MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nieprzyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwanie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej pamięć trwała wśród potomnych (13-15).
48 (47)1 Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębokiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufających w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią (12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać panowaniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy będzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).
49 (48)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –8 Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za siebie,9 ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na wieki,10 i będzie żył dalej do końca.11 Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających: niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.12 A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od pokolenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie swoje!13 A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. –14 Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych będą mieć upodobanie.15 Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i będą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w otchłani po sławie ich. –16 Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię przyjmie. –17 Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sława domu jego.18 Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z nim sława jego.19 Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.20 Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy światłości.21 Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.PS 49 (50). PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA. Bóg nadciąga w majestacie ze Syjonu, wzywając niebo i ziemię jako świadków na sąd ludu swego (1-6). Całemu ludowi Bóg oświadcza, że go nie zadowalają czysto zewnętrzne ofiary, bo tych mu nie potrzeba (7-13), ale żąda odpowiedniego usposobienia serca (14-15). Grzesznikom w szczególności zarzuca, że prawo Jego mają na ustach (16), ale czynem przestępują zasady moralności (17-21). W zakończeniu ostrzeżenie i obietnica (22-23).
50 (49)1 Psalm Asafowy. Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu;2 z Syjonu blask piękności jego.3 Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.4 Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.5 Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z nim przy ofiarach!6 I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest sędzią. –7 “Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bogiem, Bogiem twoim ja jestem!8 Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed oczyma mymi zawsze.9 Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.10 Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po górach i woły.11 Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.12 Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego.13 Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?14 Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!15 I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię będziesz!” –16 Ale grzesznikowi rzekł Bóg: “Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?17 Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje poza siebie.18 Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami miałeś udział.19 Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.20 Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś przeciw synowi matki twojej.21 To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę tobie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! –22 Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie porwał, a nie będzie, kto by wydarł!23 Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę zbawienie Boże.”PS 50 (51). ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! Psalmista prosi Boga o zmiłowanie i przebaczenie (3-4), bo uznaje swój wielki grzech, i te cała jego natura jest skażona grzechem. Bóg zaś miłuje szczerość (5-8). Powtórnie prosi, by Bóg oczyścił go z grzechów, by odnowił jego duszę i przywrócił jej radość (9-14). Obiecuje, że w dowód wdzięczności innych grzeszników do Boga przyprowadzi, i ofiarę chwały i skruchy serca składać mu będzie (15-19). Dodatek liturgiczny: prośba o odbudowanie miasta i świątyni, by móc w niej Bogu palić ofiary (20-21).
51 (50)1 Na koniec. Psalm Dawida,2 gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Betsabei.3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!4 Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mię! –5 Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.6 Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię sądzą.7 Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mię matka moja.8 Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. –9 Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony.10 Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżone.11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje!12 Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.13 Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego nie bierz ode mnie.14 Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniejszym utwierdź mię. 15 Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie się nawrócą.16 Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!17 Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoją!18 Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w całopaleniach nie będziesz miał upodobania.19 Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz! –20 Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem.21 Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia, wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.PS 51 (52). PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY. Podłe postępowanie wroga, charakter fałszywy i niecny jego mów (3-6). Bóg go ukarze (7) ku radości sprawiedliwych (8-9). Bezpieczeństwo psalmisty pod Bożą opieką i obietnica publicznej podzięki (10-11).
52 (51)1 Na koniec; wyrozumienie.2 Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: “Przyszedł Dawid w dom Achimelecha”3 Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?4 Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa ostra czyniłeś zdradę.5 Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej niż sprawiedliwą.6 Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!7 Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!8 Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mówiąc:9 “Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!” –10 A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.11 Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.PS 52 (53). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Zło wśród ludzi panuje powszechnie (2-4). Czyż się nigdy nie opamiętają ci, co prześladują dobrych (5)2 Trwoga niespodziewana ogarnia ich (6). Prośba o powrót Izraela z niewoli (7).
53 (52)1 Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.2 Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze czynił.3 Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy jest znający albo szukający Boga.4 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż do jednego. –5 Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jak strawę chleba?6 Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają, pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci pojmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.PS 53 (54). BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ! Prośba (3-4), pobudka (5), ufność (6-7), obietnica ofiary i dziękczynienia (8-9).
54 (53)1 Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.2 Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: “Czy się u nas nie ukrył Dawid?”3 Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!4 Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust moich!5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali duszy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. –6 Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.7 Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy twojej!8 Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje, albowiem dobre jest.9 Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi.PS 54 (55). OTOCZONY PRZEZ WROGÓW, ZDRADZONY PRZEZ PRZYJACIELA. Oby Bóg przyszedł w pomoc psalmiście, otoczonemu przez wrogów (2-4), przerażonemu (5-6), pragnącemu wyrwać się z miasta (7-9)! Prosi o pomieszanie planów swych wrogów, których bezbożny ucisk panuje w mieście (10-12); najgorsze zaś jest to, że na ich czele stoi dawny jego przyjaciel (13-15). Oby ich Bóg pokarał (16)! Psalmista pokłada nadzieję w Bogu, iż jego wybawi, a przewrotnych jego wrogów poniży (17-22). Należy się zdać zupełnie na Boga (23-24).
55 (54)1 Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!3 Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie!4 Zasmuciłem się w trosce mojej i zatrwożyłem się dla głosu nieprzyjaciela i dla ucisku grzesznika; albowiem zwalili na mnie nieprawości i w gniewie uciskali mię. –5 Serce moje zatrwożyło się we mnie i strach śmiertelny przypadł na mnie.6 Bojaźń i drżenie przyszły na mnie, i okryły mię ciemności.7 I rzekłem: “Kto mi da skrzydła jak gołębicy, a odlecę i odpocznę?”8 Oto oddaliłem się uciekając i mieszkałem na pustyni.9 Czekałem na tego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od nawałności. –10 Strąć ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widziałem nieprawość i spór w mieście!11 We dnie i w nocy otoczy je po murach jego nieprawość, a obciążenie wpośród niego i niesprawiedliwość.12 I nie ustała na ulicach jego lichwa i zdrada. –13 Bo gdyby mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, byłbym to przeniósł, i gdyby był mówił hardo przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził, może bym się ukrył przed nim.14 Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój,15 który po społu ze mną jadałeś pokarmy, do domu Bożego chodziliśmy w zgodzie.16 Niechaj śmierć przyjdzie na nich i niech żywcem zstąpią do otchłani, bo nikczemności w mieszkaniach ich, w pośrodku nich! –17 Ja zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię.18 Wieczór i rano i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wysłucha głos mój.19 Odkupi w pokoju duszę moją od tych, którzy mi się sprzeciwiają, albowiem w wielkiej liczbie byli koło mnie.20 Wysłucha Bóg, i poniży ich, on który jest przed wiekami, bo nie masz u nich odmiany i nie bali się Boga.21 Wyciągnął rękę swoją ku odpłacie.22 Zgwałcili przymierze jego; rozproszeni są od gniewu oblicza jego, i zbliżyło się serce jego. Miększe są od oliwy słowa ich, lecz są one strzałami. –23 Przerzuć na Pana troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu.24 Ale ty, Boże, zawiedziesz ich do dołu zatracenia. Mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich, lecz ja nadzieję będę miał w tobie, Panie!PS 55 (56). W BOGU NADZIEJĘ MAM, NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ. Otoczony przez groźnych nieprzyjaciół (2-3), psalmista zachowuje ufność w Bogu (4-5). Ich niecne knowania zasługują na karę Bożą (6-8); psalmista wie, że Bóg zbiera jego łzy i jest mu przychylny (9-11). Za wyratowanie obiecuje ofiarę dziękczynną (12-13).

56 (55)1 Na koniec, za lud, który jest daleko od świątyni. Dawidowy. Na napis pomnika, kiedy go Filistyni pojmali w Get.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo mię podeptał człowiek, przez cały dzień najeżdżając utrapił mię!3 Deptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień, albowiem wielu jest walczących przeciwko mnie. –4 Wysokości dnia ulęknę się, lecz ja w tobie nadzieję mieć będę.5 W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogu nadzieję miałem, nie będę się bał tego, co może uczynić mi ciało. –6 Cały dzień słowom moim złorzeczyli, przeciwko mnie wszystkie myśli ich ku złemu.7 Osiądą i ukryją się, kroki moje śledzić będą. A że czyhali na duszę moją,8 za nic w świecie nie zbawisz ich, w gniewie narody pokruszysz.9 Boże, żywot mój objawiłem tobie; położyłeś łzy moje przed obliczem twoim,10 jak obiecałeś: wtedy obrócą się w tył nieprzyjaciele moi; w którykolwiek dzień będę cię wzywał, oto poznałem, że Bogiem moim jesteś.11 W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę; miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał tego, co mi może uczynić człowiek. –12 Tobie, Boże, winienem śluby, dziękczynienie, które oddam tobie.13 Albowiem wyrwałeś duszę moją od śmierci, a nogi moje od upadku, abym się podobał przed Bogiem w światłości żyjących.PS 56 (57). W CIENIU SKRZYDEŁ TWOICH NADZIEJĘ MIEĆ BĘDĘ. Prośba o uwolnienie od nieprzyjaciół (2-6). Pewny wysłuchania, śpiewa psalmista hymn dziękczynny (7-12).
57 (56)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną! Albowiem w tobie ufa dusza moja i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będę, aż przeminie nieprawość.3 Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.4 Posłał z nieba i wybawił mię, wydał na pohańbienie tych, co mnie deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją,5 i wyrwał duszę moją spośród szczeniąt lwich; spałem strwożony. Synowie ludzcy, zęby ich -to oręże i strzały, a ich język -miecz ostry.6 Wznieś się nad niebiosa, Boże, i po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja! 7 Zastawili sidła na nogi moje i ugięli duszę moją; wykopali dół przed obliczem moim, i wpadli weń.8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał.9 Powstań, chwało moja, powstań, harfo i cytro, wstanę na świtaniu!10 Będę cię wysławiał między ludem, Panie, i będę ci grał między narodami;11 albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.12 Podnieś się nad niebiosa, Boże, a po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja!PS 57 (58). PRZECIW NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIOM. Ich niesprawiedliwość i złość, od których nie podobna ich odciągnąć (2-6). Oby ich Bóg ukarał (7-9)! Sprawiedliwy będzie się weselił, widząc, że Bóg broni prawa (10-12).
58 (57)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika.2 Jeśli po prawdzie sprawiedliwość głosicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy!3 Albowiem w sercu popełniacie nieprawości, na ziemi ręce wasze układają niesprawiedliwości.4 Odstępcami są grzesznicy od łona, pobłądzili od żywota, mówili kłamstwo.5 Jad mają na podobieństwo węża, jak żmija głucha i stulająca uszy swoje, która nie posłucha głosu zaklinaczów,6 i czarownika zaklinającego mądrze. –7 Bóg pokruszy zęby ich w ustach ich, zęby trzonowe lwów połamie Pan.8 Wniwecz się obrócą, jak woda spływająca; naciągnął łuk swój, póki nie zemdleją.9 Jak wosk który się rozpływa, zniesieni będą; spadł z góry ogień, i nie ujrzeli słońca. –10 Pierwej, niźli ciernie wasze poczuły tarń, jako żywych pochłonie ich w gniewie.11 Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę; ręce swe umyje we krwi grzesznika.12 I rzecze człowiek: “Zaprawdę, jest pożytek dla sprawiedliwego; zaprawdę jest Bóg, który sądzi na ziemi.”PS 58 (59). PRZECIW KRWIOŻERCZYM WROGOM. W niebezpieczeństwie życia ze strony swych krwiożerczych wrogów psalmista szuka ratunku u Boga (2-4); on sam nie dał żadnego powodu do nienawiści (5); niech ich zatem Bóg ukarze (6)! Opisuje ich postępowanie i bezbożne mowy (7-8), i pokłada ufność w Bogu, że ich zamysły zniweczy (9-10). Prosi o wygubienie nieprzyjaciół, powoli jednak, by służyli za dowód sprawiedliwości Bożej (11-14). Powraca do obecnego postępowania wrogów (15-16) a Bogu obiecuje hymn podzięki za wybawienie (17-18).
59 (58)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabić.2 Wyzwól mię od nieprzyjaciół moich Boże mój, i od powstających przeciwko mnie wybaw mię!3 Wyrwij mię od tych, którzy czynią nieprawość, i od mężów krwawych wybaw mię!4 Bo oto ułowili duszę moją, rzucili się na mnie potężni.5 Ani nieprawości, ani grzechu nie ma przy mnie, Panie; bez nieprawości biegłem i prosto postępowałem.6 Powstań na me spotkanie, i obacz! A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, przyłóż się, by nawiedzić wszystkie narody; nie miej litości nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość! –7 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.8 Oto będą mówić ustami swymi, a miecz w ustach ich:9 “A któż słyszał?” -A ty, Panie, wyśmiejesz ich, wniwecz obrócisz wszystkie narody.10 Moc moją przy tobie zachowam, albowiem, Boże, jesteś obrońcą moim. –11 Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię.12 Bóg da mi spoglądać na nieprzyjaciół moich. Nie zabijaj ich, by snadź nie zapomniał lud mój! rozprosz ich mocą twoją i strać ich,13 obrońco mój, Panie, dla grzechu ust ich, dla mowy warg ich i niech będą pojmani w hardości swojej! A dla złorzeczenia i kłamstwa będzie o nich ogłoszone na zatracenie,14 w gniewie zatracenia, i nie będzie ich! I poznają, iż Bóg będzie panował nad Jakubem i aż do krańców ziemi. –15 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.16 Rozbiegną się za jedzeniem, a jeśli się nie najedzą, będą mruczeć. –17 Ale ja będę opiewał moc twoją i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim i ucieczką moją w dzień utrapienia mego.18 Pomocniku mój, tobie będę śpiewał ponieważ ty, Boże, jesteś obrońcą moim, Bogiem moim, miłosierdziem moim!PS 59 (60). PO PORAŻCE WOJENNEJ. Niech Bóg, który klęskę na naród dopuścił, wybawi nas (3-7), On, który mi obiecał, że posiądę całą Ziemię Obiecaną i zapanuję nad sąsiadami (8-10). Choć na chwilę Bóg nas opuścił, niech zechce przyjść nam z pomocą (11-14)!
60 (59)1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, na napis pomnika.2 Dawidowy, ku nauce, kiedy spalił Mezopotamię syryjską i Sobal; i wrócił się Joab, i poraził Idumeę w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy.3 Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś nas; rogniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami!4 Wzruszyłeś ziemię i wstrząsnąłeś nią; ulecz szczerby jej, bo się zachwiała!5 Dałeś doświadczyć ludowi twemu ciężkich rzeczy, napoiłeś nas winem żałości.6 Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekli od oblicza łuku, aby byli wybawieni umiłowani twoi.7 Wybaw prawicą twoją i wysłuchaj mnie!8 -Bóg mówił w świątyni swojej: Rozweselę się i podzielę Sychem, i dolinę namiotów rozmierzę.9 Mój jest Galaad i mój Manasses, a Efraim mocą głowy mojej.10 Juda królem moim, Moab garncem nadziei mojej. Na Idumeę wyciągnę but mój, mnie cudzoziemcy są poddani. –11 Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? Kto mię doprowadzi aż do Idumei?12 Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wynijdziesz, Boże, z wojskami naszymi?13 Daj nam ratunek w utrapieniu, bo omylny ratunek człowieczy!14 Z Bogiem pokażemy siłę, i on wniwecz obróci trapiących nas.PS 60 (61). MODLITWA KRÓLA NA WYGNANIU. Król wygnany, w Bogu nadzieję pokładając (2-4), prosi, by mógł powrócić do przybytku świętego (5); powołuje się na dawniejsze wysłuchanie jego modłów (6). Prosi o długie życie (7-8), obiecuje wieczne dziękczynienie Bogu (9).
61 (60)1 Na koniec, w pieśniach. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, wejrzyj na modlitwę moją!3 Od krańców ziemi wołałem do ciebie; gdy było zatrwożone serce moje, na skałę podniosłeś mię.4 Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją, wieżą mocną przeciw nieprzyjacielowi. –5 Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, ochroniony będę pod zasłoną skrzydeł twoich.6 Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś bojącym się imienia twego. –7 Dni do dni królewskich przyczynisz, lata jego od pokolenia do pokolenia.8 Mieszka na wieki przed obliczem Bożym, miłosierdzie i prawdę jego kto wybada?9 Tak będę psalm śpiewał imieniu twemu na wieki wieków, abym oddawał śluby moje od dnia do dnia.PS 61 (62). LUDZIE ZAWODZĄ, BÓG SAM POMAGA. Bóg jedynym obrońcą psalmisty (2-3); dlaczegoż wrogowie tak zawzięcie i obłudnie nastają na jego zgubę (4-5)? Ufność, którą w Bogu pokłada (6-8), stara się wlać w serca swoich stronników (9). Nie na marnych ludziach ani na środkach ziemskich należy polegać (10-11), lecz na Bogu, który może i chce oddać każdemu według jego zasług (12-13).
62 (61)1 Na koniec, dla Idituna. Psalm Dawidowy.2 Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.3 Bo on sam Bóg mój i zbawiciel mój, on obrońca mój, nie zachwieję się więcej!4 Dokądże będziecie nacierać na człowieka -chcecie zabić wy wszyscy -jakby na ścianę pochyloną i płot wywrócony?5 Zaprawdę godności mojej zamyślali mnie pozbawić; biegałem z pragnieniem; usty swymi błogosławili, a sercem swym złorzeczyli. –6 Wszakże, duszo moja, bądź poddana Bogu, bo od niego cierpliwość moja!7 Bo on Bóg mój i zbawiciel mój; on pomocnik mój, nie będę uciekał!8 W Bogu zbawienie moje i chwała moja; on Bogiem jest w Bogu!9 Miejcie nadzieję w nim, całe zgromadzenie ludu, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnikiem naszym na wieki! –10 Zaprawdę marni są synowie człowieczy, zwodniczy synowie ludzcy na wadze, tak iż oszukują, są z marności razem.11 Nie miejcie nadziei w nieprawości i drapiestwa nie pożądajcie; jeśli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca!12 Raz rzekł Bóg, te dwie rzeczy słyszałem:13 iż moc jest u Boga, i u ciebie miłosierdzie, Panie, bo ty oddasz każdemu według uczynków jego.PS 62 (63). TĘSKNOTA ZA BOGIEM. Psalmista, oddalony od świętego przybytku, tęskni za bliskością Boga, jak wówczas, gdy go mógł odwiedzać (2-3). Przez całe życie chce się napawać radością z chwalenia Boga za jego dobroć (4-6); dzień i noc chce myśleć o nim i stać przy nim, a On go obroni (7-9), tak iż wrogowie jego marnie zginą, a król i dobrzy będą się weselić w Panu (10-12).
63 (62)1 Psalm Dawida, gdy był na puszczy Idumejskiej.2 Boże, Boże mój, do ciebie się zrywam na świtaniu. Pragnęła ciebie dusza moja, jak bardzo tęskniło za tobą ciało moje!3 W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej, tak w świątyni stawiłem się przed tobą, aby widzieć moc twoją i chwałę twoją. –4 Bo lepsze jest miłosierdzie twoje niźli życie, wargi moje będą cię chwalić.5 Tak cię błogosławić będę za życia mego i w imię twoje będę podnosił ręce moje.6 Jakby sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja, a wargami wesołość będą wychwalać usta moje.7 Jeśli cię wspominałem na łożu moim, rano będę rozmyślał o tobie,8 bo byłeś pomocnikiem moim, i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.9 Przylgnęła dusza moja do ciebie, broniła mię prawica twoja. –10 A oni na próżno szukali duszy mojej, zstąpią w głębokości ziemi.11 Będą oddani w moc miecza, staną się działem lisów.12 Ale król będzie się weselił w Bogu; chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają, bo zatkane są usta mówiących nieprawości.PS 63 (64). SĄD BOŻY NAD PODSTĘPNYMI OSZCZERCAMI. Psalmista prosi Boga o obronę przed prześladowcami (2-3), którzy za pomocą oszczerstwa chcą zgubić człowieka niewinnego (4-5), a w przekonaniu, że nie mają się czego obawiać, wszelkimi siłami starają się plan swój przeprowadzić (6-7). Bóg jednak niespodzianie ich obala, a ich własne oszczerstwa przeciw nim się obracają (8-9a).Widoczny sąd Boży trwogą przejmuje wszystkich ludzi, a sprawiedliwych radością (9b-11).
64 (63)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę, od strachu przed nieprzyjacielem wybaw duszę moją!3 Obroniłeś mię od zgrai przewrotnych, od mnóstwa czyniących nieprawość. –4 Bo zaostrzyli jak miecz języki swoje, naciągnęli łuk,5 rzecz gorzką, aby w skrytości strzelać na niewinnego.6 Znienacka nań strzelać będą, a nie będą się bać; utwierdzili się w zamiarze złym. Namawiali się, żeby ukryć sidła, mówili: “Któż je obaczy?”7 Wymyślili nieprawość, umęczyli się głębokim szukaniem. Przystąpi człowiek do serca głębokiego,8 a Bóg wywyższony będzie. –9 Strzałami maluczkich stały się ich razy i osłabły przeciwko nim ich języki. Strwożyli się wszyscy,10 którzy ich widzieli, i uląkł się wszelki człowiek. I opowiadali sprawy Boże, i uczynki Jego zrozumieli.11 Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu i będzie w nim nadzieję miał, i będą chwaleni wszyscy prawego serca.PS 64 (65). HYMN DZIĘKCZYNNY ZAPEŁNIĘ DOBRODZIEJSTWA BOŻEGO. Bogu należy się chwała (2-3) za darowanie win i dopuszczenie do błogosławieństw świątyni (4-5), za czyny wszechmocy w naturze i w dziejach (6-9), a szczególnie za zapewnienie obfitych urodzajów rocznych (10-14).

65 (64)

CS RU Warsz. King J. 64
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela dla ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę.В конец, псалом, песнь Давида, песнь Иеремии и Иезекииля, людей переселнных, когда готовились они к исходу из плена, Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людjй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти 2 Tłum. GrEn. Толк. Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem. Wysłuchaj modlitwę moją!Тебе подобает песнь, Боже, на Сионе, к Тебе вознесется молитва в Иерусалиме. ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во їеrли1мэ. 65,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ,     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ᾠδή·     ōdē
N-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
Ιερεμιου ieremiou
N-GSM
ἹερεμίαςhieremiasJeremiah[sin]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιεζεκιηλ iezekiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
λόγου logou
N-GSM
λόγοςlogosword[Jahdai]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
παροικίας,     paroikias
N-GSF
παροικίαparoikiasojourning[torch]
ὅτε hote
ADV
ὅτεhotewhen[dromedary]
ἔμελλον emellon
V-IAI-3P
μέλλωmellōbe about to[Jetur]
ἐκπορεύεσθαι.     ekporeuesthai
V-PMR
ἐκπορεύωekporeuōto come/go out[to shake]
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
πρέπει prepei
V-PAI-3S
πρέπωprepōbe proper[2is becoming to you
ὕμνος,     humnos
N-NSM
ὕμνοςhumnoshymn1A hymn],
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
Σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἀποδοθήσεται apodothēsetai
V-FPI-3S
ἀποδίδωμιapodidōmito pay[2shall be rendered
εὐχὴ euchē
N-NSF
εὐχήeuchēa vow/prayer1 vow]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. –Услышь молитву мою! К Тебе всяк живущий приходит. Ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. 65,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσάκουσον eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toListen to
προσευχῆς proseuchēs
N-GSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[4to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasall1All
σὰρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxflesh2flesh
ἥξει.     hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present3shall come].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Słowa niezbożników wzięły górę nad nami, a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw!Опутали нас беззаконники речами своими; но Ты очистишь нас от нечестия. СловесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчcтиши. 65,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλόγοι logoi
N-NPM
λόγοςlogosword[2words
ἀνομιῶν anomiōn
N-GPF
ἀνομίαanomialawlessness[Elimelech]
ὑπερεδυνάμωσαν huperedunamōsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἀσεβείας asebeias
N-APF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness[3our impieties
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἱλάσῃ.     hilasē
V-FMI-2S
ἱλάσκομαιhilaskomaito propitiate2shall atone].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony, którego obrałeś i przyjąłeś: będzie mieszkał w przedsieniach twoich! Będziemy napełnieni dobrami domu twego; święty jest kościół twój,Блажен, кого избрал Ты и принял, вселится он во дворы Твои. Насытимся мы благами дома Твоего. Свят храм Твой. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: с™ъ хрaмъ тв0й. 65,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμακάριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedBlessed
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ἐξελέξω exelexō
V-AMI-2S
ἐκλέγωeklegōto selectyou chose,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσελάβου·     proselabou
V-AMI-2S
προσλαμβάνωproslambanōto taketook to yourself;
κατασκηνώσει kataskēnōsei
V-FAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellhe shall encamp
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
αὐλαῖς aulais
N-DPF
αὐλήaulēpalace/courtyardyour courtyards.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πλησθησόμεθα plēsthēsometha
V-FPI-1P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillWe shall be filled
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ἀγαθοῖς agathois
A-DPM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof your house,
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἅγιος hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ναός naos
N-NSM
ναόςnaostemple3temple
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
θαυμαστὸς thaumastos
A-NSM
θαυμαστόςthaumastosmarvellous[one]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
δικαιοσύνῃ.     dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[proud]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. dziwny w sprawiedliwości. -Wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i na morzu daleko.Дивна правда Твоя. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних! Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче: 65,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπάκουσον epakouson
V-AAM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toheed
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σωτὴρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviorour deliverer!
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]

T-NSF
hothe/this/whothe
ἐλπὶς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopehope
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
περάτων peratōn
N-GPN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θαλάσσῃ thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseasea
μακράν,     makran
ADV
μακράνmakranfarafar;
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ty utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany mocą,Ты утверждаешь горы могуществом Своим, препоясанный силою; ўготовлszй г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою: 65,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἑτοιμάζων hetoimazōn
V-PAPRS
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readypreparing
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountainmountains
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἰσχύι ischui
N-DSF
ἰσχύςischusstrengthhis strength,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
περιεζωσμένος periezōsmenos
V-RMPRS
περιζώννυμιperizōnnumito girdbeing girded
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δυναστείᾳ,     dunasteia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. ty wzburzasz głębokości morza, szum nawałności jego. Zatrwożą się narody,возмущаешь глубины моря; пред шумом волн его кто устоит? В смятение придут народы, смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz kзhцы, 65,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whothe one
συνταράσσων suntarassōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
κύτος kutos
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea --
ἤχους ēchous
N-APM
ἦχοςēchossoundsounds
κυμάτων kumatōn
N-GPN
κῦμαkumaa waveof its waves
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταραχθήσονται tarachthēsontai
V-FPI-3P
ταράσσωtarassōto trouble[Nebo]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who[that]
ἔθνη,     ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentiles[whelp]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. i będą się bać, którzy mieszkają na krańcach, dla znaków twoich, wzejście poranku i wieczora rozweselisz. –и убоятся знамений Твоих живущие у пределов земли. Ты украшаешь приход утра и вечера. и3 ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. 65,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβηθήσονται fobēthēsontai
V-FPI-3P
φοβέωfobeōto fear[5shall fear
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwell2dwelling at
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the ones
πέρατα perata
N-APN
πέραςperasend4ends]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3the
σημειων sēmeiōn
N-GPN
σημεῖονsēmeionsignyour signs.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξόδους exodous
N-APF
ἔξοδοςexodosdepartureexitings
πρωίας prōias
N-GSF
πρωΐαprōiaearly morningof morning
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἑσπέρας hesperas
N-GSF
ἑσπέραhesperaeveningevening
τέρψεις.     terpseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją, przeobficie ją ubogaciłeś; rzeka Boża pełna jest wody, nagotowałeś im żywności, bo takie jest przygotowanie jej.Посетил Ты землю и напоил ее, умножил богатства ее. Река Божия наполнилась водами. Посылаешь Ты людям пищу, ибо это угодно Тебе. Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть) ўгот0ваніе. 65,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπεσκέψω epeskepsō
V-AMI-2S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forYou visited
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμέθυσας emethusas
V-AAI-2S
μεθύωmethuōto get drunkyou intoxicated
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπλήθυνας eplēthunas
V-AAI-2S
πληθύνωplēthunōto multiplyYou multiplied
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πλουτίσαι ploutisai
V-AAR
πλουτίζωploutizōto enrichto enrich
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe
ποταμὸς potamos
N-NSM
ποταμόςpotamosriverriver
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ἐπληρώθη eplērōthē
V-API-3S
πληρόωplēroōto fulfillis filled
ὑδάτων·     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters.
ἡτοίμασας hētoimasas
V-AAI-2S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyYou prepared
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
τροφὴν trofēn
N-ASF
τροφήtrofēfoodtheir nourishment,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus

T-NSF
hothe/this/who 
ἑτοιμασία hetoimasia
N-NSF
ἑτοιμασίαhetoimasiareadinesspreparation.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bruzdy jej napój, rozmnóż jej urodzaje, z kropel jej rozweseli się rodząca.Борозды пашни напой, умножь злаки на ней! Орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их. Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи. 65,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
αὔλακας aulakas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μέθυσον,     methuson
V-AAM-2S
μεθύωmethuōto get drunk1Saturate]!
πλήθυνον plēthunon
V-AAM-2S
πληθύνωplēthunōto multiplyMultiply
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
γενήματα genēmata
N-APN
γέννημαgennēmaoffspringher produce!
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
σταγόσιν stagosin
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateshall be glad
ἀνατέλλουσα.     anatellousa
V-PAPRS
ἀνατέλλωanatellōto riserising.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławić będziesz koronie roku z dobrotliwości twojej, a pola twoje będą pełne obfitości.Благословишь и увенчаешь Ты времена года благостью Твоей, и поля Твои дадут урожай тучный; Блгcви1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzтсz тyка: 65,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογήσεις eulogēseis
V-FAI-2S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessYou shall bless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
στέφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowncrown
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἐνιαυτοῦ eniautou
N-GSM
ἐνιαυτόςeniautosyearyear,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
χρηστότητός chrēstotētos
N-GSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessyour graciousness;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
πεδία pedia
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πλησθήσονται plēsthēsontai
V-FPI-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillshall be filled
πιότητος·     piotētos
N-GSF
πιότηςpiotēsrichnessfatness.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Stłuścieją ozdoby pustyni, a radością pagórki przepaszą się.плодоносной станет пустыня, и радостью холмы препояшутся. разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz. 65,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπιανθήσονται pianthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1The
ὡραῖα hōraia
A-APN
ὡραῖοςhōraiosbeautiful/timely2beautiful
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
ἐρήμου,     erēmou
N-GSF
ἔρημοςerēmosdeserted5wilderness];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλίασιν agalliasin
N-ASF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[4in exultation
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
βουνοὶ bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshill2hills
περιζώσονται.     perizōsontai
V-FMI-3P
περιζώννυμιperizōnnumito gird3shall gird themselves].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Przyodziane są barany trzód, a doliny będą obfitować zbożem; będą wykrzykiwać i pieśń śpiewać.Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к Тебе и воспоют.Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо воспою1тъ.65,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνεδύσαντο enedusanto
V-AMI-3P
ἐνδύωenduōto clothe[5shall put on
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
κριοὶ krioi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who3of the
προβάτων,     probatōn
N-GPN
πρόβατονprobatonsheep4sheep],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
κοιλάδες koilades
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
πληθυνοῦσι plēthunousi
V-FAI-3P
πληθύνωplēthunōto multiplyshall multiply
σῖτον·     siton
N-ASM
σῖτοςsitosgraingrain.
κεκράξονται,     kekraxontai
V-FMI-3P
κράζωkrazōto cryThey shall cry out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor even
ὑμνήσουσιν.     humnēsousin
V-FAI-3P
ὑμνέωhumneōto praisethey will sing praise.
CS RU Warsz. King J. 65
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, pieśń psalmu zmartwychwstania. Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie,В конец, песнь, псалом воскресения, 65 Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz 66,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ᾠδὴ ōdē
N-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
ψαλμοῦ·     psalmou
N-GSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
αναστασεως anastaseōs
N-GSF
ἀνάστασιςanastasisresurrection[strong]
Ἀλαλάξατε alalaxate
V-AAM-2P
ἀλαλάζωalalazōto wailShout
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGod[Hadar]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall

T-NSF
hothe/this/who[that]
γῆ,     
N-NSF
γῆearthearth!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. psalm śpiewajcie imieniu jego, dajcie cześć chwale jego!Воззови ко Господу, вся земля! Пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу! Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. 66,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
δὴ
PRT
δήsoindeed
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamehis name!
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δότε dote
V-AAM-2P
δίδωμιdidōmito giveGive
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
αἰνέσει ainesei
N-DSF
αἴνεσιςainesispraiseof his praise!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Mówcie Bogu: “Jakże straszne są dzieła twoje, Panie! Dla wielkości mocy twojej będą kłamać przed tobą nieprzyjaciele twoi.”Скажите Богу: сколь грозны дела Твои! Велика сила Твоя. И обманутся в надеждах своих враги Твои. Рцhте бGу: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врази2 твои2. 66,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saySay
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God!
Ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howHow
φοβερὰ fobera
A-NPN
φοβερόςfoberosfearfulfearful
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkyour works.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudemagnitude
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δυνάμεώς dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof your power
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ψεύσονταί pseusontai
V-FMI-3P
ψεύδομαιpseudomaito lie[2shall lie
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1your enemies].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wszystka ziemia niech ci się kłania i niech ci śpiewa, niech psalm śpiewa imieniu twemu! –Вся земля да поклонится Тебе и поет имя Твое, Всевышний! ВсS землS да покл0нитсz тебЁ и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY, вhшній. 66,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallLet all

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ
N-NSF
γῆearthearth
προσκυνησάτωσάν proskunēsatōsan
V-AAM-3P
προσκυνέωproskuneōto worshipdo obeisance
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλάτωσάν psalatōsan
V-AAM-3P
ψάλλωpsallōto sing praisestrum
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ψαλάτωσαν psalatōsan
V-AAM-3P
ψάλλωpsallōto sing praiseLet them strum
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże, straszny jest w pianach nad synami człowieczymi!Приидите и узрите деяния Божии: сколь грозен Он в предначертаниях Своих о сынах человеческих! Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ. 66,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδεῦτε deute
ADV
δεῦτεdeutecomeCome
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδετε idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowsee
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God!
φοβερὸς foberos
A-NSM
φοβερόςfoberosfearfulfearful
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βουλαῖς boulais
N-DPF
βουλήboulēplancounsels
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. On obrócił morze w suchą ziemię, przez rzekę przejdą nogą; tam się będziemy weselili w nim.Обращает Он море в сушу; реку перешли мы стопами и возрадовались мы о Боге, Њбращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz њ нeмъ, 66,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
μεταστρέφων metastrefōn
V-PAPRS
μεταστρέφωmetastrefōto changeone converting
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseasea
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ξηράν,     xēran
A-ASF
ξηρόςxērosdried up/withereddry ;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ποταμῷ potamō
N-DSM
ποταμόςpotamosriverriver
διελεύσονται dieleusontai
V-FMI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass throughthey shall go through
ποδί.     podi
N-DSM
πούςpousfooton foot.
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
εὐφρανθησόμεθα eufranthēsometha
V-FPI-1P
εὐφραίνωeufrainōto celebratewe shall be glad
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. On panuje w mocy swej na wieki, oczy jego na narody patrzą; którzy go drażnią, niech się sami w sobie nie wynoszą! –царствующем в силе Своей веками. Очи Его на племена взирают; да не превозносятся оскорбляющие Его! вLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ. 66,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
δεσπόζοντι despozonti
V-PAPMS
strong:GV-PAPMSstrong:GV-PAPMSstrong:GV-PAPMS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυναστείᾳ dunasteia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος·     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeHis eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who3the
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles4nations
ἐπιβλέπουσιν,     epiblepousin
V-PAI-3P
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/at1look].
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[2the ones
παραπικραίνοντες parapikrainontes
V-PAPRP
παραπικραίνωparapikrainōto rebel3greatly embittering him
μὴ
ADV
μήnot1Let not]
ὑψούσθωσαν hupsousthōsan
V-PPM-3P
ὑψόωhupsoōto lift upraise [2up high
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ἑαυτοῖς.     heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self1themselves]!
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławcie, narody, Boga naszego i dajcie słyszeć głos chwały jego!Благословите, народы, Бога нашего, громко возгласите славу Ему! Благослови1те, kзhцы, бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2, 66,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογεῖτε,     eulogeite
V-PAI-2P
εὐλογέωeulogeōto praise/blessBless,
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesO nations,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodour God!
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀκουτίσασθε akoutisasthe
V-AMM-2P
strong:GV-AMM-2Pstrong:GV-AMM-2Pstrong:GV-AMM-2P 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who1the
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/sound2voice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraise3of his praise]!
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. On włożył życie w duszę moją i nie dał się zachwiać nogom moim.Даровал Он жизнь душе моей и не дал поколебаться стопам моим. пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ. 66,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the one
θεμένου themenou
V-AMPGS
τίθημιtithēmito placewho establishes
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ζωὴν zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotnot
δόντος dontos
V-AAPGS
δίδωμιdidōmito givegranting
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
σάλον salon
N-ASM
σάλοςsalostossing3tossing about
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoot1my feet].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, wypławiłeś nas ogniem, jak pławią srebro.Ибо испытал Ты нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2. 66,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐδοκίμασας edokimasas
V-AAI-2S
δοκιμάζωdokimazōto testyou tried
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod;
ἐπύρωσας epurōsas
V-AAI-2S
πυρόωpuroōto burnyou set us on fire
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πυροῦται puroutai
V-PMI-3S
πυρόωpuroōto burn[2 set to the fire
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριον·     argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilver1silver].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Zawiodłeś nas w sidło, nakładłeś utrapień na grzbiety nasze.Дал нам увязнуть в сетях, возложил скорби на плечи наши. Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ. 66,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσήγαγες eisēgages
V-AAI-2S
εἰσάγωeisagōto bring inYou brought
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
παγίδα,     pagida
N-ASF
παγίςpagistrapsnare;
ἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeyou put
θλίψεις thlipseis
N-APF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASN
hothe/this/who 
νῶτον nōton
N-ASN
νῶτονnōtonbackour back.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Wsadziłeś ludzi na głowy nasze; przeszliśmy przez ogień i przez wodę ale przywiodłeś nas do ochłody. –Поставил чужой народ над нами. Прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел Ты нас в место покойное. Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й. 66,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπεβίβασας epebibasas
V-AAI-2S
ἐπιβιβάζωepibibazōto mountYou set
ἀνθρώπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadour heads;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
διήλθομεν diēlthomen
V-AAI-1P
διέρχομαιdierchomaito pass throughwe went
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
πυρὸς puros
N-NSM
πῦρpurfirefire
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὕδατος,     hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ἐξήγαγες exēgages
V-AAI-2S
ἐξάγωexagōto lead outyou led
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
ἀναψυχήν.     anapsuchēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Wnijdę do domu twego z całopaleniem, oddam ci śluby moje,Войду в дом Твой и совершу всесожжение, исполню пред Тобою обеты мои; Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воздaмъ тебЁ моли6твы мо‰, 66,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσελεύσομαι eiseleusomai
V-FMI-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI will enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶκόν oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouseyour house
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ὁλοκαυτώμασιν,     holokautōmasin
N-DPN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings.
ἀποδώσω apodōsō
V-FAI-1S
ἀποδίδωμιapodidōmito payI will render
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
εὐχάς euchas
N-APF
εὐχήeuchēa vow/prayermy vows,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. które wyraziły wargi moje i wymówiły usta moje w ucisku moim.изрекли их уста мои, и произнес язык мой в дни скорби моей. ±же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби моeй. 66,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἃς has
R-APF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
διέστειλεν diesteilen
V-AAI-3S
διαστέλλωdiastellōto give orders[2drew apart
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip1my lips],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speak[2spoke
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouth1my mouth]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
θλίψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressuremy affliction.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Całopalenia tłuste ofiarujç tobie z kadzeniem baranów, ofiaruję ci woły z kozłami. –Всесожжения тучные вознесу Тебе с фимиамом, принесу Тебе в жертву агнцев, волов и козлов. Всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ волы2 съ козлы6. 66,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὁλοκαυτώματα holokautōmata
N-APN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringWhole burnt-offerings
μεμυαλωμένα memualōmena
V-RPPAP
strong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAP 
ἀνοίσω anoisō
V-FAI-1S
ἀναφέρωanaferōto carry upI will offer
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
θυμιάματος thumiamatos
N-GSN
θυμίαμαthumiamaincenseincense
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κριῶν,     kriōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ποιήσω poiēsō
V-FAI-1S
ποιέωpoieōto do/make[extortioner]
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
βόας boas
N-APM
βοῦςbousoxoxen
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
χιμάρων.     chimarōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Chodźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się Boga boicie, a opowiem, jak wielkie rzeczy uczynił duszy mojej!Приидите, услышьте, поведаю вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей. Пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бGа, є3ли6ка сотвори2 души2 моeй. 66,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδεῦτε deute
ADV
δεῦτεdeutecomeCome
ἀκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearlisten!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διηγήσομαι,     diēgēsomai
V-FMI-1S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyI will describe
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall(all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoones
φοβούμενοι foboumenoi
V-PMPRP
φοβέωfobeōto fearfearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod)
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe did
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Do niego ustami moimi wołałem i wysławiałem językiem moim.К Нему воззвал я устами моими, и язык мой превознес Его. Къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ, и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ. 66,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withTo
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματί stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmy mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκέκραξα ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto cryI cried out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὕψωσα hupsōsa
V-AAI-1S
ὑψόωhupsoōto lift upI raised up high
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underby
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλῶσσάν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Jeślibym patrzał na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby Pan.Если увижу неправду в сердце моем, то не услышит меня Господь. Непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцы моeмъ, да не ўслhшитъ менє2 гDь. 66,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[3injustice
εἰ ei
CONJ
εἰeiif1If
ἐθεώρουν etheōroun
V-IAI-3P
θεωρέωtheōreōto see/experience2I had viewed]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotlet [2not
εἰσακουσάτω eisakousatō
V-AAM-3S
εἰσακούωeisakouōto listen to3listen to
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]!
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Przeto wysłuchał Bóg i baczył na głos modlitwy mojej.Но вот услышал меня Бог, внял молению моему. Сегw2 рaди ўслhша мS бGъ, внsтъ глaсу молeніz моегw2. 66,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εἰσήκουσέν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen to[2listened to
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God];
προσέσχεν proseschen
V-AAI-3S
προσέχωprosechōto watch outhe took heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεήσεώς deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayerof my supplication.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i miłosierdzia swego ode mnie!Благословен Бог, – не отверг Он молитвы моей и милость Свою явил мне!Блгcвeнъ бGъ, и4же не tстaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t менє2.66,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounoseparated not from
ἀπέστησεν apestēsen
V-AAI-3S
ἀφίστημιafistēmito leaveseparated not from
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προσευχήν proseuchēn
N-ASF
προσευχήproseuchēprayermy prayer,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyhis mercy
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
CS RU Warsz. King J. 66
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, w hymnach. Psalm Dawidowy.В конец, псалом, песнь Давида, 66 Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam; niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami,Боже, смилуйся над нами и благослови нас, яви нам сияние лица Твоего и помилуй нас! Б9е, ўщeдри ны2 и3 блгcви1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2: 67,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὕμνοις·     humnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymn[fallow ground]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
ᾠδῆς.     ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
οἰκτιρήσαι oiktirēsai
V-AMM-2S
οἰκτείρωoikteirōto have compassionmay he pity
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐλογήσαι eulogēsai
V-AAO-3S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessbless
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐπιφάναι epifanai
V-AMM-2S
ἐπιφαίνωepifainōto appearto shine
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
διάψαλμα diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
3 Tłum. GrEn. Толк. żebyśmy poznali na ziemi drogę twoją, między wszystkimi narodami zbawienie twoje! –Дай нам познать на земле путь Твой, путь спасения, явленный Тобой всем народам! познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ спcніе твоE. 67,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ
N-DSF
γῆearthearth
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδόν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadyour way;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
πᾶσιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριόν sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają narody wszystkie! –Да славят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все! Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. 67,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογησάσθωσάν exomologēsasthōsan
V-AMM-3P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeLet [2make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
λαοί,     laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1 peoples],
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐξομολογησάσθωσάν exomologēsasthōsan
V-AMM-3P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreelet [2make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1all peoples]!
πάντες.     pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all peoples]!
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Niech się radują i weselą narody, bo sądzisz ludy sprawiedliwie, narodami na ziemi kierujesz! –Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле. Да возвеселsтсz и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши. 67,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐφρανθήτωσαν eufranthētōsan
V-APM-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebrateBe glad
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλιάσθωσαν agalliasthōsan
V-PMM-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesO nations!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κρινεῖς krineis
V-FAI-2S
κρίνωkrinōto judgeyou shall judge
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εὐθύτητι euthutēti
N-DSF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessstraightness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles[2 nations
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who4the
γῇ
N-DSF
γῆearth5earth
ὁδηγήσεις.     hodēgēseis
V-FAI-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guide1you shall guide].
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają narody wszystkie! –Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все! Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. 67,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογησάσθωσάν exomologēsasthōsan
V-AMM-3P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeLet [2make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
λαοί,     laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1peoples],
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐξομολογησάσθωσάν exomologēsasthōsan
V-AMM-3P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreelet [2make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1all peoples]!
πάντες.     pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all peoples]!
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ziemia dała swój owoc; niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz!Земля принесла плод свой. Благослови нас, Боже, Боже наш! ЗемлS дадE пл0дъ св0й: блгcви1 ны, б9е, б9е нaшъ, 67,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγῆ
N-NSF
γῆearthearth
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givegave
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruither fruit.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογήσαι eulogēsai
V-AAO-3S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessMay [3bless
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2our God].
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Niech nas błogosławi Bóg i niech się go boją wszystkie krańce ziemi!Благослови нас, Боже! И да убоятся Тебя все пределы земли!блгcви1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы6 земли2.67,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογήσαι eulogēsai
V-AAO-3S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessMay [2bless
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβηθήτωσαν fobēthētōsan
V-APM-3P
φοβέωfobeōto fearlet [6fear
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasall1all
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who2the
πέρατα perata
N-NPN
πέραςperasend3ends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearth5earth]!
CS RU Warsz. King J. 67
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm pieśni. Dawidowy.В конец, псалом, песнь Давида, 67 Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Niech powstanie Bóg i niech się rozproszą nieprzyjaciele jego, i niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego!Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. 68,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoLet God arise,
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
ᾠδῆς.     ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
Ἀναστήτω anastētō
V-AAM-3S
ἀνίστημιanistēmito ariseLet God arise,
ho
T-NSM
hothe/this/who1the ones
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodLet God arise,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διασκορπισθήτωσαν diaskorpisthētōsan
V-APM-3P
διασκορπίζωdiaskorpizōto scatterlet [2be dispersed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
ἐχθροὶ echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1his enemies],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φυγέτωσαν fugetōsan
V-AAM-3P
φεύγωfeugōto fleelet [4flee
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
μισοῦντες misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hate2detesting
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom5from
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface6his face
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Jak ustaje dym, niechaj ustaną; jak się wosk rozpływa od ognia, tak niech zginą grzesznicy od oblicza Bożego!Как исчезает дым, да исчезнут! Как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия; Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz: 68,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
ἐκλείπει ekleipei
V-PAI-3S
ἐκλείπωekleipōto fail[2dissipates
καπνός,     kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmoke1smoke],
ἐκλιπέτωσαν·     eklipetōsan
V-AAM-3P
ἐκλείπωekleipōto faillet them dissipate!
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
τήκεται tēketai
V-PMI-3S
τήκωtēkōto melt[2melts away
κηρὸς kēros
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
πυρός,     puros
N-GSN
πῦρpurfirefire,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
ἀπόλοιντο apolointo
V-AMO-3P
ἀπολλύωapolluōto destroyshall [3be destroyed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinners]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ.     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A sprawiedliwi niech ucztują i weselą się przed oczyma Bożymi, i niech się rozkoszują w radości. –а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся весельем! ґ првdницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz пред8 бGомъ, да насладsтсz въ весeліи. 68,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[2the
δίκαιοι dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
εὐφρανθήτωσαν,     eufranthētōsan
V-APM-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebrate1let] be glad!
ἀγαλλιάσθωσαν agalliasthōsan
V-PMM-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforein the presence of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod!
τερφθήτωσαν terfthētōsan
V-APM-3P
strong:GV-APM-3Pstrong:GV-APM-3Pstrong:GV-APM-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
εὐφροσύνῃ.     eufrosunē
N-DSF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness!
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Śpiewajcie Bogu, psalm śpiewajcie imieniu jego, czyńcie drogę temu, który wstępuje na zachód! Pan imię jego! Radujcie się przed obliczem jego; zatrwożą się od oblicza jego,Воспойте Богу, пойте имя Его! Уготовьте путь Шествующему на запад! Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним! Восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те возшeдшему на зaпады, гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ. 68,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPᾄσατε asate
V-AAM-2P
ᾄδωadōto singSing
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God!
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamehis name!
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὁδοποιήσατε hodopoiēsate
V-AAM-2P
strong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2P 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἐπιβεβηκότι epibebēkoti
V-RAPMS
ἐπιβαίνωepibainōto mount/boardone being mounted
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
δυσμῶν,     dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestwest --
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamehis name,
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλιᾶσθε agalliasthe
V-PMI-2P
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoiceexult
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταραχθήσονται tarachthēsontai
V-FPI-3P
ταράσσωtarassōto troubleThey shall be disturbed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacehis face.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. ojca sierot i sędziego wdów. Bóg jest na miejscu swym świętym,Да придут в смятенье враги от лица Его, Отца сирот и Заступника вдов! Царит Бог во святилище Своем. Да смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ. 68,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoThe
πατρὸς patros
N-GSM
πατήρpatērfatherfather
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ὀρφανῶν orfanōn
A-GPM
ὀρφανόςorfanosorphanorphans,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κριτοῦ kritou
N-GSM
κριτήςkritēsjudgejudge
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
χηρῶν·     chērōn
N-GPF
χήραchērawidowwidows --
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplace[2place
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bóg, który osadza jednomyślnych w domu, który wywodzi więźniów w mocy, także i drażniących, którzy mieszkają w grobach. –Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своей, выводит из преисподней огорчавших Его. БGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ, и3зводS њков†нныz мyжествомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ. 68,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κατοικίζει katoikizei
V-PAI-3S
strong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3Sstrong:GV-PAI-3S 
μονοτρόπους monotropous
A-APM
strong:GA-APMstrong:GA-APMstrong:GA-APM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousea house;
ἐξάγων exagōn
V-PAPRS
ἐξάγωexagōto lead outleading out
πεπεδημένους pepedēmenous
V-RPPAP
strong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAPstrong:GV-RPPAP 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνδρείᾳ,     andreia
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
ὁμοίως homoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewisein like manner
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
παραπικραίνοντας parapikrainontas
V-PAPAP
παραπικραίνωparapikrainōto rebelones being greatly embittered,
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τάφοις.     tafois
N-DPM
τάφοςtafosgravetombs.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Boże, gdy wychodziłeś przed ludem twym, gdy ciągnąłeś przez puszczę,Боже, когда шел Ты пред народом Твоим, когда шествовал Ты в пустыне, Б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни, 68,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐκπορεύεσθαί ekporeuesthai
V-PMR
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outyour going forth
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleyour people
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
διαβαίνειν diabainein
V-PAR
διαβαίνωdiabainōto crossyour passing over
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness,
διάψαλμα diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. ziemia się trzęsła, niebiosa też kropiły przed obliczem Boga Synaju, przed obliczem Boga Izraela.земля тряслась, небеса таяли от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева. землS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева. 68,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγῆ
N-NSF
γῆearthearth
ἐσείσθη,     eseisthē
V-API-3S
σείωseiōto shakewas shaken.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandFor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor even
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
οὐρανοὶ ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheavenheavens
ἔσταξαν,     estaxan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
Σινα,     sina
N-PRI
ΣινᾶsinaSinai[burden]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Deszcz obfity wydzielisz, Boże, dziedzictwu twojemu; i omdlewało, a tyś je orzeźwiał.Дождь обильно проливал Ты, Боже, народу Твоему, и когда изнемогал он, Ты укреплял его. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію твоемY, и3 и3знем0же, тh же соверши1лъ є3си2 є5. 68,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβροχὴν brochēn
N-ASF
βροχήbrochērain[2rain
ἑκούσιον hekousion
A-ASM
ἑκούσιοςhekousiosvoluntary3as a voluntary
ἀφοριεῖς,     aforieis
V-FAI-2S
ἀφορίζωaforizōto separate1Will you separate],
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
κληρονομίᾳ klēronomia
N-DSF
κληρονομίαklēronomiainheritanceyour inheritance?
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandEven
ἠσθένησεν,     ēsthenēsen
V-AAI-3S
ἀσθενέωastheneōbe weakit was weak,
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δὲ de
PRT
δέdethenbut you
κατηρτίσω katērtisō
V-AMI-2S
καταρτίζωkatartizōto completerestored
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Zwierzęta twoje będą mieszkały w nim, nagotowałeś w dobroci twej ubogiemu, Boże.Животные Твои обитают в пустыне; предназначил Ты их, Боже, по благости Твоей, убогим. ЖивHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему, б9е. 68,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ζῷά zōa
N-NPN
ζῷονzōonliving thingYour living creatures
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατοικοῦσιν katoikousin
V-PAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwelldwell
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ·     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἡτοίμασας hētoimasas
V-AAI-2S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyyou prepared
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
χρηστότητί chrēstotēti
N-DSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessyour graciousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whofor the
πτωχῷ,     ptōchō
N-DSM
πτωχόςptōchospoorpoor.
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. -Pan da słowo zwiastującym nowinę, mocą wielką.Господь одаряет благовествующих великою силою слова. ГDь дaстъ глаг0лъ благовэствyющымъ си1лою мн0гою: 68,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito giveshall give
ῥῆμα rēma
N-ASN
ῥῆμαrēmaworddiscourse
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoThe
εὐαγγελιζομένοις euangelizomenois
V-PMPMP
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsones announcing good news
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispower[2force
πολλῇ,     pollē
A-DSF
πολύςpolusmuch1for a great].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. “Król zastępów umiłowanego, umiłowanego i ozdobą domu (ma) rozdzielać łupy.Царь, дарующий силу народу возлюбленному, обещал прекрасный дом оделить добычей. цRь си1лъ возлю1бленнагw, красот0ю д0му раздэли1ти кwрhсти. 68,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
δυνάμεων dunameōn
N-GPF
δύναμιςdunamispowerforces
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγαπητοῦ,     agapētou
A-GSM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὡραιότητι hōraiotēti
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whofor the
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
διελέσθαι dielesthai
V-AMR
διαιρέωdiaireōto distributeto divide
σκῦλα.     skula
N-APN
σκῦλονskulonplunderspoils.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Choćbyście spali w pośrodku działów, pióra gołębicy posrebrzone, a tył grzbietu żółci się jak złoto.Если будете вы жить мирно в пределах своих, подобны будете голубке с крыльями серебристыми и межкрыльем, блистающим как золото. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz є3S въ блещaніи злaта: 68,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
κοιμηθῆτε koimēthēte
V-APS-2P
κοιμάωkoimaōto sleepyou should sleep
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASM
μέσοςmesosmidst[to finish]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
κλήρων,     klērōn
N-GPM
κλῆροςklēroslotlots,
πτέρυγες pteruges
N-NPF
πτέρυξpteruxwingwings
περιστερᾶς peristeras
N-GSF
περιστεράperisteradoveof dove
περιηργυρωμέναι,     periērgurōmenai
V-RMPRP
strong:GV-RMPRPstrong:GV-RMPRPstrong:GV-RMPRP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
μετάφρενα metafrena
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χλωρότητι chlōrotēti
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
χρυσίου.     chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldof gold;
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Gdy Niebieski rozprasza tam królów, będą wybieleni jak śnieg na Selmonie.” Когда положит Всевышний преграды владений царей, станете вы чище снега на горе Селмон. внегдA рaзнствитъ нбcный цари6 на нeй, њснэжaтсz въ селмHнэ. 68,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
διαστέλλειν diastellein
V-PAR
διαστέλλωdiastellōto give orders[2drawing apart
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
ἐπουράνιον epouranion
A-ASM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenly1heavenly one]
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χιονωθήσονται chionōthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σελμων.     selmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Góra Boża jest górą tłustą, górą obfitą, górą tłustą.Гора Божия, гора тучная, гора плодоносная, гора тучная! ГорA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeннаz, горA тyчнаz. 68,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God;
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
πῖον,     pion
V-AAPRS
πίνωpinōto drink[steep]
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
τετυρωμένον,     teturōmenon
V-RPPRS
strong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRS 
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
πῖον.     pion
V-AAPRS
πίνωpinōto drink[steep]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Co się przypatrujecie górom zsiadłym? To góra, na której się Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki.Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на этой горе благоволил обитать Сам Бог, Господь вселится на ней вовеки. Вскyю непщyете, г0ры ўсырє1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1тсz до концA. 68,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὑπολαμβάνετε,     hupolambanete
V-PAI-2P
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/supposedo you undertake,
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountainO mountains
τετυρωμένα,     teturōmena
V-RPPRP
strong:GV-RPPRPstrong:GV-RPPRPstrong:GV-RPPRP 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ὄρος,     oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
ho
R-ASN
hothe/this/whoGod thinks well
εὐδόκησεν eudokēsen
V-AAI-3S
εὐδοκέωeudokeōto delightGod thinks well
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod thinks well
κατοικεῖν katoikein
V-PAR
κατοικέωkatoikeōto dwellto dwell
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ;     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandFor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor even
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κατασκηνώσει kataskēnōsei
V-FAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellencamps
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος.     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Wozów Bożych wiele dziesiątków tysięcy, tysiące weselących się; Pan między nimi na Synaju, w świątyni.Колесниц Божьих тысячи тысяч, тьма ликующих; Господь среди них на Синае во святилище. Колесни1ца б9іz тьмaми тeмъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во с™ёмъ. 68,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-NSN
hothe/this/whoThe
ἅρμα harma
N-NSN
ἅρμαharmachariotchariot
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God --
μυριοπλάσιον,     murioplasion
A-NSN
strong:GA-NSNstrong:GA-NSNstrong:GA-NSN 
χιλιάδες chiliades
N-NPF
χιλιάςchiliasthousandthousands
εὐθηνούντων·     euthēnountōn
V-PAPGP
strong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGP 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σινα sina
N-PRI
ΣινᾶsinaSinai[burden]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
ἁγίῳ.     hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Wstąpiłeś na wysokość, pojmałeś pojmanych, nabrałeś darów między ludźmi, też i niewierzących, aby Pan Bóg mieszkał. –Взошел Ты на высоту, взял пленников в плен; принял дары от людей, даже среди непокорных вселишься. Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ, и4бо непокарsющыzсz, є4же всели1тисz. 68,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνέβης anebēs
V-AAI-2S
ἀναβαίνωanabainōto ascendYou ascended
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ὕψος,     hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheightheight;
ᾐχμαλώτευσας ēchmalōteusas
V-AAI-2S
αἰχμαλωτεύωaichmalōteuōto take captiveyou captured
αἰχμαλωσίαν,     aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity;
ἔλαβες elabes
V-AAI-2S
λαμβάνωlambanōto takeyou received
δόματα domata
N-APN
δόμαdomagiftgifts
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ἀνθρώπῳ,     anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor even
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor even
ἀπειθοῦντες apeithountes
V-PAPRP
ἀπειθέωapeitheōto disobey[2 ones resisting persuasion
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατασκηνῶσαι.     kataskēnōsai
V-AAR
κατασκηνόωkataskēnoōto dwell1to encamp among].
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
εὐλογητός,     eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthy[Ziph]
 
68 B20 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Pan na każdy dzień! Szczęśliwą uczyni nam drogę Bóg zbawienia naszego.Господь Бог благословен, благословен Господь во все дни! Дарует нам удачу Бог, Спаситель наш. ГDь бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бGъ спcній нaшихъ. 68,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyblessed.
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἡμέραν,     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday,
κατευοδώσει kateuodōsei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoO
σωτηρίων sōtēriōn
N-GPN
σωτήριονsōtērionsavingof our deliverances.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Bóg nasz Bogiem zbawiającym, i u Pana, u Pana jest wyjście ze śmierci.Бог наш, Бог спасающий; и Господу, Господу подвластны врата смерти. БGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz. 68,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodOur God,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
σῴζειν,     sōzein
V-PAR
σῴζωsōzōto saveto deliver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[before]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
διέξοδοι diexodoi
N-NPF
διέξοδοςdiexodosthoroughfareat outer reaches
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe ones
θανάτου.     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Wszakże Bóg potłucze głowy nieprzyjaciół swoich, czub owłosiony chodzących w występkach swoich.Но Бог сокрушит головы врагов Своих и в темя поразит закосневших в своих грехах. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ. 68,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBut
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
συνθλάσει sunthlasei
V-FAI-3S
συνθλάωsunthlaōto shattershall fracture in pieces
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemyof his enemies;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κορυφὴν korufēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τριχὸς trichos
N-GSF
θρίξthrixhair1 hairy]
διαπορευομένων diaporeuomenōn
V-PMPGP
διαπορεύωdiaporeuōto go throughtraveling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλημμελείαις plēmmeleiais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Rzekł Pan: “Przywrócę z Basanu, przywrócę w głębokość morską,Сказал Господь: "Из Васана изведу грешника, извлеку из глубин морских!" РечE гDь: t васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ: 68,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylord said
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord said
Ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Βασαν basan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐπιστρέψω,     epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI shall return.
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI shall return
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βυθοῖς buthois
N-DPM
βυθόςbuthosthe deepdepths
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseaof sea.
 
24 Tłum. GrEn. Толк. aby się umoczyła noga twoja we krwi i język psów twoich miał w niej cząstkę swą z nieprzyjaciół.” –Да омочатся ноги твои и языки псов твоих в крови врагов Божьих. ћкw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ твои1хъ t вр†гъ t негw2. 68,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatThat
ἂν an
PRT
ἄνanifThat
βαφῇ bafē
V-APS-3S
βάπτωbaptōto dip[2should be dipped
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πούς pous
N-ASM
πούςpousfoot1your foot]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αἵματι,     haimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood,

T-NSF
hothe/this/whothe
γλῶσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetongue
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
κυνῶν kunōn
N-GPM
κύωνkuōndogof your dogs
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy[3enemies
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside1from
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Widzieli pochód twój, Boże, pochód Boga mego, króla mojego, który jest w świątyni.Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя, обитающего во святилище. Ви6дэна бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа моегw2 цRS, и4же во с™ёмъ. 68,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐθεωρήθησαν etheōrēthēsan
V-API-3P
θεωρέωtheōreōto see/experience[2were viewed
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
πορεῖαί poreiai
N-NPF
πορείαporeiajourney1Your goings],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod;
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
πορεῖαι poreiai
N-NPF
πορείαporeiajourneygoings
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof my God,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἁγίῳ.     hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Na przedzie szli książęta wraz ze śpiewakami, w pośrodku młodziutkich bębniczek.Впереди шли начальники хоров и певцы, среди юных дев с тимпанами. Предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. 68,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροέφθασαν proefthasan
V-AAI-3P
προφθάνωprofthanōto come before[2went beforehand
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnruler1Rulers]
ἐχόμενοι echomenoi
V-PMPRP
ἔχωechōto have/bebeing next to
ψαλλόντων psallontōn
V-PAPGP
ψάλλωpsallōto sing praiseones strumming,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
νεανίδων neanidōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
τυμπανιστριῶν.     tumpanistriōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
 
27 Tłum. GrEn. Толк. “W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich!”В церквах благословляйте Бога, Господа, вы, потомки Израиля! Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. 68,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ἐκκλησίαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyassemblies
εὐλογεῖτε eulogeite
V-PAI-2P
εὐλογέωeulogeōto praise/blessbless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod!
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
πηγῶν pēgōn
N-GPF
πηγήpēgēflowsprings
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Tam, jest Beniamin młodziutki, w zachwyceniu myśli, książęta Judy, wodzowie ich, książęta Zabulonu, książęta Neftalego. –Там Вениамин, самый юный из них в молитвенном восторге, владыки колена Иудина, владыки колен Завулонова и Неффалимова. Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдwвы владhки и4хъ, кн‰зи завулw6ни, кн‰зи нефfал‡мли. 68,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
Βενιαμιν beniamin
N-PRI
ΒενιαμίνbeniaminBenjamin[to divide]
νεώτερος neōteros
A-NSMC
νέοςneosnewyounger
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκστάσει,     ekstasei
N-DSF
ἔκστασιςekstasisamazementastonishment,
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἡγεμόνες hēgemones
N-NPM
ἡγεμώνhēgemōnrulertheir governors,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
Ζαβουλων,     zaboulōn
N-PRI
ΖαβουλώνzaboulōnZebulun[be indignant]
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
Νεφθαλι.     nefthali
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Przykaż, Boże, mocy twojej, umocnij to, Boże, coś w nas sprawił!Утверди, Боже, силою Твоею, укрепи навеки, Боже, то, что сотворил Ты нам! Заповёждь, б9е, си1лою твоeю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ. 68,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔντειλαι,     enteilai
V-AMM-2S
ἐντέλλωentellōto orderGive charge,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispoweryour power!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
δυνάμωσον,     dunamōson
V-AAM-2S
δυναμόωdunamoōto strengthenStrengthen,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod!
τοῦτο,     touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
κατειργάσω kateirgasō
V-AMI-2S
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produceyou worked out
ἡμῖν.     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Z kościoła twego w Jeruzalem, tobie królowie ofiarują dary.Для храма Твоего в Иерусалим цари принесут дары Тебе. T хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры. 68,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromBecause of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ναοῦ naou
N-GSM
ναόςnaostempleyour temple
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
οἴσουσιν oisousin
V-FAI-3P
φέρωferōto bear/lead2will bring
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileusking1kings
δῶρα.     dōra
N-APN
δῶρονdōrongift3gifts].
 
31 Tłum. GrEn. Толк. Pogrom zwierzę trzcin, zgromadzenie byków wśród krów narodów, aby wypchnęli tych, którzy są wypróbowani jak srebro. Rozprosz narody, które wojen chcą!Запрети врагам нашим, что подобны зверям, обитающим в камышах, стаду диких быков и телиц, бросать в темницу праведников, очищенных, как серебро. Рассей племена, алчущие войны с народом Твоим! Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ. 68,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιτίμησον epitimēson
V-AAM-2S
ἐπιτιμάωepitimaōto rebukeGive reproach
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whoto the
θηρίοις thēriois
N-DPN
θηρίονthērionwild animalwild beasts
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
καλάμου·     kalamou
N-GSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/penreed!

T-NSF
hothe/this/whothe
συναγωγὴ sunagōgē
N-NSF
συναγωγήsunagōgēsynagoguegathering
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ταύρων taurōn
N-GPM
ταῦροςtaurosbullbulls
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
δαμάλεσιν damalesin
N-DPF
δάμαλιςdamalisheiferheifers
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peoplepeoples;
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀποκλεισθῆναι apokleisthēnai
V-APR
ἀποκλείωapokleiōto shut[you]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
δεδοκιμασμένους dedokimasmenous
V-RPPAP
δοκιμάζωdokimazōto testones being tried
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἀργυρίῳ·     arguriō
N-DSN
ἀργύριονargurionsilversilver.
διασκόρπισον diaskorpison
V-AAM-2S
διασκορπίζωdiaskorpizōto scatterDisperse
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations!
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe ones
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πολέμους polemous
N-APM
πόλεμοςpolemoswar[2wars
θέλοντα.     thelonta
V-PAPAP
θέλωthelōto will/desire1wanting].
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Przyjdą posłowie z Egiptu, Etiopia spiesznie wyciągnie swe ręce do Boga. –Придут молитвенники из Египта; Эфиопия первой прострет руку свою к Богу. Пріи1дутъ моли6твенницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу. 68,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἥξουσιν hēxousin
V-FAI-3P
ἥκωhēkōto come/be present[2shall come
πρέσβεις presbeis
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Αἰγύπτου,     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
Αἰθιοπία aithiopia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
προφθάσει profthasei
V-FAI-3S
προφθάνωprofthanōto come beforeshall go beforehand with
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandher hand
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ.     theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God.
 
33 Tłum. GrEn. Толк. Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu!Царства земные, пойте Богу, воспойте Господа, восшедшего на Высочайшее из небес на востоке! Ц†рства земн†z, п0йте бGу, восп0йте гDеви, 68,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἱ hai
T-NPF
hothe/this/whoO
βασιλεῖαι basileiai
N-NPF
βασιλείαbasileiakingdomkingdoms
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth,
ᾄσατε asate
V-AAM-2P
ᾄδωadōto singsing
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God!
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ.     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord!
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
34 Tłum. GrEn. Толк. Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo niebios, na wschód słońca! Oto podnosi głos swój, głos mocy.Вот возгремел глас Его, глас могучий. возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы. 68,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praise[to appoint]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGod[Hadar]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἐπιβεβηκότι epibebēkoti
V-RAPMS
ἐπιβαίνωepibainōto mount/boardmounting
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoof the
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ἀνατολάς·     anatolas
N-APF
ἀνατολήanatolēeasteast.
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe shall make
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundhis voice
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/sounda sound
δυνάμεως.     dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof power.
 
35 Tłum. GrEn. Толк. Dajcie chwałę Bogu nad Izraelem; wielmożność jego i moc jego w obłokach.Воздайте славу Богу! Над Израилем великолепие Его и мощь Его превыше облаков. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на w4блацэхъ. 68,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδότε dote
V-AAM-2P
δίδωμιdidōmito giveGive
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ·     theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God!
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2 over
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]

T-NSF
hothe/this/who 
μεγαλοπρέπεια megaloprepeia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
δύναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerhis power
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
νεφέλαις.     nefelais
N-DPF
νεφέληnefelēcloudclouds.
 
36 Tłum. GrEn. Толк. Dziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg izraelski; ten da moc i siłę ludowi swemu: błogosławiony Bóg!Дивен Бог средь святых Своих, Бог Израилев, дающий силу и крепость народу Своему. Благословен Бог!Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои6мъ. Блгcвeнъ бGъ.68,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθαυμαστὸς thaumastos
A-NSM
θαυμαστόςthaumastosmarvellousGod wonderful
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod wonderful
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod wonderful
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἁγίοις hagiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito giveshall give
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κραταίωσιν krataiōsin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplehis people.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
CS RU Warsz. King J. 68
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni. Dawidowy.В конец, об имеющих измениться, псалом Давида, 68 Въ конeцъ, њ и3змёньшихсz , pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Wybaw mię, Boże, bo weszły wody aż do duszy mojej!Спаси меня, Боже, ибо воды скорбей настигли душу мою! Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS. 69,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἀλλοιωθησομένων·     alloiōthēsomenōn
V-FPPGP
strong:GV-FPPGPstrong:GV-FPPGPstrong:GV-FPPGP 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
εἰσήλθοσαν eisēlthosan
V-AAI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[2entered
ὕδατα hudata
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater1 waters]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilinto
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Ulgnąłem w błocie głębokim i nie masz dna, przyszedłem na głębinę morską i pogrążyła mię nawałność.Погряз я в тине глубокой, и нет у меня опоры; канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня. Ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz. 69,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνεπάγην enepagēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
ἰλὺν ilun
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
βυθοῦ,     buthou
N-GSM
βυθόςbuthosthe deep1deep],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ὑπόστασις·     hupostasis
N-NSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essencesupport.
ἦλθον ēlthon
V-AAI-1S
ἔρχομαιerchomaito come/goI came
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
βάθη bathē
N-APN
βάθοςbathosdepthdepths
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης,     thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταιγὶς kataigis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
κατεπόντισέν katepontisen
V-AAI-3S
καταποντίζωkatapontizōto sinksank
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Zmęczyłem się od wołania, ochrypło gardło moje, ustały oczy moje, gdy wyczekuję Boga mego.Изнемог я, призывая Бога, охрипла гортань моя; истомились очи мои в ожидании помощи от Бога моего. Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўповaти ми2 на бGа моего2. 69,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκοπίασα ekopiasa
V-AAI-1S
κοπιάωkopiaōto laborI tired
κράζων,     krazōn
V-PAPRS
κράζωkrazōto crycrying out;
ἐβραγχίασεν ebranchiasen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λάρυγξ larugx
N-NSM
λάρυγξlarugxthroat1my throat].
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξέλιπον exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail[2failed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1My eyes]
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐλπίζειν elpizein
V-PAR
ἐλπίζωelpizōto hope/expectmy hope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν theon
N-ASM
θεόςtheosGodmy God.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Rozmnożyli się nad włosy głowy mojej nienawidzący mnie bez przyczyny, wzmocnili się prześladujący mnie niesprawiedliwie nieprzyjaciele moi; czegom nie wydarł, wtedy oddawałem.Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей; укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня. Ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ. 69,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiply[4multiplied
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for5over
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who6the
τρίχας trichas
N-APF
θρίξthrixhair7hairs
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēhead8of my head
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The ones
μισουντες misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hate2detesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
δωρεάν,     dōrean
N-ASF
δωρεάνdōreanfreelyFreely
ἐκραταιώθησαν ekrataiōthēsan
V-API-3P
κραταιόωkrataioōto strengthen[2were strengthened
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemies],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἐκδιώκοντές ekdiōkontes
V-PAPRP
ἐκδιώκωekdiōkōto persecutedriving me out
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀδίκως·     adikōs
ADV
ἀδίκωςadikōsunjustlyunjustly;
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich[3what
οὐχ ouch
ADV
οὐouno4I did not
ἥρπασα,     hērpasa
V-AAI-1S
ἁρπάζωharpazōto seize5seize by force
τότε tote
ADV
τότεtotethen1then
ἀπετίννυον.     apetinnuon
V-IAI-3P
strong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3P 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Boże, ty znasz głupotę moją i występki moje nie są tobie tajne.Боже, Ты ведаешь безумие мое и прегрешения мои от Тебя не утаились. Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не ўтаи1шасz. 69,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἔγνως egnōs
V-AAI-2S
γινώσκωginōskōto knowknow
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀφροσύνην afrosunēn
N-ASF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessmy folly,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
πλημμέλειαί plēmmeleiai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[3from
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1they are not
ἐκρύβησαν.     ekrubēsan
V-API-3P
κρύπτωkruptōto hide[Telem]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekują, Panie, Panie zastępów! Niech nie będą pohańbieni dla mnie, którzy cię szukają. Boże Izraela! –Да не постыдятся из-за меня ищущие Тебя, Боже Израилев! Да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ. 69,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnot[5not
αἰσχυνθείησαν aischuntheiēsan
V-APO-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamed1May 6be ashamed
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against7over
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ὑπομένοντές hupomenontes
V-PAPRP
ὑπομένωhupomenōto remain/endure3waiting upon
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
δυνάμεων,     dunameōn
N-GPF
δύναμιςdunamispowerforces.
μὴ
ADV
μήnot[5not
ἐντραπείησαν entrapeiēsan
V-APO-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shame1May 6feel shame
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against7over
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ζητοῦντές zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek3seeking
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Bo dla ciebie znosiłem urąganie, zelżywość okryła oblicze moje.Ибо ради Тебя я претерпел позор, бесчестие легло на лицо мое. Ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE. 69,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὑπήνεγκα hupēnenka
V-AAI-1S
ὑποφέρωhupoferōto endureI endured
ὀνειδισμόν,     oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachscorning;
ἐκάλυψεν ekalupsen
V-AAI-3S
καλύπτωkaluptōto cover[2covered
ἐντροπὴ entropē
N-NSF
ἐντροπήentropēshame1shame]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacemy face.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Stałem się obcym braciom moim i cudzoziemcem synom matki mojej.Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей; Чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS: 69,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπηλλοτριωμένος apēllotriōmenos
V-RPPRS
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienate[2one being separated from
ἐγενήθην egenēthēn
V-API-1S
γίνομαιginomaito be1I was]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἀδελφοῖς adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrothermy brethren,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ξένος xenos
A-NSM
ξένοςxenosforeigna stranger
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Bo mię zawistna miłość domu twego gryzła i urągania urągających tobie spadły na mnie.ибо снедает меня ревность о доме Твоем, и поношения поносящих Тебя пали на меня. ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS. 69,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ζῆλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszealzeal
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof your house
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατέφαγέν katefagen
V-AAI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devourdevoured me,
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ὀνειδισμοὶ oneidismoi
N-NPM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachscornings
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ὀνειδιζόντων oneidizontōn
V-PAPGP
ὀνειδίζωoneidizōto revileones berating
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐπέπεσαν epepesan
V-AAI-3P
ἐπιπίπτωepipiptōto fall/press uponfell
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I okryłem postem duszę moją i stało mi się to na urąganie.И облек я постом душу мою, и стал терпеть поругания; И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ: 69,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνέκαμψα sunekampsa
V-AAI-1S
συγκάμπτωsunkamptōto bend[Marduk]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
νηστείᾳ nēsteia
N-DSF
νηστείαnēsteiafasting3fasting
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1my soul],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito beit became
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ὀνειδισμὸν oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachscornings
ἐμοί·     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I oblokłem zamiast szaty włosiennicę i stałem się im przypowieścią.и оделся я в рубище, и стал для всех притчей: и3 положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу. 69,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐθέμην ethemēn
V-AMI-1S
τίθημιtithēmito placeI put on
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔνδυμά enduma
N-ASN
ἔνδυμαendumaclothing[2for my garment
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σάκκον,     sakkon
N-ASM
σάκκοςsakkossackcloth1sackcloth],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγενόμην egenomēn
V-AMI-1S
γίνομαιginomaito beI became
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardas a
παραβολήν.     parabolēn
N-ASF
παραβολήparabolēparableparable.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie, i śpiewali przeciw mnie, którzy pili wino. –надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни пьющие вино. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2. 69,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατ'     kat
PREP
κατάkataaccording to[6against
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἠδολέσχουν ēdoleschoun
V-IAI-3P
strong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The ones
καθήμενοι kathēmenoi
V-PMPRP
κάθημαιkathēmaito sit2sitting down
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3at
πύλῃ,     pulē
N-DSF
πύληpulēgate4 gates];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardagainst
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ἔψαλλον epsallon
V-IAI-3P
ψάλλωpsallōto sing praisethey strummed,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
πίνοντες pinontes
V-PAPRP
πίνωpinōto drinkones drinking
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶνον.     oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Ale ja modlitwę moją do ciebie zanoszę Panie; czas upodobania, Boże! W wielkości miłosierdzia twego wysłuchaj mig, w prawdzie zbawienia twego!А я возношу молитву к Тебе, Боже! Пришло время благоволения, Боже! По великой милости Твоей, услышь меня, ибо Ты воистину спасаешь нас! Ѓзъ же моли1твою моeю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS, во и4стинэ спcніz твоегw2. 69,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
προσευχῇ proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timeat a time
εὐδοκίας,     eudokias
N-GSF
εὐδοκίαeudokiagoodwillof benevolence.
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐλέους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercyof your mercies
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπάκουσόν epakouson
V-AAM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toheed
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀληθείᾳ alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationof your deliverance!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwij mię z błota, abym nie ulgnął! Wybaw mię od tych, którzy mię nienawidzą, i z głębiny wód!Извлеки меня из тины, да не погрязну; да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод! Сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ. 69,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πηλοῦ,     pēlou
N-GSM
πηλόςpēlosclaymud!
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnotI should not
ἐμπαγῶ·     empagō
V-APS-1S
strong:GV-APS-1Sstrong:GV-APS-1Sstrong:GV-APS-1S 
ῥυσθείην rustheiēn
V-APO-1S
ῥύομαιruomaito rescueMay I be rescued
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
μισούντων misountōn
V-PAPGP
μισέωmiseōto hatedetesting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
βάθους bathous
N-GSN
βάθοςbathosdepthdepths
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὑδάτων·     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Niech mnie nie zatapia nawałność wody i nie pożera mnie głębina, ani niech nie zawiera nade mną studnia otworu swego!Да не потопят меня бурные воды, да не поглотит меня пучина, и да не уловят меня уста колодца! Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ. 69,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμή
ADV
μήnot[2not
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καταποντισάτω katapontisatō
V-AAM-3S
καταποντίζωkatapontizōto sink1Let 5sink
καταιγὶς kataigis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ὕδατος,     hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater4of water],
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
καταπιέτω katapietō
V-AAM-3S
καταπίνωkatapinōto swallowlet [2swallow
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
βυθός,     buthos
N-NSM
βυθόςbuthosthe deep1 deep],
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
συσχέτω suschetō
V-AAM-3S
συνέχωsunechōto hold/oppresslet [2constrain
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against4over
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
φρέαρ frear
N-ASN
φρέαρfrearwell/abyss1 well
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouth3its mouth]!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
69 B17 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj mię, Panie, bo łaskawe jest miłosierdzie twoje! Według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mnie!Услышь меня, Господи, ибо благ в милости Твоей; по множеству щедрот Твоих воззри на меня! Ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS. 69,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσάκουσόν eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toListen to
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
χρηστὸν chrēston
A-NSN
χρηστόςchrēstosgood/kind[2 gracious
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercy1your mercy]!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
οἰκτιρμῶν oiktirmōn
N-GPM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionate[kidney]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπίβλεψον epiblepson
V-AAM-2S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atlook
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐμέ.     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. I nie odwracaj oblicza twego od sługi swego; ponieważ jestem w utrapieniu, prędko wysłuchaj mię!Не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ибо я скорблю; не замедли услышать меня! Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши мS. 69,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀποστρέψῃς apostrepsēs
V-AAS-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayturn
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceyour face
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
παιδός paidos
N-GSM
παῖςpaischildyour servant,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
θλίβομαι,     thlibomai
V-PMI-1S
θλίβωthlibōto press onI am afflicted.
ταχὺ tachu
A-ASN
ταχύtachuquickly[bag]
ἐπάκουσόν epakouson
V-AAM-2S
ἐπακούωepakouōto listen toheed
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Przybliż się ku duszy mojej i wybaw ją, dla nieprzyjaciół moich wyrwij mię! -20 Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość moją i wstyd mój;Внемли зову души моей, избавь ее, от врагов моих избавь меня! Вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рaди и3збaви мS. 69,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outTake heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λύτρωσαι lutrōsai
V-AMM-2S
λυτρόωlutroōto ransomransom
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause of[3because of
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy4my enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescue1Rescue
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и посрамление мое; пред Тобою оскорбители мои. Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS. 69,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor you
γινώσκεις ginōskeis
V-PAI-2S
γινώσκωginōskōto knowknow
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ὀνειδισμόν oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachmy scorning,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αἰσχύνην aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshamemy shame,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἐντροπήν entropēn
N-ASF
ἐντροπήentropēshamemy remorse.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallare all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
θλίβοντές thlibontes
V-PAPRP
θλίβωthlibōto press onafflicting
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. przed oczyma twymi są wszyscy, którzy mię trapią, urągania i nędzy czekało serce moje. I czekałem, kto by się razem smucił, a nie było, i kto by pocieszył, a nie znalazłem.Унижений ожидала душа моя и страданий; и ждал я сострадающего, и не было, и утешающих ждал, и не обрел их. Поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ. 69,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀνειδισμὸν oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproach[3scorning
προσεδόκησεν prosedokēsen
V-AAI-3S
προσδοκάωprosdokaōto look for2expected

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταλαιπωρίαν,     talaipōrian
N-ASF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπέμεινα hupemeina
V-AAI-1S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI remained behind
συλλυπούμενον,     sullupoumenon
V-PAPAS
συλλυπέωsullupeōbe grievedfor one grieving,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounohe did not
ὑπῆρξεν,     hupērxen
V-AAI-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρακαλοῦντας,     parakalountas
V-PAPAP
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortfor ones comforting,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον.     heuron
V-AAI-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. I dali mi żółć na pokarm, a w pragnieniu moim napoili mię octem. –И дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша мS џцта. 69,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
βρῶμά brōma
N-ASN
βρῶμαbrōmafood3my food
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
χολὴν cholēn
N-ASF
χολήcholēgall1bile];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δίψαν dipsan
N-ASF
διψάωdipsaōto thirst[baldness]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπότισάν epotisan
V-AAI-3P
ποτίζωpotizōto waterthey gave [3to drink
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὄξος.     oxos
N-ASN
ὄξοςoxosvinegar2vinegar].
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Niechaj będzie stół ich przed nimi sidłem i ku zapłacie, i na upadek!Да будет их трапеза для них сетью, и возмездием, и западней! Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воздаsніе и3 въ соблaзнъ. 69,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγενηθήτω genēthētō
V-APM-3S
γίνομαιginomaito beLet [4become

T-NSF
hothe/this/who 
τράπεζα trapeza
N-NSF
τράπεζαtrapezatable1their table
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore2before
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardas a
παγίδα pagida
N-ASF
παγίςpagistrapsnare,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἀνταπόδοσιν antapodosin
N-ASF
ἀνταπόδοσιςantapodosisrewarda recompense,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
σκάνδαλον·     skandalon
N-ASN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockan obstacle!
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Niech się zaćmią ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich zawsze nachylaj!Да помрачатся очи их, и не будут видеть, и хребет их да будет всегда согбен! Да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2. 69,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσκοτισθήτωσαν skotisthētōsan
V-APM-3P
σκοτίζωskotizōto darkenLet [2be darkened
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1their eyes]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotnot
βλέπειν,     blepein
V-PAR
βλέπωblepōto seesee,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
νῶτον nōton
N-ASN
νῶτονnōtonbacktheir back
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
σύγκαμψον·     sunkampson
V-AAM-2S
συγκάμπτωsunkamptōto bendbent downwards!
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Wylej na nich gniew twój i zapalczywość gniewu twego niech ich ogarnie!Излей на них гнев Твой, ярость гнева Твоего да постигнет их! Пролjй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ. 69,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔκχεον ekcheon
V-AAM-2S
ἐκχέωekcheōto pour outPour out
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὀργήν orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathyour anger!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who[2the
θυμὸς thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrath3rage
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ὀργῆς orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrath4of your anger
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καταλάβοι katalaboi
V-AAO-3S
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realize1may] overtake
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Mieszkanie ich niech się stanie puste, a w przybytkach ich niechaj nikt nie mieszka!Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живых! Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щихъ и4хъ да не бyдетъ живhй. 69,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγενηθήτω genēthētō
V-APM-3S
γίνομαιginomaito beLet [2become

T-NSF
hothe/this/who 
ἔπαυλις epaulis
N-NSF
ἔπαυλιςepaulisresidence1their property]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἠρημωμένη,     ērēmōmenē
V-RPPRS
ἐρημόωerēmoōto lay wastehaving been made desolate!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4in
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
σκηνώμασιν skēnōmasin
N-DPN
σκήνωμαskēnōmatent5their tents
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μὴ
ADV
μήnot1let there not
ἔστω estō
V-PAM-3S
ἔστωestōto be[sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
κατοικῶν·     katoikōn
V-PAPRS
κατοικέωkatoikeōto dwell3one dwelling]!
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Bo któregoś ty zranił, prześladowali, a do boleści ran moich dodawali.Ибо меня, наказанного Тобою, они преследовали, и раны мои умножили. ЗанE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. 69,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐπάταξας,     epataxas
V-AAI-2S
πατάσσωpatassōto strikestruck,
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατεδίωξαν,     katediōxan
V-AAI-3P
καταδιώκωkatadiōkōto seekpursued;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who3the
ἄλγος algos
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
τραυματιῶν traumatiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
προσέθηκαν.     prosethēkan
V-AAI-3P
προστίθημιprostithēmito add (to)1they added].
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Przydaj nieprawość do nieprawości ich, a niech nie wchodzą do sprawiedliwości twojej!Попусти им творить беззакония, и да не войдут они в обитель правды Твоей! Приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2. 69,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρόσθες prosthes
V-AAM-2S
προστίθημιprostithēmito add (to)Add
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesstheir lawlessness!
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotlet not
εἰσελθέτωσαν eiselthetōsan
V-AAM-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[2enter
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness1your righteousness]!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech ze sprawiedliwymi nie będą wpisani! –Да изгладятся их имена из книги жизни, и с праведниками да не напишутся. Да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz. 69,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαλειφθήτωσαν exaleifthētōsan
V-APM-3P
ἐξαλείφωexaleifōto blot outLet them be wiped away
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
βίβλου biblou
N-GSF
βίβλοςbiblosbookbook
ζώντων zōntōn
V-PAPGP
ζάωzaōto liveof living!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ