MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;2 ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.3 Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.4 Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.5 Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.6 Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.7 Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.8 Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.9 Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.11 A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.12 Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.13 I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.14 Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.15 Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.16 Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.18 Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.19 Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.20 W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.21 Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.22 Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.23 Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. 24 Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.O DZIEWICACH.25 A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.26 Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. 27 Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.28 Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.29 To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;30 i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;31 I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.33 Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.34 I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.35 Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.37 Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.38 Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.39 Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.40 Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?2 I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.3 Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:4 Czy nie mamy prawa jeść i pić?5 Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?6 Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?7 Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?8 Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?9 Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?10 Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonu11 Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?12 Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.13 Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?14 Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.16 Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.17 Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.18 Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.19 Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.20 I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;21 tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.22 Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.23 Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.KARCI SWOJE CIAŁO.24 Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.25 Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.26 Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;27 ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.
10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,2 i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;3 i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,4 i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).5 Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”6 To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.7 I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”8 Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.9 Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.10 Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.11 Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.12 Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.13 Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.15 Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?17 Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.18 Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?19 Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?20 Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.21 Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.22 Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.25 Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.26 “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”27 Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.28 Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: 29 mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? 30 Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?31 Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.32 Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;33 jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
111 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.O NAKRYWANIU GŁOWY.2 A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.3 Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.4 Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.5 Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.6 Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.7 Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.8 Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.9 Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.10 Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.11 Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.12 Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.13 Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?14 Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;15 lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.16 Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.18 Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.19 Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.20 Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.21 Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.22 Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,24 a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.25 Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.27 Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.28 Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.30 Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.31 Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:32 Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.33 Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.34 Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.
12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.2 Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.4 Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.5 Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?7 Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?8 Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?9 Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.10 Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.11 Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.12 Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.13 I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.14 Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.15 Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.16 Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?17 Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.19 Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.21 W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.22 Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.23 Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?24 Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,25 skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.27 Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.28 A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.29 Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.30 I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.31 Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.32 I duchy proroków są poddane prorokom.33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.34 Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.35 Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.36 Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?37 Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.38 Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.39 Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.40 Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.
15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.

RU Brytjka King J. 15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 cf. Tłum. Толк. A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacieНапоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, (За?_рн7и.) Сказyю же вaмъ, брaтіе, бlговэствовaніе, є4же благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ нeмже и3 стоитE, 15,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγνωριζω gnōrizō
V-PAI-1S G5719
γνωρίζωgnōrizōto make known, I declare
δε de
CONJ
δέdethenMoreover
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ευηγγελισαμην euēngelisamēn
V-AMI-1S G5668
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI preached
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takeye have received
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwherein
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εστηκατε estēkate
V-RAI-2P G5758
ἵστημιhistēmito standye stand
 
2 cf. Tłum. Толк. i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. и4мже и3 спасaетесz, кaцэмъ сл0вомъ благовэсти1хъ вaмъ, ѓще содержитE: рaзвэ ѓще не всyе вёровасте. 15,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδι di
PREP
διάdiathrough/because ofBy
ου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
και kai
CONJ
καίkaiandalso
σωζεσθε sōzesthe
V-PPI-2P G5743
σῴζωsōzōto saveye are saved
τινι tini
I-DSM
τίςtiswhich?what
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogosword 
ευηγγελισαμην euēngelisamēn
V-AMI-1S G5668
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI preached
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ει ei
COND
εἰeiif, if
κατεχετε katechete
V-PAI-2P G5719
κατέχωkatechōto hold back/fastye keep in memory
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/except, unless
ει ei
COND
εἰeiif 
μη
PRT-N
μήnot 
εικη eikē
ADV
εἰκῇeikēin vainin vain
επιστευσατε episteusate
V-AAI-2P G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in)ye have believed
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, Предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ рaди, по писaніємъ, 15,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρεδωκα paredōka
V-AAI-1S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverI delivered
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
πρωτοις prōtois
A-DPM-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst of all
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παρελαβον parelabon
V-2AAI-1S G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takeI
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, how that
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedied
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosins
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe scriptures
γραφας grafas
N-APF
γραφήgrafēa writingthe scriptures
 
4 cf. Tłum. Толк. i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и3 ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw востA въ трeтій дeнь, по писaніємъ, 15,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εταφη etafē
V-2API-3S G5648
θάπτωthaptōto buryhe was buried
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto arisehe rose again
τη
T-DSF
hothe/this/who 
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
τη
T-DSF
hothe/this/whothe scriptures
τριτη tritē
A-DSF
τρίτοςtritosthirdthe third
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τας tas
T-APF
hothe/this/who[the/this/who]
γραφας grafas
N-APF
γραφήgrafēa writingthe scriptures
 
5 cf. Tłum. Толк. i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.и что явился Кифе, потом двенадцати; и3 ћкw kви1сz ки1фэ, тaже є3динонaдесzтимъ: 15,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto seehe was seen
κηφα kēfa
N-DSM
ΚηφᾶςkēfasCephasof Cephas
ειτα eita
ADV
εἶταeitathen, then
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelveof the twelve
 
6 cf. Tłum. Толк. Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; пот0мъ же kви1сz б0лэ пzти2 сHтъ брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ досeлэ, нёцыи же и3 почи1ша: 15,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathenAfter that
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto see, he was seen
επανω epanō
ADV
ἐπάνωepanōaboveof above
πεντακοσιοις pentakosiois
A-DPM
πεντακόσιοιpentakosioifive hundredfive hundred
αδελφοις adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
εφαπαξ efapax
ADV
ἐφάπαξefapaxonce/at onceat once
εξ ex
PREP
ἐκekof/from; of
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πλειονες pleiones
A-NPM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreaterthe greater part
μενουσιν menousin
V-PAI-3P G5719
μένωmenōto stayremain
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilunto
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinowthis present
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
δε de
CONJ
δέdethen, but
εκοιμηθησαν ekoimēthēsan
V-API-3P G5681
κοιμάωkoimaōto sleepare fallen asleep
 
7 cf. Tłum. Толк. Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.потом явился Иакову, также всем Апостолам; пот0мъ же kви1сz їaкwву, тaже ґпcлwмъ всёмъ: 15,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathenAfter that
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto see, he was seen
ιακωβω iakōbō
N-DSM
ἸάκωβοςiakōbosJamesof James
ειτα eita
ADV
εἶταeitathen; then
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe apostles
αποστολοις apostolois
N-DPM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe apostles
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallof all
 
8 cf. Tłum. Толк. Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.а после всех явился и мне, как некоему извергу. послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему и4звергу, kви1сz и3 мнЁ. 15,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσχατον eschaton
A-ASM-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
δε de
CONJ
δέdethenAnd
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
ωσπερει ōsperei
ADV
ὡσπερείhōspereijust as if, as
τω
T-DSN
hothe/this/whoof one
εκτρωματι ektrōmati
N-DSN
ἔκτρωμαektrōmauntimely birthborn out of due time
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto seehe was seen
καμοι kamoi
P-1DS-K
κἀγώkagōand Iof me also
 
9 cf. Tłum. Толк. Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь б9ію. 15,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ελαχιστος elachistos
A-NSM-S
ἐλάχιστοςelachistosleastthe least
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the apostles
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostleof the apostles
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam
ικανος ikanos
A-NSM
ἱκανόςhikanossufficientmeet
καλεισθαι kaleisthai
V-PPN G5745
καλέωkaleōto callto be called
αποστολος apostolos
N-NSM
ἀπόστολοςapostolosapostlean apostle
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
εδιωξα ediōxa
V-AAI-1S G5656
διώκωdiōkōto pursueI persecuted
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe church
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
10 cf. Tłum. Толк. Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Блгdтію же б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 блгdть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пaче всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но блгdть б9іz, ћже со мн0ю. 15,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgraceby the grace
δε de
CONJ
δέdethenBut
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI am
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI am
και kai
CONJ
καίkaiand: and
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
η ē
T-NSF
hothe/this/whograce
εις eis
PREP
εἰςeistowardwhich upon
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weI
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κενη kenē
A-NSF
κενόςkenosemptyin vain
εγενηθη egenēthē
V-AOI-3S G5675
γίνομαιginomaito bewas
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
περισσοτερον perissoteron
A-ASM-C
περισσόςperissosexcessive/abundantmore abundantly
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthan they
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
εκοπιασα ekopiasa
V-AAI-1S G5656
κοπιάωkopiaōto laborI laboured
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
δε de
CONJ
δέdethen: yet
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
 
11 cf. Tłum. Толк. Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Ѓще u5бо ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёдуемъ, и3 тaкw вёровасте. 15,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifwhether
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifor
εκεινοι ekeinoi
D-NPM
ἐκεῖνοςekeinosthatthey
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
κηρυσσομεν kērussomen
V-PAI-1P G5719
κηρύσσωkērussōto preachwe preach
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
επιστευσατε episteusate
V-AAI-2P G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in)ye believed
 
INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (За?_рн7f.) Ѓще же хrт0съ проповёдуетсz, ћкw и3з8 мeртвыхъ востA, кaкw глаг0лютъ нёцыи въ вaсъ, ћкw воскrніz мeртвыхъ нёсть; 15,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenNow
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
κηρυσσεται kērussetai
V-PPI-3S G5743
κηρύσσωkērussōto preachbe preached
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto arisehe rose
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
λεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speaksay
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αναστασις anastasis
N-NSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionresurrection
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadof the dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
 
13 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; И# ѓще воскrніz мeртвыхъ нёсть, то2 ни хrт0съ востA: 15,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
αναστασις anastasis
N-NSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionresurrection
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadof the dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere be
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, then
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto ariseis
 
14 cf. Tłum. Толк. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. ѓще же хrт0съ не востA, тщE ќбw проповёданіе нaше, тщa же и3 вёра вaша. 15,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto arisebe
κενον kenon
A-NSN
κενόςkenosemptyvain
αρα ara
PRT
ἄραaratherefore, then
το to
T-NSN
hothe/this/whopreaching
κηρυγμα kērugma
N-NSN
κήρυγμαkērugmapreachingpreaching
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
κενη kenē
A-NSF
κενόςkenosemptyvain
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
 
15 cf. Tłum. Толк. Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; Њбрэтaемсz же и3 лжесвидётелє б9іи, ћкw послyшествовахомъ на бGа, ћкw воскRси2 хrтA, є3гHже не воскRси2, ѓще ќбw мeртвіи не востаю1тъ: 15,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευρισκομεθα euriskometha
V-PPI-1P G5743
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwe are found
δε de
CONJ
δέdethenYea
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ψευδομαρτυρες pseudomartures
N-NPM
ψευδομάρτυρpseudomarturfalse witnessfalse witnesses
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; because
εμαρτυρησαμεν emarturēsamen
V-AAI-1P G5656
μαρτυρέωmartureōto testifywe have testified
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ηγειρεν ēgeiren
V-AAI-3S G5656
ἐγείρωegeirōto arisehe raised up
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich: whom
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηγειρεν ēgeiren
V-AAI-3S G5656
ἐγείρωegeirōto arisehe raised
ειπερ eiper
COND
εἴπερeiperif so/since, if so
αρα ara
PRT
ἄραarathereforebe that
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγειρονται egeirontai
V-PPI-3P G5743
ἐγείρωegeirōto ariseup
 
16 cf. Tłum. Толк. Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. ѓще бо мeртвіи не востаю1тъ, то2 ни хrт0съ востA: 15,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγειρονται egeirontai
V-PPI-3P G5743
ἐγείρωegeirōto ariserise
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, then
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto ariseis
 
17 cf. Tłum. Толк. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. ѓще же хrт0съ не востA, сyетна вёра вaша, є3щE є3стE во грэсёхъ вaшихъ: 15,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto arisebe
ματαια mataia
A-NSF
μάταιοςmataiosfutilevain
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, your
εστιν]     estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be; ye are
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be[to be]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
18 cf. Tłum. Толк. A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.Поэтому и умершие во Христе погибли. ќбw и3 ўмeршіи њ хrтЁ, погиб0ша. 15,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραarathereforeThen
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
κοιμηθεντες koimēthentes
V-APP-NPM G5685
κοιμάωkoimaōto sleepwhich are fallen asleep
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
απωλοντο apōlonto
V-2AMI-3P G5639
ἀπολλύωapolluōto destroyare perished
 
19 cf. Tłum. Толк. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. (И#) ѓще въ животЁ сeмъ т0чію ўповaюще є3смы2 во хrтA, њкаsннэйши всёхъ человBкъ є3смы2. 15,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/wholife
ζωη zōē
N-DSF
ζωήzōēlifelife
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ηλπικοτες ēlpikotes
V-RAP-NPM G5761
ἐλπίζωelpizōto hope/expecthope
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe have
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
ελεεινοτεροι eleeinoteroi
A-NPM-C
ἐλεεινόςeleeinospitifulmost miserable
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, we are
 
I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 cf. Tłum. Толк. A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. (За?_р7x.) Нн7э же хrт0съ востA t мeртвыхъ, начaтокъ ўмeршымъ бhсть. 15,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristis Christ
εγηγερται egēgertai
V-RPI-3S G5769
ἐγείρωegeirōto ariserisen
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
απαρχη aparchē
N-NSF
ἀπαρχήaparchēfirstfruitsthe firstfruits
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them
κεκοιμημενων kekoimēmenōn
V-RPP-GPM G5772
κοιμάωkoimaōto sleepthat slept
 
21 cf. Tłum. Толк. ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Понeже бо человёкомъ смeрть (бhсть), и3 чlвёкомъ воскrніе мeртвыхъ. 15,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπειδη epeidē
CONJ
ἐπειδήepeidēsincesince
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiandalso
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, by
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
αναστασις anastasis
N-NSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionthe resurrection
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadof the dead
 
22 cf. Tłum. Толк. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, Ћкоже бо њ ґдaмэ вси2 ўмирaютъ, тaкожде и3 њ хrтЁ вси2 њживyтъ, 15,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αδαμ adam
N-PRI
ἈδάμadamAdamAdam
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
αποθνησκουσιν apothnēskousin
V-PAI-3P G5719
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedie
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiand, even
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoChrist
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
ζωοποιηθησονται zōopoiēthēsontai
V-FPI-3P G5701
ζωοποιέωzōopoieōto make aliveshall
 
23 cf. Tłum. Толк. Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. кjйждо же во своeмъ чинY: начaтокъ хrт0съ, пот0мъ же хrтY вёровавшіи въ пришeствіи є3гw2. 15,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who 
ιδιω idiō
A-DSN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
ταγματι tagmati
N-DSN
τάγμαtagmaorderorder
απαρχη aparchē
N-NSF
ἀπαρχήaparchēfirstfruitsthe firstfruits
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist: Christ
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathen; afterward
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey that are
του tou
T-GSM
hothe/this/whocoming
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τη
T-DSF
hothe/this/who[the/this/who]
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingcoming
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
24 cf. Tłum. Толк. Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Тaже кончи1на, є3гдA предaстъ цrтво бGу и3 nц7Y, є3гдA и3спраздни1тъ всsко начaльство и3 всsку влaсть и3 си1лу: 15,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτα eita
ADV
εἶταeitathenThen
το to
T-NSN
hothe/this/whothe end
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
παραδιδω paradidō
V-PAS-3S G5725
παραδίδωμιparadidōmito deliverhe shall have delivered up
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe kingdom
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
και kai
CONJ
καίkaiand, even
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever); when
καταργηση katargēsē
V-AAS-3S G5661
καταργέωkatargeōto endhe shall have put down
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
αρχην archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginningrule
και kai
CONJ
καίkaiandand
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthorityauthority
και kai
CONJ
καίkaiandand
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
 
25 cf. Tłum. Толк. On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. подобaетъ бо є3мY цrтвовати, д0ндеже положи1тъ вс‰ враги2 под8 ногaма свои1ма. 15,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
βασιλευειν basileuein
V-PAN G5721
βασιλεύωbasileuōto reignreign
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, till
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichhe
θη thē
V-2AAS-3S G5632
τίθημιtithēmito placehath put
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
εχθρους echthrous
A-APM
ἐχθρόςechthrosenemyenemies
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τους tous
T-APM
hothe/this/whofeet
ποδας podas
N-APM
πούςpousfootfeet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
26 cf. Tłum. Толк. Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:Последний же враг истребится - смерть, Послёдній же врaгъ и3спраздни1тсz смeрть, 15,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσχατος eschatos
A-NSM-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastThe last
εχθρος echthros
A-NSM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy
καταργειται katargeitai
V-PPI-3S G5743
καταργέωkatargeōto endshall be destroyed
ο o
T-NSM
hothe/this/whodeath
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
27 cf. Tłum. Толк. Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. вс‰ бо покори2 под8 н0зэ є3гw2: внегдa же рещи2, ћкw вс‰ покорє1на сyть є3мY, ћвэ, ћкw рaзвэ пок0ршагw є3мY вс‰. 15,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υπεταξεν upetaxen
V-AAI-3S G5656
ὑποτάσσωhupotassōto subjecthe hath put
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ποδας podas
N-APM
πούςpousfootfeet
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
δε de
CONJ
δέdethen. But
ειπη eipē
V-2AAS-3S G5632
λέγωlegōto speakhe saith
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
υποτετακται upotetaktai
V-RPI-3S G5769
ὑποτάσσωhupotassōto subjectare put under
δηλον dēlon
A-NSN
δῆλοςdēlosclearmanifest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/excepthe is excepted
του tou
T-GSM
hothe/this/whofeet
υποταξαντος upotaxantos
V-AAP-GSM G5660
ὑποτάσσωhupotassōto subjectdid put
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τα ta
T-APN
hothe/this/whowhich
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
 
28 cf. Tłum. Толк. Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. є3гдa же покори1тъ є3мY всsчєскаz, тогдA и3 сaмъ сн7ъ покори1тсz пок0ршему є3мY всsчєскаz, да бyдетъ бGъ всsчєскаz во всёхъ. 15,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
δε de
CONJ
δέdethenAnd
υποταγη upotagē
V-2APS-3S G5652
ὑποτάσσωhupotassōto subjectshall be subdued
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
τοτε[     tote
ADV
τότεtotethen, then
και]     kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
υποταγησεται upotagēsetai
V-2FPI-3S G5691
ὑποτάσσωhupotassōto subjectshall
τω
T-DSM
hothe/this/who 
υποταξαντι upotaxanti
V-AAP-DSM G5660
ὑποτάσσωhupotassōto subjectbe subject
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunder him
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe Son
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bemay be
ο o
T-NSM
hothe/this/whounto him
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
 
POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 cf. Tłum. Толк. Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? (За?_рx7а.) Понeже что2 сотворsтъ крестsщіисz мeртвыхъ рaди; Ѓще tню1дъ мeртвіи не востаю1тъ, что2 и3 крещaютсz мeртвыхъ рaди; 15,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceElse
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
ποιησουσιν poiēsousin
V-FAI-3P G5692
ποιέωpoieōto do/makeshall they do
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
βαπτιζομενοι baptizomenoi
V-PPP-NPM G5746
βαπτίζωbaptizōto baptizeare baptized
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ει ei
COND
εἰeiif, if
ολως olōs
ADV
ὅλωςholōsat allat all
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγειρονται egeirontai
V-PPI-3P G5743
ἐγείρωegeirōto ariserise
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?? why
και kai
CONJ
καίkaiandthen
βαπτιζονται baptizontai
V-PPI-3P G5743
βαπτίζωbaptizōto baptizeare they
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
 
30 cf. Tłum. Толк. Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Почт0 (же) и3 мы2 бэды6 пріeмлемъ на всsкъ чaсъ; 15,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?why
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
κινδυνευομεν kinduneuomen
V-PAI-1P G5719
κινδυνεύωkinduneuōbe in dangerstand
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallevery
ωραν ōran
N-ASF
ὥραhōrahourhour
 
31 cf. Tłum. Толк. W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По вс‰ дни6 ўмирaю: тaкw ми2 вaша похвалA, брaтіе, ю4же и4мамъ њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 15,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaydaily
αποθνησκω apothnēskō
V-PAI-1S G5719
ἀποθνήσκωapothnēskōto die, I die
νη
PRT
νήas surely asI protest by
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υμετεραν umeteran
S-2PASF
ὑμέτεροςhumeterosyour[your]
καυχησιν kauchēsin
N-ASF
καύχησιςkauchēsispriderejoicing
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother[brother]
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τω
T-DSM
hothe/this/whoLord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
32 cf. Tłum. Толк. Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! Ѓще (бо) по человёку со ѕвёремъ борsхсz въ є3фeсэ, кaz ми2 п0льза, ѓще мeртвіи не востаю1тъ; Да ћмы и3 піeмъ, ќтрэ бо ќмремъ. 15,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter the manner
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
εθηριομαχησα ethēriomachēsa
V-AAI-1S G5656
θηριομαχέωthēriomacheōto fight beastsI have fought with beasts
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
εφεσω efesō
N-DSF
ἜφεσοςefesosEphesusEphesus
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?, what
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
το to
T-NSN
hothe/this/whoadvantageth it
οφελος ofelos
N-NSN
ὄφελοςofelosgainadvantageth it
ει ei
COND
εἰeiif, if
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγειρονται egeirontai
V-PPI-3P G5743
ἐγείρωegeirōto ariserise
φαγωμεν fagōmen
V-2AAS-1P G5632
φαγεῖνfageinto eat? let us eat
και kai
CONJ
καίkaiandand
πιωμεν piōmen
V-2AAS-1P G5632
πίνωpinōto drinkdrink
αυριον aurion
ADV
αὔριονauriontomorrowto morrow
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
αποθνησκομεν apothnēskomen
V-PAI-1P G5719
ἀποθνήσκωapothnēskōto diewe die
 
33 cf. Tłum. Толк. Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Не льсти1тесz: тлsтъ њбы6чаи бlги бесBды ѕлы6. 15,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
πλανασθε planasthe
V-PPM-2P G5744
πλανάωplanaōto lead astrayBe
φθειρουσιν ftheirousin
V-PAI-3P G5719
φθείρωftheirōto destroycorrupt
ηθη ēthē
N-APN
ἦθοςēthoscustomsmanners
χρηστα chrēsta
A-APN
χρηστόςchrēstosgood/kindgood
ομιλιαι omiliai
N-NPF
ὁμιλίαhomiliaassociationcommunications
κακαι kakai
A-NPF
κακόςkakosevil/harm: evil
 
34 cf. Tłum. Толк. Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. И#стрезви1тесz првdнw и3 не согрэшaйте: невёдэніе бо б9іе нёцыи и4мутъ, къ срaму вaмъ глаг0лю. 15,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκνηψατε eknēpsate
V-AAM-2P G5657
ἐκνήφωeknēfōto wake upAwake
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightlyto righteousness
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
αμαρτανετε amartanete
V-PAM-2P G5720
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
αγνωσιαν agnōsian
N-ASF
ἀγνωσίαagnōsiaignorancenot the knowledge
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
εντροπην entropēn
N-ASF
ἐντροπήentropēshameshame
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speak[to speak]
 
PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 cf. Tłum. Толк. Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Но речeтъ нёкто: кaкw востaнутъ мeртвіи; к0имъ же тёломъ пріи1дутъ; 15,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
ερει erei
V-FAI-3S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakwill say
τις tis
X-NSM
τιςtisonesome
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, How
εγειρονται egeirontai
V-PPI-3P G5743
ἐγείρωegeirōto ariseare
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ποιω poiō
I-DSN
ποῖοςpoioswhat?with what
δε de
CONJ
δέdethen? and
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
ερχονται erchontai
V-PNI-3P G5736
ἔρχομαιerchomaito come/godo they come
 
36 cf. Tłum. Толк. Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Безyмне, ты2 є4же сёеши, не њживeтъ, ѓще не ќмретъ: 15,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαφρων afrōn
A-VSM
ἄφρωνafrōnfoolishfool
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, that which
σπειρεις speireis
V-PAI-2S G5719
σπείρωspeirōto sowsowest
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ζωοποιειται zōopoieitai
V-PPI-3S G5743
ζωοποιέωzōopoieōto make aliveis
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot 
αποθανη apothanē
V-2AAS-3S G5632
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieit die
 
37 cf. Tłum. Толк. A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; и3 є4же сёеши, не тёло бyдущее сёеши, но голо2 зeрно, ѓще случи1тсz, пшени1цы и3ли2 и3н0гw t пр0чихъ: 15,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
σπειρεις speireis
V-PAI-2S G5719
σπείρωspeirōto sowthou sowest
ου ou
PRT-N
οὐounonot
το to
T-ASN
hothe/this/who 
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
το to
T-ASN
hothe/this/whothat
γενησομενον genēsomenon
V-FDP-ASN G5697
γίνομαιginomaito beshall be
σπειρεις speireis
V-PAI-2S G5719
σπείρωspeirōto sow, thou sowest
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
γυμνον gumnon
A-ASM
γυμνόςgumnosnakedbare
κοκκον kokkon
N-ASM
κόκκοςkokkosseedgrain
ει ei
COND
εἰeiifthat
τυχοι tuchoi
V-2AAO-3S G5630
τυγχάνωtunchanōto obtain/happen, it may chance
σιτου sitou
N-GSM
σῖτοςsitosgrainof wheat
η ē
PRT
ēor, or
τινος tinos
X-GSM
τιςtisoneof some
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothat
λοιπων loipōn
A-GPM
λοιπόςloiposremainingother
 
38 cf. Tłum. Толк. Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. бGъ же даeтъ є3мY тёло, ћкоже восх0щетъ, и3 коемyждо сёмени своE тёло. 15,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givegiveth
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodya body
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ηθελησεν ēthelēsen
V-AAI-3S G5656
θέλωthelōto will/desireit hath pleased him
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκαστω ekastō
A-DSN
ἕκαστοςhekastoseachto every
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
σπερματων spermatōn
N-GPN
σπέρμαspermaseedseed
ιδιον idion
A-ASN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
 
39 cf. Tłum. Толк. Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. (За?_рx7в.) Не всsка пл0ть тaже пл0ть: но и4на ќбw пл0ть человёкwмъ, и4на же пл0ть скотHмъ, и4на же рhбамъ, и4на же пти1цамъ. 15,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallAll
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
αυτη autē
P-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotherone
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotheranother
δε de
CONJ
δέdethen,
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
κτηνων ktēnōn
N-GPN
κτῆνοςktēnosanimalof beasts
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotheranother
δε de
CONJ
δέdethen,
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
πτηνων ptēnōn
A-GPN
πτηνόςptēnosbirdof birds
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotheranother
δε de
CONJ
δέdethen,
ιχθυων ichthuōn
N-GPM
ἰχθύςichthusfishof fishes
 
40 cf. Tłum. Толк. Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. И# тэлесA небє1снаz, и3 тэлесA земн†z: но и4на ќбw небє1снымъ слaва, и3 и4на земны6мъ: 15,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandalso
σωματα sōmata
N-NPN
σῶμαsōmabodybodies
επουρανια epourania
A-NPN
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlycelestial
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σωματα sōmata
N-NPN
σῶμαsōmabodybodies
επιγεια epigeia
A-NPN
ἐπίγειοςepigeiosearthlyterrestrial
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
ετερα etera
A-NSF
ἕτεροςheterosotherone
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
επουρανιων epouraniōn
A-GPN
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlyof the celestial
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorythe glory
ετερα etera
A-NSF
ἕτεροςheterosotheranother
δε de
CONJ
δέdethen, and
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
επιγειων epigeiōn
A-GPN
ἐπίγειοςepigeiosearthlyof the terrestrial
 
41 cf. Tłum. Толк. Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. и4на слaва с0лнцу, и3 и4на слaва лунЁ, и3 и4на слaва ѕвэздaмъ: ѕвэздa бо t ѕвэзды2 рaзнствуетъ во слaвэ. 15,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotherone
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
ηλιου ēliou
N-GSM
ἥλιοςhēliossunof the sun
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotheranother
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
σεληνης selēnēs
N-GSF
σελήνηselēnēmoonof the moon
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αλλη allē
A-NSF
ἄλλοςallosanotheranother
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
αστερων asterōn
N-GPM
ἀστήρastērstarof the stars
αστηρ astēr
N-NSM
ἀστήρastērstarstar
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
αστερος asteros
N-GSM
ἀστήρastērstarstar
διαφερει diaferei
V-PAI-3S G5719
διαφέρωdiaferōto spread/surpassdiffereth from
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxagloryglory
 
42 cf. Tłum. Толк. tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; Тaкожде и3 воскrніе мeртвыхъ: сёетсz въ тлёніе, востаeтъ въ нетлёніи: 15,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
αναστασις anastasis
N-NSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionthe resurrection
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe resurrection
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadof the dead
σπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sow. It is sown
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
φθορα fthora
N-DSF
φθοράfthoracorruptioncorruption
εγειρεται egeiretai
V-PPI-3S G5743
ἐγείρωegeirōto arise; it is raised
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αφθαρσια aftharsia
N-DSF
ἀφθαρσίαaftharsiaincorruptibilityincorruption
 
43 cf. Tłum. Толк. Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сёетсz не въ чeсть, востаeтъ въ слaвэ: сёетсz въ нeмощи, востаeтъ въ си1лэ: 15,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sowIt is sown
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ατιμια atimia
N-DSF
ἀτιμίαatimiadishonourdishonour
εγειρεται egeiretai
V-PPI-3S G5743
ἐγείρωegeirōto arise; it is raised
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxagloryglory
σπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sow: it is sown
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ασθενεια astheneia
N-DSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessweakness
εγειρεται egeiretai
V-PPI-3S G5743
ἐγείρωegeirōto arise; it is raised
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerpower
 
44 cf. Tłum. Толк. Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. сёетсz тёло душeвное, востаeтъ тёло дух0вное. є4сть тёло душeвное, и3 є4сть тёло дух0вное. 15,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sowIt is sown
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
ψυχικον psuchikon
A-NSN
ψυχικόςpsuchikosnaturala natural
εγειρεται egeiretai
V-PPI-3S G5743
ἐγείρωegeirōto arise; it is raised
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
πνευματικον pneumatikon
A-NSN
πνευματικόςpneumatikosspirituala spiritual
ει ei
COND
εἰeiif[if]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be. There is
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
ψυχικον psuchikon
A-NSN
ψυχικόςpsuchikosnaturala natural
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πνευματικον pneumatikon
A-NSN
πνευματικόςpneumatikosspirituala spiritual
 
45 cf. Tłum. Толк. “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Тaкw и3 пи1сано є4сть: бhсть пeрвый человёкъ ґдaмъ въ дyшу жи1ву, послёдній ґдaмъ въ д¦ъ животворsщь. 15,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas made
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirst, The first
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
αδαμ adam
N-PRI
ἈδάμadamAdamAdam
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulsoul
ζωσαν zōsan
V-PAP-ASF G5723
ζάωzaōto livea living
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εσχατος eschatos
A-NSM-S
ἔσχατοςeschatoslast/least; the last
αδαμ adam
N-PRI
ἈδάμadamAdamAdam
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ζωοποιουν zōopoioun
V-PAP-ASN G5723
ζωοποιέωzōopoieōto make alivea quickening
 
46 cf. Tłum. Толк. Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Но не прeжде дух0вное, но душeвное, пот0мъ же дух0вное. 15,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutHowbeit that
ου ou
PRT-N
οὐounonot
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
το to
T-NSN
hothe/this/whowhich
πνευματικον pneumatikon
A-NSN
πνευματικόςpneumatikosspiritualis spiritual
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
το to
T-NSN
hothe/this/whothat which
ψυχικον psuchikon
A-NSN
ψυχικόςpsuchikosnaturalis natural
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathen; and afterward
το to
T-NSN
hothe/this/whothat which
πνευματικον pneumatikon
A-NSN
πνευματικόςpneumatikosspiritualis spiritual
 
47 cf. Tłum. Толк. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. (За?_рx7г.) Пeрвый человёкъ t земли2, пeрстенъ: вторhй чlвёкъ гDь съ нб7сE. 15,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstThe first
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
χοικος choikos
A-NSM
χοϊκόςchoikosmade of dust, earthy
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δευτερος deuteros
A-NSM
δεύτεροςdeuterossecondly: the second
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
 
48 cf. Tłum. Толк. Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. Kк0въ пeрстный, такови2 и3 пeрстніи: и3 kк0въ нбcный, тaцы же и3 нбcніи: 15,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιος oios
K-NSM
οἷοςhoiossuch asAs
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
χοικος choikos
A-NSM
χοϊκόςchoikosmade of dustthe earthy
τοιουτοι toioutoi
D-NPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as this, such
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
χοικοι choikoi
A-NPM
χοϊκόςchoikosmade of dustthat are earthy
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οιος oios
K-NSM
οἷοςhoiossuch asas
ο o
T-NSM
hothe/this/whothey
επουρανιος epouranios
A-NSM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlythe heavenly
τοιουτοι toioutoi
D-NPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as this, such
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
επουρανιοι epouranioi
A-NPM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlythat are heavenly
 
49 cf. Tłum. Толк. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. и3 ћкоже њблек0хомсz во w4бразъ пeрстнагw, да њблечeмсz и3 во w4бразъ нбcнагw. 15,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
εφορεσαμεν eforesamen
V-AAI-1P G5656
φορέωforeōto wearwe have borne
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εικονα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimagethe image
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
χοικου choikou
A-GSM
χοϊκόςchoikosmade of dustof the earthy
φορεσωμεν foresōmen
V-AAS-1P G5661
φορέωforeōto wear, we shall
και kai
CONJ
καίkaiandalso
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe image
εικονα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimagethe image
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe image
επουρανιου epouraniou
A-GSM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlyof the heavenly
 
ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 cf. Tłum. Толк. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw пл0ть и3 кр0вь цrтвіz б9іz наслёдити не м0гутъ, нижE тлёніе нетлёніz наслёдствуетъ. 15,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenNow
φημι fēmi
V-PAI-1S G5719
φημίfēmito sayI say
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
και kai
CONJ
καίkaiandand
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodblood
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
κληρονομησαι klēronomēsai
V-AAN G5658
κληρονομέωklēronomeōto inheritinherit
ου ou
PRT-N
οὐouno 
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablecannot
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not; neither
η ē
T-NSF
hothe/this/whocorruption
φθορα fthora
N-NSF
φθοράfthoracorruptioncorruption
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoincorruption
αφθαρσιαν aftharsian
N-ASF
ἀφθαρσίαaftharsiaincorruptibilityincorruption
κληρονομει klēronomei
V-PAI-3S G5719
κληρονομέωklēronomeōto inheritdoth
 
51 cf. Tłum. Толк. Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся СE, тaйну вaмъ глаг0лю: вси1 бо не ќспнемъ, вси1 же и3змэни1мсz 15,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterya mystery
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I shew
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κοιμηθησομεθα koimēthēsometha
V-FPI-1P G5701
κοιμάωkoimaōto sleep; We shall
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
δε de
CONJ
δέdethen, but
αλλαγησομεθα allagēsometha
V-2FPI-1P G5691
ἀλλάσσωallassōto changewe shall
 
52 cf. Tłum. Толк. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. вск0рэ, во мгновeніи џка, въ послёдней трубЁ: вострyбитъ бо, и3 мeртвіи востaнутъ нетлённи, и3 мы2 и3змэни1мсz: 15,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ατομω atomō
A-DSN
ἄτομοςatomosinstanta moment
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ριπη ripē
N-DSF
ῥιπήripētwinklingthe twinkling
οφθαλμου ofthalmou
N-GSM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof an eye
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εσχατη eschatē
A-DSF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
σαλπιγγι salpingi
N-DSF
σάλπιγξsalpigxtrumpettrump
σαλπισει salpisei
V-FAI-3S G5692
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetthe trumpet shall sound
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
εγερθησονται egerthēsontai
V-FPI-3P G5701
ἐγείρωegeirōto ariseshall be raised
αφθαρτοι afthartoi
A-NPM
ἄφθαρτοςafthartosincorruptibleincorruptible
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
αλλαγησομεθα allagēsometha
V-2FPI-1P G5691
ἀλλάσσωallassōto changeshall be changed
 
53 cf. Tłum. Толк. Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. подобaетъ бо тлённому семY њблещи1сz въ нетлёніе и3 мeртвенному семY њблещи1сz въ безсм7ртіе. 15,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
το to
T-NSN
hothe/this/who 
φθαρτον ftharton
A-NSN
φθαρτόςfthartosperishablecorruptible
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ενδυσασθαι endusasthai
V-AMN G5670
ἐνδύωenduōto clotheput on
αφθαρσιαν aftharsian
N-ASF
ἀφθαρσίαaftharsiaincorruptibilityincorruption
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/who 
θνητον thnēton
A-NSN
θνητόςthnētosmortalmortal
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ενδυσασθαι endusasthai
V-AMN G5670
ἐνδύωenduōto clotheput on
αθανασιαν athanasian
N-ASF
ἀθανασίαathanasiaimmortalityimmortality
 
54 cf. Tłum. Толк. Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. є3гдa же тлённое сіE њблечeтсz въ нетлёніе и3 смeртное сіE њблечeтсz въ безсм7ртіе, тогдA бyдетъ сл0во напи1санное: пожeрта бhсть смeрть побёдою. 15,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
δε de
CONJ
δέdethenSo
το to
T-NSN
hothe/this/who 
θνητον thnēton
A-NSN
θνητόςthnētosmortalmortal
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ενδυσηται endusētai
V-AMS-3S G5672
ἐνδύωenduōto clotheshall have put on
την]     tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αθανασιαν athanasian
N-ASF
ἀθανασίαathanasiaimmortalityimmortality
τοτε tote
ADV
τότεtotethen, then
γενησεται genēsetai
V-FDI-3S G5695
γίνομαιginomaito beshall be brought to pass
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe saying
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe saying
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
γεγραμμενος gegrammenos
V-RPP-NSM G5772
γράφωgrafōto writeis written
κατεποθη katepothē
V-API-3S G5681
καταπίνωkatapinōto swallowis swallowed up
ο o
T-NSM
hothe/this/who, Death
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeath, Death
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
νικος nikos
N-ASN
νῖκοςnikosvictoryvictory
 
55 cf. Tłum. Толк. Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Гдё ти, смeрте, жaло; гдё ти, ѓде, побёда; 15,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπου pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, where
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
θανατε thanate
N-VSM
θάνατοςthanatosdeathO death
το to
T-NSN
hothe/this/whosting
νικος nikos
N-NSN
νῖκοςnikosvictoryvictory
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, where
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
θανατε thanate
N-VSM
θάνατοςthanatosdeath[death]
το to
T-NSN
hothe/this/whovictory
κεντρον kentron
N-NSN
κέντρονkentronstingsting
 
56 cf. Tłum. Толк. Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Жaло же смeрти грёхъ: си1ла же грэхA зак0нъ. 15,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen 
κεντρον kentron
N-NSN
κέντρονkentronstingThe sting
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof death
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
η ē
T-NSF
hothe/this/whosin
δε de
CONJ
δέdethen; and
δυναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerthe strength
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
 
57 cf. Tłum. Толк. Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! БGу же бlгодарeніе, дaвшему нaмъ побёду гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ. 15,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethanks
τω
T-DSM
hothe/this/who 
διδοντι didonti
V-PAP-DSM G5723
δίδωμιdidōmito give, which giveth
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
το to
T-ASN
hothe/this/whothe victory
νικος nikos
N-ASN
νῖκοςnikosvictorythe victory
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
58 cf. Tłum. Толк. Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.(За?_рx7д.) Тёмже, брaтіе мо‰ возлю1блєннаz, твeрди бывaйте, непостyпни, и3збhточествующе въ дёлэ гDни всегдA, вёдzще, ћкw трyдъ вaшъ нёсть т0щь пред8 гDемъ.15,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoTherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
εδραιοι edraioi
A-NPM
ἑδραῖοςhedraiossteadfaststedfast
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito be, be ye
αμετακινητοι ametakinētoi
A-NPM
ἀμετακίνητοςametakinētosimmovable, unmoveable
περισσευοντες perisseuontes
V-PAP-NPM G5723
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabounding
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe work
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkthe work
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealways, always
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know, forasmuch as ye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ο o
T-NSM
hothe/this/wholabour
κοπος kopos
N-NSM
κόποςkoposlaborlabour
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
κενος kenos
A-NSM
κενόςkenosemptyin vain
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord

16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.