MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.

RU Brytjka King J. 3WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 cf. Tłum. Толк. Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, (За?_сч7ѕ.) Тh же послёдовалъ є3си2 моемY ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, долготерпёнію, любви2, терпёнію, 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
παρηκολουθησας parēkolouthēsas
V-AAI-2S G5656
παρακολουθέωparakoloutheōto followhast fully known
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
τη
T-DSF
hothe/this/whodoctrine
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
τη
T-DSF
hothe/this/who, manner of life
αγωγη agōgē
N-DSF
ἀγωγήagōgēself-conduct, manner of life
τη
T-DSF
hothe/this/who, purpose
προθεσει prothesei
N-DSF
πρόθεσιςprothesispurpose, purpose
τη
T-DSF
hothe/this/who, faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
τη
T-DSF
hothe/this/who, longsuffering
μακροθυμια makrothumia
N-DSF
μακροθυμίαmakrothumiapatience, longsuffering
τη
T-DSF
hothe/this/who, charity
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlove, charity
τη
T-DSF
hothe/this/who, patience
υπομονη upomonē
N-DSF
ὑπομονήhupomonēperseverance, patience
 
11 cf. Tłum. Толк. prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. и3згнaніємъ, страдaніємъ, kков† ми2 бhша во ґнтіохjи, (и3) во їконjи, (и3) въ лЂстрэхъ: kков† и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/whoPersecutions
διωγμοις diōgmois
N-DPM
διωγμόςdiōgmospersecutionPersecutions
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who, afflictions
παθημασιν pathēmasin
N-DPN
πάθημαpathēmasuffering, afflictions
οια oia
R-NPN
οἷοςhoiossuch as, which
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito became
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
αντιοχεια antiocheia
N-DSF
ἈντιόχειαantiocheiaAntiochAntioch
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
ικονιω ikoniō
N-DSN
ἸκόνιονikonionIconiumIconium
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
λυστροις lustrois
N-DPN
ΛύστραlustraLystraLystra
οιους oious
K-APM
οἷοςhoiossuch as; what
διωγμους diōgmous
N-APM
διωγμόςdiōgmospersecutionpersecutions
υπηνεγκα upēnenka
V-AAI-1S G5656
ὑποφέρωhupoferōto endureI endured
και kai
CONJ
καίkaiand: but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weunto me
ερρυσατο errusato
V-ANI-3S G5673
ῥύομαιruomaito rescuedelivered
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
12 cf. Tłum. Толк. I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. И# вси1 же хотsщіи бlгочcтнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ: 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
δε de
CONJ
δέdethenYea
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
θελοντες thelontes
V-PAP-NPM G5723
θέλωthelōto will/desirethat will
ζην zēn
V-PAN G5721
ζάωzaōto livelive
ευσεβως eusebōs
ADV
εὐσεβῶςeusebōspiouslygodly
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
διωχθησονται diōchthēsontai
V-FPI-3P G5701
διώκωdiōkōto pursueshall suffer persecution
 
13 cf. Tłum. Толк. Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. лукaвіи же человёцы и3 чародёє преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 прельщaеми. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπονηροι ponēroi
A-NPM
πονηρόςponērosevil/badevil
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
και kai
CONJ
καίkaiandand
γοητες goētes
N-NPM
γόηςgoēsimposterseducers
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advanceshall wax
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
χειρον cheiron
A-ASN
χείρωνcheirōnworse thanworse and worse
πλανωντες planōntes
V-PAP-NPM G5723
πλανάωplanaōto lead astray, deceiving
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astraybeing deceived
 
14 cf. Tłum. Толк. Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Тh же пребывaй въ ни1хже научeнъ є3си2 и3 ±же ввёрєна сyть тебЁ, вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
μενε mene
V-PAM-2S G5720
μένωmenōto staycontinue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οις ois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
εμαθες emathes
V-2AAI-2S G5627
μανθάνωmanthanōto learnthou hast learned
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιστωθης epistōthēs
V-API-2S G5681
πιστόωpistoōbe convincedhast been assured of
ειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto know, knowing
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
τινων tinōn
I-GPM
τίςtiswhich?whom
εμαθες emathes
V-2AAI-2S G5627
μανθάνωmanthanōto learnthou hast learned
 
15 cf. Tłum. Толк. bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. и3 ћкw и3змлaда сщ7є1ннаz пис†ніz ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во спcніе вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
βρεφους brefous
N-GSN
βρέφοςbrefosinfanta child
ιερα iera
A-APN
ἱερόςhierossacredthe holy
γραμματα grammata
N-APN
γράμμαgrammasomething writtenscriptures
οιδας oidas
V-RAI-2S G5758
εἴδωeidōto knowthou hast known
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
δυναμενα dunamena
V-PNP-APN G5740
δύναμαιdunamaibe able, which are able
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
σοφισαι sofisai
V-AAN G5658
σοφίζωsofizōto make wiseto make
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 

16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.