MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;2 ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.3 Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.4 Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.5 Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.6 Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.7 Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.8 Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.9 Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.11 A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.12 Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.13 I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.14 Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.15 Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.16 Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.18 Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.19 Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.20 W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.21 Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.22 Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.23 Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. 24 Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.O DZIEWICACH.25 A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.26 Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. 27 Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.28 Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.29 To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;30 i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;31 I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.33 Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.34 I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.35 Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.37 Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.38 Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.39 Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.40 Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?2 I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.3 Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:4 Czy nie mamy prawa jeść i pić?5 Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?6 Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?7 Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?8 Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?9 Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?10 Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonu11 Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?12 Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.13 Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?14 Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.16 Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.17 Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.18 Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.19 Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.20 I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;21 tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.22 Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.23 Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.KARCI SWOJE CIAŁO.24 Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.25 Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.26 Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;27 ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.
10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN.

RU Brytjka King J. 10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 cf. Tłum. Толк. Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; Не хощy же вaсъ не вёдэти, брaтіе, ћкw nтцы2 нaши вси2 под8 w4блакомъ бhша, и3 вси2 сквозЁ м0ре проид0ша: 10,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot that
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desire, I would
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
αγνοειν agnoein
V-PAN G5721
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantshould be ignorant
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, how that
οι oi
T-NPM
hothe/this/whofathers
πατερες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherfathers
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe cloud
νεφελην nefelēn
N-ASF
νεφέληnefelēcloudthe cloud
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe sea
θαλασσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseathe sea
διηλθον diēlthon
V-2AAI-3P G5627
διέρχομαιdierchomaito pass throughpassed
 
2 cf. Tłum. Толк. i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;и все крестились в Моисея в облаке и в море; и3 вси2 въ мwmсeа крести1шасz во w4блацэ и3 въ м0ри: 10,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoMoses
μωυσην mōusēn
N-ASM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
εβαπτισαντο ebaptisanto
V-AMI-3P G5668
βαπτίζωbaptizōto baptizewere
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe cloud
νεφελη nefelē
N-DSF
νεφέληnefelēcloudthe cloud
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe sea
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
 
3 cf. Tłum. Толк. i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,и все ели одну и ту же духовную пищу; и3 вси2 т0жде брaшно дух0вное kд0ша: 10,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτο]     auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
πνευματικον pneumatikon
A-ASN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
βρωμα brōma
N-ASN
βρῶμαbrōmafoodmeat
εφαγον efagon
V-2AAI-3P G5627
φαγεῖνfageinto eatdid
 
4 cf. Tłum. Толк. i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. и3 вси2 т0жде пи1во дух0вное пи1ша, піsху бо t дух0внагw послёдующагw кaмене: кaмень же бЁ хrт0съ. 10,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
πνευματικον pneumatikon
A-ASN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
επιον epion
V-2AAI-3P G5627
πίνωpinōto drinkdid
πομα poma
N-ASN
πόμαpomadrinkdrink
επινον epinon
V-IAI-3P G5707
πίνωpinōto drinkdrink
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πνευματικης pneumatikēs
A-GSF
πνευματικόςpneumatikosspiritualthat spiritual
ακολουθουσης akolouthousēs
V-PAP-GSF G5723
ἀκολουθέωakoloutheōto followthat followed them
πετρας petras
N-GSF
πέτραpetrarockRock
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πετρα petra
N-NSF
πέτραpetrarockthat Rock
δε de
CONJ
δέdethen: and
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
5 cf. Tłum. Толк. Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. (За?_рм7д.) Но не во мн0жайшихъ и4хъ бlговоли2 бGъ, поражeни бо бhша въ пустhни. 10,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
πλειοσιν pleiosin
A-DPM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermany
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
ηυδοκησεν ēudokēsen
V-AAI-3S G5656
εὐδοκέωeudokeōto delightwas
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κατεστρωθησαν katestrōthēsan
V-API-3P G5681
καταστρώννυμιkatastrōnnumibe thrown downthey were overthrown
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoGod
ερημω erēmō
A-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedthe wilderness
 
6 cf. Tłum. Толк. To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Сі‰ же w4брази нaмъ бhша, ћкw не бhти нaмъ похотникHмъ ѕлhхъ, ћкоже и3 nни2 похотёша. 10,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenNow
τυποι tupoi
N-NPM
τύποςtuposmark/exampleexamples
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
εγενηθησαν egenēthēsan
V-AOI-3P G5675
γίνομαιginomaito bewere
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to the intent
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beshould
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour
επιθυμητας epithumētas
N-APM
ἐπιθυμητήςepithumētēsone who desireslust after
κακων kakōn
A-GPN
κακόςkakosevil/harmevil things
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
κακεινοι kakeinoi
D-NPM-K
κἀκεῖνοςkakeinosand that onethey also
επεθυμησαν epethumēsan
V-AAI-3P G5656
ἐπιθυμέωepithumeōto long forlusted
 
7 cf. Tłum. Толк. I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Ни їдwлослужи1телє бывaйте, ћкоже нёцыи t ни1хъ, ћкоже є4сть пи1сано: сэд0ша лю1діе ћсти и3 пи1ти, и3 востaша и3грaти. 10,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
ειδωλολατραι eidōlolatrai
N-NPM
εἰδωλολάτρηςeidōlolatrēsidolateridolaters
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe ye
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as[just as]
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
εκαθισεν ekathisen
V-AAI-3S G5656
καθίζωkathizōto seatsat down
ο o
T-NSM
hothe/this/who, The people
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa people, The people
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat
και kai
CONJ
καίkaiandand
πειν pein
V-2AAN G5629
πίνωpinōto drinkdrink
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανεστησαν anestēsan
V-AAI-3P G5656
ἀνίστημιanistēmito ariserose up
παιζειν paizein
V-PAN G5721
παίζωpaizōto playto play
 
8 cf. Tłum. Толк. Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. НижE соблyдимъ, ћкоже нёцыи t ни1хъ соблуди1ша, и3 пад0ша во є3ди1нъ дeнь двaдесzть три2 тhсzщы. 10,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
πορνευωμεν porneuōmen
V-PAS-1P G5725
πορνεύωporneuōto sin sexuallylet us commit fornication
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
επορνευσαν eporneusan
V-AAI-3P G5656
πορνεύωporneuōto sin sexuallycommitted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επεσαν epesan
V-2AAI-3P G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
μια mia
A-DSF
εἷςheisoneone
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
εικοσι eikosi
A-NUI
εἴκοσιeikositwentyand twenty
τρεις treis
A-NPF
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
χιλιαδες chiliades
N-NPF
χιλιάςchiliasthousandthousand
 
9 cf. Tłum. Толк. Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Ни да и3скушaимъ хrтA, ћкоже нёцыи t ни1хъ и3скуси1ша и3 t ѕмjй погиб0ша. 10,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
εκπειραζωμεν ekpeirazōmen
V-PAS-1P G5725
ἐκπειράζωekpeirazōto test/temptlet us tempt
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord[lord]
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
επειρασαν epeirasan
V-AAI-3P G5656
πειράζωpeirazōto test/tempttempted
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof serpents
οφεων ofeōn
N-GPM
ὄφιςofissnakeof serpents
απωλλυντο apōllunto
V-IMI-3P G5710
ἀπολλύωapolluōto destroywere destroyed
 
10 cf. Tłum. Толк. Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Ни ропщи1те, ћкоже нёцыи t ни1хъ роптaша и3 погиб0ша t всегуби1телz. 10,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
γογγυζετε gonguzete
V-PAM-2P G5720
γογγύζωgonguzōto murmurmurmur ye
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust as[just as]
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
εγογγυσαν egongusan
V-AAI-3P G5656
γογγύζωgonguzōto murmurmurmured
και kai
CONJ
καίkaiandalso
απωλοντο apōlonto
V-2AMI-3P G5639
ἀπολλύωapolluōto destroywere destroyed
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe destroyer
ολοθρευτου olothreutou
N-GSM
ὀλοθρευτήςolothreutēsdestroyerthe destroyer
 
11 cf. Tłum. Толк. Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Сі‰ же вс‰ w4брази прилучaхусz w4нэмъ: пи6сана же бhша въ научeніе нaше, въ ни1хже концы6 вBкъ достиг0ша. 10,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenNow
τυπικως tupikōs
ADV
τύποςtuposmark/examplefor ensamples
συνεβαινεν sunebainen
V-IAI-3S G5707
συμβαίνωsumbainōto happenhappened
εκεινοις ekeinois
D-DPM
ἐκεῖνοςekeinosthatunto them
εγραφη egrafē
V-2API-3S G5648
γράφωgrafōto writethey are written
δε de
CONJ
δέdethen: and
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
νουθεσιαν nouthesian
N-ASF
νουθεσίαnouthesiaadmonitionadmonition
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εις eis
PREP
εἰςeistoward, upon
ους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe ends
τελη telē
N-NPN
τέλοςtelosgoal/taxthe ends
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the world
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageof the world
κατηντηκεν katēntēken
V-RAI-3S G5758
καταντάωkatantaōto come toare come
 
12 cf. Tłum. Толк. Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. (За?_рм7є.) Тёмже мнsйсz стоsти да блюдeтсz, да не падeтъ. 10,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δοκων dokōn
V-PAP-NSM G5723
δοκέωdokeōto thinklet him that thinketh
εσταναι estanai
V-RAN G5760
ἵστημιhistēmito standhe standeth
βλεπετω blepetō
V-PAM-3S G5720
βλέπωblepōto seetake heed
μη
PRT-N
μήnotlest
πεση pesē
V-2AAS-3S G5632
πίπτωpiptōto collapsehe fall
 
13 cf. Tłum. Толк. Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. И#скушeніе вaсъ не дости1же, т0чію человёческое: вёренъ же бGъ, и4же не њстaвитъ вaсъ и3скуси1тисz пaче, є4же м0жете, но сотвори1тъ со и3скушeніемъ и3 и3збhтіе, ћкw возмощи2 вaмъ понести2. 10,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπειρασμος peirasmos
N-NSM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingtemptation
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
ειληφεν eilēfen
V-2RAI-3S G5754
λαμβάνωlambanōto takeThere hath
ει ei
COND
εἰeiifbut such
μη
PRT-N
μήnotas is
ανθρωπινος anthrōpinos
A-NSM
ἀνθρώπινοςanthrōpinoshumancommon to man
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
δε de
CONJ
δέdethen: but
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εασει easei
V-FAI-3S G5692
ἐάωeaōto allowwill
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
πειρασθηναι peirasthēnai
V-APN G5683
πειράζωpeirazōto test/temptto be tempted
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ableye are able
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/makewill
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
πειρασμω peirasmō
N-DSM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingthe temptation
και kai
CONJ
καίkaiandalso
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe temptation
εκβασιν ekbasin
N-ASF
ἔκβασιςekbasisway outa way to escape
του tou
T-GSN
hothe/this/whoa way to escape
δυνασθαι dunasthai
V-PNN G5738
δύναμαιdunamaibe ablemay be able
υπενεγκειν upenenkein
V-2AAN G5629
ὑποφέρωhupoferōto endureto bear
 
OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 cf. Tłum. Толк. Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Тёмже, брaтіе мо‰ возлю1блєннаz, бёгайте t їдwлослужeніz. 10,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιοπερ dioper
CONJ
διόπερdioperthereforeWherefore
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloveddearly beloved
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
φευγετε feugete
V-PAM-2P G5720
φεύγωfeugōto flee, flee
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoidolatry
ειδωλολατριας eidōlolatrias
N-GSF
εἰδωλολατρείαeidōlolatreiaidolatryidolatry
 
15 cf. Tłum. Толк. Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. Ћкw м{дрымъ глаг0лю: суди1те вы2, є4же глаг0лю: 10,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φρονιμοις fronimois
A-DPM
φρόνιμοςfronimosthoughtfulto wise men
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
κρινατε krinate
V-AAM-2P G5657
κρίνωkrinōto judge; judge
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
φημι fēmi
V-PAI-1S G5719
φημίfēmito sayI say
 
16 cf. Tłum. Толк. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? чaша блгcвeніz, ю4же благословлsемъ, не nбщeніе ли кр0ве хrт0вы є4сть; хлёбъ, є3г0же л0мимъ, не nбщeніе ли тёла хrт0ва є4сть; 10,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/whoThe cup
ποτηριον potērion
N-NSN
ποτήριονpotērioncupThe cup
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof blessing
ευλογιας eulogias
N-GSF
εὐλογίαeulogiapraiseof blessing
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ευλογουμεν eulogoumen
V-PAI-1P G5719
εὐλογέωeulogeōto praise/blesswe bless
ουχι ouchi
PRT-I
οὐχίouchinotnot
κοινωνια koinōnia
N-NSF
κοινωνίαkoinōniaparticipationthe communion
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is it
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the blood
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodof the blood
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
τον ton
T-ASM
hothe/this/who? The bread
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbread? The bread
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
κλωμεν klōmen
V-PAI-1P G5719
κλάωklaōto breakwe break
ουχι ouchi
PRT-I
οὐχίouchinotnot
κοινωνια koinōnia
N-NSF
κοινωνίαkoinōniaparticipationthe communion
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyof the body
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is it
 
17 cf. Tłum. Толк. Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Ћкw є3ди1нъ хлёбъ, є3ди1но тёло є3смы2 мн0зи: вси1 бо t є3ди1нагw хлёба причащaемсz. 10,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
αρτος artos
N-NSM
ἄρτοςartosbreadbread
εν en
A-NSN
εἷςheisone, one
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ενος enos
A-GSM
εἷςheisonethat one
αρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadbread
μετεχομεν metechomen
V-PAI-1P G5719
μετέχωmetechōto sharewe are
 
18 cf. Tłum. Толк. Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Ви1дите ї}лz по пл0ти: не kдyщіи ли жє1ртвы w4бщницы nлтарeви сyть; 10,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto seeBehold
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelIsrael
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno[no]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
εσθιοντες esthiontes
V-PAP-NPM G5723
ἐσθίωesthiōto eatwhich eat
τας tas
T-APF
hothe/this/whoof the sacrifices
θυσιας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrificeof the sacrifices
κοινωνοι koinōnoi
N-NPM
κοινωνόςkoinōnosparticipantpartakers
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the altar
θυσιαστηριου thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarof the altar
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
19 cf. Tłum. Толк. Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Что2 u5бо глаг0лю; ћкw јдwлъ что2 є4сть; и3ли2 їдwложeртвенное что2 є4сть; 10,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
φημι fēmi
V-PAI-1S G5719
φημίfēmito saysay I
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? that
ειδωλοθυτον eidōlothuton
A-NSN
εἰδωλόθυτοςeidōlothutossacrificed to idolsthat which is offered in sacrifice to idols
τι ti
X-NSN
τιςtisoneany thing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
PRT
ēor, or
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
ειδωλον eidōlon
N-NSN
εἴδωλονeidōlonidolthe idol
τι ti
X-NSN
τιςtisoneany thing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
20 cf. Tłum. Толк. Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Но занE, ±же жрyтъ kзhцы, бэсHмъ жрyтъ, ґ не бGови: не хощy же вaсъ џбщникwвъ бhти бэсHмъ. 10,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceI , that
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
θυουσιν thuousin
V-PAI-3P G5719
θύωthuōto sacrificesacrifice
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe things
εθνη]     ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
δαιμονιοις daimoniois
N-DPN
δαιμόνιονdaimoniondemonto devils
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
θυουσιν thuousin
V-PAI-3P G5719
θύωthuōto sacrifice, they sacrifice
ου ou
PRT-N
οὐounonot
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
δε de
CONJ
δέdethen: and
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
κοινωνους koinōnous
N-APM
κοινωνόςkoinōnosparticipantfellowship
των tōn
T-GPN
hothe/this/whowith devils
δαιμονιων daimoniōn
N-GPN
δαιμόνιονdaimoniondemonwith devils
γινεσθαι ginesthai
V-PNN G5738
γίνομαιginomaito bethat
 
21 cf. Tłum. Толк. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Не м0жете чaшу гDню пи1ти и3 чaшу бэс0вскую: не м0жете трапeзэ гDней причащaтисz и3 трапeзэ бэс0встэй. 10,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounoYe
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecannot
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupthe cup
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
πινειν pinein
V-PAN G5721
πίνωpinōto drinkdrink
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupthe cup
δαιμονιων daimoniōn
N-GPN
δαιμόνιονdaimoniondemonof devils
ου ou
PRT-N
οὐouno: ye
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecannot
τραπεζης trapezēs
N-GSF
τράπεζαtrapezatabletable
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord's
μετεχειν metechein
V-PAN G5721
μετέχωmetechōto sharebe partakers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τραπεζης trapezēs
N-GSF
τράπεζαtrapezatableof the table
δαιμονιων daimoniōn
N-GPN
δαιμόνιονdaimoniondemonof devils
 
22 cf. Tłum. Толк. Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? И#ли2 раздражaемъ гDа; є3дA крэпчaйши є3гw2 є3смы2; 10,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēor 
παραζηλουμεν parazēloumen
V-PAI-1P G5719
παραζηλόωparazēloōto make enviousDo we provoke
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
μη
PRT-N
μήnot 
ισχυροτεροι ischuroteroi
A-NPM-C
ἰσχυρόςischurosstrongstronger
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthan he
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be? are we
 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 cf. Tłum. Толк. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. (За?_рм7ѕ.) Вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ назидaютъ. 10,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll things
εξεστιν exestin
V-PAI-3S G5719
ἔξεστι, ἐξόνexesti exonbe permittedare lawful
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ου ou
PRT-N
οὐounonot
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
συμφερει sumferei
V-PAI-3S G5719
συμφέρωsumferōbe profitableare
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall: all things
εξεστιν exestin
V-PAI-3S G5719
ἔξεστι, ἐξόνexesti exonbe permittedare lawful
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ου ou
PRT-N
οὐounonot
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
οικοδομει oikodomei
V-PAI-3S G5719
οἰκοδομέωoikodomeōto buildedify
 
24 cf. Tłum. Толк. Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Никт0же своегH си да и4щетъ, но є4же бли1жнzгw кjйждо. 10,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingLet no man
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own
ζητειτω zēteitō
V-PAM-3S G5720
ζητέωzēteōto seekseek
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
το to
T-ASN
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ετερου eterou
A-GSM
ἕτεροςheterosotheranother's
 
25 cf. Tłum. Толк. Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; ВсE, є4же на т0ржищи продаeмое, kди1те, ничт0же сумнsщесz, за с0вэсть: 10,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαν pan
A-ASN
πᾶςpasallWhatsoever
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μακελλω makellō
N-DSN
μάκελλονmakellonmeat marketthe shambles
πωλουμενον pōloumenon
V-PPP-ASN G5746
πωλέωpōleōto sellis sold
εσθιετε esthiete
V-PAM-2P G5720
ἐσθίωesthiōto eat, eat
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingno
ανακρινοντες anakrinontes
V-PAP-NPM G5723
ἀνακρίνωanakrinōto investigate, asking
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoconscience sake
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience sake
 
26 cf. Tłum. Толк. “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”ибо Господня земля, и что наполняет ее. гDнz бо землS и3 и3сполнeніе є3S. 10,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord's
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe earth
γη
N-NSF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe fulness
πληρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentthe fulness
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
 
27 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Ѓще ли кто2 t невёрныхъ призывaетъ вы2, и3 х0щете и3ти2, всE предлагaемое вaмъ kди1те, ничт0же сумнsщесz, за с0вэсть. 10,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
καλει kalei
V-PAI-3S G5719
καλέωkaleōto callbid
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
απιστων apistōn
A-GPM
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believe not
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θελετε thelete
V-PAI-2P G5719
θέλωthelōto will/desireye be disposed
πορευεσθαι poreuesthai
V-PNN G5738
πορεύωporeuōto goto go
παν pan
A-ASN
πᾶςpasall; whatsoever
το to
T-ASN
hothe/this/whoof them
παρατιθεμενον paratithemenon
V-PPP-ASN G5746
παρατίθημιparatithēmito set beforeis set before
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
εσθιετε esthiete
V-PAM-2P G5720
ἐσθίωesthiōto eat, eat
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingno
ανακρινοντες anakrinontes
V-PAP-NPM G5723
ἀνακρίνωanakrinōto investigate, asking
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoconscience sake
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience sake
 
28 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: Но если кто скажет вам: это идоложертвенное,- то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. (За?_рм7з.) Ѓще ли же кто2 вaмъ речeтъ: сіE їдwложeртвенно є4сть: не kди1те за џного повёдавшаго, и3 с0вэсть: гDнz бо землS и3 и3сполнeніе є3S. 10,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ειπη eipē
V-2AAS-3S G5632
λέγωlegōto speaksay
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ιεροθυτον ierothuton
A-NSN
εἰδωλόθυτοςeidōlothutossacrificed to idolsoffered in sacrifice unto idols
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μη
PRT-N
μήnotnot
εσθιετε esthiete
V-PAM-2P G5720
ἐσθίωesthiōto eat, eat
δι di
PREP
διάdiathrough/because offor
εκεινον ekeinon
D-ASM
ἐκεῖνοςekeinosthathis sake that
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
μηνυσαντα mēnusanta
V-AAP-ASM G5660
μηνύωmēnuōto discloseshewed it
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconsciencefor conscience sake
 
29 cf. Tłum. Толк. mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? С0вэсть же глаг0лю не свою2, но другaгw: вскyю бо своб0да моS сyдитсz t и3нhz с0вэсти; 10,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceConscience
δε de
CONJ
δέdethen 
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I say
ουχι ouchi
PRT-N
οὐχίouchinot, not
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-2GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthine own
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ετερου eterou
A-GSM
ἕτεροςheterosotherof the other
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?[which?]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
η ē
T-NSF
hothe/this/wholiberty
ελευθερια eleutheria
N-NSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weis my
κρινεται krinetai
V-PPI-3S G5743
κρίνωkrinōto judgejudged
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
αλλης allēs
A-GSF
ἄλλοςallosanotheranother
συνειδησεως suneidēseōs
N-GSF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
 
30 cf. Tłum. Толк. Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Ѓще ѓзъ благодaтію причащaюсz, почто2 хулY пріeмлю, њ нeмже ѓзъ благодарю2; 10,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgraceby grace
μετεχω metechō
V-PAI-1S G5719
μετέχωmetechōto sharebe a partaker
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, why
βλασφημουμαι blasfēmoumai
V-PPI-1S G5743
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemeam I evil spoken of
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat for which
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ευχαριστω eucharistō
V-PAI-1S G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankgive thanks
 
31 cf. Tłum. Толк. Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Ѓще u5бо ћсте, ѓще ли піетE, ѓще ли и4но что2 творитE, вс‰ во слaву б9ію твори1те. 10,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifWhether
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
εσθιετε esthiete
V-PAI-2P G5719
ἐσθίωesthiōto eatye eat
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
πινετε pinete
V-PAI-2P G5719
πίνωpinōto drinkdrink
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
τι ti
X-ASN
τιςtisonewhatsoever
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makeye do
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/make, do
 
32 cf. Tłum. Толк. Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, Безпреткновeни бывaйте їудeємъ и3 є4ллинwмъ и3 цRкви б9іей, 10,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπροσκοποι aproskopoi
A-NPM
ἀπρόσκοποςaproskoposnot giving offencenone offence
και kai
CONJ
καίkaiand, neither
ιουδαιοις ioudaiois
A-DPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishto the Jews
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito beGive
και kai
CONJ
καίkaiand, nor
ελλησιν ellēsin
N-DPM
Ἕλληνhellēna Greekto the Gentiles
και kai
CONJ
καίkaiand, nor
τη
T-DSF
hothe/this/whoto the church
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyto the church
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
33 cf. Tłum. Толк. jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.ћкоже и3 ѓзъ во всeмъ всBмъ ўгождaю, не и3скjй своеS п0льзы, но мн0гихъ, да спасyтсz.10,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asEven as
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallin all
αρεσκω areskō
V-PAI-1S G5719
ἀρέσκωareskōto pleaseplease
μη
PRT-N
μήnot, not
ζητων zētōn
V-PAP-NSM G5723
ζητέωzēteōto seekseeking
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmine own
συμφορον sumforon
A-ASN
συμφέρωsumferōbe profitableprofit
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
το to
T-ASN
hothe/this/who 
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchof many
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
σωθωσιν sōthōsin
V-APS-3P G5686
σῴζωsōzōto savethey may be saved

111 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.O NAKRYWANIU GŁOWY.2 A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.3 Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.4 Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.5 Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.6 Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.7 Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.8 Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.9 Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.10 Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.11 Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.12 Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.13 Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?14 Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;15 lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.16 Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.18 Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.19 Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.20 Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.21 Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.22 Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,24 a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.25 Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.27 Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.28 Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.30 Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.31 Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:32 Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.33 Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.34 Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.
12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.2 Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.4 Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.5 Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?7 Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?8 Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?9 Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.10 Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.11 Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.12 Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.13 I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.14 Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.15 Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.16 Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?17 Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.19 Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.21 W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.22 Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.23 Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?24 Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,25 skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.27 Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.28 A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.29 Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.30 I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.31 Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.32 I duchy proroków są poddane prorokom.33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.34 Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.35 Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.36 Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?37 Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.38 Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.39 Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.40 Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.
15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacie2 i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.3 Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;4 i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;5 i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.6 Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.7 Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.8 Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.9 Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.10 Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.11 Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.15 Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.16 Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.17 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.18 A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.19 Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;21 ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.23 Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.24 Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.25 On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”26 Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:27 Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.28 Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?30 Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?31 W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.32 Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.33 Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.34 Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?36 Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.37 A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.38 Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.39 Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.40 Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.41 Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;42 tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.43 Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.44 Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:45 “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.46 Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.47 Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.51 Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.53 Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.54 Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.55 Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”56 Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.57 Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.58 Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.