Encyklika: Ustanovení biskupa Klimenta gardikijského správcem moravské eparchie. (2014)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
ŘECKÁ REPUBLIKA

ŘECKÁ PRAVOSLAVNÁ STAROSTYLNÍ CÍRKEV

POSVÁTNÝ SYNOD

Kannigos 32

106 82 Athény

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

ŘECKO – GREECE

www.ecclesiagoc.gr

Protokol č. III – 1940

 

ENCYKLIKA

Všem duchovním a věřícím moravské eparchie

Ctihodní duchovní a drazí věřící moravské diecéze, věrně se držící posvátných tradic: nechť na vás vždy spočívá milost a pokoj Boží a naše požehnání.

Posvátný synod Řecké pravoslavné starostylní církve v čele s arcibiskupem athénským Kallinikem přistoupil s pomocí Boží k založení moravské diecéze. Bylo tak učiněno především s ohledem na kvalitnější pastýřskou péči o naše věřící. Dále Posvátný synod na základě pečlivé úvahy zvolil vhodného a důstojného kandidáta na místo správce této nově ustanovené moravské eparchie, která má jako své hranice oblast států Česka, Slovenska a Polska.

Na zasedání Posvátného synodu dne 15/28. 4. 2014 byl náš drahý bratr v Kristu, biskup Kliment gardikijský zvolen za kanonického správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve (The Church of the True Orthodox Christian of Greece). Jedná se o muže řádného a duchovního, ozdobeného světským a theologickým vzděláním. Jeho moudrost, duchovní horlivost a léty nabytá pastýřská zkušenost jsou pevnou zárukou, že bude schopen úspěšně vést a dále upevňovat moravskou diecézi.

Proto se na vás na všechny věřící moravské diecéze obracíme s tímto synodním listem, abychom vám sdělili tuto radostnou novinu a otcovsky vás požádali, abyste našeho milovaného bratra a spolu-biskupa Klimenta gardikijského přijali tak, jak náleží jeho archijerejskému a pastýřskému postavení, tedy jako vašeho kanonického biskupa, duchovního otce a pastýře a vzpomínali jeho jméno, jak náleží, na všech církevních službách společně se jménem athénského arcibiskupa Kallinika.

Vzpomínání na všech bohoslužbách v moravské diecézi bude tedy dvojí. V pokojné ektenii a v ektenii vroucí se budou vzpomínat dvě jména: „Za arcibiskupa našeho Kallinika a biskupa našeho Klimenta…“. V „Nejprve rozpomeň se…“ se bude vzpomínat pouze jméno správce eparchie: „Nejprve rozpomeň se Hospodine na biskupa našeho Klimenta a zachovej ho svatým církvím Tvým v pokoji neporušeného, počestného, zdravého, dlouho žijícího a řádně hlásajícího slovo Pravdy Tvé.“

Žádáme vás, abyste se od tohoto okamžiku s každou otázkou či tématem vyvstanuvším v moravské eparchii obraceli na biskupa Klimenta a byli poslušni jeho radám a poukázáním, jakožto vztahujícím se k vašemu duchovnímu prospěchu, spáse a neochvějnému zachovávání svatootcovských dogmat a tradic. Spolupracujte s ním v lásce a jednotě ve všem, přispívajíce k dobrému růstu a vývoji moravské diecéze. Je totiž psáno: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ (Lk 10, 16). A na jiném místě: „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.“ (Ž 13, 17)

K tomu vám všem udělujeme požehnání našeho synodu a modlíme se, aby Dárce všeho dobrého vám věnoval hojnost Jeho darů a milosti. Milost Boží a Jeho nekonečné slitování nechť je se všemi vámi.

 

17/30.5. 2014

 

Arcibiskup athénský

 

† Kallinikos

 

a členové Posvátného synodu

 

hlavní sekretář synodu

biskup marathonský

 

† Fotios

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info