MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;2 ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.3 Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.4 Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.5 Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.6 Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.7 Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.8 Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.9 Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.11 A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.12 Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.13 I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.14 Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.15 Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.16 Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.18 Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.19 Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.20 W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.21 Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.22 Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.23 Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. 24 Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.O DZIEWICACH.25 A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.26 Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. 27 Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.28 Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.29 To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;30 i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;31 I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.33 Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.34 I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.35 Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.37 Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.38 Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.39 Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.40 Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?2 I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.3 Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:4 Czy nie mamy prawa jeść i pić?5 Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?6 Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?7 Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?8 Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?9 Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?10 Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonu11 Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?12 Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.13 Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?14 Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.16 Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.17 Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.18 Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.19 Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.20 I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;21 tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.22 Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.23 Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.KARCI SWOJE CIAŁO.24 Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.25 Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.26 Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;27 ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.
10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,2 i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;3 i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,4 i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).5 Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”6 To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.7 I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”8 Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.9 Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.10 Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.11 Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.12 Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.13 Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.15 Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?17 Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.18 Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?19 Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?20 Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.21 Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.22 Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.25 Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.26 “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”27 Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.28 Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: 29 mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? 30 Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?31 Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.32 Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;33 jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
111 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.O NAKRYWANIU GŁOWY.2 A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.3 Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.4 Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.5 Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.6 Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.7 Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.8 Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.9 Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.10 Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.11 Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.12 Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.13 Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?14 Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;15 lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.16 Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.18 Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.19 Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.20 Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.21 Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.22 Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,24 a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.25 Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.27 Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.28 Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.30 Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.31 Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:32 Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.33 Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.34 Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.
12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.

RU Brytjka King J. 14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 cf. Tłum. Толк. Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Держи1тесz любвE: ревнyйте же духHвнымъ, пaче же да прbр0чествуете. 14,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιωκετε diōkete
V-PAM-2P G5720
διώκωdiōkōto pursueFollow after
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovecharity
ζηλουτε zēloute
V-PAM-2P G5720
ζηλόωzēloōbe eagerdesire
δε de
CONJ
δέdethen, and
τα ta
T-APN
hothe/this/whocharity
πνευματικα pneumatika
A-APN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δε de
CONJ
δέdethen, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
προφητευητε profēteuēte
V-PAS-2P G5725
προφητεύωprofēteuōto prophesyye may prophesy
 
2 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; Глаг0лzй бо љзы6ки, не человёкwмъ глаг0летъ, но бGу: никт0же бо слhшитъ, дyхомъ же глаг0летъ т†йны: 14,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakspeaketh
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguein an
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakspeaketh
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearman understandeth
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
δε de
CONJ
δέdethen; howbeit
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakhe speaketh
μυστηρια mustēria
N-APN
μυστήριονmustērionmysterymysteries
 
3 cf. Tłum. Толк. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. прbр0чествуzй же, человёкwмъ глаг0летъ созидaніе и3 ўтэшeніе и3 ўтверждeніе. 14,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
δε de
CONJ
δέdethenBut
προφητευων profēteuōn
V-PAP-NSM G5723
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesieth
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakspeaketh
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedification
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακλησιν paraklēsin
N-ASF
παράκλησιςparaklēsisencouragementexhortation
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παραμυθιαν paramuthian
N-ASF
παραμυθίαparamuthiacomfortcomfort
 
4 cf. Tłum. Толк. Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Глаг0лzй (бо) љзы6ки себE зи1ждетъ, ґ прbр0чествуzй цRковь зи1ждетъ. 14,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoHe that
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakspeaketh
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguein an
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
οικοδομει oikodomei
V-PAI-3S G5719
οἰκοδομέωoikodomeōto buildedifieth
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
δε de
CONJ
δέdethen; but
προφητευων profēteuōn
V-PAP-NSM G5723
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesieth
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
οικοδομει oikodomei
V-PAI-3S G5719
οἰκοδομέωoikodomeōto buildedifieth
 
5 cf. Tłum. Толк. Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Хощy же всёхъ вaсъ глаг0лати љзы6ки, пaче же да прорицaете: б0лій бо прbр0чествуzй, нeжели глаг0лzй љзы6ки, рaзвэ ѓще (кто2) сказyетъ, да цRковь созидaніе пріeмлетъ. 14,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
δε de
CONJ
δέdethen 
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouthat ye
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakspake
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δε de
CONJ
δέdethen, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
προφητευητε profēteuēte
V-PAS-2P G5725
προφητεύωprofēteuōto prophesyye prophesied
μειζων meizōn
A-NSM-C
μέγαςmegasgreatgreater
δε de
CONJ
δέdethen[then]
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
προφητευων profēteuōn
V-PAP-NSM G5723
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesieth
η ē
PRT
ēorthan
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakspeaketh
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/except, except
ει ei
COND
εἰeiif 
μη
PRT-N
μήnot 
διερμηνευη diermēneuē
V-PAS-3S G5725
διερμηνεύωdiermēneuōto interprethe interpret
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe church
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedifying
λαβη labē
V-2AAS-3S G5632
λαμβάνωlambanōto takemay receive
 
DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? (За?_рн7є.) Нн7э же, брaтіе, ѓще пріидY къ вaмъ љзы6ки глаг0лz, кyю вaмъ п0льзу сотворю2, ѓще вaмъ не глаг0лю и3ли2 во tкровeніи, и3ли2 въ рaзумэ, и3ли2 въ прbр0чествіи, и3ли2 въ научeніи; 14,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnow[now]
δε de
CONJ
δέdethen 
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
ελθω elthō
V-2AAS-1S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouto you
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakspeaking
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, what
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ωφελησω ōfelēsō
V-FAI-1S G5692
ὠφελέωōfeleōto helpshall I profit
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot 
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
λαλησω lalēsō
V-AAS-1S G5661
λαλέωlaleōto speakI shall speak
η ē
PRT
ēoreither
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αποκαλυψει apokalupsei
N-DSF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationrevelation
η ē
PRT
ēor, or
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
γνωσει gnōsei
N-DSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
η ē
PRT
ēor, or
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
προφητεια profēteia
N-DSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophesying
η ē
PRT
ēor, or
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
διδαχη didachē
N-DSF
διδαχήdidachēteachingdoctrine
 
7 cf. Tłum. Толк. Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Nбaче безд{шнаz глaсъ даю6щаz, ѓще сопёль, ѓще гyсли, ѓще рaзнствіz пискaніемъ не дадsтъ, кaкw разyмно бyдетъ пискaніе и3ли2 гудeніе; 14,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομως omōs
CONJ
ὅμωςhomōsjust asAnd even
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
αψυχα apsucha
A-NPN
ἄψυχοςapsuchoslifelesswithout life
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundsound
διδοντα didonta
V-PAP-NPN G5723
δίδωμιdidōmito givegiving
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, whether
αυλος aulos
N-NSM
αὐλόςaulosflutepipe
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifor
κιθαρα kithara
N-NSF
κιθάραkitharaharpharp
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
διαστολην diastolēn
N-ASF
διαστολήdiastolēdistinctiona distinction
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothings
φθογγοις fthongois
N-DPM
φθόγγοςfthongossoundin the sounds
μη
PRT-N
μήnot 
δω
V-2AAS-3S G5632
δίδωμιdidōmito givethey give
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
γνωσθησεται gnōsthēsetai
V-FPI-3S G5701
γινώσκωginōskōto knowshall it be known
το to
T-NSN
hothe/this/whoin the sounds
αυλουμενον auloumenon
V-PPP-NSN G5746
αὐλέωauleōto play the fluteis piped
η ē
PRT
ēoror
το to
T-NSN
hothe/this/whowhat
κιθαριζομενον kitharizomenon
V-PPP-NSN G5746
κιθαρίζωkitharizōto play the harpharped
 
8 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? И$бо ѓще безвёстенъ глaсъ трубA дaстъ, кто2 ўгот0витсz на брaнь; 14,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
αδηλον adēlon
A-ASF
ἄδηλοςadēlosunclearan uncertain
σαλπιγξ salpigx
N-NSF
σάλπιγξsalpigxtrumpetthe trumpet
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundsound
δω
V-2AAS-3S G5632
δίδωμιdidōmito givegive
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, who
παρασκευασεται paraskeuasetai
V-FDI-3S G5695
παρασκευάζωparaskeuazōto prepareshall prepare himself
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
πολεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarthe battle
 
9 cf. Tłum. Толк. Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Тaкw и3 вы2 ѓще не благоразyмно сл0во дадитE љзhкомъ, кaкw ўразумёетсz глаг0лемое; Бyдете бо на воздyхъ глаг0люще. 14,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
και kai
CONJ
καίkaiandlikewise
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe tongue
γλωσσης glōssēs
N-GSF
γλῶσσαglōssatonguethe tongue
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot 
ευσημον eusēmon
A-ASM
εὔσημοςeusēmosintelligibleeasy
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordwords
δωτε dōte
V-2AAS-2P G5632
δίδωμιdidōmito giveye utter
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
γνωσθησεται gnōsthēsetai
V-FPI-3S G5701
γινώσκωginōskōto knowshall it be known
το to
T-NSN
hothe/this/whowhat
λαλουμενον laloumenon
V-PPP-NSN G5746
λαλέωlaleōto speakis spoken
εσεσθε esesthe
V-FDI-2P G5695
εἰμίeimito beto be
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? for
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αερα aera
N-ASM
ἀήρaērairthe air
λαλουντες lalountes
V-PAP-NPM G5723
λαλέωlaleōto speakye shall speak
 
10 cf. Tłum. Толк. Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Толи1цы ќбw, ѓще ключи1тсz, р0ди гласHвъ сyть въ мjрэ, и3 ни є3ди1нъ и4хъ безглaсенъ. 14,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοσαυτα tosauta
D-NPN
τοσοῦτοςtosoutosso great, so many
ει ei
COND
εἰeiif, it may
τυχοι tuchoi
V-2AAO-3S G5630
τυγχάνωtunchanōto obtain/happenbe
γενη genē
N-NPN
γένοςgenosfamilykinds
φωνων fōnōn
N-GPF
φωνήfōnēvoice/soundof voices
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito beThere are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenone
αφωνον afōnon
A-NSN
ἄφωνοςafōnosmutewithout signification
 
11 cf. Tłum. Толк. Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Ѓще u5бо не ўвёмъ си1лы глaса, бyду глаг0лющему и3ноzзhчникъ, и3 глаг0лющій мнЁ и3ноzзhчникъ. 14,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
μη
PRT-N
μήnotnot
ειδω eidō
V-RAS-1S G5762
εἴδωeidōto knowI know
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe meaning
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe meaning
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the voice
φωνης fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/soundof the voice
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito be, I shall be
τω
T-DSM
hothe/this/whounto him
λαλουντι lalounti
V-PAP-DSM G5723
λαλέωlaleōto speakthat speaketh
βαρβαρος barbaros
A-NSM
βάρβαροςbarbarosbarbariana barbarian
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakthat speaketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
βαρβαρος barbaros
A-NSM
βάρβαροςbarbarosbarbariana barbarian
 
12 cf. Tłum. Толк. Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Тaкw и3 вы2, понeже ревни1телє є3стE духовHмъ, (±же) къ созидaнію цRкве проси1те, да и3збhточествуете. 14,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiandEven
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince, forasmuch as
ζηλωται zēlōtai
N-NPM
ζηλωτήςzēlōtēszealotzealous
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
πνευματων pneumatōn
N-GPN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof spiritual
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe edifying
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingthe edifying
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the church
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
ζητειτε zēteite
V-PAM-2P G5720
ζητέωzēteōto seek, seek
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
περισσευητε perisseuēte
V-PAS-2P G5725
περισσεύωperisseuōto abound/exceedye may excel
 
13 cf. Tłum. Толк. I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Тёмже глаг0лzй љзhкомъ да м0литсz, да сказyетъ. 14,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiotherefore[therefore]
ο o
T-NSM
hothe/this/wholet him
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speakthat speaketh
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguein an
προσευχεσθω proseuchesthō
V-PNM-3S G5737
προσεύχομαιproseuchomaito praypray
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
διερμηνευη diermēneuē
V-PAS-3S G5725
διερμηνεύωdiermēneuōto interprethe may interpret
 
14 cf. Tłum. Толк. Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Ѓще бо молю1сz љзhкомъ, дyхъ м0й м0литсz, ґ ќмъ м0й без8 плодA є4сть. 14,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν[     ean
COND
ἐάνeanifif
γαρ]     gar
CONJ
γάρgarforFor
προσευχωμαι proseuchōmai
V-PNS-1S G5741
προσεύχομαιproseuchomaito prayI pray
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguein an
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
προσευχεται proseuchetai
V-PNI-3S G5736
προσεύχομαιproseuchomaito prayprayeth
ο o
T-NSM
hothe/this/whospirit
δε de
CONJ
δέdethen, but
νους nous
N-NSM
νοῦςnousmindunderstanding
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ακαρπος akarpos
A-NSM
ἄκαρποςakarposunfruitfulunfruitful
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
15 cf. Tłum. Толк. Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Что2 u5бо є4сть; Помолю1сz дyхомъ, помолю1сz же и3 ўм0мъ: воспою2 дyхомъ, воспою1 же и3 ўм0мъ. 14,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis it
προσευξομαι proseuxomai
V-FDI-1S G5695
προσεύχομαιproseuchomaito pray? I will pray
τω
T-DSN
hothe/this/whowith the spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathwith the spirit
προσευξομαι proseuxomai
V-FDI-1S G5695
προσεύχομαιproseuchomaito prayI will pray
δε de
CONJ
δέdethen, and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τω
T-DSM
hothe/this/whowith the understanding
νοι noi
N-DSM
νοῦςnousmindwith the understanding
ψαλω psalō
V-FAI-1S G5692
ψάλλωpsallōto sing praise: I will sing
τω
T-DSN
hothe/this/whowith the spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathwith the spirit
ψαλω psalō
V-FAI-1S G5692
ψάλλωpsallōto sing praiseI will sing
δε]     de
CONJ
δέdethen, and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τω
T-DSM
hothe/this/whowith the understanding
νοι noi
N-DSM
νοῦςnousmindwith the understanding
 
16 cf. Tłum. Толк. Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Понeже ѓще благослови1ши дyхомъ, и3сполнszй мёсто невёжды кaкw речeтъ ґми1нь, по твоемY благодарeнію; Понeже не вёсть, что2 глаг0леши. 14,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceElse
εαν ean
COND
ἐάνeanifwhen
ευλογης[     eulogēs
V-PAS-2S G5725
εὐλογέωeulogeōto praise/blessthou shalt bless
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathwith the spirit
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αναπληρων anaplērōn
V-PAP-NSM G5723
ἀναπληρόωanaplēroōto fulfilshall
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacethe room
του tou
T-GSM
hothe/this/whowith the spirit
ιδιωτου idiōtou
N-GSM
ἰδιώτηςidiōtēsunlearnedof the unlearned
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
ερει erei
V-FAI-3S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speaksay
το to
T-ASN
hothe/this/whohe that
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamenAmen
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
τη
T-DSF
hothe/this/whothe room
ση
S-2SDSF
σόςsosyourthy
ευχαριστια eucharistia
N-DSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessgiving of thanks
επειδη epeidē
CONJ
ἐπειδήepeidēsince, seeing
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγεις legeis
V-PAI-2S G5719
λέγωlegōto speakthou sayest
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowhe understandeth
 
17 cf. Tłum. Толк. Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Ты2 ќбw д0брэ благодари1ши, но другjй не созидaетсz. 14,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
μεν men
PRT
μένmenon the other handverily
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
ευχαριστεις eucharisteis
V-PAI-2S G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankgivest thanks
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ετερος eteros
A-NSM
ἕτεροςheterosotherthe other
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οικοδομειται oikodomeitai
V-PPI-3S G5743
οἰκοδομέωoikodomeōto buildis
 
18 cf. Tłum. Толк. Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; Благодарю2 бGа моего2, пaче всёхъ вaсъ љзы6ки глаг0лz: 14,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευχαριστω eucharistō
V-PAI-1S G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankI thank
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouye
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore than
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speak, I speak
 
19 cf. Tłum. Толк. Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. но въ цRкви хощY пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ глаг0лати, да и3 и4ны п0льзую, нeжели тьмы6 словeсъ љзhкомъ. 14,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutYet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI had rather
πεντε pente
A-NUI
πέντεpentefivefive
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordwords
τω
T-DSM
hothe/this/whounderstanding
νοι noi
N-DSM
νοῦςnousmindunderstanding
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakspeak
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αλλους allous
A-APM
ἄλλοςallosanotherothers
κατηχησω katēchēsō
V-AAS-1S G5661
κατηχέωkatēcheōto instructI might teach
η ē
PRT
ēor, than
μυριους murious
A-APM
μύριοιmurioimyriadten thousand
λογους logous
N-APM
λόγοςlogoswordwords
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguean
 
ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 cf. Tłum. Толк. Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. (За?_рн7ѕ.) Брaтіе, не дёти бывaйте ўмы6: но ѕл0бою младeнствуйте, ўмы6 же совершeни бывaйте. 14,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
μη
PRT-N
μήnotnot
παιδια paidia
N-NPN
παιδίονpaidionchildchildren
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito be, be
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
φρεσιν fresin
N-DPF
φρήνfrēnthinkingin understanding
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: howbeit
τη
T-DSF
hothe/this/whoin understanding
κακια kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilin malice
νηπιαζετε nēpiazete
V-PAM-2P G5720
νηπιάζωnēpiazōbe childlikebe ye children
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoin malice
δε de
CONJ
δέdethen, but
φρεσιν fresin
N-DPF
φρήνfrēnthinkingin understanding
τελειοι teleioi
A-NPM
τέλειοςteleiosperfectmen
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe
 
21 cf. Tłum. Толк. W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Въ зак0нэ пи1шетъ: ћкw и3нhми љзы6ки и3 ўстны6 и3нhми возгlю лю1демъ си6мъ, и3 ни тaкw послyшаютъ менє2, гlетъ гDь. 14,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τω
T-DSM
hothe/this/whothe law
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongWith
ετερογλωσσοις eteroglōssois
A-DPM
ἑτερόγλωσσοςheteroglōssosin another languageother tongues
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
χειλεσιν cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheilosliplips
ετερων eterōn
A-GPM
ἕτεροςheterosotherother
λαλησω lalēsō
V-FAI-1S G5692
λαλέωlaleōto speakwill I speak
τω
T-DSM
hothe/this/whopeople
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplepeople
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουδ oud
CONJ-N
οὐδέoudeand notnot
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)yet for all that
εισακουσονται eisakousontai
V-FDI-3P G5695
εἰσακούωeisakouōto listen towill they
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, saith
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
22 cf. Tłum. Толк. Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. Тёмже љзhцы въ знaменіе сyть не вёрующымъ, но невBрнымъ: ґ прbр0чество не невBрнымъ, но вёрующымъ. 14,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
γλωσσαι glōssai
N-NPF
γλῶσσαglōssatonguetongues
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
σημειον sēmeion
N-ASN
σημεῖονsēmeionsigna sign
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whotongues
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)that believe
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto them
απιστοις apistois
A-DPM
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believe not
η ē
T-NSF
hothe/this/whoto them
δε de
CONJ
δέdethen: but
προφητεια profēteia
N-NSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophesying
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whofor them
απιστοις apistois
A-DPM
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believe not
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whofor them
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)which believe
 
23 cf. Tłum. Толк. Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Ѓще u5бо сни1детсz цRковь всS вкyпэ, и3 вси2 љзы6ки глаг0лютъ, вни1дутъ же (и3) неразyмивіи и3ли2 невёрніи, не рекyтъ ли, ћкw бэснyетесz; 14,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
συνελθη sunelthē
V-2AAS-3S G5632
συνέρχομαιsunerchomaito assemblebe come together
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurch
ολη olē
A-NSF
ὅλοςholosallthe whole
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
το to
T-ASN
hothe/this/whochurch
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfone place
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
λαλωσιν lalōsin
V-PAS-3P G5725
λαλέωlaleōto speakspeak
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
εισελθωσιν eiselthōsin
V-2AAS-3P G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthere come in
δε de
CONJ
δέdethen, and
ιδιωται idiōtai
N-NPM
ἰδιώτηςidiōtēsunlearnedunlearned
η ē
PRT
ēor, or
απιστοι apistoi
A-NPM
ἄπιστοςapistosunbelievingunbelievers
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ερουσιν erousin
V-FAI-3P G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speak, will they
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
μαινεσθε mainesthe
V-PNI-2P G5736
μαίνομαιmainomaito raveye are mad
 
24 cf. Tłum. Толк. Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Ѓще же вси2 прbр0чествуютъ, вни1детъ же нёкій невёренъ и3ли2 невёжда, њбличaетсz всёми, (и3) и3стzзyетсz t всёхъ, 14,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
προφητευωσιν profēteuōsin
V-PAS-3P G5725
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesy
εισελθη eiselthē
V-2AAS-3S G5632
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthere come in
δε de
CONJ
δέdethen, and
τις tis
X-NSM
τιςtisoneone
απιστος apistos
A-NSM
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believeth not
η ē
PRT
ēor, or
ιδιωτης idiōtēs
N-NSM
ἰδιώτηςidiōtēsunlearnedunlearned
ελεγχεται elenchetai
V-PPI-3S G5743
ἐλέγχωelenchōto rebuke, he is convinced
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
ανακρινεται anakrinetai
V-PPI-3S G5743
ἀνακρίνωanakrinōto investigate, he is judged
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
 
25 cf. Tłum. Толк. skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. и3 си1це т†йнаz сeрдца є3гw2 kвлє1на бывaютъ: и3 тaкw пaдъ ни1цъ покл0нитсz бGови, возвэщaz, ћкw вои1стинну бGъ съ вaми є4сть. 14,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
κρυπτα krupta
A-NPN
κρυπτόςkruptoshiddenthe secrets
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoheart
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
φανερα fanera
A-NPN
φανερόςfanerosmanifestmanifest
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beare
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
πεσων pesōn
V-2AAP-NSM G5631
πίπτωpiptōto collapsefalling down
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
προσκυνησει proskunēsei
V-FAI-3S G5692
προσκυνέωproskuneōto worshiphe will worship
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
απαγγελλων apangellōn
V-PAP-NSM G5723
ἀπαγγέλλωapangellōto announce, and report
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreallyof a truth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 cf. Tłum. Толк. Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование,- все сие да будет к назиданию. (За?_рн7з.) Что2 u5бо є4сть, брaтіе; є3гдA сх0дитесz, кjйждо вaсъ pал0мъ и4мать, ўчeніе и4мать, љзhкъ и4мать tкровeніе и4мать, сказaніе и4мать: вс‰ (же) къ созидaнію да бывaютъ. 14,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?How
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis it
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)? when
συνερχησθε sunerchēsthe
V-PNS-2P G5741
συνέρχομαιsunerchomaito assembleye come together
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach, every one
ψαλμον psalmon
N-ASM
ψαλμόςpsalmospsalma psalm
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
διδαχην didachēn
N-ASF
διδαχήdidachēteachinga doctrine
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, hath
αποκαλυψιν apokalupsin
N-ASF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationa revelation
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, hath
γλωσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguea tongue
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, hath
ερμηνειαν ermēneian
N-ASF
ἑρμηνείαhermēneiainterpretationan interpretation
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, hath
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedifying
γινεσθω ginesthō
V-PNM-3S G5737
γίνομαιginomaito be. Let
 
27 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Ѓще љзhкомъ кто2 глаг0летъ, по двэмA, и3ли2 мн0жае по тріeмъ, и3 по чaсти: и3 є3ди1нъ да сказyетъ. 14,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifIf
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguean
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
η ē
PRT
ēor, or
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πλειστον pleiston
A-ASN-S
πλεῖστοςpleistosmostat the most
τρεις treis
A-APM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανα ana
PREP
ἀνάanaeach, by
μερος meros
N-ASN
μέροςmerospartby course
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
διερμηνευετω diermēneuetō
V-PAM-3S G5720
διερμηνεύωdiermēneuōto interpretlet
 
28 cf. Tłum. Толк. A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Ѓще ли не бyдетъ сказaтель, да молчи1тъ въ цRкви, себё же да глаг0летъ и3 бGови. 14,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
μη
PRT-N
μήnotno
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bethere be
διερμηνευτης diermēneutēs
N-NSM
διερμηνευτήςdiermēneutēsinterpreterinterpreter
σιγατω sigatō
V-PAM-3S G5720
σιγάωsigaōbe silent, let him keep silence
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself
δε de
CONJ
δέdethen; and
λαλειτω laleitō
V-PAM-3S G5720
λαλέωlaleōto speaklet him speak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
 
29 cf. Tłum. Толк. Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Прbр0цы же двA и3ли2 тріE да глаг0лютъ, и3 друзjи да разсуждaютъ: 14,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροφηται profētai
N-NPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
δε de
CONJ
δέdethenLet
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
η ē
PRT
ēoror
τρεις treis
A-NPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
λαλειτωσαν laleitōsan
V-PAM-3P G5720
λαλέωlaleōto speakspeak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αλλοι alloi
A-NPM
ἄλλοςallosanotherthe other
διακρινετωσαν diakrinetōsan
V-PAM-3P G5720
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtlet
 
30 cf. Tłum. Толк. I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. ѓще ли и3н0му tкрhетсz сэдsщу, пeрвый да молчи1тъ. 14,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
δε de
CONJ
δέdethen 
αλλω allō
A-DSM
ἄλλοςallosanotherto another
αποκαλυφθη apokalufthē
V-APS-3S G5686
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealbe revealed
καθημενω kathēmenō
V-PNP-DSM G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sitteth by
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstthe first
σιγατω sigatō
V-PAM-3S G5720
σιγάωsigaōbe silent, let
 
31 cf. Tłum. Толк. Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. М0жете бо вси2 по є3ди1ному прbр0чествовати, да вси2 ўчaтсz и3 вси2 ўтэшaютсz. 14,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ableye may
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toby
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
προφητευειν profēteuein
V-PAN G5721
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesy
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
μανθανωσιν manthanōsin
V-PAS-3P G5725
μανθάνωmanthanōto learnmay learn
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
παρακαλωνται parakalōntai
V-PPS-3P G5747
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortmay be comforted
 
32 cf. Tłum. Толк. I duchy proroków są poddane prorokom.И духи пророческие послушны пророкам, И# дyси прbр0честіи прbр0кwмъ повинyютсz: 14,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πνευματα pneumata
N-NPN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirits
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetof the prophets
προφηταις profētais
N-DPM
προφήτηςprofētēsprophetto the prophets
υποτασσεται upotassetai
V-PPI-3S G5743
ὑποτάσσωhupotassōto subjectare subject
 
33 cf. Tłum. Толк. Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. нёсть бо нестроeніz бGъ, но ми1ра, ћкw во всёхъ цRквахъ с™hхъ. 14,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ακαταστασιας akatastasias
N-GSF
ἀκαταστασίαakatastasiadisorderof confusion
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoGod
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurches
των tōn
T-GPM
hothe/this/whochurches
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
 
34 cf. Tłum. Толк. Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Жєны2 вaшz въ цRквахъ да молчaтъ: не повелёсz бо и5мъ глаг0лати, но повиновaтисz, ћкоже и3 зак0нъ глаг0летъ. 14,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαι ai
T-NPF
hothe/this/whowomen
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanwomen
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
σιγατωσαν sigatōsan
V-PAM-3P G5720
σιγάωsigaōbe silentkeep silence
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
επιτρεπεται epitrepetai
V-PPI-3S G5743
ἐπιτρέπωepitrepōto permitit is
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto speak
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
υποτασσεσθωσαν upotassesthōsan
V-PPM-3P G5744
ὑποτάσσωhupotassōto subjectto be under obedience
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
 
35 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви. Ѓще ли чесомY научи1тисz хотsтъ, въ домY свои1хъ мужeй да вопрошaютъ: срaмно бо є4сть женЁ въ цRкви глаг0лати. 14,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany thing
μανθανειν manthanein
V-PAN G5721
μανθάνωmanthanōto learnlearn
θελουσιν thelousin
V-PAI-3P G5719
θέλωthelōto will/desirethey will
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
οικω oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehome
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ιδιους idious
A-APM
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir
ανδρας andras
N-APM
ἀνήρanērmanhusbands
επερωτατωσαν eperōtatōsan
V-PAM-3P G5720
ἐπερωτάωeperōtaōto question, let them ask
αισχρον aischron
A-NSN
αἰσχρόςaischrosshamefula shame
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanfor women
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto speak
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
 
36 cf. Tłum. Толк. Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? И#ли2 t вaсъ сл0во б9іе и3зhде; И#ли2 вaсъ є3ди1ныхъ дости1же; 14,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorWhat
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go out? came
η ē
PRT
ēor? or
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
μονους monous
A-APM
μόνοςmonosaloneonly
κατηντησεν katēntēsen
V-AAI-3S G5656
καταντάωkatantaōto come tocame it
 
37 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Ѓще кто2 мни1тсz прbр0къ бhти и3ли2 дух0венъ, да разумёетъ, ±же пишY вaмъ, занE гDни сyть зaпwвэди; 14,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
δοκει dokei
V-PAI-3S G5719
δοκέωdokeōto thinkthink himself
προφητης profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēspropheta prophet
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
η ē
PRT
ēor, or
πνευματικος pneumatikos
A-NSM
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
επιγινωσκετω epiginōsketō
V-PAM-3S G5720
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to know, let him acknowledge
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat the things
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
εντολη entolē
N-NSF
ἐντολήentolēcommandmentthe commandments
 
38 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.А кто не разумеет, пусть не разумеет. ѓще ли кто2 не разумёетъ, да не разумэвaетъ. 14,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αγνοει agnoei
V-PAI-3S G5719
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantbe ignorant
αγνοειται agnoeitai
V-PPI-3S G5743
ἀγνοέωagnoeōbe ignorant, let him be ignorant
 
39 cf. Tłum. Толк. Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; Тёмже, брaтіе мо‰, ревнyйте є4же прbр0чествовати, и3 є4же глаг0лати љзы6ки не возбранsйте: 14,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
ζηλουτε zēloute
V-PAM-2P G5720
ζηλόωzēloōbe eager, covet
το to
T-ASN
hothe/this/who 
προφητευειν profēteuein
V-PAN G5721
προφητεύωprofēteuōto prophesyto prophesy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/who 
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto speak
μη
PRT-N
μήnotnot
κωλυετε kōluete
V-PAM-2P G5720
κωλύωkōluōto preventforbid
γλωσσαις glōssais
N-DPF
γλῶσσαglōssatonguewith tongues
 
40 cf. Tłum. Толк. Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.только всё должно быть благопристойно и чинно.вс‰ же благоwбрaзнw и3 по чи1ну да бывaютъ.14,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-NPN
πᾶςpasallLet all things
δε de
CONJ
δέdethen[then]
ευσχημονως euschēmonōs
ADV
εὐσχημόνωςeuschēmonōsproperlydecently
και kai
CONJ
καίkaiandand
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderorder
γινεσθω ginesthō
V-PNM-3S G5737
γίνομαιginomaito bebe done

15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacie2 i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.3 Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;4 i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;5 i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.6 Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.7 Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.8 Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.9 Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.10 Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.11 Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.15 Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.16 Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.17 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.18 A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.19 Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;21 ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.23 Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.24 Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.25 On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”26 Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:27 Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.28 Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?30 Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?31 W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.32 Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.33 Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.34 Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?36 Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.37 A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.38 Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.39 Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.40 Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.41 Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;42 tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.43 Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.44 Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:45 “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.46 Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.47 Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.51 Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.53 Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.54 Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.55 Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”56 Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.57 Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.58 Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.