No Picture

Nasz Metropolita Laryssy i Platamonu Klemens o Wielkim Poście oraz o trwającej wojnie

28/03/2022 Maksymilian 0

OŚWIADCZENIE ARCYKAPŁAŃSKIE Ponieważ przeżywamy bardzo trudne czasy dla ludzkości, zarówno z powodu tak zwanej pandemii, jak i wojny, która wybuchła między Rosją a Ukrainą, wzywamy pobożnych wiernych naszej owczarni w Chrystusie do modlitewnej czujności, najlepszej skruchy, doświadczenia odnowy w Duchu Świętym, pielęgnowania cnót, zwłaszcza miłości i przebaczania, unikania osądzania i potępiania, a zwłaszcza do wzmożonej modlitwy i postu. Okres pokutny […]

No Picture

Наш митрополит Ларисский и Платамонский Климент о духу великoпостного времени и о позиции к войне

28/03/2022 Maksymilian 0

Поскольку мы переживаем очень трудные времена для человечества, как из-за так называемой пандемии, так и из-за войны, вспыхнувшей между Россией и Украиной, мы призываем благочестивых верующих нашего стада во Христе к молитвенной бдительности, наилучшему покаянию, опыту обновления в Святом Духе, культивированию добродетелей, особенно милосердия и прощения, избеганию осуждения и порицания, и особенно к усилению молитвы и поста. Покаянный период Великого […]

No Picture

Our Metropolitan Clement of Larissa and Platamon about penitential period of Great Lent and the attitude to the war

28/03/2022 Maksymilian 0

Since we are going through very difficult times in humanity, both because of the so-called pandemic and the war that has broken out between Russia and Ukraine, what we urge the devout faithful of our Flock in Christ is prayerful vigilance, the best repentance, the experience of renewal in the Holy Spirit, the cultivation of virtues, especially charity and forgiveness, […]