No Picture

Posłanie Paschalne 2014

29/01/2018 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Posłanie Paschalne 2014 roku Całej pełności Cerkwi «Dziś weseli się wszelkie stworzenie, i raduje się, Chrystus bowiem Zmartwychwstał i zniewolił piekło»! «Oto dzień, który uczynił Pan, rozradujmy się i rozweselmy w nim»! Umiłowane w Panu dzieci, W dzisiejszym świętym, […]

No Picture

Posłanie Paschalne 2013

29/01/2018 Martin 0

Posłanie Paschalne Z okazji Przesławnego Zmartwychwstania Pana i Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa   Mądrość Zmartwychwstałego Chrystusa, oczyszczenie Serca i Widzenie Boga Ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry, Ponownie świętujemy wraz z całym stworzeniem, które wokół nas odnowione wydaje miły zapach. I święto to niech będzie regularnym i stałym, gdyż Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał i nie tylko pokonał […]

Deklaracja z Balamand (1993)

29/01/2018 Martin 0

Międzynarodowa Komisja Wspólna ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym Deklaracja z Balamand VII Sesja Plenarna, Szkoła Teologiczna w Balamand (Liban), 17–24 czerwca 1993 r. Unionizm, dawna metoda poszukiwania jedności, a dzisiejsze poszukiwania pełnej komunii Wprowadzenie Zgodnie z życzeniem Kościołów prawosławnych, wstrzymano normalny bieg dialogu teologicznego z Kościołem katolickim, aby zająć się bezpośrednio kwestią tak zwanego „unionizmu”. W […]

No Picture

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2017

29/01/2018 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Prot. № 2665 Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2017 „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”  Umiłowani Ojcowie i Bracia, umiłowane w Chrystusie dzieci, Gdy „pełnia czasu” (Gal 4,4), stosowny czas nadszedł, Jednorodzony Syn Boży […]

No Picture

ПОСЛАНIЕ по поводу избранiя еп. Климента временноуправляющимъ Моравскимъ Епископствомъ.

29/01/2018 Martin 0

ГРЕЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТIЯ   ЦЕРКОВЬ И.П.Х. ГРЕЦIИ СВЯЩЕННЫЙ СИНОДЪ Канингосъ, 32 (4-ый этажъ) 106 82 АѲИНЫ ГРЕЦIЯ – GREECE № Прот. γ-1938 ПОСЛАНIЕ Ко всему Священному Клиру и Народу Священной Епархiи Моравской Благочестивѣйшiе Iереи и всѣ благословенные Христiане Священной Епархiи Моравской, держащiе Священныхъ Преданiй, Благодать и Миръ отъ Бога да будутъ съ Вами, и наши молитвы и благословенiе. Съ Божiей помощью […]

Encyklika: Ustanovení biskupa Klimenta gardikijského správcem moravské eparchie. (2014)

29/01/2018 Martin 0

ŘECKÁ REPUBLIKA ŘECKÁ PRAVOSLAVNÁ STAROSTYLNÍ CÍRKEV POSVÁTNÝ SYNOD Kannigos 32 106 82 Athény Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 ŘECKO – GREECE www.ecclesiagoc.gr Protokol č. III – 1940   ENCYKLIKA Všem duchovním a věřícím moravské eparchie Ctihodní duchovní a drazí věřící moravské diecéze, věrně se držící posvátných tradic: nechť na vás vždy spočívá milost a pokoj Boží a naše požehnání. Posvátný […]

Okólnik o wybraniu bpa Klemensa locum tenens Morawskiej Episkopii. (2014)

29/01/2018 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY   ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr   Protokół № III – 1940   OKÓLNIK Do wszystkich duchownych i wiernych Morawskiej Episkopii. Czcigodni duchowni i drodzy wierni morawskiej episkopii wiernie trzymający się Tradycji, niech na was zawsze spoczywa miłosierdzie i pokój Boży oraz nasze błogosławieństwo. […]

No Picture

Różnice pomiędzy Cerkwią Prawosławną a Kościołem Rzymsko-katolickim. (1916)

29/01/2018 Martin 0

RÓŻNICE POMIĘDZY CERKWIĄ  PRAWOSŁAWNĄ A KOŚCIOŁEM RZYMSKO-KATOLICKIM[1] WPROWADZENIE Pytanie: Czy prawosławni i rzymscy katolicy wy­znają tę samą wiarę? Odpowiedź: Nie, między wiarą prawosławnych i wiarą rzymskich katolików jest różnica, i to duża. P.: Na czym polega różnica między wiarą prawo­sławnych i wiarą rzymskich katolików? O: Prawosławni zachowali wiarę chrześcijańską w stanie czystym i niezmienionym, tak jak objawił ją Pan, Jezus […]

No Picture

The Sigillion of the Council in Constantinople in 1756

28/01/2018 Martin 0

Cyrill, by the Grace of God Archbishop of Constantinople – New Rome and OEcumenical Patriarch Due to new abominations, created by papists in regard to the question of changing our Pascha and Calendar. Removal from the Church The most honorable clerics of our Great Church of Christ, other most God-fearing Hierarchs and most saintly hieromonks, singers in churches of our […]

No Picture

The Sigillion of the Council in Constantinople in 1583

28/01/2018 Martin 0

The Sigillion of 1583 was issued against the Calendar of Pope Gregory XIII of Rome (Roman Catholic Church) by a council convened in Constantinople. To all the genuine Christian children of the Holy Catholic and Apostolic Church of Christ of the East residing in Trigovysti and throughout the world, be grace and peace and mercy from God Almighty. No small […]