List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 3GRZECHY JĘZYKA1 cf. Толк. Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, (За?_н7д.) Не мн0зи ўчи1теліе бывaйте, брaтіе мо‰, вёдzще, ћкw б0льшее њсуждeніе пріи1мемъ, 2 cf. Толк. W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. мн0гw бо согрэшaемъ вси2. Ѓще кто2 въ сл0вэ не согрэшaетъ, сeй совершeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE тёло. 3 cf. Толк. A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Сe (бо и3) к0нємъ ўзды6 во ўстA влагaемъ, да повинyютсz нaмъ, и3 всE тёло и4хъ њбращaемъ: 4 cf. Толк. Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; сE, и3 корабли6 вели1цы сyще и3 t жeстокихъ вётрwвъ заточaеми, њбращaютсz мaлымъ корми1льцемъ, ѓможе стремлeніе прaвzщагw х0щетъ: 5 cf. Толк. Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! тaкожде же и3 љзhкъ мaлъ ќдъ є4сть, и3 вельми2 хвaлитсz. СE, мaлъ џгнь, (и3) к0ль вели6ки вє1щи сожигaетъ. 6 cf. Толк. I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. И# љзhкъ џгнь, лёпота непрaвды: си1це и3 љзhкъ водворsетсz во ќдэхъ нaшихъ, сквернS всE тёло, и3 палS к0ло рождeніz нaшегw, и3 њпалszсz t геeнны: 7 cf. Толк. Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, всsко бо є3стество2 ѕвэрeй же и3 пти1цъ, г†дъ же и3 рhбъ, ўкрощaетсz и3 ўкроти1тсz є3стеств0мъ человёческимъ, 8 cf. Толк. а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. љзhка же никт0же м0жетъ t человBкъ ўкроти1ти: не ўдержи1мо (бо) ѕло2, и3сп0лнь ћда смертон0сна. 9 cf. Толк. Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Тёмъ благословлsемъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кленeмъ человёки бhвшыz по под0бію б9ію: 10 cf. Толк. Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. t тёхже ќстъ и3сх0дитъ благословeніе и3 клsтва. Не подобaетъ, брaтіе мо‰ возлю1бленнаz, си6мъ тaкw бывaти. 11 cf. Толк. Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (За?_н7є.) є3дa ли и3ст0чникъ t є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaдкое и3 г0рькое; 12 cf. Толк. Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. є3дA м0жетъ, брaтіе мо‰, смок0вница м†слины твори1ти, и3ли2 віногрaднаz лозA смHквы; тaкожде ни є3ди1нъ и3ст0чникъ слaну и3 слaдку твори1тъ в0ду. ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 cf. Толк. Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Кто2 премyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да покaжетъ t д0брагw житіS дэлA сво‰ въ кр0тости и3 премyдрости. 14 cf. Толк. Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ сердцaхъ вaшихъ, не хвали1тесz, ни лжи1те на и4стину: 15 cf. Толк. Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, нёсть сіS премyдрость свhше низходsщи, но зeмна, душeвна, бэс0вска: 16 cf. Толк. Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. и3дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 всsка ѕлA вeщь. 17 cf. Толк. Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Ґ ћже свhше премdрость, пeрвэе ќбw чтcA є4сть, пот0мъ же ми1рна, кроткA, бlгопокорли1ва, и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ бlги1хъ, несумённа и3 нелицемёрна. 18 cf. Толк. A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.Пл0дъ же прaвды въ ми1рэ сёетсz творsщымъ ми1ръ.

4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”