MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.4 Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,5 poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.

RU Brytjka King J. 6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 cf. Tłum. Толк. Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. є3ли1цы сyть под8 и4гомъ раби2, свои1хъ госп0дій всsкіz чeсти да сподоблsютъ, да и4мz б9іе не хyлитсz и3 ў§ніе. 6,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
ζυγον zugon
N-ASM
ζυγόςzugosyoke/scalesthe yoke
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslaveservants
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ιδιους idious
A-APM
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir own
δεσποτας despotas
N-APM
δεσπότηςdespotēsmastermasters
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
τιμης timēs
N-GSF
τιμήtimēhonorhonour
αξιους axious
A-APM
ἄξιοςaxiosworthyworthy
ηγεισθωσαν ēgeisthōsan
V-PNM-3P G5737
ἡγέομαιhēgeomaito governLet
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
το to
T-NSN
hothe/this/whothe name
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamethe name
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whodoctrine
διδασκαλια didaskalia
N-NSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
βλασφημηται blasfēmētai
V-PPS-3S G5747
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemebe
 
2 cf. Tłum. Толк. Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. И#мyщіи же вёрныхъ госп0дій да не нерадsтъ њ ни1хъ, понeже брaтіz сyть: но пaче да раб0таютъ, занE вёрни сyть и3 возлю1блени, и5же благодaть воспріeмлющіи. Сі‰ ўчи2 и3 моли2. 6,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
πιστους pistous
A-APM
πιστόςpistosfaithfulbelieving
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/bethey that have
δεσποτας despotas
N-APM
δεσπότηςdespotēsmastermasters
μη
PRT-N
μήnotnot
καταφρονειτωσαν katafroneitōsan
V-PAM-3P G5720
καταφρονέωkatafroneōto despise, let them
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δουλευετωσαν douleuetōsan
V-PAM-3P G5720
δουλεύωdouleuōbe a slavedo
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
πιστοι pistoi
A-NPM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
και kai
CONJ
καίkaiandand
αγαπητοι agapētoi
A-NPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the benefit
ευεργεσιας euergesias
N-GSF
εὐεργεσίαeuergesiagood deedof the benefit
αντιλαμβανομενοι antilambanomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἀντιλαμβάνωantilambanōto help, partakers
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
διδασκε didaske
V-PAM-2S G5720
διδάσκωdidaskōto teachteach
και kai
CONJ
καίkaiandand
παρακαλει parakalei
V-PAM-2S G5720
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortexhort
 
PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, Ѓще ли кто2 и4накw ўчи1тъ и3 не приступaетъ къ здр†вымъ словесє1мъ гDа нaшегw ї}са хrтA и3 ўчeнію, є4же по бlговёрію, 6,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
ετεροδιδασκαλει eterodidaskalei
V-PAI-3S G5719
ἑτεροδιδασκαλέωheterodidaskaleōto teach heresyteach otherwise
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
προσερχεται proserchetai
V-PNI-3S G5736
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreeconsent
υγιαινουσιν ugiainousin
V-PAP-DPM G5723
ὑγιαίνωhugiainōbe healthyto wholesome
λογοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordwords
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who, the
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewords of our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τη
T-DSF
hothe/this/whoLord
κατ kat
PREP
κατάkataaccording towhich is according to
ευσεβειαν eusebeian
N-ASF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingto the doctrine
 
4 cf. Tłum. Толк. jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. разгордёсz, ничт0же вёдый, но недyгуzй њ стzзaніихъ и3 словопрёніихъ, t ни1хже бывaетъ зaвисть, рвeніе, хулы6, непщев†ніz лук†ва, 6,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτετυφωται tetufōtai
V-RPI-3S G5769
τυφόωtufoōbe conceitedHe is proud
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
επισταμενος epistamenos
V-PNP-NSM G5740
ἐπίσταμαιepistamaito know/understand, knowing
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
νοσων nosōn
V-PAP-NSM G5723
νοσέωnoseōbe sickdoting
περι peri
PREP
περίperiaboutabout
ζητησεις zētēseis
N-APF
ζήτησιςzētēsiscontroversyquestions
και kai
CONJ
καίkaiandand
λογομαχιας logomachias
N-APF
λογομαχίαlogomachiaquarrelstrifes of words
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ων ōn
R-GPF
ὅς, ἥhhos ēwhich, where
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito becometh
φθονος fthonos
N-NSM
φθόνοςfthonosenvyenvy
ερις eris
N-NSF
ἔριςerisquarrel, strife
βλασφημιαι blasfēmiai
N-NPF
βλασφημίαblasfēmiablasphemy, railings
υπονοιαι uponoiai
N-NPF
ὑπόνοιαhuponoiasuspicionsurmisings
πονηραι ponērai
A-NPF
πονηρόςponērosevil/bad, evil
 
5 cf. Tłum. Толк. starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. бесBды ѕлы6z растлённыхъ человёкwвъ ўм0мъ и3 лишeнныхъ и4стины, непщyющихъ приwбрётеніе бhти бlгочcтіе. Tступaй t таковhхъ. 6,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιαπαρατριβαι diaparatribai
N-NPF
παραδιατριβήparadiatribēcontentionPerverse disputings
διεφθαρμενων dieftharmenōn
V-RPP-GPM G5772
διαφθείρωdiaftheirōto corruptof corrupt
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
νουν noun
N-ASM
νοῦςnousmindminds
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απεστερημενων apesterēmenōn
V-RPP-GPM G5772
ἀποστερέωapostereōto defrauddestitute
της tēs
T-GSF
hothe/this/whominds
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
νομιζοντων nomizontōn
V-PAP-GPM G5723
νομίζωnomizōto think, supposing that
πορισμον porismon
N-ASM
πορισμόςporismosgaingain
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beis
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the truth
ευσεβειαν eusebeian
N-ASF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
 
6 cf. Tłum. Толк. Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. є4сть же снискaніе вeліе бlгочcтіе съ дов0льствомъ. 6,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
δε de
CONJ
δέdethenBut
πορισμος porismos
N-NSM
πορισμόςporismosgaingain
μεγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreatgreat
η ē
T-NSF
hothe/this/whogodliness
ευσεβεια eusebeia
N-NSF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυταρκειας autarkeias
N-GSF
αὐτάρκειαautarkeiaself-sufficiencycontentment
 
7 cf. Tłum. Толк. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Ничт0же бо внес0хомъ въ мjръ сeй: ћвэ, ћкw нижE и3знести2 что2 м0жемъ. 6,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εισηνεγκαμεν eisēnenkamen
V-AAI-1P G5656
εἰσφέρωeisferōto bring inwe brought
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoworld
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldworld
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notno
εξενεγκειν exenenkein
V-2AAN G5629
ἐκφέρωekferōto bring/carry outcarry
τι ti
X-ASN
τιςtisonething
δυναμεθα dunametha
V-PNI-1P G5736
δύναμαιdunamaibe ablewe can
 
8 cf. Tłum. Толк. Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И#мёюще же пи1щу и3 њдэsніе, си1ми дов0льни бyдемъ. 6,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behaving
δε de
CONJ
δέdethenAnd
διατροφας diatrofas
N-APF
διατροφήdiatrofēfoodfood
και kai
CONJ
καίkaiandand
σκεπασματα skepasmata
N-APN
σκέπασμαskepasmaclothingraiment
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αρκεσθησομεθα arkesthēsometha
V-FPI-1P G5701
ἀρκέωarkeōbe sufficientlet us be
 
9 cf. Tłum. Толк. Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; Ґ хотsщіи богати1тисz впaдаютъ въ нап†сти и3 сёть, и3 въ п0хwти мнHги несмhслєнны и3 вреждaющыz, ±же погружaютъ человёки во всегуби1тельство и3 поги1бель: 6,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
βουλομενοι boulomenoi
V-PNP-NPM G5740
βούλομαιboulomaito planthey that will
πλουτειν ploutein
V-PAN G5721
πλουτέωplouteōbe richbe rich
εμπιπτουσιν empiptousin
V-PAI-3P G5719
ἐμπίπτωempiptōto fall intofall
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
πειρασμον peirasmon
N-ASM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingtemptation
και kai
CONJ
καίkaiandand
παγιδα pagida
N-ASF
παγίςpagistrapa snare
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
πολλας pollas
A-APF
πολύςpolusmuchmany
ανοητους anoētous
A-APF
ἀνόητοςanoētosfoolishfoolish
και kai
CONJ
καίkaiandand
βλαβερας blaberas
A-APF
βλαβερόςblaberosharmfulhurtful
αιτινες aitines
R-NPF
ὅστιςhostiswho/which, which
βυθιζουσιν buthizousin
V-PAI-3P G5719
βυθίζωbuthizōto sinkdrown
τους tous
T-APM
hothe/this/whomen
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
ολεθρον olethron
N-ASM
ὄλεθροςolethrosdestructivedestruction
και kai
CONJ
καίkaiandand
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructionperdition
 
10 cf. Tłum. Толк. Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. к0рень бо всBмъ ѕлы6мъ сребролю1біе є4сть, є3гHже нёцыи желaюще заблуди1ша t вёры, и3 себE пригвозди1ша болёзнемъ мнHгимъ. 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVριζα riza
N-NSF
ῥίζαrizarootthe root
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
κακων kakōn
A-GPN
κακόςkakosevil/harmevil
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love of money
φιλαργυρια filarguria
N-NSF
φιλαργυρίαfilargurialove of moneythe love of money
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich: which
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
ορεγομενοι oregomenoi
V-PMP-NPM G5734
ὀρέγωoregōto aspirewhile
απεπλανηθησαν apeplanēthēsan
V-API-3P G5681
ἀποπλανάωapoplanaōto mislead, they have erred
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe faith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
περιεπειραν periepeiran
V-AAI-3P G5656
περιπείρωperipeirōto piercepierced
οδυναις odunais
N-DPF
ὀδύνηodunēanguishsorrows
πολλαις pollais
A-DPF
πολύςpolusmuchwith many
 
NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 cf. Tłum. Толк. Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Тh же, q, человёче б9ій, си1хъ бёгай: (За? сп7и.) гони1 же прaвду, бlгочcтіе, вёру, люб0вь, терпёніе, кр0тость: 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
ω ō
INJ
ōoh!, O
ανθρωπε anthrōpe
N-VSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φευγε feuge
V-PAM-2S G5720
φεύγωfeugōto flee, flee
διωκε diōke
V-PAM-2S G5720
διώκωdiōkōto pursuefollow after
δε de
CONJ
δέdethen; and
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
ευσεβειαν eusebeian
N-ASF
εὐσέβειαeusebeiapiety, godliness
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlove, love
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverance, patience
πραυπαθιαν praupathian
N-ASF
πραΰτηςprautēsgentleness, meekness
 
12 cf. Tłum. Толк. Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. подвизaйсz д0брымъ п0двигомъ вёры, є4млисz за вёчную жи1знь, въ ню1же и3 звaнъ бhлъ є3си2, и3 и3сповёдалъ є3си2 д0брое и3сповёданіе пред8 мн0гими свидётєли. 6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγωνιζου agōnizou
V-PNM-2S G5737
ἀγωνίζομαιagōnizomaito struggleFight
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgoodthe good
αγωνα agōna
N-ASM
ἀγώνagōnfightfight
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
επιλαβου epilabou
V-2ADM-2S G5634
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catch, lay hold on
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich, where
εκληθης eklēthēs
V-API-2S G5681
καλέωkaleōto callthou art
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ωμολογησας ōmologēsas
V-AAI-2S G5656
ὁμολογέωhomologeōto confess/professhast professed
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof faith
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgooda good
ομολογιαν omologian
N-ASF
ὁμολογίαhomologiaconfessionprofession
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchmany
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
 
13 cf. Tłum. Толк. Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе Завэщавaю ти2 пред8 бGомъ њживлsющимъ всsчєскаz, и3 хrт0мъ ї}сомъ свидётельствовавшимъ при понтjйстэмъ пілaтэ д0брое и3сповёданіе: 6,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαραγγελλω parangellō
V-PAI-1S G5719
παραγγέλλωparangellōto orderI give
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ζωογονουντος zōogonountos
V-PAP-GSM G5723
ζωογονέωzōogoneōto give life[to give life]
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
μαρτυρησαντος marturēsantos
V-AAP-GSM G5660
μαρτυρέωmartureōto testify, who
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstbefore
ποντιου pontiou
N-GSM
ΠόντιοςpontiosPontiusPontius
πιλατου pilatou
N-GSM
ΠιλᾶτοςpilatosPilatePilate
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoGod
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgooda good
ομολογιαν omologian
N-ASF
ὁμολογίαhomologiaconfessionconfession
 
14 cf. Tłum. Толк. abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, соблюсти2 тебЁ зaповэдь несквeрну и3 незаз0рну, дaже до kвлeніz гDа нaшегw ї}са хrтA, 6,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτηρησαι tērēsai
V-AAN G5658
τηρέωtēreōto keepThat
σε se
P-2AS
σύsuyouthou
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocommandment
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
ασπιλον aspilon
A-ASF
ἄσπιλοςaspilosspotlesswithout spot
ανεπιλημπτον anepilēmpton
A-ASF
ἀνεπίληπτοςanepilēptosirreproachable, unrebukeable
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntil, until
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe appearing
επιφανειας epifaneias
N-GSF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingthe appearing
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
15 cf. Tłum. Толк. którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, є4же во сво‰ временA kви1тъ бlжeнный и3 є3ди1нъ си1льный, цRь цaрствующихъ и3 гDь госп0дствующихъ, 6,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
καιροις kairois
N-DPM
καιρόςkairostime/right timetimes
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privatein his
δειξει deixei
V-FAI-3S G5692
δεικνύωdeiknuōto showhe shall shew
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μακαριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessed, the blessed
και kai
CONJ
καίkaiandand
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosaloneonly
δυναστης dunastēs
N-NSM
δυνάστηςdunastēsrulerPotentate
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλευς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking, the King
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
βασιλευοντων basileuontōn
V-PAP-GPM G5723
βασιλεύωbasileuōto reignof kings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, the King
κυριευοντων kurieuontōn
V-PAP-GPM G5723
κυριεύωkurieuōto lord overof lords
 
16 cf. Tłum. Толк. który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь. є3ди1нъ и3мёzй безсм7ртіе и3 во свётэ живhй непристyпнэмъ, є3г0же никт0же ви1дэлъ є4сть t человBкъ, нижE ви1дэти м0жетъ: є3мyже чтcь и3 держaва вёчнаz. Ґми1нь. 6,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosaloneonly
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beWho
αθανασιαν athanasian
N-ASF
ἀθανασίαathanasiaimmortalityimmortality
φως fōs
N-ASN
φῶςfōslightthe light
οικων oikōn
V-PAP-NSM G5723
οἰκέωoikeōto dwell, dwelling in
απροσιτον aprositon
A-ASN
ἀπρόσιτοςaprositosunapproachablewhich no man can approach unto
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich; whom
ειδεν eiden
V-2AAI-3S G5627
ὁράωhoraōto seehath seen
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seesee
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich: to whom
τιμη timē
N-NSF
τιμήtimēhonorhonour
και kai
CONJ
καίkaiandand
κρατος kratos
N-NSN
κράτοςkratospowerpower
αιωνιον aiōnion
A-NSN
αἰώνιοςaiōnioseternaleverlasting
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
UWAGI DLA BOGATYCH.17 cf. Tłum. Толк. Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения; (За?_сп7f.) Бог†тымъ въ нн7эшнемъ вёцэ запрещaй не высокомyдрствовати, нижE ўповaти на богaтство погибaющее, но на бGа жи1ва, даю1щаго нaмъ вс‰ nби1льнw въ наслаждeніе: 6,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/whoGod
πλουσιοις plousiois
A-DPM
πλούσιοςplousiosrichthem that are rich
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoenjoy;
νυν nun
ADV
νῦνnunnowthis
αιωνι aiōni
N-DSM
αἰώνaiōnan ageworld
παραγγελλε parangelle
V-PAM-2S G5720
παραγγέλλωparangellōto orderCharge
μη
PRT-N
μήnotnot
υψηλοφρονειν upsēlofronein
V-PAN G5721
ὑψηλοφρονέωhupsēlofroneōbe arrogant, that they be
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, nor
ηλπικεναι ēlpikenai
V-RAN G5760
ἐλπίζωelpizōto hope/expecttrust
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
πλουτου ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosrichesriches
αδηλοτητι adēlotēti
N-DSF
ἀδηλότηςadēlotēsuncertaintyuncertain
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τω
T-DSM
hothe/this/who 
παρεχοντι parechonti
V-PAP-DSM G5723
παρέχωparechōto furnish occasion, who giveth
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
πλουσιως plousiōs
ADV
πλουσίωςplousiōsrichlyrichly
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
απολαυσιν apolausin
N-ASF
ἀπόλαυσιςapolausisenjoyment 
 
18 cf. Tłum. Толк. żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, бlг0е дёлати, богати1тисz въ дёлэхъ д0брыхъ, благопод†тливымъ бhти, nбщи1тєльнымъ, 6,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαθοεργειν agathoergein
V-PAN G5721
ἀγαθοεργέωagathoergeōto do goodThat they do good
πλουτειν ploutein
V-PAN G5721
πλουτέωplouteōbe rich, that they be rich
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonworkworks
καλοις kalois
A-DPN
καλόςkalosgoodgood
ευμεταδοτους eumetadotous
A-APM
εὐμετάδοτοςeumetadotosgenerous, ready to distribute
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be[to be]
κοινωνικους koinōnikous
A-APM
κοινωνικόςkoinōnikosgenerous, willing to communicate
 
19 cf. Tłum. Толк. żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. сокр0вищующе себЁ њсновaніе добро2 въ бyдущее, да пріи1мутъ вёчную жи1знь. 6,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαποθησαυριζοντας apothēsaurizontas
V-PAP-APM G5723
ἀποθησαυρίζωapothēsaurizōto store upLaying up in store
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor themselves
θεμελιον themelion
N-ASM
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundation
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgooda good
εις eis
PREP
εἰςeistowardagainst
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μελλον mellon
V-PAP-ASN G5723
μέλλωmellōbe about tothe time to come
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
επιλαβωνται epilabōntai
V-2ADS-3P G5638
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchthey may lay hold on
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreally[really]
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
 
20 cf. Tłum. Толк. O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, Q, тімоfeе, предaніе сохрани2, ўклонszсz сквeрныхъ суесл0вій и3 прекосл0вій лжеимeннагw рaзума: 6,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
INJ
ōoh!O
τιμοθεε timothee
N-VSM
ΤιμόθεοςtimotheosTimothyTimothy
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
παραθηκην parathēkēn
N-ASF
παραθήκηparathēkēdeposit[deposit]
φυλαξον fulaxon
V-AAM-2S G5657
φυλάσσωfulassōto keep/guard, keep
εκτρεπομενος ektrepomenos
V-PMP-NSM G5734
ἐκτρέπωektrepōto turn/wander away, avoiding
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
βεβηλους bebēlous
A-APF
βέβηλοςbebēlosprofaneprofane
κενοφωνιας kenofōnias
N-APF
κενοφωνίαkenofōniaempty talkvain babblings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αντιθεσεις antitheseis
N-APF
ἀντίθεσιςantithesisoppositionoppositions
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat which is committed to thy trust
ψευδωνυμου pseudōnumou
A-GSF
ψευδώνυμοςpseudōnumosfalsely calledfalsely so called
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeof science
 
21 cf. Tłum. Толк. niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.њ нeмже нёцыи хвaлzщесz, њ вёрэ погрэши1ша. Блгdть съ тоб0ю. Ґми1нь.6,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
επαγγελλομενοι epangellomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐπαγγέλλωepangellōto professprofessing
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe faith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
ηστοχησαν ēstochēsan
V-AAI-3P G5656
ἀστοχέωastocheōto deviatehave erred
η ē
T-NSF
hothe/this/who. Grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgrace. Grace
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouthee