List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 cf. Толк. Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Tкyду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t сластeй вaшихъ, вою1ющихъ во ќдэхъ вaшихъ; 2 cf. Толк. Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicieЖелаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Желaете, и3 не и4мате: ўбивaете и3 зави1дите, и3 не м0жете ўлучи1ти: сварsетесz и3 б0рете, и3 не и4мате, занE не пр0сите: 3 cf. Толк. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości waszeПросите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. пр0сите, и3 не пріeмлете, занE ѕлЁ пр0сите, да въ сластeхъ вaшихъ и3ждивeте. 4 cf. Толк. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Прелюбодёє и3 прелюбодBйцы, не вёсте ли, ћкw любы2 мjра сегw2 враждA бGу є4сть, и4же бо восх0щетъ дрyгъ бhти мjру, врaгъ б9ій бывaетъ. 5 cf. Толк. Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? И#ли2 мнитE, ћкw всyе писaніе глаг0летъ: къ зaвисти желaетъ дyхъ, и4же всели1сz въ ны2; 6 cf. Толк. Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Б0льшую же даeтъ блгdть: тёмже глаг0летъ: гDь гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть. 7 cf. Толк. Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. (За?_н7ѕ.) Повини1тесz u5бо бGу, проти1витесz же діaволу, и3 бэжи1тъ t вaсъ. 8 cf. Толк. Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Прибли1житесz бGу, и3 прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рyцэ, грBшницы, и3спрaвите сердцA в†ша, двоедyшніи: 9 cf. Толк. Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. постражди1те и3 слези1те и3 плaчитесz: смёхъ вaшъ въ плaчь да њбрати1тсz, и3 рaдость въ сётованіе: 10 cf. Толк. Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. смири1тесz пред8 гDемъ, и3 вознесeтъ вы2. 11 cf. Толк. Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Не њклеветaйте дрyгъ дрyга, брaтіе: њклеветazй бо брaта, и3ли2 њсуждazй брaта своего2, њклеветaетъ зак0нъ и3 њсуждaетъ зак0нъ: ѓще же зак0нъ њсуждaеши, нёси творeцъ зак0на, но судіS. 12 cf. Толк. Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? є3ди1нъ є4сть законопол0жникъ и3 судіS, могjй спасти2 и3 погуби1ти: тh же кто2 є3си2 њсуждazй дрyга; ZUCHWAŁE PLANY.13 cf. Толк. Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; Слhшите нн7э, глаг0лющіи: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ во w4нъ грaдъ, и3 сотвори1мъ тY лёто є3ди1но, и3 кyплю дёемъ и3 приwбрётеніе: 14 cf. Толк. wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. и5же не вёсте, что2 ќтрэ случи1тсz: кaz бо жи1знь вaша, пaра бо є4сть, ћже вмaлэ kвлsетсz, пот0мъ же и3счезaетъ. 15 cf. Толк. Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое",- Вмёстw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно: 16 cf. Толк. Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. нн7э же хвaлитесz въ гордhнехъ вaшихъ: всsка хвалA таковA ѕлA є4сть. 17 cf. Толк. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.Вёдущему u5бо добро2 твори1ти, и3 не творsщему, грёхъ є3мY є4сть.

5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”