MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)

CS RU Warsz. King J. 17
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:В конец, слуги Господа Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь, в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 саyли: и3 речE: 2 Tłum. GrEn. Толк. Będę cię miłował, Panie, mocy moja!Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS: 18,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
παιδὶ paidi
N-DSM
παῖςpaischild[people]
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordO lord,
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ,     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
ελαλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speak[to cry]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord[before]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogosword[Jahdai]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
ᾠδῆς ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[Chaldea]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[wound]

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἐρρύσατο errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescue[Manahath]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand[Sur]
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasall[tongue]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy[Zaavan]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand[Sur]
Σαουλ,     saoul
N-PRI
ΣαούλsaoulSaul[to melt]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[Horam]
Ἀγαπήσω agapēsō
V-FAI-1S
ἀγαπάωagapaōto loveI shall love
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord[before]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἰσχύς ischus
N-NSF
ἰσχύςischusstrengthof my strength.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Податель помощи, уповаю на Него! Защитник мой, в Нем спасение мое, Заступник мой! гDь ўтверждeніе моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й, бGъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й, и3 р0гъ спcніz моегw2, и3 застyпникъ м0й. 18,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
στερέωμά stereōma
N-NSN
στερέωμαstereōmafirmnessmy firmament,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφυγή katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥύστης rustēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whoMy God
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helpermy helper,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλπιῶ elpiō
V-FAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI will hope
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κέρας keras
N-NSN
κέραςkerashornhorn
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationof my deliverance,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αντιλημπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.Восхваляя призову Господа и спасусь от врагов моих. ХвалS призовY гDа и3 t вр†гъ мои1хъ спасyсz. 18,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἰνῶν ainōn
V-PAPRS
αἰνέωaineōto praiseIn praising,
ἐπικαλέσομαι epikalesomai
V-FMI-1S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameI will call upon
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σωθήσομαι.     sōthēsomai
V-FPI-1S
σῴζωsōzōto saveI shall be delivered.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS: 18,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπεριέσχον perieschon
V-AAI-3P
περιέχωperiechōto contain[3compassed
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὠδῖνες ōdines
N-NPF
ὠδίνōdinlabor1Pangs
θανάτου,     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeath2of death],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χείμαρροι cheimarroi
N-NPM
χείμαρροςcheimarrosbrookrushing streams
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessof lawlessness
ἐξετάραξάν exetaraxan
V-AAI-3P
ἐκταράσσωektarassōto disturb greatlydisturbed
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти смє1ртныz. 18,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὠδῖνες ōdines
N-NPF
ὠδίνōdinlaborPangs
ᾅδου hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesof Hades
περιεκύκλωσάν periekuklōsan
V-AAI-3P
περικυκλόωperikukloōto surroundsurrounded
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
προέφθασάν proefthasan
V-AAI-3P
προφθάνωprofthanōto come before[3anticipated
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
παγίδες pagides
N-NPF
παγίςpagistrap1snares
θανάτου.     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeath2of death].
 
7 Tłum. GrEn. Толк. W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал; и услышал Он из храма святого Своего голос мой, вопль мой достиг слуха Его. И# внегдA скорбёти ми2, призвaхъ гDа и3 къ бGу моемY воззвaхъ: ўслhша t хрaма с™aгw своегw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во ќшы є3гw2. 18,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
θλίβεσθαί thlibesthai
V-PMR
θλίβωthlibōto press onmy being afflicted
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐπεκαλεσάμην epekalesamēn
V-AMI-1S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameI called upon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν theon
N-ASM
θεόςtheosGodmy God
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκέκραξα·     ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto cryI cried out.
ἤκουσεν ēkousen
V-AAI-3S
ἀκούωakouōto hearHe heard
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from out of
ναοῦ naou
N-GSM
ναόςnaostemple4temple
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/sound1my voice],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
κραυγή kraugē
N-NSF
κραυγήkraugēshoutingmy cry
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσελεύσεται eiseleusetai
V-FMI-3S
εἰσέρχομαιeiserchomaito entershall enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὦτα ōta
N-APN
οὖςousearhis ears.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.И поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz на нS бGъ. 18,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐσαλεύθη esaleuthē
V-API-3S
σαλεύωsaleuōto shakeit was shaken;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔντρομος entromos
A-NSF
ἔντρομοςentromostremblingtrembling
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito betook place

T-NSF
hothe/this/whoon the
γῆ,     
N-NSF
γῆearthearth;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
θεμέλια themelia
N-APN
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundations
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains
ἐταράχθησαν etarachthēsan
V-API-3P
ταράσσωtarassōto troublewere disturbed
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσαλεύθησαν,     esaleuthēsan
V-API-3P
σαλεύωsaleuōto shakeshaken;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὠργίσθη ōrgisthē
V-API-3S
ὀργίζωorgizōto anger[2was provoked to anger
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.Восклубился дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился; угли возгорались от Него. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t лицA є3гw2 восплaменитсz: ќгліе возгорёсz t негw2. 18,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascend[2ascended
καπνὸς kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmoke1Smoke]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathhis anger,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πῦρ pur
N-NSN
πῦρpurfirefire
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατεφλόγισεν,     kateflogisen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἄνθρακες anthrakes
N-NPM
ἄνθραξanthraxcharcoal1Coals];
ἀνήφθησαν anēfthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromby
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.И приклонил Он небеса и снизошел; и мрак под ногами Его. И# приклони2 нб7сA и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2. 18,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔκλινεν eklinen
V-IAI-3S
κλίνωklinōto bow/lay downhe leaned
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheavens,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατέβη,     katebē
V-AAI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go downcame down,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γνόφος gnofos
N-NSM
γνόφοςgnofosdarknessdimness
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underwas under
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoothis feet.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.И воссел на Херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра. И# взhде на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню. 18,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπέβη epebē
V-AAI-3S
ἐπιβαίνωepibainōto mount/boardhe mounted
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
χερουβιν cheroubin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπετάσθη,     epetasthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
ἐπετάσθη epetasthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingwings
ἀνέμων.     anemōn
N-GPM
ἄνεμοςanemoswindof winds.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.И соделал тьму покровом Своим; окрест Него – обитель Его; темна вода в облаках поднебесных. И# положи2 тьмY закр0въ св0й: w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2: темнA водA во w4блацэхъ воздyшныхъ. 18,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placehe established
σκότος skotos
N-ASN
σκότοςskotosdarknessdarkness
ἀποκρυφὴν apokrufēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundingRound about
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
σκηνὴ skēnē
N-NSF
σκηνήskēnētenthis tent;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σκοτεινὸν skoteinon
A-NSN
σκοτεινόςskoteinosdarkdark
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νεφέλαις nefelais
N-DPF
νεφέληnefelēcloudclouds
ἀέρων.     aerōn
N-GPM
ἀήρaērairof air.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.В блеске молний проносились пред Ним облака, град и угли пламенные. T њблистaніz пред8 ни1мъ w4блацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгненное. 18,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
τηλαυγήσεως tēlaugēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforeof his presence
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
νεφέλαι nefelai
N-NPF
νεφέληnefelēcloudclouds
διῆλθον,     diēlthon
V-AAI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass throughwent by;
χάλαζα chalaza
N-NSF
χάλαζαchalazahailhail
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄνθρακες anthrakes
N-NPM
ἄνθραξanthraxcharcoalcoals
πυρός.     puros
N-NSM
πῦρpurfireof fire.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.И возгремел с Небес Господь, Всевышний издал глас Свой. И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й. 18,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐβρόντησεν ebrontēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from3from out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheaven4heaven
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ὕψιστος hupsistos
A-NSM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveuttered
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundhis voice.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.Ниспослал Он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятенье. НизпослA стрёлы и3 разгнA |, и3 мHлніи ўмн0жи и3 смzтE |. 18,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαπέστειλεν exapesteilen
V-AAI-3S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayhe sent out
βέλη belē
N-APN
βέλοςbelosarrowarrows,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσκόρπισεν eskorpisen
V-AAI-3S
σκορπίζωskorpizōto scatterdispersed
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀστραπὰς astrapas
N-APF
ἀστραπήastrapēlightning[2lightnings
ἐπλήθυνεν eplēthunen
V-IAI-3S
πληθύνωplēthunōto multiply1he multiplied],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνετάραξεν sunetaraxen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 tкрhшасz њснов†ніz вселeнныz t запрещeніz твоегw2, гDи, t дохновeніz дyха гнёва твоегw2. 18,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὤφθησαν ōfthēsan
V-API-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
πηγαὶ pēgai
N-NPF
πηγήpēgēflowsprings
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὑδάτων,     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνεκαλύφθη anekalufthē
V-API-3S
ἀνακαλύπτωanakaluptōto unveil[5were uncovered
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
θεμέλια themelia
N-APN
θεμέλιοςthemeliosfoundation2foundations
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who3of the
οἰκουμένης oikoumenēs
V-PMPGS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐπιτιμήσεώς epitimēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμπνεύσεως empneuseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
πνεύματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathbreath
ὀργῆς orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathof your anger.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
18 B17 Tłum. GrEn. Толк. Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.Он простер десницу Свою с высоты, и поднял меня, извлек меня из вод многих. НизпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS, воспріsтъ мS t в0дъ мн0гихъ. 18,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαπέστειλεν exapesteilen
V-AAI-3S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayHe sent
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ὕψους hupsous
N-GSN
ὕψοςhupsosheightheight,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔλαβέν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto takehe took
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
προσελάβετό proselabeto
V-AMI-3S
προσλαμβάνωproslambanōto takehe took me to himself
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2waters
πολλῶν.     pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuch1many].
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. И#збaвитъ мS t врагHвъ мои1хъ си1льныхъ и3 t ненави1дzщихъ мS: ћкw ўтверди1шасz пaче менє2. 18,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥύσεταί rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescueHe will rescue
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy[3enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
δυνατῶν dunatōn
A-GPM
δυνατόςdunatosable2mighty],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
μισούντων misountōn
V-PAPGP
μισέωmiseōto hatedetesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐστερεώθησαν estereōthēsan
V-API-3P
στερεόωstereoōto strengthenthey are more solidified
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь – опора моя. Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz моегw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе моE. 18,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροέφθασάν proefthasan
V-AAI-3P
προφθάνωprofthanōto come beforeThey went before
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
κακώσεώς kakōseōs
N-GSF
κάκωσιςkakōsisoppressionof my ill-treatment,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito belord became
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord became
ἀντιστήριγμά antistērigma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.И вывел Он меня на простор; избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё мz. 18,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξήγαγέν exēgagen
V-AAI-3S
ἐξάγωexagōto lead outhe brought
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πλατυσμόν,     platusmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ῥύσεταί rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescueHe shall rescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἠθέλησέν ēthelēsen
V-AAI-3S
θέλωthelōto will/desirehe wanted
με.]     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
[ῥύσεταί     rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescue[Manahath]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy[Zaavan]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
δυνατῶν dunatōn
A-GPM
δυνατόςdunatosable[bank]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
μισούντων misountōn
V-PAPGP
μισέωmiseōto hate[Jeriah]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне; И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй, и3 по чистотЁ рукY моє1ю воздaстъ ми2, 18,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνταποδώσει antapodōsei
V-FAI-3S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repay[2shall recompense
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessmy righteousness;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
καθαριότητα kathariotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof my hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνταποδώσει antapodōsei
V-FAI-3S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayhe will recompense
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.ибо я хранил пути Господни и не был нечестивцем пред Богом моим. ћкw сохрани1хъ пути6 гDни и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2. 18,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐφύλαξα efulaxa
V-AAI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardI guarded
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadways
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἠσέβησα ēsebēsa
V-AAI-1S
ἀσεβέωasebeōbe ungodlyimpiously
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodmy God.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. Ћкw вс‰ судьбы6 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправд†ніz є3гw2 не tступи1ша t менє2. 18,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
κρίματα krimata
N-NPN
κρίμαkrimajudgmenthis judgments
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
δικαιώματα dikaiōmata
N-APN
δικαίωμαdikaiōmarighteous acthis ordinances
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἀπέστησα apestēsa
V-AAI-1S
ἀφίστημιafistēmito leaveleave
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ и3 сохраню1сz t беззак0ніz моегw2. 18,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἄμωμος amōmos
A-NSM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblemished
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φυλάξομαι fulaxomai
V-FMI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardI shall guard myself
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawlessness.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй и3 по чистотЁ рукY моє1ю пред8 nчи1ма є3гw2. 18,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνταποδώσει antapodōsei
V-FAI-3S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repay[2shall recompense
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessmy righteousness,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
καθαριότητα·     kathariotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof my hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
οφθαλμων ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyehis eyes.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем неповинным – по безвинности его; Съ прпdбнымъ прпdбенъ бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1ннымъ непови1ненъ бyдеши, 18,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterWith
ὁσίου hosiou
A-GSM
ὅσιοςhosiosholysacred
ὁσιωθήσῃ hosiōthēsē
V-FPI-2S
strong:GV-FPI-2Sstrong:GV-FPI-2Sstrong:GV-FPI-2S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἀνδρὸς andros
N-GSM
ἀνήρanērman[2man
ἀθῴου athōou
A-GSM
ἀθῷοςathōosinnocent1 innocent]
ἀθῷος athōos
A-NSM
ἀθῷοςathōosinnocentyou shall be innocent;
ἔσῃ esē
V-FMI-2S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым – по лукавству его. и3 со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ разврати1шисz. 18,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἐκλεκτοῦ eklektou
A-GSM
ἐκλεκτόςeklektosselectchoice one,
ἐκλεκτὸς eklektos
A-NSM
ἐκλεκτόςeklektosselectyou will be choice;
ἔσῃ esē
V-FMI-2S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
στρεβλοῦ streblou
A-GSM
strong:GA-GSMstrong:GA-GSMstrong:GA-GSM 
διαστρέψεις.     diastrepseis
V-FAI-2S
διαστρέφωdiastrefōto pervertyou shall turn aside from.
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –Ибо Ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь; Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ смири1ши. 18,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa people[3people
ταπεινὸν tapeinon
A-ASM
ταπεινόςtapeinoslowly2 humble
σώσεις sōseis
V-FAI-2S
σῴζωsōzōto save1will deliver],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀφθαλμοὺς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
ὑπερηφάνων huperēfanōn
A-GPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogantof proud
ταπεινώσεις.     tapeinōseis
V-FAI-2S
ταπεινόωtapeinoōto humbleyou will humble.
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!ибо Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою. Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1льникъ м0й, гDи: б9е м0й, просвэти1ши тьмY мою2. 18,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
φωτιεῖς fōtieis
V-FAI-2S
φωτίζωfōtizōto illuminateshall light
λύχνον luchnon
N-ASM
λύχνοςluchnoslampmy lamp,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φωτιεῖς fōtieis
V-FAI-2S
φωτίζωfōtizōto illuminateyou shall lighten
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σκότος skotos
N-ASN
σκότοςskotosdarknessmy darkness.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.Ибо Тобой избавлюсь я от искушения и с Богом моим преодолею стену. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t и3скушeніz, и3 бGомъ мои1мъ прейдY стёну. 18,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ῥυσθήσομαι rusthēsomai
V-FPI-1S
ῥύομαιruomaito rescueI shall be rescued
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πειρατηρίου peiratēriou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodmy God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὑπερβήσομαι huperbēsomai
V-FMI-1S
ὑπερβαίνωhuperbainōto wrongI shall pass over
τεῖχος.     teichos
N-ASN
τεῖχοςteichoswallwall.
 
18 C31 Tłum. GrEn. Толк. Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.Бог мой! Непорочен путь Его; слова Господни пламенны; Защитник Он всех, уповающих на Него. БGъ м0й, непор0ченъ пyть є3гw2: словесA гDнz разжжє1на. Защи1титель є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2. 18,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God --
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἄμωμος amōmos
A-NSM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblemished

T-NSF
hothe/this/who 
ὁδὸς hodos
N-NSF
ὁδόςhodosroadhis way.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
λόγια logia
N-NPN
λόγιονlogionoraclesoracles
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
πεπυρωμένα,     pepurōmena
V-RPPRP
πυρόωpuroōto burnare tried by fire.
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
ἐλπιζόντων elpizontōn
V-PAPGP
ἐλπίζωelpizōto hope/expecthoping
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?Ибо кто Бог, кроме Господа? Или кто бог, кроме Бога нашего? Ћкw кто2 бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaзвэ бGа нaшегw; 18,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverbesides
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
κυρίου;     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord?
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/however[yoke]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodour God?
ἡμῶν;     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
33 Tłum. GrEn. Толк. Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;Бог препоясал меня силою и соделал непорочным путь мой; БGъ препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й: 18,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
περιζωννύων perizōnnuōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placemakes
ἄμωμον amōmon
A-ASM
ἄμωμοςamōmosblameless[2unblemished
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδόν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroad1my way];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
34 Tłum. GrEn. Толк. który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты воззвел меня. совершazй н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS: 18,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whothe one
καταρτιζόμενος katartizomenos
V-PMPRS
καταρτίζωkatartizōto completereadying
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootmy feet
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
ἐλάφου elafou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[3upon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who4the
ὑψηλὰ hupsēla
A-APN
ὑψηλόςhupsēloshigh5high
ἱστῶν histōn
V-PAPRS
ἵστημιhistēmito stand1setting
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
35 Tłum. GrEn. Толк. który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои. научazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца мо‰: 18,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιδάσκων didaskōn
V-PAPRS
διδάσκωdidaskōto teachteaching
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandmy hands
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πόλεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarwar;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeyou made
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbow[2as bow
χαλκοῦν chalkoun
A-ASN
strong:GA-ASNstrong:GA-ASNstrong:GA-ASN 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
βραχίονάς brachionas
N-APM
βραχίωνbrachiōnarm1my arms];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
36 Tłum. GrEn. Толк. I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.И даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня; и наставление Твое исправит меня, и наставление Твое меня научит. и3 дaлъ ми2 є3си2 защищeніе спcніz, и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ. 18,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκάς edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὑπερασπισμὸν huperaspismon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιά dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosrightyour right
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀντελάβετό antelabeto
V-AMI-3S
ἀντιλαμβάνωantilambanōto helptakes hold of
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
παιδεία paideia
N-NSF
παιδείαpaideiadisciplineyour instruction
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀνώρθωσέν anōrthōsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
παιδεία paideia
N-NSF
παιδείαpaideiadisciplineyour instruction
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
αὐτή autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
διδάξει.     didaxei
V-FAI-3S
διδάσκωdidaskōto teachteaches me.
 
37 Tłum. GrEn. Толк. Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и3 не и3знемог0стэ плеснB мои2. 18,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπλάτυνας eplatunas
V-AAI-2S
πλατύνωplatunōto widenYou widened
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
διαβήματά diabēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὑποκάτω hupokatō
PREP
ὑποκάτωhupokatōunderunderneath
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2weakened not
ἠσθένησαν ēsthenēsan
V-AAI-3P
ἀσθενέωastheneōbe weak[2weakened not
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἴχνη ichnē
N-NPN
ἴχνοςichnostrack1my soles].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
38 Tłum. GrEn. Толк. Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.Преследовать буду врагов моих и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут! ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |, и3 не возвращyсz, д0ндеже скончaютсz: 18,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαταδιώξω katadiōxō
V-FAI-1S
καταδιώκωkatadiōkōto seekI shall pursue
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταλήμψομαι katalēmpsomai
V-FMI-1S
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizeovertake
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI will not
ἀποστραφήσομαι,     apostrafēsomai
V-FPI-1S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayreturn
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
ἂν an
PRT
ἄνanifwhenever
ἐκλίπωσιν·     eklipōsin
V-AAS-3P
ἐκλείπωekleipōto failthey should cease.
 
39 Tłum. GrEn. Толк. Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои! њскорблю2 и5хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ под8 ногaма мои1ма. 18,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκθλίψω ekthlipsō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
δύνωνται dunōntai
V-PMS-3P
δύναμαιdunamaibe ableshould they be able
στῆναι,     stēnai
V-AAR
ἵστημιhistēmito standto stand;
πεσοῦνται pesountai
V-FMI-3P
πίπτωpiptōto collapsethey shall fall
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootmy feet.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
40 Tłum. GrEn. Толк. I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.И препоясал Ты меня силою на битву, поверг предо мной всех восстающих на меня. И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ востаю1щыz на мS под8 мS. 18,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
περιέζωσάς periezōsas
V-AAI-2S
περιζώννυμιperizōnnumito girdyou girded
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerin power
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πόλεμον,     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarwar;
συνεπόδισας sunepodisas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ἐπανιστανομένους epanistanomenous
V-RMPAP
strong:GV-RMPAPstrong:GV-RMPAPstrong:GV-RMPAP 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
υποκατω upokatō
PREP
ὑποκάτωhupokatōunderunderneath
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
41 Tłum. GrEn. Толк. И врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. И# врагHвъ мои1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ є3си2. 18,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemy[4of my enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔδωκάς edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito give1you gave
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
νῶτον nōton
N-ASN
νῶτονnōtonback3 back];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
μισοῦντάς misountas
V-PAPAP
μισέωmiseōto hatedetesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξωλέθρευσας.     exōlethreusas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
 
42 Tłum. GrEn. Толк. Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их. Воззвaша, и3 не бЁ спасazй: ко гDу, и3 не ўслhша и4хъ. 18,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκέκραξαν,     ekekraxan
V-AAI-3P
κράζωkrazōto cryThey cried out
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[3and
οὐκ ouk
ADV
οὐouno4there was no one
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σῴζων,     sōzōn
V-PAPRS
σῴζωsōzōto save5delivering
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with1to
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord2 lord],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohear
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
43 Tłum. GrEn. Толк. I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их! И# и3стню2 | ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путjй поглaжду |. 18,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεπτυνῶ leptunō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
χοῦν choun
N-ASM
χόοςchoosdustdust
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
ἀνέμου,     anemou
N-GSM
ἄνεμοςanemoswindof wind;
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
πηλὸν pēlon
N-ASM
πηλόςpēlosclaymud
πλατειῶν plateiōn
A-GPF
πλατεῖαplateiawide street/roadin the squares
λεανῶ leanō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
44 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.Избавил Ты меня от распрей человеческих, поставил меня главою народов. Племена, которых я не знал, подчинились мне: И#збaвиши мS t прерэкaніz людjй: постaвиши мS во главY kзhкwвъ: лю1діе, и4хже не вёдэхъ, раб0таша ми2, 18,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥύσῃ rusē
V-FMI-2S
ῥύομαιruomaito rescueYou shall rescue
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἀντιλογιῶν antilogiōn
N-GPF
ἀντιλογίαantilogiadisputea dispute
λαοῦ,     laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof people;
καταστήσεις katastēseis
V-FAI-2S
καθίστημιkathistēmito appoint/conductyou shall place
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardat
κεφαλὴν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead
ἐθνῶν·     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof nations;
λαός,     laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplea people
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI knew not
ἔγνων,     egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew not
ἐδούλευσέν edouleusen
V-AAI-3S
δουλεύωdouleuōbe a slaveshall serve
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
45 Tłum. GrEn. Толк. Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.прослышав обо мне, изъявили покорность. Но изменили мне чужеземцы. въ слyхъ ќха послyшаша мS. Сhнове чуждjи солгaша ми2, 18,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
ἀκοὴν akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearinghearing
ὠτίου ōtiou
N-GSN
ὠτίονōtionearof ear
ὑπήκουσέν hupēkousen
V-AAI-3S
ὑπακούωhupakouōto obeythey obeyed me.
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[2sons
ἀλλότριοι allotrioi
A-NPM
ἀλλότριοςallotriosanother’s1Alien]
ἐψεύσαντό epseusanto
V-AMI-3P
ψεύδομαιpseudomaito lielied
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
46 Tłum. GrEn. Толк. Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. сhнове чуждjи њбетшaша и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ. 18,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[2sons
ἀλλότριοι allotrioi
A-NPM
ἀλλότριοςallotriosanother’s1Alien]
ἐπαλαιώθησαν epalaiōthēsan
V-API-3P
παλαιόωpalaioōto make oldgrew old
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐχώλαναν echōlanan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
τρίβων tribōn
N-GPF
τρίβοςtribospaththeir paths.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
47 Tłum. GrEn. Толк. Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня. Жи1въ гDь, и3 блгcвeнъ бGъ, и3 да вознесeтсz бGъ спcніz моегw2, 18,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPζῇ
V-PAI-3S
ζάωzaōto livelord lives,
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord lives,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyblessed
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψωθήτω hupsōthētō
V-APM-3S
ὑψόωhupsoōto lift up[4 raised up high
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvation3of my deliverance].
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
48 Tłum. GrEn. Толк. Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы! бGъ даsй tмщeніе мнЁ и3 покори1вый лю1ди под8 мS, 18,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
διδοὺς didous
V-PAPRS
δίδωμιdidōmito giveone granting
ἐκδικήσεις ekdikēseis
N-NPF
ἐκδίκησιςekdikēsisvengeanceacts of vengeance
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑποτάξας hupotaxas
V-AAPRS
ὑποτάσσωhupotassōto subjectsubmitting
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
ὑπ'     hup
PREP
ὑπόhupoby/underunder
ἐμέ,     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
49 Tłum. GrEn. Толк. i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.Избавитель мой от врагов моих яростных! Над восстающими вознесешь Ты, от мужа неправедного избавишь меня. и3збaвитель м0й t вр†гъ мои1хъ гнэвли1выхъ: t востаю1щихъ на мS вознесeши мS, t мyжа непрaведна и3збaвиши мS. 18,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
ῥύστης rustēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὀργίλων,     orgilōn
A-GPM
ὀργίλοςorgilosquick-temperedprone to anger.
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3the ones
ἐπανιστανομένων epanistanomenōn
V-RMPGP
strong:GV-RMPGPstrong:GV-RMPGPstrong:GV-RMPGP 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against5against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ὑψώσεις hupsōseis
V-FAI-2S
ὑψόωhupsoōto lift up1You raised me up high];
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀνδρὸς andros
N-GSM
ἀνήρanērman[2man
ἀδίκου adikou
A-GSM
ἄδικοςadikosunjust1 unjust]
ῥύσῃ rusē
V-FMI-2S
ῥύομαιruomaito rescueyou shall rescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
50 Tłum. GrEn. Толк. Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,Посему прославлю Тебя средь народов, Господи, и имя Твое воспою. Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени твоемY пою2: 18,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ψαλῶ,     psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI shall strum;
 
51 Tłum. GrEn. Толк. który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.Возвеличил Ты спасенного Тобою царя и творишь милость помазаннику Своему Давиду и потомству его вовеки.величazй спасє1ніz царє1ва и3 творsй млcть хрістY своемY дв7ду и3 сёмени є3гw2 до вёка.18,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμεγαλύνων megalunōn
V-PAPRS
μεγαλύνωmegalunōto magnifymagnifying
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
σωτηρίας sōtērias
N-APF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeappointing
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercymercy
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
χριστῷ christō
A-DSM
ΧριστόςchristosChristhis anointed one,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σπέρματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedhis seed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
CS RU Warsz. King J. 18
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.В конец, псалом Давида, 18 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.Небеса проповедают славу Божию, и о творениях рук Его возвещает вселенная. НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. 19,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoThe
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who2the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
οὐρανοὶ ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheavenheavens
διηγοῦνται diēgountai
V-PMI-3P
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullydescribe
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ποίησιν poiēsin
N-ASF
ποίησιςpoiēsisdoing[5 making
δὲ de
PRT
δέdethen1and
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhand6of his hands
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀναγγέλλει anangellei
V-PAI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto report4announces
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who[that]
στερέωμα·     stereōma
N-NSN
στερέωμαstereōmafirmness3firmament].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. 19,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayDay
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ἐρεύγεται ereugetai
V-PMI-3S
ἐρεύγομαιereugomaito utter/proclaimbubbles up
ῥῆμα,     rēma
N-ASN
ῥῆμαrēmaworda saying;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νὺξ nux
N-NSF
νύξnuxnightnight
νυκτὶ nukti
N-DSF
νύξnuxnightnight
ἀναγγέλλει anangellei
V-PAI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto reportannounces
γνῶσιν.     gnōsin
N-ASF
γινώσκωginōskōto know[without]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.Нет наречий и нет языков, на каких бы не слышались голоса их. Не сyть рBчи, нижE словесA, и4хже не слhшатсz глaси и4хъ. 19,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐounoThere are no
εἰσὶν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
λαλιαὶ laliai
N-NPF
λαλιάlaliaspeechspeeches
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
λόγοι,     logoi
N-NPM
λόγοςlogoswordwords
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
οὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinot[2are not
ἀκούονται akouontai
V-PMI-3P
ἀκούωakouōto hear3heard
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
φωναὶ fōnai
N-NPF
φωνήfōnēvoice/sound1their voices].
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –Разнеслись по всей земле вещания их, и до пределов вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах; Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы6 вселeнныz глаг0лы и4хъ: въ с0лнцэ положи2 селeніе своE: 19,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth
ἐξῆλθεν exēlthen
V-AAI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outwent forth
ho
T-NSM
hothe/this/who 
φθόγγος fthongos
N-NSM
φθόγγοςfthongossoundtheir knell;
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πέρατα perata
N-APN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
οἰκουμένης oikoumenēs
V-PMPGS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ῥήματα rēmata
N-NPN
ῥῆμαrēmawordtheir words.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τῷ
T-DSM
hothe/this/who4the
ἡλίῳ hēliō
N-DSM
ἥλιοςhēliossun5sun
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito place1He put
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σκήνωμα skēnōma
N-ASN
σκήνωμαskēnōmatent2his tent].
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. и3 т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t черт0га своегw2, возрaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть. 19,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
νυμφίος numfios
N-NSM
νυμφίοςnumfiosbridegrooma groom
ἐκπορευόμενος ekporeuomenos
V-PMPRS
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outgoing forth
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
παστοῦ pastou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
γίγας gigas
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
δραμεῖν dramein
V-AAR
τρέχωtrechōto runrunning
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroada journey.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,От края неба исход его и встреча его с тьмой у края неба; и никто не лишится теплоты его. T крaz небесE и3сх0дъ є3гw2, и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть, и4же ўкрhетсz теплоты2 є3гw2. 19,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromFrom
ἄκρου akrou
A-GSM
ἄκρονakronend[Aven]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven

T-NSF
hothe/this/who 
ἔξοδος exodos
N-NSF
ἔξοδοςexodosdeparturehis exiting,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
κατάντημα katantēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἄκρου akrou
A-GSM
ἄκρονakronend[Aven]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof heaven;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichone who
ἀποκρυβήσεται apokrubēsetai
V-FPI-3S
ἀποκρύπτωapokruptōto concealshall be concealed
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
θέρμην thermēn
A-ASF
strong:GA-ASFstrong:GA-ASFstrong:GA-ASF 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.Закон Господень непорочен, наставляет души; свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Зак0нъ гDень непор0ченъ, њбращazй дyшы: свидётельство гDне вёрно, ўмудрsющее младeнцы. 19,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
νόμος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawlaw
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord 
ἄμωμος,     amōmos
A-NSM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblemished,
ἐπιστρέφων epistrefōn
V-PAPRS
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturning
ψυχάς·     psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls.

T-NSF
hothe/this/whoThe
μαρτυρία marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonywitness
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
πιστή,     pistē
A-NSF
πιστόςpistosfaithfultrustworthy,
σοφίζουσα sofizousa
V-PAPRS
σοφίζωsofizōto make wisemaking wise
νήπια·     nēpia
A-APN
νήπιοςnēpioschildinfants.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.Повеления Господни праведны, веселят сердце; заповедь Господня светла, просвещает очи. Њправд†ніz гDнz пр†ва, весел‰щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA, просвэщaющаz џчи. 19,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
δικαιώματα dikaiōmata
N-NPN
δικαίωμαdikaiōmarighteous actordinances
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
εὐθεῖα,     eutheia
A-NSF
εὐθύςeuthusstraightare straight,
εὐφραίνοντα eufrainonta
V-PAPRP
εὐφραίνωeufrainōto celebratemaking glad
καρδίαν·     kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartheart.

T-NSF
hothe/this/whoThe
ἐντολὴ entolē
N-NSF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
τηλαυγής,     tēlaugēs
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
φωτίζουσα fōtizousa
V-PAPRS
φωτίζωfōtizōto illuminategiving light
ὀφθαλμούς·     ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeto eyes.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.Страх Господень чист: пребывает вовеки; суды Господни истинны, праведны во всем, Стрaхъ гDень чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стинны, њправд†нны вкyпэ, 19,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
φόβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἁγνός,     hagnos
A-NSM
ἁγνόςhagnospurepure,
διαμένων diamenōn
V-PAPRS
διαμένωdiamenōto remainabiding
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος·     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon.
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
κρίματα krimata
N-NPN
κρίμαkrimajudgmentjudgments
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἀληθινά,     alēthina
A-NPN
ἀληθινόςalēthinostruetrue,
δεδικαιωμένα dedikaiōmena
V-RPPRP
δικαιόωdikaioōto justifydoing justice
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
αὐτό,     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.вожделенней золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. вожделBнны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та. 19,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιθυμητὰ epithumēta
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λίθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstone[3stone
τίμιον timion
A-ASM
τίμιοςtimiosprecious2precious
πολὺν polun
A-ASM
πολύςpolusmuch1much],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γλυκύτερα glukutera
A-NPNC
γλυκύςglukussweetsweeter
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
μέλι meli
N-ASN
μέλιmelihoneyhoney
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κηρίον.     kērion
N-ASN
κηρίονkērionhoneycombhoneycomb.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.И раб Твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их! И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |, воздаsніе мн0го. 19,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor also
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor also
ho
T-NSM
hothe/this/who 
δοῦλός doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
φυλάσσει fulassei
V-PAI-3S
φυλάσσωfulassōto keep/guardguards
αὐτά·     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
φυλάσσειν fulassein
V-PAR
φυλάσσωfulassōto keep/guardguarding
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνταπόδοσις antapodosis
N-NSF
ἀνταπόδοσιςantapodosisreward[2reward
πολλή.     pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch1 great].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня. Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ; t тaйныхъ мои1хъ њчcти мS, 19,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαραπτώματα paraptōmata
N-NPN
παράπτωμαparaptōmatrespass[3 transgressions
τίς tis
I-NSM
τιςtisone1Who
συνήσει;     sunēsei
V-FAI-3S
συνίημιsuniēmito understand2shall perceive]?
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromFrom out of
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
κρυφίων krufiōn
A-GPM
strong:GA-GPMstrong:GA-GPMstrong:GA-GPM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καθάρισόν katharison
V-AAM-2S
καθαρίζωkatharizōto cleancleanse
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.От чуждых естеству огради раба Твоего! Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. и3 t чужди1хъ пощади2 рабA твоего2: ѓще не њбладaютъ мн0ю, тогдA непор0ченъ бyду, и3 њчи1щусz t грэхA вели1ка. 19,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀλλοτρίων allotriōn
A-GPM
ἀλλότριοςallotriosanother’saliens
φεῖσαι feisai
V-AMM-2S
φείδομαιfeidomaito sparespare
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
δούλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
μή
ADV
μήnotthey should not
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κατακυριεύσωσιν,     katakurieusōsin
V-AAS-3P
κατακυριεύωkatakurieuōto masterdominate me,
τότε tote
ADV
τότεtotethenthen
ἄμωμος amōmos
A-NSM
ἄμωμοςamōmosblamelessI will be unblemished,
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρισθήσομαι katharisthēsomai
V-FPI-1S
καθαρίζωkatharizōto cleanI shall be cleansed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasin[2sin
μεγάλης.     megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreat1great].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!И будут угодны слова уст моих, и помышление сердца моего всегда пред Тобою, Господи, Податель помощи и Избавитель мой.И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ, и3 поучeніе сeрдца моегw2 пред8 тоб0ю вhну, гDи, пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й.19,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward5for
εὐδοκίαν eudokian
N-ASF
εὐδοκίαeudokiagoodwill6benevolence
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
λόγια logia
N-NPN
λόγιονlogionoracles2oracles
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
στόματός stomatos
N-GSN
στόμαstomamouth3of my mouth],
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
μελέτη meletē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof my heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός,     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
βοηθέ boēthe
N-VSM
βοηθόςboēthosa helpermy helper
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λυτρωτά lutrōta
N-VSM
λυτρωτήςlutrōtēsredeemerone ransoming
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 19
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.В конец, псалом Давида, 19 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева! Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. 20,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1the
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3of the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ἐπακούσαι epakousai
V-AMM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toLet [2heed
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
θλίψεως,     thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof affliction!
ὑπερασπίσαι huperaspisai
V-AMM-2S
strong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2S 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname2name
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod4God
Ιακωβ.     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!Да пошлет Он тебе помощь из святилища, с высот Сиона да охранит тебя! П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. 20,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαποστείλαι exaposteilai
V-AAR
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayMay he send
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
βοήθειαν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelphelp
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἀντιλάβοιτό antilaboito
V-AMO-3S
ἀντιλαμβάνωantilambanōto helpmay he assist
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!Да помянет Он все жертвы твои, и всесожжение твое да будет обильно! Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди. 20,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμνησθείη mnēstheiē
V-APO-3S
μιμνήσκωmimnēskōto rememberMay [4be remembered
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasall1every
θυσίας thusias
N-GSF
θυσίαthusiasacrifice2sacrifice
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὁλοκαύτωμά holokautōma
N-ASN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offering[2your whole burnt-offering
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πιανάτω.     pianatō
V-AAM-3S
strong:GV-AAM-3Sstrong:GV-AAM-3Sstrong:GV-AAM-3S 
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –Да сотворит тебе Господь по сердцу твоему и всяк замысел твой да исполнит! Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. 20,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδῴη dōē
V-AAO-3S
δίδωμιdidōmito giveMay [2give
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasall[2all
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
βουλήν boulēn
N-ASF
βουλήboulēplan3your plans
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πληρώσαι.     plērōsai
V-AMM-2S
πληρόωplēroōto fulfill1fulfill].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.Возрадуемся мы о спасении твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит Господь все прошения твои. Возрaдуемсz њ спcніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰. 20,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαλλιασόμεθα agalliasometha
V-FMI-1P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance;
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamename
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodour God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μεγαλυνθησόμεθα.     megalunthēsometha
V-FPI-1P
μεγαλύνωmegalunōto magnifywe will be magnified.
πληρώσαι plērōsai
V-AMM-2S
πληρόωplēroōto fulfillMay lord fill
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordof lord
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
αἰτήματά aitēmata
N-APN
αἴτημαaitēmarequestyour requests.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –Ныне познал я, что спас Господь помазанника Своего; услышал его с неба святого Своего. Могуча спасающая десница Его. Нн7э познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2: ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2: въ си1лахъ спcніе десни1цы є3гw2. 20,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνῦν nun
ADV
νῦνnunnowNow
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἔσωσεν esōsen
V-AAI-3S
σῴζωsōzōto savelord delivered
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord delivered
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
χριστὸν christon
A-ASM
ΧριστόςchristosChristhis anointed one;
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπακούσεται epakousetai
V-FMI-3S
ἐπακούωepakouōto listen tohe shall heed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheaven[2heaven
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
δυναστείαις dunasteiais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 

T-NSF
hothe/this/whothe
σωτηρία sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεξιᾶς dexias
A-GSF
δεξιόςdexiosrightof his right hand.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. 20,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἅρμασιν harmasin
N-DPN
ἅρμαharmachariotchariots,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἵπποις,     hippois
N-DPM
ἵπποςhipposhorsehorses --
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
δὲ de
PRT
δέdethenbut we
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomaname3 name
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4 lord
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod5our God
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μεγαλυνθησόμεθα.     megalunthēsometha
V-FPI-1P
μεγαλύνωmegalunōto magnify[Jahzerah]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Тjи спsти бhша и3 пад0ша: мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. 20,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνεποδίσθησαν sunepodisthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔπεσαν,     epesan
V-AAI-3P
πίπτωpiptōto collapsethey fall;
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
δὲ de
PRT
δέdethenbut we
ἀνέστημεν anestēmen
V-AAI-1P
ἀνίστημιanistēmito ariserose up
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνωρθώθημεν.     anōrthōthēmen
V-API-1P
strong:GV-API-1Pstrong:GV-API-1Pstrong:GV-API-1P 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда призовем Тебя.ГDи, спаси2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.20,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
σῶσον sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto savepreserve
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingking,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπάκουσον epakouson
V-AAM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toheed
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἂν an
PRT
ἄνanifever
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ἐπικαλεσώμεθά epikalesōmetha
V-AMS-1P
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/namewe should call upon
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
CS RU Warsz. King J. 20
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.Псалом Давида, 20 Pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.Господи, могущество Твое возвеселит царя, и, спасенный Тобою возрадуется он. ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ спcніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. 21,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who1the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispower5your power
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate3shall be glad
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking2king];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
σφόδρα.     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –Чего желало сердце его, даровал Ты ему, и прошения уст его не отринул. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. 21,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoThe
ἐπιθυμίαν epithumian
N-ASF
ἐπιθυμίαepithumiadesiredesire
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoul[to rage]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θέλησιν thelēsin
N-ASF
θέλησιςthelēsiswill[to cease]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
χειλέων cheileōn
N-GPN
χεῖλοςcheiloslipof his lips
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou did not
ἐστέρησας esterēsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.Ибо встретил Ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 блгcвeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. 21,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
προέφθασας proefthasas
V-AAI-2S
προφθάνωprofthanōto come beforeyou were [3beforehand 1with
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εὐλογίαις eulogiais
N-DPF
εὐλογίαeulogiapraiseblessings
χρηστότητος,     chrēstotētos
N-GSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessof graciousness.
ἔθηκας ethēkas
V-AAI-2S
τίθημιtithēmito placeYou put
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλὴν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhis head
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
στέφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowna crown
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
λίθου lithou
N-GSM
λίθοςlithosstone[2stone
τιμίου.     timiou
A-GSM
τίμιοςtimiosprecious1precious].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.Жизни просил он у Тебя, и даровал Ты ему навеки. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. 21,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPζωὴν zōēn
N-ASF
ζωήzōēlife[2life
ᾐτήσατό ētēsato
V-AMI-3S
αἰτέωaiteōto ask1He asked]
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μακρότητα makrotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof days,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.Велика слава его, спасенного Тобой; славу и великолепие возложишь Ты на него. Вeліz слaва є3гw2 спcніемъ твои1мъ: слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. 21,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμεγάλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat[2 great

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory1His glory]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεγαλοπρέπειαν megaloprepeian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἐπιθήσεις epithēseis
V-FAI-2S
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay onyou shall place
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –Ибо даруешь Ты ему благословение навеки; возвеселишь его радостью перед лицем Твоим. Ћкw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вёка: возвесели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. 21,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
δώσεις dōseis
V-FAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou shall give
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογίαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisea blessing
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon;
εὐφρανεῖς eufraneis
V-FAI-2S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateyou shall gladden
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαρᾷ chara
N-DSF
χαράcharajoyjoy
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceyour countenance.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. 21,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
ἐλπίζει elpizei
V-PAI-3S
ἐλπίζωelpizōto hope/expecthopes
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐλέει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercymercy
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ὑψίστου hupsistou
A-GSM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σαλευθῇ.     saleuthē
V-APS-3S
σαλεύωsaleuōto shakeshall he be shaken.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да настигнет ненавистников Твоих! Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. 21,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὑρεθείη heuretheiē
V-APO-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetMay [2be found

T-NSF
hothe/this/who 
χείρ cheir
N-NSF
χείρcheirhand1your hand]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallby all
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐχθροῖς echthrois
N-DPM
ἐχθρόςechthrosenemyyour enemies;
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιά dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosright[2your right
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εὕροι heuroi
V-AAO-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meet1may] be found
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
μισοῦντάς misountas
V-PAPAP
μισέωmiseōto hateones detesting
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.Ибо ввергнешь Ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица Твоего. Ты, Господи, в гневе Своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь. 21,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθήσεις thēseis
V-FAI-2S
τίθημιtithēmito placeyou shall put
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κλίβανον klibanon
N-ASM
κλίβανοςklibanosovenan oven
πυρὸς puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
καιρὸν kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timetime
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσωπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof your person;
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathhis anger
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνταράξει suntaraxei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφάγεται katafagetai
V-FMI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devour[2shall devour
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πῦρ.     pur
N-NSN
πῦρpurfire1fire].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.Плоды их трудов на земле Ты погубишь и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. 21,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruit[2their fruit
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom3from
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth4 earth
ἀπολεῖς apoleis
V-FAI-2S
ἀπολλύωapolluōto destroy1You shall destroy];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedtheir seed
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.Ибо задумали они Тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и5хже не возм0гутъ состaвити. 21,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἔκλιναν eklinan
V-AAI-3P
κλίνωklinōto bow/lay downthey leaned
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
κακά,     kaka
A-NPN
κακόςkakosevil/harm1bad ],
διελογίσαντο dielogisanto
V-AMI-3P
διαλογίζομαιdialogizomaito reasonthey argued
βουλήν,     boulēn
N-ASF
βουλήboulēplanplans
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
δύνωνται dunōntai
V-PMS-3P
δύναμαιdunamaibe ablemight they be able
στῆσαι.     stēsai
V-AAR
ἵστημιhistēmito standto establish.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –И обратишь Ты их вспять, и поразишь лица их. Ћкw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ твои1хъ ўгот0виши лицE и4хъ. 21,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
θήσεις thēseis
V-FAI-2S
τίθημιtithēmito placeyou shall put
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
νῶτον·     nōton
N-ASN
νῶτονnōtonbackback
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
περιλοίποις periloipois
A-DPM
strong:GA-DPMstrong:GA-DPMstrong:GA-DPM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἑτοιμάσεις hetoimaseis
V-FAI-2S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyyou shall prepare
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacetheir front.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!Вознесись, Господи, в силе Твоей! Воспоем и поем силу Твою.Вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.21,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑψώθητι,     hupsōthēti
V-APM-2S
ὑψόωhupsoōto lift upBe raised up high,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispoweryour power!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ᾄσομεν asomen
V-FMI-1P
ᾄδωadōto singWe shall sing
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλοῦμεν psaloumen
V-FAI-1P
ψάλλωpsallōto sing praisestrum
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
δυναστείας dunasteias
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
CS RU Warsz. King J. 21
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.В конец, о заступлении утреннем, псалом Давида, 21 Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтреннемъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.Боже, Боже мой, вонми мне! Почему Ты оставил меня? Удаляют меня от спасения грехопадения мои. Б9е, б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; далeче t спcніz моегw2 словесA грэхопадeній мои1хъ. 22,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀντιλήμψεως antilēmpseōs
N-GSF
ἀντίληψιςantilēpsishelp[almug]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἑωθινῆς·     heōthinēs
A-GSF
strong:GA-GSFstrong:GA-GSFstrong:GA-GSF 
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who1The
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outtake heed
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐγκατέλιπές enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behinddid you abandon
με;     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
μακρὰν makran
ADV
μακράνmakranfar[4 far
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom5from
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvation6my deliverance
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
λόγοι logoi
N-NPM
λόγοςlogosword2words
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who[that]
παραπτωματων paraptōmatōn
N-GPN
παράπτωμαparaptōmatrespass3of my transgressions].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.Боже мой, взываю днем, и не слышишь, в ночи взываю, но не внемлешь мне Ты, хотя и не греховен зов мой. Б9е м0й, воззовY во дни2, и3 не ўслhшиши, и3 въ нощи2, и3 не въ безyміе мнЁ. 22,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κεκράξομαι kekraxomai
V-FMI-1S
κράζωkrazōto cryI shall cry out
ἡμέρας,     hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayby day,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou do not
εἰσακούσῃ,     eisakousē
V-AAS-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohear;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νυκτός,     nuktos
N-GSF
νύξnuxnightby night
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἄνοιαν anoian
N-ASF
ἄνοιαanoiafollythoughtlessness
ἐμοί.     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!А Ты во святилище живешь, слава Израиля! Тh же во с™ёмъ живeши, хвало2 ї}лева. 22,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δὲ de
PRT
δέdethenBut you
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἁγίοις hagiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
κατοικεῖς,     katoikeis
V-PAI-2S
κατοικέωkatoikeōto dwell1dwell],
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἔπαινος epainos
N-NSM
ἔπαινοςepainospraisehigh praise
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавил их. На тS ўповaша nтцы2 нaши: ўповaша, и3 и3збaвилъ є3си2 |: 22,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἤλπισαν ēlpisan
V-AAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expect[2hoped
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πατέρες pateres
N-NPM
πατήρpatērfather1our fathers];
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἤλπισαν,     ēlpisan
V-AAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectthey hoped,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρρύσω errusō
V-AMI-2S
ῥύομαιruomaito rescueyou rescued
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –К Тебе воззвали, и спаслись; на Тебя уповали и не потерпели стыда. къ тебЁ воззвaша, и3 спас0шасz: на тS ўповaша, и3 не постыдёшасz. 22,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withTo
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐκέκραξαν ekekraxan
V-AAI-3P
κράζωkrazōto crythey cried out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσώθησαν,     esōthēsan
V-API-3P
σῴζωsōzōto savethey were delivered;
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἤλπισαν ēlpisan
V-AAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectthey hoped,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounothey were not
κατῃσχύνθησαν.     katēschunthēsan
V-API-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonordisgraced.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.Я же червь, а не человек, терплю поношения от людей и унижения от народа. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людjй. 22,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δέ de
PRT
δέdethenBut I
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
σκώληξ skōlēx
N-NSM
σκώληξskōlēxworma worm,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man;
ὄνειδος oneidos
N-NSN
ὄνειδοςoneidosdisgracescorn
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξουδένημα exoudenēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
λαοῦ.     laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof people.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:Все, видевшие меня насмехались надо мною, кивали головою: Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz, глаг0лаша ўстнaми, покивaша глав0ю: 22,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
θεωροῦντές theōrountes
V-PAPRP
θεωρέωtheōreōto see/experienceviewing
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξεμυκτήρισάν exemuktērisan
V-AAI-3P
ἐκμυκτηρίζωekmuktērizōto ridiculederided
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐλάλησαν elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakthey speak
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χείλεσιν,     cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheilosliplips,
ἐκίνησαν ekinēsan
V-AAI-3P
κινέωkineōto movethey shook
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead, ,
 
9 Tłum. GrEn. Толк. “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –"Уповал он на Господа, так пусть избавит его и спасет его, если угоден Ему!" ўповA на гDа, да и3збaвитъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0щетъ є3го2. 22,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἬλπισεν ēlpisen
V-AAI-3S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHe hoped
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
ῥυσάσθω rusasthō
V-AMM-3S
ῥύομαιruomaito rescuelet him rescue
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σωσάτω sōsatō
V-AAM-3S
σῴζωsōzōto saveLet deliver
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
θέλει thelei
V-PAI-3S
θέλωthelōto will/desirehe desired
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!Но Ты исторг меня из чрева матери моей, уповал я на Тебя еще грудным младенцем. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрeва, ўповaніе моE t сwсцY мaтере моеS. 22,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἐκσπάσας ekspasas
V-AAPRS
strong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRS 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
γαστρός,     gastros
N-GSF
γαστήρgastērbellywomb;

T-NSF
hothe/this/who 
ἐλπίς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopemy hope
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μαστῶν mastōn
N-GPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastbreasts
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!К Тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей Ты Бог мой! Къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaтере моеS бGъ м0й є3си2 ты2. 22,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐπερρίφην eperrifēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
μήτρας,     mētras
N-GSF
μήτραmētrawombwomb;
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachbelly
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod[2my God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ.     su
P-NS
σύsuyou[rest]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!Не оставь меня, ибо скорбь подступила, и некому помочь мне. Да не tстyпиши t менє2, ћкw ск0рбь бли1з8, ћкw нёсть помогazй ми2. 22,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
ἀποστῇς apostēs
V-AAS-2S
ἀφίστημιafistēmito leaveseparate
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
θλῖψις thlipsis
N-NSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
ἐγγύς,     engus
ADV
ἐγγύςengusnearnear,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βοηθῶν.     boēthōn
V-PAPRS
βοηθέωboētheōto helpone helping
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.Окружили меня враги, как стадо тельцов, как тучные волы, обступили меня. Њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS: 22,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπεριεκύκλωσάν periekuklōsan
V-AAI-3P
περικυκλόωperikukloōto surround[3surround
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
μόσχοι moschoi
N-NPM
μόσχοςmoschoscalf2calves
πολλοί,     polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1Many];
ταῦροι tauroi
N-NPM
ταῦροςtaurosbull[2bulls
πίονες piones
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
περιέσχον perieschon
V-AAI-3P
περιέχωperiechōto containcompass
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –Отверзли на меня пасть свою, подобно льву, что, рыча, хватает добычу. tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй. 22,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἤνοιξαν ēnoixan
V-AAI-3P
ἀνοίγωanoigōto openThey opened
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouth1their mouths],
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λέων leōn
N-NSM
λέωνleōnliona lion
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἁρπάζων harpazōn
V-PAPRS
ἁρπάζωharpazōto seizesnatching away
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὠρυόμενος.     ōruomenos
V-PMPRS
ὠρύομαιōruomaito roarroaring.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.Как вода растекаюсь, рассыпались кости мои; стало сердце мое, как воск тающий в груди моей. Ћкw водA и3зліsхсz, и3 разсhпашасz вс‰ кHсти мо‰: бhсть сeрдце моE ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва моегw2. 22,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutAs
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
ἐξεχύθην,     exechuthēn
V-API-1S
ἐκχέωekcheōto pour outwas poured out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
διεσκορπίσθη dieskorpisthē
V-API-3S
διασκορπίζωdiaskorpizōto scatter[3were dispersed
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasall1all
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-NPN
ὀστέονosteonbone2my bones];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito be[2became

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart]
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
κηρὸς kēros
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τηκόμενος tēkomenos
V-PMPRS
τήκωtēkōto meltmelting away
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachof my belly.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –Иссохла, будто глиняный сосуд, сила моя, язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти низвел Ты меня. И$зсше ћкw скудeль крёпость моS, и3 љзhкъ м0й прильпE гортaни моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мS є3си2. 22,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξηράνθη exēranthē
V-API-3S
ξηραίνωxērainōto dry[2was dried
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ὄστρακον ostrakon
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 

T-NSF
hothe/this/who 
ἰσχύς ischus
N-NSF
ἰσχύςischusstrength1My strength],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κεκόλληται kekollētai
V-RPI-3S
κολλάωkollaōto joincleaves
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
λάρυγγί larungi
N-DSM
λάρυγξlarugxthroatmy throat.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
χοῦν choun
N-ASM
χόοςchoosdustdust
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
κατήγαγές katēgages
V-AAI-2S
κατάγωkatagōto bring downyou led
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,Ибо окружило меня псов множество – сборище лукавых людей обступило меня; пронзили руки мои и ноги мои; Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS: и3скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2. 22,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐκύκλωσάν ekuklōsan
V-AAI-3P
κυκλόωkukloōto surround[3encircled
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύνες kunes
N-NPM
κύωνkuōndog2dogs
πολλοί,     polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1many];
συναγωγὴ sunagōgē
N-NSF
συναγωγήsunagōgēsynagoguegathering
πονηρευομένων ponēreuomenōn
V-PMPGP
strong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGP 
περιέσχον perieschon
V-AAI-3P
περιέχωperiechōto containcompass
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὤρυξαν ōruxan
V-AAI-3P
ὀρύσσωorussōto digThey dug into
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandmy hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόδας.     podas
N-APM
πούςpousfootmy feet.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;изочли кости мои и смотрели с презрением на меня. И#счет0ша вс‰ кHсти мо‰: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS. 22,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξηρίθμησα exērithmēsa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonbonemy bones,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethenand they
κατενόησαν katenoēsan
V-AAI-3P
κατανοέωkatanoeōto observecontemplated
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεῖδόν epeidon
V-AAI-3P
ἐπεῖδονepeidonto look uponlooked upon
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –Разделили ризы мои меж собой и об одежде моей метали жребий. Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ, и3 њ nдeжди моeй метaша жрeбій. 22,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιεμερίσαντο diemerisanto
V-AMI-3P
διαμερίζωdiamerizōto divideThey divided [2into parts
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτιά himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothing1my garments]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἱματισμόν himatismon
N-ASM
ἱματισμόςhimatismosclothingmy clothes
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔβαλον ebalon
V-AAI-3P
βάλλωballōto throwthey cast
κλῆρον.     klēron
N-ASM
κλῆροςklēroslota lot.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!Но Ты, Господи, не лиши меня помощи Твоей; на защиту мою поспеши. Тh же, гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менє2: на заступлeніе моE вонми2. 22,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δέ,     de
PRT
δέdethenBut you,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μὴ
ADV
μήnot[2should not be far
μακρύνῃς makrunēs
V-PAS-2S
strong:GV-PAS-2Sstrong:GV-PAS-2Sstrong:GV-PAS-2S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
βοήθειάν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelp1your help]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀντίλημψίν antilēmpsin
N-ASF
ἀντίληψιςantilēpsishelp3my assistance
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρόσχες.     prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch out1take heed]!
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!Избавь от меча душу мою, от песьих лап единственную мою! И#збaви t nрyжіz дyшу мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2. 22,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥῦσαι rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescueRescue
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
ῥομφαίας romfaias
N-GSF
ῥομφαίαromfaiasword3 broadsword
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand3 hand
κυνὸς kunos
N-GSM
κύωνkuōndog4of dog
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μονογενῆ monogenē
A-ASF
μονογενήςmonogenēsunique1my only child]!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –Спаси меня от пасти львиной и от рога единорогов – меня смиренного! Сп7си1 мz t ќстъ льв0выхъ, и3 t рHгъ є3динорHжь смирeніе моE. 22,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
λέοντος leontos
N-GSM
λέωνleōnlionof lion,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κεράτων keratōn
N-GPN
κέραςkerashornhorns
μονοκερώτων monokerōtōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ταπείνωσίν tapeinōsin
N-ASF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinessof my humiliation!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:Поведаю имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою2 тS. 22,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιηγήσομαι diēgēsomai
V-FMI-1S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyI shall describe
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἀδελφοῖς adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrothermy brethren;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
ἐκκλησίας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof assembly
ὑμνήσω humnēsō
V-FAI-1S
ὑμνέωhumneōto praiseI will praise
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;Боящиеся Господа, восхвалите Его потомство Иаковлево! Боsщіисz гDа, восхвали1те є3го2, всE сёмz їaкwвле, прослaвите є3го2, да ўбои1тсz же t негw2 всE сёмz ї}лево: 22,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
φοβούμενοι foboumenoi
V-PMPRP
φοβέωfobeōto fearfearing
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord --
αἰνέσατε ainesate
V-AAM-2P
αἰνέωaineōto praisepraise
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἅπαν hapan
A-NSN
ἅπαςhapasallAll together,
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
δοξάσατε doxasate
V-AAM-2P
δοξάζωdoxazōto glorifyglorify
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
φοβηθήτωσαν fobēthētōsan
V-APM-3P
φοβέωfobeōto fearFear indeed
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἅπαν hapan
A-NSN
ἅπαςhapasallall together,
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whoO
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –Ибо не презрел и не отверг Он молитвы нищего, и не отвратил лица Своего от меня, и когда воззвал я к Нему, услышал меня. ћкw не ўничижи2, нижE негодовA моли1твы ни1щагw, нижE tврати2 лицE своE t менє2, и3 є3гдA воззвaхъ къ немY, ўслhша мS. 22,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not
ἐξουδένωσεν exoudenōsen
V-AAI-3S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedtreat with contempt,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
προσώχθισεν prosōchthisen
V-AAI-3S
προσοχθίζωprosochthizōbe angryloath
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
δεήσει deēsei
N-DSF
δέησιςdeēsisprayersupplication
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
πτωχοῦ ptōchou
N-GSM
πτωχόςptōchospoorpoor,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
ἀπέστρεψεν apestrepsen
V-AAI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayturned
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
κεκραγέναι kekragenai
V-RAR
κράζωkrazōto crymy crying out
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσήκουσέν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohe heard
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.Ты вложил в уста мои хвалу; в церкви великой прославлю Тебя, обеты мои исполню пред лицом боящихся Его. T тебє2 похвалA моS, въ цRкви вели1цэй и3сповёмсz тебЁ: моли6твы мо‰ воздaмъ пред8 боsщимисz є3гw2. 22,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρὰ para
PREP
παράparafrom/with/beside[2is about
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἔπαινός epainos
N-NSM
ἔπαινοςepainospraise1My high praise].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ἐκκλησίᾳ ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassembly[2assembly
μεγάλῃ,     megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat1 great]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
εὐχάς euchas
N-APF
εὐχήeuchēa vow/prayerMy vows
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀποδώσω apodōsō
V-FAI-1S
ἀποδίδωμιapodidōmito payI shall render
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforein the presence
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the ones
φοβουμένων foboumenōn
V-PMPGP
φοβέωfobeōto fearfearing
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –Вкушать будут убогие и насытятся, и восхвалят Господа, кто ищет Его; живы будут сердца их вовеки. Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жи6ва бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка. 22,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφάγονται fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
πένητες penētes
N-NPM
πένηςpenēspoor1 needy]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμπλησθήσονται,     emplēsthēsontai
V-FPI-3P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upshall be filled up;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἰνέσουσιν ainesousin
V-FAI-3P
αἰνέωaineōto praise[4shall praise
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord5 lord
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ἐκζητοῦντες ekzētountes
V-PAPRP
ἐκζητέωekzēteōto seek out2seeking
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ζήσονται zēsontai
V-FMI-3P
ζάωzaōto live[2shall live
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
καρδίαι kardiai
N-NPF
καρδίαkardiaheart1their hearts]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon.
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.Помянуты будут Богом и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Помzнyтсz и3 њбратsтсz ко гDу вси2 концы6 земли2, и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz kзы6къ: 22,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμνησθήσονται mnēsthēsontai
V-FPI-3P
μιμνήσκωmimnēskōto remember[6shall remember
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
ἐπιστραφήσονται epistrafēsontai
V-FPI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turn8shall turn
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with9to
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord10 lord
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasall1All
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who2 ones
πέρατα perata
N-NPN
πέραςperasend3at ends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth5earth];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσκυνήσουσιν proskunēsousin
V-FAI-3P
προσκυνέωproskuneōto worship[6shall do obeisance
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore7before
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasall1all
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who2the
πατριαὶ patriai
N-NPF
πατριάpatriafamily line3families
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who4of the
ἐθνῶν,     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentiles5nations].
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њбладaетъ kзы6ки. 22,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord

T-NSF
hothe/this/whothe
βασιλεία,     basileia
N-NSF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δεσπόζει despozei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ἐθνῶν.     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.Вкушать будут и поклонятся Ему все благоденствующие на земле; к Нему припадут все нисходящие в землю; и для Него живет душа моя. Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2: пред8 ни1мъ припадyтъ вси2 низходsщіи въ зeмлю: и3 душA моS томY живeтъ. 22,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔφαγον efagon
V-AAI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
προσεκύνησαν prosekunēsan
V-AAI-3P
προσκυνέωproskuneōto worship8did obeisance
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1All
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
πίονες piones
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearth5earth];
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[8before
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
προπεσοῦνται propesountai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
καταβαίνοντες katabainontes
V-PAPRP
καταβαίνωkatabainōto come/go down3going down
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward4into
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who5the
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearth6earth].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ζῇ,     
V-PAI-3S
ζάωzaōto livelives for him.
 
31 Tłum. GrEn. Толк. A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.И потомство мое послужит Ему, воздаст хвалу Господу род грядущий. И# сёмz моE пораб0таетъ є3мY: возвэсти1тъ гDеви р0дъ грzдyщій: 22,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedmy seed
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
δουλεύσει douleusei
V-FAI-3S
δουλεύωdouleuōbe a slaveshall serve
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀναγγελήσεται anangelēsetai
V-FPI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto report[3shall be announced
τῷ
T-DSM
hothe/this/who4to the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord5 lord
γενεὰ genea
N-NSF
γενεάgeneageneration1 generation

T-NSF
hothe/this/who 
ἐρχομένη,     erchomenē
V-PMPRS
ἔρχομαιerchomaito come/go2coming].
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.И возвестят правду Его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь.и3 возвэстsтъ прaвду є3гw2 лю1демъ р0ждшымсz, ±же сотвори2 гDь.22,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναγγελοῦσιν anangelousin
V-FAI-3P
ἀναγγέλλωanangellōto reportthey shall announce
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnesshis righteousness
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleto a people,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
τεχθησομένῳ,     techthēsomenō
V-FPPMS
τίκτωtiktōto give birth tobeing born,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make[3made
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord].
CS RU Warsz. King J. 22
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.Господь Пастырь мой, ничего не лишит Он меня. ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. 23,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ποιμαίνει poimainei
V-PAI-3S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdtends
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐδέν ouden
A-NSN
οὐδείςoudeisno onenot one
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὑστερήσει.     husterēsei
V-FAI-3S
ὑστερέωhustereōto lacklacks for me.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,На нивах обильных поселил Он меня. У тихих вод воспитал меня. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz. 23,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardIn
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplaceplace
χλόης,     chloēs
N-GSF
ΧλόηchloēChloeof tender shoots,
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κατεσκήνωσεν,     kateskēnōsen
V-AAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellhe encamped me.
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstAt
ὕδατος hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
ἀναπαύσεως anapauseōs
N-GSF
ἀνάπαυσιςanapausisrestof rest,
ἐξέθρεψέν exethrepsen
V-AAI-3S
ἐκτρέφωektrefōto nourish/rearhe nourished
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.Душу мою обратил к добру, наставил меня на стези правды во славу имени Своего. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. 23,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul[2my life
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπέστρεψεν.     epestrepsen
V-AAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turn1He returned];
ὡδήγησέν hōdēgēsen
V-AAI-3S
ὁδηγέωhodēgeōto guidehe guided
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τρίβους tribous
N-APF
τρίβοςtribospathroads
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὀνόματος onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanamehis name.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.Если и пойду я во мраке, грозящем смертью, не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Жезл Твой и посох Твой были поддержкою мне. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста. 23,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifFor if
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor if
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
πορευθῶ poreuthō
V-APS-1S
πορεύωporeuōto goI should go
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
σκιᾶς skias
N-GSF
σκιάskiashadowof shadow
θανάτου,     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death,
οὐ ou
ADV
οὐounoI shall not
φοβηθήσομαι fobēthēsomai
V-FPI-1S
φοβέωfobeōto fearbe afraid
κακά,     kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmof evils,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/after[2with
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
εἶ·     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]

T-NSF
hothe/this/who 
ῥάβδος rabdos
N-NSF
ῥάβδοςrabdosrodYour rod
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
βακτηρία baktēria
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
αὐταί autai
D-NPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[Chaldea]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
παρεκάλεσαν.     parekalesan
V-AAI-3P
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortcomfort me.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!Сотворил Ты мне трапезу пред лицом гонителей моих; помазал елеем главу мою, и чаша Твоя, напояет меня, ибо велика ее сила. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна. 23,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡτοίμασας hētoimasas
V-AAI-2S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyYou prepared
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τράπεζαν trapezan
N-ASF
τράπεζαtrapezatablea table,
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
θλιβοντων thlibontōn
V-PAPGP
θλίβωthlibōto press onafflicting
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐλίπανας elipanas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2with
ἐλαίῳ elaiō
N-DSN
ἔλαιονelaionolive oil3oil
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēhead1my head],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ποτήριόν potērion
N-NSN
ποτήριονpotērioncupyour cup
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μεθύσκον methuskon
V-PAPRS
μεθύωmethuōto get drunk[Jahzeelite]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
κράτιστον.     kratiston
A-NSNS
κρείσσωνkreissōngreater[fasting]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.И милость Твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и да вселюсь в дом Господень на вечные дни!И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же всели1тимисz въ д0мъ гDень въ долготY днjй.23,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καταδιώξεταί katadiōxetai
V-FMI-3S
καταδιώκωkatadiōkōto seekpursues
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof my life;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κατοικεῖν katoikein
V-PAR
κατοικέωkatoikeōto dwellmy dwelling
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
μακρότητα makrotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἡμερῶν.     hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof days.
CS RU Warsz. King J. 23
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. 24,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[3 of the
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who1The
μιᾶς mias
A-GSF
εἷςheisone[Giah]
σαββάτων.     sabbatōn
N-GPN
σάββατονsabbatonSabbath[portion]
Τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4 lord

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ
N-NSF
γῆearth2earth],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
πλήρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfullness
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who[that]
οἰκουμένη oikoumenē
V-PMPRS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwellones dwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ·     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –Он на морях воздвиг ее, и на реках утвердил ее. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. 24,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[3upon
θαλασσῶν thalassōn
N-GPF
θάλασσαthalassasea4seas
ἐθεμελίωσεν ethemeliōsen
V-AAI-3S
θεμελιόωthemelioōto found1founded
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ποταμῶν potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriverrivers
ἡτοίμασεν hētoimasen
V-AAI-3S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyhe prepared
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?Кто взойдет на гору Господню? И кто станет на месте святом Его? Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; 24,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἀναβήσεται anabēsetai
V-FMI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendshall ascend
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmountain
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
στήσεται stēsetai
V-FMI-3S
ἵστημιhistēmito standshall stand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplace[2place
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.Тот, кто неповинен руками и чист сердцем, кто не принял суеты в душу свою и не клялся лукаво ближнему своему; Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2 и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY: 24,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀθῷος athōos
A-NSM
ἀθῷοςathōosinnocentInnocent
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandhands
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρὸς katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleana pure
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ,     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart,
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔλαβεν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto taketake
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ματαίῳ mataiō
A-DSN
μάταιοςmataiosfutilevain
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχὴν psuchēn
N-ASF
ψυχή