Слово на св. Кирилъ и Методия – Григоръ Пърличевъ (1885)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Слово на Григор Пърличев дръжано по времето, когато е бил учител в Солунската българска мъжка гимназия в Солун. Обнародвано от Кирил Пърличев (революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев) в „Македонски прегледъ“, година IV, кн. 2, с. 116 (1928, София)


 

In nova lingua gloriatur nomen domini nostril, т. е. нека се славит името божие на нов език. Досега божието име се славеше само в гръцки и латински, а сега се славит в трети език – славянския език, език, звучен, богат и свещен.

И така Папа Адриян ІІ, по промислу божию, освети славянския превод и славянския език.

Да свием, да свием втори венец на кротостта им: Св. Св. Кирил и Методий сами не грешеха, а на грешните опрощаваха: според примера на Исуса Христа, който каза: „Не дойдох да поканя праведниците, но грешниците на покаяние. Нямат нужда от лекар здравите, но болните. Елате, елате при мене, да видите колко съм кротък и смирен. Елате да видите колко благ е яремът мой и колко лесен товарът мой.”

Со такава кротост тие извършиха великото дело: покръстиха милиони души.

Девойките да свият още един венец, трети венец, – на трудолюбието им. Св. Св. Кирил и Методий вчас като отслужеха Св. Литургия, вчас тръгваха на училище да учат дечинята. От великите им трудове иихниот сън беше малък и кратък. Тие още от полунощ се разбуждаха, за да превождат Св. Писание. От великите им трудове тие изгубиха здравето си. Но ако и да бяха болни, все и така тие пак се трудеха, докле извършиха великото дело, което не би могло да извършат ни царе, ни императори, ни самите може би Христови апостоли; ни един от апостолите не покръстил толко много души, колкото Св. Св. Кирил и Методий.

Но, ке ми каже някой, оти от това велико дело им помогнаха чудесата, что правеха. Не! тако ми Св. Кирила и Методия, тако ми име Божие, не им помогнаха толко чудесата, колкото им помогна поведнието. Чудеса може да направи и дяволът. Но Св. Св. Кирил и Методий се прославиха заради кротост, заради смирение, заради трудолюбие, заради любов, която е майка на всичките добродетели.

Но кой оратор, какъв панегирик може да достойно и прилично да похвали Св. Св. Кирил и Методия? Най-голяма похвала е, оти Папа, днешниот Папа Римский, като оцени мъките и трудовете им, като оцени величината на делата им, ги нарече развноапостоли и издаде заповед, писменна заповед, строго повеление по всичкото си паство да празднуват всички деня на Св. Св. Кирил и Методия.

И така, днеска целият Славянски род празнуват великиот празник; и го празнуват много по-тържествено от нас; го празнуват по храмове много по-великолепни от нашиот; в храмове преизполнени с народ, много по-многочислен от нашиот. Нашиот празник е скромен, смирен, незвучен, скутан.

Благодарение Вам, мили мои колеги, что оставихте татковината си и дойдохте да послужите на нашата татковина или, по-добре да кажа, на татковината на Св. Св. Кирил и Методия и да празнувате в самия Солун празникот на Солунските светии. Колкото и да е скромен праздникот наш, става по-весело со Вас и чрез Вас. Вие, украшение празника, доставихте нам райско благолепие – и в училищата, и во църквата на Св. Св. Кирила и Методия. Оскудяло нам мудрих мужей число. Майка Македония много е ослабнала. Откако породи великаго Александра, откако породи Св. Св. Кирила и Методия, оттога майка Македония лежи на леглото си ужасно изнеможена, совершено примряла. Майка, что родила великаго сина, надали ке може да роди и другего. Затова толко редки са на светот великите мъже. Цели просветени държави, во течение на 50 годин, едва могат да произведат един велик мъж.

Сърдечно благодарение Вам, мили мои сотрудници, что дойдохте да целувате светата земя, дето стъпали нозете на Св. Св. Кирила и Методия. Нито нужда имаше от нашето благодарение. Доволно сте наградени от самата си съвест. Даже и блаженство е вселено во сърцата Ваши, дето служите на Кириловото отечество. Идението Ваше во Солун надали е по-долно от поклонение на Божия гроб…
Но какво казах аз? Греших! Простете ме. Хула е да каже човек, оти Македония е плодородна и неизчерпаемо благочадна. Колко са хубави цветята нейзини, колко са хубави дърветата нейзини, толко са хубави и чадата нейзини; и хубви, и пъргави, и остроумни. Каква е силата на растителността, таква е силата и на жителите. Благодарение Вам, колеги, Македония има да произведе звездоподобни младенци. Пак благодарение Вам, Вие ке бъдете повиватели на младенците на Македония; повиватели благодушни, благооки, симпатически, благомислещи. За новородените младенци на Македония Вашата радост ке бъде равна на радостта на майката, что ги родила; зачтото повивате, о, Вие, уважаеми и свети земледелци, на плодовитата Македонска земя. От Вас се очакват много плодове, пленително цветни, великолепно блистателни плодове. От височината на небесата со благостно око на Вас гледат Св. Св. Кирил и Методий; Ви гледат и Ви благославят. Особено благодарение на Правителственото покровителство, Солунската българска гимназия има да произведе още много Кириловци и Методиевци, които ке бъдат светила на училищата ни, ке бъдат благолепие на църквите ни, ке бъдат стълпци на вярата, и ке прославят Македонското име. Амин!


 

In nova lingua gloriatur nomen domini nostri. т. е. нека се славитъ името божіе на новъ езикъ. Досега божіето име се славеше само въ Гърцкый и Латинскыій, а сега се славитъ въ третій языкъ — Славянскый языкъ, языкъ звученъ, богатъ и священъ.

И така Папа Адриянъ II, по промыслу божію, (п)освяти Славянскый прѣводъ и Славянскый языкъ.

Да свыемъ, да свыемъ вторый вѣнецъ на кротостьта имъ: Св. св. Кирилъ и Методій сами не грѣшехѫ, а на грѣшнытѣ опрощавахѫ; спорѣдъ примѣрътъ на Ісуса Хріста, който каза „не дойдохъ да поканѫ праведницытѣ, но грешницытѣ на покаяніе. Нѣматъ нужда отъ лѣкарь здравитѣ, но болнитѣ. Елате, елате при мене, да видите колко сьмь кротъкъ и смиренъ. Елате да видите колко благъ е яремътъ мой и колко лесенъ товарътъ мой“.

Со таквѫ кротость тіе извършиха великото дѣло: покръстиха миліоні души.

Дѣвойкытѣ да свыятъ още единъ вѣнецъ, третій вѣнецъ, — на трудолюбіето имъ. Св. св. Кирилъ и Методій вчасъ като отслужеха св. Литургиѫ, вчасъ тръгвахѫ на училище да учатъ дѣчинята. Отъ великытѣ имъ трудовы нихніотъ сънь бѣше малъкъ и кратъкъ. Тіе още отъ полнощь се разбуждахѫ да прѣвождатъ Св. Писаніе. Отъ великытѣ имъ трудовы тіе изгубиха здравіето си. Но ако и да бѣхѫ болни, все и така тые пакъ се трудехѫ, неуморно се трудеха, доклѣ извьршихѫ великото дѣло, което не бы могли да извьршатъ ни царіе, ни императори, ни самитѣ може би Хрыстови Апостоли: ни единъ отъ Апостолитѣ не покръстилъ толко много души колкото св. св. Кирилъ и Методій.

Но, ке ми каже нѣкой, оти въ това велико дѣло имъ помогнѫхѫ чудесата что правехѫ. Не! тако ми Св. св. Кирила и Методія, тако ми име Божіе, не имъ помогнѫхѫ толко чудесата, колкото икъ помогнѫ поведеніето. Чудеса може да направи и дяволътъ. Но св. св. Кирилъ и Методій се прославиха заради кротость, заради смиреніе, заради трудолюбіе, заради любовь, която е майка на всичкытѣ добродѣтели.

Но кой ораторъ? какъвъ панегирикъ може достойно и прилично да похвали Св. св. Кирилъ и Методія? Най-голѣма за нихъ похвала е, оти Папа, денешніотъ Папа Римскый, като оцѣни мѫкытѣ и трудовытѣ имъ, като оцѣни величинѫтѫ на дѣлата имъ, гы нарѣче равноапостолы, и издаде заповѣдь, писменнѫ заповѣдь, строго повелѣніе по всичкото си паство да празднуватъ всичкы деньтъ на св. св. Кирилъ и Методія.

И така днеска цѣлый Славянскій родъ празднуватъ великіотъ празникъ; и го празднуватъ много по тържествено отъ насъ; го празднуватъ во храмове много по великолѣпны отъ нашіоть; въ храмове прѣисполнены со народъ много по многочисленъ отъ нашіотъ. Нашіотъ праздникъ е скроменъ, смиренъ, незвученъ, скутанъ.

Благодареніе Вамъ, мили мои колеги, что оставихте татковинѫтѫ си, и дойдохте да послужите на нашѫтѫ татковинѫ, или по-добрѣ да кажѫ, на татковинѫ-тѫ на св. св. Кирилъ и Методія и да празднувате въ самый Солунъ праздникотъ на Солунскытѣ святіи. Колкото и да е скроменъ празникотъ нашь, става по веселъ со Васъ и чрѣзъ Васъ. Вы, украшеніе празника, доставихте намъ райско благолѣпіе — и въ училищата, и во цьрквѫтѫ на Св. св. Кирила и Методія. Оскудѣло намъ мудрыхъ мужей число. Майка Македонія много е ослабнѫла. Откако породи великаго Александра, откако породи св. св. Кирила и Методія, оттога майка Македонія лежи на леглото си ужасно изнеможена, совьршенно примрѣла. Майка что родила великаго сына, надали ке може да роди и другего. За това толко рѣдки сѫ на свѣтотъ великитѣ мѫжи.

Цѣлы просвѣтены дьржавы, во теченіе на 50 годинъ, едва могѫтъ да произведѫтъ единъ великъ мѫжъ. Сьрдечно благодарение Вамъ, мили мои сотрудници, что дойдохте да цѣлувате святѫтѫ земя, дѣто степнели нозѣтѣ на св. св. Кирила и Методія. Нито нужде имаше отъ нашето благодареніе. Доволно сте наградени отъ самата си съвѣсть. Даже и блаженство е вселено во сьрдцата Ваши, дѣто служите на Кириловото отечество. Иденьето Ваше во Солунъ, надали е по-долно отъ поклоненіе на Божій гробъ. . .

Но какво казахъ азъ? Грѣшихъ! Простѣте ме. Хула е да каже човѣкъ оти Македония не може да ражда великы мѫжи. Напротивъ, Македония е плодородна и неисчьрпаемо благочадна. Колко се хубави цвѣтята нейзини, колко се хубави дьрветата нейзини, толко се хубави и чедата нейзини; и хубави, и пъргави, и остроумни. Каква е силата на растителностьта, таква е силата и на жителитѣ. Благодареніе Вамъ, колегы, Македонія има да произведе звѣздоподобны младенцы. Пакъ благодареніе Вамъ, Вые ке бедете повиватели на младенцытѣ на Македонія; повивателы благодушны, благоокы, симпатическы, благомыслящи. За новороденытѣ младенцы на Македонія Вашата радость ке бѫде равна на радостьтѫ на майкѫтѫ что гы родила; зачтото повивате о Вые! уважаеми и святи земледѣлци на плодовитѫтѫ Македонскѫ земіѫ. Отъ Васъ се очакватъ много плодове, плѣнително-цвѣтни, великолѣпно-блистателни плодове. Отъ височинѫтѫ на небесата со благостно око на Васъ гледатъ св. св. Кирилъ и Методій; Вы гледатъ и Вы благославятъ. Особено благодареніе на Правителственото покровителство, Солунската Българска Гимназія има да произведе още много Кириловцы и Методіевцы, които ке бедѫтъ свѣтила на училищата ни; ке бѫдатъ благолѣпіе на цьрквитѣ ни; ке бѫдѫтъ стьлпци на Вѣрѫтѫ, и ке прославятъ Македонското име. Аминъ.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info