MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.

RU Brytjka King J. 25 cf. Tłum. Толк. To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: (За?_с7м.) Сіe бо да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φρονειτε froneite
V-PAM-2P G5720
φρονέωfroneōto thinkmind be
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which was
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
6 cf. Tłum. Толк. który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; и4же, во w4бразэ б9іи сhй, не восхищeніемъ непщевA бhти рaвенъ бGу: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μορφη morfē
N-DSF
μορφήmorfēformthe form
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
υπαρχων uparchōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπάρχωhuparchōto be, being
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
αρπαγμον arpagmon
N-ASM
ἁρπαγμόςharpagmossomething to grasprobbery
ηγησατο ēgēsato
V-ADI-3S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito govern, thought it
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
ισα isa
A-APN
ἴσοςisosequalequal
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodwith God
 
7 cf. Tłum. Толк. ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; но себE ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи человёчестэмъ бhвъ, и3 w4бразомъ њбрётесz ћкоже человёкъ: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
εκενωσεν ekenōsen
V-AAI-3S G5656
κενόωkenoōto emptymade
μορφην morfēn
N-ASF
μορφήmorfēformthe form
δουλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveof a servant
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto take, and took upon him
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ομοιωματι omoiōmati
N-DSN
ὁμοίωμαhomoiōmalikenessthe likeness
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, and was made
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
σχηματι schēmati
N-DSN
σχῆμαschēmaform[form]
ευρεθεις euretheis
V-APP-NSM G5685
εὑρίσκωheuriskōto find/meet[to find/meet]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[a human]
 
8 cf. Tłum. Толк. Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже до смeрти, смeрти же кrтныz. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεταπεινωσεν etapeinōsen
V-AAI-3S G5656
ταπεινόωtapeinoōto humble, he humbled
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, and became
υπηκοος upēkoos
A-NSM
ὑπήκοοςhupēkoosobedientobedient
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeaththe death
δε de
CONJ
δέdethen, even
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossof the cross
 
9 cf. Tłum. Толк. Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, Тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE и3 даровA є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
υπερυψωσεν uperupsōsen
V-AAI-3S G5656
ὑπερυψόωhuperupsoōto exalthath highly exalted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εχαρισατο echarisato
V-ADI-3S G5662
χαρίζωcharizōto give gracegiven
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
το to
T-ASN
hothe/this/whowhich is
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamea name
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
 
10 cf. Tłum. Толк. aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnychдабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, да њ и4мени ї}совэ всsко колёно поклони1тсz нбcныхъ и3 земнhхъ и3 преисп0днихъ, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τω
T-DSN
hothe/this/whothe name
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
γονυ gonu
N-NSN
γόνυgonua kneeknee
καμψη kampsē
V-AAS-3S G5661
κάμπτωkamptōto bend/bowshould bow
επουρανιων epouraniōn
A-GPM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenly, of
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιγειων epigeiōn
A-GPN
ἐπίγειοςepigeiosearthlyin earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καταχθονιων katachthoniōn
A-GPM
καταχθόνιοςkatachthoniossubterraneanunder the earth
 
11 cf. Tłum. Толк. i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. и3 всsкъ љзhкъ и3сповёсть, ћкw гDь ї}съ хrт0съ въ слaву бGа nц7A. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallevery
γλωσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetongue
εξομολογησηται exomologēsētai
V-AMS-3S G5672
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeshould confess
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
 

Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.13 Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.14 Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,15 abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,16 zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.24 Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.26 Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.27 Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.28 Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.29 Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;30 ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.
3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.