MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nieprzyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwanie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej pamięć trwała wśród potomnych (13-15).
48 (47)1 Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębokiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufających w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią (12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać panowaniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy będzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).
49 (48)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –8 Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za siebie,9 ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na wieki,10 i będzie żył dalej do końca.11 Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających: niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.12 A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od pokolenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie swoje!13 A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. –14 Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych będą mieć upodobanie.15 Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i będą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w otchłani po sławie ich. –16 Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię przyjmie. –17 Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sława domu jego.18 Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z nim sława jego.19 Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.20 Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy światłości.21 Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.PS 49 (50). PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA. Bóg nadciąga w majestacie ze Syjonu, wzywając niebo i ziemię jako świadków na sąd ludu swego (1-6). Całemu ludowi Bóg oświadcza, że go nie zadowalają czysto zewnętrzne ofiary, bo tych mu nie potrzeba (7-13), ale żąda odpowiedniego usposobienia serca (14-15). Grzesznikom w szczególności zarzuca, że prawo Jego mają na ustach (16), ale czynem przestępują zasady moralności (17-21). W zakończeniu ostrzeżenie i obietnica (22-23).
50 (49)1 Psalm Asafowy. Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu;2 z Syjonu blask piękności jego.3 Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.4 Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.5 Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z nim przy ofiarach!6 I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest sędzią. –7 “Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bogiem, Bogiem twoim ja jestem!8 Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed oczyma mymi zawsze.9 Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.10 Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po górach i woły.11 Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.12 Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego.13 Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?14 Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!15 I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię będziesz!” –16 Ale grzesznikowi rzekł Bóg: “Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?17 Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje poza siebie.18 Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami miałeś udział.19 Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.20 Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś przeciw synowi matki twojej.21 To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę tobie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! –22 Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie porwał, a nie będzie, kto by wydarł!23 Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę zbawienie Boże.”PS 50 (51). ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! Psalmista prosi Boga o zmiłowanie i przebaczenie (3-4), bo uznaje swój wielki grzech, i te cała jego natura jest skażona grzechem. Bóg zaś miłuje szczerość (5-8). Powtórnie prosi, by Bóg oczyścił go z grzechów, by odnowił jego duszę i przywrócił jej radość (9-14). Obiecuje, że w dowód wdzięczności innych grzeszników do Boga przyprowadzi, i ofiarę chwały i skruchy serca składać mu będzie (15-19). Dodatek liturgiczny: prośba o odbudowanie miasta i świątyni, by móc w niej Bogu palić ofiary (20-21).
51 (50)1 Na koniec. Psalm Dawida,2 gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Betsabei.3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!4 Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mię! –5 Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.6 Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię sądzą.7 Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mię matka moja.8 Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. –9 Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony.10 Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżone.11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje!12 Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.13 Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego nie bierz ode mnie.14 Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniejszym utwierdź mię. 15 Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie się nawrócą.16 Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!17 Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoją!18 Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w całopaleniach nie będziesz miał upodobania.19 Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz! –20 Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem.21 Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia, wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.PS 51 (52). PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY. Podłe postępowanie wroga, charakter fałszywy i niecny jego mów (3-6). Bóg go ukarze (7) ku radości sprawiedliwych (8-9). Bezpieczeństwo psalmisty pod Bożą opieką i obietnica publicznej podzięki (10-11).
52 (51)1 Na koniec; wyrozumienie.2 Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: “Przyszedł Dawid w dom Achimelecha”3 Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?4 Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa ostra czyniłeś zdradę.5 Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej niż sprawiedliwą.6 Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!7 Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!8 Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mówiąc:9 “Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!” –10 A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.11 Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.PS 52 (53). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Zło wśród ludzi panuje powszechnie (2-4). Czyż się nigdy nie opamiętają ci, co prześladują dobrych (5)2 Trwoga niespodziewana ogarnia ich (6). Prośba o powrót Izraela z niewoli (7).
53 (52)1 Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.2 Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze czynił.3 Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy jest znający albo szukający Boga.4 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż do jednego. –5 Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jak strawę chleba?6 Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają, pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci pojmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.PS 53 (54). BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ! Prośba (3-4), pobudka (5), ufność (6-7), obietnica ofiary i dziękczynienia (8-9).
54 (53)1 Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.2 Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: “Czy się u nas nie ukrył Dawid?”3 Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!4 Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust moich!5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali duszy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. –6 Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.7 Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy twojej!8 Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje, albowiem dobre jest.9 Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi.PS 54 (55). OTOCZONY PRZEZ WROGÓW, ZDRADZONY PRZEZ PRZYJACIELA. Oby Bóg przyszedł w pomoc psalmiście, otoczonemu przez wrogów (2-4), przerażonemu (5-6), pragnącemu wyrwać się z miasta (7-9)! Prosi o pomieszanie planów swych wrogów, których bezbożny ucisk panuje w mieście (10-12); najgorsze zaś jest to, że na ich czele stoi dawny jego przyjaciel (13-15). Oby ich Bóg pokarał (16)! Psalmista pokłada nadzieję w Bogu, iż jego wybawi, a przewrotnych jego wrogów poniży (17-22). Należy się zdać zupełnie na Boga (23-24).
55 (54)1 Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!3 Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie!4 Zasmuciłem się w trosce mojej i zatrwożyłem się dla głosu nieprzyjaciela i dla ucisku grzesznika; albowiem zwalili na mnie nieprawości i w gniewie uciskali mię. –5 Serce moje zatrwożyło się we mnie i strach śmiertelny przypadł na mnie.6 Bojaźń i drżenie przyszły na mnie, i okryły mię ciemności.7 I rzekłem: “Kto mi da skrzydła jak gołębicy, a odlecę i odpocznę?”8 Oto oddaliłem się uciekając i mieszkałem na pustyni.9 Czekałem na tego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od nawałności. –10 Strąć ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widziałem nieprawość i spór w mieście!11 We dnie i w nocy otoczy je po murach jego nieprawość, a obciążenie wpośród niego i niesprawiedliwość.12 I nie ustała na ulicach jego lichwa i zdrada. –13 Bo gdyby mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, byłbym to przeniósł, i gdyby był mówił hardo przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził, może bym się ukrył przed nim.14 Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój,15 który po społu ze mną jadałeś pokarmy, do domu Bożego chodziliśmy w zgodzie.16 Niechaj śmierć przyjdzie na nich i niech żywcem zstąpią do otchłani, bo nikczemności w mieszkaniach ich, w pośrodku nich! –17 Ja zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię.18 Wieczór i rano i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wysłucha głos mój.19 Odkupi w pokoju duszę moją od tych, którzy mi się sprzeciwiają, albowiem w wielkiej liczbie byli koło mnie.20 Wysłucha Bóg, i poniży ich, on który jest przed wiekami, bo nie masz u nich odmiany i nie bali się Boga.21 Wyciągnął rękę swoją ku odpłacie.22 Zgwałcili przymierze jego; rozproszeni są od gniewu oblicza jego, i zbliżyło się serce jego. Miększe są od oliwy słowa ich, lecz są one strzałami. –23 Przerzuć na Pana troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu.24 Ale ty, Boże, zawiedziesz ich do dołu zatracenia. Mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich, lecz ja nadzieję będę miał w tobie, Panie!PS 55 (56). W BOGU NADZIEJĘ MAM, NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ. Otoczony przez groźnych nieprzyjaciół (2-3), psalmista zachowuje ufność w Bogu (4-5). Ich niecne knowania zasługują na karę Bożą (6-8); psalmista wie, że Bóg zbiera jego łzy i jest mu przychylny (9-11). Za wyratowanie obiecuje ofiarę dziękczynną (12-13).

56 (55)1 Na koniec, za lud, który jest daleko od świątyni. Dawidowy. Na napis pomnika, kiedy go Filistyni pojmali w Get.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo mię podeptał człowiek, przez cały dzień najeżdżając utrapił mię!3 Deptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień, albowiem wielu jest walczących przeciwko mnie. –4 Wysokości dnia ulęknę się, lecz ja w tobie nadzieję mieć będę.5 W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogu nadzieję miałem, nie będę się bał tego, co może uczynić mi ciało. –6 Cały dzień słowom moim złorzeczyli, przeciwko mnie wszystkie myśli ich ku złemu.7 Osiądą i ukryją się, kroki moje śledzić będą. A że czyhali na duszę moją,8 za nic w świecie nie zbawisz ich, w gniewie narody pokruszysz.9 Boże, żywot mój objawiłem tobie; położyłeś łzy moje przed obliczem twoim,10 jak obiecałeś: wtedy obrócą się w tył nieprzyjaciele moi; w którykolwiek dzień będę cię wzywał, oto poznałem, że Bogiem moim jesteś.11 W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę; miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał tego, co mi może uczynić człowiek. –12 Tobie, Boże, winienem śluby, dziękczynienie, które oddam tobie.13 Albowiem wyrwałeś duszę moją od śmierci, a nogi moje od upadku, abym się podobał przed Bogiem w światłości żyjących.PS 56 (57). W CIENIU SKRZYDEŁ TWOICH NADZIEJĘ MIEĆ BĘDĘ. Prośba o uwolnienie od nieprzyjaciół (2-6). Pewny wysłuchania, śpiewa psalmista hymn dziękczynny (7-12).
57 (56)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną! Albowiem w tobie ufa dusza moja i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będę, aż przeminie nieprawość.3 Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.4 Posłał z nieba i wybawił mię, wydał na pohańbienie tych, co mnie deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją,5 i wyrwał duszę moją spośród szczeniąt lwich; spałem strwożony. Synowie ludzcy, zęby ich -to oręże i strzały, a ich język -miecz ostry.6 Wznieś się nad niebiosa, Boże, i po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja! 7 Zastawili sidła na nogi moje i ugięli duszę moją; wykopali dół przed obliczem moim, i wpadli weń.8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał.9 Powstań, chwało moja, powstań, harfo i cytro, wstanę na świtaniu!10 Będę cię wysławiał między ludem, Panie, i będę ci grał między narodami;11 albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.12 Podnieś się nad niebiosa, Boże, a po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja!PS 57 (58). PRZECIW NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIOM. Ich niesprawiedliwość i złość, od których nie podobna ich odciągnąć (2-6). Oby ich Bóg ukarał (7-9)! Sprawiedliwy będzie się weselił, widząc, że Bóg broni prawa (10-12).
58 (57)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika.2 Jeśli po prawdzie sprawiedliwość głosicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy!3 Albowiem w sercu popełniacie nieprawości, na ziemi ręce wasze układają niesprawiedliwości.4 Odstępcami są grzesznicy od łona, pobłądzili od żywota, mówili kłamstwo.5 Jad mają na podobieństwo węża, jak żmija głucha i stulająca uszy swoje, która nie posłucha głosu zaklinaczów,6 i czarownika zaklinającego mądrze. –7 Bóg pokruszy zęby ich w ustach ich, zęby trzonowe lwów połamie Pan.8 Wniwecz się obrócą, jak woda spływająca; naciągnął łuk swój, póki nie zemdleją.9 Jak wosk który się rozpływa, zniesieni będą; spadł z góry ogień, i nie ujrzeli słońca. –10 Pierwej, niźli ciernie wasze poczuły tarń, jako żywych pochłonie ich w gniewie.11 Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę; ręce swe umyje we krwi grzesznika.12 I rzecze człowiek: “Zaprawdę, jest pożytek dla sprawiedliwego; zaprawdę jest Bóg, który sądzi na ziemi.”PS 58 (59). PRZECIW KRWIOŻERCZYM WROGOM. W niebezpieczeństwie życia ze strony swych krwiożerczych wrogów psalmista szuka ratunku u Boga (2-4); on sam nie dał żadnego powodu do nienawiści (5); niech ich zatem Bóg ukarze (6)! Opisuje ich postępowanie i bezbożne mowy (7-8), i pokłada ufność w Bogu, że ich zamysły zniweczy (9-10). Prosi o wygubienie nieprzyjaciół, powoli jednak, by służyli za dowód sprawiedliwości Bożej (11-14). Powraca do obecnego postępowania wrogów (15-16) a Bogu obiecuje hymn podzięki za wybawienie (17-18).
59 (58)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabić.2 Wyzwól mię od nieprzyjaciół moich Boże mój, i od powstających przeciwko mnie wybaw mię!3 Wyrwij mię od tych, którzy czynią nieprawość, i od mężów krwawych wybaw mię!4 Bo oto ułowili duszę moją, rzucili się na mnie potężni.5 Ani nieprawości, ani grzechu nie ma przy mnie, Panie; bez nieprawości biegłem i prosto postępowałem.6 Powstań na me spotkanie, i obacz! A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, przyłóż się, by nawiedzić wszystkie narody; nie miej litości nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość! –7 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.8 Oto będą mówić ustami swymi, a miecz w ustach ich:9 “A któż słyszał?” -A ty, Panie, wyśmiejesz ich, wniwecz obrócisz wszystkie narody.10 Moc moją przy tobie zachowam, albowiem, Boże, jesteś obrońcą moim. –11 Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię.12 Bóg da mi spoglądać na nieprzyjaciół moich. Nie zabijaj ich, by snadź nie zapomniał lud mój! rozprosz ich mocą twoją i strać ich,13 obrońco mój, Panie, dla grzechu ust ich, dla mowy warg ich i niech będą pojmani w hardości swojej! A dla złorzeczenia i kłamstwa będzie o nich ogłoszone na zatracenie,14 w gniewie zatracenia, i nie będzie ich! I poznają, iż Bóg będzie panował nad Jakubem i aż do krańców ziemi. –15 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.16 Rozbiegną się za jedzeniem, a jeśli się nie najedzą, będą mruczeć. –17 Ale ja będę opiewał moc twoją i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim i ucieczką moją w dzień utrapienia mego.18 Pomocniku mój, tobie będę śpiewał ponieważ ty, Boże, jesteś obrońcą moim, Bogiem moim, miłosierdziem moim!PS 59 (60). PO PORAŻCE WOJENNEJ. Niech Bóg, który klęskę na naród dopuścił, wybawi nas (3-7), On, który mi obiecał, że posiądę całą Ziemię Obiecaną i zapanuję nad sąsiadami (8-10). Choć na chwilę Bóg nas opuścił, niech zechce przyjść nam z pomocą (11-14)!
60 (59)1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, na napis pomnika.2 Dawidowy, ku nauce, kiedy spalił Mezopotamię syryjską i Sobal; i wrócił się Joab, i poraził Idumeę w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy.3 Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś nas; rogniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami!4 Wzruszyłeś ziemię i wstrząsnąłeś nią; ulecz szczerby jej, bo się zachwiała!5 Dałeś doświadczyć ludowi twemu ciężkich rzeczy, napoiłeś nas winem żałości.6 Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekli od oblicza łuku, aby byli wybawieni umiłowani twoi.7 Wybaw prawicą twoją i wysłuchaj mnie!8 -Bóg mówił w świątyni swojej: Rozweselę się i podzielę Sychem, i dolinę namiotów rozmierzę.9 Mój jest Galaad i mój Manasses, a Efraim mocą głowy mojej.10 Juda królem moim, Moab garncem nadziei mojej. Na Idumeę wyciągnę but mój, mnie cudzoziemcy są poddani. –11 Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? Kto mię doprowadzi aż do Idumei?12 Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wynijdziesz, Boże, z wojskami naszymi?13 Daj nam ratunek w utrapieniu, bo omylny ratunek człowieczy!14 Z Bogiem pokażemy siłę, i on wniwecz obróci trapiących nas.PS 60 (61). MODLITWA KRÓLA NA WYGNANIU. Król wygnany, w Bogu nadzieję pokładając (2-4), prosi, by mógł powrócić do przybytku świętego (5); powołuje się na dawniejsze wysłuchanie jego modłów (6). Prosi o długie życie (7-8), obiecuje wieczne dziękczynienie Bogu (9).
61 (60)1 Na koniec, w pieśniach. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, wejrzyj na modlitwę moją!3 Od krańców ziemi wołałem do ciebie; gdy było zatrwożone serce moje, na skałę podniosłeś mię.4 Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją, wieżą mocną przeciw nieprzyjacielowi. –5 Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, ochroniony będę pod zasłoną skrzydeł twoich.6 Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś bojącym się imienia twego. –7 Dni do dni królewskich przyczynisz, lata jego od pokolenia do pokolenia.8 Mieszka na wieki przed obliczem Bożym, miłosierdzie i prawdę jego kto wybada?9 Tak będę psalm śpiewał imieniu twemu na wieki wieków, abym oddawał śluby moje od dnia do dnia.PS 61 (62). LUDZIE ZAWODZĄ, BÓG SAM POMAGA. Bóg jedynym obrońcą psalmisty (2-3); dlaczegoż wrogowie tak zawzięcie i obłudnie nastają na jego zgubę (4-5)? Ufność, którą w Bogu pokłada (6-8), stara się wlać w serca swoich stronników (9). Nie na marnych ludziach ani na środkach ziemskich należy polegać (10-11), lecz na Bogu, który może i chce oddać każdemu według jego zasług (12-13).
62 (61)1 Na koniec, dla Idituna. Psalm Dawidowy.2 Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.3 Bo on sam Bóg mój i zbawiciel mój, on obrońca mój, nie zachwieję się więcej!4 Dokądże będziecie nacierać na człowieka -chcecie zabić wy wszyscy -jakby na ścianę pochyloną i płot wywrócony?5 Zaprawdę godności mojej zamyślali mnie pozbawić; biegałem z pragnieniem; usty swymi błogosławili, a sercem swym złorzeczyli. –6 Wszakże, duszo moja, bądź poddana Bogu, bo od niego cierpliwość moja!7 Bo on Bóg mój i zbawiciel mój; on pomocnik mój, nie będę uciekał!8 W Bogu zbawienie moje i chwała moja; on Bogiem jest w Bogu!9 Miejcie nadzieję w nim, całe zgromadzenie ludu, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnikiem naszym na wieki! –10 Zaprawdę marni są synowie człowieczy, zwodniczy synowie ludzcy na wadze, tak iż oszukują, są z marności razem.11 Nie miejcie nadziei w nieprawości i drapiestwa nie pożądajcie; jeśli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca!12 Raz rzekł Bóg, te dwie rzeczy słyszałem:13 iż moc jest u Boga, i u ciebie miłosierdzie, Panie, bo ty oddasz każdemu według uczynków jego.PS 62 (63). TĘSKNOTA ZA BOGIEM. Psalmista, oddalony od świętego przybytku, tęskni za bliskością Boga, jak wówczas, gdy go mógł odwiedzać (2-3). Przez całe życie chce się napawać radością z chwalenia Boga za jego dobroć (4-6); dzień i noc chce myśleć o nim i stać przy nim, a On go obroni (7-9), tak iż wrogowie jego marnie zginą, a król i dobrzy będą się weselić w Panu (10-12).
63 (62)1 Psalm Dawida, gdy był na puszczy Idumejskiej.2 Boże, Boże mój, do ciebie się zrywam na świtaniu. Pragnęła ciebie dusza moja, jak bardzo tęskniło za tobą ciało moje!3 W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej, tak w świątyni stawiłem się przed tobą, aby widzieć moc twoją i chwałę twoją. –4 Bo lepsze jest miłosierdzie twoje niźli życie, wargi moje będą cię chwalić.5 Tak cię błogosławić będę za życia mego i w imię twoje będę podnosił ręce moje.6 Jakby sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja, a wargami wesołość będą wychwalać usta moje.7 Jeśli cię wspominałem na łożu moim, rano będę rozmyślał o tobie,8 bo byłeś pomocnikiem moim, i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.9 Przylgnęła dusza moja do ciebie, broniła mię prawica twoja. –10 A oni na próżno szukali duszy mojej, zstąpią w głębokości ziemi.11 Będą oddani w moc miecza, staną się działem lisów.12 Ale król będzie się weselił w Bogu; chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają, bo zatkane są usta mówiących nieprawości.PS 63 (64). SĄD BOŻY NAD PODSTĘPNYMI OSZCZERCAMI. Psalmista prosi Boga o obronę przed prześladowcami (2-3), którzy za pomocą oszczerstwa chcą zgubić człowieka niewinnego (4-5), a w przekonaniu, że nie mają się czego obawiać, wszelkimi siłami starają się plan swój przeprowadzić (6-7). Bóg jednak niespodzianie ich obala, a ich własne oszczerstwa przeciw nim się obracają (8-9a).Widoczny sąd Boży trwogą przejmuje wszystkich ludzi, a sprawiedliwych radością (9b-11).
64 (63)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę, od strachu przed nieprzyjacielem wybaw duszę moją!3 Obroniłeś mię od zgrai przewrotnych, od mnóstwa czyniących nieprawość. –4 Bo zaostrzyli jak miecz języki swoje, naciągnęli łuk,5 rzecz gorzką, aby w skrytości strzelać na niewinnego.6 Znienacka nań strzelać będą, a nie będą się bać; utwierdzili się w zamiarze złym. Namawiali się, żeby ukryć sidła, mówili: “Któż je obaczy?”7 Wymyślili nieprawość, umęczyli się głębokim szukaniem. Przystąpi człowiek do serca głębokiego,8 a Bóg wywyższony będzie. –9 Strzałami maluczkich stały się ich razy i osłabły przeciwko nim ich języki. Strwożyli się wszyscy,10 którzy ich widzieli, i uląkł się wszelki człowiek. I opowiadali sprawy Boże, i uczynki Jego zrozumieli.11 Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu i będzie w nim nadzieję miał, i będą chwaleni wszyscy prawego serca.PS 64 (65). HYMN DZIĘKCZYNNY ZAPEŁNIĘ DOBRODZIEJSTWA BOŻEGO. Bogu należy się chwała (2-3) za darowanie win i dopuszczenie do błogosławieństw świątyni (4-5), za czyny wszechmocy w naturze i w dziejach (6-9), a szczególnie za zapewnienie obfitych urodzajów rocznych (10-14).

65 (64)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela dla ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę.2 Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem. Wysłuchaj modlitwę moją!3 Do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. –4 Słowa niezbożników wzięły górę nad nami, a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw!5 Błogosławiony, którego obrałeś i przyjąłeś: będzie mieszkał w przedsieniach twoich! Będziemy napełnieni dobrami domu twego; święty jest kościół twój,6 dziwny w sprawiedliwości. -Wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i na morzu daleko.7 Ty utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany mocą,8 ty wzburzasz głębokości morza, szum nawałności jego. Zatrwożą się narody,9 i będą się bać, którzy mieszkają na krańcach, dla znaków twoich, wzejście poranku i wieczora rozweselisz. –10 Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją, przeobficie ją ubogaciłeś; rzeka Boża pełna jest wody, nagotowałeś im żywności, bo takie jest przygotowanie jej.11 Bruzdy jej napój, rozmnóż jej urodzaje, z kropel jej rozweseli się rodząca.12 Błogosławić będziesz koronie roku z dobrotliwości twojej, a pola twoje będą pełne obfitości.13 Stłuścieją ozdoby pustyni, a radością pagórki przepaszą się.14 Przyodziane są barany trzód, a doliny będą obfitować zbożem; będą wykrzykiwać i pieśń śpiewać.PS 65 (66). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA ZA CUDOWNE URATOWANIE NARODU. Psalmista wzywa wszystkie narody ziemi do wysławiania Boga (1-4); każe im podziwiać cuda Boże przy wyjściu Izraela z Egiptu i uznać panowanie Boga nad światem (5-7); poleca im błogosławić Boga za świeże uratowanie narodu izraelskiego od zagłady, jaka nad nim wisiała (8-12). Przedstawiciel ludu wchodzi do świątyni, by wypełnić ślub, zrobiony w czasie grożącego niebezpieczeństwa (13-15); przed wszystkimi bojącymi się Boga głosi wielkość dobrodziejstwa Bożego (16-20).
66 (65)1 Na koniec, pieśń psalmu zmartwychwstania. Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie,2 psalm śpiewajcie imieniu jego, dajcie cześć chwale jego!3 Mówcie Bogu: “Jakże straszne są dzieła twoje, Panie! Dla wielkości mocy twojej będą kłamać przed tobą nieprzyjaciele twoi.”4 Wszystka ziemia niech ci się kłania i niech ci śpiewa, niech psalm śpiewa imieniu twemu! –5 Chodźcie, a oglądajcie dzieła Boże, straszny jest w pianach nad synami człowieczymi!6 On obrócił morze w suchą ziemię, przez rzekę przejdą nogą; tam się będziemy weselili w nim.7 On panuje w mocy swej na wieki, oczy jego na narody patrzą; którzy go drażnią, niech się sami w sobie nie wynoszą! –8 Błogosławcie, narody, Boga naszego i dajcie słyszeć głos chwały jego!9 On włożył życie w duszę moją i nie dał się zachwiać nogom moim.10 Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, wypławiłeś nas ogniem, jak pławią srebro.11 Zawiodłeś nas w sidło, nakładłeś utrapień na grzbiety nasze.12 Wsadziłeś ludzi na głowy nasze; przeszliśmy przez ogień i przez wodę ale przywiodłeś nas do ochłody. –13 Wnijdę do domu twego z całopaleniem, oddam ci śluby moje,14 które wyraziły wargi moje i wymówiły usta moje w ucisku moim.15 Całopalenia tłuste ofiarujç tobie z kadzeniem baranów, ofiaruję ci woły z kozłami. –16 Chodźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się Boga boicie, a opowiem, jak wielkie rzeczy uczynił duszy mojej!17 Do niego ustami moimi wołałem i wysławiałem językiem moim.18 Jeślibym patrzał na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby Pan.19 Przeto wysłuchał Bóg i baczył na głos modlitwy mojej.20 Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i miłosierdzia swego ode mnie!PS 66 (67). NIECH NAM BÓG BŁOGOSŁAWI, BY GO UZNAŁY WSZYSTKIE NARODY. Prośba o błogosławieństwo, żeby wszystkie narody poznały Boga (2-3). Refren: niech wszystkie narody wielbią Boga (4)! Niech się narody radują ze sprawiedliwych rządów Boga nad światem (5)! Refren (6). Ziemia dała obfity plon; niech nam Bóg błogosławi i niech go uznają wszystkie narody (7-8)!
67 (66)1 Na koniec, w hymnach. Psalm Dawidowy.2 Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam; niech rozświeci nad nami oblicze swe i zlituje się nad nami,3 żebyśmy poznali na ziemi drogę twoją, między wszystkimi narodami zbawienie twoje! –4 Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają narody wszystkie! –5 Niech się radują i weselą narody, bo sądzisz ludy sprawiedliwie, narodami na ziemi kierujesz! –6 Niech cię wysławiają narody, Boże, niech cię wysławiają narody wszystkie! –7 Ziemia dała swój owoc; niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz!8 Niech nas błogosławi Bóg i niech się go boją wszystkie krańce ziemi!PS 67 (68). POCHÓD TRIUMFALNY BOGA NA SYJON. Wstęp: Niech powstanie Bóg i rozproszy nieprzyjaciół swoich, a uweseli sprawiedliwych (2-4)! Niech Izraelici śpiewają Bogu i gotują mu drogę, pomocnikowi opuszczonych i zbawcy więźniów (5-7)! -Że Bóg jest takim pokazują dzieje: wyjście z Egiptu i pochód przez pustynię (8-11), zwycięstwo nad potężnymi królami chananejskimi (12-15); wreszcie wybrał Bóg górę Syjon na miejsce pobytu na ziemi, podczas gdy wstępując w niebo odebrał hołd poddańczy od pokonanych ludów (16-19). I obecnie również Bóg gotów jest ująć się miłościwie za swym ludem, a wrogów jego zniszczyć (20-24). Psalmista opisuje procesję ciągnącą na Syjon (25-28); prosi Boga, by dokończył dzieła podboju pogan (29-32); wzywa wszystkie narody ziemi, by chwaliły prawdziwego Boga (33-36).
68A (67)1 Na koniec. Psalm pieśni. Dawidowy.2 Niech powstanie Bóg i niech się rozproszą nieprzyjaciele jego, i niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego!3 Jak ustaje dym, niechaj ustaną; jak się wosk rozpływa od ognia, tak niech zginą grzesznicy od oblicza Bożego!4 A sprawiedliwi niech ucztują i weselą się przed oczyma Bożymi, i niech się rozkoszują w radości. –5 Śpiewajcie Bogu, psalm śpiewajcie imieniu jego, czyńcie drogę temu, który wstępuje na zachód! Pan imię jego! Radujcie się przed obliczem jego; zatrwożą się od oblicza jego,6 ojca sierot i sędziego wdów. Bóg jest na miejscu swym świętym,7 Bóg, który osadza jednomyślnych w domu, który wywodzi więźniów w mocy, także i drażniących, którzy mieszkają w grobach. –8 Boże, gdy wychodziłeś przed ludem twym, gdy ciągnąłeś przez puszczę,9 ziemia się trzęsła, niebiosa też kropiły przed obliczem Boga Synaju, przed obliczem Boga Izraela.10 Deszcz obfity wydzielisz, Boże, dziedzictwu twojemu; i omdlewało, a tyś je orzeźwiał.11 Zwierzęta twoje będą mieszkały w nim, nagotowałeś w dobroci twej ubogiemu, Boże.12 -Pan da słowo zwiastującym nowinę, mocą wielką.13 “Król zastępów umiłowanego, umiłowanego i ozdobą domu (ma) rozdzielać łupy.14 Choćbyście spali w pośrodku działów, pióra gołębicy posrebrzone, a tył grzbietu żółci się jak złoto.15 Gdy Niebieski rozprasza tam królów, będą wybieleni jak śnieg na Selmonie.” 16 Góra Boża jest górą tłustą, górą obfitą, górą tłustą.17 Co się przypatrujecie górom zsiadłym? To góra, na której się Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki.18 Wozów Bożych wiele dziesiątków tysięcy, tysiące weselących się; Pan między nimi na Synaju, w świątyni.19 Wstąpiłeś na wysokość, pojmałeś pojmanych, nabrałeś darów między ludźmi, też i niewierzących, aby Pan Bóg mieszkał. –68 B20 Błogosławiony Pan na każdy dzień! Szczęśliwą uczyni nam drogę Bóg zbawienia naszego.21 Bóg nasz Bogiem zbawiającym, i u Pana, u Pana jest wyjście ze śmierci.22 Wszakże Bóg potłucze głowy nieprzyjaciół swoich, czub owłosiony chodzących w występkach swoich.23 Rzekł Pan: “Przywrócę z Basanu, przywrócę w głębokość morską,24 aby się umoczyła noga twoja we krwi i język psów twoich miał w niej cząstkę swą z nieprzyjaciół.” –25 Widzieli pochód twój, Boże, pochód Boga mego, króla mojego, który jest w świątyni.26 Na przedzie szli książęta wraz ze śpiewakami, w pośrodku młodziutkich bębniczek.27 “W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich!”28 Tam, jest Beniamin młodziutki, w zachwyceniu myśli, książęta Judy, wodzowie ich, książęta Zabulonu, książęta Neftalego. –29 Przykaż, Boże, mocy twojej, umocnij to, Boże, coś w nas sprawił!30 Z kościoła twego w Jeruzalem, tobie królowie ofiarują dary.31 Pogrom zwierzę trzcin, zgromadzenie byków wśród krów narodów, aby wypchnęli tych, którzy są wypróbowani jak srebro. Rozprosz narody, które wojen chcą!32 Przyjdą posłowie z Egiptu, Etiopia spiesznie wyciągnie swe ręce do Boga. –33 Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu!34 Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo niebios, na wschód słońca! Oto podnosi głos swój, głos mocy.35 Dajcie chwałę Bogu nad Izraelem; wielmożność jego i moc jego w obłokach.36 Dziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg izraelski; ten da moc i siłę ludowi swemu: błogosławiony Bóg!PS 68 (69). WOŁANIE O POMOC Z PRZEPAŚCI CIERPIENIA. Sprawiedliwy, beznadziejnie szukający pomocy przeciw swym śmiertelnym wrogom, prosi Boga o wybawienie (2-7); wszak on dla sprawy Bożej prześladowanie cierpi i pokutuje (8-13); z większą jeszcze usilnością powtarza wołanie o pomoc (14-19). Skreśliwszy jeszcze raz nieludzkie postępowanie z nim wrogów (20-22), wzywa na nich surowej kary Bożej (23-29). Myśli już teraz o dziękczynieniu (30-33). Niech Bóg wybawi Judę i Syjon (34-37)!
69A (68)1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni. Dawidowy.2 Wybaw mię, Boże, bo weszły wody aż do duszy mojej!3 Ulgnąłem w błocie głębokim i nie masz dna, przyszedłem na głębinę morską i pogrążyła mię nawałność.4 Zmęczyłem się od wołania, ochrypło gardło moje, ustały oczy moje, gdy wyczekuję Boga mego.5 Rozmnożyli się nad włosy głowy mojej nienawidzący mnie bez przyczyny, wzmocnili się prześladujący mnie niesprawiedliwie nieprzyjaciele moi; czegom nie wydarł, wtedy oddawałem.6 Boże, ty znasz głupotę moją i występki moje nie są tobie tajne.7 Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekują, Panie, Panie zastępów! Niech nie będą pohańbieni dla mnie, którzy cię szukają. Boże Izraela! –8 Bo dla ciebie znosiłem urąganie, zelżywość okryła oblicze moje.9 Stałem się obcym braciom moim i cudzoziemcem synom matki mojej.10 Bo mię zawistna miłość domu twego gryzła i urągania urągających tobie spadły na mnie.11 I okryłem postem duszę moją i stało mi się to na urąganie.12 I oblokłem zamiast szaty włosiennicę i stałem się im przypowieścią.13 Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie, i śpiewali przeciw mnie, którzy pili wino. –14 Ale ja modlitwę moją do ciebie zanoszę Panie; czas upodobania, Boże! W wielkości miłosierdzia twego wysłuchaj mig, w prawdzie zbawienia twego!15 Wyrwij mię z błota, abym nie ulgnął! Wybaw mię od tych, którzy mię nienawidzą, i z głębiny wód!16 Niech mnie nie zatapia nawałność wody i nie pożera mnie głębina, ani niech nie zawiera nade mną studnia otworu swego!69 B17 Wysłuchaj mię, Panie, bo łaskawe jest miłosierdzie twoje! Według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mnie!18 I nie odwracaj oblicza twego od sługi swego; ponieważ jestem w utrapieniu, prędko wysłuchaj mię!19 Przybliż się ku duszy mojej i wybaw ją, dla nieprzyjaciół moich wyrwij mię! -20 Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość moją i wstyd mój;21 przed oczyma twymi są wszyscy, którzy mię trapią, urągania i nędzy czekało serce moje. I czekałem, kto by się razem smucił, a nie było, i kto by pocieszył, a nie znalazłem.22 I dali mi żółć na pokarm, a w pragnieniu moim napoili mię octem. –23 Niechaj będzie stół ich przed nimi sidłem i ku zapłacie, i na upadek!24 Niech się zaćmią ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich zawsze nachylaj!25 Wylej na nich gniew twój i zapalczywość gniewu twego niech ich ogarnie!26 Mieszkanie ich niech się stanie puste, a w przybytkach ich niechaj nikt nie mieszka!27 Bo któregoś ty zranił, prześladowali, a do boleści ran moich dodawali.28 Przydaj nieprawość do nieprawości ich, a niech nie wchodzą do sprawiedliwości twojej!29 Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech ze sprawiedliwymi nie będą wpisani! –30 Jam jest ubogi i zbolały; zbawienie twoje, Boże, wspomogło mię.31 Będę chwalił imię Boże pieśnią, i wielbić Go będę chwalbą;32 a przyjemniejsze to będzie Panu niźli młody cielec, któremu rogi i kopyta podrastają.33 Niech widzą ubodzy i niech się weselą! Szukajcie Boga, a będzie żyła dusza wasza! –34 Albowiem Pan wysłuchał ubogich, a więźniami swymi nie wzgardził.35 Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystek płaz na nich!36 Albowiem Bóg zbawi Syjon i będą zbudowane miasta Judy, i będą tam mieszkać i dostaną go dziedzictwem.37 I potomstwo sług jego posiądzie go, a którzy miłują imię jego, będą na nim mieszkać.PS 69 (70). PROŚBA O PRĘDKĄ POMOC. Psalmista prosi o prędką pomoc i zawstydzenie nieprzyjaciół (2-4), by się mogli radować sprawiedliwi (5-6).
70 (69)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na pamiątkę, że go Bóg wybawił.2 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz się ku ratunkowi memu!3 Niechaj będą zawstydzeni i pohańbieni, którzy szukają duszy mojej,4 niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi chcą złego. Niech się natychmiast obrócą wstydząc się, którzy mi mówią:5 “Ha! ha!” – Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech zawsze mówią: “Niechaj uwielbiony będzie Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!6 A ja jestem ubogi i żebrak; Boże, wspomóż mię! Pomocnikiem moim i wybawicielem moim ty jesteś; Panie, nie zwlekaj!PS 70 (71). MODLITWA CZŁOWIEKA STARZEJĄCEGO SIĘ O POMOC BOŻĄ. Oby Bóg wybawił Psalmistę (1-3), który w Nim zawsze pokładał nadzieję (4-8)! Niech wybawi go od nieprzyjaciół i zawstydzi ich (9-13)! Psalmista nigdy nie porzuci nadziei i nie przestanie chwalić Boga (14-16). Prosi, by go Bóg aż do starości nie opuszczał i by go jeszcze pocieszył (17-21). Wśród radości chce wychwalać Boga (22-24).

71 (70)

CS RU Warsz. King J. 70
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Synów Jonadabowych i pierwszych więźniów. W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę pohańbiony na wieki!На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки! На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ. 71,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Δαυιδ·     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Ιωναδαβ iōnadab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
πρώτων prōtōn
A-GPMS
πρῶτοςprōtosfirst[Mallothi]
αἰχμαλωτισθέντων.     aichmalōtisthentōn
V-APPGP
αἰχμαλωτίζωaichmalōtizōto capture[Ahava]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped.
μὴ
ADV
μήnotMay I not
καταισχυνθείην kataischuntheiēn
V-APO-1S
καταισχύνωkataischunōto dishonorbe disgraced
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. W sprawiedliwości twojej wybaw mię i wyrwij mię! Nakłoń ku mnie ucha twego i zbaw mię!Силою правды Твоей избавь меня и исторгни меня! Приклони ко мне ухо Твое и спаси меня! Прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. 71,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescue
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελοῦ exelou
V-AMM-2S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selecttake
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κλῖνον klinon
V-AAM-2S
κλίνωklinōto bow/lay downLean
πρός pros
PREP
πρόςprosto/with[2to
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
οὖς ous
N-ASN
οὖςousear1your ear]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto savedeliver
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Bądź mi Bogiem obrońcą, miejscem obronnym, abyś mię zbawił; albowiem twierdzą moją i ucieczką moją ty jesteś! –Будь мне Богом Защитником и оплотом спасения моего, ибо Ты твердыня моя и прибежище мое! Бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко спcти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE є3си2 ты2. 71,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγενοῦ genou
V-AMM-2S
γίνομαιginomaito beBe
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGod[2God
ὑπερασπιστὴν huperaspistēn
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τόπον topon
N-ASM
τόποςtoposplace[2place
ὀχυρὸν ochuron
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σῶσαί sōsai
V-AAR
σῴζωsōzōto saveto deliver
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
στερέωμά stereōma
N-NSN
στερέωμαstereōmafirmness[2my confirmation
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
καταφυγή katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ.     su
P-NS
σύsuyou[rest]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Boże mój, wyrwij mię z ręki grzesznika i z ręki czyniącego przeciw prawu i bezbożnego;Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика. Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: 71,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescue
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
ἁμαρτωλοῦ,     hamartōlou
A-GSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulof sinner!
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
παρανομοῦντος paranomountos
V-PAPGS
παρανομέωparanomeōto break the lawof one acting unlawfully
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀδικοῦντος·     adikountos
V-PAPGS
ἀδικέωadikeōto harmdoing wrong.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. albowiem ty jesteś cierpliwością moją, Panie; Panie, nadziejo moja od młodości mojej!Ибо Ты надежда моя, Господи, Господи, упование мое от юности моей! ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t ю4ности моеS. 71,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπομονή hupomonē
N-NSF
ὑπομονήhupomonēperseverancemy endurance,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε·     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO Lord,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordO lord,

T-NSF
hothe/this/whothe one
ἐλπίς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopeof my hope
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεότητός neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouthmy youth.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Na tobie wspierałem się od żywota, od łona matki mojej tyś obrońcą moim; o tobie śpiewanie moje zawsze.Ты опора моя от рождения, еще от чрева матери моей Ты мой Покровитель; Тебя воспеваю непрестанно. Въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну. 71,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[4upon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐπεστηρίχθην epestērichthēn
V-API-1S
ἐπιστηρίζωepistērizōto strengthen3I stayed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom1From
γαστρός,     gastros
N-GSF
γαστήρgastērbelly2 womb];
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
κοιλίας koilias
N-GSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachbelly
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σύ su
P-NS
σύsuyou[rest]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σκεπαστής·     skepastēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3about
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]

T-NSF
hothe/this/who 
ὕμνησίς humnēsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός.     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Jak dziwowiskiem stałem się dla wielu, bo ty byłeś wspomożycielem mocnym!Ибо чуждались меня многие, но Ты Заступник мой крепкий. Ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. 71,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/about[2as
τέρας teras
N-NSN
τέραςteraswonders3a miracle
ἐγενήθην egenēthēn
V-API-1S
γίνομαιginomaito be1I was]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
πολλοῖς,     pollois
A-DPM
πολύςpolusmuchmany;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
βοηθὸς boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper[3helper
κραταιός.     krataios
A-NSM
κραταιόςkrataiosmighty2fortified].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Niechaj będą napełnione usta moje chwałą, abym śpiewał sławę twoją, cały dzień wielmożność twoją!-Да исполнятся уста мои хвалою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое! Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE. 71,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπληρωθήτω plērōthētō
V-APM-3S
πληρόωplēroōto fulfillLet [2be filled
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouth1my mouth]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αἰνέσεως,     aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof praise!
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatthat
ὑμνήσω humnēsō
V-FAI-1S
ὑμνέωhumneōto praiseI may praise in song
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryof your glory;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μεγαλοπρέπειάν megaloprepeian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie odrzucaj mnie czasu starości; gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!Не отвергни меня в годы старости; когда оскудеют силы мои, не оставь меня! Не tвeржи менє2 во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй, не њстaви менє2. 71,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἀπορρίψῃς aporripsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
καιρὸν kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timetime
γήρους,     gērous
N-GSN
γῆραςgērasold ageof old age;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐκλείπειν ekleipein
V-PAR
ἐκλείπωekleipōto failfailing
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἰσχύν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengthof my strength
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἐγκαταλίπῃς enkatalipēs
V-AAS-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie, a którzy czyhali na duszę moją, naradę uczynili społem mówiąc:Ибо твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе, Ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ, 71,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2spoke
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemies]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
φυλάσσοντες fulassontes
V-PAPRP
φυλάσσωfulassōto keep/guardwatching out
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy life
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐβουλεύσαντο ebouleusanto
V-AMI-3P
βουλεύωbouleuōto planconsulted
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. “Bóg go opuścił; gońcie, a pojmajcie go, bo nie masz, kto by wyrwał!”говоря: "Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя!" глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. 71,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPλέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐγκατέλιπεν enkatelipen
V-AAI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandoned
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καταδιώξατε katadiōxate
V-AAM-2P
καταδιώκωkatadiōkōto seekpursue
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταλάβετε katalabete
V-AAM-2P
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizeovertake
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ῥυόμενος.     ruomenos
V-PMPRS
ῥύομαιruomaito rescueone rescuing him.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Boże, nie oddalaj się ode mnie; Boże mój spojrzyj ku pomocy mojej!Боже мой, не удаляйся от меня! Боже мой, на помощь мне приди! Б9е м0й, не ўдали1сz t менє2: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. 71,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μὴ
ADV
μήnotyou should be not far
μακρύνῃς makrunēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ·     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
βοήθειάν boētheian
N-ASF
βοήθειαboētheiahelp3my help
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρόσχες.     prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch out1take heed]!
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Niech będą zawstydzeni i niech ustaną uwłaczający duszy mojej, niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego! –Да посрамятся и исчезнут все, кто клевещет на душу мою; да облекутся стыдом и позором все желающие мне зла! Да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. 71,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαἰσχυνθήτωσαν aischunthētōsan
V-APM-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamedLet [4be shamed
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
ἐκλιπέτωσαν eklipetōsan
V-AAM-3P
ἐκλείπωekleipōto fail6fail
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ἐνδιαβάλλοντες endiaballontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul3my soul]!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περιβαλέσθωσαν peribalesthōsan
V-AMM-3P
περιβάλλωperiballōto clotheLet [5put on
αἰσχύνην aischunēn
N-ASF
αἰσχύνηaischunēshame6shame
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
ἐντροπὴν entropēn
N-ASF
ἐντροπήentropēshame8remorse
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek2seeking
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κακα kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harm3bad
μοι.     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. A ja zawsze nadzieję mieć będę i przyczynię się do wszystkiej chwały twojej.А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою. Ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3 приложY на всsку похвалY твою2. 71,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallall
ἐλπιῶ elpiō
V-FAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectshall hope
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσθήσω prosthēsō
V-FAI-1S
προστίθημιprostithēmito add (to)I will add
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasall[tongue]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αἴνεσίν ainesin
N-ASF
αἴνεσιςainesispraiseyour praise.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją, cały dzień zbawienie twoje. Ponieważ w piśmie nie jestem biegły,Уста мои возвестят правду Твою, всяк день – спасение дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной. ЎстA мо‰ возвэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь спcніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz. 71,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouthMy mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξαγγελεῖ exangelei
V-FAI-3S
ἐξαγγέλλωexangellōto proclaim[to trouble]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday;
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σωτηρίαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationyour deliverance,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounoI did not
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowknow
γραμματείας.     grammateias
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. wnijdę w możne sprawy Pańskie, Panie, będę wspominał sprawiedliwość twoją tylko. –Войду в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну правду Твою, Единый! Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw. 71,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσελεύσομαι eiseleusomai
V-FMI-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI will enter
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δυναστείᾳ dunasteia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
κυρίου·     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord.
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μνησθήσομαι mnēsthēsomai
V-FPI-1S
μιμνήσκωmimnēskōto rememberI will mention
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μόνου.     monou
A-GSM
μόνοςmonosaloneonly.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Boże, uczyłeś mię od młodości mojej, i aż dotąd będę opowiadał cuda twoje.Боже мой, поучал Ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих. Б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 донн7э возвэщY чудесA тво‰. 71,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐδίδαξάς edidaxas
V-AAI-2S
διδάσκωdidaskōto teachYou taught
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεότητός neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouthmy youth;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μέχρι mechri
PREP
μέχριmechriuntiluntil
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἀπαγγελῶ apangelō
V-FAI-1S
ἀπαγγέλλωapangellōto announceI will report
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
θαυμάσιά thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelousyour wonders.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. I aż do starości i sędziwości, Boże, nie opuszczaj mnie aż opowiem ramię twe całemu pokoleniu, które ma przyjść, moc twoją i sprawiedliwość twoją,И даже до старости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей, И# дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менє2, д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему, 71,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandEven
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
γήρους gērous
N-GSN
γῆραςgērasold ageold age,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρεσβείου,     presbeiou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἐγκαταλίπῃς enkatalipēs
V-AAS-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
ἂν an
PRT
ἄνanifwhenever
ἀπαγγείλω apangeilō
V-AAS-1S
ἀπαγγέλλωapangellōto announceI should report
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
βραχίονά brachiona
N-ASM
βραχίωνbrachiōnarmyour arm
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πάσῃ pasē
A-DSF
πᾶςpasall1every
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γενεᾷ genea
N-DSF
γενεάgeneageneration[3generation
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ερχομενη erchomenē
V-PMPMS
ἔρχομαιerchomaito come/go2coming];
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
δυναστείαν dunasteian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[proud]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Boże, aż do wysokości, wielkie rzeczy które uczyniłeś: Boże, któż podobny tobie?могущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и все великое, что Ты сотворил мне: Боже, кто подобен Тебе? си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; 71,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ὑψίστων hupsistōn
A-GPM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighests,
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/make[2you did
μεγαλεῖα·     megaleia
A-APN
μεγαλεῖοςmegaleiosgreat thing1magnificence].
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ὅμοιός homoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelikened
σοι;     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Jak wiele złych ucisków ukazałeś mi, ale znowu ożywiłeś mię i z przepaści ziemskich znowu mię wywiodłeś;Сколь многие и лютые скорби посылал Ты мне! Но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь. є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы6; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. 71,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅσας hosas
A-APF
ὅσοςhososjust as/how muchAs much as
ἔδειξάς edeixas
V-AAI-2S
δεικνύωdeiknuōto showyou showed
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
θλίψεις thlipseis
N-APF
θλῖψιςthlipsispressure[2afflictions
πολλὰς pollas
A-APF
πολύςpolusmuch1many]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κακάς,     kakas
A-APF
κακόςkakosevil/harmbad ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ἐπιστρέψας epistrepsas
V-AAPRS
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturning,
ἐζωοποίησάς ezōopoiēsas
V-AAI-2S
ζωοποιέωzōopoieōto make aliveyou restored life
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
ἀβύσσων abussōn
N-GPF
ἄβυσσοςabussosabyssabysses
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
πάλιν palin
ADV
πάλινpalinagain[heart]
ἀνήγαγές anēgages
V-AAI-2S
ἀνάγωanagōto leadyou led
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. rozmnożyłeś wielmożność twoją i znowu mnie pocieszyłeś. –Много раз являл Ты мне величие Твое и, обратившись ко мне, утешал меня, и из пропасти земной выводил меня вновь. Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. 71,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπλεόνασας epleonasas
V-AAI-2S
πλεονάζωpleonazōto increaseYou abounded
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μεγαλοσύνην megalosunēn
N-ASF
μεγαλωσύνηmegalōsunēmajestyyour greatness,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιστρέψας epistrepsas
V-AAPRS
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturning
παρεκάλεσάς parekalesas
V-AAI-2S
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortyou comforted
με.]     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
[καὶ     kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
ἀβύσσων abussōn
N-GPF
ἄβυσσοςabussosabyssabysses
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
πάλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ἀνήγαγές anēgages
V-AAI-2S
ἀνάγωanagōto leadyou led
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Bo i ja wysławiać cię będę, na harfie prawdę twoją; Boże, będę ci grał na cytrze.И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на струнах псалтири истину Твою, Боже; воспою Тебя на гуслях, Святой Израилев! И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, с™hй ї}левъ. 71,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor also
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor also
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreewill make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
σκεύει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselan instrument
ψαλμοῦ psalmou
N-GSM
ψαλμόςpsalmospsalmfor a psalm
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αληθειαν alētheian
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthof your truth,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI shall strum
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
κιθάρᾳ,     kithara
N-DSF
κιθάραkitharaharpharp,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
ἅγιος hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Święty Izraela! Rozradują się wargi moje, kiedy ci będę śpiewał, i dusza moja, którą wykupiłeś.Возрадуются уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою; Возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: 71,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαλλιάσονται agalliasontai
V-FMI-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip1My lips]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ψάλω psalō
V-AAS-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI should strum
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἐλυτρώσω.     elutrōsō
V-AMI-2S
λυτρόωlutroōto ransomyou ransomed.
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Ale i język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość twoją, kiedy zawstydzeni i pohańbieni będą, którzy szukają mej zguby.и язык мой всяк день поучаться будет правде Твоей; и тогда постыдятся и посрамятся желающие мне зла.є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи ѕл†z мнЁ.71,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔτι eti
ADV
ἔτιetistillBut still
δὲ de
PRT
δέdethenBut still
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguemy tongue
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosall[3all
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who4the
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday5day
μελετήσει meletēsei
V-FAI-3S
μελετάωmeletaōto meditate/plot1shall meditate upon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness2your righteousness],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
αἰσχυνθῶσιν aischunthōsin
V-APS-3P
αἰσχύνωaischunōbe ashamed[5should be ashamed
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
ἐντραπῶσιν entrapōsin
V-AAS-3P
ἐντρέπωentrepōto cause shame7should feel remorse
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ζητοῦντες zētountes
V-PAPRP
ζητέωzēteōto seek2seeking
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κακά kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harm3bad
μοι.     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
CS RU Warsz. King J. 71
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm na Salomona.Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою – сыну царя, Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сhну царeву: 72,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
Σαλωμων.     salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgment[2your judgment
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3to the
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileusking4king
δὸς dos
V-AAM-2S
δίδωμιdidōmito give1give],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
υἱῷ huiō
N-DSM
υἱόςhuiossonson
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Boże, daj sąd twój królowi, a sprawiedliwość twoją synowi królewskiemu, aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twych w rozsądku!да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону! суди1ти лю1демъ твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ судЁ. 72,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρίνειν krinein
V-PAR
κρίνωkrinōto judgeto judge
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peopleyour people
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πτωχούς ptōchous
N-APM
πτωχόςptōchospooryour poor
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
κρίσει.     krisei
N-DSF
κρίσιςkrisisjudgmentequity.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Niech przyjmą góry pokój dla ludu, a pagórki sprawiedliwość!Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда! Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1демъ и3 х0лми прaвду. 72,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀναλαβέτω analabetō
V-AAM-3S
ἀναλαμβάνωanalambanōto take upLet [3lift up
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountain2mountains]
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplepeople,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βουνοὶ bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshillhills
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
δικαιοσύνῃ.     dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness!
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Będzie sądził ubogich z ludu i wybawi synów ubogich, a poniży ciemiężyciela.Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ, и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 смири1тъ клеветникA. 72,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρινεῖ krinei
V-FAI-3S
κρίνωkrinōto judgeHe shall judge
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
πτωχοὺς ptōchous
N-APM
πτωχόςptōchospoorpoor
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σώσει sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto saveshall deliver
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorneedy,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινώσει tapeinōsei
N-DSF
ταπείνωσιςtapeinōsislowliness[be hollow]
συκοφάντην sukofantēn
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I będzie trwał ze słońcem i przed księżycem, na pokolenie i pokolenie.И пребудет Он с солнцем и прежде луны из рода в род. И# пребyдетъ съ с0лнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да родHвъ. 72,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συμπαραμενεῖ sumparamenei
V-FAI-3S
συμπαραμένωsumparamenōto continuehe shall continue as
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἡλίῳ hēliō
N-DSM
ἥλιοςhēliossunsun,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
σελήνης selēnēs
N-GSF
σελήνηselēnēmoonmoon
γενεὰς geneas
N-APF
γενεάgeneagenerationgenerations
γενεῶν geneōn
N-GPF
γενεάgeneagenerationof generations.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Zstąpi jak deszcz na runo i jak krople na ziemię kapiące.Низойдет Он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю. 72,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταβήσεται katabēsetai
V-FMI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go downHe shall come down
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὑετὸς huetos
N-NSM
ὑετόςhuetosrainrain
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πόκον pokon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
σταγόνες stagones
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
στάζουσαι stazousai
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wzejdzie za dni jego sprawiedliwość i obfitość pokoju, póki nie zginie księżyc.Воссияет во дни Его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. Возсіsетъ во днeхъ є3гw2 прaвда и3 мн0жество ми1ра, д0ндеже tи1метсz лунA. 72,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνατελεῖ anatelei
V-FAI-3S
ἀνατέλλωanatellōto rise[2shall rise
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeraday4his days
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δικαιοσύνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness1Righteousness],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλῆθος plēthos
N-NSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
εἰρήνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἀνταναιρεθῇ antanairethē
V-APS-3S
strong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3Sstrong:GV-APS-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
σελήνη.     selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoon2moon].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki aż do krańców okręgu ziemi.И властвовать будет Он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. И# њбладaетъ t м0рz до м0рz, и3 t рёкъ до конє1цъ вселeнныz. 72,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατακυριεύσει katakurieusei
V-FAI-3S
κατακυριεύωkatakurieuōto masterhe shall dominate
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ποταμοῦ potamou
N-GSM
ποταμόςpotamosriverrivers
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
περάτων peratōn
N-GPN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
οἰκουμένης.     oikoumenēs
V-PMPGS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Przed nim będą padać Etiopowie, a nieprzyjaciele jego ziemię lizać będą.Пред Ним преклонятся эфиопы, и враги Его прах земной полижут. Пред8 ни1мъ припадyтъ є3fі0плzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ. 72,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[2before
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
προπεσοῦνται propesountai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
Αἰθίοπες,     aithiopes
N-NPM
ΑἰθίοψaithiopsEthiopian[Adamah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροὶ echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemyhis enemies
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χοῦν choun
N-ASM
χόοςchoosdust[2dust
λείξουσιν·     leixousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Królowie Tarsisu i wyspy przyniosą dary, królowie Arabów i Saby przywiozą upominki.Цари Фарсийские и островов дары ему принесут, цари Аравийские и Савские дары ему доставят. Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови дaры принесyтъ, цaріе ґрaвстіи и3 савA дaры приведyтъ: 72,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingKings
Θαρσις tharsis
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
νῆσοι nēsoi
N-NPF
νῆσοςnēsosislandislands
δῶρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongift[2gifts
προσοίσουσιν,     prosoisousin
V-FAI-3P
προσφέρωprosferōto bring to1shall bring].
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
Ἀράβων arabōn
N-PRI
ἌραψarapsArabian[Ara]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Σαβα saba
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δῶρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongift[2 gifts
προσάξουσιν·     prosaxousin
V-FAI-3P
προσάγωprosagōto bring near1will come forward].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I będą mu się kłaniać wszyscy królowie ziemi; wszystkie narody będą mu służyć. –И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему. и3 покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY. 72,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσκυνήσουσιν proskunēsousin
V-FAI-3P
προσκυνέωproskuneōto worship[6shall do obeisance
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the
βασιλεῖς,     basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileusking3kings
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who4of the
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
δουλεύσουσιν douleusousin
V-FAI-3P
δουλεύωdouleuōbe a slaveshall serve
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem wyzwoli ubogiego od możnego, i nędznego, który nie miał pomocnika.Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи. Ћкw и3збaви ни1ща t си1льна, и3 ўб0га, є3мyже не бЁ пом0щника. 72,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐρρύσατο errusato
V-AMI-3S
ῥύομαιruomaito rescuehe rescued
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand[Sur]
δυνάστου dunastou
N-GSM
δυνάστηςdunastēsrulermighty one,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητα,     penēta
N-ASM
πένηςpenēspoorneedy one

R-DSM
ōOmega[Sippai]
οὐχ ouch
ADV
οὐounono
ὑπῆρχεν hupērchen
V-IAI-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
βοηθός·     boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helper1helper].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Oszczędzi ubogiego i nędzarza, a dusze ubogich ocali.Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дyшы ўб0гихъ спасeтъ: 72,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφείσεται feisetai
V-FMI-3S
φαίνωfainōto shine/appear[Naphath]
πτωχοῦ ptōchou
N-GSM
πτωχόςptōchospoorpoor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητος penētos
N-GSM
πένηςpenēspoorneedy;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorof needy
σώσει·     sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto savehe shall deliver.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Od lichwy i nieuczciwości wykupi dusze ich, a imię ich będzie we czci u niego.От корысти и от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них. t ли1хвы и3 t непрaвды и3збaвитъ дyшы и4хъ, и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 ни1ми. 72,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromFrom
τόκου tokou
N-GSM
τόκοςtokosinterestinterest
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ἀδικίας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessinjustice
λυτρώσεται lutrōsetai
V-FMI-3S
λυτρόωlutroōto ransomhe shall ransom
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoultheir souls,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔντιμον entimon
A-NSN
ἔντιμοςentimosvalued/honored[2valued
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname3name
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I będzie żył, i dadzą mu ze złota Arabii, i będą zawsze kłaniać się dla niego, cały dzień będą go błogosławić. –И жить будет, и принесут ему в дар золото Аравийское; и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его. И# жи1въ бyдетъ, и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска: и3 пом0лzтсz њ нeмъ вhну, вeсь дeнь благословsтъ є3го2. 72,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ζήσεται,     zēsetai
V-FMI-3S
ζάωzaōto livehe shall live,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δοθήσεται dothēsetai
V-FPI-3S
δίδωμιdidōmito givethere shall be given
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongoldgold
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Ἀραβίας,     arabias
N-GSF
ἈραβίαarabiaArabia[carbuncle]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσεύξονται proseuxontai
V-FMI-3P
προσεύχομαιproseuchomaito praythey shall pray
περὶ peri
PREP
περίperiaboutfor
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός,     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
εὐλογήσουσιν eulogēsousin
V-FAI-3P
εὐλογέωeulogeōto praise/blessthey shall bless
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I będzie utwierdzenie na ziemi, na wierzchu gór, podniesie się nad Liban urodzaj jej, i rozkwitną się z miasta jako zioła polne.Будут твердыни его на земле, на вершинах гор; вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная. Бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на версёхъ г0ръ: превознесeтсz пaче лівaна пл0дъ є3гw2, и3 процвэтyтъ t грaда ћкw травA земнaz. 72,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
στήριγμα stērigma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ
N-DSF
γῆearthearth
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἄκρων akrōn
A-GPM
ἄκρονakronend[Aven]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὀρέων·     oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains.
ὑπεραρθήσεται huperarthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for3above
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Λίβανον libanon
N-ASM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
καρπὸς karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruit1His fruit],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξανθήσουσιν exanthēsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from1of
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscity2 city]
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
χόρτος chortos
N-NSM
χόρτοςchortosgrassgrass
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Niech będzie imię jego na wieki błogosławione, przed słońcem trwa imię jego! I będą w nim błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, wszystkie narody wielbić go będą.Будет имя Его благословенно вовеки; прежде солнца пребывает имя Его; и благословятся Им все племена земные, все народы восхваляют Его. Бyдетъ и4мz є3гw2 благословeно во вёки, прeжде с0лнца пребывaетъ и4мz є3гw2: и3 благословsтсz въ нeмъ вс‰ кwлёна земнaz, вси2 kзhцы ўблажaтъ є3го2. 72,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔστω estō
V-PAM-3S
ἔστωestōto be[sacrifice]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname1His name]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογημένον eulogēmenon
V-RPPRS
εὐλογέωeulogeōto praise/blessa blessing
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
αἰῶνας,     aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageeons.
πρὸ pro
PREP
πρόprobefore[3before
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who4the
ἡλίου hēliou
N-GSM
ἥλιοςhēliossun5sun
διαμενεῖ diamenei
V-FAI-3S
διαμένωdiamenōto remain2shall abide
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomaname1His name],
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐλογηθήσονται eulogēthēsontai
V-FPI-3P
εὐλογέωeulogeōto praise/bless[Zia]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among7by
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasall1all
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who2the
φυλαὶ fulai
N-NPF
φυλήfulētribe3tribes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearth5earth].
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
μακαριοῦσιν makariousin
V-FAI-3P
μακαρίζωmakarizōto blessshall declare him blessed.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam czyni dziwy!Благословен Господь Бог Израилев, Единый творящий чудеса, Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsй чудесA є3ди1нъ, 72,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕὐλογητὸς eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyBlessed
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makedoing
θαυμάσια thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelouswonders
μόνος,     monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. I błogosławione imię majestatu jego na wieki; i będzie napełniona majestatem jego wszystka ziemia. Stań się! Stań się!и благословенно славное имя Его вовеки! И исполнится славою Его вся земля. Да будет, да будет так!и3 блгcвeно и4мz слaвы є3гw2 во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: и3 и3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS землS: бyди, бyди.72,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εὐλογητὸν eulogēton
A-NSN
εὐλογητόςeulogētospraiseworthy[Ziph]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof his glory
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πληρωθήσεται plērōthēsetai
V-FPI-3S
πληρόωplēroōto fulfill[4shall be filled
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglory5of his glory
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasall1all

T-NSF
hothe/this/who2the
γῆ.     
N-NSF
γῆearth3earth].
γένοιτο genoito
V-AMO-3S
γίνομαιginomaito beMay it be.
γένοιτο.     genoito
V-AMO-3S
γίνομαιginomaito beMay it be.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Skończyły się pieśni Dawida, syna Jessego.72,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘξέλιπον exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail[7are ended
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
ὕμνοι humnoi
N-NPM
ὕμνοςhumnoshymn2hymns
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who4the
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson5son
Ιεσσαι.     iessai
N-PRI
ἸεσσαίiessaiJesse[to live]
CS RU Warsz. King J. 72
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy są prostego serca! –Сколь милостив Бог Израилев к тем, кто праведен сердцем! К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пр†вымъ сeрдцемъ. 73,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ασαφ.     asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howO how
ἀγαθὸς agathos
A-NSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ho
T-NSM
hothe/this/whoto the ones
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoin the
εὐθέσι euthesi
A-DPM
εὐθύςeuthusstraightstraight
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
καρδίᾳ.     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Ale moje nogi mało się nie potknęły, mało nie poślizgnęły się kroki moje,Мои же едва не подкосились ноги; едва не поскользнулись стопы мои; Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стwпы2 мо‰: 73,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
δὲ de
PRT
δέdethenBut my
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/beside[2were a little
μικρὸν mikron
A-ASM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
ἐσαλεύθησαν esaleuthēsan
V-API-3P
σαλεύωsaleuōto shake3shaken
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πόδες,     podes
N-NPM
πούςpousfoot1feet];
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[3a little
ὀλίγον oligon
A-ASM
ὀλίγοςoligoslittle/few[3a little
ἐξεχύθη exechuthē
V-API-3S
ἐκχέωekcheōto pour out2slipped
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
διαβήματά diabēmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. bo unosiłem się przeciw przewrotnym, widząc pokój grzeszników.-ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников; ћкw возревновaхъ на беззакHнныz, ми1ръ грёшникwвъ зрS: 73,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐζήλωσα ezēlōsa
V-AAI-1S
ζηλόωzēloōbe eagerI was jealous
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ἀνόμοις anomois
A-DPM
ἄνομοςanomoslawlesslawless ,
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeace[2 peace
ἁμαρτωλῶν hamartōlōn
A-GPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful3of sinners
θεωρῶν,     theōrōn
V-PAPRS
θεωρέωtheōreōto see/experience1viewing].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nie masz u nich względu na śmierć, ani nie przedłuża się ich utrapienie.ибо не тягостна кончина их и не длительны страдания их. ћкw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ: 73,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀνάνευσις ananeusis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θανάτῳ thanatō
N-DSM
θάνατοςthanatosdeaththeir death,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandnor
στερέωμα stereōma
N-NSN
στερέωμαstereōmafirmnessconfirmation
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μάστιγι mastigi
N-DSF
μάστιξmastixwhiptheir whip.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Nie masz ich w mozole ludzi i z ludźmi nie będą karani. –В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям. въ трудёхъ человёческихъ не сyть, и3 съ человBки не пріи1мутъ рaнъ. 73,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
κόποις kopois
N-DPM
κόποςkoposlabortoils
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey are not ,
εἰσὶν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
οὐ ou
ADV
οὐounothey will not
μαστιγωθήσονται.     mastigōthēsontai
V-FPI-3P
μαστιγόωmastigoōto whipbe whipped.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Przeto objęła ich pycha, okryli się nieprawością i niezbożnością swoją.Посему овладела ими гордыня; облеклись они в неправду и в нечестие свое. Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 нечeстіемъ свои1мъ. 73,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seize[2held
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ὑπερηφανία,     huperēfania
N-NSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapride1their pride]
περιεβάλοντο periebalonto
V-AMI-3P
περιβάλλωperiballōto clotheThey clothed themselves
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[2injustice
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ἀσέβειαν asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness4impiety
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wystąpiła jakby z tłustości nieprawość ich, puścili się za żądzami serca.Избытком богатства порождена неправда их; поступают они по прихоти сердца. И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ люб0вь сeрдца. 73,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go out[2comes forth
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from4from out of
στέατος steatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 

T-NSF
hothe/this/who 
ἀδικία adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousness1Their injustice].
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διήλθοσαν diēlthosan
V-AAI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass throughThey went
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardby
διάθεσιν diathesin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καρδίας·     kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof heart.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Myśleli i mówili złośliwie, o nieprawości wyniośle mówili.Помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о Сущем на высоте; Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ, непрaвду въ высотY глаг0лаша: 73,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιενοήθησαν dienoēthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλάλησαν elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakspoke
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πονηρίᾳ,     ponēria
N-DSF
πονηρίαponēriaevilwickedness.
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[2injustice
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward3in
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who4the
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheight5haughtiness
ἐλάλησαν·     elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speak1They spoke].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Podnieśli ku niebu usta swoje, a ich język przechodził po ziemi. –посягнули на Небеса уста их, и язык их порочит землю. положи1ша на небеси2 ўстA сво‰, и3 љзhкъ и4хъ прeйде по земли2. 73,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔθεντο ethento
V-AMI-3P
τίθημιtithēmito placeThey set
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2against
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheaven3heaven
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouth1their mouth],
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetheir tongue
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διῆλθεν diēlthen
V-AAI-3S
διέρχομαιdierchomaito pass throughwent through
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Przeto i lud mój obróci się tutaj i dni pełne znajdą się między nimi. I mówili:Посему последует народ мой за ними, и обретет дни изобилия. Сегw2 рaди њбратsтсz лю1діе мои2 сёмw, и3 днjе и3сп0лнени њбрsщутсz въ ни1хъ. 73,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐπιστρέψει epistrepsei
V-FAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turn[2shall return
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa people1my people]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνταῦθα,     entautha
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeraday[2days
πλήρεις plēreis
A-NPM
πλήρηςplērēsfull1full]
εὑρεθήσονται heurethēsontai
V-FPI-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall be found
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. “Jakże wie Bóg, i czy jest poznanie na wysokości?” –И говорили беззаконные: "Разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего?" И# рёша: кaкw ўвёдэ бGъ; и3 ѓще є4сть рaзумъ въ вhшнемъ; 73,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saythey said,
Πῶς pōs
ADV
πωςpōshowHow did
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto knowGod know?
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod know?
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod know?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand,
εἰ ei
CONJ
εἰeiifIs there
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
γνῶσις gnōsis
N-NSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ὑψίστῳ;     hupsistō
A-DSM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest?
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Oto tacy są grzesznicy, a obfitują na świecie i otrzymali bogactwa.Вот эти грешники и благоденствуют всегда, и сохраняют богатство. СE, сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaша богaтство. 73,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐθηνοῦνται·     euthēnountai
V-PMI-3P
strong:GV-PMI-3Pstrong:GV-PMI-3Pstrong:GV-PMI-3P 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
κατέσχον kateschon
V-AAI-3P
κατέχωkatechōto hold back/fastholding
πλούτου.     ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosricheswealth.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I rzekłem: “A więc na próżno trzymałem w sprawiedliwości serce swe i umywałem między niewinnymi ręce moje,И сказал я: "Ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего, и умывал с неповинными руки мои, И# рёхъ: є3дA всyе њправди1хъ сeрдце моE и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ мои2, 73,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said,
Ἄρα ara
PRT
ἄραarathereforeSurely
ματαίως mataiōs
ADV
μάταιοςmataiosfutile[Izliah]
ἐδικαίωσα edikaiōsa
V-AAI-1S
δικαιόωdikaioōto justifyI justified
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνιψάμην enipsamēn
V-AMI-1S
νίπτωniptōto washwashed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ἀθῴοις athōois
A-DPM
ἀθῷοςathōosinnocent3innocent
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhand1my hands];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. i byłem biczowany cały dzień, a karanie moje było co rana?” –и жестоко укорял себя всяк день, и обличал себя поутру?" и3 бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь, и3 њбличeніе моE на ќтреннихъ; 73,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγενόμην egenomēn
V-AMI-1S
γίνομαιginomaito bebecame
μεμαστιγωμένος memastigōmenos
V-RPPRS
μαστιγόωmastigoōto whipfor whipping
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἡμέραν,     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἔλεγχός elenchos
N-NSM
ἔλεγχος, ἐλεγμόςelenchos elegmosrebukemy reproof
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
πρωίας.     prōias
N-APF
πρωΐαprōiaearly morningmornings.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Gdybym powiedział: “Tak mówić będę,” oto bym ród synów twoich potępił.Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами Твоими, Боже. Ѓще глаг0лахъ, повёмъ тaкw: сE, р0ду сынHвъ твои1хъ, є3мyже њбэщaхсz: 73,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifIf
ἔλεγον elegon
V-IAI-1S
λέγωlegōto speakI had said,
Διηγήσομαι diēgēsomai
V-FMI-1S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyI shall describe
οὕτως,     houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus;
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoin the
γενεᾷ genea
N-DSF
γενεάgeneagenerationgeneration
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof your sons,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἠσυνθέτηκα.     ēsunthetēka
V-RAI-1S
strong:GV-RAI-1Sstrong:GV-RAI-1Sstrong:GV-RAI-1S 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Zastanowiłem się, aby to zrozumieć; za trudne jest to dla mnie,И пытался я уразуметь, это трудно мне будет, и3 непщевaхъ разумёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю, 73,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὑπέλαβον hupelabon
V-AAI-1S
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/supposeI undertook
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know
τοῦτο·     touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
κόπος kopos
N-NSM
κόποςkoposlaborit is toilsome
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. aż wnijdę do świątyni Bożej i zrozumiem ich koniec. –доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников. д0ндеже вни1ду во с™и1ло б9іе и3 разумёю въ послBднzz и4хъ. 73,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
εἰσέλθω eiselthō
V-AAS-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI should enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἁγιαστήριον hagiastērion
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνῶ sunō
V-AAS-1S
συνίημιsuniēmito understandshould perceive
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔσχατα eschata
A-APN
ἔσχατοςeschatoslast/leasttheir latter end.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Bo zaprawdę dla zdrad nagotowałeś im, strąciłeś ich, gdy się podnosili.Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они. Nбaче за льщє1ніz и4хъ положи1лъ є3си2 и5мъ ѕл†z, низложи1лъ є3си2 |, внегдA разгордёшасz. 73,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverBesides,
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofon account of
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
δολιότητας doliotētas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
ἔθου ethou
V-AMI-2S
τίθημιtithēmito placeyou appointed
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατέβαλες katebales
V-AAI-2S
καταβάλλωkataballōto lay/throw downyou threw them down
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whotheir
ἐπαρθῆναι.     eparthēnai
V-APR
ἐπαίρωepairōto lift upbeing lifted up.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Jakże są opuszczeni, ustali nagle, zginęli dla nieprawości swojej!Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои. Кaкw бhша въ запустёніе; внезaпу и3счез0ша, погиб0ша за беззак0ніе своE. 73,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπῶς pōs
ADV
πωςpōshowO how
ἐγένοντο egenonto
V-AMI-3P
γίνομαιginomaito bethey became
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ἐρήμωσιν erēmōsin
N-DSF
ἐρήμωσιςerēmōsisdevastationdesolation.
ἐξάπινα·     exapina
ADV
ἐξάπιναexapinasuddenlySuddenly
ἐξέλιπον,     exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto failthey failed;
ἀπώλοντο apōlonto
V-AMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroythey were destroyed
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesstheir lawlessness.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Jak sen u wstających, Panie, w mieście twym obraz ich wniwecz obrócisz. –Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь Ты, Господи, их во граде Твоем! Ћкw с0ніе востаю1щагw, гDи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ ўничижи1ши. 73,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutAs
ἐνύπνιον enupnion
N-NSN
ἐνύπνιονenupniondreama dream
ἐξεγειρομένου,     exegeiromenou
V-PMPGS
ἐξεγείρωexegeirōto raiseof one awakening,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscityyour city,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εἰκόνα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimage[2their image
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξουδενώσεις.     exoudenōseis
V-FAI-2S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejected1you will treat] with contempt.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Bo się zapaliło serce moje i odmieniły się nerki moje,Ибо когда разгоралось сердце мое и душа моя терзалась, Ћкw разжжeсz сeрдце моE, и3 ўтрHбы мо‰ и3змэни1шасz: 73,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐξεκαύθη exekauthē
V-API-3S
ἐκκαίωekkaiōbe enflamed[2was kindled

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
νεφροί nefroi
N-NPM
νεφρόςnefrosmindmy kidneys
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἠλλοιώθησαν,     ēlloiōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
 
22 Tłum. GrEn. Толк. a ja wniwecz obrócony byłem i nie wiedziałem.ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред Тобой. и3 ѓзъ ўничижeнъ, и3 не разумёхъ, ск0тенъ бhхъ ў тебє2. 73,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weyou.
ἐξουδενωμένος exoudenōmenos
V-RPPRS
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedbeing with contempt,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔγνων,     egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowknowing,
κτηνώδης ktēnōdēs
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ἐγενόμην egenomēn
V-AMI-1S
γίνομαιginomaito be1became]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidebefore
σοί.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Jak bydlę stałem się u ciebie, – a ja zawsze z tobą.Но я всегда с Тобою, держишь Ты меня за правую руку мою, И# ѓзъ вhну съ тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2, 73,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weyou;
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σοῦ,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκράτησας ekratēsas
V-AAI-2S
κρατέωkrateōto grasp/seizeyou held
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhand[2hand
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δεξιᾶς dexias
A-GSF
δεξιόςdexiosright1my ],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Ująłeś mię za prawą rękę moją i według woli twojej prowadziłeś mię, i przyjąłeś mię z chwałą.и советом Твоим наставил Ты меня, прославил и принял меня. и3 совётомъ твои1мъ настaвилъ мS є3си2, и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2. 73,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
βουλῇ boulē
N-DSF
βουλήboulēplanyour counsel
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡδήγησάς hōdēgēsas
V-AAI-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guideyou guided
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
προσελάβου proselabou
V-AMI-2S
προσλαμβάνωproslambanōto takeyou received me.
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Bo cóż ja mam w niebie albo czego chciałem na ziemi oprócz ciebie?Что превыше всего для меня на небесах? И, кроме Тебя, чего желать мне на земле? Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2; и3 t тебє2 что2 восхотёхъ на земли2; 73,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
γάρ gar
PRT
γάρgarforFor what
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὑπάρχει huparchei
V-PAI-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οὐρανῷ,     ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidebesides
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἠθέλησα ēthelēsa
V-AAI-1S
θέλωthelōto will/desiredid I want
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς;     gēs
N-GSF
γῆearthearth?
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Ustało ciało moje i serce moje, Boże serca mojego i części moja, Boże na wieki! –Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, Властитель сердца моего; в Тебе, Боже, удел мой навеки! И#счезE сeрдце моE и3 пл0ть моS, б9е сeрдца моегw2, и3 чaсть моS, б9е, во вёкъ. 73,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξέλιπεν exelipen
V-AAI-3S
ἐκλείπωekleipōto fail[4failed

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1My heart
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and

T-NSF
hothe/this/who 
σάρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxflesh3my flesh].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof my heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
μερίς meris
N-NSF
μερίςmerispart[2 my portion
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto, którzy się oddalają od ciebie, zginą; zatraciłeś wszystkich, którzy cudzołożą z dala od ciebie.Ибо все отступившие от Тебя погибнут; истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя. Ћкw сE, ўдалsющіи себE t тебє2 поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго любодёющаго t тебє2. 73,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μακρύνοντες makrunontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
ἑαυτοὺς heautous
D-APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[3by their own
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom1from
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπολοῦνται,     apolountai
V-FMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroyshall perish.
ἐξωλέθρευσας exōlethreusas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery one
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πορνεύοντα porneuonta
V-PAPAS
πορνεύωporneuōto sin sexuallycommitting harlotry
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σοῦ.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu, pokładać w Panu Bogu nadzieję moją, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjońskiej.А для меня благо припадать к Богу. Возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона!Мнё же прилэплsтисz бGови блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе моE, возвэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰, во вратёхъ дщeре сіHни.73,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
δὲ de
PRT
δέdethenBut for me
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
προσκολλᾶσθαι proskollasthai
V-PMR
προσκολλάωproskollaōto jointo cleave to
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἀγαθόν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doeris good;
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τίθεσθαι tithesthai
V-PMR
τίθημιtithēmito placeto put
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῷ
T-DSM
hothe/this/who3the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord4 lord
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἐλπίδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishope1my hope];
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξαγγεῖλαι exangeilai
V-AAR
ἐξαγγέλλωexangellōto proclaimfor me to declare
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
αἰνέσεις aineseis
N-APF
αἴνεσιςainesispraiseyour praises
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgategates
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θυγατρὸς thugatros
N-GSF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughter
Σιων.     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
CS RU Warsz. King J. 73
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Wyrozumienie Asafowe. Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze, rozgniewała się zapalczywość twoja na owce pastwiska twego?Для чего, Боже, вконец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего? Вскyю, б9е, tри1нулъ є3си2 до концA; разгнёвасz ћрость твоS на џвцы пaжити твоеS; 74,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΣυνέσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoO
Ασαφ.     asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀπώσω,     apōsō
V-AMI-2S
ἀπωθέωapōtheōto rejectdid you thrust us away
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend?
ὠργίσθη ōrgisthē
V-API-3S
ὀργίζωorgizōto anger[2provoked to anger
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θυμός thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrath1is your rage]
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
πρόβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheepsheep
νομῆς nomēs
N-GSF
νομήnomēpastureof your pasture?
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Wspomnij na zgromadzenie twoje, które posiadłeś od początku; odkupiłeś pręt dziedzictwa twego, górę Syjon, na której zamieszkałeś. –Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле; – освободил его жезлом владения Твоего – эту гору Сион, на которой поселился Ты. Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва, и3збaвилъ є3си2 жезл0мъ достоsніz твоегw2, горA сіHнъ сіS, въ нeйже всели1лсz є3си2. 74,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμνήσθητι mnēsthēti
V-APM-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
συναγωγῆς sunagōgēs
N-GSF
συναγωγήsunagōgēsynagogueyour congregation!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἐκτήσω ektēsō
V-AMI-2S
κτάομαιktaomaito possesyou acquired
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχῆς·     archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningbeginning.
ἐλυτρώσω elutrōsō
V-AMI-2S
λυτρόωlutroōto ransomYou ransomed
ῥάβδον rabdon
N-ASF
ῥάβδοςrabdosrodrod
κληρονομίας klēronomias
N-GSF
κληρονομίαklēronomiainheritanceof your inheritance;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountain[2mount
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
τοῦτο,     touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ho
R-NSN
hothe/this/who[that]
κατεσκήνωσας kateskēnōsas
V-AAI-2S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellyou encamped
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Podnieś ręce twoje na pychę ich do końca! Jak wiele złego uczynił nieprzyjaciel w świątyni!Воздень руки Твои и сокруши вконец гордыню врага! Сколько зла соделал он во святилище Твоем! Воздви1гни рyцэ твои2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ, є3ли6ка лукaвнова врaгъ во с™ёмъ твоeмъ. 74,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔπαρον eparon
V-AAM-2S
ἐπαίρωepairōto lift upLift up
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandyour hands
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὑπερηφανίας huperēfanias
N-GSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridetheir pride
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxcompletion!
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἐπονηρεύσατο eponēreusato
V-AMI-3S
strong:GV-AMI-3Sstrong:GV-AMI-3Sstrong:GV-AMI-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἐχθρὸς echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemy2enemy]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἁγίοις hagiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Którzy cię nienawidzą, chlubili się wpośród święta uroczystego twego. Postawili znaki swoje jakoКак похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего: поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали; И# восхвали1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника твоегw2: положи1ша знaмєніz сво‰ знaмєніz, и3 не познaша, 74,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐνεκαυχήσαντο enekauchēsanto
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
μισοῦντές misountes
V-PAPRP
μισέωmiseōto hate2ones detesting
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἑορτῆς heortēs
N-GSF
ἑορτήheortēfestivalof your holiday;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἔθεντο ethento
V-AMI-3P
τίθημιtithēmito placethey set
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σημεῖα sēmeia
N-APN
σημεῖονsēmeionsigntheir signs
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σημεῖα sēmeia
N-APN
σημεῖονsēmeionsignfor signs.
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔγνωσαν.     egnōsan
V-AAI-3P
γινώσκωginōskōto know[without]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. trofea – a nie poznali – jak na bramie na szczycie. jak w lesie drzew siekierami wraz drzwi jego wyrąbali,поставили их над вратами. Как в дубраве лесной, секирами рассекли все двери храма; ћкw во и3сх0дэ превhше: ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша 74,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
εἴσοδον eisodon
N-ASF
εἴσοδοςeisodosentry[Geshan]
ὑπεράνω,     huperanō
ADV
ὑπεράνωhuperanōaboveabove,
 
6 Tłum. GrEn. Толк. toporem i oskardem obalili je.секирой и топором разрушили их. двє1ри є3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5. 74,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4with
δρυμῷ drumō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ξύλων xulōn
N-GPN
ξύλονxulonwood[deceptive]
ἀξίναις axinais
N-DPF
ἀξίνηaxinēaxe[Eltolad]
ἐξέκοψαν exekopsan
V-AAI-3P
ἐκκόπτωekkoptōto cut off[camel]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoor[2its doors
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
πελέκει pelekei
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
λαξευτηρίῳ laxeutēriō
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
κατέρραξαν katerraxan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Spalili ogniem świątynię twą, na ziemi splugawili przybytek imienia twego.Предали огню святилище Твое; осквернили на земле обитель имени Твоего. Возжг0ша nгнeмъ с™и1ло твоE: на земли2 њскверни1ша жили1ще и4мене твоегw2. 74,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνεπύρισαν enepurisan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2on
πυρὶ puri
N-DSN
πῦρpurfire3fire
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἁγιαστήριόν hagiastērion
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthground.
ἐβεβήλωσαν ebebēlōsan
V-AAI-3P
βεβηλόωbebēloōto profaneThey profaned
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
σκήνωμα skēnōma
N-ASN
σκήνωμαskēnōmatenttent
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὀνόματός onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanameof your name.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Mówili w sercu swoim, rodzaj ich razem: “Uczyńmy, żeby ustały wszystkie święta Boże na ziemi!”Сказали в сердце своем союзники их: "Придите, упраздним все праздники Божьи на земле!” Рёша въ сeрдцы своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те, и3 tстaвимъ вс‰ прaздники б9іz t земли2. 74,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[3said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheart5their heart
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
συγγένεια sungeneia
N-NSF
συγγένειαsungeneiakindred1Their kin
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
αὐτό auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Δεῦτε deute
ADV
δεῦτεdeutecomeCome
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατακαύσωμεν katakausōmen
V-AAS-1P
κατακαίωkatakaiōto burn[Hesed]
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἑορτὰς heortas
N-APF
ἑορτήheortēfestivalholidays
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthland!
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Znaków naszych nie widzieliśmy, już nie masz proroka i już nas więcej nie pozna. –Изображений наших мы не видели; уже не стало пророков, и нас забудут. Знaмєніz и4хъ не ви1дэхомъ: нёсть ктомY прbр0ка, и3 нaсъ не познaетъ ктомY. 74,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σημεῖα sēmeia
N-APN
σημεῖονsēmeionsign[3our signs
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1We did not
εἴδομεν,     eidomen
V-AAI-1P
εἴδωeidōto know2see];
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet
προφήτης,     profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēspropheta prophet;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
οὐ ou
ADV
οὐounodoes not
γνώσεται gnōsetai
V-FMI-3S
γινώσκωginōskōto knowknow
ἔτι.     eti
ADV
ἔτιetistillany longer.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Dokądże, Boże, nieprzyjaciel urągać będzie? Czyż ma przeciwnik drażnić imię twe do końca?Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое? Док0лэ, б9е, пон0ситъ врaгъ; раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до концA; 74,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor
πότε,     pote
PRT
πότεpotewhen?how long,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ὀνειδιεῖ oneidiei
V-FAI-3S
ὀνειδίζωoneidizōto revileshall [3berate
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἐχθρός,     echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemy2enemy]?
παροξυνεῖ paroxunei
V-PAI-3S
παροξύνωparoxunōto provokeHe provokes
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ὑπεναντίος hupenantios
A-NSM
ὑπεναντίοςhupenantiosopposedopposition
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameof your name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τέλος;     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Czemuż odwracasz rękę twoją i prawicę twoją spośród łona twego do końca? Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей благ, сокрытых в сердце Твоем? Вскyю tвращaеши рyку твою2 и3 десни1цу твою2 t среды2 нёдра твоегw2 въ конeцъ; 74,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀποστρέφεις apostrefeis
V-PAI-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaydid you turn away
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χεῖρά cheira
N-ASF
χείρcheirhandyour hand,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δεξιάν dexian
A-ASF
δεξιόςdexiosrightyour right
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
μέσου mesou
A-GSM
μέσοςmesosmidstmidst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
κόλπου kolpou
N-GSM
κόλποςkolposbosomof your bosom
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τέλος;     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend?
 
74 B12 Tłum. GrEn. Толк. Ale Bóg, król nasz przed wiekami, sprawił zbawienie pośród ziemi.Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовал спасение нам посреди земли. БGъ же, цRь нaшъ, прeжде вёка содёла спcніе посредЁ земли2. 74,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
δὲ de
PRT
δέdethenBut
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingour king
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
εἰργάσατο eirgasato
V-AMI-3S
ἐργάζομαιergazomaito workHe worked
σωτηρίαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationdeliverance
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Ty utwierdziłeś mocą twoją morze, pokruszyłeś głowy smoków w wodach.Ты разделил силою Твоею море; Ты истребил змиев в воде; Ты2 ўтверди1лъ є3си2 си1лою твоeю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ водЁ: 74,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐκραταίωσας ekrataiōsas
V-AAI-2S
κραταιόωkrataioōto strengthenheld [3in check
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4by
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispower5your power
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who1the
θάλασσαν,     thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea2sea].
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
συνέτριψας sunetripsas
V-AAI-2S
συντρίβωsuntribōto breakbroke
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
δρακόντων drakontōn
N-GPM
δράκωνdrakōndragondragons
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ὕδατος.     hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Ty starłeś głowy smokowi, dałeś go na pokarm ludom Etiopii.Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу Эфиопскому. ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того2 брaшно лю1демъ є3fіHпскимъ. 74,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
συνέθλασας sunethlasas
V-AAI-2S
συνθλάωsunthlaōto shatterfractured
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadheads
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
δράκοντος,     drakontos
N-GSM
δράκωνdrakōndragondragon;
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
βρῶμα brōma
N-ASN
βρῶμαbrōmafoodfor food
λαοῖς laois
N-DPM
λαόςlaosa people[3peoples
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who1to the
Αἰθίοψιν.     aithiopsin
N-DPM
ΑἰθίοψaithiopsEthiopian[Adamah]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Ty otworzyłeś źródła i potoki, ty wysuszyłeś rzeki Etan.Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные. Ты2 раст0рглъ є3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є3си2 рёки и3f†мскіz. 74,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
διέρρηξας dierrēxas
V-AAI-2S
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito teartore open
πηγὰς pēgas
N-APF
πηγήpēgēflowsprings
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χειμάρρους,     cheimarrous
N-APM
χείμαρροςcheimarrosbrookrushing streams.
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐξήρανας exēranas
V-AAI-2S
ξηραίνωxērainōto drydried
ποταμοὺς potamous
N-APM
ποταμόςpotamosriverrivers
Ηθαμ.     ētham
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Twój jest dzień i twoja jest noc, ty utworzyłeś zorzę i słońce.Ты властитель дня, Ты властитель ночи; Ты сотворил зарю и солнце. Тв0й є4сть дeнь, и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши1лъ є3си2 зарю2 и3 с0лнце. 74,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσή
A-NSF
σόςsosyourYours
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/whothe
ἡμέρα,     hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σή
A-NSF
σόςsosyouryours
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/whothe
νύξ,     nux
N-NSF
νύξnuxnightnight;
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
κατηρτίσω katērtisō
V-AMI-2S
καταρτίζωkatartizōto completefashioned
φαῦσιν fausin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἥλιον.     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Ty uczyniłeś wszystkie granice ziemi, lato i wiosnę ty sprawiłeś. –Ты начертал пределы земли; Тобою созданы лето и весна. Ты2 сотвори1лъ є3си2 вс‰ предёлы земли2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 |. 74,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makemade
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὅρια horia
N-APN
ὅριονhorionregionboundaries
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth;
θέρος theros
N-ASN
θέροςtherossummersummer
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔαρ,     ear
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἔπλασας eplasas
V-AAI-2S
πλάσσωplassōto moldshaped
αὐτά.     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Pamiętaj na to: nieprzyjaciel urągał Panu, a lud bezrozumny drażnił imię twoje!Вспомни это: враг поносит Тебя, Господи, народ безумный хулит имя Твое. Помzни2 сі‰: врaгъ поноси2 гDеви, и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz твоE. 74,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμνήσθητι mnēsthēti
V-APM-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
ταύτης·     tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis!
ἐχθρὸς echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemyan enemy
ὠνείδισεν ōneidisen
V-AAI-3S
ὀνειδίζωoneidizōto revileberated
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον,     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people[2people
ἄφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolish1a foolish]
παρώξυνεν parōxunen
V-AAI-3S
παροξύνωparoxunōto provokeprovoked
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Nie wydawaj zwierzętom dusz wyznających ciebie, i dusz ubogich twoich nie zapominaj do końca!Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя; душ убогих Твоих не забудь! Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ: дyшъ ўб0гихъ твои1хъ не забyди до концA. 74,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
παραδῷς paradōs
V-AAS-2S
παραδίδωμιparadidōmito deliverdeliver up
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who[4to the
θηρίοις thēriois
N-DPN
θηρίονthērionwild animal5wild beasts
ψυχὴν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul1a soul
ἐξομολογουμένην exomologoumenēn
V-PMPAS
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agree2making acknowledgment
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
ψυχῶν psuchōn
N-GPF
ψυχήpsuchēsoulsouls
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorof your needy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἐπιλάθῃ epilathē
V-AAS-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforget
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τέλος.     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Wejrzyj na przymierze twoje, albowiem najpodlejsi na ziemi posiedli pełno domów nieprawości.Воззри на хранящих завет Твой; ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeнніи земли2 домHвъ беззак0ній. 74,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπίβλεψον epiblepson
V-AAM-2S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atLook
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantyour covenant!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπληρώθησαν eplērōthēsan
V-API-3P
πληρόωplēroōto fulfill[3filled
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
ἐσκοτισμένοι eskotismenoi
V-RPPRP
σκοτίζωskotizōto darken2being darkened]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
οἴκων oikōn
N-GPM
οἰκέωoikeōto dwell[dog]
ἀνομιῶν.     anomiōn
N-GPF
ἀνομίαanomialawlessnessof lawless deeds.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Niech się nie wraca nędzny zawstydzony; ubogi i niedostatni będą chwalić imię twoje!Да не будет смиренный посрамлен! Бедный и убогий да восхвалят имя Твое! Да не возврати1тсz смирeнный посрaмленъ: ни1щь и3 ўб0гъ восхвали1та и4мz твоE. 74,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotLet not
ἀποστραφήτω apostrafētō
V-APM-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn away[2be turned away
τεταπεινωμένος tetapeinōmenos
V-RPPRS
ταπεινόωtapeinoōto humble1 one being humbled]
κατῃσχυμμένος·     katēschummenos
V-RPPRS
καταισχύνωkataischunōto dishonorbeing disgraced!
πτωχὸς ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoorpoor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένης penēs
N-NSM
πένηςpenēspoorneedy
αἰνέσουσιν ainesousin
V-FAI-3P
αἰνέωaineōto praiseshall praise
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Powstań Boże, rozsądź sprawę twoją, pomnij na zniewagi twoje, te, które się dzieją od głupiego cały dzień!Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою! Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день! Востaни, б9е, суди2 прю2 твою2: помzни2 поношeніе твоE, є4же t безyмнагw вeсь дeнь. 74,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνάστα,     anasta
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
δίκασον dikason
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δίκην dikēn
N-ASF
δίκηdikēcondemnationyour cause!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μνήσθητι mnēsthēti
V-APM-2S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ὀνειδισμῶν oneidismōn
N-GPM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachyour scorning
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoby the
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underby the
ἄφρονος afronos
A-GSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἡμέραν.     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday!
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Nie zapominaj głosów nieprzyjaciół twoich! Pycha tych, którzy cię nienawidzą, zawsze idzie ku górze.Не забудь голоса молящихся Тебе! Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше!Не забyди глaса моли1твєнникъ твои1хъ: гордhнz ненави1дzщихъ тS взhде вhну.74,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
ἐπιλάθῃ epilathē
V-AAS-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforget
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
φωνῆς fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἱκετῶν hiketōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]

T-NSF
hothe/this/whoThe
ὑπερηφανία huperēfania
N-NSF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridepride
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
μισούντων misountōn
V-PAPGP
μισέωmiseōto hateones detesting
σέ.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[Mezahab]
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
CS RU Warsz. King J. 74
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. “Nie zatracaj.” Psalm pieśni Asafowy.В конец, да не погубишь, псалом, песнь Асафа, 74 Въ конeцъ, да не растли1ши, pал0мъ пёсни ґсaфу 2 Tłum. GrEn. Толк. Sławić cię będziemy, Boże, sławić będziemy i wzywać imienia twego; opowiadać będziemy dziwne sprawy twoje. –Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих. И#сповёмысz тебЁ, б9е, и3сповёмысz тебЁ и3 призовeмъ и4мz твоE: повёмъ вс‰ чудесA тво‰. 75,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
διαφθείρῃς·     diaftheirēs
V-PAS-2S
διαφθείρωdiaftheirōto corrupt[cooked]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ασαφ asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ᾠδῆς.     ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
ἐξομολογησόμεθα exomologēsometha
V-FMI-1P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will make acknowledgment
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod;
Ἐξομολογησόμεθά exomologēsometha
V-FMI-1P
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall make acknowledgment
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπικαλεσόμεθα epikalesometha
V-FMI-1P
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameshall call upon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. “Gdy obiorę czas, la ze sprawiedliwością sądzić będę."Когда изберу время, Я, Господь ваш, сотворю праведный суд. є3гдA пріимY врeмz, ѓзъ правwты2 возсуждY. 75,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιηγήσομαι diēgēsomai
V-FMI-1S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fully[to cut up]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall[tongue]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
θαυμάσιά thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelous[one]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)Whenever
λάβω labō
V-AAS-1S
λαμβάνωlambanōto takeI should receive
καιρόν·     kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timetime,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
εὐθύτητας euthutētas
N-APF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousness[2in straightness
κρινῶ.     krinō
V-FAI-1S
κρίνωkrinōto judge1shall judge].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Roztopiła się ziemia i wszyscy, którzy mieszkają na niej; ja jej filary umocniłem.” –Сотряслась земля со всеми живущими на ней; но Я укреплю столпы ее". Растazсz землS и3 вси2 живyщіи на нeй, ѓзъ ўтверди1хъ столпы2 є3S. 75,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐτάκη etakē
V-API-3S
τήκωtēkōto melt[3is melted away

T-NSF
hothe/this/who1The
γῆ
N-NSF
γῆearth2earth]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weit.
ἐστερέωσα estereōsa
V-AAI-1S
στερεόωstereoōto strengthensolidified
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
στύλους stulous
N-APM
στῦλοςstulospillarits columns.
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Mówiłem nieprawym: “Nie czyńcie nieprawości!” a występnym: “Nie podnoście rogu!Сказал я, Асаф, беззаконникам: "Не творите беззаконий!" И грешникам: "Не превозноситесь!" Рёхъ беззак0ннующымъ, не беззак0ннуйте: и3 согрэшaющымъ, не возноси1те р0га. 75,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
παρανομοῦσιν paranomousin
V-PAI-3P
παρανομέωparanomeōto break the lawones acting unlawfully,
Μὴ
ADV
μήnotDo not
παρανομεῖτε,     paranomeite
V-PAM-2P
παρανομέωparanomeōto break the lawact unlawfully!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
ἁμαρτάνουσιν hamartanousin
V-PAI-3P
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinners,
Μὴ
ADV
μήnotDo not
ὑψοῦτε hupsoute
V-PAM-2P
ὑψόωhupsoōto lift upexalt
κέρας,     keras
N-ASN
κέραςkerashornhorn!
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Nie podnoście ku górze rogu waszego, nie mówcie przeciw Bogu nieprawości!” –Не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду! Не воздвизaйте на высотY р0га вaшегw и3 не глаг0лите на бGа непрaвду: 75,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
ἐπαίρετε epairete
V-PAM-2P
ἐπαίρωepairōto lift uplift up
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2unto
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheight3 height
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
κέρας keras
N-ASN
κέραςkerashorn1your horn],
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
μὴ
ADV
μήnotdo not
λαλεῖτε laleite
V-PAM-2P
λαλέωlaleōto speakspeak
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ἀδικίαν.     adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessin unrighteousness!
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bo ani od wschodu ani od zachodu, ani od pustynnych gór:Ибо не с востока, не с запада, не с пустынных гор придет суд; ћкw нижE t и3схHдъ, нижE и3 з†падъ, нижE t пустhхъ г0ръ. 75,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὔτε oute
CONJ
οὔτεouteneitherneither
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐξόδων exodōn
N-GPF
ἔξοδοςexodosdepartureexitings,
οὔτε oute
CONJ
οὔτεouteneithernor
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
δυσμῶν dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestdescents,
οὔτε oute
CONJ
οὔτεouteneithernor
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
ἐρήμων erēmōn
N-GPF
ἔρημοςerēmosdeserteddesolate
ὀρέων,     oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains,
 
8 Tłum. GrEn. Толк. albowiem Bóg jest sędzią. Tego poniża, a owego podwyższa;ибо Судия Бог: одного смиряет, а другого возносит. Ћкw бGъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ, и3 сего2 возн0ситъ. 75,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κριτής kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgeis judge.
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τοῦτον touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ταπεινοῖ tapeinoi
V-PAI-3S
ταπεινόωtapeinoōto humblehe humbles,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦτον touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ὑψοῖ.     hupsoi
V-PAI-3S
ὑψόωhupsoōto lift uphe raises up high.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. bo w ręce Pańskiej jest kielich wina szczerego, pełen zmieszania, i nachylił tu i tam, wszakże drożdże jego nie wylały się: będą pić wszyscy grzesznicy ziemi. –Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других; но сила вина не истощится, пить будут его все грешники земли. Ћкw чaша въ руцЁ гDни, вінA нерастворeна и3сп0лнь растворeніz, и3 ўклони2 t сеS въ сію2: nбaче др0ждіе є3гw2 не и3стощи1сz, и3спію1тъ вси2 грёшніи земли2. 75,8Text. Trans.Orig. Vocab.