MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.21 Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;22 który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”23 on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;24 który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.

RU Brytjka King J. 3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 cf. Tłum. Толк. Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, Тaкожде же и3 жєны2, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ, да и3 ѓще нёцыи не повинyютсz сл0ву, жeнскимъ житіeмъ без8 сл0ва плэнeни бyдутъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwoman, ye wives
υποτασσομεναι upotassomenai
V-PPP-NPF G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, in subjection
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateto your own
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
ει ei
COND
εἰeiif, if
τινες tines
X-NPM
τιςtisoneany
απειθουσιν apeithousin
V-PAI-3P G5719
ἀπειθέωapeitheōto disobeyobey not
τω
T-DSM
hothe/this/who 
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordthe word
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, ye wives
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe word
γυναικων gunaikōn
N-GPF
γυνήgunēwomanof the wives
αναστροφης anastrofēs
N-GSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourthe conversation
ανευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordthe word
κερδηθησονται kerdēthēsontai
V-FPI-3P G5701
κερδαίνωkerdainōto gainmay
 
2 cf. Tłum. Толк. patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. ви1дэвше є4же со стрaхомъ чи1сто житіE вaше. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεποπτευσαντες epopteusantes
V-AAP-NPM G5660
ἐποπτεύωepopteuōto observeWhile they behold
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φοβω fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearfear
αγνην agnēn
A-ASF
ἁγνόςhagnospurechaste
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
3 cf. Tłum. Толк. Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, И%мже да бyдетъ не внёшнzz, плетeніz вл†съ и3 њбложeніz злaта, и3ли2 њдэsніz ри1зъ, лёпота, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVων ōn
R-GPF
ὅς, ἥhhos ēwhichWhose
εστω estō
V-PAM-3S G5720
εἰμίeimito be[to be]
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutsidethat outward
εμπλοκης emplokēs
N-GSF
ἐμπλοκήemplokēbraidingof plaiting
τριχων trichōn
N-GPF
θρίξthrixhairthe hair
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περιθεσεως peritheseōs
N-GSF
περίθεσιςperithesiswearingof wearing
χρυσιων chrusiōn
N-GPN
χρυσίονchrusiongoldof gold
η ē
PRT
ēor, or
ενδυσεως enduseōs
N-GSF
ἔνδυσιςendusiswearingof putting on
ιματιων imatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingof apparel
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldadorning
 
4 cf. Tłum. Толк. ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. но потаeный сeрдца человёкъ, въ неистлёніи кр0ткагw и3 молчали1вагw дyха, є4же є4сть пред8 бGомъ многоцённо. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κρυπτος kruptos
A-NSM
κρυπτόςkruptoshiddenthe hidden
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof the heart
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSN
hothe/this/who 
αφθαρτω afthartō
A-DSN
ἄφθαρτοςafthartosincorruptiblethat which is not corruptible
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the heart
ησυχιου ēsuchiou
A-GSN
ἡσύχιοςhēsuchiosquietquiet
και kai
CONJ
καίkaiandand
πραεως praeōs
A-GSN
πραΰςprausgentle, of a meek
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πολυτελες poluteles
A-NSN
πολυτελήςpolutelēsvaluableof great price
 
5 cf. Tłum. Толк. Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Тaкw бо и3ногдA и3 с™ы6z жены2, ўповaющыz на бGа, ўкрашaху себE, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ: 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)after this manner
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenin the old time
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
αγιαι agiai
A-NPF
ἅγιοςhagiosholythe holy
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanwomen
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
ελπιζουσαι elpizousai
V-PAP-NPF G5723
ἐλπίζωelpizōto hope/expect, who trusted
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εκοσμουν ekosmoun
V-IAI-3P G5707
κοσμέωkosmeōto arrange, adorned
εαυτας eautas
F-3APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
υποτασσομεναι upotassomenai
V-PPP-NPF G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, being in subjection
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateunto their own
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
 
6 cf. Tłum. Толк. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. ћкоже сaрра послyшаше ґвраaма, господи1на того2 зовyщи: є3sже бhсте ч†да, благотворsщz и3 не боsщzсz ни є3ди1нагw стрaха. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howEven as
σαρρα sarra
N-NSF
ΣάρραsarraSarahSara
υπηκουεν upēkouen
V-IAI-3S G5707
ὑπακούωhupakouōto obeyobeyed
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
καλουσα kalousa
V-PAP-NSF G5723
καλέωkaleōto call, calling
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich: whose
εγενηθητε egenēthēte
V-AOI-2P G5675
γίνομαιginomaito beye are
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchilddaughters
αγαθοποιουσαι agathopoiousai
V-PAP-NPF G5723
ἀγαθοποιέωagathopoieōto do good, as long as ye do well
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
φοβουμεναι foboumenai
V-PNP-NPF G5740
φοβέωfobeōto fearare
μηδεμιαν mēdemian
A-ASF-N
μηδείςmēdeisnothingwith any
πτοησιν ptoēsin
N-ASF
πτόησιςptoēsisfearamazement
 
7 cf. Tłum. Толк. Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Мyжіе тaкожде, вкyпэ живyще со свои1ми женaми по рaзуму, ћкw немощнёйшу сосyду жeнскому воздаю1ще чeсть, ћкw и3 снаслBдницы блгdтныz жи1зни, во є4же не прекращaтисz моли1твамъ вaшымъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman, ye husbands
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
συνοικουντες sunoikountes
V-PAP-NPM G5723
συνοικέωsunoikeōto live with, dwell with
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
γνωσιν gnōsin
N-ASF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ασθενεστερω asthenesterō
A-DSN-C
ἀσθενήςasthenēsweakunto the weaker
σκευει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselvessel
τω
T-DSN
hothe/this/who 
γυναικειω gunaikeiō
A-DSN
γυναικεῖοςgunaikeiosfeminineunto the wife
απονεμοντες aponemontes
V-PAP-NPM G5723
ἀπονέμωaponemōto render as due, giving
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγκληρονομοι sunklēronomoi
A-NPM
συγκληρονόμοςsunklēronomosco-heirbeing heirs together
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof the grace
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
εις eis
PREP
εἰςeistoward; that
το to
T-ASN
hothe/this/who, ye husbands
μη
PRT-N
μήnotnot
εγκοπτεσθαι enkoptesthai
V-PPN G5745
ἐγκόπτωenkoptōto hinder[to hinder]
τας tas
T-APF
hothe/this/whoprayers
προσευχας proseuchas
N-APF
προσευχήproseuchēprayerprayers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 cf. Tłum. Толк. A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; Конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бyдите, ми1лостиви, братолю1бцы, (милосeрдни,) благоутр0бни, мудролю1бцы, смиреномyдри: 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen 
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxFinally
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall, all
ομοφρονες omofrones
A-NPM
ὁμόφρωνhomofrōnlike-mindedof one mind
συμπαθεις sumpatheis
A-NPM
συμπαθήςsumpathēssympathetic, having compassion one of another
φιλαδελφοι filadelfoi
A-NPM
φιλάδελφοςfiladelfosloving the brothers, love as brethren
ευσπλαγχνοι eusplanchnoi
A-NPM
εὔσπλαγχνοςeusplanchnoscompassionate, pitiful
ταπεινοφρονες tapeinofrones
A-NPM
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumility[humility]
 
9 cf. Tłum. Толк. nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 досаждeніz за досаждeніе: супроти1вное же, благословsще, вёдzще, ћкw на сE звaни бhсте, да блгcвeніе наслёдите. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
αποδιδοντες apodidontes
V-PAP-NPM G5723
ἀποδίδωμιapodidōmito payrendering
κακον kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmevil
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
κακου kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
η ē
PRT
ēor, or
λοιδοριαν loidorian
N-ASF
λοιδορίαloidoriarevilingrailing
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
λοιδοριας loidorias
N-GSF
λοιδορίαloidoriarevilingrailing
τουναντιον tounantion
ADV-K
τοὐναντίονtounantioninsteadcontrariwise
δε de
CONJ
δέdethen: but
ευλογουντες eulogountes
V-PAP-NPM G5723
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εις eis
PREP
εἰςeistowardthereunto
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callye are
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ευλογιαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisea blessing
κληρονομησητε klēronomēsēte
V-AAS-2P G5661
κληρονομέωklēronomeōto inheritye should inherit
 
10 cf. Tłum. Толк. “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; (За?_x7.) Хотsй бо жив0тъ люби1ти и3 ви1дети дни6 бlги, да ўдержи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не глаг0лати льсти2. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θελων thelōn
V-PAP-NSM G5723
θέλωthelōto will/desirehe that will
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
αγαπαν agapan
V-PAN G5721
ἀγαπάωagapaōto lovelove
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seesee
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
αγαθας agathas
A-APF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
παυσατω pausatō
V-AAM-3S G5657
παύωpauōto cease, let him refrain
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλωσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguetongue
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κακου kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χειλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheilosliplips
του tou
T-GSN
hothe/this/whotongue
μη
PRT-N
μήnotno
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakthat they speak
δολον dolon
N-ASM
δόλοςdolosdeceitguile
 
11 cf. Tłum. Толк. Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, Да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ бlго, да взhщетъ ми1ра и3 да держи1тсz є3гw2: 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκκλινατω ekklinatō
V-AAM-3S G5657
ἐκκλίνωekklinōto turn fromLet him eschew
δε de
CONJ
δέdethen[then]
απο apo
PREP
ἀπόapofrom 
κακου kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποιησατω poiēsatō
V-AAM-3S G5657
ποιέωpoieōto do/makedo
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ζητησατω zētēsatō
V-AAM-3S G5657
ζητέωzēteōto seek; let him seek
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διωξατω diōxatō
V-AAM-3S G5657
διώκωdiōkōto pursueensue
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
12 cf. Tłum. Толк. Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли). занE џчи гDни на првdныz, и3 ќшы є3гw2 въ моли1тву и4хъ, лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти и5хъ t земли2. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οφθαλμοι ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyethe eyes
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
δικαιους dikaious
A-APM
δίκαιοςdikaiosjustthe righteous
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ωτα ōta
N-NPN
οὖςousearears
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
δεησιν deēsin
N-ASF
δέησιςdeēsisprayerprayers
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
προσωπον prosōpon
N-NSN
πρόσωπονprosōponfacethe face
δε de
CONJ
δέdethen: but
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ποιουντας poiountas
V-PAP-APM G5723
ποιέωpoieōto do/makethem that do
κακα kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmevil
 
W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 cf. Tłum. Толк. I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? И# кто2 њѕл0битъ вaсъ, ѓще бlг0му под0бницы бyдете; 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κακωσων kakōsōn
V-FAP-NSM G5694
κακόωkakoōto harmhe that will harm
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αγαθου agathou
A-GSN
ἀγαθόςagathosgood-doerof that which is good
ζηλωται zēlōtai
N-NPM
ζηλωτήςzēlōtēszealot[zealot]
γενησθε genēsthe
V-2ADS-2P G5638
γίνομαιginomaito beye be
 
14 cf. Tłum. Толк. Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Но ѓще и3 стрaждете прaвды рaди, бlжeни є3стE: стрaха же и4хъ не ўб0йтесz, нижE смущaйтесz. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ει ei
COND
εἰeiifif
και kai
CONJ
καίkaiandand
πασχοιτε paschoite
V-PAO-2P G5722
πάσχωpaschōto sufferye suffer
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness' sake
μακαριοι makarioi
A-NPM
μακάριοςmakariosblessed, happy
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen: and
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearterror
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
μη
PRT-N
μήnotnot
φοβηθητε fobēthēte
V-AOM-2P G5676
φοβέωfobeōto fearbe
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
ταραχθητε tarachthēte
V-APS-2P G5686
ταράσσωtarassōto troublebe troubled
 
15 cf. Tłum. Толк. Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. ГDа же бGа њсвzти1те въ сердцaхъ вaшихъ: гот0ви же пrнw ко tвёту всsкому вопрошaющему вы2 словесE њ вaшемъ ўповaніи, съ кр0тостію и3 стрaхомъ: 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
δε de
CONJ
δέdethenBut
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChrist[Christ]
αγιασατε agiasate
V-AAM-2P G5657
ἁγιάζωhagiazōto sanctifysanctify
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoGod
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ετοιμοι etoimoi
A-NPM
ἕτοιμοςhetoimosreadyready
αει aei
ADV
ἀείaeialwaysalways
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
απολογιαν apologian
N-ASF
ἀπολογίαapologiadefencean answer
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallto every man
τω
T-DSM
hothe/this/whohearts
αιτουντι aitounti
V-PAP-DSM G5723
αἰτέωaiteōto askthat asketh
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogosworda reason
περι peri
PREP
περίperiaboutof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongis in
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ελπιδος elpidos
N-GSF
ἐλπίςelpishopethe hope
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut[but]
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πραυτητος prautētos
N-GSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
και kai
CONJ
καίkaiandand
φοβου fobou
N-GSM
φόβοςfobosfearfear
 
16 cf. Tłum. Толк. ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. с0вэсть и3мyще бlгу, да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, постыдsтсz ѕлосл0вzщіи вaше бlг0е њ хrтЁ житіE. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doera good
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, whereas
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
καταλαλεισθε katalaleisthe
V-PPI-2P G5743
καταλαλέωkatalaleōto slanderthey speak evil
καταισχυνθωσιν kataischunthōsin
V-APS-3P G5686
καταισχύνωkataischunōto dishonor, they may be ashamed
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
επηρεαζοντες epēreazontes
V-PAP-NPM G5723
ἐπηρεάζωepēreazōto mistreatthat falsely accuse
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
 
17 cf. Tłum. Толк. Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; Лyчше бо є4сть бlг0е творsщымъ, ѓще х0щетъ в0лz б9іz, пострадaти, нeжели ѕло2 творsщымъ: 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκρειττον kreitton
A-NSN-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αγαθοποιουντας agathopoiountas
V-PAP-APM G5723
ἀγαθοποιέωagathopoieōto do goodfor well doing
ει ei
COND
εἰeiif, if
θελοι theloi
V-PAO-3S G5722
θέλωthelōto will/desirebe so
το to
T-NSN
hothe/this/whothe will
θελημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πασχειν paschein
V-PAN G5721
πάσχωpaschōto suffer, that ye suffer
η ē
PRT
ēor, than
κακοποιουντας kakopoiountas
V-PAP-APM G5723
κακοποιέωkakopoieōto do evil/harmfor evil doing
 
18 cf. Tłum. Толк. Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, занE и3 хrт0съ є3ди1ною њ грэсёхъ нaшихъ пострадA, првdникъ за непрaведники, да приведeтъ ны2 бGови, ўмерщвлeнъ ќбw бhвъ пlтію, њжи1въ же д¦омъ: 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
και kai
CONJ
καίkaiandalso
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
απεθανεν apethanen
V-2AAI-3S G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto die[to die]
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust, the just
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αδικων adikōn
A-GPM
ἄδικοςadikosunjustthe unjust
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
προσαγαγη prosagagē
V-2AAS-3S G5632
προσάγωprosagōto bring nearhe might bring
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
θανατωθεις thanatōtheis
V-RPP-NSM G5772
θανατόωthanatoōto kill, being put to death
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
ζωοποιηθεις zōopoiētheis
V-APP-NSM G5685
ζωοποιέωzōopoieōto make alivequickened
δε de
CONJ
δέdethen, but
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathby the Spirit
 
19 cf. Tłum. Толк. W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, њ нeмже и3 сyщымъ въ темни1цэ духовHмъ сошeдъ проповёда, 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
φυλακη fulakē
N-DSF
φυλακήfulakēprison/watchprison
πνευμασιν pneumasin
N-DPN
πνεῦμαpneumaspirit/breathunto the spirits
πορευθεις poreutheis
V-AOP-NSM G5679
πορεύωporeuōto gohe went
εκηρυξεν ekēruxen
V-AAI-3S G5656
κηρύσσωkērussōto preachand preached
 
20 cf. Tłum. Толк. co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. проти1вльшымсz и3ногдA, є3гдA њжидaше б9іе долготерпёніе, во дни6 нHєвы, дёлаему ковчeгу, въ нeмже мaлw, си1рэчь џсмь дyшъ, спас0шасz t воды2. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπειθησασιν apeithēsasin
V-AAP-DPM G5660
ἀπειθέωapeitheōto disobeywere disobedient
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenWhich sometime
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
απεξεδεχετο apexedecheto
V-INI-3S G5711
ἀπεκδέχομαιapekdechomaito expectwaited
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μακροθυμια makrothumia
N-NSF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencethe longsuffering
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythe days
νωε nōe
N-PRI
ΝῶεnōeNoahof Noah
κατασκευαζομενης kataskeuazomenēs
V-PPP-GSF G5746
κατασκευάζωkataskeuazōto preparewas a preparing
κιβωτου kibōtou
N-GSF
κιβωτόςkibōtosark, while the ark
εις eis
PREP
εἰςeistoward, wherein
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ολιγοι oligoi
A-NPM
ὀλίγοςoligoslittle/fewfew
τουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
οκτω oktō
A-NUI
ὀκτώoktōeight, eight
ψυχαι psuchai
N-NPF
ψυχήpsuchēsoulsouls
διεσωθησαν diesōthēsan
V-API-3P G5681
διασῴζωdiasōzōto savewere saved
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
 
21 cf. Tłum. Толк. Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, є3гHже воwбражeніе нн7э и3 нaсъ сп7сaетъ кRщeніе, не плотскjz tложeніе сквeрны, но с0вэсти бlги вопрошeніе ў бGа, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ, 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhereunto
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
αντιτυπον antitupon
A-NSN
ἀντίτυποςantituposrepresentationThe like figure
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
σωζει sōzei
V-PAI-3S G5719
σῴζωsōzōto savedoth
βαπτισμα baptisma
N-NSN
βάπτισμαbaptismabaptismbaptism
ου ou
PRT-N
οὐouno(not
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
αποθεσις apothesis
N-NSF
ἀπόθεσιςapothesisremovalthe putting away
ρυπου rupou
N-GSM
ῥύποςruposfilthof the filth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
συνειδησεως suneidēseōs
N-GSF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
αγαθης agathēs
A-GSF
ἀγαθόςagathosgood-doerof a good
επερωτημα eperōtēma
N-NSN
ἐπερώτημαeperōtēmapledgethe answer
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
δι di
PREP
διάdiathrough/because of,) by
αναστασεως anastaseōs
N-GSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionthe resurrection
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
22 cf. Tłum. Толк. który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.и4же є4сть њдеснyю бGа, возшeдъ на нб7о, пок0ршымсz є3мY ѓгGлwмъ и3 властeмъ и3 си1ламъ.3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, and is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
δεξια dexia
A-DSF
δεξιόςdexiosrightthe right hand
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πορευθεις poreutheis
V-AOP-NSM G5679
πορεύωporeuōto gois gone
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
υποταγεντων upotagentōn
V-2APP-GPM G5651
ὑποτάσσωhupotassōto subjectbeing made subject
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangel; angels
και kai
CONJ
καίkaiandand
εξουσιων exousiōn
N-GPF
ἐξουσίαexousiaauthorityauthorities
και kai
CONJ
καίkaiandand
δυναμεων dunameōn
N-GPF
δύναμιςdunamispowerpowers

4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.