MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)

CS RU Warsz. King J. 24
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не буду посрамлен вовеки, и да не посмеются надо мною враги мои! Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тмисz врази2 мои2: 25,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withTo
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἦρα ēra
V-AAI-1S
αἴρωairōto take upI lifted up
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Boże mój, w tobie ufam,Ибо все надеющиеся на Тебя не посрамятся. и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. 25,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
πέποιθα·     pepoitha
V-RAI-1S
πείθωpeithōto persuadeI have yielded.
μὴ
ADV
μήnotMay I not
καταισχυνθείην,     kataischuntheiēn
V-APO-1S
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
καταγελασάτωσάν katagelasatōsan
V-AAM-3P
καταγελάωkatagelaōto mocklet [2ridicule
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemies]!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!Да посрамятся творящие беззакония тщетно. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. 25,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiand 
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ὑπομένοντές hupomenontes
V-PAPRP
ὑπομένωhupomenōto remain/endureremaining
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταισχυνθῶσιν·     kataischunthōsin
V-APS-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall be disgraced.
αἰσχυνθήτωσαν aischunthētōsan
V-APM-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamedLet [4be ashamed
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall[tongue]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἀνομοῦντες anomountes
V-PAPRP
ἄνομοςanomoslawless[these]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
κενῆς.     kenēs
A-GSF
κενόςkenosempty[Hariph]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи меня. Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. 25,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδούς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadYour ways,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
γνώρισόν gnōrison
V-AAM-2S
γνωρίζωgnōrizōto make knownmake known
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
τρίβους tribous
N-APF
τρίβοςtribospath[3your paths
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
δίδαξόν didaxon
V-AAM-2S
διδάσκωdidaskōto teach1teach
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог, спасающий меня; и на Тебя я надеюсь всяк день. Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. 25,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὁδήγησόν hodēgēson
V-AAM-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guideGuide
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstwith
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀλήθειάν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δίδαξόν didaxon
V-AAM-2S
διδάσκωdidaskōto teachteach
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σωτήρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὑπέμεινα hupemeina
V-AAI-1S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI waited on you
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἡμέραν.     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны они. Помzни2 щедрHты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. 25,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμνήσθητι mnēsthēti
V-APM-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
οἰκτιρμῶν oiktirmōn
N-GPM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionate[kidney]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐλέη eleē
N-APN
ἔλεοςeleosmercyyour mercies!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3the
αἰῶνός aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan age4eon
εἰσιν.     eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, Господи! ГрBхъ ю4ности моеS и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. 25,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasin[3 sins
νεότητός neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouth4of my youth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
ἀγνοίας agnoias
N-GSF
ἄγνοιαagnoiaignorance6my ignorance
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnot1Do not
μνησθῇς·     mnēsthēs
V-APS-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μνήσθητί mnēsthēti
V-APM-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
χρηστότητός chrēstotētos
N-GSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessyour graciousness,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.Благ и праведен Господь, посему дарует закон Свой согрешающим на пути. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. 25,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPχρηστὸς chrēstos
A-NSM
χρηστόςchrēstosgood/kindGracious
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐθὴς euthēs
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος·     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord;
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
νομοθετήσει nomothetēsei
V-FAI-3S
νομοθετέωnomotheteōto give lawshe shall establish law
ἁμαρτάνοντας hamartanontas
V-PAPAP
ἁμαρτάνωhamartanōto sinfor ones sinning
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὁδῷ.     hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.Укажет кротким истину, научит кротких стезям Своим! Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. 25,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὁδηγήσει hodēgēsei
V-FAI-3S
ὁδηγέωhodēgeōto guideHe shall guide
πραεῖς praeis
A-APM
πραΰςprausgentlegentle
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κρίσει,     krisei
N-DSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment;
διδάξει didaxei
V-FAI-3S
διδάσκωdidaskōto teachhe shall teach
πραεῖς praeis
A-APM
πραΰςprausgentlegentle
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadhis ways.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.Все пути Господни – милость и истина для тех, кто ищет завета Его и откровений Его. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. 25,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallAll
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ὁδοὶ hodoi
N-NPF
ὁδόςhodosroadways
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἔλεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyare mercy
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀλήθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
ἐκζητοῦσιν ekzētousin
V-PAPMP
ἐκζητέωekzēteōto seek outseeking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenanthis covenant
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
μαρτύρια marturia
N-APN
μαρτυρίαmarturiatestimony[Joram]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от греха, ибо он велик. Рaди и4мене твоегw2, гDи, и3 њчcти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. 25,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofBecause of
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὀνόματός onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanameyour name,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand 
ἱλάσῃ hilasē
V-FMI-2S
ἱλάσκομαιhilaskomaito propitiateatone
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἁμαρτίᾳ hamartia
N-DSF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sin!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πολλὴ pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch[3great
γάρ gar
PRT
γάρgarfor1for
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.Кто из людей боится Господа? Дарует ему Бог закон для пути, уготованном Ему. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. 25,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ho
T-NSM
hothe/this/who 
φοβούμενος foboumenos
V-PMPRS
φοβέωfobeōto fearfearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον;     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord?
νομοθετήσει nomothetēsei
V-FAI-3S
νομοθετέωnomotheteōto give lawsHe shall establish law
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὁδῷ,     hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway,

R-DSF
hothe/this/who[that]
ᾑρετίσατο.     hēretisato
V-AMI-3S
αἱρετίζωhairetizōto choosehe took up.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.Душа его обретет блаженство, и потомство его наследует землю. ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. 25,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
ψυχὴ psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulHis soul
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἀγαθοῖς agathois
A-DPM
ἀγαθόςagathosgood-doer3good
αὐλισθήσεται,     aulisthēsetai
V-FPI-3S
αὐλίζομαιaulizomaito spend the night1shall be lodged],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedhis seed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κληρονομήσει klēronomēsei
V-FAI-3S
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –Господь – опора боящимся Его, и явит Он им завет Свой. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. 25,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκραταίωμα krataiōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord a fortification
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the ones
φοβουμένων foboumenōn
V-PMPGP
φοβέωfobeōto fearfearing
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
[καὶ     kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname[Chesil]
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[before]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
φοβουμένων foboumenōn
V-PMPGP
φοβέωfobeōto fear[twilight]
αὐτόν,]     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]

T-NSF
hothe/this/who[that]
διαθήκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenanthis covenant
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
δηλῶσαι dēlōsai
V-AAR
δηλόωdēloōto make clearhe manifested
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.Очи мои всегда взирают на Господа, и Он исторгнет от сети стопы мои. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. 25,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeMy eyes
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκσπάσει ekspasei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
παγίδος pagidos
N-GSF
παγίςpagistrap3 snare
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoot1my feet].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!Воззри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и беден. При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. 25,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπίβλεψον epiblepson
V-AAM-2S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atLook
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhave mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
μονογενὴς monogenēs
A-NSM
μονογενήςmonogenēsunique[3an only child
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
πτωχός ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoor5poor
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weme
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!Скорби сердца моего умножились, от бед моих избавь меня! СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. 25,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἱ hai
T-NPF
hothe/this/whoThe
θλίψεις thlipseis
N-NPF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof my heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπλατύνθησαν·     eplatunthēsan
V-API-3P
πλατύνωplatunōto widen[stocks]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[3from out of
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἀναγκῶν anankōn
N-GPF
ἀνάγκηanankēnecessity4my necessities
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξάγαγέ exagage
V-AAM-2S
ἐξάγωexagōto lead out1lead
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое, и отпусти грехи мои! Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. 25,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ταπείνωσίν tapeinōsin
N-ASF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinessmy humiliation
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
κόπον kopon
N-ASM
κόποςkoposlabormy toil,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄφες afes
V-AAM-2S
ἀφίημιafiēmito releaseforgive
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sins!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!Воззри на врагов моих, умножились они и ненавистью неправедною возненавидели меня. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. 25,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiplythey were multiplied,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μῖσος misos
N-NSN
μισέωmiseōto hate1they detested
ἄδικον adikon
A-NSN
ἄδικοςadikosunjust3with unjust
ἐμίσησάν emisēsan
V-AAI-3P
μισέωmiseōto hate[Jeriah]
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не постыжусь, что уповал на Тебя! Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. 25,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφύλαξον fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardGuard
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescue
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
μὴ
ADV
μήnotMay I not
καταισχυνθείην,     kataischuntheiēn
V-APO-1S
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἤλπισα ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, Господи. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гDи. 25,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄκακοι akakoi
A-NPM
ἄκακοςakakosinnocentguileless
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐθεῖς eutheis
A-NPM
εὐθύςeuthusstraightupright
ἐκολλῶντό ekollōnto
V-IMI-3P
κολλάωkollaōto joincleave
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὑπέμεινά hupemeina
V-AAI-1S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI remained
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его!И#збaви, б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.25,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλύτρωσαι,     lutrōsai
V-AMM-2S
λυτρόωlutroōto ransomRansom,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
θλίψεων thlipseōn
N-GPF
θλῖψιςthlipsispressurehis afflictions!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
CS RU Warsz. King J. 25
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.Суди меня, Господи, по правде Твоей, ибо живу я в незлобии и, на Господа уповая, не изнемогу. Суди1 ми, гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не и3знемогY. 26,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Κρῖνόν krinon
V-AAM-2S
κρίνωkrinōto judgeJudge
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weme,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἀκακίᾳ akakia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπορεύθην eporeuthēn
V-API-1S
πορεύωporeuōto go1went],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord4 lord
ἐλπίζων elpizōn
V-PAPRS
ἐλπίζωelpizōto hope/expect1hoping].
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀσθενήσω.     asthenēsō
V-AAS-1S
ἀσθενέωastheneōbe weakshould I weaken.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!Искуси меня, Господи, испытай меня, разожги утробу мою и сердце мое! И#скуси1 мz, гDи, и3 и3спытaй мS, разжжи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE. 26,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδοκίμασόν dokimason
V-AAM-2S
δοκιμάζωdokimazōto testTry
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πείρασόν peirason
V-AAM-2S
πειράζωpeirazōto test/tempttest
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πύρωσον purōson
V-AAM-2S
πυρόωpuroōto burnSet on fire
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
νεφρούς nefrous
N-APM
νεφρόςnefrosmindmy kidneys
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –Милость Твоя пред очами моими, и угождал я Тебе, соблюдая истину Твою. Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть, и3 благоугоди1хъ во и4стинэ твоeй. 26,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατέναντι katenanti
PREP
κατέναντιkatenantibefore[2before
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye3my eyes
μού mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐηρέστησα euērestēsa
V-AAI-1S
εὐαρεστέωeuaresteōto pleaseI was well-pleased
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἀληθείᾳ alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.Не сидел я в совете суетных и к беззаконным не войду. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду. 26,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐounoI sat not
ἐκάθισα ekathisa
V-AAI-1S
καθίζωkathizōto seatI sat not
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
συνεδρίου sunedriou
N-GSN
συνέδριονsunedrioncouncilsanhedrin
ματαιότητος mataiotētos
N-GSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityof folly;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παρανομούντων paranomountōn
V-PAPGP
παρανομέωparanomeōto break the lawones acting unlawfully
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εἰσέλθω·     eiselthō
V-AAS-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito entershall I enter.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –Возненавидел я сборище лукавых и с нечестивыми не сяду. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. 26,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμίσησα emisēsa
V-AAI-1S
μισέωmiseōto hateI detested
ἐκκλησίαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyassembly
πονηρευομένων ponēreuomenōn
V-PMPGP
strong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἀσεβῶν asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καθίσω.     kathisō
V-FAI-1S
καθίζωkathizōto seatshall I sit.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,Умою с невиновными руки мои и вокруг жертвенника Твоего пойду, Господи; Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й, гDи, 26,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνίψομαι nipsomai
V-FMI-1S
νίπτωniptōto washI shall wash
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἀθῴοις athōois
A-DPM
ἀθῷοςathōosinnocent3innocent
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhand1my hands],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κυκλώσω kuklōsō
V-FAI-1S
κυκλόωkukloōto surroundI shall encircle
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
θυσιαστήριόν thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaryour altar,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.да услышу я песнь во славу Твою и поведаю чудеса Твои. є4же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰. 26,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀκοῦσαι akousai
V-AAR
ἀκούωakouōto hearto hear
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof praise
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διηγήσασθαι diēgēsasthai
V-AMR
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyto describe
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θαυμάσιά thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelousyour wonders.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место святое, где обитает слава Твоя. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2 и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. 26,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἠγάπησα ēgapēsa
V-AAI-1S
ἀγαπάωagapaōto loveI loved
εὐπρέπειαν euprepeian
N-ASF
εὐπρέπειαeuprepeiabeautybeauty
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof your house,
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplaceplace
σκηνώματος skēnōmatos
N-GSN
σκήνωμαskēnōmatentof tent
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof your glory.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами, проливающими кровь, жизнь мою! Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2 и3 съ м{жи кровeй жив0тъ м0й, 26,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
συναπολέσῃς sunapolesēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[2with
ἀσεβῶν asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodly3 impious
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandnor
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[2with
ἀνδρῶν andrōn
N-GPM
ἀνήρanērman3 men
αἱμάτων haimatōn
N-GPN
αἷμαhaimablood4of blood
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ζωήν zōēn
N-ASF
ζωήzōēlife1my life],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!В руках у них беззаконие, полны они корысти. и4хже въ рукY беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. 26,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichin whose
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin whose
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandhands
ἀνομίαι,     anomiai
N-NPF
ἀνομίαanomialawlessnesslawless deeds,

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιὰ dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosrighttheir right
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπλήσθη eplēsthē
V-API-3S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillwas filled
δώρων.     dōrōn
N-GPN
δῶρονdōrongiftof bribes.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!Я же в незлобии живу; избавь меня, Господи, и помилуй меня! Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3збaви мS, гDи, и3 поми1луй мS. 26,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἀκακίᾳ akakia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπορεύθην·     eporeuthēn
V-API-1S
πορεύωporeuōto go1was gone].
λύτρωσαί lutrōsai
V-AMM-2S
λυτρόωlutroōto ransomRansom
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyshow mercy
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!Стопы мои стоят на правом пути; в церквах благословлю Тебя, Господи!НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ благословлю1 тz, гDи.26,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
γὰρ gar
PRT
γάρgarfor[early fig]
πούς pous
N-NSM
πούςpousfootMy foot
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔστη estē
V-AAI-3S
ἵστημιhistēmito standstands
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εὐθύτητι·     euthutēti
N-DSF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessstraightness.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ἐκκλησίαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyassemblies
εὐλογήσω eulogēsō
V-FAI-1S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessI shall bless
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
CS RU Warsz. King J. 26
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь? Господь Защитник жизни моей, кого устрашусь? ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; 27,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
πρὸ pro
PREP
πρόprobefore[lock]
Τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
χρισθῆναι.     christhēnai
V-APR
χρίωchriōto anoint[Salecah]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
φωτισμός fōtismos
N-NSM
φωτισμόςfōtismoslightmy illumination
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σωτήρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τίνα tina
I-ASM
τιςtisonein whom
φοβηθήσομαι;     fobēthēsomai
V-FPI-1S
φοβέωfobeōto fearshall I fear?
Κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ὑπερασπιστὴς huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof my life,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τίνος tinos
I-GSN
τίςtiswhich?[to bray]
δειλιάσω;     deiliasō
V-FAI-1S
δειλιάωdeiliaōbe timidshall I be timid?
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали. ВнегдA приближaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снёсти плHти мо‰, њскорблsющіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. 27,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐγγίζειν engizein
V-PAR
ἐγγίζωengizōto come nearapproaching
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
κακοῦντας kakountas
V-PAPAP
κακόωkakoōto harmby the ones inflicting evil
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto devour
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
σάρκας sarkas
N-APF
σάρξsarxfleshmy flesh,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
θλίβοντές thlibontes
V-PAPRP
θλίβωthlibōto press onones afflicting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἠσθένησαν ēsthenēsan
V-AAI-3P
ἀσθενέωastheneōbe weakweakened
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔπεσαν·     epesan
V-AAI-3P
πίπτωpiptōto collapsefell.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю. Ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востaнетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўповaю. 27,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
παρατάξηται parataxētai
V-AMS-3S
strong:GV-AMS-3Sstrong:GV-AMS-3Sstrong:GV-AMS-3S 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
παρεμβολή,     parembolē
N-NSF
παρεμβολήparembolēbarracks1a camp],
οὐ ou
ADV
οὐouno[2shall not
φοβηθήσεται fobēthēsetai
V-FPI-3S
φοβέωfobeōto fear3fear

T-NSF
hothe/this/who 
καρδια kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart].
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
ἐπαναστῇ epanastē
V-AAS-3S
ἐπανίστημιepanistēmito rebel against[2should rise up
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
πόλεμος,     polemos
N-NSM
πόλεμοςpolemoswar1war],
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταύτῃ tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/we4me
ἐλπίζω.     elpizō
V-PAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwill be hopeful.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь: жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его. Е#ди1но проси1хъ t гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 животA моегw2, зрёти ми2 красотY гDню и3 посэщaти хрaмъ с™hй є3гw2. 27,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμίαν mian
A-ASF
εἷςheisoneOne
ᾐτησάμην ētēsamēn
V-AMI-1S
αἰτέωaiteōto askI asked
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideof
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord,
ταύτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
ἐκζητήσω·     ekzētēsō
V-FAI-1S
ἐκζητέωekzēteōto seek out[Galeed]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατοικεῖν katoikein
V-PAR
κατοικέωkatoikeōto dwellfor me to dwell
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof my life;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
θεωρεῖν theōrein
V-PAR
θεωρέωtheōreōto see/experiencefor me to view
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
τερπνότητα terpnotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπισκέπτεσθαι episkeptesthai
V-PMR
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forto visit
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemple[2temple
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня; Ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, покрh мz въ тaйнэ селeніz своегw2, на кaмень вознесe мz. 27,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἔκρυψέν ekrupsen
V-AAI-3S
κρύπτωkruptōto hidehe hides
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκηνῇ skēnē
N-DSF
σκηνήskēnētenthis tent;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaya day
κακῶν kakōn
A-GPN
κακόςkakosevil/harmof my evils
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐσκέπασέν eskepasen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφῳ apokrufō
A-DSN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealment
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σκηνῆς skēnēs
N-GSF
σκηνήskēnētentof his tent;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πέτρᾳ petra
N-DSF
πέτραpetrarocka rock
ὕψωσέν hupsōsen
V-AAI-3S
ὑψόωhupsoōto lift uphe raised me up high.
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –и вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа. И# нн7э сE, вознесE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви. 27,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ὕψωσεν hupsōsen
V-AAI-3S
ὑψόωhupsoōto lift uphe raised up high
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadmy head
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκύκλωσα ekuklōsa
V-AAI-1S
κυκλόωkukloōto surroundI encircled
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθυσα ethusa
V-AAI-1S
θύωthuōto sacrificesacrificed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σκηνῇ skēnē
N-DSF
σκηνήskēnētenthis tent
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice
ἀλαλαγμοῦ,     alalagmou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ᾄσομαι asomai
V-FMI-1S
ᾄδωadōto singI shall sing
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praisestrum
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ.     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!Услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе: помилуй меня и услышь меня! Ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воззвaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS. 27,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσάκουσον,     eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toHear,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundmy voice
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐκέκραξα·     ekekraxa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy on
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσάκουσόν eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tohear
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!Сказало Тебе сердце мое: "Господа ищу". Ищут Тебя очи мои; лица Твоего, Господи, ищу. ТебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, гDи, взыщY. 27,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2said

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ἐζήτησεν ezētēsen
V-AAI-3S
ζητέωzēteōto seekI seek lord,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whowith
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacemy face.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceYour face,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordI seek lord,
ζητήσω.     zētēsō
V-FAI-1S
ζητέωzēteōto seekI shall seek.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!Не отвращай лица Твоего от меня, и не уклонись в гневе от раба Твоего: подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель Мой! Не tврати2 лицA твоегw2 t менє2 и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й. 27,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀποστρέψῃς apostrepsēs
V-AAS-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayturn
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceyour face
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἐκκλίνῃς ekklinēs
V-PAS-2S
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturn aside
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathanger
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
δούλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper[2my helper
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
γενοῦ,     genou
V-AMM-2S
γίνομαιginomaito be1Become]!
μὴ
ADV
μήnotDo not
ἀποσκορακίσῃς aposkorakisēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotdo not
ἐγκαταλίπῃς enkatalipēs
V-AAS-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σωτήρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же воспріsтъ мS. 27,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πατήρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfathermy father
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
μήτηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmothermy mother
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγκατέλιπόν enkatelipon
V-AAI-3P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandoned
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
προσελάβετό proselabeto
V-AMI-3S
προσλαμβάνωproslambanōto taketook me to himself.
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих. Законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мои1хъ рaди. 27,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνομοθέτησόν nomothetēson
V-AAM-2S
νομοθετέωnomotheteōto give lawsEstablish the law
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadyour way!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὁδήγησόν hodēgēson
V-AAM-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guideguide
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τρίβῳ tribō
N-DSF
τρίβοςtribospath[2road
εὐθείᾳ eutheia
A-DSF
εὐθύςeuthusstraight1 straight],
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, обманулись в неправде своей. Не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS свидётелє непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ. 27,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
παραδῷς paradōs
V-AAS-2S
παραδίδωμιparadidōmito deliverdeliver
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
θλιβόντων thlibontōn
V-PAPGP
θλίβωthlibōto press onof ones afflicting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐπανέστησάν epanestēsan
V-AAI-3P
ἐπανίστημιepanistēmito rebel against[3rose up against
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
μάρτυρες martures
N-NPM
μάρτυςmartuswitness2witnesses
ἄδικοι,     adikoi
A-NPM
ἄδικοςadikosunjust1unjust];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor
ἐψεύσατο epseusato
V-AMI-3S
ψεύδομαιpseudomaito lie[2lied

T-NSF
hothe/this/who 
ἀδικία adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousness1unjustness]
ἑαυτῇ.     heautē
D-DSF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto herself.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!Верю: увижу я блага Господни на земле живых! Вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ. 27,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπιστεύω pisteuō
V-PAI-1S
πιστεύωpisteuōto trust (in)I trust
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἀγαθὰ agatha
A-APN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γῇ
N-DSF
γῆearthland
ζώντων.     zōntōn
V-PAPGP
ζάωzaōto liveof living.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое; надейся на Господа!Потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа.27,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπόμεινον hupomeinon
V-AAM-2S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureWait on
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον·     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord!
ἀνδρίζου,     andrizou
V-PMM-2S
ἀνδρίζωandrizōto act like a manBe manly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κραταιούσθω krataiousthō
V-PMM-3S
κραταιόωkrataioōto strengthenfortify

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartyour heart,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπόμεινον hupomeinon
V-AAM-2S
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewait
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoon the
κύριον.     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord!
CS RU Warsz. King J. 27
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.К Тебе, Господи, взываю, Боже мой; не безмолвствуй предо мною, дабы, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб! Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й: да не премолчи1ши t менє2: да не когдA премолчи1ши t менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. 28,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withTo
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐκέκραξα,     ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto cryI shall cry out.
ho
T-NSM
hothe/this/whoto the
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotdo not
παρασιωπήσῃς parasiōpēsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
παρασιωπήσῃς parasiōpēsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[where?]
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὁμοιωθήσομαι homoiōthēsomai
V-FPI-1S
ὁμοιόωhomoioōto likenI shall be likened
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[that]
καταβαίνουσιν katabainousin
V-PAPMP
καταβαίνωkatabainōto come/go downones going down
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
λάκκον.     lakkon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему! Ўслhши, гDи, глaсъ молeніz моегw2, внегдA моли1тимисz къ тебЁ, внегдA воздёти ми2 рyцэ мои2 ко хрaму с™0му твоемY. 28,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσάκουσον eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toHear,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayerof my supplication!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δέεσθαί deesthai
V-PMR
δέωdeōto bind[vintage]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
αἴρειν airein
V-PAR
αἴρωairōto take upmy lifting
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandmy hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemple[2temple
ἅγιόν hagion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –Не привлеки меня с грешниками, и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит "мир" ближним своим со злобою в сердце своем! Не привлецы2 менE со грBшники, и3 съ дёлающими непрaвду не погуби2 менE, глаг0лющими ми1ръ съ бли1жними свои1ми, ѕл†z же въ сердцaхъ свои1хъ. 28,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
συνελκύσῃς sunelkusēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners!
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul[to rage]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[3with
ἐργαζομένων ergazomenōn
V-PMPGP
ἐργάζομαιergazomaito work4ones working
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness5injustice
μὴ
ADV
μήnot1do not
συναπολέσῃς sunapolesēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
λαλούντων lalountōn
V-PAPGP
λαλέωlaleōto speakones speaking
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbortheir neighbors,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κακὰ kaka
A-NPN
κακόςkakosevil/harmbut evils
δὲ de
PRT
δέdethenbut evils
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who[that]
καρδίαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearttheir hearts.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им, воздай им заслуженное ими! Дaждь и5мъ, гDи, по дэлHмъ и4хъ и3 по лукaвству начинaній и4хъ, по дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ, воздaждь воздаsніе и4хъ и5мъ. 28,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito giveGive
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworktheir works,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πονηρίαν ponērian
N-ASF
πονηρίαponēriaevilwickedness
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ἐπιτηδευμάτων epitēdeumatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[3according to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who4the
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonwork5works
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhand6of their hands
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito give1Give
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπόδος apodos
V-AAM-2S
ἀποδίδωμιapodidōmito payRender
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀνταπόδομα antapodoma
N-ASN
ἀνταπόδομαantapodomarepaymenttheir recompense
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –Ибо не уразумели они деяний Господних и деяний рук Его. Срази их и не дай им восстать! Ћкw не разумёша въ дэлA гDнz и3 въ дэлA рукY є3гw2: разори1ши | и3 не сози1ждеши |. 28,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐ ou
ADV
οὐounothey perceived not
συνῆκαν sunēkan
V-AAI-3P
συνίημιsuniēmito understandthey perceived not
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof his hands.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθελεῖς katheleis
V-FAI-2S
καθαιρέωkathaireōto take downYou shall demolish
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
οἰκοδομήσεις oikodomēseis
V-FAI-2S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildbuild
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое! Блгcвeнъ гDь, ћкw ўслhша глaсъ молeніz моегw2. 28,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohe heard
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayerof my supplication.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –Господь Податель помощи и Защитник мой; на Него уповало сердце мое, и помог Он мне, и процвела плоть моя; и по доброй воле прославляю Его. ГDь пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й: на него2 ўповA сeрдце моE, и3 пом0же ми2, и3 процвэтE пл0ть моS: и3 в0лею моeю и3сповёмсz є3мY. 28,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helpermy helper
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἤλπισεν ēlpisen
V-AAI-3S
ἐλπίζωelpizōto hope/expect[2hoped

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐβοηθήθην,     eboēthēthēn
V-API-1S
βοηθέωboētheōto helpI was helped;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνέθαλεν anethalen
V-AAI-3S
ἀναθάλλωanathallōto renew[2flourished again

T-NSF
hothe/this/who 
σάρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxflesh1my flesh],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
θελήματός thelēmatos
N-GSN
θέλημαthelēmawill/desiremy will
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξομολογήσομαι exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will make acknowledgment
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.Господь твердыня людей Своих, Защитник и спасение помазанника Своего. ГDь ўтверждeніе людjй свои1хъ и3 защи1титель спасeній хрістA своегw2 є4сть. 28,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κραταίωμα krataiōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof his people,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπερασπιστὴς huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who3of the
σωτηρίων sōtēriōn
N-GPN
σωτήριονsōtērionsaving4deliverances
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
χριστοῦ christou
A-GSM
ΧριστόςchristosChrist5of his anointed one
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое, и спаси их, и возвышай их вовеки!Сп7си2 лю1ди тво‰, и3 блгcви2 достоsніе твоE, и3 ўпаси2 |, и3 возми2 | до вёка.28,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσῶσον sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peopleyour people,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐλόγησον eulogēson
V-AAM-2S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessbless
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritanceyour inheritance,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποίμανον poimanon
V-AAM-2S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdtend
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔπαρον eparon
V-AAM-2S
ἐπαίρωepairōto lift uplift
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon!
CS RU Warsz. King J. 28
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев! Воздайте Господу славу и честь! Принеси1те гDеви, сhнове б9іи, принеси1те гDеви сhны w4вни, принеси1те гDеви слaву и3 чeсть: 29,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐξοδίου exodiou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
σκηνῆς.     skēnēs
N-GSF
σκηνήskēnētent[plan]
ἐνέγκατε enenkate
V-AAM-2P
φέρωferōto bear/leadBring
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord,
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonO sons
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ἐνέγκατε enenkate
V-AAM-2P
φέρωferōto bear/leadbring
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonoffspring
κριῶν,     kriōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
Ἐνέγκατε enenkate
V-AAM-2P
φέρωferōto bear/leadBring
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τιμήν,     timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonor!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу во дворе святом Его! принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ є3гw2. 29,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνέγκατε enenkate
V-AAM-2P
φέρωferōto bear/leadBring
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameof his name!
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
προσκυνήσατε proskunēsate
V-AAM-2P
προσκυνέωproskuneōto worshipDo obeisance
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐλῇ aulē
N-DSF
αὐλήaulēpalace/courtyard[2courtyard
ἁγίᾳ hagia
A-DSF
ἅγιονhagionholy1his holy]!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.Глас Господень на водах: Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы возгремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ. 29,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ὑδάτων,     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters.
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
ἐβρόντησεν,     ebrontēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2waters
πολλῶν.     pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuch1many].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.Глас Господа в силе, глас Господа в великолепии. Глaсъ гDень въ крёпости, глaсъ гDень въ великолёпіи. 29,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἰσχύι,     ischui
N-DSF
ἰσχύςischusstrengthstrength.
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεγαλοπρεπείᾳ.     megaloprepeia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,Глас Господа сокрушает кедры; и низвергнет Господь кедры ливанские. Глaсъ гDа, сокрушaющагw кeдры: и3 стрhетъ гDь кeдры лів†нскіz, 29,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
συντρίβοντος suntribontos
V-PAPGS
συντρίβωsuntribōto breakbreaking
κέδρους,     kedrous
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
συντρίψει suntripsei
V-FAI-3S
συντρίβωsuntribōto breaklord breaks
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord breaks
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κέδρους kedrous
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.И сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог. и3 и3стни1тъ | ћкw тельцA лівaнска: и3 возлю1бленный ћкw сhнъ є3динор0жь. 29,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λεπτυνεῖ leptunei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτὰς autas
D-APF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
μόσχον moschon
N-ASM
μόσχοςmoschoscalfcalf
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Λίβανον,     libanon
N-ASM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἠγαπημένος ēgapēmenos
V-RMPRS
ἀγαπάωagapaōto loveone being loved
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossona son
μονοκερώτων.     monokerōtōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,Глас Господа, пресекающего пламя огня. Глaсъ гDа, пресэцaющагw плaмень nгнS. 29,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
διακόπτοντος diakoptontos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
φλόγα floga
N-ASF
φλόξfloxflameflame
πυρός,     puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.Глас Господа, сотрясающего пустыню; и сотрясет Господь пустыню Каддийскую. Глaсъ гDа, стрzсaющагw пустhню: и3 стрzсeтъ гDь пустhню каддjйскую. 29,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
συσσείοντος susseiontos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
ἔρημον,     erēmon
N-ASF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συσσείσει susseisei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord shall shake
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἔρημον erēmon
N-ASF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness
Καδης.     kadēs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –Глас Господень разрешает от бремени ланей и обнажает дубравы; и в храме Его всяк возгласит Ему славу. Глaсъ гDень, свершaющій є3лє1ни, и3 tкрhетъ дубр†вы: и3 въ хрaмэ є3гw2 всsкій глаг0летъ слaву. 29,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
καταρτιζομένου katartizomenou
V-PMPGS
καταρτίζωkatartizōto completefashioning
ἐλάφους,     elafous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποκαλύψει apokalupsei
V-FAI-3S
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelation[to groan]
δρυμούς·     drumous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ναῷ naō
N-DSM
ναόςnaostemplehis temple
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallall
τις tis
I-NSM
τιςtisonewho
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksay,
δόξαν.     doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryGlory.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,Господь после потопа населяет землю. И воссядет Господь как Царь навеки. ГDь пот0пъ населsетъ, и3 сsдетъ гDь цRь въ вёкъ. 29,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[2the
κατακλυσμὸν kataklusmon
N-ASM
κατακλυσμόςkataklusmosflood3flood
κατοικιεῖ,     katoikiei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθίεται kathietai
V-PPI-3S
καθίημιkathiēmito lower[father-in-law]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskinga king
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.Господь крепость народу Своему дарует, Господь благословит народ Свой миром.ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, гDь блгcви1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.29,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἰσχὺν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrength[2strength
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa people4his people
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δώσει,     dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito give1shall give].
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
εὐλογήσει eulogēsei
V-FAI-3S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessshall bless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplehis people
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
εἰρήνῃ.     eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace.
CS RU Warsz. King J. 29
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.Псалом, песнь обновления дома Давидова, 29 Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова 2 Tłum. GrEn. Толк. Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной. Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ мои1хъ њ мнЁ. 30,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
ᾠδῆς ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
ἐγκαινισμοῦ enkainismou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
οἴκου·     oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse[vigor]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ὑψώσω hupsōsō
V-FAI-1S
ὑψόωhupsoōto lift upI will exalt
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὑπέλαβές hupelabes
V-AAI-2S
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/supposeyou uplifted
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2did not
ηὔφρανας ēufranas
V-AAI-2S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate3make glad
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemies]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.Господи Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. ГDи б9е м0й, воззвaхъ къ тебЁ, и3 и3сцэли1лъ мS є3си2. 30,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκέκραξα ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto cryI cried out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰάσω iasō
V-FAI-1S
ἰάομαιiaomaito healI shall heal
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб. ГDи, возвeлъ є3си2 t ѓда дyшу мою2, сп7слъ мS є3си2 t низходsщихъ въ р0въ. 30,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἀνήγαγες anēgages
V-AAI-2S
ἀνάγωanagōto leadyou led
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[2from out of
ᾅδου hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHades3Hades
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔσωσάς esōsas
V-AAI-2S
σῴζωsōzōto saveyou delivered
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
καταβαινόντων katabainontōn
V-PAPGP
καταβαίνωkatabainōto come/go downones going down
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
λάκκον.     lakkon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его! П0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2: 30,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseLet [2strum
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3to the
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord4 lord
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὅσιοι hosioi
A-NPM
ὅσιοςhosiosholy1his sacred ones],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξομολογεῖσθε exomologeisthe
V-PMI-2P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreemake acknowledgment
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
μνήμῃ mnēmē
N-DSF
μνήμηmnēmēremembranceremembrance
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἁγιωσύνης hagiōsunēs
N-GSF
ἁγιωσύνηhagiōsunēholinessof his holiness!
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –Ибо карает ярость Его, и дарует жизнь воля Его: с вечера водворится плач, а наутро радость. ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz плaчь, и3 заyтра рaдость. 30,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὀργὴ orgē
N-NSF
ὀργήorgēwrathwrath
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrathhis rage,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ζωὴ zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
θελήματι thelēmati
N-DSN
θέλημαthelēmawill/desirehis will.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[3the
ἑσπέρας hesperas
N-GSF
ἑσπέραhesperaevening4evening
αὐλισθήσεται aulisthēsetai
V-FPI-3S
αὐλίζομαιaulizomaito spend the night2shall lodge
κλαυθμὸς klauthmos
N-NSM
κλαυθμόςklauthmosweeping1Weeping],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
πρωῒ prōi
ADV
πρωΐprōimorningthe morning,
ἀγαλλίασις.     agalliasis
N-NSF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyexultation.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”А я сказал в благоденствии моем: "Не поколеблюсь вовеки!" Ѓзъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не подви1жусz во вёкъ. 30,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weAnd I
δὲ de
PRT
δέdethenAnd I
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
εὐθηνίᾳ euthēnia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σαλευθῶ saleuthō
V-APS-1S
σαλεύωsaleuōto shakeshall I be shaken
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –Господи, по воле Твоей дай силу душе моей! Но отвратил Ты лицо Свое, и впал я в смятенье. ГDи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу: tврати1лъ же є3си2 лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ. 30,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
θελήματί thelēmati
N-DSN
θέλημαthelēmawill/desireyour will
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
παρέσχου pareschou
V-AMI-2S
παρέχωparechōto furnish occasionyou furnished
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[2
κάλλει kallei
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
δύναμιν·     dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispower1power];
ἀπέστρεψας apestrepsas
V-AAI-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaybut you turned
δὲ de
PRT
δέdethenbut you turned
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceyour face,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγενήθην egenēthēn
V-API-1S
γίνομαιginomaito beI became
τεταραγμένος.     tetaragmenos
V-RPPRS
ταράσσωtarassōto troubledisturbed.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.К Тебе, Господи, воззову и Богу моему помолюсь. Къ тебЁ, гDи, воззовY, и3 къ бGу моемY помолю1сz. 30,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withTo
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
κεκράξομαι kekraxomai
V-FMI-1S
κράζωkrazōto cryI cry out.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν theon
N-ASM
θεόςtheosGodmy God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
δεηθήσομαι deēthēsomai
V-FPI-1S
δέωdeōto bind[vintage]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою? Кaz п0льза въ кр0ви моeй, внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA и3сповёстсz тебЁ пeрсть; и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2; 30,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSF
τιςtisoneWhat
ὠφέλεια ōfeleia
N-NSF
ὠφέλειαōfeleiaadvantagebenefit
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
αἵματί haimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodmy blood,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
καταβῆναί katabēnai
V-AAR
καταβαίνωkatabainōto come/go downmy going down
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
διαφθοράν;     diafthoran
N-ASF
διαφθοράdiafthoradecaycorruption?
μὴ
ADV
μήnotShall
ἐξομολογήσεταί exomologēsetai
V-FMI-3S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agree[2acknowledge
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
χοῦς chous
N-NSM
χόοςchoosdust1 dust],
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἀναγγελεῖ anangelei
V-FAI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto reportshall it announce
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἀλήθειάν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth?
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.Услышал Господь и помиловал меня; Господь даровал мне помощь. Слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й. 30,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἤκουσεν ēkousen
V-AAI-3S
ἀκούωakouōto hearlord heard,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord heard,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἠλέησέν ēleēsen
V-AAI-3S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyshowed mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito bebecame
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helpermy helper.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,Обратил Ты плач мой в радость, раздрал рубище мое и препоясал меня веселием. Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ, 30,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔστρεψας estrepsas
V-AAI-2S
στρέφωstrefōto turn[3turned
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who1The
κοπετόν kopeton
N-ASM
κοπετόςkopetoslamentation2beating of my breast]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χορὸν choron
N-ASM
χορόςchorosa dance[Sukkiim]
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
διέρρηξας dierrēxas
V-AAI-2S
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito tearYou tore up
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
σάκκον sakkon
N-ASM
σάκκοςsakkossackclothmy sackcloth,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιέζωσάς periezōsas
V-AAI-2S
περιζώννυμιperizōnnumito girdgirded
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εὐφροσύνην,     eufrosunēn
N-ASF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен. Господи Боже мой, вовеки прославлю тебя!ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й, во вёкъ и3сповёмсz тебЁ.30,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatO how
ἂν an
PRT
ἄνanifthat
ψάλῃ psalē
V-PAS-3S
ψάλλωpsallōto sing praiseshould [2strum
σοι.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory1my glory],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
κατανυγῶ·     katanugō
V-AAS-2S
κατανύσσωkatanussōto pierceshould I be vexed,
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
ἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall acknowledge
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
CS RU Warsz. King J. 30
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.В конец, псалом Давида, в исступлении, 30 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz 2 Tłum. GrEn. Толк. W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня! На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ: прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz. 31,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐκστάσεως.     ekstaseōs
N-GSF
ἔκστασιςekstasisamazement[wing]
Ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
σοί,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped.
μὴ
ADV
μήnotMay I not
καταισχυνθείην kataischuntheiēn
V-APO-1S
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
αἰῶνα·     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελοῦ exelou
V-AMM-2S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selecttake me out!
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня; будь мне Защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое! Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS: бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спcти1 мz. 31,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκλῖνον klinon
V-PAPAS
κλίνωklinōto bow/lay downLean
πρός pros
PREP
πρόςprosto/with[2to
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
οὖς ous
N-ASN
οὖςousear1your ear]!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τάχυνον tachunon
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξελέσθαι exelesthai
V-AMR
ἐξαιρέωexaireōto take out/selectto take
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
γενοῦ genou
V-AMM-2S
γίνομαιginomaito beBecome
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardas
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGoda defending God!
ὑπερασπιστὴν huperaspistēn
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousea house
καταφυγῆς katafugēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σῶσαί sōsai
V-AAR
σῴζωsōzōto saveto deliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.Ибо Ты держава моя и оплот мой! Наставь меня и напитай благами во имя Твое! Ћкw держaва моS и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS и3 препитaеши мS. 31,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κραταίωμά krataiōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
καταφυγή katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὀνόματός onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὁδηγήσεις hodēgēseis
V-FAI-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guideyou shall guide
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαθρέψεις diathrepseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты Защитник мой, Господи! И#зведeши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й, гDи. 31,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξάξεις exaxeis
V-FAI-2S
ἐξάγωexagōto lead outYou shall lead
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
παγίδος pagidos
N-GSF
παγίςpagistrapsnare
ταύτης,     tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itwhich these
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich these
ἔκρυψάν ekrupsan
V-AAI-3P
κρύπτωkruptōto hidehid
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи, Боже истины! Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2, гDи б9е и4стины. 31,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandyour hands
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
παραθήσομαι parathēsomai
V-FMI-1S
παρατίθημιparatithēmito set beforeI shall place
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πνεῦμά pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathmy spirit.
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐλυτρώσω elutrōsō
V-AMI-2S
λυτρόωlutroōto ransomYou ransomed
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀληθείας.     alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.Возненавидел Ты преданных напрасной суете; я же на Господа уповал. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суєты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. 31,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμίσησας emisēsas
V-AAI-2S
μισέωmiseōto hateYou detested
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
διαφυλάσσοντας diafulassontas
V-PAPAP
διαφυλάσσωdiafulassōto protectones guarding
ματαιότητας mataiotētas
N-APF
ματαιότηςmataiotēsfutility[2follies
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
κενῆς·     kenēs
A-GSF
κενόςkenosempty[Hariph]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord4 lord
ἤλπισα.     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expect1hoped].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою, Возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, сп7слъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2 31,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαλλιάσομαι agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήσομαι eufranthēsomai
V-FPI-1S
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐλέει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπεῖδες epeides
V-AAI-2S
ἐπεῖδονepeidonto look uponyou looked
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ταπείνωσίν tapeinōsin
N-ASF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinessmy humiliation.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔσωσας esōsas
V-AAI-2S
σῴζωsōzōto saveYou delivered
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who3the
ἀναγκῶν anankōn
N-GPF
ἀνάγκηanankēnecessity4of necessities
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.и не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор. и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. 31,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounoyou did not
συνέκλεισάς sunekleisas
V-AAI-2S
συγκλείωsunkleiōto confineclose
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardby
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
ἐχθροῦ,     echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyof enemies.
ἔστησας estēsas
V-AAI-2S
ἵστημιhistēmito standYou set
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
εὐρυχώρῳ euruchōrō
A-DSN
εὐρύχωροςeuruchōrosbroad3a broad space
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoot1my feet].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю; от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя. Поми1луй мS, гDи, ћкw скорблю2: смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS. 31,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
θλίβομαι·     thlibomai
V-PMI-1S
θλίβωthlibōto press onI am afflicted.
ἐταράχθη etarachthē
V-API-3S
ταράσσωtarassōto trouble[5are disturbed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among6in
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrath7rage
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ὀφθαλμός ofthalmos
N-NSM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1My eye
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul2my soul
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and

T-NSF
hothe/this/who 
γαστήρ gastēr
N-NSF
γαστήρgastērbelly4my belly];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –Ибо в недугах тает жизнь моя, и годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись. Ћкw и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz. 31,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐξέλιπεν exelipen
V-AAI-3S
ἐκλείπωekleipōto fail[2failed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
ὀδύνῃ odunē
N-DSF
ὀδύνηodunēanguish4grief

T-NSF
hothe/this/who 
ζωή zōē
N-NSF
ζωήzōēlife1my life],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἔτη etē
N-NPN
ἔτοςetosyearmy years
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
στεναγμοῖς·     stenagmois
N-DPM
στεναγμόςstenagmosgroanmoanings.
ἠσθένησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S
ἀσθενέωastheneōbe weak[2weakened
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
πτωχείᾳ ptōcheia
N-DSF
πτωχείαptōcheiapoverty4poorness

T-NSF
hothe/this/who 
ἰσχύς ischus
N-NSF
ἰσχύςischusstrength1My strength],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-NPN
ὀστέονosteonbonemy bones
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐταράχθησαν.     etarachthēsan
V-API-3P
ταράσσωtarassōto troubleare disturbed.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;От врагов моих терпел я поношение, а более всего – от соседей моих; внушал страх всем, кто знал меня; завидев меня, бежали они прочь. T всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менє2. 31,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideBy
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθρούς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγενήθην egenēthēn
V-API-1S
γίνομαιginomaito beI became
ὄνειδος oneidos
N-NSN
ὄνειδοςoneidosdisgracea scorn,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
γείτοσίν geitosin
N-DPM
γείτωνgeitōnneighbourmy neighbors
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly so,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φόβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfeara fear
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
γνωστοῖς gnōstois
A-DPM
γνωστός, γνώριμοςgnōstos gnōrimosacquainted withmy acquaintances.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
θεωροῦντές theōrountes
V-PAPRP
θεωρέωtheōreōto see/experienceones viewing
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)outside
ἔφυγον efugon
V-AAI-3P
φεύγωfeugōto fleefled
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.Забыт я был и словно умер в сердце их; был как сосуд разбитый. Забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца: бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ. 31,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπελήσθην epelēsthēn
V-API-1S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetI was forgotten
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
νεκρὸς nekros
N-NSM
νεκρόςnekrosdeadone dead
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
καρδίας,     kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart;
ἐγενήθην egenēthēn
V-API-1S
γίνομαιginomaito beI am become
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
σκεῦος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvessela vessel
ἀπολωλός.     apolōlos
V-RAPRS
ἀπολλύωapolluōto destroybeing destroyed.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –Ибо слышал я злословие многих, живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою. Ћкw слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ w4крестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша. 31,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἤκουσα ēkousa
V-AAI-1S
ἀκούωakouōto hearI heard
ψόγον psogon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
πολλῶν pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchof many
παροικούντων paroikountōn
V-PAPGP
παροικέωparoikeōbe a strangersojourning
κυκλόθεν·     kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐπισυναχθῆναι episunachthēnai
V-APR
ἐπισυνάγωepisunagōto gather[Hamon-gog]
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogethertogether
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
λαβεῖν labein
V-AAR
λαμβάνωlambanōto take[2to take
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul3my soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐβουλεύσαντο.     ebouleusanto
V-AMI-3P
βουλεύωbouleuōto plan1they consulted].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.А я, уповая на Тебя, Господи, сказал: "Ты Бог мой! Ѓзъ же на тS, гDи, ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. 31,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expect1hoped].
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord4O lord
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!В руке Твоей жребий мой. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Въ рукY твоє1ю жрє1біи мои2: и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ и3 t гонsщихъ мS. 31,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2 in
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
χερσίν chersin
N-DPF
χείρcheirhand3your hands
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
καιροί kairoi
N-NPM
καιρόςkairostime/right time[Hammon]
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescueRescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemyof my enemies,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
καταδιωκόντων katadiōkontōn
V-PAPGP
καταδιώκωkatadiōkōto seekones pursuing
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!Яви сияние лица Твоего рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею!" Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2: сп7си1 мz млcтію твоeю. 31,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπίφανον epifanon
V-AAM-2S
ἐπιφαίνωepifainōto appearLet [2appear
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponface1your face]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
δοῦλόν doulon
N-ASM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐλέει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя! Да постыдятся нечестивые и сойдут во ад! ГDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS: да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. 31,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μὴ
ADV
μήnotmay I not
καταισχυνθείην,     kataischuntheiēn
V-APO-1S
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπεκαλεσάμην epekalesamēn
V-AMI-1S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameI called upon
σε·     se
P-AS
σέseyou[to slip]
αἰσχυνθείησαν aischuntheiēsan
V-APO-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamedMay [3be ashamed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἀσεβεῖς asebeis
A-NPM
ἀσεβήςasebēsungodly2impious],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταχθείησαν katachtheiēsan
V-APO-3P
κατάγωkatagōto bring downled down
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ᾅδου.     hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesHades.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –Да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведника в беззаконии! НBмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на првdнаго беззак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ. 31,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄλαλα alala
A-NPN
ἄλαλοςalalosmute[7speechless
γενηθήτω genēthētō
V-APM-3S
γίνομαιginomaito be1Let 6become
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who2the
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip3lips
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who4of the
δόλια dolia
A-NPN
δόλιοςdoliosdeceitful5deceitful]!
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
λαλοῦντα lalounta
V-PAPRP
λαλέωlaleōto speakones speaking
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
δικαίου dikaiou
A-GSM
δίκαιοςdikaiosjustjust
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessin lawlessness
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ὑπερηφανίᾳ huperēfania
N-DSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridepride
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξουδενώσει.     exoudenōsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!Как много благости хранишь Ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих! К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS, гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебє2, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сы6ны человёческими: 31,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howHow
πολὺ polu
A-NSN
πολύςpolusmuchabundant
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
πλῆθος plēthos
N-NSN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
χρηστότητός chrēstotētos
N-GSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessof your graciousness,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἔκρυψας ekrupsas
V-AAI-2S
κρύπτωkruptōto hideyou hid
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearones fearing
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐξειργάσω exeirgasō
V-AMI-2S
strong:GV-AMI-2Sstrong:GV-AMI-2Sstrong:GV-AMI-2S 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
ἐλπίζουσιν elpizousin
V-PAPMP
ἐλπίζωelpizōto hope/expectones hoping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων.     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распрей людских. скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа, покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz љзы6къ. 31,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατακρύψεις katakrupseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφῳ apokrufō
A-DSN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealment
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof your face
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ταραχῆς tarachēs
N-GSF
ταραχήtarachēdisturbancedisturbance
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
σκεπάσεις skepaseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκηνῇ skēnē
N-DSF
σκηνήskēnētenta tent
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀντιλογίας antilogias
N-GSF
ἀντιλογίαantilogiadisputedispute
γλωσσῶν.     glōssōn
N-GPF
γλῶσσαglōssatongueof tongues.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному. Блгcвeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. 31,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐθαυμάστωσεν ethaumastōsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1his mercy]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity
περιοχῆς.     periochēs
N-GSF
περιοχήperiochēpassageencompassed about.
 
23 Tłum. GrEn. Толк. A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –Я же сказал в исступлении: "Отвержен я от очей Твоих!" И вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоє1ю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ моли1твы моеS, внегдA воззвaхъ къ тебЁ. 31,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἐκστάσει ekstasei
N-DSF
ἔκστασιςekstasisamazementmy change of state,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ἀπέρριμμαι aperrimmai
V-RPI-1S
strong:GV-RPI-1Sstrong:GV-RPI-1Sstrong:GV-RPI-1S 
ἄρα ara
PRT
ἄραaratherefore[to store]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof your eyes.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εἰσήκουσας eisēkousas
V-AAI-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toyou heard
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayerof my supplication
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
κεκραγέναι kekragenai
V-RAR
κράζωkrazōto crymy crying out
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь и грозно карает являющих гордыню! Возлюби1те гDа, вси2 прпdбніи є3гw2: ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. 31,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαπήσατε agapēsate
V-AAM-2P
ἀγαπάωagapaōto loveLet [3love
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who4the
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord5 lord
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὅσιοι hosioi
A-NPM
ὅσιοςhosiosholy2his sacred ones]!
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἀληθείας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruth[3truth
ἐκζητεῖ ekzētei
V-PAI-3S
ἐκζητέωekzēteōto seek out2requires
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνταποδίδωσιν antapodidōsin
V-PAI-3S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayhe recompenses
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[2to the ones
περισσῶς perissōs
ADV
περισσῶςperissōssuperabundantly1extremely]
ποιοῦσιν poiousin
V-PAPMP
ποιέωpoieōto do/makehaving
ὑπερηφανίαν.     huperēfanian
N-ASF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridepride.
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа!Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа.31,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνδρίζεσθε,     andrizesthe
V-PMM-2P
ἀνδρίζωandrizōto act like a manLet [6be manly
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
κραταιούσθω krataiousthō
V-PMM-3S
κραταιόωkrataioōto strengthen8be fortified

T-NSF
hothe/this/who9
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart10your heart
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ἐλπίζοντες elpizontes
V-PAPRP
ἐλπίζωelpizōto hope/expect3hoping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against4upon
κύριον.     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord5 lord]!
CS RU Warsz. King J. 31
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!Блаженны те, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены. Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. 32,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
συνέσεως.     suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
Μακάριοι makarioi
A-NPM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhose
ἀφέθησαν afethēsan
V-API-3P
ἀφίημιafiēmito release[2were forgiven
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἀνομίαι anomiai
N-NPF
ἀνομίαanomialawlessness1lawless deeds],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhose
ἐπεκαλύφθησαν epekalufthēsan
V-API-3P
ἐπικαλύπτωepikaluptōto cover[2were covered over
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
ἁμαρτίαι·     hamartiai
N-NPF
ἁμαρτίαhamartiasin1sins].
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –Блажен муж, которому Господь не вменит греха и в чьих устах нет лжи. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. 32,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμακάριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ἀνήρ,     anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
λογίσηται logisētai
V-AMS-3S
λογίζομαιlogizomaito countlord should impute
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord should impute
ἁμαρτίαν,     hamartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouth3his mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δόλος.     dolos
N-NSM
δόλοςdolosdeceit1treachery].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день. Ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, 32,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐσίγησα,     esigēsa
V-AAI-1S
σιγάωsigaōbe silentI kept quiet;
ἐπαλαιώθη epalaiōthē
V-API-3S
παλαιόωpalaioōto make old[2were grown old
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-NPN
ὀστέονosteonbone1my bones]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κράζειν krazein
V-PAR
κράζωkrazōto crymy crying out
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν·     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; и вновь изведал я муки, когда совесть уязвила меня, как терн. ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. 32,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νυκτὸς nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight
ἐβαρύνθη ebarunthē
V-API-3S
βαρύνωbarunōto weigh down[2presses
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]

T-NSF
hothe/this/who 
χείρ cheir
N-NSF
χείρcheirhand1your hand].
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐστράφην estrafēn
V-API-1S
στρέφωstrefōto turnI was turned
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
ταλαιπωρίαν talaipōrian
N-ASF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐμπαγῆναι empagēnai
V-APR
strong:GV-APRstrong:GV-APRstrong:GV-APR 
ἄκανθαν.     akanthan
N-ASF
ἄκανθαakanthaa thorn1thorn].
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –Но беззаконие мое познал я и греха моего я не сокрыл; сказал я: "Исповедую беззаконие мое Господу", и Ты простил нечестие сердца моего. Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. 32,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἁμαρτίαν hamartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sin
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγνώρισα egnōrisa
V-AAI-1S
γνωρίζωgnōrizōto make knownI made known,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessMy lawlessness
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI did not
ἐκάλυψα·     ekalupsa
V-AAI-1S
καλύπτωkaluptōto covercover.
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Ἐξαγορεύσω exagoreusō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawlessness
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ·     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἀφῆκας afēkas
V-AAI-2S
ἀφίημιafiēmito releaseforgave
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἀσέβειαν asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpiety
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasin[Ahohite]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.Посему помолится Тебе всяк праведный во время благоприятное, и воды многие не потопят его. За то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz благопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. 32,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forFor
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
προσεύξεται proseuxetai
V-FMI-3S
προσεύχομαιproseuchomaito pray[3shall pray
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1every
ὅσιος hosios
A-NSM
ὅσιοςhosiosholy2sacred one]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with4to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right time[2time
εὐθέτῳ·     euthetō
A-DSM
εὔθετοςeuthetossuitable1a fit];
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeveronly
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κατακλυσμῷ kataklusmō
N-DSM
κατακλυσμόςkataklusmosflooda flood
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters
πολλῶν pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchmany
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[3to
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1shall not
ἐγγιοῦσιν.     engiousin
V-FAI-3P
ἐγγίζωengizōto come near2approach].
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –Ты прибежище мое в скорби, объявшей меня! Радость моя, избавь меня от обступивших меня. Ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. 32,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσύ su
P-NS
σύsuyou[rest]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
καταφυγὴ katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
θλίψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
περιεχούσης periechousēs
V-PAPGS
περιέχωperiechōto containencompassing
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀγαλλίαμά agalliama
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
λύτρωσαί lutrōsai
V-AAR
λυτρόωlutroōto ransomto ransom
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
κυκλωσάντων kuklōsantōn
V-AAPGP
κυκλόωkukloōto surroundones encircling
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje."Я, Господь, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, и пойдешь по нему; устремлю на тебя очи Мои". Вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. 32,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυνετιῶ sunetiō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συμβιβῶ sumbibō
V-FAI-1S
συμβιβάζωsumbibazōto join withI will instruct
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadthis way
ταύτῃ,     tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis way

R-DSF
hothe/this/who 
πορεύσῃ,     poreusē
V-AAS-3S
πορεύωporeuōto goyou shall go.
ἐπιστηριῶ epistēriō
V-FAI-1S
ἐπιστηρίζωepistērizōto strengthenI will stay
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
ὀφθαλμούς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1my eyes].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –Не будьте непокорны, словно конь и мул, лишенные разума! Удилами и уздою ведет их человек, чтобы шли они за ним. Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ. 32,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
γίνεσθε ginesthe
V-PMM-2P
γίνομαιginomaito bebecome
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἵππος hippos
N-NSM
ἵπποςhipposhorsea horse
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἡμίονος,     hēmionos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
σύνεσις,     sunesis
N-NSF
σύνεσιςsunesisunderstandingunderstanding;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαλινῷ chalinō
N-DSM
χαλινόςchalinosbridlebridle
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κημῷ kēmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
σιαγόνας siagonas
N-APF
σιαγώνsiagōncheek[2their jaws
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄγξαι agxai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
μὴ
ADV
μήnotnot
ἐγγιζόντων engizontōn
V-PAPGP
ἐγγίζωengizōto come nearapproaching
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.Тяжело наказан будет грешник, а того, кто уповает на Господа, милость объемлет. МнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ. 32,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπολλαὶ pollai
A-NPF
πολύςpolusmuchMany
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
μάστιγες mastiges
N-NPF
μάστιξmastixwhipwhips
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whofor the
ἁμαρτωλοῦ,     hamartōlou
A-GSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinner;
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[4the one
δὲ de
PRT
δέdethen1but
ἐλπίζοντα elpizonta
V-PAPAS
ἐλπίζωelpizōto hope/expect5hoping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against6upon
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord7 lord
ἔλεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy2mercy
κυκλώσει.     kuklōsei
V-FAI-3S
κυκλόωkukloōto surround3shall encircle].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, и торжествуйте в правоте сердца!Весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи срdцемъ.32,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐφράνθητε eufranthēte
V-APM-2P
εὐφραίνωeufrainōto celebrateBe glad
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλιᾶσθε,     agalliasthe
V-PMM-2P
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoiceexult,
δίκαιοι,     dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καυχᾶσθε,     kauchasthe
V-PMM-2P
καυχάομαιkauchaomaito boastlet [6boast
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
εὐθεῖς eutheis
A-NPM
εὐθύςeuthusstraight3straight
τῇ
T-DSF
hothe/this/who4in the
καρδίᾳ.     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheart5heart]!

PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –