Pascha w monasterze św. Cypriana i Justyny

30/04/2019 Martin 0

Święto Świąt w monasterze św. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka) pozostającym wiernym prawdziwej ortodoksji. Służbie przewodniczy metropolita Oroposu i Fili Cyprian II waz z naszym biskupem Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) Klemensem. Jest obecny również bp Methonu Ambroży. Wyniesienie grobu Chrystusa Rozpoczęcie paschalnej Jutrzni. Paschalna wieczernia (Agapis – Miłości) Chrystus Zmartwychwstał! Христосъ Воскресе!

No Picture

Синаксарь во Святую и Великую неделю Пасхи – Никифор Каллист Ксанфопул (XIV вeк)

27/04/2019 Maksymilian 0

Во святую и великую неделю Пасхи празднуем само живоносное воскресение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Нынешний праздник мы именуем Пасхой, что в переводе с еврейского означает «переход». Ибо это день, когда Бог в начале мир из небытия произвел. В этот день Он и израильский народ, чрез Красное море проведя, из рук фараона похитил. В тот же день, […]

No Picture

Messaggio di Pasqua 2019

26/04/2019 Martin 0

Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia Il Santo Sinodo Prot. 2822 Da leggere in Chiesa MESSAGGIO DI PASQUA 2019 «Venite, prendete la Luce dalla Luce che non tramonta e glorificate il Cristo Risorto dai morti» (Mattutino di Pasqua) Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore risorto, in questa sublime Festa delle Feste e Solennità delle Solennità tutta inondata di […]

No Picture

Encyklika na Paschu 2019

26/04/2019 Martin 0

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka Posvätná Synoda Kannigos 32 106 82 Atény Grécko Encyklika na Paschu 2019 „Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“ Milovaní Otcovia a Bratia, deti vo Vzkriesenom Hospodinovi, v jasne žiariacom najväčšom Sviatku Sviatkov a Oslave Osláv, Víťaz nad smrťou Hospodin náš Isus Christos daruje nám nehasnúce Svetlo Vzkriesenia a Života. V Svojej […]

No Picture

Kilka uwag na temat tradycyjnej procedury uznawania świętych w Prawosławiu – archimandryta Cyprian

26/04/2019 Maksymilian 0

1. Święta Tradycja naszej najświętszej Cerkwi Prawosławnej nigdy nie ustaliła żadnej oficjalnej procedury cerkiewnej dla uznawania świętych. 2. Pierwotnie to wspólne sumienie pobożnego ludu Bożego na poziomie lokalnym (monaster, parafia, wieś, miasto, prowincja, Cerkiew Lokalna), natychmiast, spontanicznie i jednomyślnie przyznawało honory zmarłemu chrześcijaninowi przez ikony, służby i święta. Wspólne sumienie znało jego lub jej święty sposób życia oraz dar bojaźni […]

No Picture

Кратки бележки върху традиционния чин за признаване на светци в Православието – aрхимандрит Киприан

26/04/2019 Maksymilian 0

1. Свещеното Предание на нашата всесвета Православна Църква никога не е установявало официален църковен чин за признаването на светци. 2. Първоначално общото съзнание на благочестивия Божий народ, на поместно равнище (т.е. манастир, енория, село, град, област или поместна църква) непосредствено, спонтанно и единодушно е отдавало почит на покоен християнин с икони, служби и празнуване паметта му, на което общо съзнание са били […]

No Picture

A Few Remarks on the Traditional Procedure for the Recognition of Saints in Orthodoxy by Archimandrite Cyprian

26/04/2019 Maksymilian 0

1. The sacred Tradition of our most holy Orthodox Church has never established any official ecclesiastical procedure for the recognition of Saints. 2. Initially, it was the common conscience of the pious People of God at the local level (that of the monastery, parish, village, city, province, or local Church) that would immediately, spontaneously, and unanimously accord honors to a reposed Christian with Icons, services, and […]

Posłanie Paschalne 2019

25/04/2019 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 2822 Do odczytania w cerkwiach POSŁANIE PASCHALNE 2019 „Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!” Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu! W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca […]

No Picture

Message de Paques 2019

25/04/2019 Martin 0

 EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE Saint Synode Protocol no. 2822 A lire à l’Eglise MESSAGE DE PAQUES 2019 «Venez, recevez la Lumière de la Lumière éternelle, et glorifiez le Christ Ressuscité des morts» (Mattines de Pâque) Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur ressuscité, En cette sublime Fête des Fêtes et Solennité des Solennités toute inon­dée de […]