MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.

RU Brytjka King J. 5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 cf. Tłum. Толк. Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Christ
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believeth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristthe Christ
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothat
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begetis born
και kai
CONJ
καίkaiand: and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whohim
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohim
γεννησαντα gennēsanta
V-AAP-ASM G5660
γεννάωgennaōto begetthat begat
αγαπα agapa
V-PAI-3S robinson:V-PAS-3S G5719 G5725
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
γεγεννημενον gegennēmenon
V-RPP-ASM G5772
γεννάωgennaōto begetthat is begotten
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
2 cf. Tłum. Толк. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αγαπωμεν agapōmen
V-PAI-1P G5719
ἀγαπάωagapaōto lovewe love
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe children
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildthe children
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
αγαπωμεν agapōmen
V-PAS-1P G5725
ἀγαπάωagapaōto lovewe love
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whocommandments
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ποιωμεν poiōmen
V-PAS-1P G5725
ποιέωpoieōto do/make[to do/make]
 
3 cf. Tłum. Толк. Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ: и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τας tas
T-APF
hothe/this/whocommandments
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τηρωμεν tērōmen
V-PAS-1P G5725
τηρέωtēreōto keepwe keep
και kai
CONJ
καίkaiand: and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whocommandments
εντολαι entolai
N-NPF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
βαρειαι bareiai
A-NPF
βαρύςbarusweightygrievous
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
4 cf. Tłum. Толк. Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Ћкw всsкъ рождeнный t бGа побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда, побэди1вшаz мjръ, вёра нaша. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallwhatsoever
το to
T-NSN
hothe/this/who 
γεγεννημενον gegennēmenon
V-RPP-NSN G5772
γεννάωgennaōto begetis born
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
νικα nika
V-PAI-3S G5719
νικάωnikaōto conquerovercometh
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
και kai
CONJ
καίkaiand: and
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe victory
νικη nikē
N-NSF
νίκηnikēvictorythe victory
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe world
νικησασα nikēsasa
V-AAP-NSF G5660
νικάωnikaōto conquerthat overcometh
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofaith
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
 
ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 cf. Tłum. Толк. Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій; 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
εστιν[     estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
δε]     de
CONJ
δέdethen[then]
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
νικων nikōn
V-PAP-NSM G5723
νικάωnikaōto conquerhe that overcometh
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
ει ei
COND
εἰeiif, but
μη
PRT-N
μήnot 
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof God
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)he that believeth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who?
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
6 cf. Tłum. Толк. Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Сeй є4сть пришeдый вод0ю и3 кр0вію и3 д¦омъ, ї}съ хrт0съ, не вод0ю т0чію, но вод0ю и3 кр0вію: и3 д¦ъ є4сть свидётельствуzй, ћкw д¦ъ є4сть и4стина. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gohe that came
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
και kai
CONJ
καίkaiandand
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno; not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τω
T-DSN
hothe/this/whowater
υδατι udati
N-DSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τω
T-DSN
hothe/this/whowater
υδατι udati
N-DSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
τω
T-DSN
hothe/this/whoblood
αιματι aimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
και kai
CONJ
καίkaiand. And
το to
T-NSN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
το to
T-NSN
hothe/this/whothe Spirit
μαρτυρουν marturoun
V-PAP-NSN G5723
μαρτυρέωmartureōto testifythat beareth witness
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
το to
T-NSN
hothe/this/whotruth
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
 
7 cf. Tłum. Толк. Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. Ћкw тріE сyть свидётельствующіи на нб7си2, nц7ъ, сл0во и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 є3ди1но сyть. 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoheaven
μαρτυρουντες marturountes
V-PAP-NPM G5723
μαρτυρέωmartureōto testifythat bear record
 
8 cf. Tłum. Толк. I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. И# тріE сyть свидётельствующіи на земли2, дyхъ и3 водA и3 кр0вь: и3 тріE во є3ди1но сyть. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/whoearth
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath, the Spirit
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
το to
T-NSN
hothe/this/who, the Spirit
υδωρ udōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterthe water
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe water
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodthe blood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe blood
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
το to
T-ASN
hothe/this/whothese
εν en
A-ASN
εἷςheisoneone
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
9 cf. Tłum. Толк. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Ѓще свидётельство человёческое пріeмлемъ, свидётельство б9іе б0лэе є4сть: ћкw сіE є4сть свидётельство б9іе, є4же свидётельствова њ сн7э своeмъ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe witness
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe witness
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
λαμβανομεν lambanomen
V-PAI-1P G5719
λαμβάνωlambanōto takewe receive
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the witness
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimony, the witness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μειζων meizōn
A-NSF-C
μέγαςmegasgreatgreater
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe witness
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe witness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
μεμαρτυρηκεν memarturēken
V-RAI-3S G5758
μαρτυρέωmartureōto testifyhe hath testified
περι peri
PREP
περίperiaboutof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSon
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
10 cf. Tłum. Толк. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вёруzй въ сн7а б9іz и4мать свидётельство въ себЁ: не вёруzй бGови лжA сотвори1лъ є4сть є3го2, ћкw не вёрова во свидётельство, є4же свидётельствова бGъ њ сн7э своeмъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)He that believeth
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof God
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe witness
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoGod
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe witness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
F-3DSM
αὑτοῦhautouhim/herselfhimself
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe record
μη
PRT-N
μήnotnot
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in): he that believeth
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ψευστην pseustēn
N-ASM
ψεύστηςpseustēsliara liar
πεποιηκεν pepoiēken
V-RAI-3S G5758
ποιέωpoieōto do/makehath made
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; because
ου ou
PRT-N
οὐounonot
πεπιστευκεν pepisteuken
V-RAI-3S G5758
πιστεύωpisteuōto trust (in)he believeth
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoSon
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe record
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
μεμαρτυρηκεν memarturēken
V-RAI-3S G5758
μαρτυρέωmartureōto testifygave
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
περι peri
PREP
περίperiaboutof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
11 cf. Tłum. Толк. A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. И# сіE є4сть свидётельство, ћкw жив0тъ вёчный дaлъ є4сть нaмъ бGъ, и3 сeй жив0тъ въ сн7э є3гw2 є4сть. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe record
μαρτυρια marturia
N-NSF
μαρτυρίαmarturiatestimonythe record
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath given
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weto us
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
η ē
T-NSF
hothe/this/wholife
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoSon
υιω uiō
N-DSM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
12 cf. Tłum. Толк. Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia.Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И#мёzй сн7а б9іz и4мать жив0тъ: ґ не и3мёzй сн7а б9іz животA не и4мать. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHe that hath
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholife
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Son
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof God
μη
PRT-N
μήnotnot
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be; he that hath
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholife
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
 
UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 cf. Tłum. Толк. Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Сі‰ писaхъ вaмъ вёрующымъ во и4мz сн7а б9іz, да вёсте, ћкw жив0тъ вёчный и4мате, и3 да вёруете во и4мz сн7а б9іz. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writehave I written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
ειδητε eidēte
V-RAS-2P G5762
εἴδωeidōto knowye may know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe name
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)that believe
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
το to
T-ASN
hothe/this/whoof the Son
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamethe name
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonof the Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe name
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
14 cf. Tłum. Толк. I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И# сіE є4сть дерзновeніе, є4же и4мамы къ немY, ћкw ѓще чесw2 пр0симъ по в0ли є3гw2, послyшаетъ нaсъ: 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe confidence
παρρησια parrēsia
N-NSF
παρρησίαparrēsiaboldnessthe confidence
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
προς pros
PREP
πρόςprosto/within
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany thing
αιτωμεθα aitōmetha
V-PMS-1P G5735
αἰτέωaiteōto askwe ask
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whowill
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirewill
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hear, he heareth
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
15 cf. Tłum. Толк. I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,- знаем и то, что получаем просимое от Него. и3 ѓще вёмы, ћкw послyшаетъ нaсъ, є4же ѓще пр0симъ, вёмы, ћкw и4мамы прошє1ніz, и4хже проси1хомъ t негw2. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
οιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearhe hear
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, whatsoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
αιτωμεθα aitōmetha
V-PMS-1P G5735
αἰτέωaiteōto askwe ask
οιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto know, we know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe petitions
αιτηματα aitēmata
N-APN
αἴτημαaitēmarequestthe petitions
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ητηκαμεν ētēkamen
V-RAI-1P G5758
αἰτέωaiteōto askwe desired
απ ap
PREP
ἀπόapofrom[from]
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
16 cf. Tłum. Толк. Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Ѓще кто2 ќзритъ брaта своего2 согрэшaюща грёхъ не къ смeрти, да пр0ситъ, и3 дaстъ є3мY жив0тъ, согрэшaющымъ не къ смeрти. є4сть грёхъ къ смeрти: не њ т0мъ, глаг0лю, да м0литсz. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
ιδη idē
V-2AAS-3S G5632
ὁράωhoraōto seesee
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
αμαρτανοντα amartanonta
V-PAP-ASM G5723
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasina sin
μη
PRT-N
μήnotnot
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
αιτησει aitēsei
V-FAI-3S G5692
αἰτέωaiteōto ask, he shall ask
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δωσει dōsei
V-FAI-3S G5692
δίδωμιdidōmito givehe shall give
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
αμαρτανουσιν amartanousin
V-PAP-DPM G5723
ἁμαρτάνωhamartanōto sinfor them that sin
μη
PRT-N
μήnotnot
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be. There is
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasina sin
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ου ou
PRT-N
οὐounonot
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
εκεινης ekeinēs
D-GSF
ἐκεῖνοςekeinosthatit
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak: I do
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ερωτηση erōtēsē
V-AAS-3S G5661
ἐρωτάωerōtaōto askhe shall pray
 
17 cf. Tłum. Толк. Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. Всsка непрaвда грёхъ є4сть, и3 є4сть грёхъ не къ смeрти. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallAll
αδικια adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessunrighteousness
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasina sin
ου ou
PRT-N
οὐounonot
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
18 cf. Tłum. Толк. Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Вёмы, ћкw всsкъ рождeнный t бGа не согрэшaетъ: но рождeнный t бGа блюдeтъ себE, и3 лукaвый не прикасaетсz є3мY. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowWe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallwhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
γεγεννημενος gegennēmenos
V-RPP-NSM G5772
γεννάωgennaōto begetis born
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
αμαρτανει amartanei
V-PAI-3S G5719
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinneth
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
γεννηθεις gennētheis
V-APP-NSM G5685
γεννάωgennaōto begethe that is begotten
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
τηρει tērei
V-PAI-3S G5719
τηρέωtēreōto keepkeepeth
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πονηρος ponēros
A-NSM
πονηρόςponērosevil/badwicked one
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
απτεται aptetai
V-PMI-3S G5731
ἅπτωhaptōto touchtoucheth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
 
19 cf. Tłum. Толк. Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Вёмы, ћкw t бGа є3смы2, и3 мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoworld
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldworld
ολος olos
A-NSM
ὅλοςholosallthe whole
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who.
πονηρω ponērō
A-DSM
πονηρόςponērosevil/badwickedness
κειται keitai
V-PNI-3S G5736
κεῖμαιkeimaito lay/be appointedlieth
 
20 cf. Tłum. Толк. I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Вёмы же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де и3 дaлъ є4сть нaмъ (свётъ и3) рaзумъ, да познaемъ бGа и4стиннаго и3 да бyдемъ во и4стиннэмъ сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4стинный бGъ и3 жив0тъ вёчный. 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowwe know
δε de
CONJ
δέdethenAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ηκει ēkei
V-PAI-3S G5719
ἥκωhēkōto come/be presentis come
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δεδωκεν dedōken
V-RAI-3S G5758
δίδωμιdidōmito givehath given
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
διανοιαν dianoian
N-ASF
διάνοιαdianoiamindan understanding
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe may know
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoSon
αληθινον alēthinon
A-ASM
ἀληθινόςalēthinostruehim that is true
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/wholife
αληθινω alēthinō
A-DSM
ἀληθινόςalēthinostruehim that is true
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/who.
υιω uiō
N-DSM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it. This
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αληθινος alēthinos
A-NSM
ἀληθινόςalēthinostruethe true
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
αιωνιος aiōnios
A-NSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
 
21 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.Дети! храните себя от идолов. Аминь.Ч†дца, храни1те себE t трeбъ јдwльскихъ. Ґми1нь.5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenLittle children
φυλαξατε fulaxate
V-AAM-2P G5657
φυλάσσωfulassōto keep/guard, keep
εαυτα eauta
F-2APN
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoidols
ειδωλων eidōlōn
N-GPN
εἴδωλονeidōlonidolidols