List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Kaningos 32 (3 piętro)

106 82 Ateny

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Prot. № 2665

 

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017

„Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” 

Umiłowani Ojcowie i Bracia, umiłowane w Chrystusie dzieci,

Gdy „pełnia czasu” (Gal 4,4), stosowny czas nadszedł, Jednorodzony Syn Boży i Słowo Boga Ojca wcielił się i przyszedł na nasz świat; ze względu na nas stał się człowiekiem, aby wybawić nas od wiecznego zatracenia i ofiarować nam zbawienie, boską chwałę i usynowienie oraz Królestwo Niebieskie. Wobec duchowo i cieleśnie choremu rodzajowi ludzkiemu okazał On bezgraniczną łaskawość. Tak jak to przepowiedział prorok Izajasz stał się On człowiekiem z kobiety, z Przenajświętszej Dziewicy Marii, zawsze Dziewicy Bogurodzicy.
Jego wcielenie, które wniosło radość i zbawienie dla świata oraz podzieliło historię na dwie ery – przed i po Chrystusie, jest Tajemnicą nad Tajemnicami, zupełnie niepojętą nie tylko dla człowieka, ale nawet dla świętych Aniołów.

Nieskończony Bóg przyjął granice; „Nieogarniony i będący wszędzie”, mieści się w Dziewiczej Wnętrzności; Ten który nie może być niczym ograniczony, przyjął granice dziewiczego łona. Ten Którego nie mieszczą Niebiosa, zmieściło kobiece łono, Odwieczny przyjął początek, Ponadczasowy i wieczny wszedł w względność czasu; Wszechmogący stał się słabym, zdolnym do płaczu Dziecięciem; On, który niczego nie potrzebuje, wkroczył w stan niedostatku i przyoblekł swoje Boskie Oblicze w ludzką naturę wraz ze wszystkimi jej potrzebami, nawet tymi najbardziej pokornymi/skromnymi, oprócz grzechu. On, który jest majętny – stał się ubogim i narodził się w grocie, w Betlejem judejskim. Został owinięty w pieluszki i położony w żłobie nierozumnych/niemych zwierząt. Ten, który jest przepełniony chwałą, upokorzył się, umniejszył i uniżył Siebie, przyjmując wizerunek niewolnika/sługi, jednocześnie nie przestawając ani na chwilę być Bogiem wszystkich, intronizowanym razem z Ojcem i Duchem Świętym.

* * *

Skąd taka pokora? „Przez Swą wielką miłość, jaką nas umiłował” (Ef 2,4) jak poucza Apostoł Paweł. On tak bardzo się upokorzył, przez wzgląd na nieskończoną i bezwarunkową miłość do nas, która pragnęła naszego zbawienia. Pokora to miłość wprowadzona w czyn. I rzeczywiście, On kochał nas, gdy byliśmy Jego wrogami, a nie przyjaciółmi. To dlatego, że Bóg jest miłością (1J 4,8).Nie mógł znieść widoku upadku swojego stworzenia, tyranizowanego i dręczonego przez wieki wieków. To jest powód, dla którego upokorzył siebie tak bardzo; przez który mógł cierpieć za nas i ocalić od grzechu, śmierci, Szatana; w celu ukazania „dobrej woli” Boga, Jego Pierwotnego Zamiaru, Jego dobroci i łaskawości ku nam. Dlatego niebiańskie wojsko świętych Aniołów triumfalnie i radośnie śpiewało w noc Narodzenia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa w Betlejemskiej Grocie: „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2,14).

* * *

Wyrozumiałość naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, która oświeciła ciemność, ogrzała mróz, przynosząc pokój i pojednanie w czasie zamętu, zachęca nas do bogobojnego wnikania w Jego Boską Tajemnicę ; Ona usilnie przyzywa nas do wzniesienia się na spotkanie z Tym, który zstąpił do nas i który przychodzi w każdej Boskiej Liturgii poprzez Swe czcigodne Dary; nalegając przyzywa nas do naśladowania i upodabniania się w Jego chwalebnym majestacie pokory i miłości, aby służyć naszym bliźnim, gdzie by nas nie postawiła Jego Opatrzność.
On pozostawił i darował na Swój Pokój ; On – naszym Pokojem i Pojednawcą przynoszącym ład dającym zgodę. On pojednał nas z Bogiem i Aniołami, z ludzkością i z samym sobą, w świetle poznania Boga i autentycznej pobożności. I On pragnie i oczekuje od nad wszystkich, Jego wiernych dzieci, – od wszystkich Chrześcijan Prawosławnych – nie powinniśmy spocząć na zadowoleniu wyłącznie z naszego wysokiego, honorowego imiena i tożsamości, ale powinniśmy wykazać w praktyce, że trwamy w błogosławionym stanie pokoju i pojednania z Nim, jak również ze wszystkimi innymi ludźmi i naszym wewnętrznym ja.

Takie przykazania wymagają ciągłej uwagi i czujności, ponieważ zawsze czai się niebezpieczeństwo, że albo popełnimy błąd w odniesieniu do pobożnego nastawienia kierującego ku Prawdzie Wiary, albo odstąpimy od błogosławionego stanu pojednania i pokoju, podporządkowując się namiętnościom, które toczą wojnę przeciwko nam, tym samym poddać się wpływom Złego, stając się ponownie wrogimi Boga i bliźniego.

* * *

Umiłowani w Chrystusie Ojcowie i Bracia,

Daj Boże, abyśmy nie trwonili bogactwa bożych darów, aby nie odpaść od Bożej miłości i od Jego pokoju, abyśmy nie zamienili łask niebańskich na ziemskie, niezniszczalne na zniszczalne, prawdziwego i trwałego na fałszywe i przelotne! Lecz z prawdziwym pokajaniem, z Wiarą Prawosławną i czystym sumieniem, będziemy rozkoszować się tymi łaskami, które Bóg przygotował miłującym Jego! Amen!

Boże Narodzenie 2017 roku

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup
† Ateński KALLINIK

Członkowie
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Ameryki DYMITR
† Filippijski AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu THEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL


Nicefor.Info


List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017 (pl.)
Посланiе на Рождество Христово 2017. (ru.)
Nativity Message for 2017. (en.)
Μήνυμα Χριστουγέννων 2017. (gr.)
Synodní encyklika ke svátku Narození Krista 2017. (cz.)
Message pour la nativité du Christ 2017. (fr.)
ათენელი მთავარეპიკოპოსის კალინიკეს 2017 (geo.)
Messaggio Sinodale per la Nativita 2017. (it.)