MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)

CS RU Warsz. King J. 9
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.В конец, о тайнах сына, псалом Давида, 9 Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса Твои. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
κρυφίων krufiōn
A-GPM
strong:GA-GPMstrong:GA-GPMstrong:GA-GPM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
υἱοῦ·     huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson[soothing]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI shall make acknowledgment
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ὅλῃ holē
A-DSF
ὅλοςholosall[2entire
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheart3heart
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διηγήσομαι diēgēsomai
V-FMI-1S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyI shall describe
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
θαυμάσιά thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelousyour wonders.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o NajwyższyВозвеселюсь и возрадуюсь о Тебе; воспою имя Твое, Всевышний! Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4мени твоемY, вhшній. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐφρανθήσομαι eufranthēsomai
V-FPI-1S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateI will be glad
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀγαλλιάσομαι agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοί,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praiseI shall strum
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὕψιστε.     hupsiste
A-VSM
ὕψιστοςhupsistoshighestO highest one.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.Когда обратятся враги мои вспять, изнемогут и погибнут они по воле Твоей. ВнегдA возврати1тисz врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t лицA твоегw2. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἀποστραφῆναι apostrafēnai
V-APR
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayturning
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἐχθρόν echthron
N-ASM
ἐχθρόςechthrosenemyof my enemy
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear,
ἀσθενήσουσιν asthenēsousin
V-FAI-3P
ἀσθενέωastheneōbe weakthey shall weaken
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπολοῦνται apolountai
V-FMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroybe destroyed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceyour face.
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.Ибо сотворил Ты мне суд и разрешил тяжбу мою; воссел на Престоле, Судья праведный. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ, судsй прaвду. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou made
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κρίσιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmentmy case
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δίκην dikēn
N-ASF
δίκηdikēcondemnationmy cause.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκάθισας ekathisas
V-AAI-2S
καθίζωkathizōto seatYou sat
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
θρόνου,     thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthronethrone --
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
κρίνων krinōn
V-PAPRS
κρίνωkrinōto judgejudging
δικαιοσύνην.     dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.Наказал народы, и погиб нечестивый; имя его истребил навеки. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1вый: и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπετίμησας epetimēsas
V-AAI-2S
ἐπιτιμάωepitimaōto rebukeYou reproached
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπώλετο apōleto
V-AMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy[3perished
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἀσεβής,     asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodly2impious].
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname[2his name
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξήλειψας exēleipsas
V-AAI-2S
ἐξαλείφωexaleifōto blot out1You wiped away]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος·     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,У врага истощилось оружие вконец, и города разрушил Ты; погибла память о нем с шумом. ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ. 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[3of the
ἐχθροῦ echthrou
N-GSM
ἐχθρόςechthrosenemy4enemy
ἐξέλιπον exelipon
V-AAI-3P
ἐκλείπωekleipōto fail5failed
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1The
ῥομφαῖαι romfaiai
N-NPF
ῥομφαίαromfaiasword2broadswords]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscity[2cities
καθεῖλες,     katheiles
V-AAI-2S
καθαιρέωkathaireōto take down1you demolished];
ἀπώλετο apōleto
V-AMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy[2was destroyed
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
μνημόσυνον mnēmosunon
N-NSN
μνημόσυνονmnēmosunonmemorial1his memorial]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἤχους.     ēchous
N-APM
ἦχοςēchossoundnoise.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,А Господь вовеки пребывает, уготовил для суда Престол Свой. И# гDь во вёкъ пребывaетъ, ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й: 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age4eon
μένει,     menei
V-PAI-3S
μένωmenōto stay1abides].
ἡτοίμασεν hētoimasen
V-AAI-3S
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyHe prepared
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2for
κρίσει krisei
N-DSF
κρίσιςkrisisjudgment3judgment
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θρόνον thronon
N-ASM
θρόνοςthronosthrone1his throne].
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.И судить будет Он вселенную по правде, судить будет народы праведно. и3 т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ прaвду, суди1ти и4мать лю1демъ въ правотЁ. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κρινεῖ krinei
V-FAI-3S
κρίνωkrinōto judgewill judge
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
οἰκουμένην oikoumenēn
V-PMPAS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσύνῃ,     dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
κρινεῖ krinei
V-FAI-3S
κρίνωkrinōto judgeHe shall judge
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
εὐθύτητι.     euthutēti
N-DSF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessuprightness.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.И стал Господь прибежищем убогому, Подателем помощи в благоденствии и в скорбях. И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом0щникъ во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito belord became
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord became
καταφυγὴ katafugē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
πένητι,     penēti
N-DSM
πένηςpenēspoorneedy;
βοηθὸς boēthos
N-NSM
βοηθόςboēthosa helpera helper
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
εὐκαιρίαις eukairiais
N-DPF
εὐκαιρίαeukairiaopportunityan opportune time
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θλίψει·     thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-И да уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо не Ты оставил ищущих Тебя, Господи. И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS, гDи. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐλπισάτωσαν elpisatōsan
V-AAM-3P
ἐλπίζωelpizōto hope/expect[4hope
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against5upon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the ones
γινώσκοντες ginōskontes
V-PAPRP
γινώσκωginōskōto know2knowing
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname3your name],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou abandoned not
ἐγκατέλιπες enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindyou abandoned not
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ἐκζητοῦντάς ekzētountas
V-PAPAP
ἐκζητέωekzēteōto seek outseeking after
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!Пойте Господу, живущему в Сионе, возвестите народам деяния Его! П0йте гDеви, живyщему въ сіHнэ, возвэсти1те во kзhцэхъ начин†ніz є3гw2: 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord!
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
κατοικοῦντι katoikounti
V-PAPMS
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἀναγγείλατε anangeilate
V-AAM-2P
ἀναγγέλλωanangellōto reportAnnounce
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐπιτηδεύματα epitēdeumata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.Ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их. ћкw взыскazй крHви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐκζητῶν ekzētōn
V-PAPRS
ἐκζητέωekzēteōto seek outrequiring
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe one
αἵματα haimata
N-APN
αἷμαhaimabloodtheir blood
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμνήσθη,     emnēsthē
V-API-3S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoHe did not forget
ἐπελάθετο epelatheto
V-AMI-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetHe did not forget
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κραυγῆς kraugēs
N-GSF
κραυγήkraugēshoutingcry
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
πενήτων.     penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorneedy.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,Помилуй меня, Господи! Воззри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти, Поми1луй мS, гDи, ви1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ, возносsй мS t врaтъ смeртныхъ: 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy on
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
ἰδὲ ide
V-AAM-2S
ὁράωhoraōto see[vexation]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ταπείνωσίν tapeinōsin
N-ASF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinessmy humiliation
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO one
ὑψῶν hupsōn
V-PAPRS
ὑψόωhupsoōto lift upraising
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
πυλῶν pulōn
N-GPF
πύληpulēgategates
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θανάτου,     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона; и мы возрадуемся, спасенные тобою. ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz њ спcніи твоeмъ. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἂν an
PRT
ἄνanifI should
ἐξαγγείλω exangeilō
V-AAS-1S
ἐξαγγέλλωexangellōto proclaimpublish
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
αἰνέσεις aineseis
N-APF
αἴνεσιςainesispraiseyour praise
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgategates
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θυγατρὸς thugatros
N-GSF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughter
Σιων·     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἀγαλλιάσομαι agalliasomai
V-FMI-1S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.Погрязли народы в злодействе, ими сотворенном; в сети, расставленной ими, увязли ноги их. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, ю4же скрhша, ўвzзE ногA и4хъ. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνεπάγησαν enepagēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentiles1 nations]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
διαφθορᾷ,     diafthora
N-DSF
διαφθοράdiafthoradecaycorruption

R-DSF
hothe/this/who 
ἐποίησαν,     epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey produced;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
παγίδι pagidi
N-DSF
παγίςpagistrapthis snare
ταύτῃ,     tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis snare

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἔκρυψαν,     ekrupsan
V-AAI-3P
κρύπτωkruptōto hidethey hid
συνελήμφθη sunelēmfthē
V-API-3S
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/help[2was seized
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ποὺς pous
N-NSM
πούςpousfoot1their own foot].
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –Совершая суды, открывается людям Господь; в делах рук своих увяз грешник. Знaемь є4сть гDь, судьбы6 творsй: въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE грёшникъ. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγινώσκεται ginōsketai
V-PMI-3S
γινώσκωginōskōto knowlord is known
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord is known
κρίματα krimata
N-APN
κρίμαkrimajudgment[2judgments
ποιῶν,     poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/make1by executing];
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4by
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who5the
ἔργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonwork6works
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhand7of his hands
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνελήμφθη sunelēmfthē
V-API-3S
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/help3is seized
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἁμαρτωλός.     hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner].
ᾠδὴ ōdē
N-NSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
διαψάλματος.     diapsalmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога! Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀποστραφήτωσαν apostrafētōsan
V-APM-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayLet [3be turned
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinners]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ᾅδην,     hadēn
N-ASM
ᾍδηςhadēsHadesHades!
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἐπιλανθανόμενα epilanthanomena
V-PMPRP
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforgetting
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца. Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій, терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до концA. 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[4not
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward6at
τέλος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax7 end
ἐπιλησθήσεται epilēsthēsetai
V-FPI-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forget3shall 5be forgotten
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
πτωχός,     ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoor2poor];

T-NSF
hothe/this/whothe
ὑπομονὴ hupomonē
N-NSF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorneedy ones
οὐκ ouk
ADV
οὐounoshall not
ἀπολεῖται apoleitai
V-FMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroyperish
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age[where?]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!Восстань, Господи! Да не торжествует нечестивый человек; да совершится суд Твой над народами. Воскrни2, гDи, да не крэпи1тсz человёкъ, да сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю. 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνάστηθι,     anastēthi
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
μὴ
ADV
μήnotdo not
κραταιούσθω krataiousthō
V-PMM-3S
κραταιόωkrataioōto strengthenlet [2overpower
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]!
κριθήτωσαν krithētōsan
V-APM-3P
κρίνωkrinōto judgeLet [2be judged
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentiles1 nations]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди! Постaви, гDи, законоположи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ kзhцы, ћкw человёцы сyть. 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατάστησον,     katastēson
V-AAM-2S
καθίστημιkathistēmito appoint/conductPlace,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
νομοθέτην nomothetēn
N-ASM
νομοθέτηςnomothetēslawgivera lawgiver
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γνώτωσαν gnōtōsan
V-AAM-3P
γινώσκωginōskōto knowLet [2know
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles1 nations]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἄνθρωποί anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthey are men!
εἰσιν.     eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
22 Tłum. GrEn. Толк. Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?Зачем, Господи, отдалившись от нас, не взираешь Ты на благоденствие и скорби? Вскyю, гDи, tстоS далeче, презирaеши во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ; 10,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί,     ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἀφέστηκας afestēkas
V-RAI-2S
ἀφίστημιafistēmito leavehave you abstained
μακρόθεν,     makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarfar off?
ὑπερορᾷς huperoras
V-PAI-2S
ὑπερείδωhupereidōto overlook[foreign]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
εὐκαιρίαις eukairiais
N-DPF
εὐκαιρίαeukairiaopportunityopportune times
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θλίψει;     thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions?
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-Когда гордится нечестивый, разгорается зависть нищего, и оба вязнут в кознех, замысленных ими. ВнегдA горди1тисz нечести1вому, возгарaетсz ни1щій: ўвzзaютъ въ совётэхъ, ±же помышлsютъ. 10,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ὑπερηφανεύεσθαι huperēfaneuesthai
V-PMR
strong:GV-PMRstrong:GV-PMRstrong:GV-PMR 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoby the
ἀσεβῆ asebē
A-ASM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious one,
ἐμπυρίζεται empurizetai
V-PMI-3S
strong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3S 
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
πτωχός,     ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoor2poor one];
συλλαμβάνονται sullambanontai
V-PMI-3P
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpthey are seized
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
διαβουλίοις,     diabouliois
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
διαλογίζονται.     dialogizontai
V-PMI-3P
διαλογίζομαιdialogizomaito reasonthey argue.
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.Ибо хвалят грешника льстецы за прихоти души его и творящего обиды благословляют. Ћкw хвали1мь є4сть грёшный въ п0хотехъ души2 своеS, и3 њби1дzй благослови1мь є4сть. 10,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐπαινεῖται epaineitai
V-PMI-3S
ἐπαινέωepaineōto praise[3applauds
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἁμαρτωλὸς hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἐπιθυμίαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesiredesires
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulof his soul;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἀδικῶν adikōn
V-PAPRS
ἀδικέωadikeōto harmone doing wrong
ἐνευλογεῖται·     eneulogeitai
V-PMI-3S
ἐνευλογέομαιeneulogeomaibe blessed[Dura]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.Прогневал Господа грешник, сказав в великой дерзости своей “Не взыщет Бог!”; нет Бога пред очами его. Раздражи2 гDа грёшный: по мн0жеству гнёва своегw2 не взhщетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ. 10,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαρώξυνεν parōxunen
V-AAI-3S
παροξύνωparoxunōto provoke[3provoked
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who4the
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord5 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
ἁμαρτωλός hamartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful2sinner]
Κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemagnitude
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ὀργῆς orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathof his anger;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe shall not
ἐκζητήσει·     ekzētēsei
V-FAI-3S
ἐκζητέωekzēteōto seek outseek after ;
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.Оскверняются пути его на всякое время, о судах Твоих позабыл он; подчинил он себе врагов своих. Њсквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz: teмлютсz судьбы6 тво‰ t лицA є3гw2: всёми враги6 свои1ми њбладaетъ. 10,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβεβηλοῦνται bebēlountai
V-PMI-3P
βεβηλόωbebēloōto profane[2are profane
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ὁδοὶ hodoi
N-NPF
ὁδόςhodosroad1his ways]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
καιρῷ,     kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime;
ἀνταναιρεῖται antanaireitai
V-PMI-3S
strong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3S 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κρίματά krimata
N-APN
κρίμαkrimajudgment1your judgments]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy3his enemies
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατακυριεύσει·     katakurieusei
V-FAI-3S
κατακυριεύωkatakurieuōto master1he shall dominate].
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –Ибо сказал он в сердце своем: “Не поколеблюсь! Из рода в род потомки мои не испытают зла”! Речe бо въ сeрдцы своeмъ: не подви1жусz t р0да въ р0дъ без8 ѕлA: 10,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayFor he said
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor he said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σαλευθῶ,     saleuthō
V-APS-1S
σαλεύωsaleuōto shakeshould I be shaken
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γενεᾶς geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationgeneration
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
γενεὰν genean
N-ASF
γενεάgeneagenerationgeneration;
ἄνευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
κακοῦ.     kakou
A-GSM
κακόςkakosevil/harmbad ;
 
28 Tłum. GrEn. Толк. Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.Уста его полны проклятий, горечи и лжи; на языке его тягота и мучение. є3гHже клsтвы ўстA є3гw2 пHлна сyть, и3 г0рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3 болёзнь. 10,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἀρᾶς aras
N-GSF
αἴρωairōto take up[be glorious]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthhis mouth
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γέμει gemei
V-PAI-3S
γέμωgemōbe fullfull of,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πικρίας pikrias
N-GSF
πικρίαpikriabitternessbitterness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δόλου,     dolou
N-GSM
δόλοςdolosdeceittreachery;
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλῶσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguehis tongue
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κόπος kopos
N-NSM
κόποςkoposlabortoil
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόνος.     ponos
N-NSM
πόνοςponostravailmisery;
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.Сидит он с богатыми в засаде, готовый убить невинного; очи его следят за нищим. Присэди1тъ въ лови1тельствэ съ богaтыми въ тaйныхъ, є4же ўби1ти непови1ннаго: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ. 10,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγκάθηται enkathētai
V-PMI-3S
strong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3S 
ἐνέδρᾳ enedra
N-DSF
ἐνέδραenedraplot/ambushto ambush
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πλουσίων plousiōn
A-GPM
πλούσιοςplousiosrichrich
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφοις apokrufois
A-DPN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealment,
ἀποκτεῖναι apokteinai
V-AAR
ἀποκτείνωapokteinōto killto kill
ἀθῷον,     athōon
A-ASM
ἀθῷοςathōosinnocentinnocent;
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyehis eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2against
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πένητα penēta
N-ASM
πένηςpenēspoor4needy
ἀποβλέπουσιν·     apoblepousin
V-PAI-3P
ἀποβλέπωapoblepōto look ahead1look].
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.Подстерегает в потаенном он тайно, как лев у логова своего, подстерегает, готовый схватить нищего, схватить нищего, накрыв его сетью своей. Лови1тъ въ тaйнэ ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй, лови1тъ є4же восхи1тити ни1щаго, восхи1тити ни1щаго, внегдA привлещи2 и5 въ сёти своeй. 10,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐνεδρεύει enedreuei
V-PAI-3S
ἐνεδρεύωenedreuōto ambushHe lies in wait
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφῳ apokrufō
A-DSN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealment
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λέων leōn
N-NSM
λέωνleōnliona lion
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μάνδρᾳ mandra
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνεδρεύει enedreuei
V-PAI-3S
ἐνεδρεύωenedreuōto ambushhe lies in wait
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἁρπάσαι harpasai
V-AAR
ἁρπάζωharpazōto seizeto snatch away
πτωχόν,     ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor;
ἁρπάσαι harpasai
V-AAR
ἁρπάζωharpazōto seizeto snatch away
πτωχὸν ptōchon
N-ASM
πτωχόςptōchospoorpoor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhen
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἑλκύσαι helkusai
V-AAR
ἑλκύω, ἕλκωhhelkuō elkōto draw/persuadehe draws
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-Повергнет его на землю, пошатнется и падет сам, одолев убогого. Смири1тъ є3го2: преклони1тсz и3 падeтъ, внегдA є3мY њбладaти ўб0гими. 10,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
παγίδι pagidi
N-DSF
παγίςpagistrap[to surround]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταπεινώσει tapeinōsei
N-DSF
ταπείνωσιςtapeinōsislowliness[be hollow]
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύψει kupsei
V-FAI-3S
κύπτωkuptōto stoop/bend downHe shall bow
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πεσεῖται peseitai
V-FMI-3S
πίπτωpiptōto collapsefall
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατακυριεῦσαι katakurieusai
V-AAR
κατακυριεύωkatakurieuōto masterdominating
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
πενήτων.     penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorneedy.
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-Ибо сказал он в сердце своем: “Забыл про нас Бог, отвратил лице Свое навек, не видит Он нас”. Речe бо въ сeрдцы своeмъ: забы2 бGъ, tврати2 лицE своE, да не ви1дитъ до концA. 10,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayFor he said
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor he said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ἐπιλέλησται epilelēstai
V-RMI-1S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetGod has been forgotten,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod has been forgotten,
ἀπέστρεψεν apestrepsen
V-AAI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayhe turned
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoGod has been forgotten,
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotto not
βλέπειν blepein
V-PAR
βλέπωblepōto seesee
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τέλος.     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend.
 
33 Tłum. GrEn. Толк. Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!Восстань, Господи, Боже мой, да вознесется в защиту рука Твоя, не забудь убогих Твоих! Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. 10,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνάστηθι,     anastēthi
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God!
ὑψωθήτω hupsōthētō
V-APM-3S
ὑψόωhupsoōto lift upRaise up high

T-NSF
hothe/this/who 
χείρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandyour hand
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnotto not
ἐπιλάθῃ epilathē
V-AAS-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforget
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πενήτων·     penētōn
N-GPM
πένηςpenēspooryour needy
 
34 Tłum. GrEn. Толк. Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”Чем прогневал нечестивый Бога? Сказал в сердце своем: “Он не взыщет”. Чесw2 рaди прогнёва нечести1вый бGа; речe бо въ сeрдцы своeмъ: не взhщетъ. 10,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofFor
τίνος tinos
I-GSN
τίςtiswhich?[to bray]
παρώξυνεν parōxunen
V-AAI-3S
παροξύνωparoxunōto provoke[to take]
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἀσεβὴς asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodly2impious
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν;     theon
N-ASM
θεόςtheosGod4God]?
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayFor he said
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor he said
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Οὐκ ouk
ADV
οὐounoHe shall not
ἐκζητήσει.     ekzētēsei
V-FAI-3S
ἐκζητέωekzēteōto seek outrequire .
 
35 Tłum. GrEn. Толк. Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.Но Ты видишь все, взирая на мучения и скорби. Приими убогого на попечение Твое! Тебе вверяется нищий, сироте даруй помощь. Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ бyдетъ въ рyцэ твои2: тебЁ њстaвленъ є4сть ни1щій, си1ру ты2 бyди пом0щникъ. 10,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβλέπεις,     blepeis
V-PAI-2S
βλέπωblepōto seeFor you see.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor you see.
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
πόνον ponon
N-ASM
πόνοςponostravail[2misery
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
θυμὸν thumon
N-ASM
θυμόςthumoswrath4rage
κατανοεῖς katanoeis
V-PAI-2S
κατανοέωkatanoeōto observe1contemplate]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
παραδοῦναι paradounai
V-AAR
παραδίδωμιparadidōmito deliverto deliver
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χεῖράς cheiras
N-APF
χείρcheirhandyour hands.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
οὖν oun
PRT
οὖνountherefore/then[leg]
ἐγκαταλέλειπται enkataleleiptai
V-RMI-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behind[3have been abandoned to you
ho
T-NSM
hothe/this/who1The
πτωχός,     ptōchos
N-NSM
πτωχόςptōchospoor2poor],
ὀρφανῷ orfanō
A-DSM
ὀρφανόςorfanosorphanto orphan
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἦσθα ēstha
V-IAI-2S
ἦνēnwas[pledge]
βοηθῶν.     boēthōn
N-GPM
βοηθόςboēthosa helpera helper.
 
36 Tłum. GrEn. Толк. Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.Сокруши силу грешного и лукавого! Взыщутся грехи его, погибнет он, и следов его не найдут. Сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw2 и3 не њбрsщетсz. 10,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσύντριψον suntripson
V-AAM-2S
συντρίβωsuntribōto breakBreak
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
βραχίονα brachiona
N-ASM
βραχίωνbrachiōnarmarm
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἁμαρτωλοῦ hamartōlou
A-GSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinner
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πονηροῦ,     ponērou
A-GSM
πονηρόςponērosevil/badwicked one!
ζητηθήσεται zētēthēsetai
V-FPI-3S
ζητέωzēteōto seek[2shall be sought for

T-NSF
hothe/this/who 
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasin1His sin],
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εὑρεθῇ heurethē
V-APS-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall he be found.
δι'     di
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-Господь Царь навеки! Исчезните, язычники с лица земли Его! ГDь цRь во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: поги1бнете, kзhцы, t земли2 є3гw2. 10,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβασιλεύσει basileusei
V-FAI-3S
βασιλεύωbasileuōto reign[to despise]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
ἀπολεῖσθε,     apoleisthe
V-FMI-2P
ἀπολλύωapolluōto destroyYou shall be destroyed,
ἔθνη,     ethnē
N-VPN
ἔθνοςethnosGentilesO nations,
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthhis land.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
38 Tłum. GrEn. Толк. Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,Желание убогих Ты услышал, Господи, преданным Тебе сердцам внимало ухо Твое. Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2, гDи, ўгот0ванію сeрдца и4хъ внsтъ ќхо твоE. 10,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[2the
ἐπιθυμίαν epithumian
N-ASF
ἐπιθυμίαepithumiadesire3desire
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who4of the
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoor5needy
εἰσήκουσεν eisēkousen
V-AAI-3S
εἰσακούωeisakouōto listen to1You heard],
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordO lord,
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[3the
ἑτοιμασίαν hetoimasian
N-ASF
ἑτοιμασίαhetoimasiareadiness4preparation
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheart5of their heart
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
προσέσχεν proseschen
V-AAI-3S
προσέχωprosechōto watch out2took heed to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
οὖς ous
N-ASN
οὖςousear1your ear],
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
39 Tłum. GrEn. Толк. abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.Сотвори правый суд сироте и смиренному, да не превозносится впредь человек на земле!Суди2 си1ру и3 смирeну, да не приложи1тъ ктомY величaтисz человёкъ на земли2.10,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρῖναι krinai
V-AAR
κρίνωkrinōto judgeto judge
ὀρφανῷ orfanō
A-DSM
ὀρφανόςorfanosorphanorphans,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινῷ,     tapeinō
A-DSM
ταπεινόςtapeinoslowlyhumble;
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnot[2should not
προσθῇ prosthē
V-AAS-3S
προστίθημιprostithēmito add (to)3proceed
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistill4still
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μεγαλαυχεῖν megalauchein
V-PAR
μεγαλαυχέωmegalaucheōto boast5to brag
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
CS RU Warsz. King J. 10
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?На Господа уповаю, как же говорите вы душе моей: “Улетай в горы, как птица!”? На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ, ћкw пти1ца; 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
πέποιθα·     pepoitha
V-RAI-1S
πείθωpeithōto persuadeI have yielded.
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall[tongue]
ἐρεῖτε ereite
V-FAI-2P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall you say
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Μεταναστεύου metanasteuou
V-PMM-2S
strong:GV-PMM-2Sstrong:GV-PMM-2Sstrong:GV-PMM-2S 
Ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountainmountains
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
στρουθίον;     strouthion
N-NSN
στρουθίονstrouthionsparrowa sparrow?
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтобы стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем. Ћкw сE, грBшницы налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, сострэлsти во мрaцэ пр†выz сeрдцемъ. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἁμαρτωλοὶ hamartōloi
A-NPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinners
ἐνέτειναν eneteinan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τόξον,     toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowbow;
ἡτοίμασαν hētoimasan
V-AAI-3P
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readythey prepare
βέλη belē
N-APN
βέλοςbelosarrowarrows
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
φαρέτραν faretran
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατατοξεῦσαι katatoxeusai
V-AAR
κατατοξεύωkatatoxeuōto shoot downto shoot
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκοτομήνῃ skotomēnē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
εὐθεῖς eutheis
A-APM
εὐθύςeuthusstraightstraight
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
καρδίᾳ.     kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin heart.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают; а праведник что совершил дурного? ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 сотвори2; 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceThat
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
κατηρτίσω,     katērtisō
V-AMI-2S
καταρτίζωkatartizōto completereadied,
καθεῖλον·     katheilon
V-AAI-3P
καθαιρέωkathaireōto take downdemolished;
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐποίησεν;     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid they do?
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.Господь в храме святом Своем. Господь! На Небесах Престол Его; очи Его на нищего взирают, взор Его испытует сынов человеческих. ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, вBжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ναῷ naō
N-DSM
ναόςnaostemple[2temple
ἁγίῳ hagiō
A-DSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οὐρανῷ ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θρόνος thronos
N-NSM
θρόνοςthronosthronehis throne;
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyehis eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2unto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
πένητα penēta
N-ASM
πένηςpenēspoor4needy
ἀποβλέπουσιν,     apoblepousin
V-PAI-3P
ἀποβλέπωapoblepōto look ahead[to lament]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
βλέφαρα blefara
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξετάζει exetazei
V-PAI-3S
ἐξετάζωexetazōto find outinquire diligently
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων.     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.Господь испытует праведника и нечестивца; а любящий неправду ненавидит свою душу. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй же непрaвду ненави1дитъ свою2 дyшу. 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐξετάζει exetazei
V-PAI-3S
ἐξετάζωexetazōto find outinquires diligently to
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἀσεβῆ,     asebē
A-APM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious;
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the one
δὲ de
PRT
δέdethenbut the one
ἀγαπῶν agapōn
V-PAPRS
ἀγαπάωagapaōto loveloving
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessinjustice
μισεῖ misei
V-PAI-3S
μισέωmiseōto hatedetests
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἑαυτοῦ heautou
D-GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own
ψυχήν.     psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulsoul.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.Как ливень низведет Он сети на грешников; огонь, сера и вихрь бурный – участь их. Њдожди1тъ на грёшники сBти: џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ бyренъ чaсть чaши и4хъ. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπιβρέξει epibrexei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
ἁμαρτωλοὺς hamartōlous
A-APM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful3sinners
παγίδας,     pagidas
N-APF
παγίςpagistrap1snares];
πῦρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θεῖον theion
A-ASM
θεῖονtheionsulfursulphur
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[2wind
καταιγίδος kataigidos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 

T-NSF
hothe/this/whothe
μερὶς meris
N-NSF
μερίςmerispartportion
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποτηρίου potēriou
N-GSN
ποτήριονpotērioncupof their cup.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.Ибо праведен Господь и правду возлюбил; правоту видят очи Его.Ћкw првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правоты6 ви1дэ лицE є3гw2.11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustlord just,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord just,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιοσύνας dikaiosunas
N-APF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[2righteousness
ἠγάπησεν,     ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love1he loves];
εὐθύτητα euthutēta
N-ASF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousness[3straightness
εἶδεν eiden
V-AAI-3S
εἴδωeidōto know2perceived
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponface1his face].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
CS RU Warsz. King J. 11
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.В конец, о восьмом дне, псалом Давида, 11 Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.Спаси меня, Господи, ибо умалилось число праведников, ибо оскудела истина у сынов человеческих. Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ. 12,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1the ones
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ὀγδόης·     ogdoēs
A-GSF
ὄγδοοςogdooseighth[spark]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto saveDeliver
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐκλέλοιπεν ekleloipen
V-RAI-3S
ἐκλείπωekleipōto fail[2has failed
ὅσιος,     hosios
A-NSM
ὅσιοςhosiosholy1 sacred one];
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὠλιγώθησαν ōligōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
ἀλήθειαι alētheiai
N-NPF
ἀλήθειαalētheiatruth2in truths]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἀνθρώπων.     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –Суетное говорит каждый ближнему своему: слова лукавые в сердце его, и от сердца своего говорит он злое. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6выz въ сeрдцы, и3 въ сeрдцы глаг0лаша ѕл†z. 12,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμάταια mataia
A-APN
μάταιοςmataiosfutile[3vanity
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speak2spoke
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach1Each]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborhis neighbor.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslip[2lips
δόλια dolia
A-APN
δόλιοςdoliosdeceitful1Deceitful]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
ἐλάλησαν.     elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakhe spoke
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:Истребит Господь уста лукавые, язык высокомерный тех, кто говорит: Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ велерёчивый, 12,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξολεθρεύσαι exolethreusai
V-AMM-2S
strong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2Sstrong:GV-AMM-2S 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLet lord utterly destroy
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslip[2lips
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
δόλια dolia
A-APN
δόλιοςdoliosdeceitful1deceitful],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γλῶσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatongue[2tongues
μεγαλορήμονα megalorēmona
A-ASF
strong:GA-ASFstrong:GA-ASFstrong:GA-ASF 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –"Возвеличим себя языком своим, мы владеем устами своими. Что нам Господь!" рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть; 12,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
εἰπόντας eipontas
V-AAPAP
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayhaving said,
Τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλῶσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatongue[2our tongues
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
μεγαλυνοῦμεν,     megalunoumen
V-PAI-1P
μεγαλύνωmegalunōto magnify1We will magnify];
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslipour lips
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[2for
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐστιν·     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
κύριός kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord3lord
ἐστιν;     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę"Ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, – говорит Господь, – совершу их спасение и не отступлю!" Стрaсти рaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ нн7э воскrнY, гlетъ гDь: положyсz во спcніе, не њбиню1сz њ нeмъ. 12,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ταλαιπωρίας talaipōrias
N-GSF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πτωχῶν ptōchōn
N-GPM
πτωχόςptōchospoorpoor,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
στεναγμοῦ stenagmou
N-GSM
στεναγμόςstenagmosgroanmoaning
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πενήτων penētōn
N-GPM
πένηςpenēspoorneedy,
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἀναστήσομαι,     anastēsomai
V-FMI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI will arise,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will establish
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
σωτηρίᾳ,     sōtēria
N-DSF
σωτηρίαsōtēriasalvation[gift]
παρρησιάσομαι parrēsiasomai
V-FMI-1S
παρρησιάζομαιparrēsiazomaito preach boldlyI will speak openly
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –Слова Господни – слова чистые, серебро переплавленное, испытанное в горниле, очищенное семикратно. СловесA гDнz словесA чи6ста, сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, њчищeно седмери1цею. 12,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
λόγια logia
N-NPN
λόγιονlogionoraclesoracles
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
λόγια logia
N-NPN
λόγιονlogionoracles[2oracles
ἁγνά,     hagna
A-NPN
ἁγνόςhagnospure1 pure];
ἀργύριον argurion
N-NSN
ἀργύριονargurionsilversilver
πεπυρωμένον pepurōmenon
V-RPPRS
πυρόωpuroōto burntried in fire,
δοκίμιον dokimion
N-NSN
δοκίμιονdokimiontestingproved
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoin the
γῇ
N-DSF
γῆearthearth,
κεκαθαρισμένον kekatharismenon
V-RPPRS
καθαρίζωkatharizōto cleanbeing purified
ἑπταπλασίως.     heptaplasiōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни и вовеки. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ. 12,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
φυλάξεις fulaxeis
V-FAI-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardshall guard
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διατηρήσεις diatērēseis
V-FAI-2S
διατηρέωdiatēreōto keepyou shall carefully keep
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γενεᾶς geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationthis generation,
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis generation,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.Вокруг нас нечестивые ходят. По величию Твоему умножил Ты милость сынам человеческим.W$крестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сhны человёчєскіz.12,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurrounding[4round about
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
ἀσεβεῖς asebeis
A-NPM
ἀσεβήςasebēsungodly2impious
περιπατοῦσιν·     peripatousin
V-PAI-3P
περιπατέωperipateōto walk3walk].
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheightyour stature
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπολυώρησας epoluōrēsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων.     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men.
CS RU Warsz. King J. 12
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?В конец, псалом Давида, 12 Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?Доколе, Господи?.. Не забудь меня до конца! Доколе будешь отвращать лицо Твое от меня? Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менє2; 13,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος;     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend?
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor
πότε,     pote
ADV
πότεpotewhen?how long,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐπιλήσῃ epilēsē
V-FMI-2S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetwill you forget
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
Ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor
πότε pote
ADV
πότεpotewhen?how long
ἀποστρέψεις apostrepseis
V-FAI-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaydo you turn
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceyour face
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ;     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –Доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь? Доколе возноситься врагу моему надо мной? Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; 13,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilUntil
τίνος tinos
I-GSN
τίςtiswhich?[to bray]
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeshall I set
βουλὰς boulas
N-APF
βουλήboulēplanplans
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulmy soul,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὀδύνας odunas
N-APF
ὀδύνηodunēanguishgriefs
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἡμέρας;     hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor
πότε pote
ADV
πότεpotewhen?how long
ὑψωθήσεται hupsōthēsetai
V-FPI-3S
ὑψόωhupsoōto lift upshall [2be exalted
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἐχθρός echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemy]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἐμέ;     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,Воззри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну сном смерти! При1зри, ўслhши мS, гDи б9е м0й: просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: 13,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπίβλεψον,     epiblepson
V-AAM-2S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atLook upon,
εἰσάκουσόν eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tohear
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κύριε kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φώτισον fōtison
V-AAM-2S
φωτίζωfōtizōto illuminateEnlighten
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀφθαλμούς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
ὑπνώσω hupnōsō
V-AAS-1S
strong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1S 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
θάνατον,     thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath;
 
5 Tłum. GrEn. Толк. by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –Да не скажет враг мой: "Превозмог я его!" да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. 13,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
εἴπῃ eipē
V-AAS-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2might say
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἐχθρός echthros
N-NSM
ἐχθρόςechthrosenemy1my enemy],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ἴσχυσα ischusa
V-AAI-1S
ἰσχύωischuōbe strongI prevailed
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
θλίβοντές thlibontes
V-PAPRP
θλίβωthlibōto press onones afflicting
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀγαλλιάσονται,     agalliasontai
V-FMI-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
σαλευθῶ.     saleuthō
V-APS-1S
σαλεύωsaleuōto shakeI should be shaken.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.Гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь. Стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. 13,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐλέει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercy3your mercy
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἤλπισα,     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expect1hoped].
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1My heart]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
σωτηρίῳ sōtēriō
N-DSN
σωτήριονsōtērionsavingyour deliverance.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ᾄσω asō
V-FAI-1S
ᾄδωadōto sing[to gather]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslord[before]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
εὐεργετήσαντί euergetēsanti
V-AAPMS
εὐεργετέωeuergeteōto do good[to feed]
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ψαλῶ psalō
V-FAI-1S
ψάλλωpsallōto sing praise[to appoint]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomaname[Chesil]
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[before]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
ὑψίστου.     hupsistou
A-GSN
ὕψιστοςhupsistoshighest[to shatter]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Я же на милость Твою уповаю: возрадуется сердце мое, когда спасешь Ты меня. Воспою Господа, сотворившему мне благо, и пою имя Господа Всевышнего.Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ спcніи твоeмъ: воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.13,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP CS RU Warsz. King J. 13
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога". Развратились они и мерзки стали в делах своих; нет творящих благое. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ начинaніихъ: нёсть творsй бlгостhню. 14,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2said
ἄφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolish1 fool]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
διέφθειραν dieftheiran
V-AAI-3P
διαφθείρωdiaftheirōto corruptThey were corrupted
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐβδελύχθησαν ebdeluchthēsan
V-API-3P
βδελύσσομαιbdelussomaito abhorabhorrent
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐπιτηδεύμασιν,     epitēdeumasin
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
οὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeone doing
χρηστότητα,     chrēstotēta
N-ASF
χρηστότηςchrēstotēskindnessthat which is good.
Οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntil[to extinguish]
ἑνός.     henos
A-GSM
εἷςheisone[Giah]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający BogaГосподь приклонился с Небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. ГDь съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazй, и3ли2 взыскazй бGа. 14,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
διέκυψεν diekupsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
συνίων suniōn
V-PAPRS
συνίημιsuniēmito understandone perceiving
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἐκζητῶν ekzētōn
V-PAPRS
ἐκζητέωekzēteōto seek outinquiring of
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
θεόν.     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –Все уклонились от истины, все стали негодными; нет творящего благое, нет ни единого! Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми бhша: нёсть творsй бlгостhню, нёсть до є3ди1нагw. 14,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
ἐξέκλιναν,     exeklinan
V-AAI-3P
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturned aside
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogethertogether;
ἠχρεώθησαν,     ēchreōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeone doing
χρηστότητα,     chrēstotēta
N-ASF
χρηστότηςchrēstotēskindnessthat which is good;
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntileven
ἑνός.     henos
A-GSM
εἷςheisoneone.
[τάφος     tafos
N-NSM
τάφοςtafosgrave[Nebat]
ἀνεῳγμένος aneōgmenos
V-RMPRS
ἀνοίγωanoigōto open[Eliahba]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
λάρυγξ larugx
N-NSM
λάρυγξlarugxthroat[Jabneel]
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who[that]
γλώσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatongue[Belial]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐδολιοῦσαν·     edoliousan
V-AAI-3P
δολιόωdolioōto deceive[Geba]
ἰὸς ios
N-NSM
ἰόςiospoison/rust[dull]
ἀσπίδων aspidōn
N-GPF
ἀσπίςaspisasp[fire]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/under[to weave]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslip[end]
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who[that]
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouth[cucumber field]
ἀρᾶς aras
N-APF
αἴρωairōto take up[be glorious]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
πικρίας pikrias
N-APF
πικρίαpikriabitterness[Madmenah]
γέμει·     gemei
V-PAI-3S
γέμωgemōbe full[firstfruit]
ὀξεῖς oxeis
A-NPM
ὀξύςoxussharp/swift[Chisleu]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
πόδες podes
N-NPM
πούςpousfoot[girding]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκχέαι ekcheai
V-AAR
ἐκχέωekcheōto pour out[harsh]
αἷμα·     haima
N-ASN
αἷμαhaimablood[Adami Nekeb]
σύντριμμα suntrimma
N-NSN
σύντριμμαsuntrimmaruin[support]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ταλαιπωρία talaipōria
N-NSF
ταλαιπωρίαtalaipōriamisery[adultery]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who[that]
ὁδοῖς hodois
N-DPF
ὁδόςhodosroad[Pleiades]
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroad[Pleiades]
εἰρήνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeace[Gahar]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔγνωσαν·     egnōsan
V-AAI-3P
γινώσκωginōskōto know[without]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
φόβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfear[to kiss]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ἀπέναντι apenanti
ADV
ἀπέναντιapenantiopposite[word]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye[skill]
αὐτῶν.]     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа! Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не призвaша. 14,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotDo [5not
γνώσονται gnōsontai
V-FMI-3P
γινώσκωginōskōto know6know
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ἐργαζόμενοι ergazomenoi
V-PMPRP
ἐργάζομαιergazomaito work3working
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν;     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessness4lawlessness],
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κατεσθίοντες katesthiontes
V-PAPRP
κατεσθίωkatesthiōto devour[sword]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplemy people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
βρώσει brōsei
N-DSF
βρῶσιςbrōsiseatingfood
ἄρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadof bread?
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[2the
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord3 lord
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1They called not upon].
ἐπεκαλέσαντο.     epekalesanto
V-AMI-3P
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/name1They called not upon].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных. Тaмw ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw гDь въ р0дэ првdныхъ. 14,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
ἐδειλίασαν edeiliasan
V-AAI-3P
δειλιάωdeiliaōbe timidthey were timid
φόβῳ,     fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearwith fear,
οὗ hou
R-GSM
οὐounothere was no
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
φόβος,     fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
γενεᾷ genea
N-DSF
γενεάgeneagenerationgeneration
δικαίᾳ.     dikaia
A-DSF
δίκαιοςdikaiosjustof just.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –Над благим намерением нищего посмеялись они, но Господь – упование его. Совётъ ни1щагw посрами1сте: гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть. 14,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPβουλὴν boulēn
N-ASF
βουλήboulēplancounsel
πτωχοῦ ptōchou
N-GSM
πτωχόςptōchospoorof poor
κατῃσχύνατε,     katēschunate
V-AAI-2P
καταισχύνωkataischunōto dishonoryou disgraced,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐλπὶς elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishope[2hope
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Кто2 дaстъ t сіHна спcніе ї}лево; 14,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givewill grant
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
σωτήριον sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingdeliverance
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐπιστρέψαι epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnlord turning
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord turning
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
αἰχμαλωσίαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof his people,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαλλιάσθω agalliasthō
V-PMM-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
Ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήτω eufranthētō
V-APM-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateIsrael shall be glad.
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
8 Tłum. GrEn. Толк. Когда возвратит Господь из плена народ Свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль.ВнегдA возврати1тъ гDь плэнeніе людjй свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ, и3 возвесели1тсz ї}ль.CS RU Warsz. King J. 14
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?Господи, кто обитать будет в жилище Твоем? И кто поселится на горе святой Твоей? ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; и3ли2 кто2 всели1тсz во с™yю г0ру твою2; 15,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
παροικήσει paroikēsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
σκηνώματί skēnōmati
N-DSN
σκήνωμαskēnōmatentyour tent,
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
κατασκηνώσει kataskēnōsei
V-FAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellshall encamp
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ὄρει orei
N-DSN
ὄροςorosmountain[2mountain
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ἁγίῳ hagiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.Тот, кто живет непорочно, поступает по правде и говорит истину в сердце своем; Ходsй непор0ченъ и3 дёлаzй прaвду, глаг0лzй и4стину въ сeрдцы своeмъ: 15,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπορευόμενος poreuomenos
V-PMPRS
πορεύωporeuōto goThe one going
ἄμωμος amōmos
A-NSM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblemished,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐργαζόμενος ergazomenos
V-PMPRS
ἐργάζομαιergazomaito workworking
δικαιοσύνην,     dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness,
λαλῶν lalōn
V-PAPRS
λαλέωlaleōto speakspeaking
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.кто не лукавствует языком, и не творит ближнему своему зла, и не внемлет клевете на ближних своих. и4же не ўльсти2 љзhкомъ свои1мъ и3 не сотвори2 и4скреннему своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ на бли6жніz сво‰: 15,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐδόλωσεν edolōsen
V-AAI-3S
δολόωdoloōto distorttreacherously
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
γλώσσῃ glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguehis tongue,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand not[Carmelite]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid not
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbor[2 his neighbor
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κακὸν kakon
A-ASM
κακόςkakosevil/harm1bad],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀνειδισμὸν oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproach[4scorning
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔλαβεν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto take2take
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3up]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
ἔγγιστα engista
ADV
ἐγγύςengusnearnear
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.Презирает он человека лукавого, а боящихся Господа славит; клянется ближнему своему, и не отрекается. ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ лукaвнуzй, боsщыz же сz гDа слaвитъ: кленhйсz и4скреннему своемY и3 не tметazсz: 15,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξουδένωται exoudenōtai
V-PPS-3S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejected[2is treated with contempt
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore3before
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πονηρευόμενος,     ponēreuomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
φοβουμένους foboumenous
V-PMPAP
φοβέωfobeōto fearone fearing
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
δοξάζει·     doxazei
V-PAI-3S
δοξάζωdoxazōto glorifyhe glorifies,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ὀμνύων omnuōn
V-PAPRS
ὄμνυμιomnumito swearone swearing by an oath
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborhis neighbor
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἀθετῶν·     athetōn
V-PAPRS
ἀθετέωatheteōto rejectannulling ;
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!Серебра своего не дает он в рост, и не принимает даров от врага неповинных. Поступающий так не поколеблется вовеки.сребрA своегw2 не дадE въ ли1хву и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. Творsй сі‰ не подви1житсz во вёкъ.15,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilverhis money
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givegive
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τόκῳ tokō
N-DSM
τόκοςtokosinterestinterest,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δῶρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongiftbribes
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfrom
ἀθῴοις athōois
A-DPM
ἀθῷοςathōosinnocentinnocent
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not
ἔλαβεν.     elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto taketake.
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeone doing
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
σαλευθήσεται saleuthēsetai
V-FPI-3S
σαλεύωsaleuōto shakebe shaken
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
CS RU Warsz. King J. 15
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя я уповаю. Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS ўповaхъ. 16,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΣτηλογραφία stēlografia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Φύλαξόν fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardGuard
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἤλπισα.     ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”Сказал я Господу: "Ты Господь мой, и в дарах моих не нуждаешься". Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2, ћкw благи1хъ мои1хъ не трeбуеши. 16,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord,
Κύριός kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[2my lord
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ἀγαθῶν agathōn
A-GPN
ἀγαθόςagathosgood-doer[4of my goodness
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐouno2no
χρείαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeed3need
ἔχεις.     echeis
V-PAI-2S
ἔχωechōto have/be1you have].
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –Святым, живущим на земле Его, дивно открыл Господь волю Свою. С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. 16,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[4the
ἁγίοις hagiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among6in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γῇ
N-DSF
γῆearth7his land
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐθαυμάστωσεν ethaumastōsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1The
θελήματα thelēmata
N-NPN
θέλημαthelēmawill/desirehis willing ones
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –Умножились немощи их, но вскоре миновали. Не созову людей проливать кровь жертвенную, не произнесу имен их устами моими. Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, по си1хъ ўскори1ша: не соберY соб0ры и4хъ t кровeй, ни помzнy же и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма. 16,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiply[2were multiplied
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἀσθένειαι astheneiai
N-NPF
ἀσθένειαastheneiaweakness1Their weaknesses] --
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[2after
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐτάχυναν·     etachunan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
συναγάγω sunagagō
V-AAS-1S
συνάγωsunagōto assembleshall I bring together
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe ones
συναγωγὰς sunagōgas
N-APF
συναγωγήsunagōgēsynagogueof their gathering
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfor
αἱμάτων haimatōn
N-GPN
αἷμαhaimabloodblood,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
μνησθῶ mnēsthō
V-APS-1S
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὀνομάτων onomatōn
N-GPN
ὄνομαonomanametheir names
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
χειλέων cheileōn
N-GPN
χεῖλοςcheiloslipmy lips.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.Господь – основа достояния моего, в Нем участь моя. Ты даруешь мне достояние мое. ГDь чaсть достоsніz моегw2 и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе моE мнЁ. 16,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord

T-NSF
hothe/this/who 
μερὶς meris
N-NSF
μερίςmerispartportion
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κληρονομίας klēronomias
N-GSF
κληρονομίαklēronomiainheritanceof my inheritance
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ποτηρίου potēriou
N-GSN
ποτήριονpotērioncupof my cup.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἀποκαθιστῶν apokathistōn
V-PAPRS
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restoreone restoring
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritancemy inheritance
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμοί.     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.Межи мои проходили по прекрасным местам; достояние мое желанно мне. Ќжz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе моE держaвно є4сть мнЁ. 16,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσχοινία schoinia
N-NPN
σχοινίονschoinionropemeasuring lines
ἐπέπεσάν epepesan
V-AAI-3P
ἐπιπίπτωepipiptōto fall/press uponfallen
μοί moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
κρατίστοις·     kratistois
A-DPMS
κρείσσωνkreissōngreater[fasting]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandYes,
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor

T-NSF
hothe/this/who 
κληρονομία klēronomia
N-NSF
κληρονομίαklēronomiainheritancemy inheritance
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κρατίστη kratistē
A-NSFS
κρείσσωνkreissōngreater[fasting]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.Благословлю Господа, вразумившего меня, даже ночью наставляло меня сердце мое. Благословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: є3щe же и3 до н0щи наказaша мS ўтрHбы мо‰. 16,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐλογήσω eulogēsō
V-FAI-1S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessI will bless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
συνετίσαντά sunetisanta
V-AAPAS
strong:GV-AAPASstrong:GV-AAPASstrong:GV-AAPAS 
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillbut still
δὲ de
PRT
δέdethenbut still
καὶ kai
ADV
καίkaiandalso
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
νυκτὸς nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight
ἐπαίδευσάν epaideusan
V-AAI-3P
παιδεύωpaideuōto instruct[2corrected
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
νεφροί nefroi
N-NPM
νεφρόςnefrosmind1my kidneys].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-Вижу Господа всегда предо мною, ибо Он возле меня, да не поколеблюсь. Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менє2 є4сть, да не подви1жусz. 16,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροωρώμην proōrōmēn
V-IMI-1S
προοράωprooraōto foreseeI foresaw
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
μού mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός,     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2on
δεξιῶν dexiōn
A-GPM
δεξιόςdexiosright3my right
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnotI should not
σαλευθῶ.     saleuthō
V-APS-1S
σαλεύωsaleuōto shakebe shaken.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.И вот возвеселилось сердце мое, и возрадовался язык мой; даже плоть моя вселится в землю с упованием: Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи. 16,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ηὐφράνθη ēufranthē
V-API-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrate[2was glad

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1my heart],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἠγαλλιάσατο ēgalliasato
V-AMI-3S
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoice[2exulted

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatongue1my tongue];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistilland still
δὲ de
PRT
δέdethenand still
καὶ kai
ADV
καίkaiandalso

T-NSF
hothe/this/who 
σάρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshmy flesh
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κατασκηνώσει kataskēnōsei
V-FAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellshall encamp
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ἐλπίδι,     elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.ибо не оставишь Ты души моей во аде и не дашь праведнику Твоему познать тление. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ, нижE дaси прпdбному твоемY ви1дэти и3стлёніz. 16,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou shall not abandon
ἐγκαταλείψεις enkataleipseis
V-FAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindyou shall not abandon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
ᾅδην hadēn
N-ASM
ᾍδηςhadēsHadesHades,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
δώσεις dōseis
V-FAI-2S
δίδωμιdidōmito giveshall you give
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ὅσιόν hosion
A-ASM
ὅσιοςhosiosholyyour sacred one
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see
διαφθοράν.     diafthoran
N-ASF
διαφθοράdiafthoradecaycorruption.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.Поведал Ты мне пути жизни; исполнишь меня веселия пред лицом Твоим: блаженство в деснице Твоей вовеки.Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ: красотA въ десни1цэ твоeй въ конeцъ.16,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγνώρισάς egnōrisas
V-AAI-2S
γνωρίζωgnōrizōto make knownYou made known
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadways
ζωῆς·     zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life.
πληρώσεις plērōseis
V-FAI-2S
πληρόωplēroōto fulfillYou shall fill
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εὐφροσύνης eufrosunēs
N-GSF
εὐφροσύνηeufrosunējoyof gladness
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceyour face.
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τερπνότητες terpnotētes
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δεξιᾷ dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightyour right
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος.     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend.
CS RU Warsz. King J. 16
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.Услышь, Господи, правду мою, внемли молению моему, прими молитву мою из уст нелживых! Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. 17,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠροσευχὴ proseuchē
N-NSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰσάκουσον,     eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toHear,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessmy righteousness!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρόσχες prosches
V-AAM-2S
προσέχωprosechōto watch outTake heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δεήσει deēsei
N-DSF
δέησιςdeēsisprayermy supplication!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώτισαι enōtisai
V-AAR
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen toGive ear
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
προσευχῆς proseuchēs
N-GSF
προσευχήproseuchēprayer[Meshach]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χείλεσιν cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheiloslip[2lips
δολίοις.     doliois
A-DPN
δόλιοςdoliosdeceitful1deceitful]!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –Уста Твои изрекут приговор мне; очи мои да узрят правду! T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты6. 17,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[4from
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface5your presence
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment2my judgment
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξέλθοι,     exelthoi
V-AAO-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go out1May 3come forth];
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye[2my eyes
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἰδέτωσαν idetōsan
V-AAM-3P
ὁράωhoraōto see[vexation]
εὐθύτητας.     euthutētas
N-APF
εὐθύτηςeuthutēsrighteousnessuprightness!
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.Испытал Ты сердце мое, посетил его ночью; испытал меня, и не обрел во мне неправды. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. 17,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐδοκίμασας edokimasas
V-AAI-2S
δοκιμάζωdokimazōto testYou tried
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπεσκέψω epeskepsō
V-AMI-2S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care foryou visited
νυκτός·     nuktos
N-GSF
νύξnuxnightat night;
ἐπύρωσάς epurōsas
V-AAI-2S
πυρόωpuroōto burnyou set me on fire,
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[2was not found
εὑρέθη heurethē
V-API-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meet[2was not found
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ἀδικία.     adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousness1injustice],
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову Твоему следовал я путями трудными. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки. 17,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthat[amulet]
ἂν an
PRT
ἄνanif[Ahithophel]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
λαλήσῃ lalēsē
V-FMI-2S
λαλέωlaleōto speak[to cry]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouth[cucumber field]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordwords
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who[that]
χειλέων cheileōn
N-GPN
χεῖλοςcheiloslipof your lips
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weof your lips
ἐφύλαξα efulaxa
V-AAI-1S
φυλάσσωfulassōto keep/guardguarded
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroad[2ways
σκληράς.     sklēras
A-APF
σκληρόςsklēroshard1hard].
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –Утверди стопы мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы мои. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. 17,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατάρτισαι katartisai
V-AMM-2S
καταρτίζωkatartizōto completeFashion
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
διαβήματά diabēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
τρίβοις tribois
N-DPF
τρίβοςtribospathyour roads!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnot[2should not
σαλευθῶσιν saleuthōsin
V-APS-3P
σαλεύωsaleuōto shake3be shaken
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
διαβήματά diabēmata
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!Я воззвал к Тебе, и Ты услышал меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои! Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ и3 ўслhши глаг0лы мо‰. 17,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐκέκραξα,     ekekraxa
V-AAI-1S
κράζωkrazōto crycried,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐπήκουσάς epēkousas
V-AAI-2S
ἐπακούωepakouōto listen toyou heeded
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod;
κλῖνον klinon
V-AAM-2S
κλίνωklinōto bow/lay downlean
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
οὖς ous
N-ASN
οὖςousearyour ear
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσάκουσον eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tohear
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ῥημάτων rēmatōn
N-GPM
ῥῆμαrēmawordmy words!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!Дивно яви милость Твою, спасая уповающих на Тебя от противников десницы Твоей; Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй: 17,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθαυμάστωσον thaumastōson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐλέη eleē
N-APN
ἔλεοςeleosmercyof your mercies!
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
σῴζων sōzōn
V-PAPRS
σῴζωsōzōto saveone delivering
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἐλπίζοντας elpizontas
V-PAPAP
ἐλπίζωelpizōto hope/expectones hoping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
ἀνθεστηκότων anthestēkotōn
V-RAPGP
ἀνθίστημιanthistēmito opposeopposing
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δεξιᾷ dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightyour right.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydełсохрани меня, Господи, как зеницу ока, под сенью крыл Твоих укрой меня сохрани1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS 17,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφύλαξόν fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardGuard
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κόραν koran
N-ASF
ΚορέkoreKorah[cook]
ὀφθαλμοῦ·     ofthalmou
N-GSM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof eye!
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongUnder
σκέπῃ skepē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
πτερύγων pterugōn
N-GPF
πτέρυξpteruxwingof your wings
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σκεπάσεις skepaseis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили, t лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS: врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша 17,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
ἀσεβῶν asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyof impious
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ταλαιπωρησάντων talaipōrēsantōn
V-AAPGP
ταλαιπωρέωtalaipōreōto grieveones causing misery
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐχθροί echthroi
N-NPM
ἐχθρόςechthrosenemyMy enemies
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoul[2my soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περιέσχον·     perieschon
V-AAI-3P
περιέχωperiechōto contain1compass].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.потучнело, замкнулось сердце их; уста их говорили слова гордыни. тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. 17,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στέαρ stear
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνέκλεισαν,     sunekleisan
V-AAI-3P
συγκλείωsunkleiōto confine1They are enclosed];
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouththeir mouth
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakspeaks
ὑπερηφανίαν.     huperēfanian
N-ASF
ὑπερηφανίαhuperēfaniapridepride.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю. И#згонsщіи мS нн7э њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. 17,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκβάλλοντές ekballontes
V-PAPRP
ἐκβάλλωekballōto expelThey are casting me out
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
νυνὶ nuni
ADV
νυνίnuninow[Cushi]
περιεκύκλωσάν periekuklōsan
V-AAI-3P
περικυκλόωperikukloōto surroundthey surrounded
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὺς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyetheir eyes
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔθεντο ethento
V-AMI-3P
τίθημιtithēmito placeset
ἐκκλῖναι ekklinai
V-AAR
ἐκκλίνωekklinōto turn fromto turn me
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ.     
N-DSF
γῆearthground.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.Подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. 17,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπέλαβόν hupelabon
V-AAI-3P
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/suppose[6they undertook
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/about1As
λέων leōn
N-NSM
λέωνleōnlion2a lion
ἕτοιμος hetoimos
A-NSM
ἕτοιμοςhetoimosready3prepared
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward4for
θήραν thēran
N-ASF
θήραthēratrap5a hunt],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡσεὶ hōsei
ADV
ὡσείhōseilike/as/aboutas
σκύμνος skumnos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
οἰκῶν oikōn
N-GPM
οἰκέωoikeōto dwellliving
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀποκρύφοις.     apokrufois
A-DPN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedconcealment.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.Восстань, Господи, настигни их и низринь! Избави душу мою от нечестивого, порази мечом Твоим врагов десницы Твоей! Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоE 17,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνάστηθι,     anastēthi
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord!
πρόφθασον profthason
V-AAM-2S
προφθάνωprofthanōto come beforeBe there beforehand with
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑποσκέλισον huposkelison
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ῥῦσαι rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescueRescue
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀσεβοῦς,     asebous
A-GSM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiaswordby your broadsword!
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemy[Zaavan]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
χειρός cheiros
N-GSF
χείρcheirhand[Sur]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-Господи, праведников, малых числом на земле, еще при жизни отдели от нечестивых! Сокровища Твои земные поглощают нечестивые; богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. t вр†гъ руки2 твоеS, гDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. 17,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord;
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
ὀλίγων oligōn
A-GPM
ὀλίγοςoligoslittle/fewfew
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth;
διαμέρισον diamerison
V-AAM-2S
διαμερίζωdiamerizōto dividedivide them
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ζωῇ zōē
N-DSF
ζωήzōēlifetheir life.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
κεκρυμμένων kekrummenōn
V-RMPGP
κρύπτωkruptōto hideof your being hidden
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπλήσθη eplēsthē
V-API-3S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fill[2was filled

T-NSF
hothe/this/who 
γαστὴρ gastēr
N-NSF
γαστήρgastērbelly1their belly];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐχορτάσθησαν echortasthēsan
V-API-3P
χορτάζωchortazōto feedthey were filled
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφῆκαν afēkan
V-AAI-3P
ἀφίημιafiēmito release[3they leave
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κατάλοιπα kataloipa
A-APN
κατάλοιποςkataloiposremaining2remnants]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who1the
νηπίοις nēpiois
A-DPM
νήπιοςnēpioschildtheir infants.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.А я в правде моей явлюсь пред лицом Твоим, обогащусь благами Твоими, когда явится мне слава Твоя.Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй.17,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4in
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness5righteousness
ὀφθήσομαι ofthēsomai
V-FPI-1S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
προσώπῳ prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponface2in front
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
χορτασθήσομαι chortasthēsomai
V-FPI-1S
χορτάζωchortazōto feedI shall be filled
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀφθῆναι ofthēnai
V-APR
ὁράωhoraōto see1shall appear
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglory1your glory].
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]

PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,3 straszny, król wielki nad wszystką ziemią!4 Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.5 Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.6 Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.7 Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!8 Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –9 Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.10 Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.PS 47 (48). PAN OBROŃCĄ SWEGO ŚWIĘTEGO GRODU. Bóg jest wielki, a gród jego chwalebny (2-3). On zniszczył wojska nieprzyjacielskie, które miastu zagrażały (4-8), odnawiając cuda ubiegłych wieków (9). Dzięki złożone w świątyni (10-12). Wezwanie do szczegółowego poznania skutków Opatrzności Bożej, by jej pamięć trwała wśród potomnych (13-15).
48 (47)1 Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.2 Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.3 Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.4 Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.5 Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.6 Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,7 wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.8 Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.9 Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –10 Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.11 Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.12 Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,13 Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!14 Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,15 że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.PS 48 (49). ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH. Uroczysta przedmowa do wszystkich narodów i klas ludzi, by słuchały głębokiej nauki (2-5). Nie należy się obawiać prześladowców, dufających w swe bogactwa (6-7), bo nie wykupią się nimi od śmierci (8-10); podobnie mądrość nic nie pomoże (11); grób będzie ich mieszkaniem na wieki i cała ich świetność skończy się ze śmiercią (12-13). Co do ich dusz, tych przeznaczeniem jest podlegać panowaniu śmierci w otchłani (14-15), podczas gdy sprawiedliwy będzie przyjęty przez Boga (16). Nic należy się zatem niepokoić szczęściem bezbożnego, ponieważ nic ze sobą nie weźmie poza grób i niczego dobrego tam się spodziewać nie może (17-21).
49 (48)1 Na koniec. Synów Korego. Psalm.2 Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,3 wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.4 Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.5 Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –6 Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,7 którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –8 Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za siebie,9 ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na wieki,10 i będzie żył dalej do końca.11 Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających: niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.12 A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od pokolenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie swoje!13 A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. –14 Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych będą mieć upodobanie.15 Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i będą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w otchłani po sławie ich. –16 Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię przyjmie. –17 Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sława domu jego.18 Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z nim sława jego.19 Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.20 Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy światłości.21 Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.PS 49 (50). PRAWDZIWA SŁUŻBA BOŻA. Bóg nadciąga w majestacie ze Syjonu, wzywając niebo i ziemię jako świadków na sąd ludu swego (1-6). Całemu ludowi Bóg oświadcza, że go nie zadowalają czysto zewnętrzne ofiary, bo tych mu nie potrzeba (7-13), ale żąda odpowiedniego usposobienia serca (14-15). Grzesznikom w szczególności zarzuca, że prawo Jego mają na ustach (16), ale czynem przestępują zasady moralności (17-21). W zakończeniu ostrzeżenie i obietnica (22-23).
50 (49)1 Psalm Asafowy. Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu;2 z Syjonu blask piękności jego.3 Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.4 Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.5 Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z nim przy ofiarach!6 I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest sędzią. –7 “Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bogiem, Bogiem twoim ja jestem!8 Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed oczyma mymi zawsze.9 Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.10 Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po górach i woły.11 Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.12 Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego.13 Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?14 Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!15 I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię będziesz!” –16 Ale grzesznikowi rzekł Bóg: “Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?17 Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje poza siebie.18 Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami miałeś udział.19 Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.20 Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś przeciw synowi matki twojej.21 To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę tobie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! –22 Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie porwał, a nie będzie, kto by wydarł!23 Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę zbawienie Boże.”PS 50 (51). ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE! Psalmista prosi Boga o zmiłowanie i przebaczenie (3-4), bo uznaje swój wielki grzech, i te cała jego natura jest skażona grzechem. Bóg zaś miłuje szczerość (5-8). Powtórnie prosi, by Bóg oczyścił go z grzechów, by odnowił jego duszę i przywrócił jej radość (9-14). Obiecuje, że w dowód wdzięczności innych grzeszników do Boga przyprowadzi, i ofiarę chwały i skruchy serca składać mu będzie (15-19). Dodatek liturgiczny: prośba o odbudowanie miasta i świątyni, by móc w niej Bogu palić ofiary (20-21).
51 (50)1 Na koniec. Psalm Dawida,2 gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Betsabei.3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!4 Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mię! –5 Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.6 Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię sądzą.7 Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mię matka moja.8 Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. –9 Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony.10 Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżone.11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje!12 Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.13 Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego nie bierz ode mnie.14 Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniejszym utwierdź mię. 15 Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie się nawrócą.16 Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!17 Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoją!18 Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w całopaleniach nie będziesz miał upodobania.19 Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz! –20 Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem.21 Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia, wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.PS 51 (52). PRZECIW WROGOWI POTĘŻNEMU I OSZCZERCY. Podłe postępowanie wroga, charakter fałszywy i niecny jego mów (3-6). Bóg go ukarze (7) ku radości sprawiedliwych (8-9). Bezpieczeństwo psalmisty pod Bożą opieką i obietnica publicznej podzięki (10-11).
52 (51)1 Na koniec; wyrozumienie.2 Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: “Przyszedł Dawid w dom Achimelecha”3 Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?4 Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa ostra czyniłeś zdradę.5 Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej niż sprawiedliwą.6 Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!7 Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!8 Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mówiąc:9 “Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!” –10 A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.11 Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.PS 52 (53). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Zło wśród ludzi panuje powszechnie (2-4). Czyż się nigdy nie opamiętają ci, co prześladują dobrych (5)2 Trwoga niespodziewana ogarnia ich (6). Prośba o powrót Izraela z niewoli (7).
53 (52)1 Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.2 Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze czynił.3 Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy jest znający albo szukający Boga.4 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż do jednego. –5 Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jak strawę chleba?6 Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają, pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci pojmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.PS 53 (54). BOŻE, W IMIĘ TWOJE ZBAW MIĘ! Prośba (3-4), pobudka (5), ufność (6-7), obietnica ofiary i dziękczynienia (8-9).
54 (53)1 Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.2 Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: “Czy się u nas nie ukrył Dawid?”3 Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!4 Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust moich!5 Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali duszy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. –6 Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.7 Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy twojej!8 Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje, albowiem dobre jest.9 Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi.PS 54 (55). OTOCZONY PRZEZ WROGÓW, ZDRADZONY PRZEZ PRZYJACIELA. Oby Bóg przyszedł w pomoc psalmiście, otoczonemu przez wrogów (2-4), przerażonemu (5-6), pragnącemu wyrwać się z miasta (7-9)! Prosi o pomieszanie planów swych wrogów, których bezbożny ucisk panuje w mieście (10-12); najgorsze zaś jest to, że na ich czele stoi dawny jego przyjaciel (13-15). Oby ich Bóg pokarał (16)! Psalmista pokłada nadzieję w Bogu, iż jego wybawi, a przewrotnych jego wrogów poniży (17-22). Należy się zdać zupełnie na Boga (23-24).
55 (54)1 Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!3 Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie!4 Zasmuciłem się w trosce mojej i zatrwożyłem się dla głosu nieprzyjaciela i dla ucisku grzesznika; albowiem zwalili na mnie nieprawości i w gniewie uciskali mię. –5 Serce moje zatrwożyło się we mnie i strach śmiertelny przypadł na mnie.6 Bojaźń i drżenie przyszły na mnie, i okryły mię ciemności.7 I rzekłem: “Kto mi da skrzydła jak gołębicy, a odlecę i odpocznę?”8 Oto oddaliłem się uciekając i mieszkałem na pustyni.9 Czekałem na tego, który mię wybawił od lękliwości ducha i od nawałności. –10 Strąć ich, Panie, rozdziel ich języki, bo widziałem nieprawość i spór w mieście!11 We dnie i w nocy otoczy je po murach jego nieprawość, a obciążenie wpośród niego i niesprawiedliwość.12 I nie ustała na ulicach jego lichwa i zdrada. –13 Bo gdyby mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, byłbym to przeniósł, i gdyby był mówił hardo przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził, może bym się ukrył przed nim.14 Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój,15 który po społu ze mną jadałeś pokarmy, do domu Bożego chodziliśmy w zgodzie.16 Niechaj śmierć przyjdzie na nich i niech żywcem zstąpią do otchłani, bo nikczemności w mieszkaniach ich, w pośrodku nich! –17 Ja zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię.18 Wieczór i rano i w południe będę opowiadał i wysławiał, i wysłucha głos mój.19 Odkupi w pokoju duszę moją od tych, którzy mi się sprzeciwiają, albowiem w wielkiej liczbie byli koło mnie.20 Wysłucha Bóg, i poniży ich, on który jest przed wiekami, bo nie masz u nich odmiany i nie bali się Boga.21 Wyciągnął rękę swoją ku odpłacie.22 Zgwałcili przymierze jego; rozproszeni są od gniewu oblicza jego, i zbliżyło się serce jego. Miększe są od oliwy słowa ich, lecz są one strzałami. –23 Przerzuć na Pana troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu.24 Ale ty, Boże, zawiedziesz ich do dołu zatracenia. Mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich, lecz ja nadzieję będę miał w tobie, Panie!PS 55 (56). W BOGU NADZIEJĘ MAM, NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ. Otoczony przez groźnych nieprzyjaciół (2-3), psalmista zachowuje ufność w Bogu (4-5). Ich niecne knowania zasługują na karę Bożą (6-8); psalmista wie, że Bóg zbiera jego łzy i jest mu przychylny (9-11). Za wyratowanie obiecuje ofiarę dziękczynną (12-13).

56 (55)1 Na koniec, za lud, który jest daleko od świątyni. Dawidowy. Na napis pomnika, kiedy go Filistyni pojmali w Get.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo mię podeptał człowiek, przez cały dzień najeżdżając utrapił mię!3 Deptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień, albowiem wielu jest walczących przeciwko mnie. –4 Wysokości dnia ulęknę się, lecz ja w tobie nadzieję mieć będę.5 W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogu nadzieję miałem, nie będę się bał tego, co może uczynić mi ciało. –6 Cały dzień słowom moim złorzeczyli, przeciwko mnie wszystkie myśli ich ku złemu.7 Osiądą i ukryją się, kroki moje śledzić będą. A że czyhali na duszę moją,8 za nic w świecie nie zbawisz ich, w gniewie narody pokruszysz.9 Boże, żywot mój objawiłem tobie; położyłeś łzy moje przed obliczem twoim,10 jak obiecałeś: wtedy obrócą się w tył nieprzyjaciele moi; w którykolwiek dzień będę cię wzywał, oto poznałem, że Bogiem moim jesteś.11 W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę; miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał tego, co mi może uczynić człowiek. –12 Tobie, Boże, winienem śluby, dziękczynienie, które oddam tobie.13 Albowiem wyrwałeś duszę moją od śmierci, a nogi moje od upadku, abym się podobał przed Bogiem w światłości żyjących.PS 56 (57). W CIENIU SKRZYDEŁ TWOICH NADZIEJĘ MIEĆ BĘDĘ. Prośba o uwolnienie od nieprzyjaciół (2-6). Pewny wysłuchania, śpiewa psalmista hymn dziękczynny (7-12).
57 (56)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną! Albowiem w tobie ufa dusza moja i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będę, aż przeminie nieprawość.3 Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.4 Posłał z nieba i wybawił mię, wydał na pohańbienie tych, co mnie deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją,5 i wyrwał duszę moją spośród szczeniąt lwich; spałem strwożony. Synowie ludzcy, zęby ich -to oręże i strzały, a ich język -miecz ostry.6 Wznieś się nad niebiosa, Boże, i po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja! 7 Zastawili sidła na nogi moje i ugięli duszę moją; wykopali dół przed obliczem moim, i wpadli weń.8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał.9 Powstań, chwało moja, powstań, harfo i cytro, wstanę na świtaniu!10 Będę cię wysławiał między ludem, Panie, i będę ci grał między narodami;11 albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.12 Podnieś się nad niebiosa, Boże, a po wszystkiej ziemi niech brzmi chwała twoja!PS 57 (58). PRZECIW NIESPRAWIEDLIWYM SĘDZIOM. Ich niesprawiedliwość i złość, od których nie podobna ich odciągnąć (2-6). Oby ich Bóg ukarał (7-9)! Sprawiedliwy będzie się weselił, widząc, że Bóg broni prawa (10-12).
58 (57)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis pomnika.2 Jeśli po prawdzie sprawiedliwość głosicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy!3 Albowiem w sercu popełniacie nieprawości, na ziemi ręce wasze układają niesprawiedliwości.4 Odstępcami są grzesznicy od łona, pobłądzili od żywota, mówili kłamstwo.5 Jad mają na podobieństwo węża, jak żmija głucha i stulająca uszy swoje, która nie posłucha głosu zaklinaczów,6 i czarownika zaklinającego mądrze. –7 Bóg pokruszy zęby ich w ustach ich, zęby trzonowe lwów połamie Pan.8 Wniwecz się obrócą, jak woda spływająca; naciągnął łuk swój, póki nie zemdleją.9 Jak wosk który się rozpływa, zniesieni będą; spadł z góry ogień, i nie ujrzeli słońca. –10 Pierwej, niźli ciernie wasze poczuły tarń, jako żywych pochłonie ich w gniewie.11 Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę; ręce swe umyje we krwi grzesznika.12 I rzecze człowiek: “Zaprawdę, jest pożytek dla sprawiedliwego; zaprawdę jest Bóg, który sądzi na ziemi.”PS 58 (59). PRZECIW KRWIOŻERCZYM WROGOM. W niebezpieczeństwie życia ze strony swych krwiożerczych wrogów psalmista szuka ratunku u Boga (2-4); on sam nie dał żadnego powodu do nienawiści (5); niech ich zatem Bóg ukarze (6)! Opisuje ich postępowanie i bezbożne mowy (7-8), i pokłada ufność w Bogu, że ich zamysły zniweczy (9-10). Prosi o wygubienie nieprzyjaciół, powoli jednak, by służyli za dowód sprawiedliwości Bożej (11-14). Powraca do obecnego postępowania wrogów (15-16) a Bogu obiecuje hymn podzięki za wybawienie (17-18).
59 (58)1 Na koniec. “Nie zatracaj.” Dawidowy. Na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabić.2 Wyzwól mię od nieprzyjaciół moich Boże mój, i od powstających przeciwko mnie wybaw mię!3 Wyrwij mię od tych, którzy czynią nieprawość, i od mężów krwawych wybaw mię!4 Bo oto ułowili duszę moją, rzucili się na mnie potężni.5 Ani nieprawości, ani grzechu nie ma przy mnie, Panie; bez nieprawości biegłem i prosto postępowałem.6 Powstań na me spotkanie, i obacz! A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, przyłóż się, by nawiedzić wszystkie narody; nie miej litości nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość! –7 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.8 Oto będą mówić ustami swymi, a miecz w ustach ich:9 “A któż słyszał?” -A ty, Panie, wyśmiejesz ich, wniwecz obrócisz wszystkie narody.10 Moc moją przy tobie zachowam, albowiem, Boże, jesteś obrońcą moim. –11 Bóg mój, miłosierdzie jego uprzedzi mię.12 Bóg da mi spoglądać na nieprzyjaciół moich. Nie zabijaj ich, by snadź nie zapomniał lud mój! rozprosz ich mocą twoją i strać ich,13 obrońco mój, Panie, dla grzechu ust ich, dla mowy warg ich i niech będą pojmani w hardości swojej! A dla złorzeczenia i kłamstwa będzie o nich ogłoszone na zatracenie,14 w gniewie zatracenia, i nie będzie ich! I poznają, iż Bóg będzie panował nad Jakubem i aż do krańców ziemi. –15 Wrócą się wieczorem i głodem będą przymierać jak psy, i będą krążyć dokoła miasta.16 Rozbiegną się za jedzeniem, a jeśli się nie najedzą, będą mruczeć. –17 Ale ja będę opiewał moc twoją i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim i ucieczką moją w dzień utrapienia mego.18 Pomocniku mój, tobie będę śpiewał ponieważ ty, Boże, jesteś obrońcą moim, Bogiem moim, miłosierdziem moim!PS 59 (60). PO PORAŻCE WOJENNEJ. Niech Bóg, który klęskę na naród dopuścił, wybawi nas (3-7), On, który mi obiecał, że posiądę całą Ziemię Obiecaną i zapanuję nad sąsiadami (8-10). Choć na chwilę Bóg nas opuścił, niech zechce przyjść nam z pomocą (11-14)!
60 (59)1 Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, na napis pomnika.2 Dawidowy, ku nauce, kiedy spalił Mezopotamię syryjską i Sobal; i wrócił się Joab, i poraził Idumeę w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy.3 Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś nas; rogniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami!4 Wzruszyłeś ziemię i wstrząsnąłeś nią; ulecz szczerby jej, bo się zachwiała!5 Dałeś doświadczyć ludowi twemu ciężkich rzeczy, napoiłeś nas winem żałości.6 Dałeś znak bojącym się ciebie, aby uciekli od oblicza łuku, aby byli wybawieni umiłowani twoi.7 Wybaw prawicą twoją i wysłuchaj mnie!8 -Bóg mówił w świątyni swojej: Rozweselę się i podzielę Sychem, i dolinę namiotów rozmierzę.9 Mój jest Galaad i mój Manasses, a Efraim mocą głowy mojej.10 Juda królem moim, Moab garncem nadziei mojej. Na Idumeę wyciągnę but mój, mnie cudzoziemcy są poddani. –11 Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? Kto mię doprowadzi aż do Idumei?12 Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wynijdziesz, Boże, z wojskami naszymi?13 Daj nam ratunek w utrapieniu, bo omylny ratunek człowieczy!14 Z Bogiem pokażemy siłę, i on wniwecz obróci trapiących nas.PS 60 (61). MODLITWA KRÓLA NA WYGNANIU. Król wygnany, w Bogu nadzieję pokładając (2-4), prosi, by mógł powrócić do przybytku świętego (5); powołuje się na dawniejsze wysłuchanie jego modłów (6). Prosi o długie życie (7-8), obiecuje wieczne dziękczynienie Bogu (9).
61 (60)1 Na koniec, w pieśniach. Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, wejrzyj na modlitwę moją!3 Od krańców ziemi wołałem do ciebie; gdy było zatrwożone serce moje, na skałę podniosłeś mię.4 Prowadziłeś mię, boś się stał nadzieją moją, wieżą mocną przeciw nieprzyjacielowi. –5 Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, ochroniony będę pod zasłoną skrzydeł twoich.6 Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś bojącym się imienia twego. –7 Dni do dni królewskich przyczynisz, lata jego od pokolenia do pokolenia.8 Mieszka na wieki przed obliczem Bożym, miłosierdzie i prawdę jego kto wybada?9 Tak będę psalm śpiewał imieniu twemu na wieki wieków, abym oddawał śluby moje od dnia do dnia.PS 61 (62). LUDZIE ZAWODZĄ, BÓG SAM POMAGA. Bóg jedynym obrońcą psalmisty (2-3); dlaczegoż wrogowie tak zawzięcie i obłudnie nastają na jego zgubę (4-5)? Ufność, którą w Bogu pokłada (6-8), stara się wlać w serca swoich stronników (9). Nie na marnych ludziach ani na środkach ziemskich należy polegać (10-11), lecz na Bogu, który może i chce oddać każdemu według jego zasług (12-13).
62 (61)1 Na koniec, dla Idituna. Psalm Dawidowy.2 Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.3 Bo on sam Bóg mój i zbawiciel mój, on obrońca mój, nie zachwieję się więcej!4 Dokądże będziecie nacierać na człowieka -chcecie zabić wy wszyscy -jakby na ścianę pochyloną i płot wywrócony?5 Zaprawdę godności mojej zamyślali mnie pozbawić; biegałem z pragnieniem; usty swymi błogosławili, a sercem swym złorzeczyli. –6 Wszakże, duszo moja, bądź poddana Bogu, bo od niego cierpliwość moja!7 Bo on Bóg mój i zbawiciel mój; on pomocnik mój, nie będę uciekał!8 W Bogu zbawienie moje i chwała moja; on Bogiem jest w Bogu!9 Miejcie nadzieję w nim, całe zgromadzenie ludu, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnikiem naszym na wieki! –10 Zaprawdę marni są synowie człowieczy, zwodniczy synowie ludzcy na wadze, tak iż oszukują, są z marności razem.11 Nie miejcie nadziei w nieprawości i drapiestwa nie pożądajcie; jeśli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca!12 Raz rzekł Bóg, te dwie rzeczy słyszałem:13 iż moc jest u Boga, i u ciebie miłosierdzie, Panie, bo ty oddasz każdemu według uczynków jego.PS 62 (63). TĘSKNOTA ZA BOGIEM. Psalmista, oddalony od świętego przybytku, tęskni za bliskością Boga, jak wówczas, gdy go mógł odwiedzać (2-3). Przez całe życie chce się napawać radością z chwalenia Boga za jego dobroć (4-6); dzień i noc chce myśleć o nim i stać przy nim, a On go obroni (7-9), tak iż wrogowie jego marnie zginą, a król i dobrzy będą się weselić w Panu (10-12).
63 (62)1 Psalm Dawida, gdy był na puszczy Idumejskiej.2 Boże, Boże mój, do ciebie się zrywam na świtaniu. Pragnęła ciebie dusza moja, jak bardzo tęskniło za tobą ciało moje!3 W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej, tak w świątyni stawiłem się przed tobą, aby widzieć moc twoją i chwałę twoją. –4 Bo lepsze jest miłosierdzie twoje niźli życie, wargi moje będą cię chwalić.5 Tak cię błogosławić będę za życia mego i w imię twoje będę podnosił ręce moje.6 Jakby sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja, a wargami wesołość będą wychwalać usta moje.7 Jeśli cię wspominałem na łożu moim, rano będę rozmyślał o tobie,8 bo byłeś pomocnikiem moim, i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.9 Przylgnęła dusza moja do ciebie, broniła mię prawica twoja. –10 A oni na próżno szukali duszy mojej, zstąpią w głębokości ziemi.11 Będą oddani w moc miecza, staną się działem lisów.12 Ale król będzie się weselił w Bogu; chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają, bo zatkane są usta mówiących nieprawości.PS 63 (64). SĄD BOŻY NAD PODSTĘPNYMI OSZCZERCAMI. Psalmista prosi Boga o obronę przed prześladowcami (2-3), którzy za pomocą oszczerstwa chcą zgubić człowieka niewinnego (4-5), a w przekonaniu, że nie mają się czego obawiać, wszelkimi siłami starają się plan swój przeprowadzić (6-7). Bóg jednak niespodzianie ich obala, a ich własne oszczerstwa przeciw nim się obracają (8-9a).Widoczny sąd Boży trwogą przejmuje wszystkich ludzi, a sprawiedliwych radością (9b-11).
64 (63)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę, od strachu przed nieprzyjacielem wybaw duszę moją!3 Obroniłeś mię od zgrai przewrotnych, od mnóstwa czyniących nieprawość. –4 Bo zaostrzyli jak miecz języki swoje, naciągnęli łuk,5 rzecz gorzką, aby w skrytości strzelać na niewinnego.6 Znienacka nań strzelać będą, a nie będą się bać; utwierdzili się w zamiarze złym. Namawiali się, żeby ukryć sidła, mówili: “Któż je obaczy?”7 Wymyślili nieprawość, umęczyli się głębokim szukaniem. Przystąpi człowiek do serca głębokiego,8 a Bóg wywyższony będzie. –9 Strzałami maluczkich stały się ich razy i osłabły przeciwko nim ich języki. Strwożyli się wszyscy,10 którzy ich widzieli, i uląkł się wszelki człowiek. I opowiadali sprawy Boże, i uczynki Jego zrozumieli.11 Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu i będzie w nim nadzieję miał, i będą chwaleni wszyscy prawego serca