MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)

CS RU Warsz. King J. 37
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.Псалом Давида, в воспоминание о субботе, 37 Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ 2 Tłum. GrEn. Толк. Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня во гневе Твоем! ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE: 38,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
ἀνάμνησιν anamnēsin
N-ASF
ἀνάμνησιςanamnēsisremembrance[El-paran]
περὶ peri
PREP
περίperiabout[Mebunnai]
σαββάτου.     sabbatou
N-GSN
σάββατονsabbatonSabbath[portion]
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μὴ
ADV
μήnotlet not
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrathyour rage
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐλέγξῃς elegxēs
V-AAS-2S
ἐλέγχωelenchōto rebukereprove
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathyour anger
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
παιδεύσῃς paideusēs
V-AAS-2S
παιδεύωpaideuōto instructcorrect
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –Ибо стрелы Твои вонзились в меня и наложил Ты на меня руку Твою. ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. 38,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
βέλη belē
N-NPN
βέλοςbelosarrowyour arrows
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐνεπάγησάν enepagēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεστήρισας epestērisas
V-AAI-2S
ἐπιστηρίζωepistērizōto strengthen[2stayed
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χεῖρά cheira
N-ASF
χείρcheirhand1your hand].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костeхъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ. 38,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἴασις iasis
N-NSF
ἴασιςiasishealinghealing
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σαρκί sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshmy flesh
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
οργης orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathof your anger;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
εἰρήνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ὀστέοις osteois
N-DPN
ὀστέονosteonbonemy bones
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἁμαρτιῶν hamartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinof my sins.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое, отяготели на мне. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. 38,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἀνομίαι anomiai
N-NPF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawless deeds
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὑπερῆραν huperēran
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadmy head;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
φορτίον fortion
N-ASN
φορτίονfortionburden[2load
βαρὺ baru
A-ASN
βαρύςbarusweighty1a heavy]
ἐβαρύνθησαν ebarunthēsan
V-API-3P
βαρύνωbarunōto weigh downthey were oppressed
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.Смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA безyміz моегw2. 38,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροσώζεσαν prosōzesan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ἐσάπησαν esapēsan
V-AAI-3P
σήπωsēpōto rot4fester
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μώλωπές mōlōpes
N-NPM
μώλωψmōlōpswound1My stripes]
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀφροσύνης afrosunēs
N-GSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessof my folly.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.Пострадал я и согнулся до земли, сетуя, весь день ходил; Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ: 38,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐταλαιπώρησα etalaipōrēsa
V-AAI-1S
ταλαιπωρέωtalaipōreōto grieveI was in misery
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατεκάμφθην katekamfthēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
τέλους,     telous
N-GSN
τέλοςtelosgoal/taxend.
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallAll
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
σκυθρωπάζων skuthrōpazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐπορευόμην.     eporeuomēn
V-IMI-1S
πορεύωporeuōto go1I went].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему. ћкw лsдвіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. 38,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ψύαι psuai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπλήσθησαν eplēsthēsan
V-API-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillwere filled
ἐμπαιγμῶν,     empaigmōn
N-GPM
ἐμπαιγμόςempaigmosjeering[cause]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἴασις iasis
N-NSF
ἴασιςiasishealinghealing
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σαρκί sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshmy flesh.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. 38,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκακώθην ekakōthēn
V-API-1S
κακόωkakoōto harmI was afflicted with evil
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐταπεινώθην etapeinōthēn
V-API-1S
ταπεινόωtapeinoōto humblehumbled,
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntileven unto
σφόδρα,     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly.
ὠρυόμην ōruomēn
V-IMI-1S
ὠρύομαιōruomaito roarI roared
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
στεναγμοῦ stenagmou
N-GSM
στεναγμόςstenagmosgroanmoaning
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof my heart.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебя не утаятся. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебє2 не ўтаи1сz. 38,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall

T-NSF
hothe/this/who 
ἐπιθυμία epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesiremy desire;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
στεναγμός stenagmos
N-NSM
στεναγμόςstenagmosgroanmy moaning
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἐκρύβη.     ekrubē
V-API-3S
κρύπτωkruptōto hide[Telem]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. 38,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartMy heart
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐταράχθη,     etarachthē
V-API-3S
ταράσσωtarassōto troubledisturbed;
ἐγκατέλιπέν enkatelipen
V-AAI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behind[2abandoned
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]

T-NSF
hothe/this/who 
ἰσχύς ischus
N-NSF
ἰσχύςischusstrength1my strength];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
φῶς fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof my eyes,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
αὐτὸ auto
D-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounois not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою, и оставили меня; Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. 38,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
φίλοι filoi
A-NPM
φίλοςfilosfriendly/friendMy friends
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy neighbors
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἤγγισαν ēngisan
V-AAI-3P
ἐγγίζωengizōto come nearapproached
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν,     estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standstood;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἔγγιστά engista
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
μακρόθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afar3afar off
ἔστησαν·     estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito stand1stood].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.и ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в лукавстве всяк день изощрялись. И# бли1жніи мои2 tдалeче менє2 стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2: и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. 38,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξεβιάσαντο exebiasanto
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek2seeking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul3my life];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seekones seeking
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κακά kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmbad
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐλάλησαν elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakspoke
ματαιότητας mataiotētas
N-APF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfollies;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δολιότητας doliotētas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall3 entire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday4day
ἐμελέτησαν.     emeletēsan
V-AAI-3P
μελετάωmeletaōto meditate/plot1they meditated].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.А я, как глухой, не слышал и, как немой, не отверзал уст своих; Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ: 38,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I,
δὲ de
PRT
δέdethenBut I,
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
κωφὸς kōfos
A-NSM
κωφόςkōfosdeaf/mutea deaf-mute,
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἤκουον ēkouon
V-IAI-3P
ἀκούωakouōto hearhear;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ἄλαλος alalos
A-NSM
ἄλαλοςalalosmuteone speechless
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἀνοίγων anoigōn
V-PAPRS
ἀνοίγωanoigōto openopening
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthhis mouth.
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.и был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения. и3 бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. 38,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγενόμην egenomēn
V-AMI-1S
γίνομαιginomaito beI became
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἀκούων akouōn
V-PAPRS
ἀκούωakouōto hearhearing,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχων echōn
V-PAPRS
ἔχωechōto have/behaving
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouth3his mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐλεγμούς.     elegmous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи, Боже мой. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е м0й. 38,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σοί,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἤλπισα·     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped.
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἰσακούσῃ,     eisakousē
V-AAS-3S
εἰσακούωeisakouōto listen towill hear,
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”Сказал я: "Да не порадуются враги мои!”, ибо, когда поколебались стопы мои, они надо мною превозносились. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютмисz врази2 мои2: и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. 38,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI spoke,
Μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
ἐπιχαρῶσίν epicharōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemies],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
σαλευθῆναι saleuthēnai
V-APR
σαλεύωsaleuōto shakeshaking
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootof my feet
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ἐμεγαλορρημόνησαν.     emegalorrēmonēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. 38,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
μάστιγας mastigas
N-APF
μάστιξmastixwhip3whips
ἕτοιμος,     hetoimos
A-NSM
ἕτοιμοςhetoimosready1 prepared],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἀλγηδών algēdōn
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[3before
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός.     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.Беззаконие мое поведаю всем, и помышлять буду о грехе моем. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. 38,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawlessness
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy lawlessness
ἀναγγελῶ anangelō
V-FAI-1S
ἀναγγέλλωanangellōto reportwill announce;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεριμνήσω merimnēsō
V-FAI-1S
μεριμνάωmerimnaōto worryI will be anxious
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forconcerning
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sin.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно. Врази1 же мои2 живyтъ и3 ўкрэпи1шасz пaче менє2, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды: 38,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
δὲ de
PRT
δέdethenBut
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ζῶσιν zōsin
V-PAI-3P
ζάωzaōto livelive,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κεκραταίωνται kekrataiōntai
V-RMI-3P
κραταιόωkrataioōto strengthenare fortified
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
ἐμέ,     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiply[5multiply
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
μισοῦντές misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hate2ones detesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀδίκως·     adikōs
ADV
ἀδίκωςadikōsunjustly4unjustly].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому. воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ благостhню. 38,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ἀνταποδιδόντες antapodidontes
V-PAPRP
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayones recompensing
κακὰ kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmbad
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforfor
ἀγαθῶν agathōn
A-GPM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ἐνδιέβαλλόν endieballon
V-IAI-3P
strong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3P 
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐπεὶ epei
CONJ
ἐπείepeisincewhen
κατεδίωκον katediōkon
V-IAI-3P
καταδιώκωkatadiōkōto seekthey pursued
δικαιοσύνην,     dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
[καὶ     kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀπέρριψάν aperripsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἀγαπητὸν agapēton
A-ASM
ἀγαπητόςagapētosbeloved[Abidan]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about[Sepharvite]
νεκρὸν nekron
N-ASM
νεκρόςnekrosdead[to remain]
ἐβδελυγμένον.]     ebdelugmenon
V-RMPAS
βδελύσσομαιbdelussomaito abhor[fine linen]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня! Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менє2: 38,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἐγκαταλίπῃς enkatalipēs
V-AAS-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἀποστῇς apostēs
V-AAS-2S
ἀφίστημιafistēmito leaveseparate
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ·     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!Приди на помощь мне, Господи спасающий меня!вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.38,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outTake heed
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
βοήθειάν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelpmy help,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationof my deliverance!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 38
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.В конец, Идифуму, песнь Давида, 38 Въ конeцъ, їдіfyму, пёснь дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.Сказал я: "Буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим". Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною. Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, внегдA востaти грёшному предо мн0ю. 39,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ιδιθουν·     idithoun
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ᾠδὴ ōdē
N-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Φυλάξω fulaxō
V-FAI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardI shall guard
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ὁδούς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadmy ways
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnot[2to not sin
ἁμαρτάνειν hamartanein
V-PAR
ἁμαρτάνωhamartanōto sin[2to not sin
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐθέμην ethemēn
V-AMI-1S
τίθημιtithēmito placeI put
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
στόματί stomati
N-DSN
στόμαstomamouth[2for my mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φυλακὴν fulakēn
N-ASF
φυλακήfulakēprison/watch1a guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhile
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
συστῆναι sustēnai
V-AAR
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commend[2stood
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἁμαρτωλὸν hamartōlon
A-ASM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful1sinner]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.Онемел я, смирился, умолк, утратив блага, и снова скорбь овладела мной. Њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмолчaхъ t бл†гъ, и3 болёзнь моS њбнови1сz. 39,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκωφώθην ekōfōthēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐταπεινώθην etapeinōthēn
V-API-1S
ταπεινόωtapeinoōto humblehumbled
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσίγησα esigēsa
V-AAI-1S
σιγάωsigaōbe silentquiet
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ἀγαθῶν,     agathōn
A-GPM
ἀγαθόςagathosgood-doergood ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἄλγημά algēma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνεκαινίσθη.     anekainisthē
V-API-3S
ἀνακαινίζωanakainizōto restorewas renewed.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим: Согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: 39,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐθερμάνθη ethermanthē
V-API-3S
θερμαίνωthermainōto warm[2heated

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1My heart]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐντός entos
ADV
ἐντόςentosinsidewithin
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μελέτῃ meletē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκκαυθήσεται ekkauthēsetai
V-FPI-3S
ἐκκαίωekkaiōbe enflamed[2would burn away
πῦρ.     pur
N-ASN
πῦρpurfire1a fire];
ἐλάλησα elalēsa
V-AAI-1S
λαλέωlaleōto speakI spoke
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
γλώσσῃ glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно, да уразумею, что еще остается мне. скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да разумёю, что2 лишaюсz ѓзъ. 39,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΓνώρισόν gnōrison
V-AAM-2S
γνωρίζωgnōrizōto make knownMake known
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πέρας peras
N-NSN
πέραςperasendmy limit!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἀριθμὸν arithmon
N-ASM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof my days,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewhat
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
γνῶ gnō
V-AAS-1S
γινώσκωginōskōto knowI should know
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὑστερῶ husterō
V-PAI-1S
ὑστερέωhustereōto lackI lack.
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weto me,
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!Словно пядью, измерил Ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред Тобою. Впрочем, все суета, всяк человек живущий! СE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA всsкъ человёкъ живhй. 39,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
παλαιστὰς palaistas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
ἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito place1you established]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradayfor my days;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπόστασίς hupostasis
N-NSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essencemy essence
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
οὐθὲν outhen
A-NSN
οὐδείςoudeisno onenothing
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverFurthermore,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
σύμπαντα sumpanta
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
ματαιότης,     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutility5 folly
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1for every
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human2man
ζῶν.     zōn
V-PAPRS
ζάωzaōto live3living].
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –Подобно призраку, ходит человек, но напрасно суетится, собирает сокровища и не знает, кому достанутся они. U%бо w4бразомъ х0дитъ человёкъ, nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ, и3 не вёсть, комY соберeтъ |. 39,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμέντοιγε mentoige
PRT
strong:GPRTstrong:GPRTstrong:GPRT 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3with
εἰκόνι eikoni
N-DSF
εἰκῇeikēin vain[violence]
διαπορεύεται diaporeuetai
V-PMI-3S
διαπορεύωdiaporeuōto go through2travels
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man],
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverexcept,
μάτην matēn
ADV
μάτηνmatēnin vain[2in folly
ταράσσονται·     tarassontai
V-PPI-3P
ταράσσωtarassōto trouble1he is disturbed].
θησαυρίζει thēsaurizei
V-PAI-3S
θησαυρίζωthēsaurizōto store upHe treasures up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
οὐ ou
ADV
οὐounodoes not
γινώσκει ginōskei
V-PAI-3S
γινώσκωginōskōto knowknow
τίνι tini
I-DSN
τιςtisonewhy
συνάξει sunaxei
V-FAI-3S
συνάγωsunagōto assemblehe shall gather
αὐτά.     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.А ныне кто надежда моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою создано естество мое. И# нн7э кто2 терпёніе моE; не гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебє2 є4сть. 39,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewhat

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπομονή hupomonē
N-NSF
ὑπομονήhupomonēperseveranceof my endurance --
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotis it not
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος;     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandEven

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπόστασίς hupostasis
N-NSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essencemy support
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/beside[2from
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.От беззаконий моих избавь меня! На поношение безумцу Ты отдал меня. T всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поношeніе безyмному дaлъ мS є3си2. 39,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἀνομιῶν anomiōn
N-GPF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawless deeds
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescue
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὄνειδος oneidos
N-ASN
ὄνειδοςoneidosdisgrace[3for scorn
ἄφρονι afroni
A-DSM
ἄφρωνafrōnfoolish4to fool
ἔδωκάς edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito give1You gave
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –Онемел я и не отверзал уст своих, ибо Ты этого возжелал. Њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. 39,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκωφώθην ekōfōthēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI did not
ἤνοιξα ēnoixa
V-AAI-1S
ἀνοίγωanoigōto openopen
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthmy mouth,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ποιησας poiēsas
V-AAPRS
ποιέωpoieōto do/makedid .
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Odejmij ode mnie chłosty twoje!Отведи от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я изнемог. Tстaви t менє2 р†ны тво‰: t крёпости бо руки2 твоеS ѓзъ и3счез0хъ. 39,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπόστησον apostēson
V-AAM-2S
ἀφίστημιafistēmito leaveAbstain
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom[2from
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
μάστιγάς mastigas
N-APF
μάστιξmastixwhip1your whips];
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἰσχύος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengthstrength
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
χειρός cheiros
N-GSF
χείρcheirhandof your hand
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/we3me
ἐξέλιπον.     exelipon
V-AAI-1S
ἐκλείπωekleipōto failfailed.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.Обличая беззакония, поучал Ты человека и непрочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем суетен всяк человек. Во њбличeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка, и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ человёкъ. 39,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongWith
ἐλεγμοῖς elegmois
N-DPM
strong:GN-DPMstrong:GN-DPMstrong:GN-DPM 
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
ἐπαίδευσας epaideusas
V-AAI-2S
παιδεύωpaideuōto instructyou corrected
ἄνθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέτηξας exetēxas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ἀράχνην arachnēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχὴν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1his life];
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverbesides --
μάτην matēn
ADV
μάτηνmatēnin vain[3is folly
ταράσσεται tarassetai
V-FMI-3S
ταράσσωtarassōto trouble[Nebo]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1every
ἄνθρωπος.     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human2man].
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему! Не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у Тебя и пришлец, подобно отцам моим. Ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2. 39,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσάκουσον eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toHear
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
προσευχῆς proseuchēs
N-GSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayermy supplication!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώτισαι·     enōtisai
V-AMM-2S
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen toGive ear to
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
δακρύων dakruōn
N-GPN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardropmy tears!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotBe not
παρασιωπήσῃς,     parasiōpēsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πάροικος paroikos
A-NSM
πάροικοςparoikosforeigner[3a sojourner
ἐγώ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy prayer,
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidewith you,
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρεπίδημος parepidēmos
A-NSM
παρεπίδημοςparepidēmosstrangeran immigrant,
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πατέρες pateres
N-NPM
πατήρpatērfathermy fathers.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру и не станет меня.Њслaби ми2, да почjю, прeжде дaже не tидY, и3 ктомY не бyду.39,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνες anes
V-AAM-2S
ἀνίημιaniēmito loosen/leaveSpare
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ἀναψύξω anapsuxō
V-FAI-1S
ἀναψύχωanapsuchōto refreshI shall refresh
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπελθεῖν apelthein
V-AAR
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaygoing forth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreshould no longer
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑπάρξω.     huparxō
V-AAS-1S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
CS RU Warsz. King J. 39
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.В конец, псалом Давиду, 39 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 40,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoon the
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ψαλμός.     psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
Ὑπομένων hupomenōn
V-PAPRS
ὑπομένωhupomenōto remain/endureEnduring,
ὑπέμεινα hupemeina
V-AAI-1S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI waited
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσέσχεν proseschen
V-AAI-3S
προσέχωprosechōto watch outhe took heed
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tohe heard
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayermy supplication.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.Терпеливо надеялся я на Господа, и внял Он мне и услышал молитву мою; ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2 и3 ўслhша моли1тву мою2: 40,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνήγαγέν anēgagen
V-AAI-3S
ἀνάγωanagōto leadhe led
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
λάκκου lakkou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ταλαιπωρίας talaipōrias
N-GSF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiseryof misery,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πηλοῦ pēlou
N-GSM
πηλόςpēlosclaymud
ἰλύος iluos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστησεν estēsen
V-AAI-3S
ἵστημιhistēmito standhe stood
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
πέτραν petran
N-ASF
πέτραpetrarock3 rock
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoot1my feet],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατηύθυνεν katēuthunen
V-AAI-3S
κατευθύνωkateuthunōto guidestraightened out
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
διαβήματά diabēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.и вывел меня из пропасти страданий и тинистой топи, и утвердил на камне ноги мои и направил стопы мои. и3 возведe мz t р0ва страстeй и3 t брeніz ти1ны, и3 постaви на кaмени н0зэ мои2 и3 и3спрaви стwпы2 мо‰: 40,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐνέβαλεν enebalen
V-AAI-3S
ἐμβάλλωemballōto throw inhe put
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthmy mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ᾆσμα asma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
καινόν,     kainon
A-ASN
καινόςkainosnew1a new],
ὕμνον humnon
N-ASM
ὕμνοςhumnoshymna hymn
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodour God.
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὄψονται opsontai
V-FMI-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
πολλοὶ polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1Many],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβηθήσονται fobēthēsontai
V-FPI-3P
φοβέωfobeōto fearshall fear,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλπιοῦσιν elpiousin
V-FAI-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectshall hope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κύριον.     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.И вложил в уста мои песнь новую, песнопение Богу нашему. Узрят многие и убоятся, и станут уповать на Господа. и3 вложи2 во ўстA мо‰ пёснь н0ву, пёніе бGу нaшему. Ќзрzтъ мн0зи и3 ўбоsтсz, и3 ўповaютъ на гDа. 40,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμακάριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ἀνήρ,     anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
οὗ hou
R-GSM
οὐounodid not
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who3in the
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname4name
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord5 lord
ἐλπὶς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishope1his hope],
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἐνέβλεψεν eneblepsen
V-AAI-3S
ἐμβλέπωemblepōto look into/upon[Diblah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
ματαιότητας mataiotētas
N-APF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfollies
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μανίας manias
N-APF
μανίαmaniainsanity[2frenzies
ψευδεῖς.     pseudeis
A-APM
ψευδήςpseudēsfalse1false].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения ложные. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть и4мz гDне ўповaніе є3гw2, и3 не призрЁ въ суєты2 и3 неистовлє1ніz лHжнаz. 40,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπολλὰ polla
A-APN
πολύςpolusmuchMany
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou did
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θαυμάσιά thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelousyour wonders;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
διαλογισμοῖς dialogismois
N-DPM
διαλογισμόςdialogismosreasoningyour devices
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τίς tis
I-NSM
τιςtisoneany
ὁμοιωθήσεταί homoiōthēsetai
V-FPI-3S
ὁμοιόωhomoioōto likenshall be likened
σοι·     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἀπήγγειλα apēngeila
V-AAI-1S
ἀπαγγέλλωapangellōto announceI reported
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλάλησα,     elalēsa
V-AAI-1S
λαλέωlaleōto speakspoke --
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiplythey were multiplied
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ἀριθμόν.     arithmon
N-ASM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.Много сотворил Ты, Господи Боже мой, чудес, и в замыслах Твоих благих никто не уподобится Тебе. Возвещал я и говорил: "Нет им числа!" МнHга сотвори1лъ є3си2 ты2, гDи б9е м0й, чудесA тво‰, и3 помышлeніємъ твои6мъ нёсть кто2 ўпод0битсz тебЁ: возвэсти1хъ и3 глаг0лахъ: ўмн0жишасz пaче числA. 40,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificeA sacrifice
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσφορὰν prosforan
N-ASF
προσφοράprosforaofferingoffering
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou wanted not,
ἠθέλησας,     ēthelēsas
V-AAI-2S
θέλωthelōto will/desireyou wanted not,
ὠτία ōtia
N-APN
ὠτίονōtionear[thorn]
δὲ de
PRT
δέdethenbut a body
κατηρτίσω katērtisō
V-AMI-2S
καταρτίζωkatartizōto completeyou readied
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὁλοκαύτωμα holokautōma
N-ASN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περὶ peri
PREP
περίperiaboutfor
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou did not
ᾔτησας.     ētēsas
V-AAI-2S
αἰτέωaiteōto ask[Edrei]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,Жертвы и приношения Ты не восхотел, тело же уготовил же мне; всесожжений и жертв за грехи не требовал Ты. Жeртвы и3 приношeніz не восхотёлъ є3си2, тёло же сверши1лъ ми2 є3си2: всесожжeній и3 њ грэсЁ не взыскaлъ є3си2. 40,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτότε tote
ADV
τότεtotethenThen
εἶπον eipon
V-AAI-3P
λέγωlegōto speak[dry land]
Ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἥκω,     hēkō
V-AMI-2S
ἥκωhēkōto come/be presentI come.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
κεφαλίδι kefalidi
N-DSF
κεφαλίςkefalisscrollchapter
βιβλίου bibliou
N-GSN
βιβλίονbiblionscrollof the scroll
γέγραπται gegraptai
V-RMI-3S
γράφωgrafōto writeit is written
περὶ peri
PREP
περίperiaboutconcerning
ἐμοῦ·     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,Тогда сказал я: "Вот я иду, как в свитке книжном написано обо мне; ТогдA рёхъ: сE, пріидY: въ глави1знэ кни1жнэ пи1сано є4сть њ мнЁ: 40,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/makeTo do
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
θέλημά thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desireyour will,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐβουλήθην eboulēthēn
V-API-1S
βούλομαιboulomaito planI wanted;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawyour law
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachof my belly.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –сотворить волю Твою, Боже мой, восхотел я, и закон Твой в глубине сердца моего." є4же сотвори1ти в0лю твою2, б9е м0й, восхотёхъ, и3 зак0нъ тв0й посредЁ чрeва моегw2. 40,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐηγγελισάμην euēngelisamēn
V-AMI-1S
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI announced good news --
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκκλησίᾳ ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassembly[2assembly
μεγάλῃ·     megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat1 great].
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslip[3my lips
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
κωλύσω·     kōlusō
V-AAS-1S
κωλύωkōluōto prevent2should I restrain],
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἔγνως.     egnōs
V-AAI-2S
γινώσκωginōskōto knowknow.
 
40 B10 Tłum. GrEn. Толк. Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.Возвещал я правду в церкви великой и впредь устам моим не возбраню, и Тебе это ведомо, Господи. Благовэсти1хъ прaвду въ цRкви вели1цэй, сE, ўстнaмъ мои6мъ не возбраню2: гDи, ты2 разумёлъ є3си2. 40,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessMy righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI hid not
ἔκρυψα ekrupsa
V-AAI-1S
κρύπτωkruptōto hideI hid not
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀλήθειάν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριόν sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἶπα,     eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI told;
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI hid not
ἔκρυψα ekrupsa
V-AAI-1S
κρύπτωkruptōto hideI hid not
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀλήθειάν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
συναγωγης sunagōgēs
N-GSF
συναγωγήsunagōgēsynagoguegathering
πολλῆς.     pollēs
A-GSF
πολύςpolusmuchof many.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –Правды Твоей не скрыл я в сердце моем, истину Твою и путь спасения поведал, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от сонма великого. Прaвду твою2 не скрhхъ въ сeрдцы моeмъ, и4стину твою2 и3 сп7сeніе твоE рёхъ, не скрhхъ млcть твою2 и3 и4стину твою2 t с0нма мн0га. 40,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δέ,     de
PRT
δέdethenBut you,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μὴ
ADV
μήnot[2should not be
μακρύνης makrunēs
V-PAS-2S
strong:GV-PAS-2Sstrong:GV-PAS-2Sstrong:GV-PAS-2S 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
οἰκτιρμούς oiktirmous
N-APM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassion1your compassions]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ·     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyYour mercy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἀλήθειά alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
ἀντελάβοντό antelabonto
V-AMI-3P
ἀντιλαμβάνωantilambanōto help1may they] take hold of
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.Ты же, Господи, не лиши меня щедрот Твоих; милость Твоя и истина Твоя да будут мне всегда защитой. Тh же, гDи, не ўдали2 щедр0тъ твои1хъ t менє2: млcть твоS и3 и4стина твоS вhну да застyпитэ мS. 40,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
περιέσχον perieschon
V-AAI-3P
περιέχωperiechōto contain[2compass
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κακά,     kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harm1bad ]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀριθμός,     arithmos
N-NSM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber.
κατέλαβόν katelabon
V-AAI-3P
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realize[2overtook
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἀνομίαι anomiai
N-NPF
ἀνομίαanomialawlessness1My lawless deeds],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI was not able
ἠδυνήθην ēdunēthēn
V-API-1S
δύναμαιdunamaibe ableI was not able
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
βλέπειν·     blepein
V-PAR
βλέπωblepōto seeto see.
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiplyThey were multiplied
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
τρίχας trichas
N-APF
θρίξthrixhairhairs
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadof my head;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγκατέλιπέν enkatelipen
V-AAI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandoned
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.Ибо обступили меня беды, и нет им числа; настигли меня беззакония мои, и померк мой взор; стало их больше, чем волос на голове моей, и сердце мое замерло во мне. Ћкw њдержaша мS ѕл†z, и5мже нёсть числA: постиг0ша мS беззакHніz мо‰, и3 не возмог0хъ зрёти: ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS, и3 сeрдце моE њстaви мS. 40,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐδόκησον,     eudokēson
V-AAM-2S
εὐδοκέωeudokeōto delightThink well,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ῥύσασθαί rusasthai
V-AMR
ῥύομαιruomaito rescueto rescue
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
βοηθῆσαί boēthēsai
V-AAR
βοηθέωboētheōto help3help
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
πρόσχες.     prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch out1take heed]!
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!Благоволи, Господи, избавить меня! Господи, поспеши на помощь мне. Бlговоли2, гDи, и3збaвити мS: гDи, во є4же помощи1 ми, вонми2. 40,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαταισχυνθείησαν kataischuntheiēsan
V-APO-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorMay [5be disgraced
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
ἐντραπείησαν entrapeiēsan
V-APO-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shame7feel shame
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogether8together
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek2seeking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul3my life
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξᾶραι exarai
V-AAR
ἐξαίρωexairōto expel4to lift it away].
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀποστραφείησαν apostrafeiēsan
V-APO-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayMay they be turned back
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐντραπείησαν entrapeiēsan
V-APO-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shamemay [4feel shame
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
θέλοντές thelontes
V-PAPRP
θέλωthelōto will/desire2wanting
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
κακά,     kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harm3bad for me].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!Да постыдятся и посрамятся замыслившие исторгнуть душу мою! Да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла! Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ и4щущіи дyшу мою2, и3з8sти ю5: да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. 40,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκομισάσθωσαν komisasthōsan
V-AMM-3P
κομίζωkomizōto bring/be repaidLet them carry
παραχρῆμα parachrēma
ADV
παραχρῆμαparachrēmainstantlyimmediately
αἰσχύνην aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshametheir shame --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
λέγοντές legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speakones saying
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
εὖγε.     euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
Εὖγε euge
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –Да постигнет позор угрожающих мне: "Добро же тебе, добро!" Да пріи1мутъ ѓбіе стyдъ св0й глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. 40,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαλλιάσαιντο agalliasainto
V-AMO-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
εὐφρανθείησαν eufrantheiēsan
V-APO-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebrate7are glad
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against8over
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1All
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ζητουντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek3seeking
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰπάτωσαν eipatōsan
V-AAM-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylet [5say
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
Μεγαλυνθήτω megalunthētō
V-APM-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnify6let the lord be magnified
ho
T-NSM
hothe/this/who6let the lord be magnified
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord6let the lord be magnified
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
αγαπωντες agapōntes
V-PAPRP
ἀγαπάωagapaōto love2loving
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριόν sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsaving3your deliverance]!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!Да возрадуются и возвеселятся о Тебе ищущие Тебя, Господи, да повторяют ожидающие спасение от Тебя: "Да возвеличится Господь!" Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, гDи, и3 да рекyтъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. 40,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
πτωχός ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospooram poor
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένης·     penēs
N-NSM
πένηςpenēspoorneedy;
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
φροντιεῖ frontiei
V-FAI-3S
φροντίζωfrontizōbe carefulwill be thoughtful
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper[2my helper
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ·     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
χρονίσῃς.     chronisēs
V-AAS-2S
χρονίζωchronizōto delaydelay.
18 Tłum. GrEn. Толк. Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!А я беден и убог, но Господь печется обо мне. Боже мой, Податель помощи и Защитник, не замедли!Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 ўб0гъ, гDь попечeтсz њ мнЁ: пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й є3си2 ты2, б9е м0й, не закосни2.CS RU Warsz. King J. 40
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.В конец, псалом Давида, 40 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.Блажен, кто опекает нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь; Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь. 41,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe one
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who1the
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Μακάριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
συνίων suniōn
V-PAPRS
συνίημιsuniēmito understandtaking notice
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητα·     penēta
N-ASM
πένηςpenēspoorneedy;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[5in
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday7day
πονηρᾷ ponēra
A-DSF
πονηρόςponērosevil/bad6 evil
ῥύσεται rusetai
V-FMI-3S
ῥύομαιruomaito rescue3shall rescue
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его! ГDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки врагHвъ є3гw2. 41,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordMay lord
διαφυλάξαι diafulaxai
V-AAR
διαφυλάσσωdiafulassōto protectguard
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζήσαι zēsai
V-AMM-2S
ζάωzaōto liveenliven
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μακαρίσαι makarisai
V-AMM-2S
μακαρίζωmakarizōto blessbless
αὐτὸν auton
T-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ
N-DSF
γῆearthland;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotmay he not
παραδῴη paradōē
V-AAO-3S
παραδίδωμιparadidōmito deliverdeliver
αυτον auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
ἐχθροῦ echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyof his enemies.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –Господь да поможет ему на одре болезни его; не будет ложе его ложем страданий. ГDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBзни є3гw2. 41,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLet lord
βοηθήσαι boēthēsai
V-AMM-2S
βοηθέωboētheōto helphelp
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κλίνης klinēs
N-GSF
κλίνηklinēbedbed
ὀδύνης odunēs
N-GSF
ὀδύνηodunēanguishof his grief!
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall[2all
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κοίτην koitēn
N-ASF
κοίτηkoitēbed3of his bed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔστρεψας estrepsas
V-AAI-2S
στρέφωstrefōto turn1You turned]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἀρρωστίᾳ arrōstia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –Я сказал: "Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой!" Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2. 41,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyshow mercy
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἴασαι iasai
V-AMM-2S
ἰάομαιiaomaito healHeal
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἥμαρτόν hēmarton
V-AAI-1S
ἁμαρτάνωhamartanōto sinI sinned
σοι.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”Враги мои говорили обо мне злое: "Когда же он умрет, и погибнет с ним имя его?" Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2; 41,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemyMy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
κακά kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmbad
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
Πότε pote
ADV
πότεpotewhen?When
ἀποθανεῖται,     apothaneitai
V-FMI-3S
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieshall he die
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπολεῖται apoleitai
V-FMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy[2perish
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname1his name]?
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его; умножал он беззакония свои; уходил от меня, и совещались они. И# вхождaше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2: собрA беззак0ніе себЁ, и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкyпэ. 41,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
εἰσεπορεύετο eiseporeueto
V-IMI-3S
εἰσπορεύωeisporeuōto enterhe entered
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν,     idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see ,
μάτην matēn
ADV
μάτηνmatēnin vain[3folly
ἐλάλει·     elalei
V-IAI-3S
λαλέωlaleōto speak2spoke

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1his heart].
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνήγαγεν sunēgagen
V-AAI-3S
συνάγωsunagōto assembleHe gathered
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
ἑαυτῷ,     heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself;
ἐξεπορεύετο exeporeueto
V-IMI-3S
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outhe went forth
ἔξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)outside
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλάλει.     elalei
V-IAI-3S
λαλέωlaleōto speakspoke
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое. На мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помышлsху ѕл†z мнЁ. 41,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording to[4against
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐψιθύριζον epsithurizon
V-IAI-3P
strong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3P 
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1All
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy2my enemies];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐλογίζοντο elogizonto
V-IMI-3P
λογίζομαιlogizomaito countthey devised
κακά kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmbad
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”Слова беззаконные говорили обо мне: "Ужели спящий восстанет вновь?" Сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ воскреснyти; 41,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλόγον logon
N-ASM
λόγοςlogosword[5matter
παράνομον paranomon
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
κατέθεντο katethento
V-AMI-3P
κατατίθημιkatatithēmito do a favor1They laid down
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording to2against
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
Μὴ
ADV
μήnotShall
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κοιμώμενος koimōmenos
V-PMPRS
κοιμάωkoimaōto sleepone going to bed
οὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotnot
προσθήσει prosthēsei
V-FAI-3S
προστίθημιprostithēmito add (to)proceed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀναστῆναι;     anastēnai
V-AAR
ἀνίστημιanistēmito ariseto rise up?
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –Ибо человек близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пяту. И$бо человёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўповaхъ, kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе. 41,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor also
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor also
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εἰρήνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof my peace
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἐσθίων esthiōn
V-PAPRS
ἐσθίωesthiōto eatone eating
ἄρτους artous
N-APM
ἄρτοςartosbreadmy bread loaves,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμεγάλυνεν emegalunen
V-AAI-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnifymagnified
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
πτερνισμόν·     pternismon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.Но Ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их! Тh же, гDи, поми1луй мS и3 возстaви мS, и3 воздaмъ и5мъ. 41,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δέ,     de
PRT
δέdethenBut you,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyshow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνάστησόν anastēson
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseraise
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ανταποδωσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayrecompense
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. Въ сeмъ познaхъ, ћкw восхотёлъ мS є3си2, ћкw не возрaдуетсz врaгъ м0й њ мнЁ. 41,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
τούτῳ toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
τεθέληκάς tethelēkas
V-RAI-2S
θέλωthelōto will/desireyou wanted
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐπιχαρῇ epicharē
V-APS-3S
strong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἐχθρός echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemy]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки. Менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. 41,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
δὲ de
PRT
δέdethen1But
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of2because of]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀκακίαν akakian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἀντελάβου,     antelabou
V-AMI-2S
ἀντιλαμβάνωantilambanōto helpyou assisted
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐβεβαίωσάς ebebaiōsas
V-AAI-2S
βεβαιόωbebaioōto confirmfirmed me up
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка: бyди, бyди.41,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
γένοιτο genoito
V-AMO-3S
γίνομαιginomaito beMay it be,
γένοιτο.     genoito
V-AMO-3S
γίνομαιginomaito beMay it be.
CS RU Warsz. King J. 41
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, wyrozumienie synów Korego.В конец, в поучение сынам Кореевым, псалом Давида, не надписан у евреев, 41 Въ конeцъ, въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже! И$мже w4бразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники водны6z, си1це желaетъ душA моS къ тебЁ, б9е. 42,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1the
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
σύνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Κορε.     kore
N-PRI
ΚορέkoreKorah[cook]
Ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichIn which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
ἐπιποθεῖ epipothei
V-PAI-3S
ἐπιποθέωepipotheōto long for[3longs

T-NSF
hothe/this/whoof the
ἔλαφος elafos
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstafter
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
πηγὰς pēgas
N-APF
πηγήpēgēflowsprings
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoO
ὑδάτων,     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἐπιποθεῖ epipothei
V-PAI-3S
ἐπιποθέωepipotheōto long for[2longs

T-NSF
hothe/this/who[that]
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withafter
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?Возжаждала душа моя Бога Крепкого, Живого: когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божиим? ВозжадA душA моS къ бGу крёпкому, жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY б9ію; 42,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐδίψησεν edipsēsen
V-AAI-3S
διψάωdipsaōto thirst[2thirsted

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGod[4God
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who1the
ζῶντα·     zōnta
V-PAPAS
ζάωzaōto live3living].
πότε pote
ADV
πότεpotewhen?When
ἥξω hēxō
V-FAI-1S
ἥκωhēkōto come/be presentshall I come
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀφθήσομαι ofthēsomai
V-FPI-1S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
προσώπῳ prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacein front
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ;     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God?
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”Были слезы мои хлебом мне день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь: "Где Бог твой?" Бhша слeзы мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь и3 н0щь, внегдA глаг0латисz мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й; 42,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito be[2became
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
δάκρυά dakrua
N-NPN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardrop1My tears]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἄρτος artos
N-NSM
ἄρτοςartosbreadbread for me
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νυκτὸς nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhile
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
λέγεσθαί legesthai
V-PMR
λέγωlegōto speaksaying
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toeach
ἑκάστην hekastēn
A-ASF
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday,
Ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God?
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.Вспомнил я это и излил пред самим собою душу свою; вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных! Сі‰ помzнyхъ, и3 и3зліsхъ на мS дyшу мою2: ћкw пройдY въ мёсто селeніz ди1вна, дaже до д0му б9іz, во глaсэ рaдованіz и3 и3сповёданіz, шyма прaзднующагw. 42,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐμνήσθην emnēsthēn
V-API-1S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέχεα exechea
V-AAI-1S
ἐκχέωekcheōto pour out[2poured out
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
διελεύσομαι dieleusomai
V-FMI-1S
διέρχομαιdierchomaito pass throughI shall go through
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
σκηνῆς skēnēs
N-GSF
σκηνήskēnētent[2tent
θαυμαστῆς thaumastēs
A-GSF
θαυμαστόςthaumastosmarvellous1of wonderful],
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/sounda voice
ἀγαλλιάσεως agalliaseōs
N-NSF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyof exultation,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξομολογήσεως exomologēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ἤχου ēchou
N-GSM
ἦχοςēchossoundof sound
ἑορτάζοντος.     heortazontos
V-PAPGS
ἑορτάζωheortazōto keep a festivalof the solemnizing a holiday.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!" Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. 42,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
περίλυπος perilupos
A-NSM
περίλυποςperilupossorrowfulare you dejected,
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ψυχή,     psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
συνταράσσεις suntarasseis
V-PAI-2S
strong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2S 
με;     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔλπισον elpison
V-AAM-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoO
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐξομολογήσομαι exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall acknowledge
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σωτήριον sōtērion
N-NSN
σωτήριονsōtērionsavingdeliverance
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof my person.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.В смятение пришла душа моя, и я воспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой. Ко мнЁ самомY душA моS смzтeсz: сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски, t горы2 мaлыz. 42,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
ἐμαυτὸν emauton
D-ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself

T-NSF
hothe/this/whoO
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐταράχθη·     etarachthē
V-API-3S
ταράσσωtarassōto troublewas disturbed;
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofon account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
μνησθήσομαί mnēsthēsomai
V-FPI-1S
μιμνήσκωmimnēskōto rememberI will remember
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Ιορδάνου iordanou
N-GSM
ἸορδάνηςiordanēsJordan[Hacaliah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ερμωνιιμ,     ermōniim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ὄρους orous
N-GSN
ὄροςorosmountain[2mountain
μικροῦ.     mikrou
A-GSN
μικρόςmikrossmall[Jarha]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Бeздна бeздну призывaетъ во глaсэ хлsбій твои1хъ: вс‰ высоты6 тво‰ и3 вHлны тво‰ на мнЁ преид0ша. 42,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄβυσσος abussos
N-NSF
ἄβυσσοςabussosabyssdeep
ἄβυσσον abusson
N-ASF
ἄβυσσοςabussosabyss[2 deep
ἐπικαλεῖται epikaleitai
V-PMI-3S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/name1calls]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardat
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundsound
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
καταρρακτῶν katarraktōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μετεωρισμοί meteōrismoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κύματά kumata
N-APN
κῦμαkumaa waveyour waves
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2over
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
διῆλθον.     diēlthon
V-AAI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass through1went].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, Владыки жизни моей. Въ дeнь заповёсть гDь млcть свою2, и3 н0щію пёснь є3гw2 t менє2, моли1тва бGу животA моегw2. 42,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayBy day
ἐντελεῖται enteleitai
V-PMI-3S
ἐντέλλωentellōto orderlord gives charge to
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord gives charge to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyhis mercy,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νυκτὸς nuktos
N-GSF
νύξnuxnightat night
ᾠδὴ ōdē
N-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besidewith
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
προσευχὴ proseuchē
N-NSF
προσευχήproseuchēprayera prayer
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof my life.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”Скажу Богу: "Ты Заступник мой, что забыл Ты меня? И что я хожу сетуя, когда оскорбляет меня враг?" РекY бGу: застyпникъ м0й є3си2, почто2 мS забhлъ є3си2; и3 вскyю сётуz хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ; 42,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐρῶ erō
V-FAI-1S
λέγωlegōto speak[dry land]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God,
Ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ·     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπελάθου;     epelathou
V-AMI-2S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetyou forget me?
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σκυθρωπάζων skuthrōpazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
πορεύομαι poreuomai
V-PMI-1S
πορεύωporeuōto go1do I go]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐκθλίβειν ekthlibein
V-PAR
strong:GV-PARstrong:GV-PARstrong:GV-PAR 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoby the
ἐχθρόν echthron
N-ASM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy?
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –Когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день: "Где Бог твой?" ВнегдA сокрушaтисz костeмъ мои6мъ, поношaху ми2 врази2 мои2, внегдA глаг0лати и5мъ мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й; 42,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
καταθλάσαι katathlasai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonboneof my bones,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὠνείδισάν ōneidisan
V-AAI-3P
ὀνειδίζωoneidizōto revile[4berated
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
θλιβοντες thlibontes
V-PAPRP
θλίβωthlibōto press on2afflicting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhile
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
λέγειν legein
V-PAR
λέγωlegōto speakin their saying
αὐτούς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccordingly
ἑκάστην hekastēn
A-ASF
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday,
Ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God?
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!"Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й.42,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
περίλυπος perilupos
A-NSM
περίλυποςperilupossorrowfulare you dejected,
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ψυχή,     psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
συνταράσσεις suntarasseis
V-PAI-2S
strong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2S 
με;     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔλπισον elpison
V-AAM-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoO
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐξομολογήσομαι exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall acknowledge
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
σωτηρία sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof my person,
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 42
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою; от народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня! Суди1 ми, б9е, и3 разсуди2 прю2 мою2: t kзhка не препод0бна, t человёка непрaведна и3 льсти1ва и3збaви мS. 43,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoO
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Κρῖνόν krinon
V-AAM-2S
κρίνωkrinōto judgeJudge
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δίκασον dikason
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
δίκην dikēn
N-ASF
δίκηdikēcondemnationmy cause,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἔθνους ethnous
N-GSN
ἔθνοςethnosGentilesa nation
οὐχ ouch
ADV
οὐounonot
ὁσίου,     hosiou
A-GSN
ὅσιοςhosiosholysacred!
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[3from
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa human4a man
ἀδίκου adikou
A-GSM
ἄδικοςadikosunjust5unjust
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
δολίου doliou
A-GSM
δόλιοςdoliosdeceitful7deceitful
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescue1rescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?Ибо Ты, Боже, Крепость моя – что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг? ЗанE ты2 є3си2, б9е, крёпость моS, вскyю tри1нулъ мS є3си2; и3 вскyю сётуz хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ; 43,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κραταίωμά krataiōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀπώσω apōsō
V-FAI-1S
ἀπωθέωapōtheōto rejectyou thrust
με;     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σκυθρωπάζων skuthrōpazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
πορεύομαι poreuomai
V-PMI-1S
πορεύωporeuōto go1do I go]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongduring
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐκθλίβειν ekthlibein
V-PAR
strong:GV-PARstrong:GV-PARstrong:GV-PAR 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoby the
εχθρον echthron
N-ASM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy?
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.Пошли мне свет Твой и истину Твою; они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои. Посли2 свётъ тв0й и3 и4стину твою2: т† мS настaвиста, и3 введ0ста мS въ г0ру с™yю твою2 и3 въ селє1ніz тво‰. 43,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαπόστειλον exaposteilon
V-AAM-2S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awaySend out
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
φῶς fōs
N-ASN
φῶςfōslightyour light,
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀλήθειάν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
αὐτά auta
D-NPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὡδήγησαν hōdēgēsan
V-AAI-3P
ὁδηγέωhodēgeōto guideguided me,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἤγαγόν ēgagon
V-AAI-3P
ἄγωagōto bringthey led
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountain[2mountain
ἅγιόν hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σκηνώματά skēnōmata
N-APN
σκήνωμαskēnōmatentyour tents.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой! И# вни1ду къ жeртвеннику б9ію, къ бGу веселsщему ю4ность мою2: и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ, б9е, б9е м0й. 43,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰσελεύσομαι eiseleusomai
V-FMI-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI shall enter
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
θυσιαστήριον thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltar
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God;
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
εὐφραίνοντα eufrainonta
V-PAPAS
εὐφραίνωeufrainōto celebrategladdening
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
νεότητά neotēta
N-ASF
νεότηςneotēsyouthmy youth.
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will acknowledge
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
κιθάρᾳ,     kithara
N-DSF
κιθάραkitharaharpharp,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!"Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й.43,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
περίλυπος perilupos
A-NSM
περίλυποςperilupossorrowfulare you dejected,
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ψυχή,     psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
συνταράσσεις suntarasseis
V-PAI-2S
strong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2Sstrong:GV-PAI-2S 
με;     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔλπισον elpison
V-AAM-2S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoO
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐξομολογήσομαι exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall make acknowledgment
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σωτήριον sōtērion
N-NSN
σωτήριονsōtērionsavingdeliverance
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof my person,
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 43
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.В конец, сынов Кореевых, в поучение, 43 Въ конeцъ, сынHвъ корeовыхъ, въ рaзумъ, pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.Боже, ушами нашими мы слышали, и отцы наши возвестили нам деяние, какое соделал Ты в дни их, в дни древние. Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nтцы2 нaши возвэсти1ша нaмъ дёло, є4же содёлалъ є3си2 во днeхъ и4хъ, во днeхъ дрeвнихъ. 44,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Κορε kore
N-PRI
ΚορέkoreKorah[cook]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
σύνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
ψαλμός.     psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2with
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ὠσὶν ōsin
N-DPN
ōmay be[ship]
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἠκούσαμεν,     ēkousamen
V-AAI-1P
ἀκούωakouōto hear1we heard],
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
πατέρες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherour fathers
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἀνήγγειλαν anēngeilan
V-AAI-3P
ἀναγγέλλωanangellōto reportannounced
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ἔργον,     ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
εἰργάσω eirgasō
V-AMI-2S
ἐργάζομαιergazomaito workyou worked
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who[that]
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaytheir days,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeraday[2days
ἀρχαίαις.     archaiais
A-DPF
ἀρχαῖοςarchaiosancient1ancient].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших; поразил Ты народы и изгнал их! РукA твоS kзhки потреби2, и3 насади1лъ | є3си2: њѕл0билъ є3си2 лю1ди и3 и3згнaлъ є3си2 |. 44,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
χείρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandYour hand
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles[2nations
ἐξωλέθρευσεν,     exōlethreusen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατεφύτευσας katefuteusas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκάκωσας ekakōsas
V-AAI-2S
κακόωkakoōto harmYou afflicted
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέβαλες exebales
V-AAI-2S
ἐκβάλλωekballōto expelcast
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Не бо мечeмъ свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мhшца и4хъ не спасE и4хъ, но десни1ца твоS и3 мhшца твоS и3 просвэщeніе лицA твоегw2, ћкw бlговоли1лъ є3си2 въ ни1хъ. 44,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounoFor not
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor not
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiaswordtheir broadsword
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκληρονόμησαν eklēronomēsan
V-AAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritthey inherited
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βραχίων brachiōn
N-NSM
βραχίωνbrachiōnarmtheir arm
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔσωσεν esōsen
V-AAI-3S
σῴζωsōzōto savedeliver
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀλλ'     all
CONJ
ἀλλάallabutbut

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιά dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosrightyour right ,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βραχίων brachiōn
N-NSM
βραχίωνbrachiōnarmyour arm,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
φωτισμὸς fōtismos
N-NSM
φωτισμόςfōtismoslightillumination
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof your countenance,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
εὐδόκησας eudokēsas
V-AAI-2S
εὐδοκέωeudokeōto delightyou thought well
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.Ты Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову! Ты2 є3си2 сaмъ цRь м0й и3 бGъ м0й, заповёдаzй спасє1ніz ї†кwвлz. 44,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
βασιλεύς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingmy king
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ἐντελλόμενος entellomenos
V-PMPRS
ἐντέλλωentellōto ordergiving charge to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
σωτηρίας sōtērias
N-APF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverances
Ιακωβ·     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.С Тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас! Њ тебЁ враги2 нaшz и3збодeмъ рHги, и3 њ и4мени твоeмъ ўничижи1мъ востаю1щыz на ны2. 44,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθροὺς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemy[2our enemies
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
κερατιοῦμεν keratioumen
V-FAI-1P
strong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξουθενώσομεν exouthenōsomen
V-FAI-1P
strong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1Pstrong:GV-FAI-1P 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
επανιστανομενους epanistanomenous
V-RMPAP
ἐπανίστημιepanistēmito rebel againstrising up against
ἡμῖν.     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня; Не на лyкъ бо м0й ўповaю, и3 мeчь м0й не спасeтъ менE: 44,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounoFor not
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor not
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
τόξῳ toxō
N-DSN
τόξονtoxonbowmy bow
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐλπιῶ,     elpiō
V-FAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwill I hope;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ῥομφαία romfaia
N-NSF
ῥομφαίαromfaiaswordmy broadsword
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐounowill not
σώσει sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto savedeliver
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.ибо спас Ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил. спcлъ бо є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ, и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ є3си2. 44,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔσωσας esōsas
V-AAI-2S
σῴζωsōzōto saveFor he delivered
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor he delivered
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
θλιβόντων thlibontōn
V-PAPGP
θλίβωthlibōto press onafflicting
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
μισοῦντας misountas
V-PAPAP
μισέωmiseōto hateones detesting
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
κατῄσχυνας.     katēschunas
V-AAI-2S
καταισχύνωkataischunōto dishonorhe disgraced.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –Восхвалять Бога будем всяк день и прославим имя Его вовеки. Њ бз7э похвaлимсz вeсь дeнь, и3 њ и4мени твоeмъ и3сповёмысz во вёкъ. 44,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἐπαινεσθησόμεθα epainesthēsometha
V-FPI-1P
ἐπαινέωepaineōto praisewe will be praised
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξομολογησόμεθα exomologēsometha
V-FMI-1P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreewe will make acknowledgment
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.А ныне отринул Ты и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших. Нн7э же tри1нулъ є3си2 и3 посрами1лъ є3си2 нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ. 44,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνυνὶ nuni
ADV
νυνίnuninow[Cushi]
δὲ de
PRT
δέdethenBut now
ἀπώσω apōsō
V-AMI-2S
ἀπωθέωapōtheōto rejectyou thrusted away,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατῄσχυνας katēschunas
V-AAI-2S
καταισχύνωkataischunōto dishonordisgraced
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou shall not
ἐξελεύσῃ exeleusē
V-FMI-2S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outgo forth,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whoO
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerour forces.
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.Обратил Ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро. Возврати1лъ є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ, и3 ненави1дzщіи нaсъ расхищaху себЁ. 44,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπέστρεψας apestrepsas
V-AAI-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayYou turned
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideby
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐχθροὺς echthrous
N-APM
ἐχθρόςechthrosenemyour enemies;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μισοῦντες misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hateones detesting
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
διήρπαζον diērpazon
V-IAI-3P
διαρπάζωdiarpazōto robplundered
ἑαυτοῖς.     heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor themselves.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.Отдал Ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Дaлъ є3си2 нaсъ ћкw џвцы снёди, и3 во kзhцэхъ разсёzлъ ны2 є3си2. 44,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveYou gave
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πρόβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheepsheep
βρώσεως brōseōs
N-GSF
βρῶσιςbrōsiseatingfor food;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
διέσπειρας diespeiras
V-AAI-2S
διασπείρωdiaspeirōto scatteryou scattered
ἡμᾶς·     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –Отдал народ Твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к Тебе. Tдaлъ є3си2 лю1ди тво‰ без8 цэны2, и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ. 44,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπέδου apedou
V-IMI-2S
strong:GV-IMI-2Sstrong:GV-IMI-2Sstrong:GV-IMI-2S 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peopleyour people
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἄνευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
τιμῆς,     timēs
N-GSF
τιμήtimēhonora value;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere was no
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
πλῆθος plēthos
N-NSN
πλῆθοςplēthosmultitudeabundance
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ἀλλάγμασιν allagmasin
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас. Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ w4крестъ нaсъ. 44,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeYou put
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ὄνειδος oneidos
N-ASN
ὄνειδοςoneidosdisgracescorn
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
γείτοσιν geitosin
N-DPM
γείτωνgeitōnneighbourour neighbors;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μυκτηρισμὸν muktērismon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταγέλωτα katagelōta
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
κύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ, покивaнію главы2 въ лю1дехъ. 44,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeYou put
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardas a
παραβολὴν parabolēn
N-ASF
παραβολήparabolēparableparable
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations;
κίνησιν kinēsin
N-ASF
κίνησιςkinēsismotiona shaking
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadof head
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
λαοῖς.     laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Cały dzień wstyd mój jest przede mną,Всяк день позор мой предо мной, и стыд на лице моем Вeсь дeнь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть, и3 стyдъ лицA моегw2 покрh мz, 44,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall[5 entire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday6day

T-NSF
hothe/this/who 
ἐντροπή entropē
N-NSF
ἐντροπήentropēshame1My being made ashamed
μού mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κατεναντίον katenantion
PREP
strong:GPREPstrong:GPREPstrong:GPREP 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
αἰσχύνη aischunē
N-NSF
αἰσχύνηaischunēshameshame
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceof my face
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκάλυψέν ekalupsen
V-AAI-3S
καλύπτωkaluptōto covercovered
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя. t глaса поношaющагw и3 њклеветaющагw, t лицA врaжіz и3 и3згонsщагw. 44,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
ὀνειδίζοντος oneidizontos
V-PAPGS
ὀνειδίζωoneidizōto revileof one berating
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παραλαλοῦντος,     paralalountos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
ἐχθροῦ echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκδιώκοντος.     ekdiōkontos
V-PAPGS
ἐκδιώκωekdiōkōto persecuteone banishing.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.Все это постигло нас, но не забыли мы Тебя и не нарушили завета Твоего. Сі‰ вс‰ пріид0ша на ны2, и3 не забhхомъ тебє2, и3 не непрaвдовахомъ въ завётэ твоeмъ, 44,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPταῦτα tauta
D-NPN
ταῦταtautathis[reward]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll these
ἦλθεν ēlthen
V-AAI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
οὐκ ouk
ADV
οὐounowe did not
ἐπελαθόμεθά epelathometha
V-AMI-1P
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforget
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounowe did not
ἠδικήσαμεν ēdikēsamen
V-AAI-1P
ἀδικέωadikeōto harmdo wrong
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
διαθήκῃ diathēkē
N-DSF
διαθήκηdiathēkēcovenantyour covenant;
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.И не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил Ты стези наши от пути Твоего. и3 не tступи2 вспsть сeрдце нaше: и3 ўклони1лъ є3си2 стези2 нaшz t пути2 твоегw2, 44,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounowe did not
ἀπέστη apestē
V-AAI-3S
ἀφίστημιafistēmito leaveleave
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who3the
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafter4rear

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1our heart],
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandnor
ἐξέκλινας exeklinas
V-AAI-2S
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturned aside
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
τρίβους tribous
N-APF
τρίβοςtribospathour paths
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ὁδοῦ hodou
N-GSF
ὁδόςhodosroadyour way.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.Ибо смирил Ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная. ћкw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ њѕлоблeніz, и3 прикрh ны сёнь смeртнаz. 44,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐταπείνωσας etapeinōsas
V-AAI-2S
ταπεινόωtapeinoōto humbleyou humbled
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
κακώσεως,     kakōseōs
N-GSF
κάκωσιςkakōsisoppressionof affliction;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεκάλυψεν epekalupsen
V-AAI-3S
ἐπικαλύπτωepikaluptōto cover[3covered over
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
σκιὰ skia
N-NSF
σκιάskiashadow1 shadow
θανάτου.     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeath2of death].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к богу чужому, Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшегw, и3 ѓще воздёхомъ рyки нaшz къ б0гу чуждeму, 44,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifIf
ἐπελαθόμεθα epelathometha
V-AMI-1P
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetwe forgot
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ὀνόματος onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanamename
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
διεπετάσαμεν diepetasamen
V-AAI-1P
strong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1P 
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandour hands
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGod[2god
ἀλλότριον,     allotrion
A-ASM
ἀλλότριοςallotriosanother’s1an alien],
 
22 Tłum. GrEn. Толк. czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца. не бGъ ли взhщетъ си1хъ; т0й бо вёсть т†йнаz сeрдца. 44,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotshall not
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐκζητήσει ekzētēsei
V-FAI-3S
ἐκζητέωekzēteōto seek outrequire
ταῦτα;     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor he
γινώσκει ginōskei
V-PAI-3S
γινώσκωginōskōto knowknows
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
κρύφια krufia
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN