MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)

CS RU Warsz. King J. 32
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым подобает восхвалять Его. Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA. 33,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ἀγαλλιᾶσθε,     agalliasthe
V-PMM-2P
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoiceExult,
δίκαιοι,     dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Τῷ
T-DSM
hothe/this/whoTo the
κυρίῳ·     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord!
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[that]
εὐθέσι euthesi
A-DPM
εὐθύςeuthusstraightupright
πρέπει prepei
V-PAI-3S
πρέπωprepōbe proper[2 becoming
αἴνεσις.     ainesis
N-NSF
αἴνεσιςainesispraise1praise].
 
2 Tłum. GrEn. Толк. grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!Прославляйте Господа на гуслях, на псалтири десятиструнной пойте Ему! И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ, во pалти1ри десzтострyннэмъ п0йте є3мY: 33,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογεῖσθε exomologeisthe
V-PMM-2P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeMake acknowledgment
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
κιθάρᾳ,     kithara
N-DSF
κιθάραkitharaharpharp!
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongWith
ψαλτηρίῳ psaltēriō
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
δεκαχόρδῳ dekachordō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praisestrum
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –Воспойте Ему песнь новую, стройно пойте Ему с ликованием! восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ: 33,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPᾄσατε asate
V-AAM-2P
ᾄδωadōto singSing
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ᾆσμα asma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
καινόν,     kainon
A-ASN
καινόςkainosnew1a new]!
καλῶς kalōs
ADV
καλῶςkalōswell[3well
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praise1Strum
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀλαλαγμῷ.     alalagmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.Ибо истинно слово Господне, и всем делам Его должно верить. ћкw прaво сл0во гDне, и3 вс‰ дэлA є3гw2 въ вёрэ. 33,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εὐθὴς euthēs
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogosword2word
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3of the
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4 lord];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkhis works
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πίστει·     pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trusttrust.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –Любит милостивый суд Господь, милости Господней исполнена земля. Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDни и3сп0лнь землS. 33,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαπᾷ agapa
V-PAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love[3loves
ἐλεημοσύνην eleēmosunēn
N-ASF
ἐλεημοσύνηeleēmosunēcharity4charity
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
κρίσιν,     krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgment6equity
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who1The
ἐλέους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercy5mercy
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord2 lord];
πλήρης plērēs
A-NSM
πλήρηςplērēsfull3 full

T-NSF
hothe/this/who[4of the
γῆ.     
N-NSF
γῆearth2earth].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст Его вся сила их. Сл0вомъ гDнимъ небесA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ: 33,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
λόγῳ logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
οὐρανοὶ ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheavenheavens
ἐστερεώθησαν estereōthēsan
V-API-3P
στερεόωstereoōto strengthensolidified,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathbreath
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthof his mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall

T-NSF
hothe/this/who 
δύναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowertheir force;
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.Собирает Он, точно в мехи, воды морские, заключает в хранилищах бездны вод. собирazй ћкw мёхъ в0ды морск‡z, полагazй въ сокр0вищихъ бeздны. 33,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυνάγων sunagōn
V-PAPRS
συνάγωsunagōto assemblebringing together
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
ἀσκὸν askon
N-ASM
ἀσκόςaskoswineskinin a leather bag
ὕδατα hudata
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseaof sea;
τιθεὶς titheis
V-PAPRS
τίθημιtithēmito placeputting
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θησαυροῖς thēsaurois
N-DPM
θησαυρόςthēsaurostreasuretreasuries
ἀβύσσους.     abussous
N-APF
ἄβυσσοςabussosabyssof deeps.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!Да убоится Господа вся земля, и да трепещут пред Ним все живущие во вселенной! Да ўбои1тсz гDа всS землS, t негHже да подви1жутсz вси2 живyщіи по вселeннэй: 33,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφοβηθήτω fobēthētō
V-APM-3S
φοβέωfobeōto fearFear
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ,     
N-NSF
γῆearthearth!
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[2because of
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethen1and]
σαλευθήτωσαν saleuthētōsan
V-APM-3P
σαλεύωsaleuōto shakelet [6be shaken
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwell3ones dwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who4in the
οικουμενην oikoumenēn
V-PMPAS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –Ибо Он сказал, и возникли; Он повелел, и создались. ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. 33,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἶπεν,     eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayspoke,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγενήθησαν,     egenēthēsan
V-API-3P
γίνομαιginomaito bethey came to pass;
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνετείλατο,     eneteilato
V-AMI-3S
ἐντέλλωentellōto ordergave charge,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκτίσθησαν.     ektisthēsan
V-API-3P
κτίζωktizōto createthey were created.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.Господь отвергает намерения народов, отметает замыслы людей и отметает намерения князей. ГDь разорsетъ совёты kзhкwвъ, tметaетъ же мы6сли людjй и3 tметaетъ совёты кнzзeй. 33,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
διασκεδάζει diaskedazei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
βουλὰς boulas
N-APF
βουλήboulēplanplans
ἐθνῶν,     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof nations,
ἀθετεῖ athetei
V-PAI-3S
ἀθετέωatheteōto rejectand he annuls
δὲ de
PRT
δέdethenand he annuls
λογισμοὺς logismous
N-APM
λογισμόςlogismosthoughtdevices
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peopleof peoples,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀθετεῖ athetei
V-PAI-3S
ἀθετέωatheteōto rejecthe annuls
βουλὰς boulas
N-APF
βουλήboulēplanplans
ἀρχόντων·     archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerof rulers.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –Совет же Господень пребывает вовеки, помышления сердца Его из рода в род. Совётъ же гDень во вёкъ пребывaетъ, помышлє1ніz срdца є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ. 33,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
βουλὴ boulē
N-NSF
βουλήboulēplancounsel
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age4eon
μένει,     menei
V-PAI-3S
μένωmenōto stay1abides];
λογισμοὶ logismoi
N-NPM
λογισμόςlogismosthoughtdevices
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof his heart
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfrom
γενεὰν genean
N-ASF
γενεάgeneagenerationgeneration
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γενεάν.     genean
N-ASF
γενεάgeneagenerationgeneration.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –Блажен народ, почитающий Господа Богом своим, люди, которых избрал Он в достояние Себе. Бlжeнъ kзhкъ, є3мyже є4сть гDь бGъ є3гw2, лю1діе, ±же и3збрA въ наслёдіе себЁ. 33,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμακάριον makarion
A-NSN
μακάριοςmakariosblessedBlessed
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ἔθνος,     ethnos
N-NSN
ἔθνοςethnosGentilesnation
οὗ hou
R-GSN
οὐouno[Carmi]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord is
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodits God;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λαός,     laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplea people
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἐξελέξατο exelexato
V-AMI-3S
ἐκλέγωeklegōto selecthe chose
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritancehis own inheritance.
ἑαυτῷ.     heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own inheritance.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.С Небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих; Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ вс‰ сhны человёчєскіz: 33,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromFrom out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ἐπέβλεψεν epeblepsen
V-AAI-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/at[3looks
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord];
εἶδεν eiden
V-AAI-3S
εἴδωeidōto knowhe beholds
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων·     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;из Своей обители вечной воззрел Он на всех живущих на земле; t гот0вагw жили1ща своегw2 призрЁ на вс‰ живyщыz на земли2: 33,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἑτοίμου hetoimou
A-GSN
ἕτοιμοςhetoimosready[2prepared
κατοικητηρίου katoikētēriou
N-GSN
κατοικητήριονkatoikētēriondwelling place3home
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπέβλεψεν epeblepsen
V-AAI-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/athe looked
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstFrom
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwellones dwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoon the
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.Создавший единственными в мире сердца их разумеет все дела их. создaвый на є3ди1нэ сердцA и4хъ, разумэвazй на вс‰ дэлA и4хъ. 33,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whothe one
πλάσας plasas
V-AAPRS
πλάσσωplassōto moldshaping
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[to dedicate]
μόνας monas
A-APF
μόνοςmonosalone[Ishvite]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheart1their hearts];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
συνιεὶς sunieis
V-AAPRS
συνίημιsuniēmito understandone perceiving
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworktheir works.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.Не спасет царя великое войско его, а исполина не спасет великая сила его. Не спасaетсz цaрь мн0гою си1лою, и3 и3споли1нъ не спасeтсz мн0жествомъ крёпости своеS. 33,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐouno[2 not
σῴζεται sōzetai
V-PMI-3S
σῴζωsōzōto save3delivered
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking1A king]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
πολλὴν pollēn
A-ASF
πολύςpolusmuchmuch
δύναμιν,     dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerforce;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γίγας gigas
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
σωθήσεται sōthēsetai
V-FPI-3S
σῴζωsōzōto savebe delivered
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudemagnitude
ἰσχύος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengthof his strength.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.Ненадежен конь для спасения; великая сила его не спасет царя. Л0жь к0нь во спасeніе, во мн0жествэ же си1лы своеS не спасeтсz. 33,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψευδὴς pseudēs
A-NSM
ψευδήςpseudēsfalse[2 false
ἵππος hippos
N-NSM
ἵπποςhipposhorse1A horse]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
σωτηρίαν,     sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongand in
δὲ de
PRT
δέdethenand in
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudemagnitude
δυνάμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof its power
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounoone shall not be delivered.
σωθήσεται.     sōthēsetai
V-FPI-3S
σῴζωsōzōto saveone shall not be delivered.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,Устремлен взор Господень на боящихся Его, уповающих на милость Его, СE, џчи гDни на боsщыzсz є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2: 33,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
φοβουμένους foboumenous
V-PMPAP
φοβέωfobeōto fearfearing
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἐλπίζοντας elpizontas
V-PAPAP
ἐλπίζωelpizōto hope/expectones hoping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyhis mercy;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –да избавит Он от смерти души их и напитает их во дни голода. и3збaвити t смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ. 33,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥύσασθαι rusasthai
V-AMR
ῥύομαιruomaito rescueto rescue
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeath3death
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoul1their souls],
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαθρέψαι diathrepsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongduring
λιμῷ.     limō
N-DSM
λιμόςlimoshungerfamine.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.Душа же наша надеется на Господа, ибо Он Податель помощи и Защитник наш. Душa же нaша чaетъ гDа, ћкw пом0щникъ и3 защи1титель нaшъ є4сть: 33,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
ψυχὴ psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulour soul
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὑπομένει hupomenei
V-PAI-3S
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewaits
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoon the
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
βοηθὸς boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper[2helper
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ὑπερασπιστὴς huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –О Нем возвеселится сердце наше, уповаем на имя святое Его. ћкw њ нeмъ возвесели1тсz сeрдце нaше, и3 во и4мz с™0е є3гw2 ўповaхомъ. 33,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate[2shall be glad

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1our heart];
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomaname[2name
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἁγίῳ hagiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἠλπίσαμεν.     ēlpisamen
V-AAI-1P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwe hope.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы уповаем на Тебя!Бyди, гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.33,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγένοιτο genoito
V-AMO-3S
γίνομαιginomaito beMay [2come
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1your mercy],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καθάπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asjust as
ἠλπίσαμεν ēlpisamen
V-AAI-1P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwe hoped
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
CS RU Warsz. King J. 33
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.Псалом Давида, воспетый им, когда притворился он безумным перед Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел, 33 Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2, и3 tи1де 2 Tłum. GrEn. Толк. Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.Благословлю Господа во всякое время, не умолкнет хвала Ему в устах моих. Благословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. 34,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Δαυιδ,     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ὁπότε hopote
ADV
ὁπότεhopotewhen(-ever)[rye]
ἠλλοίωσεν ēlloiōsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponface[stumbling]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
Αβιμελεχ,     abimelech
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀπέλυσεν apelusen
V-AAI-3S
ἀπολύωapoluōto release[Aspatha]
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀπῆλθεν.     apēlthen
V-AAI-3S
ἀπέρχομαιaperchomaito go away[word]
Εὐλογήσω eulogēsō
V-FAI-1S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessI will bless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
καιρῷ,     kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime;
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallall

T-NSF
hothe/this/who[that]
αἴνεσις ainesis
N-NSF
αἴνεσιςainesispraisehis praise
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
στόματί stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmy mouth.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!Восхвалит Господа душа моя; да услышат меня кроткие и возвеселятся. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. 34,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τῷ
T-DSM
hothe/this/who4the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord5 lord
ἐπαινεσθήσεται epainesthēsetai
V-FPI-3S
ἐπαινέωepaineōto praise2shall applaud

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul].
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀκουσάτωσαν akousatōsan
V-AAM-3P
ἀκούωakouōto hearLet [2hear
πραεῖς praeis
A-NPM
πραΰςprausgentle1 gentle]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήτωσαν.     eufranthētōsan
V-APM-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad!
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя Его! Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. 34,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμεγαλύνατε megalunate
V-AAM-2P
μεγαλύνωmegalunōto magnifyMagnify
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor
ὑψώσωμεν hupsōsōmen
V-AAS-1P
ὑψόωhupsoōto lift upwe should raise up high
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamehis name
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτό.     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –Искал я Господа, и услышал Он меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. 34,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξεζήτησα exezētēsa
V-AAI-1S
ἐκζητέωekzēteōto seek outI sought after
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπήκουσέν epēkousen
V-AAI-3S
ἐπακούωepakouōto listen tohe heeded
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
παροικιῶν paroikiōn
N-GPF
παροικίαparoikiasojourning[torch]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐρρύσατό errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe rescued
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите стыда. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. 34,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροσέλθατε proselthate
V-AAM-2P
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreeCome forward
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φωτίσθητε,     fōtisthēte
V-APM-2P
φωτίζωfōtizōto illuminatebe enlightened!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
πρόσωπα prosōpa
N-NPN
πρόσωπονprosōponfaceyour faces
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταισχυνθῇ.     kataischunthē
V-APS-3S
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall be disgraced.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей спас его. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. 34,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πτωχὸς ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoorpoor man
ἐκέκραξεν,     ekekraxen
V-AAI-3S
κράζωkrazōto crycried out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen toheard
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
θλίψεων thlipseōn
N-GPF
θλῖψιςthlipsispressurehis afflictions
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσωσεν esōsen
V-AAI-3S
σῴζωsōzōto savehe delivered
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.Оградит Ангел Господень боящихся Его и избавит их. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. 34,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρεμβαλεῖ parembalei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangel1 angel
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord2 lord]
κύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
φοβουμένων foboumenōn
V-PMPGP
φοβέωfobeōto fearones fearing
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥύσεται rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe will rescue
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!Вкусите и увидите, сколь благ Господь; блажен муж, уповающий на Него! Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. 34,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγεύσασθε geusasthe
V-AMM-2P
γεύωgeuōto tasteTaste
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδετε idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowsee
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
χρηστὸς chrēstos
A-NSM
χρηστόςchrēstosgood/kind[3 gracious
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
κύριος·     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord]!
μακάριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ἀνήρ,     anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἐλπίζει elpizei
V-PAI-3S
ἐλπίζωelpizōto hope/expecthopes
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!Бойтесь Господа, все святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. 34,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφοβήθητε fobēthēte
V-APM-2P
φοβέωfobeōto fearLet [3fear
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who4the
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord5 lord
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἅγιοι hagioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ὑστέρημα husterēma
N-NSN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencydeficiency
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearones fearing
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –Богатые обнищали и взалкали; а ищущие Господа не лишатся всякого блага. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга. 34,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλούσιοι plousioi
A-NPM
πλούσιοςplousiosrichrich
ἐπτώχευσαν eptōcheusan
V-AAI-3P
πτωχεύωptōcheuōbe poorbecame poor,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπείνασαν,     epeinasan
V-AAI-3P
πεινάωpeinaōto hungerthey hunger;
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
ἐκζητοῦντες ekzētountes
V-PAPRP
ἐκζητέωekzēteōto seek outones seeking after
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
οὐκ ouk
ADV
οὐounoshall not
ἐλαττωθήσονται elattōthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallany
ἀγαθοῦ.     agathou
A-GSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood .
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Пріиди1те, ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ. 34,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδεῦτε,     deute
ADV
δεῦτεdeutecomeCome
τέκνα,     tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren,
ἀκούσατέ akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearhear
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φόβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfear[3a fear
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4 lord
διδάξω didaxō
V-FAI-1S
διδάσκωdidaskōto teach1I will teach
ὑμᾶς.     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет увидеть дни благие? Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги; 34,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θέλων thelōn
V-PAPRS
θέλωthelōto will/desirewanting
ζωὴν zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife,
ἀγαπῶν agapōn
V-PAPRS
ἀγαπάωagapaōto loveloving
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeraday[3days
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto know1to behold
ἀγαθάς;     agathas
A-APF
ἀγαθόςagathosgood-doer2good]?
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.Удержи язык твой от зла и уста твои – от речей лукавых! Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. 34,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαῦσον pauson
V-AAM-2S
παύωpauōto ceaseCease
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλῶσσάν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatongueyour tongue
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κακοῦ kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslipyour lips,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotto not
λαλῆσαι lalēsai
V-AAR
λαλέωlaleōto speakspeak
δόλον.     dolon
N-ASM
δόλοςdolosdeceittreachery.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –Уклонись от зла и сотвори благо; возжелай мира и устремись к нему. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. 34,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔκκλινον ekklinon
V-AAM-2S
ἐκκλίνωekklinōto turn fromTurn aside
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κακοῦ kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmbad,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποίησον poiēson
V-AAM-2S
ποιέωpoieōto do/makedo
ἀγαθόν,     agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood!
ζήτησον zētēson
V-AAM-2S
ζητέωzēteōto seekSeek
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δίωξον diōxon
V-AAM-2S
διώκωdiōkōto pursuepursue
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.Очи Господни обращены к праведным, и слух Его – к молитве их. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. 34,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
δικαίους,     dikaious
A-APM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὦτα ōta
N-APN
οὖςousearhis ears
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
δέησιν deēsin
N-ASF
δέησιςdeēsisprayertheir supplication.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.А делающим зло Господь являет гнев Свой, да истребится на земле память о них. Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. 34,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρόσωπον prosōpon
N-NSN
πρόσωπονprosōponfaceBut face
δὲ de
PRT
δέdethenBut face
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ποιοῦντας poiountas
V-PAPAP
ποιέωpoieōto do/makeones committing
κακὰ kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmevils,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξολεθρεῦσαι exolethreusai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth3 earth
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
μνημόσυνον mnēmosunon
N-ASN
μνημόσυνονmnēmosunonmemorial1their memorial].
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. 34,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκέκραξαν ekekraxan
V-AAI-3P
κράζωkrazōto cry[3cried out
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
δίκαιοι,     dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen toheard
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
θλίψεων thlipseōn
N-GPF
θλῖψιςthlipsispressuretheir afflictions
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐρρύσατο errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe rescued
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом спасет. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. 34,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγγὺς engus
ADV
ἐγγύςengusnearlord is near
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord is near
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
συντετριμμένοις suntetrimmenois
V-RMPMP
συντρίβωsuntribōto breakbeing broken
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartheart;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ταπεινοὺς tapeinous
A-APM
ταπεινόςtapeinoslowlyhumble
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin spirit
σώσει.     sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto savehe shall deliver.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь. МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. 34,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπολλαὶ pollai
A-NPF
πολύςpolusmuchMany
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whoare the
θλίψεις thlipseis
N-NPF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
δικαίων,     dikaiōn
A-GPM
δίκαιοςdikaiosjustjust;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
αὐτῶν autōn
D-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ῥύσεται rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescue[3shall rescue
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. 34,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord guards
φυλάσσει fulassei
V-PAI-3S
φυλάσσωfulassōto keep/guardlord guards
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonbonetheir bones;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἓν hen
A-ASN
εἰςeistoward[to strive]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from3of
αὐτῶν autōn
D-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐouno1not]
συντριβήσεται.     suntribēsetai
V-FPI-3S
συντρίβωsuntribōto breakshall be broken.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ. 34,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulof sinners
πονηρός,     ponēros
A-NSM
πονηρόςponērosevil/bada sorry state;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μισοῦντες misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hateones detesting
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust
πλημμελήσουσιν.     plēmmelēsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.Избавит Господь души рабов Своих, и не согрешат все уповающие на Него.И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.34,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλυτρώσεται lutrōsetai
V-FMI-3S
λυτρόωlutroōto ransomlord shall ransom
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord shall ransom
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslaveof his servants;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
πλημμελήσωσιν plēmmelēsōsin
V-AAS-3P
strong:GV-AAS-3Pstrong:GV-AAS-3Pstrong:GV-AAS-3P 
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
ἐλπίζοντες elpizontes
V-PAPRP
ἐλπίζωelpizōto hope/expect3ones hoping
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against4upon
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
CS RU Warsz. King J. 34
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!Суди, Господи, тех, кто обижает меня, побори тех, кто борется со мною. Суди2, гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS. 35,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Δίκασον,     dikason
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀδικοῦντάς adikountas
V-PAPAP
ἀδικέωadikeōto harmones wronging
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
πολέμησον polemēson
V-AAM-2S
πολεμέωpolemeōto fightWage war
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
πολεμοῦντάς polemountas
V-PAPAP
πολεμέωpolemeōto fightones waging war
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!Возьми оружие и щит и восстань на помощь мне! Пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ и3 востaни въ п0мощь мою2: 35,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιλαβοῦ epilabou
V-AMM-2S
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchTake hold
ὅπλου hoplou
N-GSN
ὅπλονhoplonweaponof weapon
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυρεοῦ thureou
N-GSM
θυρεόςthureoslong shieldshield,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνάστηθι anastēthi
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariserise up
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
βοήθειάν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelphelp
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –Обнажи меч и прегради путь гонителям моим! Скажи душе моей: "Во Мне спасение твое!" и3зсyни мeчь и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS: рцы2 души2 моeй: спcніе твоE є4смь ѓзъ. 35,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔκχεον ekcheon
V-AAM-2S
ἐκχέωekcheōto pour outDischarge
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σύγκλεισον sunkleison
V-AAM-2S
συγκλείωsunkleiōto confineclose up
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
καταδιωκοντων katadiōkontōn
V-PAPGP
καταδιώκωkatadiōkōto seekpursuing
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰπὸν eipon
V-AAI-3P
λέγωlegōto speak[dry land]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Σωτηρία sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvation[2your deliverance
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐγώ egō
P-NS
ἐγώegōI/weme!
εἰμι.     eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!Да постыдятся и посрамятся ищущие смерти моей, да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла! Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz мhслzщіи ми2 ѕл†z. 35,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἰσχυνθήτωσαν aischunthētōsan
V-APM-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamedLet [4be ashamed
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
ἐντραπήτωσαν entrapētōsan
V-APM-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shame6feel remorse
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek2ones seeking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul3my soul]!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀποστραφήτωσαν apostrafētōsan
V-APM-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayLet them be turned
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταισχυνθήτωσαν kataischunthētōsan
V-APM-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorlet [4be disgraced
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
λογιζόμενοί logizomenoi
V-PMPRP
λογίζομαιlogizomaito count2considering
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κακά.     kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harm3evils against me]!
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!Да будут они, как прах, взметаемый ветром, и Ангел Господень да изгонит их! Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, и3 ѓгGлъ гDень њскорблsz и5хъ: 35,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγενηθήτωσαν genēthētōsan
V-APM-3P
γίνομαιginomaito beLet them become
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
χνοῦς chnous
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
ἀνέμου,     anemou
N-GSM
ἄνεμοςanemoswindof wind!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelan angel
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐκθλίβων ekthlibōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –Да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их! да бyдетъ пyть и4хъ тьмA и3 п0лзокъ, и3 ѓгGлъ гDень погонszй и5хъ: 35,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγενηθήτω genēthētō
V-APM-3S
γίνομαιginomaito beLet [2become

T-NSF
hothe/this/who 
ὁδὸς hodos
N-NSF
ὁδόςhodosroad1their way]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σκότος skotos
N-NSN
σκότοςskotosdarknessdarkness
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀλίσθημα,     olisthēma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelan angel
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
καταδιώκων katadiōkōn
V-PAPRS
καταδιώκωkatadiōkōto seekpursuing
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.Ибо они без вины моей расставили мне пагубные сети свои, напрасно поносили душу мою. ћкw тyне скрhша ми2 пaгубу сёти своеS, всyе поноси1ша души2 моeй. 35,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
δωρεὰν dōrean
N-ASF
δωρεάνdōreanfreelywithout cause
ἔκρυψάν ekrupsan
V-AAI-3P
κρύπτωkruptōto hidethey hid
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
διαφθορὰν diafthoran
N-ASF
διαφθοράdiafthoradecay2of corruption
παγίδος pagidos
N-GSF
παγίςpagistrap1their snare];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μάτην matēn
ADV
μάτηνmatēnin vainin folly
ὠνείδισαν ōneidisan
V-AAI-3P
ὀνειδίζωoneidizōto revilethey berate
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –Да опутает каждого из них сеть, которой он не ждет, а западня, поставленная им, да уловит его самого, и в сеть да впадет он! Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1тва, ю4же скры2, да њбhметъ и5, и3 въ сёть да впадeтъ въ ню2. 35,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐλθέτω elthetō
V-AAM-3S
ἔρχομαιerchomaito come/goLet there come
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
παγίς,     pagis
N-NSF
παγίςpagistrapa snare
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
οὐ ou
ADV
οὐounohe knows not!
γινώσκουσιν,     ginōskousin
V-PAI-3P
γινώσκωginōskōto knowhe knows not!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

T-NSF
hothe/this/whothe
θήρα,     thēra
N-NSF
θήραthēratraphunt
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἔκρυψαν,     ekrupsan
V-AAI-3P
κρύπτωkruptōto hidehe hid,
συλλαβέτω sullabetō
V-AAM-3S
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helplet it seize
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
παγίδι pagidi
N-DSF
παγίςpagistrapsnare
πεσοῦνται pesountai
V-FMI-3P
πίπτωpiptōto collapsehe shall fall
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ.     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится, спасенная Им. Душa же моS возрaдуетсz њ гDэ, возвесели1тсz њ спcніи є3гw2. 35,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
δὲ de
PRT
δέdethenBut
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord;
τερφθήσεται terfthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavinghis deliverance.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –Кости мои взывают: "Господи, Господи, кто подобен Тебе?" Избавляешь Ты слабого от руки сильных, нищего и убогого от расхитителей добра его. Вс‰ кHсти мо‰ рекyтъ: гDи, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszй ни1ща и3з8 руки2 крёпльшихъ є3гw2, и3 ни1ща, и3 ўб0га t расхищaющихъ є3го2. 35,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-NPN
ὀστέονosteonbonemy bones
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall say,
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ὅμοιός homoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelikened
σοι;     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ῥυόμενος ruomenos
V-PMPRS
ῥύομαιruomaito rescuerescuing
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
στερεωτέρων stereōterōn
A-GPM
στερεόςstereosstrongmore solid than
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητα penēta
N-ASM
πένηςpenēspoorneedy one
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
διαρπαζόντων diarpazontōn
V-PAPGP
διαρπάζωdiarpazōto robtearing him in pieces.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.Восстали на меня свидетели неправедные, о том, чего не знал я, вопрошали меня. Востaвше на мS свидётелє непрaведніи, ±же не вёдzхъ, вопрошaху мS. 35,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀναστάντες anastantes
V-AAPRP
ἀνίστημιanistēmito ariseRising up
μάρτυρες martures
N-NPM
μάρτυςmartuswitness[2witnesses
ἄδικοι adikoi
A-NPM
ἄδικοςadikosunjust1 unjust],
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich[3of which
οὐκ ouk
ADV
οὐouno4I did not
ἐγίνωσκον eginōskon
V-IAI-3P
γινώσκωginōskōto know5know
ἠρώτων ērōtōn
N-GPM
ἐρωτάωerōtaōto ask1asking
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –Воздали мне злом за добро и обрекли на забвение душу мою. Воздaша ми2 лук†ваz воз8 бlг†z, и3 безчaдіе души2 моeй. 35,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνταπεδίδοσάν antapedidosan
V-IAI-3P
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayThey recompensed
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
πονηρὰ ponēra
A-APN
πονηρόςponērosevil/badevil
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforfor
καλῶν kalōn
A-GPM
καλόςkalosgood[belly]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀτεκνίαν ateknian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.А я, когда они преследовали меня, облекался в рубище и смирял постом душу мою, и молитва моя в сердце мое возвращалась. Ѓзъ же, внегдA nни2 стужaху ми2, њблачaхсz во врeтище и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 моли1тва моS въ нёдро моE возврати1тсz. 35,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I,
δὲ de
PRT
δέdethenBut I,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
παρενοχλεῖν parenochlein
V-PAR
παρενοχλέωparenochleōto troubletroubling
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐνεδυόμην eneduomēn
V-IMI-1S
ἐνδύωenduōto clotheput on
σάκκον sakkon
N-ASM
σάκκοςsakkossackclothsackcloth.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐταπείνουν etapeinoun
V-IAI-1S
ταπεινόωtapeinoōto humbleI humbled
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
νηστείᾳ nēsteia
N-DSF
νηστείαnēsteiafasting3fasting
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
προσευχή proseuchē
N-NSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2unto
κόλπον kolpon
N-ASM
κόλποςkolposbosom3my bosom
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀποστραφήσεται.     apostrafēsetai
V-FPI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn away1shall be returned].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –Точно ближнему, точно брату своему, угождал я врагам моим; плача и сетуя, смирялся. Ћкw бли1жнему, ћкw брaту нaшему, тaкw ўгождaхъ: ћкw плaчz и3 сётуz, тaкw смирsхсz. 35,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
πλησίον,     plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbora neighbor,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀδελφὸν adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrother[2brother
ἡμέτερον,     hēmeteron
A-ASM
ἡμέτεροςhēmeterosour1to our],
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εὐηρέστουν·     euērestoun
V-IAI-3P
εὐαρεστέωeuaresteōto pleasethey were well-pleasing.
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
πενθῶν penthōn
V-PAPRS
πενθέωpentheōto mournmourning
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκυθρωπάζων,     skuthrōpazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἐταπεινούμην.     etapeinoumēn
V-IMI-1S
ταπεινόωtapeinoōto humbleI humbled myself.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.Но против меня собрались они торжествуя. Собрались нанести мне раны, а я и не ведал того; впали они в раздор и не смягчились. И# на мS возвесели1шасz и3 собрaшасz: собрaшасz на мS р†ны, и3 не познaхъ: раздэли1шасz, и3 не ўмили1шасz. 35,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ηὐφράνθησαν ēufranthēsan
V-API-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebratethey were glad
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνήχθησαν,     sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assemblethey gathered together;
συνήχθησαν sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assemblethey gathered together
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
μάστιγες,     mastiges
N-NPF
μάστιξmastixwhip1whips],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI did not
ἔγνων,     egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowknow;
διεσχίσθησαν dieschisthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounowere not
κατενύγησαν.     katenugēsan
V-API-3P
κατανύσσωkatanussōto piercevexed.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –Искушали меня, насмехались, глумились надо мною, скрежетали зубами своими. И#скуси1ша мS, подражни1ша мS подражнeніемъ, поскрежетaша на мS зубы2 свои1ми. 35,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπείρασάν epeirasan
V-AAI-3P
πειράζωpeirazōto test/temptThey tested
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξεμυκτήρισάν exemuktērisan
V-API-3P
ἐκμυκτηρίζωekmuktērizōto ridiculethey derided
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
μυκτηρισμόν,     muktērismon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ἔβρυξαν ebruxan
V-AAI-3P
βρύχωbruchōto gnashthey gnashed
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀδόντας odontas
N-APM
ὀδούςodoustoothwith their teeth.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!Господи, когда узришь это? Избавь душу мою от злодейства их, от львов единственную мою! ГDи, когдA ќзриши; ўстр0й дyшу мою2 t ѕлодёйства и4хъ, t лє1въ є3динор0дную мою2. 35,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
πότε pote
ADV
πότεpotewhen?when
ἐπόψῃ;     epopsē
V-FMI-2S
ἐπεῖδονepeidonto look upon[Hegai]
ἀποκατάστησον apokatastēson
V-AAM-2S
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restoreRestore
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κακουργίας kakourgias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
λεόντων leontōn
N-GPM
λέωνleōnlion3lions
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μονογενῆ monogenē
A-ASF
μονογενήςmonogenēsunique1my only child].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –Прославлю Тебя в церкви великой, среди множества народа восхвалю Тебя. И#сповёмсz тебЁ въ цRкви мн0зэ, въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz. 35,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall make acknowledgment
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord[before]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκκλησίᾳ ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassembly[2assembly
πολλῇ,     pollē
A-DSF
πολύςpolusmuch1 vast];
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa people[2people
βαρεῖ barei
A-DSM
βάροςbarosburden[void]
αἰνέσω ainesō
V-FAI-1S
αἰνέωaineōto praiseI shall praise
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!Да не торжествуют надо мною враждующие со мной неправедно, ненавидящие меня напрасно и подмигивающие друг другу! Да не возрaдуютсz њ мнЁ враждyющіи ми2 непрaведнw, ненави1дzщіи мS тyне и3 помизaющіи nчи1ма: 35,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotMay [5not
ἐπιχαρείησάν epichareiēsan
V-APO-3P
strong:GV-APO-3Pstrong:GV-APO-3Pstrong:GV-APO-3P 
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ἐχθραίνοντές echthrainontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἀδίκως,     adikōs
ADV
ἀδίκωςadikōsunjustly4unjustly];
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μισοῦντές misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hateones detesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
δωρεὰν dōrean
N-ASF
δωρεάνdōreanfreelywithout a charge,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διανεύοντες dianeuontes
V-PAPRP
διανεύωdianeuōto signifyshunning
ὀφθαλμοῖς.     ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.Ибо со мною говорили они, но в гневе помышляли о коварстве. ћкw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху, и3 на гнёвъ лє1сти помышлsху. 35,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
μὲν men
PRT
μένmenon the other handthen
εἰρηνικὰ eirēnika
A-APN
εἰρηνικόςeirēnikospeaceful[2peaceable
ἐλάλουν elaloun
V-IAI-3P
λαλέωlaleōto speak1they spoke],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ὀργὴν orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathanger
δόλους dolous
N-APM
δόλοςdolosdeceit[2treachery
διελογίζοντο dielogizonto
V-IMI-3P
διαλογίζομαιdialogizomaito reason1they devised].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –Отверзая на меня уста свои, говорили они: "Добро тебе, добро, все видели мы глазами своими!" Разшири1ша на мS ўстA сво‰, рёша: блaгоже, блaгоже, ви1дэша џчи нaши. 35,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπλάτυναν eplatunan
V-AAI-3P
πλατύνωplatunōto widenthey widened
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouth1their mouth].
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayThey said,
εὖγε,     euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
Εὖγε euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
εἶδαν eidan
V-AAI-3P
ὁράωhoraōto see[vexation]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1our eyes]!
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Widziałeś, Panie, nie milcz!Видел и Ты, Господи, да не умолчишь! Господи, не отступи от меня! Ви1дэлъ є3си2, гDи, да не премолчи1ши: гDи, не tступи2 t менє2. 35,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶδες,     eides
V-AAI-2S
εἴδωeidōto knowYou beheld,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
μὴ
ADV
μήnotYou should not
παρασιωπήσῃς,     parasiōpēsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
μὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀποστῇς apostēs
V-AAS-2S
ἀφίστημιafistēmito leaveseparate
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ·     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!Восстань, Господи, и внемли правде моей; Господи, Боже мой заступи меня в тяжбе моей! Востaни, гDи, и3 вонми2 судY моемY, б9е м0й и3 гDи м0й, на прю2 мою2. 35,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξεγέρθητι,     exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwake,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outtake heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto
κρίσει krisei
N-DSF
κρίσιςkrisisjudgmentmy case,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who[3O
κύριός kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord4my lord
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward1to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δίκην dikēn
N-ASF
δίκηdikēcondemnation2my cause]!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –Суди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной! Суди1 ми, гDи, по прaвдэ твоeй, гDи б9е м0й, и3 да не возрaдуютсz њ мнЁ. 35,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρῖνόν krinon
V-AAM-2S
κρίνωkrinōto judgeJudge
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotlet them not
ἐπιχαρείησάν epichareiēsan
V-APO-3P
strong:GV-APO-3Pstrong:GV-APO-3Pstrong:GV-APO-3P 
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”Да не скажут они в сердце своем: "Добро тебе, добро, все нам по душе!" И да не скажут: "Поглотили мы его!" Да не рекyтъ въ сердцaхъ свои1хъ: блaгоже, блaгоже души2 нaшей: нижE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2. 35,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotMay they not say
εἴπαισαν eipaisan
V-APO-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayMay they not say
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearttheir heart,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὖγε euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
Εὖγε euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulour soul.
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotNor
εἴπαισαν eipaisan
V-APO-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saymay they say,
Κατεπίομεν katepiomen
V-AAI-1P
καταπίνωkatapinōto swallowWe swallowed
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –Да постыдятся и посрамятся радующиеся бедам моим! Да облекутся стыдом и срамом превозносящиеся надо мной! Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующіисz ѕлHмъ мои6мъ: да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи на мS. 35,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἰσχυνθείησαν aischuntheiēsan
V-APO-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamedMay they be ashamed,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐντραπείησαν entrapeiēsan
V-APO-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shamemay [4feel remorse
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogether5together
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ἐπιχαίροντες epichairontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
κακοῖς kakois
A-DPM
κακόςkakosevil/harm3my hurts].
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνδυσάσθωσαν endusasthōsan
V-AMM-3P
ἐνδύωenduōto clotheLet [5be clothed in
αἰσχύνην aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshame6shame
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
ἐντροπὴν entropēn
N-ASF
ἐντροπήentropēshame8remorse
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
μεγαλορρημονουντες megalorrēmonountes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3against
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!Да возрадуются и возвеселятся желающие мне оправдания, и говорят желающие мира рабу Его: "Да возвеличится Господь!" Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотsщіи прaвды моеS: и3 да рекyтъ вhну, да возвели1читсz гDь, хотsщіи ми1ра рабY є3гw2. 35,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαλλιάσαιντο agalliasainto
V-AMO-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθείησαν eufrantheiēsan
V-APO-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
θέλοντες thelontes
V-PAPRP
θέλωthelōto will/desirewanting
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰπάτωσαν eipatōsan
V-AAM-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylet say
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
Μεγαλυνθήτω megalunthētō
V-APM-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnify[3be magnified
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord]!
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
θέλοντες thelontes
V-PAPRP
θέλωthelōto will/desirewanting
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
δούλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveof his servant.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.Язык мой будет поучаться правде Твоей, всяк день восхвалять Тебя.И# љзhкъ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хвалЁ твоeй.35,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μελετήσει meletēsei
V-FAI-3S
μελετάωmeletaōto meditate/plotshall meditate upon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἔπαινόν epainon
N-ASM
ἔπαινοςepainospraiseon your high praise.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
CS RU Warsz. King J. 35
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.В конец, слуги Господа Давида, 35 Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.Говорит беззаконный в душе своей о грехах своих, нет страха Божия в сердце его. Глаг0летъ пребеззак0нный согрэшaти въ себЁ: нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма є3гw2: 36,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1The
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
δούλῳ doulō
N-DSM
δοῦλοςdoulosslave[mighty]
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[before]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Φησὶν fēsin
V-PAI-3S
φημίfēmito say[3speaks
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
παράνομος paranomos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
ἁμαρτάνειν hamartanein
V-PAR
ἁμαρτάνωhamartanōto sin6 to sin
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4in
ἑαυτῷ,     heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self5himself];
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
φόβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ἀπέναντι apenanti
ADV
ἀπέναντιapenantioppositebefore
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyehis eyes.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.Ибо слукавил он пред собою, сказав, что познал беззаконие свое и возненавидел. ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ њбрэсти2 беззак0ніе своE, и3 возненави1дэти. 36,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐδόλωσεν edolōsen
V-AAI-3S
δολόωdoloōto distorthe acted treacherously
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoso as
εὑρεῖν heurein
V-AAR
εὑρίσκωheuriskōto find/meetto find out
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesshis lawlessness
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μισῆσαι.     misēsai
V-AAR
μισέωmiseōto hatedetest.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.Слова уст его беззаконие и ложь; не захотел он вразумиться и творить добро. Глаг0лы ќстъ є3гw2 беззак0ніе и3 лeсть: не восхотЁ разумёти є4же ўблажи1ти. 36,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
ῥήματα rēmata
N-NPN
ῥῆμαrēmawordsayings
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthof his mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνομία anomia
N-NSF
ἀνομίαanomialawlessnessare lawlessness
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δόλος,     dolos
N-NSM
δόλοςdolosdeceittreachery;
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe wanted not
ἐβουλήθη eboulēthē
V-API-3S
βούλομαιboulomaito planhe wanted not
συνιέναι sunienai
V-PAR
συνίημιsuniēmito understandto perceive
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀγαθῦναι·     agathunai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –Беззаконие замышлял он на ложе своем; вступал на всяк путь недобрый, и не возненавидел зло. Беззак0ніе помhсли на л0жи своeмъ: предстA всsкому пути2 неблaгу, њ ѕл0бэ же не негодовA. 36,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessness[2lawlessness
διελογίσατο dielogisato
V-AMI-3S
διαλογίζομαιdialogizomaito reason1He reasons]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κοίτης koitēs
N-GSF
κοίτηkoitēbedhis bed;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
παρέστη parestē
V-AAI-3S
παρίστημιparistēmito stand byhe renders
πάσῃ pasē
A-DSF
πᾶςpasallto every
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἀγαθῇ,     agathē
A-DSF
ἀγαθόςagathosgood-doergood;
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
δὲ de
PRT
δέdethenand evil
κακίᾳ kakia
N-DSF
κακίαkakiaeviland evil
οὐ ou
ADV
οὐounohe did not
προσώχθισεν.     prosōchthisen
V-AAI-3S
προσοχθίζωprosochthizōbe angryloath.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.Господи, на Небесах милость Твоя, и истина Твоя – выше облаков; ГDи, на нб7си2 млcть твоS, и3 и4стина твоS до w4блакъ: 36,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2 in
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3the
οὐρανῷ ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheaven4heaven
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1your mercy],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἀλήθειά alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
νεφελῶν·     nefelōn
N-GPF
νεφέληnefelēcloudclouds.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!Правда Твоя, будто горы Божии, суды Твои бездна великая; людей и скот спасаешь Ты, Господи! прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судьбы6 тво‰ бeздна мн0га: человёки и3 скоты2 сп7сeши, гDи. 36,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
δικαιοσύνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessYour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about[Sepharvite]
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountainmountains
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God;
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
κρίματά krimata
N-NPN
κρίμαkrimajudgmentyour judgments
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἄβυσσος abussos
N-NSF
ἄβυσσοςabussosabyss[2abyss
πολλή·     pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch1a vast].
ἀνθρώπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa human[2men
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
κτήνη ktēnē
N-APN
κτῆνοςktēnosanimal4cattle
σώσεις,     sōseis
V-FAI-2S
σῴζωsōzōto save1You shall preserve],
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.Сколь умножил Ты милость Твою, Боже! Сыны человеческие под сенью крыл Твоих безопасны будут. Ћкw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2, б9е: сhнове же человёчестіи въ кр0вэ крил{ твоє1ю надёzтисz и4мутъ. 36,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howHow
ἐπλήθυνας eplēthunas
V-AAI-2S
πληθύνωplēthunōto multiplyyou multiplied
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod;
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoand the
δὲ de
PRT
δέdethenand the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
σκέπῃ skepē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwing4of your wings
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ελπιουσιν elpiousin
V-FAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expect1shall hope].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.Насытятся от изобилия дома Твоего, из потока блаженства напоишь их. Ўпію1тсz t тyка д0му твоегw2, и3 пот0комъ слaдости твоеS напои1ши |. 36,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμεθυσθήσονται methusthēsontai
V-FPI-3P
μεθύωmethuōto get drunkThey shall be intoxicated
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πιότητος piotētos
N-GSF
πιότηςpiotēsrichnessfatness
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[3of the
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof your house;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
χειμάρρουν cheimarroun
A-ASM
χείμαρροςcheimarrosbrook4rushing stream
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
τρυφῆς trufēs
N-GSF
τρυφήtrufēself-indulgence5of your delicacy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ποτιεῖς potieis
V-FAI-2S
ποτίζωpotizōto water1you shall water
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем узрим свет! Ћкw ў тебє2 и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. 36,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
πηγὴ pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowspring
ζωῆς,     zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
φωτί fōti
N-DSN
φῶςfōslightyour light
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὀψόμεθα opsometha
V-FMI-1P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
φῶς.     fōs
N-ASN
φῶςfōslightlight.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!И впредь являй милость Твою познавшим Тебя и правду Твою тем, кто праведен сердцем. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS и3 прaвду твою2 пр†вымъ сeрдцемъ. 36,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαράτεινον parateinon
V-AAM-2S
παρατείνωparateinōto prolongExtend
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
γινώσκουσίν ginōskousin
V-PAPMP
γινώσκωginōskōto knowones knowing
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
εὐθέσι euthesi
A-DPM
εὐθύςeuthusstraightones straight
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ.     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin heart!
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –Да не приблизится ко мне стопа гордеца и рука грешника да не поколеблет меня! Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1житъ менE. 36,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotLet not
ἐλθέτω elthetō
V-AAM-3S
ἔρχομαιerchomaito come/go[3come
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ποὺς pous
N-NSM
πούςpousfoot1 foot
ὑπερηφανίας,     huperēfanias
N-GSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapride2of pride]!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandnor
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhand
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulof sinner
μὴ
ADV
μήnotto shake
σαλεύσαι saleusai
V-AAR
σαλεύωsaleuōto shaketo shake
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.Пали творящие беззакония; низринуты были они, и не встанут.Тaмw пад0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе: и3зриновeни бhша, и3 не возм0гутъ стaти.36,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
ἔπεσον epeson
V-AAI-3P
πίπτωpiptōto collapsethey fell --
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἐργαζόμενοι ergazomenoi
V-PMPRP
ἐργάζομαιergazomaito workworking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν,     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness.
ἐξώσθησαν exōsthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
δύνωνται dunōntai
V-PMS-3P
δύναμαιdunamaibe ableshall they be able
στῆναι.     stēnai
V-AAR
ἵστημιhistēmito standto stand.
CS RU Warsz. King J. 36
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие! Не ревнyй лукaвнующымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе. 37,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Μὴ
ADV
μήnotBe not
παραζήλου parazēlou
V-PAM-2S
παραζηλόωparazēloōto make enviousprovoked to jealousy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πονηρευομένοις ponēreuomenois
V-PMPMP
strong:GV-PMPMPstrong:GV-PMPMPstrong:GV-PMPMP 
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
ζήλου zēlou
N-GSM
ζῆλοςzēloszeal[old]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ποιοῦντας poiountas
V-PAPAP
ποιέωpoieōto do/makeones doing
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἀνομίαν·     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.Ибо, как трава, скоро иссохнут они и, как зеленый злак, скоро увянут. ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ. 37,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about[3as
χόρτος chortos
N-NSM
χόρτοςchortosgrass4grass
ταχὺ tachu
A-NPN
ταχύtachuquickly[bag]
ἀποξηρανθήσονται apoxēranthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
λάχανα lachana
N-NPN
λάχανονlachanonplantvegetation
χλόης chloēs
N-GSF
ΧλόηchloēChloeof tender shoots
ταχὺ tachu
A-NPN
ταχύtachuquickly[bag]
ἀποπεσοῦνται.     apopesountai
V-FMI-3P
ἀποπίπτωapopiptōto fall fromfall away.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!Уповай на Господа и твори добро; водворись на земле, и ты пожнешь богатства ее. Ўповaй на гDа и3 твори2 бlгостhню: и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaтствэ є3S. 37,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔλπισον elpison
V-AAM-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποίει poiei
V-PAM-2S
ποιέωpoieōto do/makeexecute
χρηστότητα chrēstotēta
N-ASF
χρηστότηςchrēstotēskindnessgraciousness!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατασκήνου kataskēnou
V-PAM-2S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellencamp
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoin the
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποιμανθήσῃ poimanthēsē
V-FPI-2S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdyou shall be tended
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
πλούτῳ ploutō
N-DSM
πλοῦτοςploutosrichesits riches.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!Услаждайся Господом, и Он исполнит прошения сердца твоего. Наслади1сz гDеви, и3 дaстъ ти2 прошє1ніz сeрдца твоегw2. 37,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατατρύφησον katatrufēson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoin the
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe should give
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
αἰτήματα aitēmata
N-APN
αἴτημαaitēmarequestrequests
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof your heart.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!Поведай Господу путь свой и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо. Tкрhй ко гDу пyть тв0й и3 ўповaй на него2, и3 т0й сотвори1тъ. 37,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀποκάλυψον apokalupson
V-AAM-2S
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealReveal
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδόν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadyour way,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔλπισον elpison
V-AAM-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expecthope
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/makewill act.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.И соделает ясной, как свет, правду твою и судьбу твою – как полдень. И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2 и3 судьбY твою2 ћкw полyдне. 37,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξοίσει exoisei
V-FAI-3S
ἐκφέρωekferōto bring/carry outhe shall bring forth
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
φῶς fōs
N-ASN
φῶςfōslight3light
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness1your righteousness],
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentyour practice
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
μεσημβρίαν.     mesēmbrian
N-ASF
μεσημβρίαmesēmbrianoon/southat midday.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!Повинись пред Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем, человеку, творящему беззакония. Повини1сz гDеви и3 ўмоли2 є3го2. Не ревнyй спёющему въ пути2 своeмъ, человёку творsщему законопреступлeніе. 37,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑποτάγηθι hupotagēthi
V-AAM-2S
ὑποτάσσωhupotassōto subjectSubmit
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἱκέτευσον hiketeuson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μὴ
ADV
μήnotBe not
παραζήλου parazēlou
V-PAM-2S
παραζηλόωparazēloōto make enviousprovoked to jealousy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κατευοδουμένῳ kateuodoumenō
V-PMPMS
strong:GV-PMPMSstrong:GV-PMPMSstrong:GV-PMPMS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[5in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroad6his way
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among1by
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa human2a man
ποιοῦντι poiounti
V-PAPMS
ποιέωpoieōto do/make3doing
παρανομίας.     paranomias
N-APF
παρανομίαparanomialawlessness4unlawfulness]!
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!Отложи гнев и оставь ярость. Не подражай делам лукавых! Престaни t гнёва и3 њстaви ћрость: не ревнyй, є4же лукaвновати, 37,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαῦσαι pausai
V-AMM-2S
παύωpauōto ceaseCease
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ὀργῆς orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathanger,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγκατάλιπε enkatalipe
V-AAM-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
θυμόν,     thumon
N-ASM
θυμόςthumoswrathrage!
μὴ
ADV
μήnotBe not
παραζήλου parazēlou
V-PAM-2S
παραζηλόωparazēloōto make enviousprovoked to jealousy
ὥστε hōste
CONJ
ὥστεhōstesoso as to
πονηρεύεσθαι·     ponēreuesthai
V-PMR
strong:GV-PMRstrong:GV-PMRstrong:GV-PMR 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.Ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю. занE лукaвнующіи потребsтсz, терпsщіи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю. 37,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
πονηρευόμενοι ponēreuomenoi
V-PMPRP
strong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRP 
ἐξολεθρευθήσονται,     exolethreuthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whobut the ones
δὲ de
PRT
δέdethenbut the ones
ὑπομένοντες hupomenontes
V-PAPRP
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewaiting on
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κληρονομήσουσιν klēronomēsousin
V-FAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearthland.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.Еще немного, и не станет грешника; искать будешь место, где был он, и не найдешь. И# є3щE мaлw, и3 не бyдетъ грёшника: и3 взhщеши мёсто є3гw2 и3 не њбрsщеши. 37,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet
ὀλίγον oligon
A-ASM
ὀλίγοςoligoslittle/fewin a short ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑπάρξῃ huparxē
V-AAS-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἁμαρτωλός,     hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful1 sinner];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζητήσεις zētēseis
V-FAI-2S
ζήτησιςzētēsiscontroversy[loathsome]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacehis place,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εὕρῃς·     heurēs
V-AAS-2S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall you find it.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим. Кр0тцыи же наслёдzтъ зeмлю и3 насладsтсz њ мн0жествэ ми1ра. 37,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
πραεῖς praeis
A-NPM
πραΰςprausgentlegentle
κληρονομήσουσιν klēronomēsousin
V-FAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατατρυφήσουσιν katatrufēsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudean abundance
εἰρήνης.     eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими. Назирaетъ грёшный првdнаго и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми: 37,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρατηρήσεται paratērēsetai
V-FMI-3S
παρατηρέωparatēreōto observe[3shall closely watch
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
ἁμαρτωλὸς hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βρύξει bruxei
V-FAI-3S
βρύχωbruchōto gnashshall gnash
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2over
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀδόντας odontas
N-APM
ὀδούςodoustooth1his teeth].
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.Но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его. гDь же посмэeтсz є3мY, занE прозирaетъ, ћкw пріи1детъ дeнь є3гw2. 37,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐκγελάσεται ekgelasetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
προβλέπει problepei
V-PAI-3S
προβλέπωproblepōto foresee/planhe foresees
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[2will come

T-NSF
hothe/this/who 
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday1his day].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтоб низринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем. Мeчь и3звлек0ша грBшницы, напрzг0ша лyкъ св0й, низложи1ти ўб0га и3 ни1ща, заклaти пр†выz сeрдцемъ. 37,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiasword[4 broadsword
ἐσπάσαντο espasanto
V-AMI-3P
σπάωspaōto draw3unsheathed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
ἁμαρτωλοί,     hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinners];
ἐνέτειναν eneteinan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowtheir bow
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
καταβαλεῖν katabalein
V-AAR
καταβάλλωkataballōto lay/throw downto throw down
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητα,     penēta
N-ASM
πένηςpenēspoorneedy,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σφάξαι sfaxai
V-AAR
σφάζωsfazōto slaughterto slay
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
εὐθεῖς eutheis
A-APM
εὐθύςeuthusstraightstraight
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ·     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin heart.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся. Мeчь и4хъ да вни1детъ въ сердцA и4хъ, и3 лyцы и4хъ да сокрушaтсz. 37,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
ῥομφαία romfaia
N-NSF
ῥομφαίαromfaiasword[2their broadsword
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσέλθοι eiselthoi
V-AAO-3S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter1May] enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiahearttheir hearts;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
τόξα toxa
N-NPN
τόξονtoxonbow[2their bows
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συντριβείησαν.     suntribeiēsan
V-APO-3P
συντρίβωsuntribōto break1may] be broken.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников. Лyчше мaлое првdнику, пaче богaтства грёшныхъ мн0га. 37,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρεῖσσον kreisson
A-NSN
κρείσσωνkreissōngreaterBetter
ὀλίγον oligon
A-NSN
ὀλίγοςoligoslittle/fewa little
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
δικαίῳ dikaiō
A-DSM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
πλοῦτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosriches[2riches
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful3of sinners
πολύν·     polun
A-ASM
πολύςpolusmuch1many].
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь. ЗанE мы6шцы грёшныхъ сокрушaтсz, ўтверждaетъ же првdныz гDь. 37,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
βραχίονες brachiones
N-NPM
βραχίωνbrachiōnarmarms
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulof sinners
συντριβήσονται,     suntribēsontai
V-FPI-3P
συντρίβωsuntribōto breakshall be broken;
ὑποστηρίζει hupostērizei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
δὲ de
PRT
δέdethen1but
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who5the
δικαίους dikaious
A-APM
δίκαιοςdikaiosjust6just
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord3 lord].
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится. Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ. 37,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγινώσκει ginōskei
V-PAI-3S
γινώσκωginōskōto knowlord knows
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord knows
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadways
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἀμώμων,     amōmōn
A-GPM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblemished;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
κληρονομία klēronomia
N-NSF
κληρονομίαklēronomiainheritancetheir inheritance
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age4eon
ἔσται·     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.Не посрамятся они во время лютое и в дни голода насытятся, а грешники погибнут. Не постыдsтсz во врeмz лю1тое и3 во днeхъ глaда насhтzтсz, ћкw грBшницы поги1бнутъ. 37,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounoThey will not
καταισχυνθήσονται kataischunthēsontai
V-FPI-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right time[2time
πονηρῷ ponērō
A-DSM
πονηρόςponērosevil/bad1a bad],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
λιμοῦ limou
N-GSM
λιμόςlimoshungerof hunger
χορτασθήσονται.     chortasthēsontai
V-FPI-3P
χορτάζωchortazōto feedthey shall be filled.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым исчезнут. Врази1 же гDни, кyпнw прослaвитисz и5мъ и3 вознести1сz, и3счезaюще ћкw дhмъ и3счез0ша. 37,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners
ἀπολοῦνται,     apolountai
V-FMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroyshall be destroyed.
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoAnd the
δὲ de
PRT
δέdethenAnd the
ἐχθροὶ echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemyenemies
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogetherat the same time
τῷ
T-DSN
hothe/this/whoin
δοξασθῆναι doxasthēnai
V-APR
δοξάζωdoxazōto glorifytheir being glorified
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψωθῆναι hupsōthēnai
V-APR
ὑψόωhupsoōto lift upexalted,
ἐκλιπόντες eklipontes
V-AAPRP
ἐκλείπωekleipōto fail[4vanishing
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about2as
καπνὸς kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmoke3smoke
ἐξέλιπον.     exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail1vanished].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает. Заeмлетъ грёшный и3 не возврати1тъ: првdный же щeдритъ и3 даeтъ. 37,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδανείζεται daneizetai
V-PPI-3S
δανείζωdaneizōto lend/borrow[3borrows
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
ἁμαρτωλὸς hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounodoes not
ἀποτείσει,     apoteisei
V-FAI-3S
ἀποτίνωapotinōto repaypay ;
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustjust
οἰκτίρει oiktirei
V-PAI-3S
οἰκτείρωoikteirōto have compassionpities,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διδοῖ·     didoi
V-PAI-3S
δίδωμιdidōmito givegives.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.Кто благословляет Его, наследуют землю, а кто проклянет Его – истребится. Ћкw благословsщіи є3го2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщіи же є3го2 потребsтсz. 37,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
εὐλογοῦντες eulogountes
V-PAPRP
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessing
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κληρονομήσουσι klēronomēsousi
V-FAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland;
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
καταρώμενοι katarōmenoi
V-PMPRP
καταράομαιkataraomaito curseones cursing
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξολεθρευθήσονται.     exolethreuthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника. T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz, и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. 37,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρὰ para
PREP
παράparafrom/with/beside[5by
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord6 lord
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1The
διαβήματα diabēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa human3of a man
κατευθύνεται,     kateuthunetai
V-PPI-3S
κατευθύνωkateuthunōto guide4 straightened out];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroad[2his way
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θελήσει·     thelēsei
V-FAI-3S
θέλωthelōto will/desire1he shall want]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.Когда праведный упадет – не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его. є3гдA падeтъ, не разбіeтсz, ћкw гDь подкрэплsетъ рyку є3гw2. 37,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)Whenever
πέσῃ,     pesē
V-FMI-2S
πίπτωpiptōto collapsehe shall fall
οὐ ou
ADV
οὐounohe will not
καταραχθήσεται,     katarachthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἀντιστηρίζει antistērizei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandto his hand.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба. Ю#нёйшій бhхъ, и4бо состарёхсz, и3 не ви1дэхъ првdника њстaвлена, нижE сёмене є3гw2 просsща хлёбы. 37,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνεώτερος neōteros
A-NSMC
νέοςneosnew[2younger
ἐγενόμην egenomēn
V-AMI-1S
γίνομαιginomaito be1I was ]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γὰρ gar
PRT
γάρgarforand
ἐγήρασα egērasa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[3not
εἶδον eidon
V-AAI-3P
εἴδωeidōto know1I beheld
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjust2 just]
ἐγκαταλελειμμένον enkataleleimmenon
V-RMPAS
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindbeing abandoned,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedhis seed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ζητοῦν zētoun
V-PAPAS
ζητέωzēteōto seekseeking
ἄρτους·     artous
N-APM
ἄρτοςartosbreadbread loaves.
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –Всегда милостив и взаймы дает праведный, и потомство его благословенно будет. Вeсь дeнь ми1луетъ и3 взаи1мъ даeтъ првdный, и3 сёмz є3гw2 во бlгословeніе бyдетъ. 37,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall[6 entire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday7day
ἐλεᾷ elea
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
δανείζει,     daneizei
V-PAI-3S
δανείζωdaneizōto lend/borrow5lends
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1The
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedhis seed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
εὐλογίαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraise3a blessing
ἔσται.     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
37 B27 Tłum. GrEn. Толк. Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz въ вёкъ вёка. 37,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔκκλινον ekklinon
V-AAM-2S
ἐκκλίνωekklinōto turn fromTurn aside
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κακοῦ kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποίησον poiēson
V-AAM-2S
ποιέωpoieōto do/makedo
ἀγαθὸν agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατασκήνου kataskēnou
V-PAM-2S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellencamp
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος·     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon!
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.Ибо Господь любит правду и не оставит праведных Своих; вовеки невридимы будут; а беззаконников изгонит Он, и потомство нечестивых истребится. Ћкw гDь лю1битъ сyдъ и3 не њстaвитъ прпdбныхъ свои1хъ: во вёкъ сохранsтсz: беззакHнницы же и3зженyтсz, и3 сёмz нечести1выхъ потреби1тсz. 37,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἀγαπᾷ agapa
V-PAI-3S
ἀγαπάωagapaōto loveloves
κρίσιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmentequity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoshall not
ἐγκαταλείψει enkataleipsei
V-FAI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὁσίους hosious
A-APM
ὅσιοςhosiosholyhis sacred ones;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
φυλαχθήσονται.     fulachthēsontai
V-FPI-3P
φυλάσσωfulassōto keep/guardthey shall be guarded.
ἄνομοι anomoi
A-NPM
ἄνομοςanomoslawlessBut lawless ones
δὲ de
PRT
δέdethenBut lawless ones
ἐκδιωχθήσονται,     ekdiōchthēsontai
V-FPI-3P
ἐκδιώκωekdiōkōto persecuteshall be driven out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σπέρμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
ἀσεβῶν asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyof impious
ἐξολεθρευθήσεται·     exolethreuthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней. Првdницы же наслёдzтъ зeмлю и3 вселsтсz въ вёкъ вёка на нeй. 37,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδίκαιοι dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
δὲ de
PRT
δέdethenBut just
κληρονομήσουσι klēronomēsousi
V-FAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall inherit
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατασκηνώσουσιν kataskēnōsousin
V-FAI-3P
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellencamp
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageof eon
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.Уста праведного поучаться будут премудрости, и язык его возвестит правду. ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. 37,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPστόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouthmouth
δικαίου dikaiou
A-GSM
δίκαιοςdikaiosjustof just
μελετήσει meletēsei
V-FAI-3S
μελετάωmeletaōto meditate/plotshall meditate upon
σοφίαν,     sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguehis tongue
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λαλήσει lalēsei
V-FAI-3S
λαλέωlaleōto speakshall speak
κρίσιν·     krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmentequity.
 
31 Tłum. GrEn. Толк. Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.Закон Бога его в сердце у него и не споткнутся стопы его. Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2. 37,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
νόμος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawlaw
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof his God
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[2shall not
ὑποσκελισθήσεται huposkelisthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
διαβήματα diabēmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.Следит грешник за праведным и стремится умертвить его. Сматрsетъ грёшный првdнаго и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3го2: 37,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατανοεῖ katanoei
V-PAI-3S
κατανοέωkatanoeōto observe[3contemplates
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
ἁμαρτωλὸς hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζητεῖ zētei
V-PAI-3S
ζητέωzēteōto seekseeks
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
θανατῶσαι thanatōsai
V-AAR
θανατόωthanatoōto killto kill him.
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
33 Tłum. GrEn. Толк. A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –Но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему. гDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2, нижE њсyдитъ є3го2, є3гдA сyдитъ є3мY. 37,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐγκαταλίπῃ enkatalipē
V-AAS-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindshall abandon
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhis hands,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταδικάσηται katadikasētai
V-AMS-3S
καταδικάζωkatadikazōto condemnshould he condemn
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
κρίνηται krinētai
V-AMS-3S
κρίνωkrinōto judgehe should judge
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
34 Tłum. GrEn. Толк. Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.Надейся на Господа, храни путь Его, и возвысит Он тебя, да наследуешь землю; и погибель грешников узришь. Потерпи2 гDа и3 сохрани2 пyть є3гw2, и3 вознесeтъ тS є4же наслёдити зeмлю: внегдA потреблsтисz грёшникwмъ, ќзриши. 37,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπόμεινον hupomeinon
V-AAM-2S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureWait
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoon the
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φύλαξον fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardguard
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadhis way!
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψώσει hupsōsei
V-FAI-3S
ὑψόωhupsoōto lift uphe shall exalt
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατακληρονομῆσαι kataklēronomēsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
γῆν·     gēn
N-ASF
γῆearthland,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐξολεθρεύεσθαι exolethreuesthai
V-PMR
strong:GV-PMRstrong:GV-PMRstrong:GV-PMR 
ἁμαρτωλοὺς hamartōlous
A-APM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinners
ὄψῃ.     opsē
V-FMI-2S
ὁράωhoraōto see1you will see].
 
35 Tłum. GrEn. Толк. Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, как кедры ливанские. Ви1дэхъ нечести1ваго превозносsщасz и3 вhсzщасz ћкw кeдры лів†нскіz: 37,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶδον eidon
V-AAI-3P
εἴδωeidōto knowI beheld
ἀσεβῆ asebē
A-ASM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
ὑπερυψούμενον huperupsoumenon
V-PPPAS
ὑπερυψόωhuperupsoōto exaltbeing greatly exalted,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπαιρόμενον epairomenon
V-PPPAS
ἐπαίρωepairōto lift upbeing lifted up
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κέδρους kedrous
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Λιβάνου·     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
 
36 Tłum. GrEn. Толк. I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.Прошел мимо – и нет его; искал я его, и не нашел места, где был он. и3 мимоид0хъ, и3 сE, не бЁ, и3 взыскaхъ є3го2, и3 не њбрётесz мёсто є3гw2. 37,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρῆλθον,     parēlthon
V-AAI-3P
παρέρχομαιparerchomaito pass byI went by,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe was not.
ἦν,     ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐζήτησα ezētēsa
V-AAI-1S
ζητέωzēteōto seekI sought
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[2was not
εὑρέθη heurethē
V-API-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meet3found
ho
T-NSM
hothe/this/who 
τόπος topos
N-NSM
τόποςtoposplace1his place].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном. Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw є4сть њстaнокъ человёку ми1рну. 37,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφύλασσε fulasse
V-PAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardGuard
ἀκακίαν akakian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
εὐθύτητα,     euthutēta
N-ASF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessstraightness!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐγκατάλειμμα enkataleimma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[2man
εἰρηνικῷ·     eirēnikō
A-DSM
εἰρηνικόςeirēnikospeaceful1for peaceable].
 
38 Tłum. GrEn. Толк. Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится. БеззакHнницы же потребsтсz вкyпэ: њстaнцы же нечести1выхъ потребsтсz. 37,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
παράνομοι paranomoi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἐξολεθρευθήσονται exolethreuthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
αὐτό,     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoof the
ἐγκαταλείμματα enkataleimmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἀσεβῶν asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
ἐξολεθρευθήσονται.     exolethreuthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
 
39 Tłum. GrEn. Толк. A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.Господь спасает праведников, Он их Защитник во время скорби. Сп7сeніе же првdныхъ t гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби: 37,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσωτηρία sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvationBut deliverance
δὲ de
PRT
δέdethenBut deliverance
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
δικαίων dikaiōn
A-GPM
δίκαιοςdikaiosjustjust
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideby
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπερασπιστὴς huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime
θλίψεως,     thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof affliction.
 
40 Tłum. GrEn. Толк. I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него.и3 пом0жетъ и5мъ гDь и3 и3збaвитъ и5хъ, и3 и4зметъ и5хъ t грBшникъ и3 сп7сeтъ и5хъ, ћкw ўповaша на него2.37,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
βοηθήσει boēthēsei
V-FAI-3S
βοηθέωboētheōto help[2shall help
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥύσεται rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescueshall rescue
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελεῖται exeleitai
V-FMI-3S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selecthe shall take
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromaway from
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σώσει sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto savehe shall deliver
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἤλπισαν ēlpisan
V-AAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectthey hoped
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nieprzyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwanie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej pamięć trwała wśród potomnych (13-15).
48 (47)1 Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębokiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufających w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią (12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać panowaniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy będzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).
49 (48)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –