MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;2 ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.3 Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.4 Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.5 Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.6 Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.7 Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.8 Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.9 Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.11 A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.12 Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.13 I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.14 Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.15 Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.16 Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.18 Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.19 Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.20 W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.21 Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.22 Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.23 Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. 24 Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.O DZIEWICACH.25 A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.26 Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. 27 Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.28 Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.29 To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;30 i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;31 I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.33 Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.34 I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.35 Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.37 Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.38 Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.39 Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.40 Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.

RU Brytjka King J. 9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 cf. Tłum. Толк. Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Нёсмь ли ґпcлъ; Нёсмь ли своб0дь; Не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; Не дёло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beAm I
ελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito be? am I
αποστολος apostolos
N-NSM
ἀπόστολοςapostolosapostlean apostle
ουχι ouchi
PRT-I
οὐχίouchinotnot
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoLord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εορακα eoraka
V-RAI-1S G5758
ὁράωhoraōto see? have I
ου ou
PRT-N
οὐounonot
το to
T-NSN
hothe/this/whowork
εργον ergon
N-NSN
ἔργονergonworkwork
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be? are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
2 cf. Tłum. Толк. I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства - вы в Господе. Ѓще и3ны6мъ (и3) нёсмь ґпcлъ, но nбaче вaмъ є4смь: (За?_рм7а.) печaть бо моегw2 ґпcльства вы2 є3стE њ гDэ. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
αλλοις allois
A-DPM
ἄλλοςallosanotherunto others
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI be
αποστολος apostolos
N-NSM
ἀπόστολοςapostolosapostlean apostle
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yet
γε ge
PRT
γέgeindeeddoubtless
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI am
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
σφραγις sfragis
N-NSF
σφραγίςsfragissealthe seal
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weof mine
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αποστολης apostolēs
N-GSF
ἀποστολήapostolēapostleshipapostleship
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouto you
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
3 cf. Tłum. Толк. Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:Вот мое защищение против осуждающих меня. М0й tвётъ востzзyющымъ менE сeй є4сть. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
εμη emē
S-1SNSF
ἐμόςemosmyMine
απολογια apologia
N-NSF
ἀπολογίαapologiadefenceanswer
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto them
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ανακρινουσιν anakrinousin
V-PAP-DPM G5723
ἀνακρίνωanakrinōto investigatethat do examine
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
 
4 cf. Tłum. Толк. Czy nie mamy prawa jeść i pić?Или мы не имеем власти есть и пить? є3дA не и4мамы влaсти ћсти и3 пи1ти; 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/beHave we
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat
και kai
CONJ
καίkaiandand
πειν pein
V-2AAN G5629
πίνωpinōto drinkto drink
 
5 cf. Tłum. Толк. Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? є3дA не и4мамы влaсти сестрY женY води1ти, ћкw и3 пр0чіи ґпcли, и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/beHave we
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
αδελφην adelfēn
N-ASF
ἀδελφήadelfēsistera sister
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwoman, a wife
περιαγειν periagein
V-PAN G5721
περιάγωperiagōto take/go aroundto lead about
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as well
και kai
CONJ
καίkaiandas
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
λοιποι loipoi
A-NPM
λοιπόςloiposremainingother
αποστολοι apostoloi
N-NPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe brethren
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κηφας kēfas
N-NSM
ΚηφᾶςkēfasCephasCephas
 
6 cf. Tłum. Толк. Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?Или один я и Варнава не имеем власти не работать? И#ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти є4же не дёлати; 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorOr
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosaloneonly
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
και kai
CONJ
καίkaiandand
βαρναβας barnabas
N-NSM
ΒαρνάβαςbarnabasBarnabasBarnabas
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno,
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/behave
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritywe power
μη
PRT-N
μήnotnot
εργαζεσθαι ergazesthai
V-PNN G5738
ἐργάζομαιergazomaito workto forbear working
 
7 cf. Tłum. Толк. Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Кто2 в0инствуетъ свои1ми њбрHки когдA; И#ли2 кто2 насаждaетъ віногрaдъ, и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; И#ли2 кто2 пасeтъ стaдо, и3 t млекA стaда не ћстъ; 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
στρατευεται strateuetai
V-PMI-3S G5731
στρατεύωstrateuōto battlegoeth a warfare
ιδιοις idiois
A-DPN
ἴδιοςidiosone's own/privateat his own
οψωνιοις opsōniois
N-DPN
ὀψώνιονopsōnioncompensationcharges
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenany time
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?? who
φυτευει futeuei
V-PAI-3S G5719
φυτεύωfuteuōto plantplanteth
αμπελωνα ampelōna
N-ASM
ἀμπελώνampelōnvineyarda vineyard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe fruit
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitthe fruit
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσθιει esthiei
V-PAI-3S G5719
ἐσθίωesthiōto eateateth
η]     ē
PRT
ēor? or
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
ποιμαινει poimainei
V-PAI-3S G5719
ποιμαίνωpoimainōto shepherdfeedeth
ποιμνην poimnēn
N-ASF
ποίμνηpoimnēflocka flock
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe milk
γαλακτος galaktos
N-GSN
γάλαgalamilkthe milk
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flock
ποιμνης poimnēs
N-GSF
ποίμνηpoimnēflockof the flock
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσθιει esthiei
V-PAI-3S G5719
ἐσθίωesthiōto eateateth
 
8 cf. Tłum. Толк. Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? є3дA по человёку сі‰ глаг0лю; Не и3 зак0нъ ли сі‰ глаг0летъ; 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toas
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakSay I
η ē
PRT
ēor? or
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ου ou
PRT-N
οὐouno[no]
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
 
9 cf. Tłum. Толк. Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Въ мwmсeовэ бо зак0нэ пи1сано: да не загради1ши ўстнY волA молотsща. є3дA њ волёхъ ради1тъ бGъ; 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τω
T-DSM
hothe/this/who 
μωυσεως mōuseōs
N-GSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesof Moses
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
ου ou
PRT-N
οὐounonot
φιμωσεις fimōseis
V-FAI-2S G5692
φιμόωfimoōto muzzle, Thou shalt
βουν boun
N-ASM
βοῦςbousoxthe ox
αλοωντα aloōnta
V-PAP-ASM G5723
ἀλοάωaloaōto threshthat treadeth out the corn
μη
PRT-N
μήnot 
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoGod
βοων boōn
N-GPM
βοῦςbousoxfor oxen
μελει melei
V-PAI-3S G5719
μέλωmelōto care. Doth
τω
T-DSM
hothe/this/whofor oxen
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
10 cf. Tłum. Толк. Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonuИли, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. И#ли2 нaсъ рaди всsкw глаг0летъ; Нaсъ бо рaди написaсz, ћкw њ надeжди д0лженъ є4сть њрsй њрaти, и3 молотsй съ надeждею своегw2 ўповaніz причащaтисz. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorOr
δι di
PREP
διάdiathrough/because offor
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour sakes
παντως pantōs
ADV
πάντωςpantōssurelyaltogether
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith he
δι di
PREP
διάdiathrough/because of? For
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour sakes
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor, no doubt
εγραφη egrafē
V-2API-3S G5648
γράφωgrafōto write, is written
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: that
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweshould
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ελπιδι elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
αροτριων arotriōn
V-PAP-NSM G5723
ἀροτριάωarotriaōto plowthat ploweth
αροτριαν arotrian
V-PAN G5721
ἀροτριάωarotriaōto plowplow
και kai
CONJ
καίkaiand; and that
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
αλοων aloōn
V-PAP-NSM G5723
ἀλοάωaloaōto threshthresheth
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ελπιδι elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope
του tou
T-GSN
hothe/this/whohope
μετεχειν metechein
V-PAN G5721
μετέχωmetechōto shareshould be partaker
 
11 cf. Tłum. Толк. Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Ѓще мы2 духHвнаz сёzхомъ вaмъ, вели1ко ли, ѓще мы2 в†ша тэлє1снаz п0жнемъ; 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
πνευματικα pneumatika
A-APN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual things
εσπειραμεν espeiramen
V-AAI-1P G5656
σπείρωspeirōto sowhave sown
μεγα mega
A-NSN
μέγαςmegasgreat, a great thing
ει ei
COND
εἰeiifif
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
σαρκικα sarkika
A-APN
σαρκικόςsarkikosfleshlycarnal things
θερισομεν therisomen
V-FAI-1P G5692
θερίζωtherizōto reapshall reap
 
12 cf. Tłum. Толк. Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Ѓще и3нjи влaсти вaшеz причащaютсz, не пaче ли мы2; Но не сотвори1хомъ по w4бласти сeй: но вс‰ терпи1мъ, да не прекращeніе к0е дaмы бlговэствовaнію хrт0ву. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
αλλοι alloi
A-NPM
ἄλλοςallosanotherothers
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof power
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouover you
εξουσιας exousias
N-GSF
ἐξουσίαexousiaauthorityof power
μετεχουσιν metechousin
V-PAI-3P G5719
μετέχωmetechōto sharebe partakers
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut? Nevertheless
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχρησαμεθα echrēsametha
V-ADI-1P G5662
χράωchraōto usewe have
τη
T-DSF
hothe/this/whopower
εξουσια exousia
N-DSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
στεγομεν stegomen
V-PAI-1P G5719
στέγωstegōto enduresuffer
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
τινα tina
X-ASF
τιςtisone 
εγκοπην enkopēn
N-ASF
ἐγκοπήenkopēhindrancehinder
δωμεν dōmen
V-2AAS-1P G5632
δίδωμιdidōmito givewe should
τω
T-DSN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
13 cf. Tłum. Толк. Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? (За?_рм7в.) Не вёсте ли, ћкw дёлающіи сщ7є1ннаz t свzти1лища kдsтъ; (и3) служaщіи nлтарю2 со nлтарeмъ дёлzтсz; 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowDo ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ιερα iera
A-APN
ἱερόςhierossacredabout holy things
εργαζομενοι ergazomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐργάζομαιergazomaito workwhich minister
τα ta
T-APN
hothe/this/whothey
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe temple
ιερου ierou
N-GSN
ἱερόςhierostemplethe temple
εσθιουσιν esthiousin
V-PAI-3P G5719
ἐσθίωesthiōto eatlive
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoat the altar
τω
T-DSN
hothe/this/whowith the altar
θυσιαστηριω thusiastēriō
N-DSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarat the altar
παρεδρευοντες paredreuontes
V-PAP-NPM G5723
προσεδρεύωprosedreuōto sit near/serve? and they which wait
τω
T-DSN
hothe/this/who[the/this/who]
θυσιαστηριω thusiastēriō
N-DSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarwith the altar
συμμεριζονται summerizontai
V-PNI-3P G5736
συμμερίζωsummerizōto shareare partakers
 
14 cf. Tłum. Толк. Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Тaкw и3 гDь повелЁ проповёдающымъ бlговёстіе t бlговёстіz жи1ти. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiandEven
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
διεταξεν dietaxen
V-AAI-3S G5656
διατάσσωdiatassōto directhath
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothey which
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
καταγγελλουσιν katangellousin
V-PAP-DPM G5723
καταγγέλλωkatangellōto proclaimpreach
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
ζην zēn
V-PAN G5721
ζάωzaōto liveshould live
 
NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 cf. Tłum. Толк. Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ѓзъ же ни є3ди1но сотвори1хъ t си1хъ. Не писaхъ же сі‰, да тaкw бyдетъ њ мнЁ: д0брэе бо мнЁ пaче ўмрeти, нeжели похвалY мою2 кто2 да и3спраздни1тъ. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenBut
ου ou
PRT-N
οὐounoneither
κεχρημαι kechrēmai
V-RNI-1S G5766
χράωchraōto usehave used
ουδενι oudeni
A-DSN-N
οὐδείςoudeisno onenone
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno[no]
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writehave I written
δε de
CONJ
δέdethen:
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito beit should be
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodbetter
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wefor me
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmore 
αποθανειν apothanein
V-2AAN G5629
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die
η ē
PRT
ēor, than
το to
T-ASN
hothe/this/whoglorying
καυχημα kauchēma
N-ASN
καύχημαkauchēmaprideglorying
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno one[no one]
κενωσει kenōsei
V-FAI-3S G5692
κενόωkenoōto emptyshould make
 
16 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ѓще бо благовэствyю, нёсть ми2 похвалы2, нyжда бо ми2 належи1тъ: г0ре же мнЁ є4сть, ѓще не благовэствyю. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ευαγγελιζωμαι euangelizōmai
V-PMS-1S G5735
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI preach the gospel
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonothing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behave
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/we, I
καυχημα kauchēma
N-NSN
καύχημαkauchēmaprideto glory of
αναγκη anankē
N-NSF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessity
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weupon me
επικειται epikeitai
V-PNI-3S G5736
ἐπίκειμαιepikeimaito lay onis laid
ουαι ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!, woe
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
μη
PRT-N
μήnotnot
ευαγγελισωμαι euangelisōmai
V-AMS-1S G5672
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI preach
 
17 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Ѓще ќбw в0лею сіE творю2, мздY и4мамъ: ѓще же нев0лею, строeніе ми2 є4сть прeдано. 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκων ekōn
A-NSM
ἑκώνhekōnvoluntarilywillingly
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
πρασσω prassō
V-PAI-1S G5719
πράσσωprassōto do/requireI do
μισθον misthon
N-ASM
μισθόςmisthoswagea reward
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/be, I have
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen: but
ακων akōn
A-NSM
ἄκωνakōnunwillingagainst my will
οικονομιαν oikonomian
N-ASF
οἰκονομίαoikonomiamanagement, a dispensation
πεπιστευμαι pepisteumai
V-RPI-1S G5769
πιστεύωpisteuōto trust (in)is committed unto me
 
18 cf. Tłum. Толк. Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Кaz u5бо ми2 є4сть мздA; Да благовэствyzй без8 мзды2 положY бlговёстіе хrт0во, во є4же не твори1ти ми2 по w4бласти моeй въ бlговэствовaніи. 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?What
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μισθος misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswagereward
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to? that
ευαγγελιζομενος euangelizomenos
V-PMP-NSM G5734
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good news, when I preach the gospel
αδαπανον adapanon
A-ASN
ἀδάπανοςadapanosfreewithout charge
θησω thēsō
V-AAS-1S G5661
τίθημιtithēmito place, I may make
το to
T-ASN
hothe/this/whoreward
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
εις eis
PREP
εἰςeistoward,
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
μη
PRT-N
μήnotnot
καταχρησασθαι katachrēsasthai
V-ADN G5664
καταχράομαιkatachraomaito use upthat I abuse
τη
T-DSF
hothe/this/whoof Christ
εξουσια exousia
N-DSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whopower
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
 
19 cf. Tłum. Толк. Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: (За?_рм7г.) Своб0денъ бо сhй t всёхъ, всBмъ себE пораб0тихъ, да мн0жайшыz приwбрsщу: 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito bethough I be
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
εμαυτον emauton
F-1ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
εδουλωσα edoulōsa
V-AAI-1S G5656
δουλόωdouloōto enslave, yet have I made
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πλειονας pleionas
A-APM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreaterthe more
κερδησω kerdēsō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI might gain
 
20 cf. Tłum. Толк. I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; бhхъ їудeємъ ћкw їудeй, да їудє1и приwбрsщу: подзакHннымъ ћкw подзак0ненъ, да подзакHнныz приwбрsщу: 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εγενομην egenomēn
V-2ADI-1S G5633
γίνομαιginomaito beI became
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιουδαιοις ioudaiois
A-DPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishunto the Jews
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ιουδαιος ioudaios
A-NSM
ἸουδαῖοςioudaiosJewisha Jew
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ιουδαιους ioudaious
A-APM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
κερδησω kerdēsō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI might gain
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who; to them that are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
μη
PRT-N
μήnot[not]
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be[to be]
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem that are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/under[by/under]
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslaw[law]
κερδησω kerdēsō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI might gain
 
21 cf. Tłum. Толк. tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.для чуждых закона - как чуждый закона,- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу,- чтобы приобрести чуждых закона; беззакHннымъ ћкw беззак0ненъ, не сhй беззак0нникъ бGу, но зак0нникъ хrтY, да приwбрsщу беззакHнныz. 9,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ανομοις anomois
A-DPM
ἄνομοςanomoslawlessTo them that are without law
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ανομος anomos
A-NSM
ἄνομοςanomoslawlesswithout law
μη
PRT-N
μήnotnot
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, (being
ανομος anomos
A-NSM
ἄνομοςanomoslawlesswithout law
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodto God
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εννομος ennomos
A-NSM
ἔννομοςennomosunder lawunder the law
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristto Christ
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,) that
κερδανω kerdanō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI might gain
τους tous
T-APM
hothe/this/who[the/this/who]
ανομους anomous
A-APM
ἄνομοςanomoslawlessthem that are without law
 
22 cf. Tłum. Толк. Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Бhхъ немощнhмъ ћкw нeмощенъ, да немощнhz приwбрsщу. ВсBмъ бhхъ вс‰, да всsкw нBкіz спасY. 9,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγενομην egenomēn
V-2ADI-1S G5633
γίνομαιginomaito bebecame I
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ασθενεσιν asthenesin
A-DPM
ἀσθενήςasthenēsweakTo the weak
ασθενης asthenēs
A-NSM
ἀσθενήςasthenēsweakweak
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ασθενεις astheneis
A-APM
ἀσθενήςasthenēsweakthe weak
κερδησω kerdēsō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI might gain
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall things
γεγονα gegona
V-2RAI-1S G5754
γίνομαιginomaito be: I am made
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallto all
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
παντως pantōs
ADV
πάντωςpantōssurelyby all means
τινας tinas
X-APM
τιςtisonesome
σωσω sōsō
V-AAS-1S G5661
σῴζωsōzōto saveI might
 
23 cf. Tłum. Толк. Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Сіe же творю2 за бlговёстіе, да соo1бщникъ є3мY бyду. 9,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasall[all]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ποιω poiō
V-PAI-1S G5719
ποιέωpoieōto do/makeI do
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel's sake
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel's sake
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
συγκοινωνος sunkoinōnos
N-NSM
συγκοινωνόςsunkoinōnossharerpartaker
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof with
γενωμαι genōmai
V-2ADS-1S G5638
γίνομαιginomaito beI might be
 
KARCI SWOJE CIAŁO.24 cf. Tłum. Толк. Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Не вёсте ли, ћкw текyщіи въ поз0рищи вси2 ќбw текyтъ, є3ди1нъ же пріeмлетъ п0честь; Тaкw тецhте, да пости1гнете. 9,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowKnow ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey which
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σταδιω stadiō
N-DSN
στάδιοςstadiosstadiuma race
τρεχοντες trechontes
V-PAP-NPM G5723
τρέχωtrechōto runrun
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
μεν men
PRT
μένmenon the other hand,
τρεχουσιν trechousin
V-PAI-3P G5719
τρέχωtrechōto runrun
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
δε de
CONJ
δέdethenbut
λαμβανει lambanei
V-PAI-3S G5719
λαμβάνωlambanōto takereceiveth
το to
T-ASN
hothe/this/whothe prize
βραβειον brabeion
N-ASN
βραβεῖονbrabeionprizethe prize
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)? So
τρεχετε trechete
V-PAM-2P G5720
τρέχωtrechōto runrun
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
καταλαβητε katalabēte
V-2AAS-2P G5632
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizeye may obtain
 
25 cf. Tłum. Толк. Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного. Всsкъ же подвизazйсz t всёхъ воздержи1тсz: и3 nни2 ќбw да и3стлёненъ вэнeцъ пріи1мутъ, мh же неистлёненъ. 9,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery man
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγωνιζομενος agōnizomenos
V-PNP-NSM G5740
ἀγωνίζομαιagōnizomaito strugglethat striveth for the mastery
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallin all things
εγκρατευεται enkrateuetai
V-PNI-3S G5736
ἐγκρατεύομαιenkrateuomaito self-controlis temperate
εκεινοι ekeinoi
D-NPM
ἐκεῖνοςekeinosthatthey
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then. Now
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
φθαρτον ftharton
A-ASM
φθαρτόςfthartosperishablea corruptible
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowncrown
λαβωσιν labōsin
V-2AAS-3P G5632
λαμβάνωlambanōto takeobtain
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethen; but
αφθαρτον aftharton
A-ASM
ἄφθαρτοςafthartosincorruptiblean incorruptible
 
26 cf. Tłum. Толк. Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; Ѓзъ ќбw тaкw текY, не ћкw безвёстнw, тaкw подвизaюсz, не ћкw воздyхъ біsй: 9,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
τοινυν toinun
PRT
τοίνυνtoinunthentherefore
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
τρεχω trechō
V-PAI-1S G5719
τρέχωtrechōto runrun
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, not
αδηλως adēlōs
ADV
ἀδήλωςadēlōsuncertainlyuncertainly
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly); so
πυκτευω pukteuō
V-PAI-1S G5719
πυκτεύωpukteuōto boxfight I
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, not
αερα aera
N-ASM
ἀήρaērairthe air
δερων derōn
V-PAP-NSM G5723
δέρωderōto beat upone that beateth
 
27 cf. Tłum. Толк. ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.но ўмерщвлsю тёло моE и3 порабощaю, да не кaкw, и3ны6мъ проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyду.9,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
υπωπιαζω upōpiazō
V-PAI-1S G5719
ὑπωπιάζωhupōpiazōto wear outI keep under
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
το to
T-ASN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δουλαγωγω doulagōgō
V-PAI-1S G5719
δουλαγωγέωdoulagōgeōto enslavebring
μη
PRT-N
μήnot: lest that by any means
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
αλλοις allois
A-DPM
ἄλλοςallosanotherto others
κηρυξας kēruxas
V-AAP-NSM G5660
κηρύσσωkērussōto preach, when I have preached
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, I myself
αδοκιμος adokimos
A-NSM
ἀδόκιμοςadokimosfailinga castaway
γενωμαι genōmai
V-2ADS-1S G5638
γίνομαιginomaito beshould be

10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,2 i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;3 i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,4 i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).5 Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”6 To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.7 I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”8 Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.9 Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.10 Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.11 Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.12 Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.13 Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.15 Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?17 Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.18 Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?19 Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?20 Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.21 Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.22 Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.25 Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.26 “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”27 Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.28 Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: 29 mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? 30 Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?31 Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.32 Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;33 jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
111 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.O NAKRYWANIU GŁOWY.2 A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.3 Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.4 Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.5 Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.6 Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.7 Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.8 Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.9 Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.10 Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.11 Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.12 Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.13 Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?14 Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;15 lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.16 Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.18 Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.19 Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.20 Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.21 Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.22 Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,24 a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.25 Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.27 Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.28 Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.30 Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.31 Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:32 Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.33 Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.34 Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.
12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.2 Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.4 Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.5 Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?7 Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?8 Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?9 Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.10 Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.11 Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.12 Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.13 I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.14 Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.15 Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.16 Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?17 Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.19 Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.21 W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.22 Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.23 Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?24 Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,25 skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.27 Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.28 A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.29 Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.30 I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.31 Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.32 I duchy proroków są poddane prorokom.33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.34 Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.35 Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.36 Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?37 Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.38 Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.39 Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.40 Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.
15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacie2 i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.3 Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;4 i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;5 i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.6 Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.7 Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.8 Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.9 Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.10 Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.11 Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.15 Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.16 Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.17 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.18 A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.19 Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;21 ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.23 Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.24 Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.25 On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”26 Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:27 Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.28 Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?30 Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?31 W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.32 Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.33 Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.34 Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?36 Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.37 A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.38 Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.39 Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.40 Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.41 Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;42 tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.43 Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.44 Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:45 “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.46 Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.47 Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.51 Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.53 Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.54 Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.55 Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”56 Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.57 Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.58 Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.