No Picture

Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2020

05/01/2021 Martin 0

Řecká pravoslavná starostylní církev Posvátný synod Kannigos 32 106 82 Athény Řecko † Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2020 „Ať veselí se celé stvoření, neboť hle, před věky jsoucí Tvůrce rodí se v Betlémě a tělesně se zjevuje jako dítě.“ (Kánon předsvátku Narození Krista, 23. prosince, 4. píseň) Milovaní otcové a bratří, děti v narozeném Pánu, náš Pán Ježíš Kristus […]

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2020

05/01/2021 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 3087 Do odczytania w cerkwiach Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2020 „Niech całe stworzenie weseli się; gdyż Pan, Stwórca, narodził się jako dziecię w Betlejem – Przedwieczny widziany jest w ciele.”[1] Umiłowani Ojcowie i Bracia; Umiłowane dzieci w Panu, Który Narodził Się: Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest narodzony i radość […]

No Picture

Synodmeddelande för Kristi födelse 2020

04/01/2021 Martin 0

Låt hela skapelsen glädja sig; ty se, Skaparen är född som ett spädbarn i Betlehem, och den evige tar mandom i köttet. (23 december, Förfestens kanon, Ode 4)   Kära fäder och bröder; kära barn i Herren som är född, Vår Herre Jesus Kristus är född och glädjen har strålat över hela världen. Gud, Ordet, nedsteg från himmelen och blev […]

Pastorală la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos Anul mântuirii 2020

04/01/2021 Martin 0

Pastorală la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos Anul mântuirii 2020 Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor creștinilor iubitori de Hristos Iată a sosit unul din cele mai frumoase praznice ale Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Nașterea Mântuitorului a fost vestită atât la neamurile păgâne cât și la poporul lui Israel. Toți Proorocii Vechiului Testament au vestit Nașterea Mântuitorului din Sfânta […]

No Picture

NATIVITY MESSAGE for 2020

04/01/2021 Martin 0

To be read in Church on the Feast of the Nativity Protocol No. 3087 “Let all of creation make glad; for lo, the Creator is born as an infant in Bethlehem, and the Preëternal One is seen in the flesh” (December 23, Prefestal Canon, Ode 4) Beloved Fathers and Brethren; Beloved Children in the Lord Who is Born: Our Lord […]

No Picture

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

04/01/2021 Martin 0

«Ἡ κτίσις εὐφραινέσθω ἅπασα· ὁ γὰρ Κτίστης ἰδοὺ γεννᾶται ἐν Βηθλεὲμ νήπιος ὁρώμενος ὁ πρὸ αἰώνων σαρκί» (Προεόρτιος Κανών, κγ΄ Δεκ., ὠδὴ δ΄)   Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι· Ο ΚΥΡΙΟΣ Ἰησοῦς Χριστός μας γεννήθηκε καὶ ἡ χαρὰ ἔλαμψε στὸν κόσμον ὅλον! Ὁ Θεὸς Λόγος κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔγινε Ἄνθρωπος στὴν γῆ, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνωση καὶ […]

No Picture

Ἐπιστολή πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν

04/01/2021 Martin 0

W danym liście zwierzchnik Greckiej Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan arcybiskup Aten Kallinik (Sarandopulos) zwrócił się oficjalnie, tym razem w otwartej formie, do premiera rządu Grecji Kiriakosa Mitsotakisa z ostrzeżeniem, że jeśli nie zostaną zdjęte zakazy służb cerkiewnych wg kalendarza juliańskiego, to arcybiskup wraz z synodem będą zmuszeni poprzez międzynarodowe sądownictwo wnieść pozew w/s dyskryminacji religijnej w ich kraju. Wspomniano również, […]