Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος (Πατρίου Ἡμερολογίου), ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει σημαντικὸ τμῆμα σοβαρῶν καὶ πιστῶν συμπολιτῶν μας, μὲ πραγματικὴ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Πατρίδα μας, προβαίνει στὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση:

Κατανοοῦμε πλήρως τὴν κρίσιμη κατάσταση ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὶς ἀπειλητικὲς ἐπιπτώσεις του στὴν ζωὴ ἀναριθμήτων ἀνθρώπων στὴν Ἑλλάδα καὶ εὐρύτερα. Συμπάσχουμε μὲ τοὺς πάσχοντες, μὲ τοὺς ἀσθενεῖς, μὲ τοὺς κινδυνεύοντες, μὲ ὅσους πλήττονται οἰκονομικά, ἐργασιακά, κοινωνικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ κυρίως πνευματικά. Εὐχόμαστε ἐγκάρδια γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν νοσοκομείων καὶ θεραπευτηρίων, αὐτῶν ποὺ ἀγωνίζονται στὴν πρώτη γραμμὴ στὴν μάχη κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ ποὺ ἀπειλεῖ ἄμεσα τὶς ζωὲς τῶν συνανθρώπων μας.

Δὲν ἀγνοοῦμε τὴν εὐθύνη καὶ τὰ πορίσματα τῶν εἰδικῶν θεραπόντων τῆς ὑγείας, οὔτε καὶ τὸ πολὺ μεγάλο βάρος τῶν κυβερνώντων, προκειμένου νὰ λάβουν ἀποφασιστικὰ μέτρα γιὰ τὴν διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν τῆς Πατρίδος μας.

μως, παρατηροῦμε μὲ λύπη ὅτι ἐνῶ τὰ μέτρα γενικοῦ ἀποκλεισμοῦ προβλέπουν τελικὰ κάποιες ἀναγκαῖες καὶ ἐπιθυμητὲς ἐξαιρέσεις ὡς πρὸς τὴν λειτουργία καταστημάτων καὶ κλάδων, ποὺ θεωροῦνται προφανῶς πρώτιστης ἀνάγκης, ἡ πρόβλεψη γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἀπογοητευτική, χωρὶς δυνατότητα οὔτε καὶ ἁπλῆς προσκυνήσεως γιὰ ὅσους πολῖτες ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν τὴν μεγάλη ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ τὸ ἐπιτελέσουν αὐτὸ στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναό. Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν πνευματική μας μήτρα, τὸ στήριγμα καὶ ἀποκούμπι σὲ κάθε δυσκολία τοῦ πονεμένου λαοῦ μας, τὸ λιμάνι καὶ τὴν ἔσχατη ἐλπίδα μας. Γι’ αὐτὸ εἶναι ὑπερβολικὸ ἕως καὶ ἄδικο νὰ ἐπιτρέπεται μὲν ἡ Θεία Λατρεία καὶ ἡ Θ. Λειτουργία, ὅμως κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, χωρὶς δυνατότητα συμμετοχῆς ἔστω καὶ ἐναλλασομένων τῶν πιστῶν ἀνὰ ὀλιγάριθμες ὁμάδες, μὲ αὐστηρὴ τήρηση τῶν μέτρων ἀσφαλείας γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ.

Τονίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς ζωντανὸ Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐαγγελίζεται πρώτιστα τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση καὶ δὲν ὑπάρχει μόνον γιὰ νὰ τελεῖ σὲ περίοδο ἀνάγκης Ἐξόδιες Ἀκολουθίες καὶ Κηδεῖες τῶν ἀπερχομένων ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτή. Ἡ Ἐκκλησία καλλιεργεῖ τὴν θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀθανασία του, προετοιμάζοντάς τον βέβαια γιὰ τὴν αἰωνιότητα, ἀλλὰ καὶ θωρακίζοντάς τον γιὰ τὴν παροῦσα ζωή. Τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα ἀνθρωπισμοῦ, ἡρωϊσμοῦ καὶ πολιτισμοῦ, χρειάζονται πνευματικὴ ἔμπνευση καὶ ὤθηση. Ἡ θυσία γιὰ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ καὶ ἡ ἐπαινετὴ φιλοπατρία ὤφειλαν ἀνέκαθεν τὴν καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξή τους σὲ θαυμαστὸ βαθμὸ στὴν Μητέρα Ἐκκλησία.

κφράζουμε λοιπὸν τὴν θλίψη μας, διότι αἰσθανόμαστε ὅτι ὅλα αὐτὰ μᾶλλον ἀγνοοῦνται καὶ ἡ Τροφὸς τοῦ Γένους μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζεται σὰν μιὰ ἁπλὴ κοινωνικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποία βρίσκεται περίπου στὸ περιθώριο τῆς σύγχρονης ζωῆς καὶ δὲν ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ παράγοντα κοινωνικῆς σταθερότητος, συνοχῆς, ποιότητος ζωῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς προόδου, ἀφοῦ θεωρεῖται λανθασμένα ὅτι ἡ λειτουργία της ὑπὸ ὅρους σὲ μιὰ τόσο κρίσιμη στιγμή, σὲ συνάρτηση μὲ τὸ Ποίμνιό της ποὺ δὲν μπορεῖ γιὰ κανένα λόγο νὰ ἐγκαταλείψει, συνιστᾶ δημόσιο κίνδυνο!

Ζητοῦμε καλύτερη, ἐπιεικέστερη καὶ δικαιότερη ἀντιμετώπισή της ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ λαμβάνουν τὶς κρίσιμες ἀποφάσεις, στὴν τόσο δύσκολη περίοδο ποὺ διερχόμαστε, μὲ τὴν πολύμορφη κρίση, τὶς ἐσωτερικὲς τριβὲς καὶ ἀπογοητεύσεις, τὶς ἐξωτερικὲς ἀπειλές, τὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, τὶς φυσικὲς καταστροφές, τὴν γενικὴ ἀναταραχὴ καὶ ἀνασφάλεια.

Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν θεία εὐλογία καὶ εἰρήνη στὴν Πατρίδα μας καὶ στὸν κόσμο ὅλο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν λύτρωσή μας ἀπὸ τὰ δεινὰ τῆς παρούσης πανδημίας ποὺ πλήττει τὴν ἀνθρωπότητα, ἐφ’ ὅσον ὅμως θὰ δώσουμε στὸν Κύριο καὶ Θεό μας τὸ προβάδισμα καὶ θὰ ἐκζητήσουμε μετανοητικὰ καὶ ἀγαπητικὰ τὸ θεῖο Ἔλεός Του!

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀθήνα, 24-10/6-11-2020

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info