MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nieprzyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwanie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej pamięć trwała wśród potomnych (13-15).
48 (47)1 Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębokiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufających w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią (12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać panowaniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy będzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).
49 (48)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –8 Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za siebie,9 ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na wieki,10 i będzie żył dalej do końca.11 Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających: niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.12 A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od pokolenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie swoje!13 A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. –14 Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych będą mieć upodobanie.15 Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i będą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w otchłani po sławie ich. –16 Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię przyjmie. –17 Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sława domu jego.18 Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z nim sława jego.19 Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.20 Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy światłości.21 Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.PS 49 (50). PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA. Bóg nadciąga w majestacie ze Syjonu, wzywając niebo i ziemię jako świadków na sąd ludu swego (1-6). Całemu ludowi Bóg oświadcza, że go nie zadowalają czysto zewnętrzne ofiary, bo tych mu nie potrzeba (7-13), ale żąda odpowiedniego usposobienia serca (14-15). Grzesznikom w szczególności zarzuca, że prawo Jego mają na ustach (16), ale czynem przestępują zasady moralności (17-21). W zakończeniu ostrzeżenie i obietnica (22-23).
50 (49)1 Psalm Asafowy. Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu;2 z Syjonu blask piękności jego.3 Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.4 Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.5 Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z nim przy ofiarach!6 I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest sędzią. –7 “Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bogiem, Bogiem twoim ja jestem!8 Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed oczyma mymi zawsze.9 Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.10 Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po górach i woły.11 Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.12 Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego.13 Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?14 Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!15 I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię będziesz!” –16 Ale grzesznikowi rzekł Bóg: “Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?17 Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje poza siebie.18 Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami miałeś udział.19 Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.20 Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś przeciw synowi matki twojej.21 To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę tobie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! –22 Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie porwał, a nie będzie, kto by wydarł!23 Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę zbawienie Boże.”PS 50 (51). ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! Psalmista prosi Boga o zmiłowanie i przebaczenie (3-4), bo uznaje swój wielki grzech, i te cała jego natura jest skażona grzechem. Bóg zaś miłuje szczerość (5-8). Powtórnie prosi, by Bóg oczyścił go z grzechów, by odnowił jego duszę i przywrócił jej radość (9-14). Obiecuje, że w dowód wdzięczności innych grzeszników do Boga przyprowadzi, i ofiarę chwały i skruchy serca składać mu będzie (15-19). Dodatek liturgiczny: prośba o odbudowanie miasta i świątyni, by móc w niej Bogu palić ofiary (20-21).
51 (50)1 Na koniec. Psalm Dawida,2 gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Betsabei.3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!4 Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mię! –5 Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.6 Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię sądzą.7 Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mię matka moja.8 Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. –9 Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony.10 Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżone.11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje!12 Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.13 Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego nie bierz ode mnie.14 Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniejszym utwierdź mię. 15 Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie się nawrócą.16 Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!17 Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoją!18 Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w całopaleniach nie będziesz miał upodobania.19 Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz! –20 Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem.21 Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia, wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.PS 51 (52). PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY. Podłe postępowanie wroga, charakter fałszywy i niecny jego mów (3-6). Bóg go ukarze (7) ku radości sprawiedliwych (8-9). Bezpieczeństwo psalmisty pod Bożą opieką i obietnica publicznej podzięki (10-11).
52 (51)1 Na koniec; wyrozumienie.2 Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: “Przyszedł Dawid w dom Achimelecha”3 Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?4 Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa ostra czyniłeś zdradę.5 Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej niż sprawiedliwą.6 Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!7 Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!8 Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mówiąc:9 “Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!” –10 A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.11 Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.PS 52 (53). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Zło wśród ludzi panuje powszechnie (2-4). Czyż się nigdy nie opamiętają ci, co prześladują dobrych (5)2 Trwoga niespodziewana ogarnia ich (6). Prośba o powrót Izraela z niewoli (7).
53 (52)1 Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.2 Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze czynił.3 Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy jest znający albo szukający Boga.4 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż do jednego. –5 Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jak strawę chleba?6 Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają, pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci pojmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.PS 53 (54). BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ! Prośba (3-4), pobudka (5), ufność (6-7), obietnica ofiary i dziękczynienia (8-9).
54 (53)1 Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.2 Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: “Czy się u nas nie ukrył Dawid?”3 Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!4 Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust moich!5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali duszy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. –6 Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.7 Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy twojej!8 Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje, albowiem dobre jest.9 Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi.PS 54 (55). OTOCZONY PRZEZ WROGÓW, ZDRADZONY PRZEZ PRZYJACIELA. Oby Bóg przyszedł w pomoc psalmiście, otoczonemu przez wrogów (2-4), przerażonemu (5-6), pragnącemu wyrwać się z miasta (7-9)! Prosi o pomieszanie planów swych wrogów, których bezbożny ucisk panuje w mieście (10-12); najgorsze zaś jest to, że na ich czele stoi dawny jego przyjaciel (13-15). Oby ich Bóg pokarał (16)! Psalmista pokłada nadzieję w Bogu, iż jego wybawi, a przewrotnych jego wrogów poniży (17-22). Należy się zdać zupełnie na Boga (23-24).
55 (54)1 Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!3 Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie!4 Zasmuciłem się w trosce mojej i zatrwożyłem się dla głosu nieprzyjaciela i dla ucisku grzesznika; albowiem zwalili na mnie nieprawości i w gniewie uciskali mię. –5 Serce moje zatrwożyło się we mnie i strach śmiertelny przypadł na mnie.6 Bojaźń i drżenie przyszły na mnie, i okryły mię ciemności.7 I rzekłem: “Kto mi da skrzydła jak gołębicy, a odlecę i odpocznę?”8 Oto oddaliłem się uciekając i mieszkałem na pustyni.9 Czekałem na tego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od nawałności. –10 Strąć ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widziałem nieprawość i spór w mieście!11 We dnie i w nocy otoczy je po murach jego nieprawość, a obciążenie wpośród niego i niesprawiedliwość.12 I nie ustała na ulicach jego lichwa i zdrada. –13 Bo gdyby mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, byłbym to przeniósł, i gdyby był mówił hardo przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził, może bym się ukrył przed nim.14 Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój,15 który po społu ze mną jadałeś pokarmy, do domu Bożego chodziliśmy w zgodzie.16 Niechaj śmierć przyjdzie na nich i niech żywcem zstąpią do otchłani, bo nikczemności w mieszkaniach ich, w pośrodku nich! –17 Ja zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię.18 Wieczór i rano i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wysłucha głos mój.19 Odkupi w pokoju duszę moją od tych, którzy mi się sprzeciwiają, albowiem w wielkiej liczbie byli koło mnie.20 Wysłucha Bóg, i poniży ich, on który jest przed wiekami, bo nie masz u nich odmiany i nie bali się Boga.21 Wyciągnął rękę swoją ku odpłacie.22 Zgwałcili przymierze jego; rozproszeni są od gniewu oblicza jego, i zbliżyło się serce jego. Miększe są od oliwy słowa ich, lecz są one strzałami. –23 Przerzuć na Pana troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu.24 Ale ty, Boże, zawiedziesz ich do dołu zatracenia. Mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich, lecz ja nadzieję będę miał w tobie, Panie!PS 55 (56). W BOGU NADZIEJĘ MAM, NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ. Otoczony przez groźnych nieprzyjaciół (2-3), psalmista zachowuje ufność w Bogu (4-5). Ich niecne knowania zasługują na karę Bożą (6-8); psalmista wie, że Bóg zbiera jego łzy i jest mu przychylny (9-11). Za wyratowanie obiecuje ofiarę dziękczynną (12-13).

56 (55)

CS RU Warsz. King J. 55
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, za lud, który jest daleko od świątyni. Dawidowy. Na napis pomnika, kiedy go Filistyni pojmali w Get.В конец, о людях, удаленных от святынь, Давида, для написания на столпе, когда удерживали его иноплеменники в Гефе, 55 Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с™hхъ ўдалeныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo mię podeptał człowiek, przez cały dzień najeżdżając utrapił mię!Помилуй меня, Боже, ибо меня попирал человек; всяк день, нападая, преследовал меня. Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми. 56,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa people[be brother-in-law]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἁγίων hagiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
μεμακρυμμένου·     memakrummenou
V-RPPGS
strong:GV-RPPGSstrong:GV-RPPGSstrong:GV-RPPGS 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
στηλογραφίαν,     stēlografian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ὁπότε hopote
ADV
ὁπότεhopotewhen(-ever)[rye]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[to overspread]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
ἀλλόφυλοι allofuloi
A-NPM
ἀλλόφυλοςallofulosforeigner[chains]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
Γεθ.     geth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord[before]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κατεπάτησέν katepatēsen
V-AAI-3S
καταπατέωkatapateōto trample[2trampled
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man].
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
πολεμῶν polemōn
V-PAPRS
πόλεμοςpolemoswar[to change]
ἔθλιψέν ethlipsen
V-AAI-3S
θλίβωthlibōto press onhe afflicted
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Deptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień, albowiem wielu jest walczących przeciwko mnie. –Попирали меня враги всяк день, ибо много надменных, нападающих на меня. Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2. 56,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατεπάτησάν katepatēsan
V-AAI-3P
καταπατέωkatapateōto trample[2trampled
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1My enemies]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν,     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πολλοὶ polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
πολεμοῦντές polemountes
V-PAPRP
πολεμέωpolemeōto fightwaging war against
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ὕψους.     hupsous
N-GSN
ὕψοςhupsosheightheight.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wysokości dnia ulęknę się, lecz ja w tobie nadzieję mieć będę.Вовеки не убоюсь, ибо уповаю на Тебя! Въ дeнь не ўбою1сz, ѓзъ же ўповaю на тS. 56,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeraday[3 day
φοβηθήσομαι,     fobēthēsomai
V-FPI-1S
φοβέωfobeōto fear2fear],
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weand I
δὲ de
PRT
δέdethenand I
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐλπιῶ.     elpiō
V-FAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectshall hope
 
5 Tłum. GrEn. Толк. W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogu nadzieję miałem, nie będę się bał tego, co może uczynić mi ciało. –Бога восхвалю словами песнопений моих; на Бога уповал, не убоюсь: что сотворит мне плоть? Њ бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ пл0ть; 56,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἐπαινέσω epainesō
V-FAI-1S
ἐπαινέωepaineōto praiseI will praise
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordby my words.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall[darkness]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν.     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday[wound]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped.
οὐ ou
ADV
οὐounoI shall not
φοβηθήσομαι·     fobēthēsomai
V-FPI-1S
φοβέωfobeōto fearfear
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/make[2shall do
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
σάρξ;     sarx
N-NSF
σάρξsarxflesh1flesh].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Cały dzień słowom moim złorzeczyli, przeciwko mnie wszystkie myśli ich ku złemu.Всяк день словами моими гнушаются враги; на меня замышляют они зло. Вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2. 56,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogosword[2my words
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐβδελύσσοντο,     ebdelussonto
V-IMI-3P
βδελύσσομαιbdelussomaito abhor1they abhorred];
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording to[3 against
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
διαλογισμοὶ dialogismoi
N-NPM
διαλογισμόςdialogismosreasoning2their thoughts]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
κακόν.     kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmbad.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Osiądą i ukryją się, kroki moje śledzić będą. A że czyhali na duszę moją,Соберутся они и притаятся; за моей стопой наблюдать будут, подстерегая душу мою. Вселsтсz и3 скрhютъ, тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою2. 56,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαροικήσουσιν paroikēsousin
V-FAI-3P
παροικέωparoikeōbe a strangerThey will sojourn
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατακρύψουσιν·     katakrupsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πτέρναν pternan
N-ASF
πτέρναpternaheel[2my heel
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φυλάξουσιν,     fulaxousin
V-FAI-3P
φυλάσσωfulassōto keep/guard1will guard],
καθάπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asjust as
ὑπέμειναν hupemeinan
V-AAI-3P
ὑπομένωhupomenōto remain/endurethey wait
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulfor my life.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. za nic w świecie nie zbawisz ich, w gniewie narody pokruszysz.Но легко Ты отринешь их, во гневе низложишь народы! Ни њ чес0мже tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши. 56,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forFor
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μηθενὸς mēthenos
A-GSM
μηδείςmēdeisnothingby no means
σώσεις sōseis
V-FAI-2S
σῴζωsōzōto savewill you deliver
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrath4anger
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa people2peoples
κατάξεις,     kataxeis
V-FAI-2S
κατάγωkatagōto bring down1you will lead down].
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Boże, żywot mój objawiłem tobie; położyłeś łzy moje przed obliczem twoim,Боже, поведал я жизнь мою Тебе; дороги Тебе слезы мои по обетованию Твоему. Б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ. 56,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoO
ζωήν zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifemy life
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξήγγειλά exēngeila
V-AAI-1S
ἐξαγγέλλωexangellōto proclaimI declared
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeyou put
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
δάκρυά dakrua
N-APN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardropmy tears
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
καὶ kai
ADV
καίkaiandeven
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongaccording to
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἐπαγγελίᾳ epangelia
N-DSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseyour promise.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. jak obiecałeś: wtedy obrócą się w tył nieprzyjaciele moi; w którykolwiek dzień będę cię wzywał, oto poznałem, że Bogiem moim jesteś.Да обратятся враги мои вспять в тот день, когда я призову Тебя! Вот познал я, что Ты Бог мой! Да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, в0ньже ѓще дeнь призовy тz: сE, познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. 56,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιστρέψουσιν epistrepsousin
V-FAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turn[2shall turn
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1My enemies]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω,     opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἂν an
PRT
ἄνanifever
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ἐπικαλέσωμαί epikalesōmai
V-AMS-1S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameI should call upon
σε·     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod[2my God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ.     su
P-NS
σύsuyou[rest]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę; miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał tego, co mi może uczynić człowiek. –Восхвалю Бога речами, восхвалю Господа словами песнопений моих. Њ бз7э похвалю2 гlг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во. 56,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUnto
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
αἰνέσω ainesō
V-FAI-1S
αἰνέωaineōto praiseI will praise
ῥῆμα,     rēma
N-ASN
ῥῆμαrēmawordby discourse;
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
αἰνέσω ainesō
V-FAI-1S
αἰνέωaineōto praiseI will praise
λόγον.     logon
N-ASM
λόγοςlogoswordby word.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Tobie, Boże, winienem śluby, dziękczynienie, które oddam tobie.На Бога уповаю, не убоюсь: что сотворит мне человек? На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ; 56,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUnto
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped;
οὐ ou
ADV
οὐounoI will not
φοβηθήσομαι·     fobēthēsomai
V-FPI-1S
φοβέωfobeōto fearbe afraid
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσει poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/make[2shall do
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἄνθρωπος;     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem wyrwałeś duszę moją od śmierci, a nogi moje od upadku, abym się podobał przed Bogiem w światłości żyjących.На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою; Во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS: 56,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
εὐχαὶ euchai
N-NPF
εὐχήeuchēa vow/prayervows
ἃς has
R-APF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἀποδώσω apodōsō
V-FAI-1S
ἀποδίδωμιapodidōmito payI shall give
αἰνέσεώς aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof your praise.
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу во свете Его среди живых!ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 t поползновeніz: благоугождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ.56,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐρρύσω errusō
V-AMI-2S
ῥύομαιruomaito rescueyou rescued
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootmy feet
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ὀλισθήματος olisthēmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εὐαρεστῆσαι euarestēsai
V-AAR
εὐαρεστέωeuaresteōto pleaseI shall be well-pleasing
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
φωτὶ fōti
N-DSN
φῶςfōslightlight
ζώντων.     zōntōn
V-PAPGP
ζάωzaōto liveof living.
CS RU Warsz. King J. 56
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру, 56 Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA є3мY tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру 2 Tłum. GrEn. Толк. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną! Albowiem w tobie ufa dusza moja i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będę, aż przeminie nieprawość.Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе. 57,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφθείρῃς·     diaftheirēs
V-PAS-2S
διαφθείρωdiaftheirōto corrupt[cooked]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
στηλογραφίαν stēlografian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀποδιδράσκειν apodidraskein
V-PAR
strong:GV-PARstrong:GV-PARstrong:GV-PAR 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface[stumbling]
Σαουλ saoul
N-PRI
ΣαούλsaoulSaul[to melt]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σπήλαιον.     spēlaion
N-ASN
σπήλαιονspēlaioncave[Egypt]
ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
Ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyshow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[3upon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
πέποιθεν pepoithen
V-RAI-3S
πείθωpeithōto persuade2yielded

T-NSF
hothe/this/who[that]
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
σκιᾷ skia
N-DSF
σκιάskiashadowshadow
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who[that]
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingof your wings
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐλπιῶ,     elpiō
V-FAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI shall hope,
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
παρέλθῃ parelthē
V-AAS-3S
παρέρχομαιparerchomaito pass by[2should go by

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἀνομία.     anomia
N-NSF
ἀνομίαanomialawlessness1lawlessness].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. ВоззовY къ бGу вhшнему, бGу бlгодёzвшему мнЁ. 57,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκεκράξομαι kekraxomai
V-FMI-1S
κράζωkrazōto cryI shall cry out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ὕψιστον,     hupsiston
A-ASM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest;
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
εὐεργετήσαντά euergetēsanta
V-AAPAS
εὐεργετέωeuergeteōto do goodbenefiting
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Posłał z nieba i wybawił mię, wydał na pohańbienie tych, co mnie deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją,Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих; послал Бог милость Свою и истину Свою, ПослA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ млcть свою2 и3 и4стину свою2, 57,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαπέστειλεν exapesteilen
V-AAI-3S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayHe sent out
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσωσέν esōsen
V-AAI-3S
σῴζωsōzōto savehe delivered
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveHe put
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[4unto
ὄνειδος oneidos
N-ASN
ὄνειδοςoneidosdisgrace5scorn
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who1the ones
καταπατοῦντάς katapatountas
V-PAPAP
καταπατέωkatapateōto trample2trampling
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐξαπέστειλεν exapesteilen
V-AAI-3S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/away[2sent out
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyhis mercy
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthhis truth;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. i wyrwał duszę moją spośród szczeniąt lwich; spałem strwożony. Synowie ludzcy, zęby ich -to oręże i strzały, a ich język -miecz ostry.и избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие! Зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. и3 и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ. Поспaхъ смущeнъ: сhнове человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. 57,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρρύσατο errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe rescued
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
μέσου mesou
A-GSM
μέσοςmesosmidstmidst
σκύμνων.     skumnōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἐκοιμήθην ekoimēthēn
V-API-1S
κοιμάωkoimaōto sleepI went to bed
τεταραγμένος·     tetaragmenos
V-RPPRS
ταράσσωtarassōto troublebeing disturbed;
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men --
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀδόντες odontes
N-NPM
ὀδούςodoustooththeir teeth
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅπλον hoplon
N-ASN
ὅπλονhoplonweaponweapons
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βέλη,     belē
N-APN
βέλοςbelosarrowarrows,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetheir tongue
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μάχαιρα machaira
N-NSF
μάχαιραmachairasword[2sword
ὀξεῖα.     oxeia
A-NSF
ὀξύςoxussharp/swift1a sharp].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wznieś się nad niebiosa, Boże, i po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja! Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя! Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. 57,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑψώθητι hupsōthēti
V-APM-2S
ὑψόωhupsoōto lift upBe raised up high
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
οὐρανούς,     ouranous
N-APM
οὐρανόςouranosheavenheavens,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2above
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasall3all
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who4the
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth5earth

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory1your glory]!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Zastawili sidła na nogi moje i ugięli duszę moją; wykopali dół przed obliczem moim, i wpadli weń.Сеть раскинули враги для ног моих и стеснили душу мою; ископали пред лицем моим яму, и сами упали в нее. Сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. 57,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαγίδα pagida
N-ASF
παγίςpagistrap[2a snare
ἡτοίμασαν hētoimasan
V-AAI-3P
ἑτοιμάζωhetoimazōto make ready1They prepared]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ποσίν posin
N-DPM
πούςpousfootmy feet,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατέκαμψαν katekampsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὤρυξαν ōruxan
V-AAI-3P
ὀρύσσωorussōto digThey dug
πρὸ pro
PREP
πρόprobefore[2before
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface3my face
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
βόθρον bothron
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνέπεσαν enepesan
V-AAI-3P
ἐμπίπτωempiptōto fall intothey fell
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał.Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое; воспою и пою во славе моей! Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. 57,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἑτοίμη hetoimē
A-NSF
ἕτοιμοςhetoimosready[2is prepared

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1My heart],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἑτοίμη hetoimē
A-NSF
ἕτοιμοςhetoimosready[2is prepared

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart].
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ᾄσομαι asomai
V-FMI-1S
ᾄδωadōto singI will sing
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλῶ.     psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI will strum
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Powstań, chwało moja, powstań, harfo i cytro, wstanę na świtaniu!Воспрянь, слава моя, воспряньте, псалтирь и гусли! Я встану рано. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. 57,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξεγέρθητι,     exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwaken,

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorymy glory!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξεγέρθητι,     exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwaken,
ψαλτήριον psaltērion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κιθάρα·     kithara
N-NSF
κιθάραkitharaharpharp!
ἐξεγερθήσομαι exegerthēsomai
V-FPI-1S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseI shall awaken
ὄρθρου.     orthrou
N-GSM
ὄρθροςorthrosdawnat dawn.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Będę cię wysławiał między ludem, Panie, i będę ci grał między narodami;Прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен; И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ: 57,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
λαοῖς,     laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI will strum
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя. ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до w4блакъ и4стина твоS. 57,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐμεγαλύνθη emegalunthē
V-API-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnify[2was magnified
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntil3unto
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who4the
οὐρανῶν ouranōn
N-GPM
οὐρανόςouranosheaven5heavens
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1your mercy];
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntil[2unto
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who3the
νεφελῶν nefelōn
N-GPF
νεφέληnefelēcloud4clouds

T-NSF
hothe/this/who 
ἀλήθειά alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruth1your truth].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Podnieś się nad niebiosa, Boże, a po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja!Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя!Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.57,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑψώθητι hupsōthēti
V-APM-2S
ὑψόωhupsoōto lift upBe raised up high
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
οὐρανούς,     ouranous
N-APM
οὐρανόςouranosheavenheavens,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2above
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasall3all
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who4the
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth5earth

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory1your glory]!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
CS RU Warsz. King J. 57
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika.В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, 57 Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе 2 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli po prawdzie sprawiedliwość głosicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy!Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие! Ѓще вои1стинну ќбw прaвду глаг0лете, пр†ваz суди1те, сhнове человёчестіи. 58,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφθείρῃς·     diaftheirēs
V-PAS-2S
διαφθείρωdiaftheirōto corrupt[cooked]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
στηλογραφίαν.     stēlografian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Εἰ ei
CONJ
εἰeiifWill
ἀληθῶς alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulytruly
ἄρα ara
PRT
ἄραarathereforethus
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[2righteousness
λαλεῖτε;     laleite
V-PAI-2P
λαλέωlaleōto speak1you speak]
εὐθεῖα eutheia
A-NSF
εὐθύςeuthusstraightrightly
κρίνετε,     krinete
V-PAI-2P
κρίνωkrinōto judgejudge,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonO sons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἀνθρώπων;     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men?
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem w sercu popełniacie nieprawości, na ziemi ręce wasze układają niesprawiedliwości.Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле, И$бо въ сeрдцы беззак0ніе дёлаете на земли2, непрaвду рyки вaшz сплетaютъ. 58,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor even
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessness[2lawlessness
ἐργάζεσθε ergazesthe
V-PMI-2P
ἐργάζομαιergazomaito work1you work]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ,     
N-DSF
γῆearthearth.
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[3in injustice
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
χεῖρες cheires
N-NPF
χείρcheirhand1Your hands
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
συμπλέκουσιν.     sumplekousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Odstępcami są grzesznicy od łona, pobłądzili od żywota, mówili kłamstwo.отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Њчужди1шасz грBшницы t ложeснъ, заблуди1ша t чрeва, глаг0лаша лжY. 58,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπηλλοτριώθησαν apēllotriōthēsan
V-API-3P
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienate[2were separated
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful1Sinners]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μήτρας,     mētras
N-GSF
μήτραmētrawombwomb;
ἐπλανήθησαν eplanēthēsan
V-API-3P
πλανάωplanaōto lead astraythey wander
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γαστρός,     gastros
N-GSF
γαστήρgastērbellybelly;
ἐλάλησαν elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakthey spoke
ψεύδη.     pseudē
A-APN
ψευδήςpseudēsfalselies.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Jad mają na podobieństwo węża, jak żmija głucha i stulająca uszy swoje, która nie posłucha głosu zaklinaczów,Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 затыкaющагw ќши свои2, 58,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθυμὸς thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrathRage
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ὁμοίωσιν homoiōsin
N-ASF
ὁμοίωσιςhomoiōsislikenesslikeness
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ὄφεως,     ofeōs
N-GSM
ὄφιςofissnakeserpent;
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ἀσπίδος aspidos
N-GSF
ἀσπίςaspisasp[2asp
κωφῆς kōfēs
A-GSF
κωφόςkōfosdeaf/mute1a mute]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
βυούσης buousēs
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὦτα ōta
N-NPN
οὖςousearher ears,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. i czarownika zaklinającego mądrze. –который не слушает звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. и4же не ўслhшитъ глaса њбавaющихъ, њбавaемь њбавaетсz t премyдра. 58,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἥτις hētis
RI-NSF
ὅστιςhostiswho/whichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounodoes not
εἰσακούσεται eisakousetai
V-FMI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen tolisten to
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundsound
ἐπᾳδόντων epadontōn
V-PAPGP
strong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGP 
φαρμάκου farmakou
N-GSM
φάρμακοςfarmakossorcerer1of sorcerer],
τε te
PRT
τεteand/bothand the
φαρμακευομένου farmakeuomenou
V-PPPGS
strong:GV-PPPGSstrong:GV-PPPGSstrong:GV-PPPGS 
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideby
σοφοῦ.     sofou
A-GSM
σοφόςsofoswisea wise .
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bóg pokruszy zęby ich w ustach ich, zęby trzonowe lwów połamie Pan.Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. БGъ сокруши1тъ зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ: членHвныz львHвъ сокруши1лъ є4сть гDь. 58,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
συνέτριψεν sunetripsen
V-AAI-3S
συντρίβωsuntribōto breakbroke
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀδόντας odontas
N-APM
ὀδούςodoustooththeir teeth
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouththeir mouths;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who[4the
μύλας mulas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who6of the
λεόντων leontōn
N-GPM
λέωνleōnlion7lions
συνέθλασεν sunethlasen
V-AAI-3S
συνθλάωsunthlaōto shatter3fractured in pieces
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Wniwecz się obrócą, jak woda spływająca; naciągnął łuk swój, póki nie zemdleją.Исчезнут они, как вода мимотекущая. Напрягать Он будет лук Свой, доколе не изнемогут они. Ўничижaтсz ћкw водA мимотекyщаz: напрzжeтъ лyкъ св0й, д0ндеже и3знем0гутъ. 58,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξουδενωθήσονται exoudenōthēsontai
V-FPI-3P
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedThey shall be treated with contempt
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
διαπορευόμενον·     diaporeuomenon
V-PMPRS
διαπορεύωdiaporeuōto go throughgoing by.
ἐντενεῖ entenei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowhis bow
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἀσθενήσουσιν.     asthenēsousin
V-FAI-3P
ἀσθενέωastheneōbe weakthey shall be weakened.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Jak wosk który się rozpływa, zniesieni będą; spadł z góry ogień, i nie ujrzeli słońca. –Растаяв, как воск, пропадут они; пало пламя на них, и они не увидели солнца. Ћкw в0скъ растazвъ tи1мутсz: падE џгнь на ни1хъ, и3 не ви1дэша с0лнца. 58,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutAs
κηρὸς kēros
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
τακεὶς takeis
V-APPRS
τήκωtēkōto meltmelting away,
ἀνταναιρεθήσονται·     antanairethēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
ἐπέπεσε epepese
V-AAI-3S
ἐπιπίπτωepipiptōto fall/press upon[Heman]
πῦρ,     pur
N-ASN
πῦρpurfire1Fire]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
εἶδον eidon
V-AAI-3P
εἴδωeidōto knowsee
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἥλιον.     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Pierwej, niźli ciernie wasze poczuły tarń, jako żywych pochłonie ich w gniewie.Прежде, чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит Он гнев Свой, и живыми ввергнет во ад. Прeжде є4же разумёти тє1рніz вaшегw рaмна, ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ пожрeтъ |. 58,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸ pro
PREP
πρόprobeforeBefore
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
συνιέναι sunienai
V-PAR
συνίημιsuniēmito understandperceiving
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἀκάνθας akanthas
N-APF
ἄκανθαakanthaa thornof your thorn-bushes --
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ῥάμνον,     ramnon
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ζῶντας zōntas
V-PAPAP
ζάωzaōto liveliving,
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathanger
καταπίεται katapietai
V-FMI-3S
καταπίνωkatapinōto swallowhe shall swallow
ὑμᾶς.     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę; ręce swe umyje we krwi grzesznika.Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руки свои омоет в крови грешника. Возвесели1тсz првdникъ, є3гдA ўви1дитъ tмщeніе: рyцэ свои2 ўмhетъ въ кр0ви грёшника. 58,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate[2shall be glad
δίκαιος,     dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust1 just one]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto knowhe should behold
ἐκδίκησιν ekdikēsin
N-ASF
ἐκδίκησιςekdikēsisvengeancepunishment.
ἀσεβῶν·     asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodly[Aran]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhand[2his hands
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
νίψεται nipsetai
V-FMI-3S
νίπτωniptōto wash1He shall wash]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
αἵματι haimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἁμαρτωλοῦ.     hamartōlou
A-GSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinner.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I rzecze człowiek: “Zaprawdę, jest pożytek dla sprawiedliwego; zaprawdę jest Bóg, który sądzi na ziemi.”И скажет человек: "Воистину, есть награда праведнику, воистину есть Бог, творящий суд на земле!"И# речeтъ человёкъ: ѓще ќбw є4сть пл0дъ првdнику, u5бо є4сть бGъ судS и5мъ на земли2.58,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speak[2shall say
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man],
Εἰ ei
CONJ
εἰeiif 
ἄρα ara
PRT
ἄραarathereforeThere
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καρπὸς karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitfruit
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
δικαίῳ,     dikaiō
A-DSM
δίκαιοςdikaiosjustjust;
ἄρα ara
PRT
ἄραarathereforethere
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κρίνων krinōn
V-PAPRS
κρίνωkrinōto judgejudging
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ.     
N-DSF
γῆearthearth.
CS RU Warsz. King J. 58
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabić.В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его, 58 Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA послA саyлъ и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2 2 Tłum. GrEn. Толк. Wyzwól mię od nieprzyjaciół moich Boże mój, i od powstających przeciwko mnie wybaw mię!Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня! И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS: 59,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφθείρῃς·     diaftheirēs
V-PAS-2S
διαφθείρωdiaftheirōto corrupt[cooked]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoO
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
στηλογραφιαν stēlografian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ὁπότε hopote
ADV
ὁπότεhopotewhen(-ever)[rye]
ἀπέστειλεν apesteilen
V-AAI-3S
ἀποστέλλωapostellōto send[Appaim]
Σαουλ saoul
N-PRI
ΣαούλsaoulSaul[to melt]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφύλαξεν efulaxen
V-AAI-3S
φυλάσσωfulassōto keep/guard[thicket]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who4the ones
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[vigor]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
θανατῶσαι thanatōsai
V-AAR
θανατόωthanatoōto kill[blelted]
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ἐξελοῦ exelou
V-AMM-2S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selectRescue
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[3from
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἐπανιστανομένων epanistanomenōn
V-RMPGP
ἐπανίστημιepanistēmito rebel against5rising up
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against6against
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
λύτρωσαί lutrōsai
V-AAR
λυτρόωlutroōto ransom1ransom
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwij mię od tych, którzy czynią nieprawość, i od mężów krwawych wybaw mię!Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня! и3збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе, и3 t м{жъ кровeй сп7си1 мz. 59,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescueRescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
ἐργαζομένων ergazomenōn
V-PMPGP
ἐργάζομαιergazomaito workworking
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[3from
ἀνδρῶν andrōn
N-GPM
ἀνήρanērman4men
αἱμάτων haimatōn
N-GPN
αἷμαhaimablood5of blood
σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto save1deliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto ułowili duszę moją, rzucili się na mnie potężni.Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха. Ћкw сE, ўлови1ша дyшу мою2, напад0ша на мS крёпцыи: нижE беззак0ніе моE, нижE грёхъ м0й, гDи: 59,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐθήρευσαν ethēreusan
V-AAI-3P
θηρεύωthēreuōto hunt/catchthey hunted
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy life;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπέθεντο epethento
V-AMI-3P
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay on[2put
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
κραταιοί.     krataioi
A-NPM
κραταιόςkrataiosmighty1strong ones];
οὔτε oute
CONJ
οὔτεouteneithernor

T-NSF
hothe/this/who 
ἀνομία anomia
N-NSF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawlessness
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὔτε oute
CONJ
οὔτεouteneithernor

T-NSF
hothe/this/who 
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sin,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ani nieprawości, ani grzechu nie ma przy mnie, Panie; bez nieprawości biegłem i prosto postępowałem.Не совершая беззакония, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри! без8 беззак0ніz тек0хъ и3 и3спрaвихъ: востaни въ срётеніе моE и3 ви1ждь. 59,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutWithout
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
ἔδραμον edramon
V-AAI-3P
τρέχωtrechōto runI ran
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατεύθυναν·     kateuthunan
V-AAI-3P
κατευθύνωkateuthunōto guidestraightened out.
ἐξεγέρθητι exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwake
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
συνάντησίν sunantēsin
N-ASF
συνάντησιςsunantēsismeetingmeet
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰδέ.     ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Powstań na me spotkanie, i obacz! A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, przyłóż się, by nawiedzić wszystkie narody; nie miej litości nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość! –Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы! Да не помилуешь Ты беззаконных. И# ты2, гDи б9е си1лъ, б9е ї}левъ, вонми2 посэти1ти вс‰ kзhки: да не ўщeдриши вс‰ дёлающыz беззак0ніе. 59,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
δυνάμεων dunameōn
N-GPF
δύναμιςdunamispowerforces,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
πρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outtake heed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐπισκέψασθαι episkepsasthai
V-AMR
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forto visit
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations!
μὴ
ADV
μήnotYou should not
οἰκτιρήσῃς oiktirēsēs
V-AAS-2S
οἰκτείρωoikteirōto have compassionpity
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallany
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἐργαζομένους ergazomenous
V-PMPAP
ἐργάζομαιergazomaito workones practicing
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
ἀνομίαν.     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.Возвратятся они к вечеру и, как голодные псы, будут бродить вокруг города. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ. 59,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιστρέψουσιν epistrepsousin
V-FAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnThey shall return
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardat
ἑσπέραν hesperan
N-ASF
ἑσπέραhesperaeveningevening,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λιμώξουσιν limōxousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κύων kuōn
N-NSM
κύωνkuōndoga dog,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κυκλωσουσιν kuklōsousin
V-FAI-3P
κυκλόωkukloōto surroundshall circle
πόλιν.     polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Oto będą mówić ustami swymi, a miecz w ustach ich:Вот говорят они устами своими, и меч в устах у них: "Кто услышит нас?" СE, тjи tвэщaютъ ўсты6 свои1ми, и3 мeчь во ўстнaхъ и4хъ: ћкw кто2 слhша; 59,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἀποφθέγξονται apofthegxontai
V-FMI-3P
ἀποφθέγγομαιapofthengomaito declareshall declare
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouththeir mouths;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥομφαία romfaia
N-NSF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
χείλεσιν cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheilosliptheir lips;
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor ,
τίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἤκουσεν;     ēkousen
V-AAI-3S
ἀκούωakouōto hearhears?
 
9 Tłum. GrEn. Толк. “A któż słyszał?” -A ty, Panie, wyśmiejesz ich, wniwecz obrócisz wszystkie narody.Но Ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. И# ты2, гDи, посмэeшисz и5мъ, ўничижи1ши вс‰ kзhки. 59,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐκγελάσῃ ekgelasē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξουδενώσεις exoudenōseis
V-FAI-2S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedyou shall treat with contempt
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη.     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Moc moją przy tobie zachowam, albowiem, Boże, jesteś obrońcą moim. –С помощью Твоей сохраню силу мою, ибо Ты, Боже, Заступник мой! Держaву мою2 къ тебЁ сохраню2: ћкw ты2, б9е, застyпникъ м0й є3си2. 59,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κράτος kratos
N-ASN
κράτοςkratospowerMy might
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
φυλάξω,     fulaxō
V-FAI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardI will keep,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ.     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię.Бог мой, милость Его посетит меня прежде мольбы моей; Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. БGъ м0й, млcть є3гw2 предвари1тъ мS: бGъ м0й, kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. 59,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyhis mercy
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
προφθάσει profthasei
V-FAI-3S
προφθάνωprofthanōto come beforeshall go beforehand with
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodMy God
δείξει deixei
V-FAI-3S
δεικνύωdeiknuōto showshall show
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐχθροῖς echthrois
N-DPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Bóg da mi spoglądać na nieprzyjaciół moich. Nie zabijaj ich, by snadź nie zapomniał lud mój! rozprosz ich mocą twoją i strać ich,Не убивай их, да не забудут закон Твой; рассей их силою Твоею и низложи их, Защитник мой, Господи, Не ўбjй и5хъ, да не когдA забyдутъ зак0нъ тв0й: расточи2 | си1лою твоeю и3 низведи2 |, защи1тниче м0й, гDи. 59,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀποκτείνῃς apokteinēs
V-AAS-2S
ἀποκτείνωapokteinōto killkill
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
ἐπιλάθωνται epilathōntai
V-AMS-3P
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetthey should forget
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa people[be brother-in-law]
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διασκόρπισον diaskorpison
V-AAM-2S
διασκορπίζωdiaskorpizōto scatterDisperse
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispoweryour power,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατάγαγε katagage
V-AAM-2S
κατάγωkatagōto bring downlead them down,
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ὑπερασπιστής huperaspistēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslord1O lord]!
 
13 Tłum. GrEn. Толк. obrońco mój, Panie, dla grzechu ust ich, dla mowy warg ich i niech będą pojmani w hardości swojej! A dla złorzeczenia i kłamstwa będzie o nich ogłoszone na zatracenie,за грехи уст их, за слова языка их! И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь да возвестится им кончина, Грёхъ ќстъ и4хъ, сл0во ўстeнъ и4хъ: и3 ћти да бyдутъ въ гордhни своeй, и3 t клsтвы и3 лжи2 возвэстsтсz въ кончи1нэ, 59,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἁμαρτίαν hamartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthof their mouth,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
χειλέων cheileōn
N-GPN
χεῖλοςcheiloslipof their lips,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
συλλημφθήτωσαν sullēmfthētōsan
V-APM-3P
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helplet them be seized
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ὑπερηφανίᾳ huperēfania
N-DSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridetheir pride!
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfor
ἀρᾶς aras
N-GSF
αἴρωairōto take up[be glorious]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψεύδους pseudous
A-GSM
ψεῦδοςpseudoslielying
διαγγελήσονται diangelēsontai
V-FPI-3P
διαγγέλλωdiangellōto proclaimthey shall declare.
συντέλειαι sunteleiai
N-NPF
συντέλειαsunteleiaconsummation[nail]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. w gniewie zatracenia, i nie będzie ich! I poznają, iż Bóg będzie panował nad Jakubem i aż do krańców ziemi. –кончина лютая, и не станет их; и узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. во гнёвэ кончи1ны, и3 не бyдутъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw бGъ вLчествуетъ їaкwвомъ и3 концы6 земли2. 59,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ὀργῇ orgē
N-DSF
ὀργήorgēwrathanger
συντελείας,     sunteleias
N-GSF
συντέλειαsunteleiaconsummationconsummation,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑπάρξωσιν·     huparxōsin
V-AAS-3P
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
γνώσονται gnōsontai
V-FMI-3P
γινώσκωginōskōto knowthey shall know
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
δεσπόζει despozei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
περατων peratōn
N-GPN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.Возвратятся они к вечеру и, как голодные псы, будут бродить вокруг города. Возвратsтсz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ: 59,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιστρέψουσιν epistrepsousin
V-FAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnThey shall return
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardat
ἑσπέραν hesperan
N-ASF
ἑσπέραhesperaeveningevening,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λιμώξουσιν limōxousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κύων kuōn
N-NSM
κύωνkuōndoga dog,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κυκλωσουσιν kuklōsousin
V-FAI-3P
κυκλόωkukloōto surroundshall circle
πόλιν.     polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Rozbiegną się za jedzeniem, a jeśli się nie najedzą, będą mruczeć. –Разбредутся они в поисках пищи; если же не насытятся, станут роптать. тjи разhдутсz ћсти: ѓще ли же не насhтzтсz, и3 пор0пщутъ. 59,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διασκορπισθήσονται diaskorpisthēsontai
V-FPI-3P
διασκορπίζωdiaskorpizōto scattershall be dispersed
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φαγεῖν·     fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifbut if
δὲ de
PRT
δέdethenbut if
μὴ
ADV
μήnotthey should not
χορτασθῶσιν,     chortasthōsin
V-APS-3P
χορτάζωchortazōto feedbe filled,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
γογγύσουσιν.     gongusousin
V-FAI-3P
γογγύζωgonguzōto murmurthey shall grumble.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Ale ja będę opiewał moc twoją i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim i ucieczką moją w dzień utrapienia mego.А я воспою силу Твою и скоро возрадуюсь о милости Твоей, ибо Ты был Заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ѓзъ же воспою2 си1лу твою2 и3 возрaдуюсz заyтра њ млcти твоeй: ћкw бhлъ є3си2 застyпникъ м0й и3 прибёжище моE въ дeнь ск0рби моеS. 59,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ᾄσομαι asomai
V-FMI-1S
ᾄδωadōto singshall sing
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispoweryour power,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλιάσομαι agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρωῒ prōi
ADV
πρωΐprōimorningin the morning
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyof your mercy;
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐγενήθης egenēthēs
V-API-2S
γίνομαιginomaito beyou became
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφυγὴ katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
θλίψεώς thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof my affliction.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Pomocniku mój, tobie będę śpiewał ponieważ ty, Boże, jesteś obrońcą moim, Bogiem moim, miłosierdziem moim!Ты подаешь мне помощь, Тебе пою, ибо Ты Бог Заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне!Пом0щникъ м0й є3си2, тебЁ пою2: ћкw бGъ застyпникъ м0й є3си2, б9е м0й, млcть моS.59,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper[2my helper
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ψαλῶ,     psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI shall strum;
ὅτι,     hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercyof my mercy.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 59
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, na napis pomnika.В конец, об имеющих измениться, для написания на столпе, Давида, в поучение; Въ конeцъ, њ и3змэни1тисz хотsщихъ, въ столпописaніе дв7ду, въ научeніе: 2 Tłum. GrEn. Толк. Dawidowy, ku nauce, kiedy spalił Mezopotamię syryjską i Sobal; i wrócił się Joab, i poraził Idumeę w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy.Когда сжег он Междуречье Сирийское и Сирию Цованскую, и возвратился Иоав, поразив в соляной долине двенадцать тысяч идумеев, 59 внегдA сожжE средорёчіе сmрjйское и3 сmрjю совaльскую, и3 возврати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй дванaдесzть тhсzщъ 3 Tłum. GrEn. Толк. Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś nas; rogniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami!Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Б9е, tри1нулъ ны2 є3си2 и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ, разгнёвалсz є3си2 и3 ўщeдрилъ є3си2 нaсъ. 60,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[that]
ἀλλοιωθησομένοις alloiōthēsomenois
V-FPPMP
strong:GV-FPPMPstrong:GV-FPPMPstrong:GV-FPPMP 
ἔτι,     eti
ADV
ἔτιetistill[lamb]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
στηλογραφιαν stēlografian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ,     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
διδαχήν,     didachēn
N-ASF
διδαχήdidachēteaching[shame]
ὁπότε hopote
ADV
ὁπότεhopotewhen(-ever)[rye]
ἐνεπύρισεν enepurisen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
Μεσοποταμίαν mesopotamian
N-ASF
ΜεσοποταμίαmesopotamiaMesopotamia[to come out]
Συρίας surias
N-GSF
ΣυρίαsuriaSyria[lintel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
Συρίαν surian
N-ASF
ΣυρίαsuriaSyria[lintel]
Σωβα,     sōba
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandyet
ἐπέστρεψεν epestrepsen
V-AAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turn[they]
Ιωαβ iōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐπάταξεν epataxen
V-AAI-3S
πατάσσωpatassōto strike[to slander]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
φάραγγα faranga
N-ASF
φάραγξfaragxvalley[to struggle]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἁλῶν,     halōn
N-GPM
ἅλςhalssalt[brother]
δώδεκα dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelve[Gaddiel]
χιλιάδας.     chiliadas
N-APF
χιλιάςchiliasthousand[merchandise]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἀπώσω apōsō
V-AMI-2S
ἀπωθέωapōtheōto rejectyou thrusted us away,
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
καθεῖλες katheiles
V-AAI-2S
καθαιρέωkathaireōto take downdemolished
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ὠργίσθης ōrgisthēs
V-API-2S
ὀργίζωorgizōto angerYou were provoked to anger,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οἰκτίρησας oiktirēsas
V-AAI-2S
οἰκτείρωoikteirōto have compassionyou pitied
ἡμᾶς.     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wzruszyłeś ziemię i wstrząsnąłeś nią; ulecz szczerby jej, bo się zachwiała!Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Стрsслъ є3си2 зeмлю и3 смути1лъ є3си2 ю5: и3сцэли2 сокрушeніе є3S, ћкw подви1жесz. 60,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυνέσεισας suneseisas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνετάραξας sunetaraxas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἴασαι iasai
V-AMM-2S
ἰάομαιiaomaito healHeal
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
συντρίμματα suntrimmata
N-APN
σύντριμμαsuntrimmaruinits breaks!
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐσαλεύθη.     esaleuthē
V-API-3S
σαλεύωsaleuōto shakeit was shaken.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Dałeś doświadczyć ludowi twemu ciężkich rzeczy, napoiłeś nas winem żałości.Ты дал изведать народу Твоему лютые беды; напоил нас вином горести. Показaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ жeстwкаz: напои1лъ є3си2 нaсъ він0мъ ўмилeніz. 60,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔδειξας edeixas
V-AAI-2S
δεικνύωdeiknuōto showYou showed
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleyour people
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σκληρά,     sklēra
A-APN
σκληρόςsklēroshardhard ;
ἐπότισας epotisas
V-AAI-2S
ποτίζωpotizōto wateryou watered
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine
κατανύξεως.     katanuxeōs
N-GSF
κατάνυξιςkatanuxisstuporof vexation.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekli od oblicza łuku, aby byli wybawieni umiłowani twoi.Но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел. Дaлъ є3си2 боsщымсz тебє2 знaменіе, є4же ўбэжaти t лицA лyка. 60,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveYou gave
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearones fearing
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
σημείωσιν sēmeiōsin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φυγεῖν fugein
V-AAR
φεύγωfeugōto fleeto flee
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τόξου.     toxou
N-GSN
τόξονtoxonbowof bow.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wybaw prawicą twoją i wysłuchaj mnie!Да избегнут гибели возлюбленные Твои! Спаси десницею Твоею и услышь меня! Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2, сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши мS. 60,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatSo
ἂν an
PRT
ἄνanifthat
ῥυσθῶσιν rusthōsin
V-APS-3P
ῥύομαιruomaito rescue[2should be rescued
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἀγαπητοί agapētoi
A-NPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved1your beloved].
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σῶσον sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δεξιᾷ dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightyour ,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπάκουσόν epakouson
V-AAM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toheed
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. -Bóg mówił w świątyni swojej: Rozweselę się i podzielę Sychem, i dolinę namiotów rozmierzę.Бог возгласил во святилище Своем: "Возрадуюсь, и разделю Сихем, и долину шатров измерю! БGъ возгlа во с™ёмъ своeмъ: возрaдуюсz, и3 раздэлю2 сікjму, и3 ю3д0ль жили1щъ размёрю. 60,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakspoke
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ἀγαλλιάσομαι agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαμεριῶ diameriō
V-FAI-1S
διαμερίζωdiamerizōto divideI will divide
Σικιμα sikima
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κοιλάδα koilada
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
σκηνῶν skēnōn
N-GPF
σκηνήskēnētenttents
διαμετρήσω·     diametrēsō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Mój jest Galaad i mój Manasses, a Efraim mocą głowy mojej.Мой Галаад и Мой Манассия, Ефрем – защита главы Моей, Иуда – царь, поставленный Мной! М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, є3фрeмъ крёпость главы2 моеS, їyда цaрь м0й. 60,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμός emos
A-NSM
ἐμόςemosmy[2is mine
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
Γαλααδ,     galaad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμός emos
A-NSM
ἐμόςemosmy[2is mine
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
Μανασση,     manassē
N-PRI
ΜανασσῆςmanassēsManasseh[Jonath-elem-rechokim]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
κραταίωσις krataiōsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadof my head;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
βασιλεύς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingmy king;
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Juda królem moim, Moab garncem nadziei mojej. Na Idumeę wyciągnę but mój, mnie cudzoziemcy są poddani. –Моав – надежный сосуд Мой, на Идумею наступлю стопою Моей! Мне иноплеменники покорились". Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю прострY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz. 60,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΜωαβ mōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
λέβης lebēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἐλπίδος elpidos
N-GSF
ἐλπίςelpishopeof my hope;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιδουμαίαν idoumaian
N-ASF
ἸδουμαίαidoumaiaIdumea[sin]
ἐκτενῶ ektenō
V-FAI-1S
ἐκτείνωekteinōto stretch outI will stretch out
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὑπόδημά hupodēma
N-ASN
ὑπόδημαhupodēmasandalmy sandal.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ἀλλόφυλοι allofuloi
A-NPM
ἀλλόφυλοςallofulosforeigner1 Philistines
ὑπετάγησαν.     hupetagēsan
V-AAI-3P
ὑποτάσσωhupotassōto subject2submitted].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? Kto mię doprowadzi aż do Idumei?Кто введет меня (Давида) в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи; 60,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἀπάξει apaxei
V-FAI-3S
ἀπάγωapagōto lead awayshall take
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity
περιοχῆς;     periochēs
N-GSF
περιοχήperiochēpassagecitadel?
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ὁδηγήσει hodēgēsei
V-FAI-3S
ὁδηγέωhodēgeōto guideshall guide
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Ιδουμαίας;     idoumaias
N-GSF
ἸδουμαίαidoumaiaIdumea[sin]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wynijdziesz, Boże, z wojskami naszymi?Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших! Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ; и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ; 60,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotWill not
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ἀπωσάμενος apōsamenos
V-AMPRS
ἀπωθέωapōtheōto rejectthrusting
ἡμᾶς;     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐκ ouk
ADV
οὐounowill you not
ἐξελεύσῃ,     exeleusē
V-FMI-2S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outgo forth,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerour forces?
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Daj nam ratunek w utrapieniu, bo omylny ratunek człowieczy!Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо. 60,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito giveGive
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
βοήθειαν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelphelp
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
θλίψεως·     thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor
ματαία mataia
A-NSF
μάταιοςmataiosfutile[3 vain
σωτηρία sōtēria
N-NSF
σωτηρίαsōtēriasalvation1deliverance
ἀνθρώπου.     anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa human2of man].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Z Bogiem pokażemy siłę, i on wniwecz obróci trapiących nas.С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших.Њ бз7э сотвори1мъ си1лу: и3 т0й ўничижи1тъ стужaющыz нaмъ.60,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
δὲ de
PRT
δέdethen[terror]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ποιήσομεν poiēsomen
V-FAI-1P
ποιέωpoieōto do/makewe do
δύναμιν,     dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpowerfully,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξουδενώσει exoudenōsei
V-FAI-3S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedshall treat with contempt
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
θλίβοντας thlibontas
V-PAPAP
θλίβωthlibōto press onones afflicting
ἡμᾶς.     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
CS RU Warsz. King J. 60
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, w pieśniach. Dawidowy.В конец, песнь Давида, 60 Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, wejrzyj na modlitwę moją!Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей! Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ моeй: 61,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὕμνοις·     humnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymn[fallow ground]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰσάκουσον,     eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toListen,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayermy supplication!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outTake heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
προσευχῇ proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Od krańców ziemi wołałem do ciebie; gdy było zatrwożone serce moje, na skałę podniosłeś mię.От пределов земли к Тебе я воззвал, когда было в унынии сердце мое; и на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь, t конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2, 61,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
περάτων peratōn
N-GPN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[2to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐκέκραξα ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto cry1I cry out].
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἀκηδιάσαι akēdiasai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartof my heart,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
πέτρᾳ petra
N-DSF
πέτραpetrarock3 rock
ὕψωσάς hupsōsas
V-AAI-2S
ὑψόωhupsoōto lift up1you lifted me high];
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją, wieżą mocną przeciw nieprzyjacielowi. –ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz. 61,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡδήγησάς hōdēgēsas
V-AAI-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guide[Kiyyun]
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐγενήθης egenēthēs
V-API-2S
γίνομαιginomaito beyou became
ἐλπίς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopemy hope;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostowertower
ἰσχύος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengthof strength
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
ἐχθροῦ.     echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemyof an enemy.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, ochroniony będę pod zasłoną skrzydeł twoich.Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих. Вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ. 61,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαροικήσω paroikēsō
V-FAI-1S
παροικέωparoikeōbe a strangerI will sojourn
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σκηνώματί skēnōmati
N-DSN
σκήνωμαskēnōmatentyour tent
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
αἰῶνας,     aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageeons;
σκεπασθήσομαι skepasthēsomai
V-FPI-1S
strong:GV-FPI-1Sstrong:GV-FPI-1Sstrong:GV-FPI-1S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκέπῃ skepē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingof your wings.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś bojącym się imienia twego. –Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени Твоего. Ћкw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене твоегw2. 61,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
εἰσήκουσας eisēkousas
V-AAI-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tolistened to
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
εὐχῶν euchōn
N-GPF
εὐχήeuchēa vow/prayermy vows.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveYou gave
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritancean inheritance
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearones fearing
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Dni do dni królewskich przyczynisz, lata jego od pokolenia do pokolenia.Умножь дни царя, продли годы его в род и род! Дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да. 61,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayDays
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaydays
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking;
προσθήσεις,     prosthēseis
V-FAI-2S
προστίθημιprostithēmito add (to)you shall add
ἔτη etē
N-NPN
ἔτοςetosyearof his years
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaydays
γενεᾶς geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationof generations
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γενεᾶς.     geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationgenerations.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Mieszka na wieki przed obliczem Bożym, miłosierdzie i prawdę jego kto wybada?Пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ; 61,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιαμενεῖ diamenei
V-FAI-3S
διαμένωdiamenōto remainHe shall abide
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod.
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercy[4mercy
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruth6truth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τίς tis
I-NSM
τιςtisone1Who
ἐκζητήσει;     ekzētēsei
V-FAI-3S
ἐκζητέωekzēteōto seek out2will seek]?
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Tak będę psalm śpiewał imieniu twemu na wieki wieków, abym oddawał śluby moje od dnia do dnia.Так я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни.Тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь t днE.61,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Thus
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI shall strum
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeons,
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan age[where?]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀποδοῦναί apodounai
V-AAR
ἀποδίδωμιapodidōmito payfor me to render
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who[that]
εὐχάς euchas
N-APF
εὐχήeuchēa vow/prayermy vows
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
ἡμέρας.     hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday.
CS RU Warsz. King J. 61
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, dla Idituna. Psalm Dawidowy.В конец, через Идифума, псалом Давида, 61 Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.Не Богу ли повинуется душа моя? Ибо Он дарует мне спасение, Не бGу ли повинeтсz душA моS; t тогH бо сп7сeніе моE. 62,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[3to
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
Ιδιθουν·     idithoun
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Οὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotShall not
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGod4God
ὑποταγήσεται hupotagēsetai
V-FPI-3S
ὑποτάσσωhupotassōto subject2be submitted

T-NSF
hothe/this/who[that]
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[3 by
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γὰρ gar
PRT
γάρgarfor1for
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
σωτήριόν sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsaving2my deliverance]?
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Bo on sam Bóg mój i zbawiciel mój, on obrońca mój, nie zachwieję się więcej!ибо Он Бог мой и Спаситель мой, Заступник мой, и впредь не поколеблюсь я! И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не подви1жусz наипaче. 62,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor even
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σωτήρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σαλευθῶ saleuthō
V-APS-1S
σαλεύωsaleuōto shakeshould I be shaken
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
πλεῖον.     pleion
A-ASN
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreater[brideprice]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Dokądże będziecie nacierać na człowieka -chcecie zabić wy wszyscy -jakby na ścianę pochyloną i płot wywrócony?Доколе будете вы нападать на человека? Убиваете вы его, как стена падающая и ограда рухнувшая. Док0лэ належитE на человёка; ўбивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ и3 њпл0ту возриновeну. 62,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor
πότε pote
PRT
πότεpotewhen?how long
ἐπιτίθεσθε epitithesthe
V-PMI-2P
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay ondo you put
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἄνθρωπον;     anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man?
φονεύετε foneuete
V-PAI-2P
φονεύωfoneuōto murder[3slaughter
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall2all
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τοίχῳ toichō
N-DSM
τοῖχοςtoichoswalla wall
κεκλιμένῳ keklimenō
V-RPPMS
κλίνωklinōto bow/lay downleaning
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φραγμῷ fragmō
N-DSM
φραγμόςfragmosfencea fence
ὠσμένῳ.     ōsmenō
V-RPPMS
strong:GV-RPPMSstrong:GV-RPPMSstrong:GV-RPPMS 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Zaprawdę godności mojej zamyślali mnie pozbawić; biegałem z pragnieniem; usty swymi błogosławili, a sercem swym złorzeczyli. –Ибо честь мою сговорились враги опорочить, в нетерпении своем спешили они; устами благословляли, а в сердце своем проклинали меня. Nбaче цёну мою2 совэщaша tри1нути, тек0ша въ жaжди: ўсты6 свои1ми благословлsху, и3 сeрдцемъ свои1мъ кленsху. 62,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBut
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
τιμήν timēn
N-ASF
τιμήtimēhonor[3my honor
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐβουλεύσαντο ebouleusanto
V-AMI-3P
βουλεύωbouleuōto plan1they consulted
ἀπώσασθαι,     apōsasthai
V-AMR
ἀπωθέωapōtheōto reject2to thrust away].
ἔδραμον edramon
V-AAI-3P
τρέχωtrechōto runI ran
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ψεύδει,     pseudei
V-PAI-3S
ψεῦδοςpseudoslie[fin]
τῷ
T-DSN
hothe/this/whowith
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouththeir mouth
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογοῦσαν eulogousan
V-PAPAS
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessing,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearttheir heart
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατηρῶντο.     katērōnto
V-IMI-3P
καταράομαιkataraomaito cursethey cursed.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wszakże, duszo moja, bądź poddana Bogu, bo od niego cierpliwość moja!Но повинуйся Богу, душа моя, на Него надежда моя! Nбaче бGови повини1сz, душE моS: ћкw t тогw2 терпёніе моE. 62,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBut
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[2
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGod3God
ὑποτάγηθι,     hupotagēthi
V-APM-2S
ὑποτάσσωhupotassōto subject1be submitted],

T-NSF
hothe/this/whoO
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[2 by
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπομονή hupomonē
N-NSF
ὑπομονήhupomonēperseverance1my endurance].
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bo on Bóg mój i zbawiciel mój; on pomocnik mój, nie będę uciekał!Ибо Он Бог мой, Спаситель мой, Заступник мой, и я не отступлю от Него! И$бо т0й бGъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не преселю1сz. 62,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σωτήρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviormy deliverer,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
μεταναστεύσω.     metanasteusō
V-AAS-1S
strong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1S 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. W Bogu zbawienie moje i chwała moja; on Bogiem jest w Bogu!В Боге спасение мое и слава моя; Бог дарует помощь мне, упование мое на Бога. Њ бз7э сп7сeніе моE и3 слaва моS: бGъ п0мощи моеS, и3 ўповaніе моE на бGа. 62,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstBy
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριόν sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingmy deliverance,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorymy glory;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
βοηθείας boētheias
N-GSF
βοήθειαboētheiahelpof my help;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἐλπίς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopemy hope
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ.     theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Miejcie nadzieję w nim, całe zgromadzenie ludu, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnikiem naszym na wieki! –Уповай на Него, весь народ наш! Изливайте пред Богом сердца ваши, ибо Он – Податель помощи! Ўповaйте на него2, вeсь с0нмъ людjй: и3зліsйте пред8 ни1мъ сердцA в†ша, ћкw бGъ пом0щникъ нaшъ. 62,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐλπίσατε elpisate
V-AAM-2P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall
συναγωγὴ sunagōgē
N-NSF
συναγωγήsunagōgēsynagogueyou gathering
λαοῦ·     laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople!
ἐκχέετε ekcheete
V-PAI-2P
ἐκχέωekcheōto pour outpour out
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiaheartyour hearts!
ὑμῶν·     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
βοηθὸς boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helperour helper.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Zaprawdę marni są synowie człowieczy, zwodniczy synowie ludzcy na wadze, tak iż oszukują, są z marności razem.Но суетны сыны человеческие и лживы сыны человеческие, весы совести их погрешают; связала их меж собой суета. Nбaче сyетни сhнове человёчестіи, лжи1ви сhнове человёчестіи въ мёрилэхъ є4же непрaвдовати: тjи t суеты2 вкyпэ. 62,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBut
μάταιοι mataioi
A-NPM
μάταιοςmataiosfutile[4 vain
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson2sons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa human3of men];
ψευδεῖς pseudeis
A-NPM
ψευδήςpseudēsfalse[4 false
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson2sons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa human3of men]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ζυγοῖς zugois
N-DPM
ζυγόςzugosyoke/scalesyoke
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀδικῆσαι adikēsai
V-AAR
ἀδικέωadikeōto harmto do wrong.
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
ματαιότητος mataiotētos
N-GSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτό.     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Nie miejcie nadziei w nieprawości i drapiestwa nie pożądajcie; jeśli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca!Не уповайте на неправду и к лихоимству не стремитесь; если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердца. Не ўповaйте на непрaвду, и3 на восхищeніе не желaйте: богaтство ѓще течeтъ, не прилагaйте сeрдца. 62,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotHope not
ἐλπίζετε elpizete
V-PAI-2P
ἐλπίζωelpizōto hope/expectHope not
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessunrighteousness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2after
ἅρπαγμα harpagma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μὴ
ADV
μήnot1long not]!
ἐπιποθεῖτε·     epipotheite
V-PAI-2P
ἐπιποθέωepipotheōto long for1long not]!
πλοῦτος ploutos
N-NSM
πλοῦτοςploutosrichesIf wealth
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf wealth
ῥέῃ,     reē
V-PAS-3S
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
μὴ
ADV
μήnotset not
προστίθεσθε prostithesthe
V-PMI-2P
προστίθημιprostithēmito add (to)set not
καρδίαν.     kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartheart !
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Raz rzekł Bóg, te dwie rzeczy słyszałem:Однажды слышал я, изрек Бог две истины: что у Бога – сила, є3ди1ною гlа бGъ, дв0z сі‰ слhшахъ, занE держaва б9іz, 62,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἅπαξ hapax
ADV
ἅπαξhapaxonceOnce
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakGod spoke,
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod spoke,
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod spoke,
δύο duo
N-NUI
δύοduotwothese two
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἤκουσα,     ēkousa
V-AAI-1S
ἀκούωakouōto hearI heard;
 
13 Tłum. GrEn. Толк. iż moc jest u Boga, i u ciebie miłosierdzie, Panie, bo ty oddasz każdemu według uczynków jego.и что у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам его.и3 твоS, гDи, млcть: ћкw ты2 воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.62,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κράτος kratos
N-ASN
κράτοςkratospower[to cast]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGod[Hadar]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σοί,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who[that]
ἔλεος,     eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercymercy.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἀποδώσεις apodōseis
V-FAI-2S
ἀποδίδωμιapodidōmito payrecompense
ἑκάστῳ hekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkhis works.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
CS RU Warsz. King J. 62
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawida, gdy był na puszczy Idumejskiej.Псалом Давида, когда был он в пустыне Иудейской, 62 Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй 2 Tłum. GrEn. Толк. Boże, Boże mój, do ciebie się zrywam na świtaniu. Pragnęła ciebie dusza moja, jak bardzo tęskniło za tobą ciało moje!Боже, Боже мой, поутру взываю к Тебе; возжаждала Тебя душа моя, томлюсь я по Тебе во плоти моей, в земле пустынной, непроходимой и безводной! Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ. 63,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoO
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
εἶναι einai
V-PAR
εἶναιeinaito exist[Gezrite]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdeserted1a barren
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Ιουδαίας.     ioudaias
N-GSF
ἸουδαίαioudaiaJudea[be wise]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὀρθρίζω·     orthrizō
V-PAI-1S
ὀρθρίζωorthrizōto rise at dawnI rise early.
ἐδίψησέν edipsēsen
V-AAI-3S
διψάωdipsaōto thirst[2thirsted for
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]

T-NSF
hothe/this/who[that]
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ποσαπλῶς posaplōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]

T-NSF
hothe/this/who[that]
σάρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxflesh1my flesh]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
γῇ
N-DSF
γῆearth[6land
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdeserted[to mock]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
ἀβάτῳ abatō
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
ἀνύδρῳ;     anudrō
A-DSF
ἄνυδροςanudroswaterless5waterless].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej, tak w świątyni stawiłem się przed tobą, aby widzieć moc twoją i chwałę twoją. –Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть силу Твою и славу Твою! Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. 63,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)Thus
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ὤφθην ōfthēn
V-API-1S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δύναμίν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispoweryour power
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryyour glory.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo lepsze jest miłosierdzie twoje niźli życie, wargi moje będą cię chwalić.Ибо драгоценней жизни милость Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. 63,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κρεῖσσον kreisson
A-NSN
κρείσσωνkreissōngreater[2 better
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1your mercy]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
ζωάς·     zōas
N-APF
ζωήzōēlifelife.
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslipMy lips
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπαινέσουσίν epainesousin
V-FAI-3P
ἐπαινέωepaineōto praiseshall praise
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Tak cię błogosławić będę za życia mego i w imię twoje będę podnosił ręce moje.Благословлять буду Тебя во все дни жизни моей, во имя Твое воздевать буду руки мои. Тaкw благословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. 63,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
εὐλογήσω eulogēsō
V-FAI-1S
εὐλογέωeulogeōto praise/blesswill I bless
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ζωῇ zōē
N-DSF
ζωήzōēlifemy life;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomaname4your name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀρῶ arō
V-FAI-1S
αἴρωairōto take up1I will lift
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhand2my hands].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Jakby sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja, a wargami wesołość będą wychwalać usta moje.Умягчится и, словно елеем, напитается душа моя насытится, и молитвой радости восхвалят Тебя уста мои. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. 63,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/about[Sepharvite]
στέατος steatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πιότητος piotētos
N-GSF
πιότηςpiotēsrichnessfatness
ἐμπλησθείη emplēstheiē
V-APO-3S
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upmay [2be filled

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheilosliplips
ἀγαλλιάσεως agalliaseōs
N-GSF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyof exultation
αἰνέσει ainesei
V-FAI-3S
αἰνέωaineōto praise[2shall praise
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouth1my mouth].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli cię wspominałem na łożu moim, rano będę rozmyślał o tobie,Вспоминал я Тебя еще в постели моей, ранним утром помышлял о Тебе; Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS: 63,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifForasmuch as
ἐμνημόνευόν emnēmoneuon
V-IAI-3P
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberI remembered
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
στρωμνῆς strōmnēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ὄρθροις orthrois
N-DPM
ὄρθροςorthrosdawndawns
ἐμελέτων emeletōn
V-IAI-3P
μελετάωmeletaōto meditate/plotI meditated
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardon
σέ·     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. bo byłeś pomocnikiem moim, i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.ибо Ты Заступник мой, и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь. ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz. 63,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐγενήθης egenēthēs
V-API-2S
γίνομαιginomaito beyou are
βοηθός boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helpermy helper,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
σκέπῃ skepē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingof your wings
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀγαλλιάσομαι.     agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Przylgnęła dusza moja do ciebie, broniła mię prawica twoja. –Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня десница Твоя. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS. 63,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκολλήθη ekollēthē
V-API-3S
κολλάωkollaōto join[2shall cleave

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterafter
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἀντελάβετο antelabeto
V-AMI-3S
ἀντιλαμβάνωantilambanōto help3took hold

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιά dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosright2your right ].
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A oni na próżno szukali duszy mojej, zstąpią w głębokości ziemi.А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю; Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: 63,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethenBut they
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[3in
μάτην matēn
ADV
μάτηνmatēnin vain4folly
ἐζήτησαν ezētēsan
V-AAI-3P
ζητέωzēteōto seek1seek
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul2my soul];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰσελεύσονται eiseleusontai
V-FMI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthey shall enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
κατώτατα katōtata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Będą oddani w moc miecza, staną się działem lisów.преданы будут мечу, станут добычею лисицам. предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. 63,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαραδοθήσονται paradothēsontai
V-FPI-3P
παραδίδωμιparadidōmito deliverThey shall be delivered up
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
ῥομφαίας,     romfaias
N-GSF
ῥομφαίαromfaiaswordof broadsword;
μερίδες merides
N-NPF
μερίςmerispart[2portions
ἀλωπέκων alōpekōn
N-GPF
ἀλώπηξalōpēxfox3 foxes
ἔσονται.     esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Ale król będzie się weselił w Bogu; chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają, bo zatkane są usta mówiących nieprawości.А царь возрадуется о Боге, прославлен будет клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих неправду.Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.63,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateshall be glad
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod;
ἐπαινεσθήσεται epainesthēsetai
V-FPI-3S
ἐπαινέωepaineōto praise[5shall be praised
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1all
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ὀμνύων omnuōn
V-PAPRS
ὄμνυμιomnumito swear2swearing by an oath
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐνεφράγη enefragē
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthmouth
λαλούντων lalountōn
V-PAPGP
λαλέωlaleōto speakof the ones speaking
ἄδικα.     adika
A-APN
ἄδικοςadikosunjustunjustly.
CS RU Warsz. King J. 63
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy.В конец, псалом Давида, 63 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę, od strachu przed nieprzyjacielem wybaw duszę moją!Услышь голос мой, Боже, когда молюсь я Тебе; от страха пред врагами избавь душу мою! Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ: t стрaха врaжіz и3зми2 дyшу мою2. 64,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰσάκουσον,     eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toHear,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundmy voice!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
δέεσθαί deesthai
V-PMR
δέωdeōto bind[vintage]
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[3from
φόβου fobou
N-GSM
φοβέωfobeōto fear[twilight]
ἐχθροῦ echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemy5of enemy
ἐξελοῦ exelou
V-AMM-2S
ἐξαιρέωexaireōto take out/select1Rescue
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul2my soul]!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Obroniłeś mię od zgrai przewrotnych, od mnóstwa czyniących nieprawość. –Скрой меня от сборища коварных, от множества людей творящих неправду, Покрhй мS t с0нма лукaвнующихъ, t мн0жества дёлающихъ непрaвду: 64,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐσκέπασάς eskepasas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
συστροφῆς sustrofēs
N-GSF
συστροφήsustrofēcommotion/plotconspiracy
πονηρευομένων,     ponēreuomenōn
V-PMPGP
strong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGPstrong:GV-PMPGP 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πλήθους plēthous
N-GSN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
ἐργαζομένων ergazomenōn
V-PMPGP
ἐργάζομαιergazomaito workof ones working
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἀνομίαν,     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessness[Elimelech]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo zaostrzyli jak miecz języki swoje, naciągnęli łuk,которые изострили, как меч, язык свой, напрягли лук свой на дело злое, – и5же и3з8wстри1ша ћкw мeчь љзhки сво‰, напрzг0ша лyкъ св0й, вeщь г0рьку, 64,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἵτινες hoitines
RI-NPM
ὅστιςhostiswho/whichThe ones who
ἠκόνησαν ēkonēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiasword3a broadsword
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
γλώσσας glōssas
N-APF
γλῶσσαglōssatongue1their tongues];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνέτειναν eneteinan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowtheir bow
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρᾶγμα pragma
N-ASN
πρᾶγμαpragmathing[2thing
πικρὸν pikron
A-ASM
πικρόςpikrosbitter1 a bitter];
 
5 Tłum. GrEn. Толк. rzecz gorzką, aby w skrytości strzelać na niewinnego.затаившись, будут стрелять в непорочного; внезапно подстрелят его и не устрашатся возмездия. сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна: внезaпу сострэлsютъ є3го2, и3 не ўбоsтсz. 64,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατατοξεῦσαι katatoxeusai
V-AAR
κατατοξεύωkatatoxeuōto shoot downto shoot
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφοις apokrufois
A-DPM
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealed
ἄμωμον,     amōmon
A-ASM
ἄμωμοςamōmosblamelessat unblemished;
ἐξάπινα exapina
ADV
ἐξάπιναexapinasuddenlysuddenly
κατατοξεύσουσιν katatoxeusousin
V-FAI-3P
κατατοξεύωkatatoxeuōto shoot downthey will shoot
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounothey will not
φοβηθήσονται.     fobēthēsontai
V-FPI-3P
φοβέωfobeōto fearfear.