Okólnik o wybraniu bpa Klemensa locum tenens Morawskiej Episkopii. (2014)

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Kaningos 32 (3 piętro)

106 82 Ateny

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

 

Protokół № III – 1940

 

OKÓLNIK

Do wszystkich duchownych i wiernych Morawskiej Episkopii.

Czcigodni duchowni i drodzy wierni morawskiej episkopii wiernie trzymający się Tradycji, niech na was zawsze spoczywa miłosierdzie i pokój Boży oraz nasze błogosławieństwo.

Świątobliwy Synod Greckiej Prawdziwej Cerkwi Prawosławnej wraz z arcybiskupem ateńskim Kallinikiem, z pomocą Bożą przystąpił do powołania morawskiego biskupstwa.

Zostało tak postanowione przede wszystkim ze względu na pasterską opiekę nad naszymi wiernymi. Ponadto świątobliwy Synod, na podstawie dogłębnej analizy, wybrał odpowiedniego i godnego kandydata na stanowisko nowo powołanej episkopii, której granice rozpościerają się nad Czechami, Słowacją i Polską.

Podczas obrad świątobliwego Synodu w dniu 15/28 kwietnia 2014 roku, nasz drogi brat w Chrystusie, biskup Klemens Gardykijski został wybrany locum tenens Morawskiej Episkopii Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady. Jest on człowiekiem solidnym duchowo oraz teologicznie wykształconym. Jego mądrość, duchowy zapał i nabyte przez lata duszpasterskie doświadczenie są pewnym gwarantem, że będzie on wstanie skutecznie prowadzić, oraz umacniać morawską episkopię.

Zatem, wszyscy wierni diecezji morawskiej zwracamy się do was, w tym synodalnym liście, aby uczynić wam tę radosną nowinę i po ojcowsku prosić was, abyście naszego umiłowanego brata i współarcypasterza Klemensa Gardikijskiego przyjęli tak, jak należy się jego arcykapłańskiej i pasterskiej godności, jako waszego kanonicznego biskupa, duchowego ojca i pasterza, oraz abyście wspominali jego imię, wraz z imieniem arcybiskupa Aten Kallinika, podczas wszystkich cerkiewnych nabożeństw.

Wspominanie podczas każdych nabożeństw w  morawskiej episkopii niech będzie dwojakie. Na Wielkiej oraz Usilnej Ektenii niech będą przywoływane dwa imiona: „Za arcybiskupa naszego Kallinika, oraz biskupa naszego Klemensa…”[i]. Na „Pierwej wspomnij…„, w użyciu niech będzie imię zarządzającego episkopii: „Pierwej wspomnij Boże, biskupa naszego Klemensa, jego darując Twym Świętym Cerkwiom, w pokoju, całości, godnie, w zdrowiu, wieloletnie, prawo prawiąc słowo Twojej prawdy[ii].

Upraszamy, abyście z każdym powstałym pytaniem lub sprawą, dotyczącą morawskiej episkopii, zwracali się do biskupa Klemensa, słuchając jego rad i wskazówek, gdyż one odnoszą się do waszej duchowej korzyści, zbawienia i niezmiennego zachowania drogi św. Ojców i Tradycji. Współpracujcie z nim we wszystkim w miłości i jedności, przyczyniając się do dobrego rozwoju i wzrostu episkopii morawskiej. Gdyż jest napisane: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi Tym, który Mię posłał” (Łk 10,16). A w innym miejscu: „Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im posłuszni; albowiem oni czuwają, nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby dla was korzystne” (Żyd 13,17).

Ku temu, dajemy Wam wszystkim błogosławieństwo naszego synodu i modlimy się, aby Dawca wszelkiego dobra, dał wam bogactwa Swych łask i darów. Łaska Boża i Jego niekończące się miłosierdzie, niech przebywają z wami wszystkimi.

 

17/30.05.2014

 

Arcybiskup ateński

Kallinik

wraz z członkami Świątobliwego Synodu

 

Arcysekretarz synodu

Biskupmaratoński

Focjusz

 

 

[i]«О Господинѣ и отцѣ нашемъ, Блаженнѣйшемъ Архiепископѣ Каллиникѣ, и о господинѣ нашемъ Преосвященнѣйшемъ Климентѣ…»

[ii]«Въ первыхъ помяни, Господи, господина и отца нашего Преосвященнѣйшего  Климента Епископа Гардикiйскаго, его же даруй Святымъ Твоимъ церквамъ въ мирѣ, целыхъ, честныхъ, здравыхъ, долгоденствующихъ, право правящихъ слово Твоея истины!»

ПОСЛАНIЕ по поводу избранiя еп. Климента временноуправляющимъ Моравскимъ Епископствомъ.
Encyklika: Ustanovení biskupa Klimenta gardikijského správcem moravské eparchie. (2014)