Ἀνακοίνωσις: Ἐπὶ τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
 

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 10ης/23ης–7–2021 ἐξετίμησε τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν ἕνεκα τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως καὶ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς τὴν de facto ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅπως αὕτη μάλιστα προβάλλεται καὶ ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν ΜΜΕ.

ποστηρίζομεν τὴν ἀντικειμενικὴν καὶ ὁλόπλευρον πληροφόρησιν καὶ τὴν μετὰ ταῦτα ἐλευθέραν ἀπόφασιν τοῦ πολίτου, ἄνευ πιέσεων, ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. Οὔτε ἡ ἐπιβολή, οὔτε τὸ δέλεαρ εἶναι τὰ καλύτερα μέσα διὰ νὰ πεισθοῦν οἱ πολῖται. Φρονοῦμεν ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς ΔΕΝ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικός εἰς οὐδεμίαν κατηγορίαν πολιτῶν καὶ θεωροῦμεν μὴ ἀποδεκτὰς τὰς διακρίσεις, εἰς βάρος τῶν ἐμβολιασμένων ἢ τῶν μὴ ἐμβολιασμένων.

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος μετὰ λύπης διαπιστώνει τὴν ἀπόπειραν διαιρέσεως τῶν πολιτῶν εἰς ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολιάστους, ἀλλὰ καὶ στιγματισμοῦ τῶν μὲν δευτέρων ὡς δῆθεν ἀνευθύνων καὶ ὡς ἐπιδεικνυόντων ἀντικοινωνικὴν συμπεριφοράν, τῶν δὲ πρώτων ὡς δῆθεν πειθηνίων ὀργάνων τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. Ὁ ὑπερκαταιγισμὸς πληροφοριῶν καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ διαδικτύου παρέχει ἄφθονα ἐπιχειρήματα εἰς ἀμφοτέρας τὰς παρατάξεις. Ὡς ἐκ τούτου ἐνῶ μὲν εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἐπιλογὴ ἑκάστου, δὲν εἶναι ἀποδεκτὸς ὁ στιγματισμὸς τοῦ μορφώσαντος διαφορετικὴν ἄποψιν ἐπὶ τοῦ θέματος.

Δηλοῦμεν δέ, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δὲν συνιστῶμεν οἱασδήποτε μορφῆς διάκρισιν εἰς τὴν πνευματικὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν. Εἴτε ἐμβολιασμένοι, εἴτε ἀνεμβολίαστοι, ἅπαντες εἶναι ἀποδεκτοὶ εἰς ἐκκλησιασμὸν καὶ μετοχὴν εἰς τὰ σωστικὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Κληρικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν πιστῶν μὲ κριτήριον τὸν ἐμβολιασμὸν αὐτῶν ἢ ὄχι, ὑπόκεινται εἰς ἐκκλησιαστικὰ ἐπιτίμια.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀθῆναι, 1/14-8-2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info