List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.21 Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;22 który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”23 on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;24 który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW. 1 cf. Толк. Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, Тaкожде же и3 жєны2, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ, да и3 ѓще нёцыи не повинyютсz сл0ву, жeнскимъ житіeмъ без8 сл0ва плэнeни бyдутъ, 2 cf. Толк. patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. ви1дэвше є4же со стрaхомъ чи1сто житіE вaше. 3 cf. Толк. Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, И%мже да бyдетъ не внёшнzz, плетeніz вл†съ и3 њбложeніz злaта, и3ли2 њдэsніz ри1зъ, лёпота, 4 cf. Толк. ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. но потаeный сeрдца человёкъ, въ неистлёніи кр0ткагw и3 молчали1вагw дyха, є4же є4сть пред8 бGомъ многоцённо. 5 cf. Толк. Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Тaкw бо и3ногдA и3 с™ы6z жены2, ўповaющыz на бGа, ўкрашaху себE, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ: 6 cf. Толк. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. ћкоже сaрра послyшаше ґвраaма, господи1на того2 зовyщи: є3sже бhсте ч†да, благотворsщz и3 не боsщzсz ни є3ди1нагw стрaха. 7 cf. Толк. Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Мyжіе тaкожде, вкyпэ живyще со свои1ми женaми по рaзуму, ћкw немощнёйшу сосyду жeнскому воздаю1ще чeсть, ћкw и3 снаслBдницы блгdтныz жи1зни, во є4же не прекращaтисz моли1твамъ вaшымъ. ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI. 8 cf. Толк. A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; Конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бyдите, ми1лостиви, братолю1бцы, (милосeрдни,) благоутр0бни, мудролю1бцы, смиреномyдри: 9 cf. Толк. nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 досаждeніz за досаждeніе: супроти1вное же, благословsще, вёдzще, ћкw на сE звaни бhсте, да блгcвeніе наслёдите. 10 cf. Толк. “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; (За?_x7.) Хотsй бо жив0тъ люби1ти и3 ви1дети дни6 бlги, да ўдержи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не глаг0лати льсти2. 11 cf. Толк. Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, Да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ бlго, да взhщетъ ми1ра и3 да держи1тсz є3гw2: 12 cf. Толк. Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли). занE џчи гDни на првdныz, и3 ќшы є3гw2 въ моли1тву и4хъ, лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти и5хъ t земли2. W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE. 13 cf. Толк. I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? И# кто2 њѕл0битъ вaсъ, ѓще бlг0му под0бницы бyдете; 14 cf. Толк. Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Но ѓще и3 стрaждете прaвды рaди, бlжeни є3стE: стрaха же и4хъ не ўб0йтесz, нижE смущaйтесz. 15 cf. Толк. Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. ГDа же бGа њсвzти1те въ сердцaхъ вaшихъ: гот0ви же пrнw ко tвёту всsкому вопрошaющему вы2 словесE њ вaшемъ ўповaніи, съ кр0тостію и3 стрaхомъ: 16 cf. Толк. ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. с0вэсть и3мyще бlгу, да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, постыдsтсz ѕлосл0вzщіи вaше бlг0е њ хrтЁ житіE. 17 cf. Толк. Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; Лyчше бо є4сть бlг0е творsщымъ, ѓще х0щетъ в0лz б9іz, пострадaти, нeжели ѕло2 творsщымъ: 18 cf. Толк. Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, занE и3 хrт0съ є3ди1ною њ грэсёхъ нaшихъ пострадA, првdникъ за непрaведники, да приведeтъ ны2 бGови, ўмерщвлeнъ ќбw бhвъ пlтію, њжи1въ же д¦омъ: 19 cf. Толк. W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, њ нeмже и3 сyщымъ въ темни1цэ духовHмъ сошeдъ проповёда, 20 cf. Толк. co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. проти1вльшымсz и3ногдA, є3гдA њжидaше б9іе долготерпёніе, во дни6 нHєвы, дёлаему ковчeгу, въ нeмже мaлw, си1рэчь џсмь дyшъ, спас0шасz t воды2. 21 cf. Толк. Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, є3гHже воwбражeніе нн7э и3 нaсъ сп7сaетъ кRщeніе, не плотскjz tложeніе сквeрны, но с0вэсти бlги вопрошeніе ў бGа, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ, 22 cf. Толк. który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.и4же є4сть њдеснyю бGа, возшeдъ на нб7о, пок0ршымсz є3мY ѓгGлwмъ и3 властeмъ и3 си1ламъ.

4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.