MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.

RU Brytjka King J. 10BRONI SWEJ WŁADZY.1 cf. Tłum. Толк. Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Сaмъ же ѓзъ пavелъ молю1 вы кр0тостію и3 ти1хостію хrт0вою, и4же въ лицE ќбw смирeнъ въ вaсъ, не сhй же ў вaсъ дерзaю въ вaсъ. 10,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
δε de
CONJ
δέdethenNow
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortbeseech
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe meekness
πραυτητος prautētos
N-GSF
πραΰτηςprautēsgentlenessthe meekness
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιεικειας epieikeias
N-GSF
ἐπιείκειαepieikeiagentlenessgentleness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacepresence
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ταπεινος tapeinos
A-NSM
ταπεινόςtapeinoslowlybase
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
απων apōn
V-PAP-NSM G5723
ἄπειμιapeimibe awaybeing absent
δε de
CONJ
δέdethen, but
θαρρω tharrō
V-PAI-1S G5719
θαρρέωtharreōbe confidentam bold
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
2 cf. Tłum. Толк. A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Молю1 же, да не присyщь дерзaю надёzніемъ, и4мже помышлsю смёти на нBкіz непщyющыz нaсъ ћкw по пл0ти ходsщихъ. 10,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδεομαι deomai
V-PNI-1S G5736
δέομαιdeomaito prayI beseech
δε de
CONJ
δέdethenBut
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
παρων parōn
V-PAP-NSM G5723
πάρειμιpareimibe presentwhen I am present
θαρρησαι tharrēsai
V-AAN G5658
θαρρέωtharreōbe confident, that I may
τη
T-DSF
hothe/this/who 
πεποιθησει pepoithēsei
N-DSF
πεποίθησιςpepoithēsisconfidencewith that confidence
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
λογιζομαι logizomai
V-PNI-1S G5736
λογίζομαιlogizomaito count, wherewith I think
τολμησαι tolmēsai
V-AAN G5658
τολμάωtolmaōbe boldto be bold
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τινας tinas
X-APM
τιςtisonesome
τους tous
T-APM
hothe/this/whowith that confidence
λογιζομενους logizomenous
V-PNP-APM G5740
λογίζομαιlogizomaito countthink
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weof us
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas if
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
περιπατουντας peripatountas
V-PAP-APM G5723
περιπατέωperipateōto walkwe walked
 
3 cf. Tłum. Толк. Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Во пл0ти бо ходsще, не по пл0ти в0инствуемъ: 10,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
περιπατουντες peripatountes
V-PAP-NPM G5723
περιπατέωperipateōto walkthough we walk
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
στρατευομεθα strateuometha
V-PMI-1P G5731
στρατεύωstrateuōto battle, we do
 
4 cf. Tłum. Толк. gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysłyОружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы nр{жіz бо в0инства нaшегw не плотск†z, но си6льна бGомъ на разорeніе твeрдємъ: помышлє1ніz низлагaюще, 10,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who(
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οπλα opla
N-NPN
ὅπλονhoplonweaponthe weapons
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowarfare
στρατειας strateias
N-GSF
στρατείαstrateiawarfarewarfare
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ου ou
PRT-N
οὐounonot
σαρκικα sarkika
A-NPN
σαρκικόςsarkikosfleshlycarnal
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δυνατα dunata
A-NPN
δυνατόςdunatosablemighty
τω
T-DSM
hothe/this/whothrough God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodthrough God
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
καθαιρεσιν kathairesin
N-ASF
καθαίρεσιςkathairesisdestructionthe pulling down
οχυρωματων ochurōmatōn
N-GPN
ὀχύρωμαochurōmastrongholdof strong holds
 
5 cf. Tłum. Толк. i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusoweи всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и3 всsко возношeніе взимaющеесz на рaзумъ б9ій, и3 плэнsюще всsкъ рaзумъ въ послушaніе хrт0во, 10,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογισμους logismous
N-APM
λογισμόςlogismosthoughtimaginations
καθαιρουντες kathairountes
V-PAP-NPM G5723
καθαιρέωkathaireōto take downCasting down
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
υψωμα upsōma
N-ASN
ὕψωμαhupsōmaheighthigh thing
επαιρομενον epairomenon
V-PMP-ASN G5734
ἐπαίρωepairōto lift upthat exalteth itself
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe knowledge
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgethe knowledge
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αιχμαλωτιζοντες aichmalōtizontes
V-PAP-NPM G5723
αἰχμαλωτίζωaichmalōtizōto capturebringing into captivity
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
νοημα noēma
N-ASN
νόημαnoēmamind/thoughtthought
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe obedience
υπακοην upakoēn
N-ASF
ὑπακοήhupakoēobediencethe obedience
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
6 cf. Tłum. Толк. i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. и3 въ гот0вости и3мyще tмсти1ти всsко преслушaніе, є3гдA и3сп0лнитсz вaше послушaніе. 10,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ετοιμω etoimō
A-DSN
ἕτοιμοςhetoimosreadya readiness
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behaving
εκδικησαι ekdikēsai
V-AAN G5658
ἐκδικέωekdikeōto avengeto revenge
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
παρακοην parakoēn
N-ASF
παρακοήparakoēdisobediencedisobedience
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
πληρωθη plērōthē
V-APS-3S G5686
πληρόωplēroōto fulfillis fulfilled
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
η ē
T-NSF
hothe/this/whoobedience
υπακοη upakoē
N-NSF
ὑπακοήhupakoēobedienceobedience
 
7 cf. Tłum. Толк. Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы. Я%же ли пред8 лицeмъ, зритE; (За?_р7ч.) Ѓще кто2 надёетсz себE хrт0ва бhти, да помышлsетъ пaки t себє2, занE, ћкоже џнъ хrт0въ, тaкожде и3 мы2 хrтHвы. 10,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-APN
hothe/this/whoon things
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacethe outward appearance
βλεπετε blepete
V-PAI-2P G5719
βλέπωblepōto seeDo ye look
ει ei
COND
εἰeiif? If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
πεποιθεν pepoithen
V-2RAI-3S G5754
πείθωpeithōto persuadetrust
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bethat he is
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λογιζεσθω logizesthō
V-PNM-3S G5737
λογίζομαιlogizomaito count, let him
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiand, even
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
 
8 cf. Tłum. Толк. Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Ѓще бо и3 ли1шше что2 похвалю1сz њ влaсти нaшей, ю4же дадE нaмъ гDь въ создaніе, ґ не на разорeніе вaше, не постыжyсz. 10,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifthough
τε te
PRT
τεteand/both 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
περισσοτερον perissoteron
A-ASN-C
περισσόςperissosexcessive/abundantmore
τι ti
X-ASN
τιςtisonesomewhat
καυχησωμαι kauchēsōmai
V-ADS-1S G5667
καυχάομαιkauchaomaito boastI should boast
περι peri
PREP
περίperiaboutof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoauthority
εξουσιας exousias
N-GSF
ἐξουσίαexousiaauthorityauthority
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath given
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedification
και kai
CONJ
καίkaiand 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
καθαιρεσιν kathairesin
N-ASF
καθαίρεσιςkathairesisdestructiondestruction
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αισχυνθησομαι aischunthēsomai
V-FPI-1S G5701
αἰσχύνωaischunōbe ashamed, I should
 
9 cf. Tłum. Толк. Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. (Но) да не kвлю1сz, ћкw страшS вaсъ послaньми. 10,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
μη
PRT-N
μήnotnot
δοξω doxō
V-AAS-1S G5661
δοκέωdokeōto thinkI may
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αν an
PRT
ἄνanifif
εκφοβειν ekfobein
V-PAN G5721
ἐκφοβέωekfobeōto terrifyI would terrify
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
των tōn
T-GPF
hothe/this/wholetters
επιστολων epistolōn
N-GPF
ἐπιστολήepistolēepistleletters
 
10 cf. Tłum. Толк. mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна,- Ћкw посл†ніz ќбw, речE, т‰жка и3 крBпка, ґ пришeствіе тёла нeмощно, и3 сл0во ўничижeнно: 10,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
επιστολαι epistolai
N-NPF
ἐπιστολήepistolēepistleletters
μεν men
PRT
μένmenon the other hand,
φησιν fēsin
V-PAI-3S G5719
φημίfēmito saysay they
βαρειαι bareiai
A-NPF
βαρύςbarusweighty, weighty
και kai
CONJ
καίkaiandand
ισχυραι ischurai
A-NPF
ἰσχυρόςischurosstrongpowerful
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen; but
παρουσια parousia
N-NSF
παρουσίαparousiacomingpresence
του tou
T-GSN
hothe/this/whobodily
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodybodily
ασθενης asthenēs
A-NSF
ἀσθενήςasthenēsweakweak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whospeech
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordspeech
εξουθενημενος exouthenēmenos
V-RPP-NSM G5772
ἐξουθενέωexoutheneōto rejectcontemptible
 
11 cf. Tłum. Толк. kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. сіE да помышлsетъ таковhй, ћкw ћцы же є3смы2 сл0вомъ послaній, tстоsще, таковjи и3 тY сyще є3смы2 дёломъ. 10,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λογιζεσθω logizesthō
V-PNM-3S G5737
λογίζομαιlogizomaito countLet
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τοιουτος toioutos
D-NSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch an one
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
οιοι oioi
K-NPM
οἷοςhoiossuch as, such as
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
τω
T-DSM
hothe/this/whoin word
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordin word
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επιστολων epistolōn
N-GPF
ἐπιστολήepistolēepistleletters
αποντες apontes
V-PAP-NPM G5723
ἄπειμιapeimibe awaywhen we are absent
τοιουτοι toioutoi
D-NPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as this, such
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παροντες parontes
V-PAP-NPM G5723
πάρειμιpareimibe presentwhen we are present
τω
T-DSN
hothe/this/whoin deed
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkin deed
 
KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 cf. Tłum. Толк. Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Не смёемъ бо суди1ти, и3ли2 приклaдовати себE и3ны6мъ хвaлzщымъ себE самёхъ: но сaми въ себЁ себE и3змэрsюще, и3 прилагaюще себE сами6мъ себЁ, не разумэвaютъ. 10,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τολμωμεν tolmōmen
V-PAI-1P G5719
τολμάωtolmaōbe boldwe dare
εγκριναι enkrinai
V-AAN G5658
ἐγκρίνωenkrinōto classifymake ourselves of the number
η ē
PRT
ēor, or
συγκριναι sunkrinai
V-AAN G5658
συγκρίνωsunkrinōto comparecompare
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
τισιν tisin
X-DPM
τιςtisonewith some
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
συνιστανοντων sunistanontōn
V-PAP-GPM G5723
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendthat commend
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
μετρουντες metrountes
V-PAP-NPM G5723
μετρέωmetreōto measuremeasuring
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγκρινοντες sunkrinontes
V-PAP-NPM G5723
συγκρίνωsunkrinōto comparecomparing
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfamong themselves
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συνιασιν suniasin
V-PAI-3P G5719
συνίημιsuniēmito understand, are
 
13 cf. Tłum. Толк. My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Мh же не въ безмBрнаz похвaлимсz, но по мёрэ прaвила, є3г0же раздэли2 нaмъ бGъ мёру, достизaти дaже и3 до вaсъ. 10,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weto us
δε de
CONJ
δέdethenBut
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno[no]
εις eis
PREP
εἰςeistowardof
τα ta
T-APN
hothe/this/whothings
αμετρα ametra
A-APN
ἄμετροςametrosimmoderatewithout
καυχησομεθα kauchēsometha
V-FDI-1P G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whothe measure
μετρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasurethe measure
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the rule
κανονος kanonos
N-GSM
κανώνkanōnruleof the rule
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εμερισεν emerisen
V-AAI-3S G5656
μερίζωmerizōto dividehath distributed
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wewe
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μετρου metrou
N-GSN
μέτρονmetronmeasure, a measure
εφικεσθαι efikesthai
V-2ADN G5635
ἐφικνέομαιefikneomaito reachto reach
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilunto
και kai
CONJ
καίkaiandeven
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
14 cf. Tłum. Толк. Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Не ћкw бо не досsжуще до вaсъ, пaче простирaемъ себE, дaже бо и3 до вaсъ достиг0хомъ бlговёстіемъ хrт0вымъ: 10,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
μη
PRT-N
μήnotnot
εφικνουμενοι efiknoumenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐφικνέομαιefikneomaito reachwe reached
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouto you
υπερεκτεινομεν uperekteinomen
V-PAI-1P G5719
ὑπερεκτείνωhuperekteinōto overextendwe stretch
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntilas far as
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εφθασαμεν efthasamen
V-AAI-1P G5656
φθάνωfthanōto precede/arrivewe are come
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
15 cf. Tłum. Толк. Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, не въ безмBрнаz хвaлzщесz въ чужди1хъ трудёхъ, ўповaніе же и3мyще, растyщей вёрэ вaшей, въ вaсъ величaтисz по прaвилу нaшему и3з8oби1льнw, 10,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounoNot
εις eis
PREP
εἰςeistowardof
τα ta
T-APN
hothe/this/whothings
αμετρα ametra
A-APN
ἄμετροςametrosimmoderatewithout
καυχωμενοι kauchōmenoi
V-PNP-NPM G5740
καυχάομαιkauchaomaito boastboasting
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, , of
αλλοτριοις allotriois
A-DPM
ἀλλότριοςallotriosanother’sother men's
κοποις kopois
N-DPM
κόποςkoposlaborlabours
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
δε de
CONJ
δέdethen; but
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behaving
αυξανομενης auxanomenēs
V-PPP-GSF G5746
αὐξάνωauxanōto growis increased
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofaith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou, when your
μεγαλυνθηναι megalunthēnai
V-APN G5683
μεγαλύνωmegalunōto magnify, that we shall be enlarged
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording
τον ton
T-ASM
hothe/this/whorule
κανονα kanona
N-ASM
κανώνkanōnrulerule
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
περισσειαν perisseian
N-ASF
περισσείαperisseiaabundanceabundantly
 
16 cf. Tłum. Толк. że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. во є4же и3 въ дaльшихъ вaсъ (странaхъ) благовэсти1ти, не чужи1мъ прaвиломъ въ гот0выхъ похвали1тисz. 10,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardin
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
υπερεκεινα uperekeina
ADV
ὑπερέκειναhuperekeinabeyondthe
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ευαγγελισασθαι euangelisasthai
V-AMN G5670
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsTo preach the gospel
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αλλοτριω allotriō
A-DSM
ἀλλότριοςallotriosanother’sanother man's
κανονι kanoni
N-DSM
κανώνkanōnruleline of things
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ετοιμα etoima
A-APN
ἕτοιμοςhetoimosreadymade ready
καυχησασθαι kauchēsasthai
V-ADN G5664
καυχάομαιkauchaomaito boastto boast
 
17 cf. Tłum. Толк. “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”Хвалящийся хвались о Господе. Хвалsйсz же, њ гDэ да хвaлитсz: 10,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe
δε de
CONJ
δέdethenBut
καυχωμενος kauchōmenos
V-PNP-NSM G5740
καυχάομαιkauchaomaito boastthat glorieth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
καυχασθω kauchasthō
V-PNM-3S G5737
καυχάομαιkauchaomaito boast, let him glory
 
18 cf. Tłum. Толк. Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.не хвалsй бо себE сeй и3скyсенъ, но є3г0же бGъ восхвалsетъ.10,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
συνιστανων sunistanōn
V-PAP-NSM G5723
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendcommendeth
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe that
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
δοκιμος dokimos
A-NSM
δόκιμοςdokimostestedapproved
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
συνιστησιν sunistēsin
V-PAI-3S G5719
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendcommendeth

11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.