MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios

RU Brytjka King J. 211 cf. Tłum. Толк. Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; (За?_сч7г.) Вёрно сл0во: ѓще бо съ ни1мъ ўмр0хомъ, то2 съ ни1мъ и3 њживeмъ: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula faithful
ο o
T-NSM
hothe/this/whosaying
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordsaying
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: For
συναπεθανομεν sunapethanomen
V-2AAI-1P G5627
συναποθνήσκωsunapothnēskōto die withwe be dead with
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συζησομεν suzēsomen
V-FAI-1P G5692
συζάωsuzaōto live together, we shall
 
12 cf. Tłum. Толк. jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; ѓще терпи1мъ, съ ни1мъ и3 воцRи1мсz: ѓще tвeржемсz, и3 т0й tвeржетсz нaсъ: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
υπομενομεν upomenomen
V-PAI-1P G5719
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewe suffer
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συμβασιλευσομεν sumbasileusomen
V-FAI-1P G5692
συμβασιλεύωsumbasileuōto reign with, we shall
ει ei
COND
εἰeiif: if
αρνησομεθα arnēsometha
V-FDI-1P G5695
ἀρνέομαιarneomaito denywe deny
κακεινος kakeinos
D-NSM-K
κἀκεῖνοςkakeinosand that one, he also
αρνησεται arnēsetai
V-FDI-3S G5695
ἀρνέομαιarneomaito denywill deny
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
 
13 cf. Tłum. Толк. Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie.если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. ѓще не вёруемъ, џнъ вёренъ пребывaетъ: tрещи1сz бо себє2 не м0жетъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
απιστουμεν apistoumen
V-PAI-1P G5719
ἀπιστέωapisteōto disbelievewe believe not
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthat, he
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
αρνησασθαι arnēsasthai
V-ADN G5664
ἀρνέομαιarneomaito denydeny
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe able: he can
 
WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 cf. Tłum. Толк. To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Сі‰ воспоминaй, засвидётельствуz пред8 гDемъ, не словопрётисz, ни на кyюже потрeбу, на разорeніе слhшащихъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
υπομιμνησκε upomimnēske
V-PAM-2S G5720
ὑπομιμνήσκωhupomimnēskōto remindput
διαμαρτυρομενος diamarturomenos
V-PNP-NSM G5740
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnly, charging
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGod[God]
μη
PRT-N
μήnotnot
λογομαχειν logomachein
V-PAN G5721
λογομαχέωlogomacheōto quarrelthat they strive
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against, to
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno oneno
χρησιμον chrēsimon
A-ASN
χρήσιμοςchrēsimosprofitableprofit
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
καταστροφη katastrofē
N-DSF
καταστροφήkatastrofēruinthe subverting
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe Lord
ακουοντων akouontōn
V-PAP-GPM G5723
ἀκούωakouōto hearof the hearers
 
15 cf. Tłum. Толк. Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Потщи1сz себE и3скyсна постaвити пред8 бGомъ, дёлателz непостhдна, прaвw прaвzща сл0во и4стины. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδασον spoudason
V-AAM-2S G5657
σπουδάζωspoudazōbe eagerStudy
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
δοκιμον dokimon
A-ASM
δόκιμοςdokimostestedapproved
παραστησαι parastēsai
V-AAN G5658
παρίστημιparistēmito stand byto shew
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
εργατην ergatēn
N-ASM
ἐργάτηςergatēsworker, a workman
ανεπαισχυντον anepaischunton
A-ASM
ἀνεπαίσχυντοςanepaischuntosunashamedthat needeth not to be ashamed
ορθοτομουντα orthotomounta
V-PAP-ASM G5723
ὀρθοτομέωorthotomeōto cut straight, rightly dividing
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth
 
16 cf. Tłum. Толк. Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożnościА непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, Сквeрныхъ же тщеглaсій tметaйсz: наипaче бо преспёютъ въ нечeстіе, 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
βεβηλους bebēlous
A-APF
βέβηλοςbebēlosprofaneprofane
κενοφωνιας kenofōnias
N-APF
κενοφωνίαkenofōniaempty talkvain babblings
περιιστασο periistaso
V-PMM-2S G5732
περιΐστημιperiistēmito stand aroundshun
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
πλειον pleion
A-ASN-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermore
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advancethey will increase
ασεβειας asebeias
N-GSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessungodliness
 
17 cf. Tłum. Толк. I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, и3 сл0во и4хъ ћкw гaггрена жи1ръ њбрsщетъ: t ни1хже є4сть v3менeй и3 філи1тъ, 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoword
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas doth
γαγγραινα gangraina
N-NSF
γάγγραιναgangrainagangrenea canker
νομην nomēn
N-ASF
νομήnomēpastureeat
εξει exei
V-FAI-3S G5692
ἔχωechōto have/bewill
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich: of whom
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
υμεναιος umenaios
N-NSM
ὙμεναῖοςhumenaiosHymenaeusHymenaeus
και kai
CONJ
καίkaiandand
φιλητος filētos
N-NSM
ΦίλητοςfilētosPhiletusPhiletus
 
18 cf. Tłum. Толк. którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. и5же њ и4стинэ погрэши1ста, глагHлюща, ћкw воскrніе ўжE бhсть: и3 возмущaютъ нёкоторыхъ вёру. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWho
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ηστοχησαν ēstochēsan
V-AAI-3P G5656
ἀστοχέωastocheōto deviatehave erred
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
αναστασιν anastasin
N-ASF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionthe resurrection
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
γεγονεναι gegonenai
V-2RAN G5755
γίνομαιginomaito bethat
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ανατρεπουσιν anatrepousin
V-PAI-3P G5719
ἀνατρέπωanatrepōto overturnoverthrow
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
τινων tinōn
X-GPM
τιςtisoneof some
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
 
19 cf. Tłum. Толк. Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". Твeрдое u5бо њсновaніе б9іе стои1тъ, и3мyщее печaть сію2: познA гDь сyщыz сво‰, и3: да tстyпитъ t непрaвды всsкъ и3менyzй и4мz гDне. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
μεντοι mentoi
CONJ
μέντοιmentoiyetNevertheless
στερεος stereos
A-NSM
στερεόςstereosstrongsure
θεμελιος themelios
N-NSM
θεμέλιοςthemeliosfoundationthe foundation
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εστηκεν estēken
V-RAI-3S G5758
ἵστημιhistēmito stand 
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σφραγιδα sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragissealseal
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowknoweth
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord, The Lord
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof God
οντας ontas
V-PAP-APM G5723
εἰμίeimito bethem that are
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand. And
αποστητω apostētō
V-2AAM-3S G5628
ἀφίστημιafistēmito leave, Let
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquity
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whoseal
ονομαζων onomazōn
V-PAP-NSM G5723
ὀνομάζωonomazōto namethat nameth
το to
T-ASN
hothe/this/whothe name
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamethe name
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
 

20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.