ ски1ніz глаг0лемаz с™†z с™hхъ, 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
δε de
CONJ
δέdethenAnd
το to
T-ASN
hothe/this/who;
δευτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
καταπετασμα katapetasma
N-ASN
καταπέτασμαkatapetasmacurtainthe
σκηνη skēnē
N-NSF
σκηνήskēnētent, the tabernacle
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
λεγομενη legomenē
V-PPP-NSF G5746
λέγωlegōto speakwhich is called
αγια agia
A-NPN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
αγιων agiōn
A-GPN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
 
4 cf. Tłum. Толк. zawierający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, ze wszystkich stron złotem powleczoną, a w niej naczynie złote, zawierające mannę i laskę Aaronową, która zakwitła i tablice przymierza.имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, злaту и3мyщи кади1льницу и3 ковчeгъ завёта њковaнъ всю1ду злaтомъ, въ нeмже стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 скриж†ли завёта: 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχρυσουν chrusoun
A-ASN
χρύσεοςchruseosgoldengolden
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/beWhich had
θυμιατηριον thumiatērion
N-ASN
θυμιατήριονthumiatērionincense altarthe
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ark
κιβωτον kibōton
N-ASF
κιβωτόςkibōtosarkthe ark
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the covenant
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof the covenant
περικεκαλυμμενην perikekalummenēn
V-RPP-ASF G5772
περικαλύπτωperikaluptōto coveroverlaid
παντοθεν pantothen
ADV
πάντοθενpantothenfrom all sidesround about
χρυσιω chrusiō
N-DSN
χρυσίονchrusiongoldwith gold
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, where
σταμνος stamnos
N-NSF
στάμνοςstamnosjarthe
χρυση chrusē
A-NSF
χρύσεοςchruseosgoldengolden
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/bethat had
το to
T-ASN
hothe/this/whorod
μαννα manna
HEB
μάνναmannamannamanna
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe tables
ραβδος rabdos
N-NSF
ῥάβδοςrabdosrodrod
ααρων aarōn
N-PRI
ἈαρώνaarōnAaronAaron's
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the covenant
βλαστησασα blastēsasa
V-AAP-NSF G5660
βλαστάνωblastanōto sproutthat budded
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αι ai
T-NPF
hothe/this/who;
πλακες plakes
N-NPF
πλάξplaxtabletthe tables
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof the covenant
 
5 cf. Tłum. Толк. Nad nią zaś byli Cherubini chwały, ocieniający ubłagalnię, o czym teraz nie potrzeba szczegółowo mówić.а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. превhшше же є3гw2 херувjми слaвы, њсэнsющіи nлтaрь: њ ни1хже не лёть нн7э глаг0лати подр0бну. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερανω uperanō
ADV
ὑπεράνωhuperanōaboveover
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
χερουβιν cheroubin
N-PRI
χερουβίμcheroubimCherubthe cherubims
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
κατασκιαζοντα kataskiazonta
V-PAP-NPN G5723
κατασκιάζωkataskiazōto overshadowshadowing
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mercyseat
ιλαστηριον ilastērion
N-ASN
ἱλαστήριοςhilastēriospropitiationthe mercyseat
περι peri
PREP
περίperiabout; of
ων ōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bewe can
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakspeak
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
μερος meros
N-ASN
μέροςmerospartparticularly
 
6 cf. Tłum. Толк. Gdy rzeczywiście tak to było urządzone, do pierwszego przybytku zawsze wchodzili kapłani, posługi ofiarne spełniający;При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; Си6мъ же тaкw ўстр0єнымъ, въ пeрвую ќбw ски1нію вhну вхождaху свzщeнницы, сл{жбы совершaюще: 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenNow when
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
κατεσκευασμενων kateskeuasmenōn
V-RPP-GPM G5772
κατασκευάζωkataskeuazōto preparewere
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, the priests
πρωτην prōtēn
A-ASF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
σκηνην skēnēn
N-ASF
σκηνήskēnētentthe
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of[through/because of]
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasall[all]
εισιασιν eisiasin
V-PAI-3P G5719
εἴσειμιeiseimito enterwent
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe service
ιερεις iereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest, the priests
τας tas
T-APF
hothe/this/who.
λατρειας latreias
N-APF
λατρείαlatreiaministrythe service
επιτελουντες epitelountes
V-PAP-NPM G5723
ἐπιτελέωepiteleōto complete, accomplishing
 
7 cf. Tłum. Толк. do drugiego zaś raz w rok sam tylko najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje za grzechy swoje i ludu;а во вторую - однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. во вторyю же є3ди1ною въ лёто є3ди1нъ ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же прин0ситъ за себE и3 њ людски1хъ невёжествіихъ. 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardinto
δε de
CONJ
δέdethenBut
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe high priest
δευτεραν deuteran
A-ASF
δεύτεροςdeuterossecondlythe second
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
του tou
T-GSM
hothe/this/whoevery year
ενιαυτου eniautou
N-GSM
ἐνιαυτόςeniautosyearevery year
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the people
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
προσφερει prosferei
V-PAI-3S G5719
προσφέρωprosferōto bring tohe offered
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPN
hothe/this/who:
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαου laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof the people
αγνοηματων agnoēmatōn
N-GPN
ἀγνόημαagnoēmaerrorthe errors
 
8 cf. Tłum. Толк. przez co Duch Święty dawał znać, że jeszcze nie była ujawniona droga do świątyni, dopóki stał pierwszy przybytek.Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. (За?_тк7а.) СіE kвлsющу д¦у с™0му, ћкw не u5 kви1сz с™hхъ пyть, є3щE пeрвэй ски1ніи и3мyщей стоsніе. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δηλουντος dēlountos
V-PAP-GSN G5723
δηλόωdēloōto make clearsignifying
του tou
T-GSN
hothe/this/whoThe
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathThe
του tou
T-GSN
hothe/this/who:
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyHoly
μηπω mēpō
ADV-N
μήπωmēpōnot yetnot yet
πεφανερωσθαι pefanerōsthai
V-RPN G5771
φανερόωfaneroōto manifestwas
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
αγιων agiōn
A-GPN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroad, that the way
ετι eti
ADV
ἔτιetistill, while as
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πρωτης prōtēs
A-GSF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
σκηνης skēnēs
N-GSF
σκηνήskēnētentthe
εχουσης echousēs
V-PAP-GSF G5723
ἔχωechōto have/bewas
στασιν stasin
N-ASF
στάσιςstasisuprisingstanding
 
9 cf. Tłum. Толк. Jest to podobieństwo na czas teraźniejszy; według niego bywają składane dary i ofiary, które nie mogą składającego uczynić doskonałym w sumieniu,Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, Ћже при1тча во врeмz настоsщее ўтверди1сz, въ нeже дaрове и3 жє1ртвы прин0сzтсz, не могyщыz по с0вэсти соверши1ти служaщаго, 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/whichWhich
παραβολη parabolē
N-NSF
παραβολήparabolēparablea figure
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe time
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timethe time
τον ton
T-ASM
hothe/this/who;
ενεστηκοτα enestēkota
V-RAP-ASM G5761
ἐνίστημιenistēmibe presentthen present
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to, in
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
δωρα dōra
N-NPN
δῶρονdōrongiftgifts
τε te
PRT
τεteand/bothboth
και kai
CONJ
καίkaiandand
θυσιαι thusiai
N-NPF
θυσίαthusiasacrificesacrifices
προσφερονται prosferontai
V-PPI-3P G5743
προσφέρωprosferōto bring towere offered
μη
PRT-N
μήnot, that
δυναμεναι dunamenai
V-PNP-NPF G5740
δύναμαιdunamaibe ablecould
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, as pertaining to
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconsciencethe conscience
τελειωσαι teleiōsai
V-AAN G5658
τελειόωteleioōto perfectmake
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λατρευοντα latreuonta
V-PAP-ASM G5723
λατρεύωlatreuōto ministerhim that did the service
 
10 cf. Tłum. Толк. gdyż polegają tylko na pokarmach i napojach i na różnych obmywaniach i oczyszczeniach ciała, ustanowionych aż do czasu naprawy ich na lepsze.и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. т0чію въ брaшнахъ и3 питіsхъ, и3 разли1чныхъ њмовeніихъ, и3 њправдaніихъ пл0ти, дaже до врeмене и3справлeніz надлеж†щаz. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
βρωμασιν brōmasin
N-DPN
βρῶμαbrōmafoodmeats
και kai
CONJ
καίkaiandand
πομασιν pomasin
N-DPN
πόμαpomadrinkdrinks
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διαφοροις diaforois
A-DPM
διάφοροςdiaforosdifferentdivers
βαπτισμοις baptismois
N-DPM
βαπτισμόςbaptismosbaptismwashings
δικαιωματα dikaiōmata
N-NPN
δικαίωμαdikaiōmarighteous actordinances
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshcarnal
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntiluntil
καιρου kairou
N-GSM
καιρόςkairostime/right timethe time
διορθωσεως diorthōseōs
N-GSF
διόρθωσιςdiorthōsisreformationof reformation
επικειμενα epikeimena
V-PNP-NPN G5740
ἐπίκειμαιepikeimaito lay on, imposed
 
PRZYBYTEK I OFIARA CHRYSTUSA DOSKONAŁA.11 cf. Tłum. Толк. Lecz Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie przez takie utworzenie,Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, (За?.) Хrт0съ же пришeдъ ґрхіерeй грzдyщихъ бл†гъ, б0льшею и3 совершeннэйшею ски1ніею, нерукотворeнною, си1рэчь, не сеS твaри, 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δε de
CONJ
δέdethenBut
παραγενομενος paragenomenos
V-2ADP-NSM G5637
παραγίνομαιparaginomaito comebeing come
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestan high priest
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof
γενομενων genomenōn
V-2ADP-GPN G5637
γίνομαιginomaito be[to be]
αγαθων agathōn
A-GPN
ἀγαθόςagathosgood-doerof good things
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, by
της tēs
T-GSF
hothe/this/who;
μειζονος meizonos
A-GSF-C
μέγαςmegasgreatgreater
και kai
CONJ
καίkaiandand
τελειοτερας teleioteras
A-GSF-C
τέλειοςteleiosperfectmore perfect
σκηνης skēnēs
N-GSF
σκηνήskēnētenta
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
χειροποιητου cheiropoiētou
A-GSF
χειροποίητοςcheiropoiētoshand-mademade with hands
τουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis to say
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
ταυτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κτισεως ktiseōs
N-GSF
κτίσιςktisiscreationof
 
12 cf. Tłum. Толк. ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie.и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. ни кр0вію к0злею нижE тeлчею, но своeю кр0вію, вни1де є3ди1ною во с™†z, вёчное и3скуплeніе њбрэтhй. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notNeither
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodthe blood
τραγων tragōn
N-GPM
τράγοςtragoshe-goatof goats
και kai
CONJ
καίkaiandand
μοσχων moschōn
N-GPM
μόσχοςmoschoscalfcalves
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
δε de
CONJ
δέdethen, but
του tou
T-GSN
hothe/this/who.
ιδιου idiou
A-GSN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
εισηλθεν eisēlthen
V-2AAI-3S G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterhe entered in
εφαπαξ efapax
ADV
ἐφάπαξefapaxonce/at onceonce
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
αγια agia
A-APN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
αιωνιαν aiōnian
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
λυτρωσιν lutrōsin
N-ASF
λύτρωσιςlutrōsisredemptionredemption
ευραμενος euramenos
V-2AMP-NSM G5642
εὑρίσκωheuriskōto find/meet, having obtained
 
13 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem krew kozłów i wołów i popiół jałowicy, skrapiając splugawionych, poświęca i oczyszcza ich ciała,Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, Ѓще бо кр0вь к0злzz и3 тeлчаz и3 пeпелъ ю4нчій кропsщій њсквернє1ныz њсвzщaетъ къ пл0тстэй чистотЁ: 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
το to
T-NSN
hothe/this/whothe blood
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodthe blood
τραγων tragōn
N-GPM
τράγοςtragoshe-goatof goats
και kai
CONJ
καίkaiandand
ταυρων taurōn
N-GPM
ταῦροςtaurosbullof bulls
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σποδος spodos
N-NSF
σποδόςspodosashesthe ashes
δαμαλεως damaleōs
N-GSF
δάμαλιςdamalisheiferof an heifer
ραντιζουσα rantizousa
V-PAP-NSF G5723
ῥαντίζωrantizōto sprinklesprinkling
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof the flesh
κεκοινωμενους kekoinōmenous
V-RPP-APM G5772
κοινόωkoinoōto profanethe unclean
αγιαζει agiazei
V-PAI-3S G5719
ἁγιάζωhagiazōto sanctify, sanctifieth
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who:
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
καθαροτητα katharotēta
N-ASF
καθαρότηςkatharotēscleannessthe purifying
 
14 cf. Tłum. Толк. jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! кольми2 пaче кр0вь хrт0ва, и4же д¦омъ с™hмъ себE принесE непор0чна бGу, њчcтитъ с0вэсть нaшу t мeртвыхъ дёлъ, во є4же служи1ти нaмъ бGу жи1ву и3 и4стинну; 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVποσω posō
Q-DSN
πόσοςpososhow much/manyHow much
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
το to
T-NSN
hothe/this/whothe blood
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodthe blood
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe
αιωνιου aiōniou
A-GSN
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
προσηνεγκεν prosēnenken
V-AAI-3S G5656
προσφέρωprosferōto bring tooffered
αμωμον amōmon
A-ASM
ἄμωμοςamōmosblamelesswithout spot
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
καθαριει kathariei
V-FAI-3S-ATT G5692
καθαρίζωkatharizōto cleanshall
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoconscience
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPN
νεκρόςnekrosdeaddead
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who?
λατρευειν latreuein
V-PAN G5721
λατρεύωlatreuōto ministerserve
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodthe
ζωντι zōnti
V-PAP-DSM G5723
ζάωzaōto liveliving
 
CHRYSTUS ŚMIERCIĄ SWĄ STWARZA NOWY TESTAMENT.15 cf. Tłum. Толк. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia tych przestępstw, jakie były za pierwszego testamentu, wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. И# сегw2 рaди н0вому завёту ходaтай є4сть, да смeрти бhвшей, во и3скуплeніе преступлeній бhвшихъ въ пeрвэмъ завётэ, њбэтовaніе вёчнагw наслёдіz пріи1мутъ звaнніи. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof the
καινης kainēs
A-GSF
καινόςkainosnewnew
μεσιτης mesitēs
N-NSM
μεσίτηςmesitēsmediatorthe mediator
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat, that
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
γενομενου genomenou
V-2ADP-GSM G5637
γίνομαιginomaito beby means
εις eis
PREP
εἰςeistoward, for
απολυτρωσιν apolutrōsin
N-ASF
ἀπολύτρωσιςapolutrōsisredemptionthe redemption
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe promise
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunder
τη
T-DSF
hothe/this/who.
πρωτη prōtē
A-DSF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
διαθηκη diathēkē
N-DSF
διαθήκηdiathēkēcovenanttestament
παραβασεων parabaseōn
N-GPF
παράβασιςparabasistransgressionof the transgressions
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
λαβωσιν labōsin
V-2AAS-3P G5632
λαμβάνωlambanōto take, they
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κεκλημενοι keklēmenoi
V-RPP-NPM G5772
καλέωkaleōto callwhich are called
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
κληρονομιας klēronomias
N-GSF
κληρονομίαklēronomiainheritanceof
 
16 cf. Tłum. Толк. Gdzie bowiem jest testament, musi nastąpić śmierć tego, który testament sporządza.Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, И#дёже бо завётъ, смeрти нyжно є4сть вноси1тисz завэщaющагw, 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
διαθηκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenanta testament
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeath, there must also of necessity be the death
αναγκη anankē
N-NSF
ἀνάγκηanankēnecessity.
φερεσθαι feresthai
V-PPN G5745
φέρωferōto bear/lead 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαθεμενου diathemenou
V-2AMP-GSM G5642
διατίθημιdiatithēmito make a covenantof the testator
 
17 cf. Tłum. Толк. Testament bowiem nabiera mocy po śmierci; inaczej nie jest ważny, póki jeszcze żyje ten, co testament uczynił.потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. завётъ бо въ мeртвыхъ и3звёстенъ є4сть: понeже ничесHже м0жетъ, є3гдA жи1въ є4сть завэщавazй. 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιαθηκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenanta testament
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstafter
νεκροις nekrois
A-DPM
νεκρόςnekrosdeadmen are dead
βεβαια bebaia
A-NSF
βέβαιοςbebaiosfirmof force
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince: otherwise
μη
PRT-N
μήnotno
τοτε tote
ADV
τότεtotethen[then]
ισχυει ischuei
V-PAI-3S G5719
ἰσχύωischuōbe strongit is of
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhile
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto liveliveth
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
διαθεμενος diathemenos
V-2AMP-NSM G5642
διατίθημιdiatithēmito make a covenantthe testator
 
18 cf. Tłum. Толк. Stąd ani nawet pierwszy bez krwi nie był uczyniony.Почему и первый завет был утвержден не без крови. Тёмже ни пeрвый без8 кр0ве њбновлeнъ бhсть. 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhenceWhereupon
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notneither
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
πρωτη prōtē
A-NSF-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
εγκεκαινισται enkekainistai
V-RPI-3S G5769
ἐγκαινίζωenkainizōto inauguratewas dedicated
 
19 cf. Tłum. Толк. Gdy bowiem Mojżesz przeczytał całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił i samą księgę i wszystek lud,Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, Речeннэй бо бhвшей всsцэй зaповэди по зак0ну t мwmсeа всBмъ лю1демъ, пріeмь кр0вь к0злюю и3 тeлчую, съ вод0ю и3 в0лною червлeною и3 v3ссHпомъ, самы6z же ты6z кни6ги и3 вс‰ лю1ди покропи2, 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλαληθεισης lalētheisēs
V-APP-GSF G5685
λαλέωlaleōto speakwhen
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallevery
εντολης entolēs
N-GSF
ἐντολήentolēcommandmentprecept
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoto
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/under 
μωυσεως mōuseōs
N-GSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallall
τω
T-DSM
hothe/this/whothe blood
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleto
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto take, he took
το to
T-ASN
hothe/this/whoof calves
αιμα aima
N-ASN
αἷμαhaimabloodthe blood
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe book
μοσχων moschōn
N-GPM
μόσχοςmoschoscalfof calves
και kai
CONJ
καίkaiandand
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe people
τραγων tragōn
N-GPM
τράγοςtragoshe-goatof goats
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εριου eriou
N-GSN
ἔριονerionwoolwool
κοκκινου kokkinou
A-GSN
κόκκινοςkokkinosscarletscarlet
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υσσωπου ussōpou
N-GSM
ὕσσωποςhussōposhyssophyssop
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self,
τε te
PRT
τεteand/bothboth
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
βιβλιον biblion
N-ASN
βιβλίονbiblionscrollthe book
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplethe people
εραντισεν erantisen
V-AAI-3S G5656
ῥαντίζωrantizōto sprinkle, and sprinkled
 
20 cf. Tłum. Толк. mówiąc: “Ta jest krew przymierza, które wam Bóg zlecił.”говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. глаг0лz: сіS кр0вь завёта, є3г0же завэщA къ вaмъ бGъ. 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakSaying
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
το to
T-NSN
hothe/this/whothe blood
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodthe blood
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the testament
διαθηκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof the testament
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ενετειλατο eneteilato
V-ADI-3S G5662
ἐντέλλωentellōto orderhath enjoined
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
21 cf. Tłum. Толк. Nadto i przybytek i wszystkie naczynia do służby bożej podobnie krwią pokropił.Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. И# ски1нію же и3 вс‰ сосyды служє1бныz кр0вію тaкожде покропи2. 9,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandboth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowith blood
σκηνην skēnēn
N-ASF
σκηνήskēnētentthe tabernacle
δε de
CONJ
δέdethen 
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe tabernacle
σκευη skeuē
N-APN
σκεῦοςskeuosvesselthe vessels
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe vessels
λειτουργιας leitourgias
N-GSF
λειτουργίαleitourgiaministryof the ministry
τω
T-DSN
hothe/this/whoof the ministry
αιματι aimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodwith blood
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseMoreover
εραντισεν erantisen
V-AAI-3S G5656
ῥαντίζωrantizōto sprinklehe sprinkled
 
22 cf. Tłum. Толк. I według Prawa niemal wszystko bywa krwią oczyszczane i bez wylania krwi nie ma odpuszczenia.Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И# tню1дъ кр0вію вс‰ њчищaютсz по зак0ну, и3 без8 кровопроли1тіz не бывaетъ њставлeніе. 9,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
σχεδον schedon
ADV
σχεδόνschedonnearlyalmost
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αιματι aimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
καθαριζεται katharizetai
V-PPI-3S G5743
καθαρίζωkatharizōto cleanare
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe law
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
και kai
CONJ
καίkaiand; and
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
αιματεκχυσιας aimatekchusias
N-GSF
αἱματεκχυσίαhaimatekchusiabloodshedshedding of blood
ου ou
PRT-N
οὐounono
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beis
αφεσις afesis
N-NSF
ἄφεσιςafesisforgivenessremission
 
23 cf. Tłum. Толк. Potrzeba więc, aby mianowicie wizerunki rzeczy niebieskich tymi ofiarami były oczyszczane, same zaś niebieskie lepszymi, niźli te.Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Нyжда u5бо бsше њбразHмъ нбcныхъ си1ми њчищaтисz: самBмъ же нбcнымъ лyчшими жeртвами, пaче си1хъ. 9,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαναγκη anankē
N-NSF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessary that
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof things
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
υποδειγματα upodeigmata
N-APN
ὑπόδειγμαhupodeigmaexamplethe patterns
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe heavens
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
ουρανοις ouranois
N-DPM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
καθαριζεσθαι katharizesthai
V-PPN G5745
καθαρίζωkatharizōto cleanshould be purified
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthemselves
δε de
CONJ
δέdethen; but
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
επουρανια epourania
A-APN
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlythe heavenly things
κρειττοσιν kreittosin
A-DPF-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
θυσιαις thusiais
N-DPF
θυσίαthusiasacrificewith
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidethan
ταυτας tautas
D-APF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
OFIARA CHRYSTUSA JEST WIEKUISTA.24 cf. Tłum. Толк. Jezus bowiem nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, żeby teraz ukazywać się przed obliczem Boga za nami.Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, (За?_тк7в.) Не въ рукотворє1ннаz бо с™†z вни1де хrт0съ, противоwбр†знаz и4стинныхъ, но въ сaмое нб7о, нн7э да kви1тсz лицY б9ію њ нaсъ, 9,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
χειροποιητα cheiropoiēta
A-APN
χειροποίητοςcheiropoiētoshand-mademade with hands
εισηλθεν eisēlthen
V-2AAI-3S G5627
εἰσέρχομαιeiserchomaito enteris
αγια agia
A-APN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
αντιτυπα antitupa
A-APN
ἀντίτυποςantituposrepresentation, the figures
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoChrist
αληθινων alēthinōn
A-GPN
ἀληθινόςalēthinostrueof the true
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfitself
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoheaven
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
νυν nun
ADV
νῦνnunnow, now
εμφανισθηναι emfanisthēnai
V-APN G5683
ἐμφανίζωemfanizōto showto appear
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the presence
προσωπω prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacein the presence
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
25 cf. Tłum. Толк. I nie żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan co roku wchodził do świątyni z krwią cudzą;и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; нижE да мн0гажды прин0ситъ себE, ћкоже первосвzщeнникъ вх0дитъ во с™†z (с™hхъ) по вс‰ лBта съ кр0вію чуждeю: 9,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδ oud
CONJ-N
οὐδέoudeand notNor yet
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
προσφερη prosferē
V-PAS-3S G5725
προσφέρωprosferōto bring tohe should offer
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as, as
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe high priest
αρχιερευς archiereus
N-NSM
ἀρχιερεύςarchiereushigh-priestthe high priest
εισερχεται eiserchetai
V-PNI-3S G5736
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterentereth
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τα ta
T-APN
hothe/this/who;
αγια agia
A-APN
ἅγιοςhagiosholy[holy]
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toevery
ενιαυτον eniauton
N-ASM
ἐνιαυτόςeniautosyearyear
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αιματι aimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
αλλοτριω allotriō
A-DSN
ἀλλότριοςallotriosanother’sof others
 
26 cf. Tłum. Толк. inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz na końcu wieków ukazał się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarę samego siebie.иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. понeже подобaше бы є3мY мн0жицею страдaти t сложeніz мjра: нн7э же є3ди1ною въ кончи1ну вэкHвъ, во tметaніе грэхA, жeртвою своeю kви1сz. 9,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceFor then
εδει edei
V-IAI-3S G5707
δεῖdeibe necessarymust
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
παθειν pathein
V-2AAN G5629
πάσχωpaschōto sufferhave suffered
απο apo
PREP
ἀπόapofromsince
καταβολης katabolēs
N-GSF
καταβολήkatabolēbeginningthe foundation
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
νυνι nuni
ADV
νυνίnuninow[now]
δε de
CONJ
δέdethen: but
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
συντελεια sunteleia
N-DSF
συντέλειαsunteleiaconsummationthe end
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the world
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageof the world
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αθετησιν athetēsin
N-ASF
ἀθέτησιςathetēsisnullificationput away
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe sacrifice
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
θυσιας thusias
N-GSF
θυσίαthusiasacrificethe sacrifice
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof himself
πεφανερωται pefanerōtai
V-RPI-3S G5769
φανερόωfaneroōto manifesthath he appeared
 
27 cf. Tłum. Толк. I jak postanowiono ludziom umrzeć raz, a potem sąd;И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, И# ћкоже лежи1тъ человёкwмъ є3ди1ною ўмрeти, пот0мъ же сyдъ, 9,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
οσον oson
K-ASN
ὅσοςhososjust as/how muchas
αποκειται apokeitai
V-PNI-3S G5736
ἀπόκειμαιapokeimaito lay upit is appointed
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto men
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
αποθανειν apothanein
V-2AAN G5629
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
δε de
CONJ
δέdethen, but
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
κρισις krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmentthe judgment
 
28 cf. Tłum. Толк. tak i Chrystus raz jest ofiarowany, aby zgładził grzechy wielu: drugi raz ukaże się bez grzechu dla zbawienia tych, co go oczekują.так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.тaкw и3 хrт0съ є3ди1ною принесeсz, во є4же вознести2 мн0гихъ грэхи2, втор0е без8 грэхA kви1тсz, ждyщымъ є3гw2 во спcніе.9,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
προσενεχθεις prosenechtheis
V-APP-NSM G5685
προσφέρωprosferōto bring towas
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who.
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchof many
ανενεγκειν anenenkein
V-2AAN G5629
ἀναφέρωanaferōto carry upbear
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinthe sins
εκ ek
PREP
ἐκekof/from 
δευτερου deuterou
A-GSN
δεύτεροςdeuterossecondlythe second time
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
οφθησεται ofthēsetai
V-FPI-3S G5701
ὁράωhoraōto seeshall he appear
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
απεκδεχομενοις apekdechomenois
V-PNP-DPM G5740
ἀπεκδέχομαιapekdechomaito expect; and unto them that look for
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation

10NIEDOSTATECZNOŚĆ OFIAR ST. TESTAMENTU.1 Zakon bowiem będąc cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, co przystępują z tymi samymi ofiarami, które co roku ustawicznie składają;2 inaczej zaprzestanoby je ofiarowywać, dlatego że ofiarujący, raz oczyszczeni nie mieliby żadnego grzechu na sumieniu.3 Ale w nich wznawia się co roku przypominanie grzechów.4 Niemożliwa to bowiem rzecz, żeby grzechy miały być zgładzone krwią wołów i kozłów.5 Dlatego wstępując w świat, mówi: “Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało;6 całopalenia za grzech nie podobały się tobie.7 Wtedy rzekłem: Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił, Boże, wolę twoją.”8 Mówiąc wyżej: “Ofiar i danin i całopalenia za grzech nie chciałeś, ani ci się podobały,” które według Zakonu bywają ofiarowane,9 “wtedy rzekłem: Oto idę, abym pełnił, Boże, wolę twoją” – znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.10 Przez tę wolę jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.SKUTECZNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA.11 I każdy wprawdzie kapłan staje, codziennie sprawując swój urząd i często składając te same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą;12 ten zaś jedną złożywszy ofiarę za grzechy, na wieki “siedzi po prawicy bożej,”13 tego już tylko czekając, “aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek nóg jego.”14 Jedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki uświęconych.15 Świadczy nam zaś i Duch Święty. Gdy bowiem powiedział:16 “A to zaś jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan, dam prawa moje w ich serca i napiszę je w ich umysłach”17 i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości.18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, już nie ma ofiary za grzech. ZACHĘTA DO WIERNOŚCI I JEDNOŚCI.19 Tak więc mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa,20 dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje21 i kapłana wielkiego nad domem bożym;22 przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie i obmyci na ciele czystą wodą.23 Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest, który obiecał)24 i przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i dobrych uczynków,25 nie opuszczamy wspólnych zebrań naszych, jak mają zwyczaj niektórzy, ale pocieszajmy się i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień.KARA NA ODSTĘPCÓW.26 Dla nas bowiem rozmyślnie grzeszących, po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie ofiara za grzech,27 lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu “i żar ognia, który ma pożreć przeciwników.”28 Kto by przekroczył Prawo Mojżeszowe, bez wszelkiego miłosierdzia “śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo trzech.”29 Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i “krew przymierza,” przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?30 Wiemy bowiem, kto powiedział: “Mnie pomsta i ja oddam.” I znowu: “Pan będzie sądził lud swój.”31 Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.PIERWOTNA GORLIWOŚĆ.32 Wspominajcie zaś dni dawne, w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień:33 już to gdy mianowicie na zniewagi i uciski jawnie byliście wystawieni, już to gdy staliście się towarzyszami tych, co podobnie postępowali.34 Gdyż i z więźniami cierpieliście wspólnie i grabież mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą.35 Nie traćcież zatem ufności waszej, która ma wielką zapłatę.36 Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę bożą dostąpili obietnicy.37 “Jeszcze bowiem mała chwila, a przyjdzie ten, co ma przyjść i nie omieszka.38 Lecz sprawiedliwy. mój z wiary żyje; a jeśli się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.”39 My zaś nie jesteśmy synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zbawienie duszy.
11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.1 Wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych.2 W niej bowiem starzy otrzymali świadectwo.3 Wiarą poznajemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, tak iż z niewidzialnych stały się widzialnymi.4 Wiarą Abel złożył Bogu obfitszą ofiarę niż Kain, dla której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy – gdy Bóg przyświadczył darom jego – i przez nią przemawia nawet po śmierci.5 Wiarą Henoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci “i nie znaleziono go, bo przeniósł go Bóg”; przed przeniesieniem bowiem miał świadectwo, że “się Bogu podobał.”6 Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają.WIARA PATRIARCHÓW.7 Wiarą Noe, otrzymawszy zapowiedź tego, czego jeszcze widać nie było, bojąc się, zbudował arkę dla zachowania rodziny swojej; przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę.8 Wiarą Abraham wezwany, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.9 Wiarą przebywał w ziemi obiecanej jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy;10 oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i założycielem Bóg.11 Wiarą i sama Sara niepłodna otrzymała moc na poczęcie syna, nawet pomimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że wierny jest ten, co obiecał.12 Dlatego też z jednego (i to obumarłego) narodzili się “w liczbie jak gwiazdy niebieskie i jak piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.”13 W wierze pomarli ci wszyscy, nie doczekawszy się obietnic, ale z daleka na nie patrząc i pozdrawiając je i wyznając, że są “gośćmi i przychodniami na ziemi.”14 Ci bowiem co to mówią, okazują, że ojczyzny szukają.15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, mieliby przecie czas do niej powrócić.16 Lecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej. Przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, bo przygotował im miasto.17 Wiarą “Abraham ofiarował Izaaka, gdy był doświadczony,” a ofiarował “jednorodzonego” ten, co otrzymał obietnice i jemu18 powiedziano: “W Izaaku dane ci będzie potomstwo”;19 a sądził, że Bóg może i z martwych wzbudzić; dlatego też otrzymał go na powrót na podobieństwo.20 Wiarą i na przyszłe czasy błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.21 Wiarą Jakub, umierając, błogosławił każdego z synów Józefowych i “pokłonił się wierzchowi laski jego.”22 Wiarą Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraelskich i dał polecenie co do kości swoich.WIARA MOIŻESZA.23 Wiarą ukrywali Mojżesza po narodzeniu przez trzy miesiące rodzice jego, dlatego, że widzieli piękne dzieciątko i nie bali się rozkazu królewskiego.24 Wiarą Mojżesz, gdy dorósł, zaprzeczył, że jest synem córki Faraona,25 raczej wybierając cierpieć ucisk z ludem bożym, niźli mieć doczesną rozkosz grzechu,26 za większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: oglądał się bowiem na nagrodę.27 Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; oczekiwał bowiem niewidzialnego jakby widząc.28 Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwi, aby ich się nie dotknął ten, co pierworodnych tracił.29 Wiarą przeszli Morze Czerwone jakby po suchej ziemi, czego gdy Egipcjanie próbowali, zostali pochłonięci.30 Wiarą upadły mury Jerycha,,po obejściu wokoło przez dni siedem31 Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy pokojowo wysłanych na zwiady.WIARA MNÓSTWA SPRAWIEDLIWYCH.32 I cóż jeszcze powiem? Albowiem czasu nie stanie, gdybym rozprawiał o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach,33 którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełniali sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczęki,34 zagasili napór ognia, uszli ostrza mlecza, dźwignęli się z niemocy, stali się mężnymi na wojnie, zmusili wojska obcych do ucieczki.35 Niewiasty odzyskały przez zmartwychwstanie swoich zmarłych. Inni zaś byli rozciągani, nie przyjmując wyzwolenia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.36 Inni zaś doznali pośmiewisk i bicia, nadto i kajdan i więzienia;37 byli kamienowani, przecinani, dręczeni, pomarli mieczem zabici; błądzili w owczych, w kozich skórach, cierpiąc niedostatek, uciśnieni, utrapieni;38 których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemi39 A ci wszyscy, świadectwem wiary zaleceni, nie doczekali się obietnicy,40 gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby bez nas nie stali się doskonałymi.
12PRZYKŁAD CHRYSTUSA.1 Przeto i my mając nad sobą tak wielką chmurę świadectw, złożywszy wszelki ciężar i grzech, zewsząd nas otaczający, w cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju,2 patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż nie bacząc na hańbę i siedzi po prawicy stolicy bożej.3 Uważajcie bowiem na tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu.CIERPIENIA DOWODEM MIŁOŚCI BOŻEJ.4 Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi,5 a zapomnieliście o zachęcie, z którą do was jak do synów się zwraca, mówiąc: “Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje.6 Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci: smaga zaś biczem każdego syna, którego przyjmuje.7 W karności trwajcie. Bóg odnosi się do was jak do synów. A jakiż to syn, którego by ojciec nie karcił?8 A jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, więc jesteście nieprawymi dziećmi, a nie synami.9 Nadto ojcowie nasi rodzen pouczali nas a szanowaliśmy ich; czyż nie będziemy daleko więcej posłuszni Ojcu duchów, a będziemy żyć?10 Tamci przecież przez krótki okres dni według swej woli nas pouczali, ten zaś w tym, co pożyteczne jest dla przyjęcia jego uświęcenia.11 A wszelkie karcenie chwilowo wprawdzie zdaje się nie przynosić wesela ale smutek, potem jednak wyćwiczonym przez siebie przynosi przebłogi owoc sprawiedliwości.12 Przeto “podnieście ręce opuszczone i kolana osłabione”13 i “chodźcie prosto nogami” waszymi, aby ktoś kulejąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowiony. DĄŻYĆ DO ZGODY I ŚWIĘTOŚCI.14 Dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga,15 bacząc, żeby kto nie odstąpił od łaski bożej, “aby jaki gorzki korzeń puszczając pędy w górę, nie przeszkodził,” a przezeń wielu się nie zaraziło.16 By nie był kto rozpustnikiem, albo niezbożnym jak Ezaw, który dla jednej potrawy swoje “sprzedał pierworodztwo”17 Wiedzcie bowiem, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony; bo nie znalazł żalu, choć go ze łzami szukał.18 Albowiem nie przystąpiliście do góry, której by się można dotknąć i do “płonącego ognia” i “do wichru i mgły i burzy19 i do dźwięku trąby i do głosu słów”; ci, co go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówiono.20 Nie mogli bowiem znieść te o, co było powiedziane: “Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane.”21 A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem” i drżący22 Ale przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego i do rzeszy wielu tysięcy aniołów23 i do kościoła pierworodnych, co są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, doskonałych24 i do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia krwią, która lepiej mówi, aniżeli Abel.NIE SPRZECIWIAĆ SIĘ CHRYSTUSOWI.25 Uważajcie, żebyście się nie sprzeciwiali temu, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uszli, sprzeciwiając się temu, co na ziemi mówił, daleko bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, co z nieba mówi.26 Głos jego wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: “Jeszcze raz, a ja wstrząsnę nie tylko ziemią; ale i niebem.”27 To zaś słowo: “jeszcze raz” oznacza przeniesienie rzeczy ruchomych jako stworzonych, aby pozostały te; co są nieruchome.28 Tak więc przyjmując królestwo nieruchome, mamy łaskę, przez którą służmy, podobając się Bogu, z bojaźnią i ze czcią.29 Albowiem “Bóg nasz jest ogniem trawiącym. “
13ZACHĘTA DO RÓŻNYCH CNÓT.1 Miłość braterska niechaj trwa wśród was.2 I nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów w gościnę.3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o cierpiących, jako że sami przebywacie w ciele.4 Małżeństwo czcigodne we wszystkim, a łoże niepokalane. Albowiem rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził.5 Postępowanie niech będzie bez chciwości, zadowalajcie się tym, co macie; sam bowiem powiedział: “Nie zostawię cię, ani nie opuszczę.”6 Tak iż śmiało mówić możemy: “Pan mi pomocnikiem: nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.”PAMIĘĆ NA PRZEŁOŻONYCH.7 Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo boże; a patrząc na koniec ich postępowania, naśladujcie ich wiarę.8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.9 Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi Najlepiej bowiem jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie starali.WYJDŹMY DO JEZUSA.10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą.11 Albowiem ciała zwierząt, których “krew za grzech bywa wnoszona do świątyni” przez najwyższego kapłana, “bywają palone za obozem.”12 Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę13 Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie.14 Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy.15 Przez niego więc składajmy zawsze “Bogu ofiarę chwały,” to jest “owoc warg,” wielbiących imię jego.SZCZODROBLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO.16 O dobroczynności zaś i udzielaniu dóbr nie zapominajcie, bo przez takie ofiary zjednujemy sobie zasługi u Boga.17 Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają jako ci, co odpowiedzą za dusze wasze; aby to czynili z weselem, a nie wzdychając, bo to wam niepożyteczne.Zakończenie listu. PROŚBA O MODLITWY I ŻYCZENIA.18 Módlcie się za nami; ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować19 A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym wam co rychlej był przywrócony.20 A Bóg pokoju, który wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 niech was przysposobi do wszystkiego co dobre, abyście czynili wolę jego, sprawując w was to, co się jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki wieków Amen.WIADOMOŚCI I POZDROWIENIA.22 Was zaś proszę, bracia, abyście dobrze przyjęli słowo zachęty. Albowiem do was bardzo krótko napisałem.23 Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został wypuszczony; z nim (jeśli dość rychło przyjdzie) zobaczę was.24 Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii.25 Łaska z wami wszystkimi. Amen.