MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.

RU Brytjka King J. 11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 cf. Tłum. Толк. Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне. (За?_рч7а.) Q, да бhсте мaлw потерпёли безyмію моемY! Но и3 потерпи1те мS. 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοφελον ofelon
V-2AAI-1S G5627
ὄφελονofelonI wish!Would to God
ανειχεσθε aneichesthe
V-INI-2P G5711
ἀνέχωanechōto endureye could bear
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wewith me
μικρον mikron
A-ASN
μικρόςmikrossmalla little
τι ti
X-ASN
τιςtisone[one]
αφροσυνης afrosunēs
N-GSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessin
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: and
και kai
CONJ
καίkaiandindeed
ανεχεσθε anechesthe
V-PNI-2P G5736
ἀνέχωanechōto endurebear
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wewith me
 
2 cf. Tłum. Толк. Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Ревнyю бо по вaсъ б9іею рeвностію: њбручи1хъ бо вaсъ є3ди1ному мyжу дёву чи1сту предстaвити хrт0ви. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVζηλω zēlō
V-PAI-1S G5719
ζηλόωzēloōbe eagerI am jealous
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouover you
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodwith godly
ζηλω zēlō
N-DSM
ζῆλοςzēloszealjealousy
ηρμοσαμην ērmosamēn
V-AMI-1S G5668
ἁρμόζωharmozōto betrothI have espoused
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ενι eni
A-DSM
εἷςheisoneto one
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmanhusband
παρθενον parthenon
N-ASF
παρθένοςparthenosvirginvirgin
αγνην agnēn
A-ASF
ἁγνόςhagnospurea chaste
παραστησαι parastēsai
V-AAN G5658
παρίστημιparistēmito stand by, that I may present
τω
T-DSM
hothe/this/whoto Christ
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristto Christ
 
3 cf. Tłum. Толк. Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Бою1сz же, да не кaкw, ћкоже ѕмjй є4vу прельсти2 лукaвствомъ свои1мъ, тaкw и3стлёютъ (и3) рaзумы вaши t простоты2, ћже њ хrтЁ. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφοβουμαι foboumai
V-PNI-1S G5736
φοβέωfobeōto fearI fear
δε de
CONJ
δέdethenBut
μη
PRT-N
μήnot, lest by any means
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe serpent
οφις ofis
N-NSM
ὄφιςofissnakethe serpent
εξηπατησεν exēpatēsen
V-AAI-3S G5656
ἐξαπατάωexapataōto deceivebeguiled
ευαν euan
N-ASF
ΕὖαeuaEveEve
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
τη
T-DSF
hothe/this/whosubtilty
πανουργια panourgia
N-DSF
πανουργίαpanourgiacraftinesssubtilty
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
φθαρη ftharē
V-2APS-3S G5652
φθείρωftheirōto destroyshould be corrupted
τα ta
T-NPN
hothe/this/whominds
νοηματα noēmata
N-NPN
νόημαnoēmamind/thoughtminds
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe simplicity
απλοτητος[     aplotētos
N-GSF
ἁπλότηςhaplotēssinceritythe simplicity
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat is
αγνοτητος]     agnotētos
N-GSF
ἁγνότηςhagnotēspurity[purity]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoChrist
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
4 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали,- то вы были бы очень снисходительны к тому. Ѓще бо грzдhй и3нaго ї}са проповёдаетъ, є3гHже не проповёдахомъ, и3ли2 дyха и3нaго пріeмлете, є3гHже не пріsсте, и3ли2 благовэствовaніе и4но, є4же не пріsсте, д0брэ бhсте потерпёли. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
ερχομενος erchomenos
V-PNP-NSM G5740
ἔρχομαιerchomaito come/gothat cometh
αλλον allon
A-ASM
ἄλλοςallosanotheranother
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
κηρυσσει kērussei
V-PAI-3S G5719
κηρύσσωkērussōto preachpreacheth
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκηρυξαμεν ekēruxamen
V-AAI-1P G5656
κηρύσσωkērussōto preachwe have
η ē
PRT
ēor, or
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ετερον eteron
A-ASN
ἕτεροςheterosotheranother
λαμβανετε lambanete
V-PAI-2P G5719
λαμβάνωlambanōto takeye receive
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoye have not
ελαβετε elabete
V-2AAI-2P G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived
η ē
PRT
ēor, or
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
ετερον eteron
A-ASN
ἕτεροςheterosotheranother
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εδεξασθε edexasthe
V-ADI-2P G5662
δέχομαιdechomaito receiveye have
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
ανεχεσθε anechesthe
V-PNI-2P G5736
ἀνέχωanechōto endure, ye might
 
5 cf. Tłum. Толк. Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов: (За?_рч7в.) Непщyю бо ничи1мже лиши1тисz прeднихъ ґпcлъ: 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογιζομαι logizomai
V-PNI-1S G5736
λογίζομαιlogizomaito countI suppose
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnot
υστερηκεναι usterēkenai
V-RAN G5760
ὑστερέωhustereōto lackI was
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
υπερλιαν uperlian
ADV
[ὑπέρ | λίαν][huper | lian][above/for | greatly]the very chiefest
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
 
6 cf. Tłum. Толк. Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам. ѓще бо и3 невёжда сл0вомъ, но не рaзумомъ: но вездЁ ћвльшесz њ всeмъ въ вaсъ. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifthough
δε de
CONJ
δέdethenBut
και kai
CONJ
καίkaiand 
ιδιωτης idiōtēs
N-NSM
ἰδιώτηςidiōtēsunlearnedrude
τω
T-DSM
hothe/this/whoin speech
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordin speech
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, yet
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τη
T-DSF
hothe/this/whoin knowledge
γνωσει gnōsei
N-DSF
γνῶσιςgnōsisknowledgein knowledge
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthroughly
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallmade
φανερωσαντες fanerōsantes
V-AAP-NPM G5660
φανερόωfaneroōto manifestwe have been
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
εις eis
PREP
εἰςeistowardamong
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 cf. Tłum. Толк. Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? И#ли2 грёхъ сотвори1хъ себE смирsz, да вы2 вознесeтесz, ћкw тyне б9іе бlговэствовaніе благовэсти1хъ вaмъ; 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorHave
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinan offence
εποιησα epoiēsa
V-AAI-1S G5656
ποιέωpoieōto do/makeI committed
εμαυτον emauton
F-1ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
ταπεινων tapeinōn
V-PAP-NSM G5723
ταπεινόωtapeinoōto humblein abasing
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
υψωθητε upsōthēte
V-APS-2P G5686
ὑψόωhupsoōto lift upmight be exalted
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
δωρεαν dōrean
ADV
δωρεάνdōreanfreelyfreely
το to
T-ASN
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
ευηγγελισαμην euēngelisamēn
V-AMI-1S G5668
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI have preached
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
 
8 cf. Tłum. Толк. inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, T и3нhхъ цRквeй ўsхъ, пріи1мъ њбр0къ къ вaшему служeнію: и3 пришeдъ къ вaмъ, и3 въ скyдости бhвъ, не стужи1хъ ни є3ди1ному: 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλας allas
A-APF
ἄλλοςallosanotherother
εκκλησιας ekklēsias
N-APF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurches
εσυλησα esulēsa
V-AAI-1S G5656
συλάωsulaōto robI robbed
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto take, taking
οψωνιον opsōnion
N-ASN
ὀψώνιονopsōnioncompensationwages
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, to do
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceservice
 
9 cf. Tłum. Толк. A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. скyдость бо мою2 и3сп0лниша брaтіz, пришeдше t макед0ніи: и3 во всeмъ без8 стужeніz вaмъ себE соблюд0хъ и3 соблюдY. 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρων parōn
V-PAP-NSM G5723
πάρειμιpareimibe presentwhen I was present
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouunto you
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υστερηθεις usterētheis
V-APP-NSM G5685
ὑστερέωhustereōto lackwanted
ου ou
PRT-N
οὐounono
κατεναρκησα katenarkēsa
V-AAI-1S G5656
καταναρκάομαιkatanarkaomaito burden, I was chargeable to
ουθενος outhenos
A-GSM-N
οὐδείςoudeisno oneman
το to
T-ASN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υστερημα usterēma
N-ASN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencythat which was lacking
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weto me
προσανεπληρωσαν prosaneplērōsan
V-AAI-3P G5656
προσαναπληρόωprosanaplēroōto supplysupplied
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe brethren
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
ελθοντες elthontes
V-2AAP-NPM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gowhich came
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μακεδονιας makedonias
N-GSF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaMacedonia
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallall
αβαρη abarē
A-ASM
ἀβαρήςabarēsnot burdensomefrom being burdensome
εμαυτον emauton
F-1ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ετηρησα etērēsa
V-AAI-1S G5656
τηρέωtēreōto keepI have kept
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τηρησω tērēsō
V-FAI-1S G5692
τηρέωtēreōto keepwill I keep
 
10 cf. Tłum. Толк. Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. є4сть и4стина хrт0ва во мнЁ, ћкw похвалeніе сіE не загради1тсz њ мнЁ въ странaхъ ґхaйскихъ. 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceAs
η ē
T-NSF
hothe/this/whoboasting
καυχησις kauchēsis
N-NSF
καύχησιςkauchēsisprideboasting
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itof this
ου ou
PRT-N
οὐouno, no man
φραγησεται fragēsetai
V-2FPI-3S G5691
φράσσωfrassōto stop[to stop]
εις eis
PREP
εἰςeistoward.
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe regions
κλιμασιν klimasin
N-DPN
κλίμαklimaregionthe regions
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof Achaia
αχαιας achaias
N-GSF
ἈχαΐαachaiaAchaiaof Achaia
 
11 cf. Tłum. Толк. Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и буду поступать, Почто2; занE не люблю1 ли вaсъ; БGъ вёсть. Ґ є4же творю2, и3 сотворю2, 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofWherefore
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich??
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αγαπω agapō
V-PAI-1S G5719
ἀγαπάωagapaōto loveI love
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/who? God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod? God
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
 
12 cf. Tłum. Толк. To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. да tсэкY винY хотsщымъ вины2, да, њ нeмже хвaлzтсz, њбрsщутсz ћкоже и3 мы2. 11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
δε de
CONJ
δέdethenBut
ποιω poiō
V-PAI-1S G5719
ποιέωpoieōto do/makeI do
και kai
CONJ
καίkaiand,
ποιησω poiēsō
V-FAI-1S G5692
ποιέωpoieōto do/makethat I will do
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εκκοψω ekkopsō
V-AAS-1S G5661
ἐκκόπτωekkoptōto cut offI may cut off
την tēn
T-ASF
hothe/this/whooccasion
αφορμην aformēn
N-ASF
ἀφορμήaformēopportunityoccasion
των tōn
T-GPM
hothe/this/whofrom them
θελοντων thelontōn
V-PAP-GPM G5723
θέλωthelōto will/desirewhich desire
αφορμην aformēn
N-ASF
ἀφορμήaformēopportunityoccasion
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwherein
καυχωνται kauchōntai
V-PNI-3P G5736
καυχάομαιkauchaomaito boastthey glory
ευρεθωσιν eurethōsin
V-APS-3P G5686
εὑρίσκωheuriskōto find/meet, they may be found
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiandeven
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
 
13 cf. Tłum. Толк. Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. Таковjи бо лжи1ви ґп0столи, дёлателє льсти1віи, преwбразyющесz во ґпcлы хrтHвы. 11,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τοιουτοι toioutoi
D-NPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
ψευδαποστολοι pseudapostoloi
N-NPM
ψευδαπόστολοςpseudapostolosfalse apostlefalse apostles
εργαται ergatai
N-NPM
ἐργάτηςergatēsworkerworkers
δολιοι dolioi
A-NPM
δόλιοςdoliosdeceitful, deceitful
μετασχηματιζομενοι metaschēmatizomenoi
V-PMP-NPM G5734
μετασχηματίζωmetaschēmatizōto transform, transforming themselves
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αποστολους apostolous
N-APM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe apostles
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
14 cf. Tłum. Толк. I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, И# не ди1вно: сaмъ бо сатанA преwбразyетсz во ѓгGла свётла: 11,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ου ou
PRT-N
οὐounono
θαυμα thauma
N-NSN
θαῦμαthaumamarvel[marvel]
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
ο o
T-NSM
hothe/this/whoSatan
σατανας satanas
N-NSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
μετασχηματιζεται metaschēmatizetai
V-PMI-3S G5731
μετασχηματίζωmetaschēmatizōto transformis transformed
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelan angel
φωτος fōtos
N-GSN
φῶςfōslightof light
 
15 cf. Tłum. Толк. Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их. не вeліе u5бо, ѓще и3 служи1теліе є3гw2 преwбразyютсz ћкw служи1теліе прaвды: и5мже кончи1на бyдетъ по дэлHмъ и4хъ. 11,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounono
μεγα mega
A-NSN
μέγαςmegasgreatgreat thing
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
ει ei
COND
εἰeiifif
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoministers
διακονοι diakonoi
N-NPM
διάκονοςdiakonosservantministers
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μετασχηματιζονται metaschēmatizontai
V-PPI-3P G5743
μετασχηματίζωmetaschēmatizōto transformbe transformed
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
διακονοι diakonoi
N-NPM
διάκονοςdiakonosservantthe ministers
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich; whose
το to
T-NSN
hothe/this/whoend
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxend
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 cf. Tłum. Толк. Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Пaки глаг0лю: да никт0же мни1тъ мS безyмна бhти: ѓще ли ни2, понE ћкw безyмна пріими1те мS, да и3 ѓзъ мaло что2 похвалю1сz. 11,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
μη
PRT-N
μήnotno
τις tis
X-NSM
τιςtisoneman
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
δοξη doxē
V-AAS-3S G5661
δοκέωdokeōto think, Let
αφρονα afrona
A-ASM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be[to be]
ει ei
COND
εἰeiif; if
δε de
CONJ
δέdethenotherwise
μηγε mēge
PRT-N
εἰ δὲ μή(γε)ei de mēgebut if not[but if not]
καν kan
COND-K
κἄνkanand/even ifyet
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αφρονα afrona
A-ASM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool
δεξασθε dexasthe
V-ADM-2P G5663
δέχομαιdechomaito receivereceive
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
μικρον mikron
A-ASN
μικρόςmikrossmalla little
τι ti
X-ASN
τιςtisone.
καυχησωμαι kauchēsōmai
V-ADS-1S G5667
καυχάομαιkauchaomaito boastI may boast myself
 
17 cf. Tłum. Толк. Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Ґ є4же глаг0лю, не глаг0лю по гDэ, но ћкw въ безyміи въ сeй чaсти похвалы2: 11,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichThat which
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakI speak
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speak, I speak
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αφροσυνη afrosunē
N-DSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfoolishly
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
τη
T-DSF
hothe/this/whoconfidence
υποστασει upostasei
N-DSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essenceconfidence
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof boasting
καυχησεως kauchēseōs
N-GSF
καύχησιςkauchēsisprideof boasting
 
18 cf. Tłum. Толк. Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. понeже мн0зи хвaлzтсz по пл0ти, и3 ѓзъ похвалю1сz. 11,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceSeeing that
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
καυχωνται kauchōntai
V-PNI-3P G5736
καυχάομαιkauchaomaito boastglory
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την]     tēn
T-ASF
hothe/this/whothe flesh
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, I
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill glory
 
19 cf. Tłum. Толк. Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: Любeзнw бо пріeмлете без{мныz, мyдри сyще: 11,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηδεως ēdeōs
ADV
ἡδέωςhēdeōsgladlygladly
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ανεχεσθε anechesthe
V-PNI-2P G5736
ἀνέχωanechōto endureye suffer
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αφρονων afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolishfools
φρονιμοι fronimoi
A-NPM
φρόνιμοςfronimosthoughtfulare wise
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, seeing ye
 
20 cf. Tłum. Толк. Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. пріeмлете бо, ѓще кто2 вaсъ порабощaетъ, ѓще кто2 поzдaетъ, ѓще кто2 (не влёпоту) прот0ритъ, ѓще кто2 по лицY біeтъ вы2, ѓще кто2 величaетсz. 11,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανεχεσθε anechesthe
V-PNI-2P G5736
ἀνέχωanechōto endureye suffer
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
καταδουλοι katadouloi
V-PAI-3S G5719
καταδουλόωkatadouloōto enslavebring
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
κατεσθιει katesthiei
V-PAI-3S G5719
κατεσθίωkatesthiōto devourdevour
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
λαμβανει lambanei
V-PAI-3S G5719
λαμβάνωlambanōto taketake
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
επαιρεται epairetai
V-PMI-3S G5731
ἐπαίρωepairōto lift upexalt himself
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacethe face
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δερει derei
V-PAI-3S G5719
δέρωderōto beat upsmite
 
21 cf. Tłum. Толк. Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. По досаждeнію глаг0лю, занE ѓки мы2 и3знемог0хомъ. (За?_рч7г.) Њ нeмже ѓще дерзaетъ кто2, несмhсленнw глаг0лю, дерзaю и3 ѓзъ. 11,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toas concerning
ατιμιαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourreproach
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethough
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we,) I
ησθενηκαμεν ēsthenēkamen
V-RAI-1P G5758
ἀσθενέωastheneōbe weakhad been weak
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhereinsoever
δ d
CONJ
δέdethen. Howbeit
αν an
PRT
ἄνanif 
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
τολμα tolma
V-PAS-3S G5725
τολμάωtolmaōbe boldis bold
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αφροσυνη afrosunē
N-DSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfoolishly
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, (I speak
τολμω tolmō
V-PAI-1S G5719
τολμάωtolmaōbe boldam bold
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand Ialso
 
22 cf. Tłum. Толк. Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. є3врeє ли2 сyть; и3 ѓзъ. Ї}літе ли сyть; и3 ѓзъ. Сёмz ґвраaмле ли сyть; и3 ѓзъ. 11,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεβραιοι ebraioi
A-NPM
Ἑβραῖοςhebraiosa HebrewHebrews
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I? so
ισραηλιται israēlitai
N-NPM
ἸσραηλίτηςisraēlitēsIsraeliteIsraelites
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedthe seed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I? so
 
23 cf. Tłum. Толк. sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Служи1теліе ли хrтHвы сyть; не въ мyдрости глаг0лю, пaче ѓзъ. Въ трудёхъ мн0жае, въ рaнахъ преб0лэ, въ темни1цахъ и4злиха, въ смeртехъ мн0гащи. 11,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιακονοι diakonoi
N-NPM
διάκονοςdiakonosservantministers
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παραφρονων parafronōn
V-PAP-NSM G5723
παραφρονέωparafroneōbe insaneas a fool
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for) I
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we? (I
εν en
PREP
ἐνenin/on/among; in
κοποις kopois
N-DPM
κόποςkoposlaborlabours
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore abundant
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
φυλακαις fulakais
N-DPF
φυλακήfulakēprison/watchprisons
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore frequent
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
πληγαις plēgais
N-DPF
πληγήplēgēplague/blow/woundstripes
υπερβαλλοντως uperballontōs
ADV
ὑπερβαλλόντωςhuperballontōsseverelyabove measure
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
θανατοις thanatois
N-DPM
θάνατοςthanatosdeathdeaths
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoft
 
24 cf. Tłum. Толк. Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; T їудє1й пsть крaты четhредесzть рaзвэ є3ди1ныz пріsхъ: 11,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underOf
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
πεντακις pentakis
ADV
πεντάκιςpentakisfive timesfive times
τεσσερακοντα tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidesave
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
ελαβον elabon
V-2AAI-1S G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived I
 
25 cf. Tłum. Толк. Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; три1щи пaлицами біeнъ бhхъ, є3ди1ною кaменьми намeтанъ бhхъ, трикрaты корaбль њпровeржесz со мн0ю: н0щь и3 дeнь во глубинЁ сотвори1хъ: 11,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτρις tris
ADV
τρίςtristhree timesThrice
εραβδισθην erabdisthēn
V-API-1S G5681
ῥαβδίζωrabdizōto beat with a rodwas I beaten with rods
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonce, once
ελιθασθην elithasthēn
V-API-1S G5681
λιθάζωlithazōto stonewas I stoned
τρις tris
ADV
τρίςtristhree times, thrice
εναυαγησα enauagēsa
V-AAI-1S G5656
ναυαγέωnauageōbe shipwreckedI suffered shipwreck
νυχθημερον nuchthēmeron
N-ASN
νυχθήμερονnuchthēmeronand night and a day, a night and a day
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe deep
βυθω buthō
N-DSM
βυθόςbuthosthe deepthe deep
πεποιηκα pepoiēka
V-RAI-1S G5758
ποιέωpoieōto do/makeI have been
 
26 cf. Tłum. Толк. często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, въ пyтныхъ шeствіихъ мн0жицею: бэды6 въ рэкaхъ, бэды6 t разбHйникъ, бэды6 t срHдникъ, бэды6 t kзы6къ, бэды6 во градёхъ, бэды6 въ пустhни, бэды6 въ м0ри, бэды6 во лжебрaтіи: 11,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοδοιποριαις odoiporiais
N-DPF
ὁδοιπορίαhodoiporiajourneyjourneyings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
ποταμων potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriverof waters
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
ληστων lēstōn
N-GPM
λῃστήςlēstēsrobber/rebelof robbers
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
γενους genous
N-GSN
γένοςgenosfamilycountrymen
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe heathen
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitythe city
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ερημια erēmia
N-DSF
ἐρημίαerēmiadesertthe wilderness
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ψευδαδελφοις pseudadelfois
N-DPM
ψευδάδελφοςpseudadelfosfalse brotherfalse brethren
 
27 cf. Tłum. Толк. w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. въ трудЁ и3 п0двизэ, во бдёніихъ мн0жицею, во ѓлчбэ и3 жaжди, въ пощeніихъ мн0гащи, въ зимЁ и3 наготЁ. 11,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκοπω kopō
N-DSM
κόποςkoposlaborweariness
και kai
CONJ
καίkaiandand
μοχθω mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilpainfulness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
αγρυπνιαις agrupniais
N-DPF
ἀγρυπνίαagrupniasleeplessnesswatchings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
λιμω limō
N-DSM
λιμόςlimoshungerhunger
και kai
CONJ
καίkaiandand
διψει dipsei
N-DSN
δίψοςdipsosthirstthirst
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
νηστειαις nēsteiais
N-DPF
νηστείαnēsteiafastingfastings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ψυχει psuchei
N-DSN
ψῦχοςpsuchoscoldcold
και kai
CONJ
καίkaiandand
γυμνοτητι gumnotēti
N-DSF
γυμνότηςgumnotēsnakednessnakedness
 
28 cf. Tłum. Толк. Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. КромЁ внёшнихъ, нападeніе є4же по вс‰ дни6, (и3) попечeніе всёхъ цRквeй. 11,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutBeside
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
παρεκτος parektos
ADV
παρεκτόςparektosexceptthose things that are without
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
επιστασις epistasis
N-NSF
ἐπισύστασις, ἐπίστασιςepisustasis epistasisinsurrection, that which cometh
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weupon me
η ē
T-NSF
hothe/this/who, that which cometh
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaydaily
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the care
μεριμνα merimna
N-NSF
μέριμναmerimnaconcern, the care
πασων pasōn
A-GPF
πᾶςpasallof all
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
 
29 cf. Tłum. Толк. Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Кто2 и3знемогaетъ, и3 не и3знемогaю; Кто2 соблазнsетсz, и3 ѓзъ не разжизaюсz; 11,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
ασθενει asthenei
V-PAI-3S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakis weak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ασθενω asthenō
V-PAI-1S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakI am
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?? who
σκανδαλιζεται skandalizetai
V-PPI-3S G5743
σκανδαλίζωskandalizōto cause to stumbleis offended
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
πυρουμαι puroumai
V-PPI-1S G5743
πυρόωpuroōto burnburn
 
30 cf. Tłum. Толк. Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Ѓще хвали1тисz (ми2) подобaетъ, њ нeмощи моeй похвалю1сz. 11,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
καυχασθαι kauchasthai
V-PNN G5738
καυχάομαιkauchaomaito boastglory
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryI must needs
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof the things
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειας astheneias
N-GSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
μου]     mou
P-1GS
ἐγώegōI/wewhich concern mine
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boast, I will glory
 
31 cf. Tłum. Толк. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. (За?_рч7д.) БGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA вёсть, сhй блгcвeнъ во вёки, ћкw не лгY. 11,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodThe God
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
του tou
T-GSM
hothe/this/whoThe God
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto know, knoweth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLord
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, which is
ευλογητος eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyblessed
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoevermore
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageevermore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ψευδομαι pseudomai
V-PNI-1S G5736
ψεύδομαιpseudomaito lieI lie
 
32 cf. Tłum. Толк. W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2.11,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
δαμασκω damaskō
N-DSF
ΔαμασκόςdamaskosDamascusDamascus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εθναρχης ethnarchēs
N-NSM
ἐθνάρχηςethnarchēsgovernorthe governor
αρετα areta
N-GSM
ἈρέταςaretasAretasunder Aretas
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe governor
βασιλεως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingthe king
εφρουρει efrourei
V-IAI-3S G5707
φρουρέωfroureōto guardkept
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe king
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
δαμασκηνων damaskēnōn
A-GPM
Δαμασκηνόςdamaskēnosfrom Damascusof the Damascenes
πιασαι piasai
V-AAN G5658
πιάζωpiazōto arrest/catchto apprehend
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
 
33 cf. Tłum. Толк. ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego. 11,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
θυριδος thuridos
N-GSF
θυρίςthuriswindowa window
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαργανη sarganē
N-DSF
σαργάνηsarganēbasketa basket
εχαλασθην echalasthēn
V-API-1S G5681
χαλάωchalaōto lowerwas I let down
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe wall
τειχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswallthe wall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξεφυγον exefugon
V-2AAI-1S G5627
ἐκφεύγωekfeugōto escapeescaped
τας tas
T-APF
hothe/this/whohands
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis

12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.