List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 1Wstęp. 1 cf. Толк. PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranymПетр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, (За?_н7и.) Пeтръ, ґпcлъ ї}съ хrт0въ, и3збр†ннымъ пришeльцємъ разсёzніz п0нта, галатjи, каппадокjи, ґсjи и3 віfmнjи, 2 cf. Толк. według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. по прозрёнію бGа nц7A, во с™hни д¦а, въ послушaніе и3 кроплeніе кр0ве ї}съ хrт0вы: блгdть вaмъ и3 ми1ръ да ўмн0житсz. 3 cf. Толк. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, (За?.) Блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4же по мн0зэй своeй млcти порождeй нaсъ во ўповaніе жи1во воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ t мeртвыхъ, 4 cf. Толк. dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, въ наслёдіе нетлённо и3 несквeрно и3 неувzдaемо, соблюдeно на нб7сёхъ вaсъ рaди, 5 cf. Толк. силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. и5же си1лою б9іею соблюдaеми є3стE чрез8 вёру, во спcніе гот0вое kви1тисz во врeмz послёднее. 6 cf. Толк. Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, Њ нeмже рaдуйтесz, мaлw нн7э, ѓще лёпо є4сть, приск0рбни бhвше въ разли1чныхъ напaстехъ: 7 cf. Толк. aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, да и3скушeніе вaшеz вёры многочестнёйше злaта ги1бнуща, nгнeмъ же и3скушeна, њбрsщетсz въ похвалY и3 чeсть и3 слaву, во tкровeніи ї}съ хrт0вэ, 8 cf. Толк. Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, є3г0же не ви1дэвше лю1бите, (и3) на нег0же нн7э не зрsще, вёрующе же, рaдуетесz рaдостію неизглаг0ланною и3 прослaвленною, 9 cf. Толк. osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.достигая наконец верою вашею спасения душ. пріeмлюще кончи1ну вёрэ вaшей, спcніе душaмъ: 10 cf. Толк. tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, њ нeмже спcніи взыскaша и3 и3спытaша прbр0цы, и5же њ вaшей блгdти прорек0ша, 11 cf. Толк. dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. и3спытaюще, въ каково2 и3ли2 въ к0е врeмz kвлsше въ ни1хъ д¦ъ хrт0въ, прeжде свидётельствуz њ хrт0выхъ стrтeхъ, и3 њ слaвахъ, ±же по си1хъ: 12 cf. Толк. 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie.Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы. и5мже tкрhсz, ћкw не и5мъ самBмъ, но нaмъ служaху сі‰, ±же нн7э возвэсти1шасz вaмъ благовэствовaвшими вaмъ д¦омъ с™hмъ п0сланнымъ съ нб7сE, въ нsже желaютъ ѓгGли прини1кнути. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE. 13 cf. Толк. A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.Посему, (возлюбленные,) препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. (За?.) Тёмже, (возлю1бленніи,) препоsсавше чрeсла помышлeніz вaшегw, трезвsщесz, совершeннэ ўповaйте на приноси1мую вaмъ блгdть tкровeніемъ ї}съ хrт0вымъ. 14 cf. Толк. Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, Ћкw ч†да послушaніz, не преwбразyющесz пeрвыми невёдэніz вaшего похотBніи, 15 cf. Толк. но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. но по звaвшему вы2 с™0му, и3 сaми с™и во всeмъ житіи2 бyдите. 16 cf. Толк. ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. ЗанE пи1сано є4сть: с™и бyдите, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь. 17 cf. Толк. Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, И# ѓще nц7A назывaете нелицемёрнw судsща комyждо по дёлу, со стрaхомъ житіS вaшегw врeмz жи1тельствуйте, 18 cf. Толк. wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, вёдzще, ћкw не и3стлённымъ сребр0мъ и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyетнагw вaшегw житіS nтцы6 прeданнагw, 19 cf. Толк. ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, но чтcн0ю кр0вію ћкw ѓгнца непор0чна и3 пречcта хrтA, 20 cf. Толк. który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, пред8увёдэна ќбw прeжде сложeніz мjра, ћвльшасz же въ послBднzz лBта вaсъ рaди, 21 cf. Толк. a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. и5же є3гw2 рaди вёруете въ бGа воздви1гшаго є3го2 и3з8 мeртвыхъ и3 слaву є3мY дaвша, ћкw да вёра вaша и3 ўповaніе бyдетъ на бGа. 22 cf. Толк. Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, Дyшы вaшz њчи1стивше въ послушaніи и4стины д¦омъ, въ братолю1біе нелицемёрно, t чи1ста сeрдца дрyгъ дрyга люби1те прилёжнw, 23 cf. Толк. odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. порождeни не t сёмене и3стлённа, но неистлённа, сл0вомъ живaгw бGа и3 пребывaюща во вёки. 24 cf. Толк. Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; ЗанE всsка пл0ть ћкw травA, и3 всsка слaва человёча ћкw цвётъ травнhй: и4зсше травA, и3 цвётъ є3S tпадE: 25 cf. Толк. To zaś jest słowo, które wam opowiadano.но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.гlг0лъ же гDень пребывaетъ во вёки. Сe же є4сть гlг0лъ благовэствовaнный въ вaсъ.

2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.21 Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;22 który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”23 on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;24 który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,2 patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.3 Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,4 ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.5 Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.6 Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.7 Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,9 nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.10 “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.11 Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.12 Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?14 Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”15 Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;16 ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.17 Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.18 Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.19 W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,20 co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.21 Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,22 który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.
4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.