MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.

RU Brytjka King J. 13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 cf. Tłum. Толк. Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Трети1цею сE грzдY къ вaмъ: при ўстёхъ двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелей стaнетъ всsкъ глаг0лъ. 13,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτριτον triton
A-ASN
τρίτοςtritosthirdthe third
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI am coming
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against. In
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouththe mouth
δυο duo
A-NUI
δύοduotwoof two
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
και kai
CONJ
καίkaiandor
τριων triōn
A-GPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
σταθησεται stathēsetai
V-FPI-3S G5701
ἵστημιhistēmito standshall
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
ρημα rēma
N-NSN
ῥῆμαrēmawordword
 
2 cf. Tłum. Толк. Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Прeжде рёхъ и3 предглаг0лю, ћкw ў вaсъ бhвъ втор0е, и3 tсyтствуz нн7э пишY прeжде согрэши1вшымъ и3 пр0чымъ всBмъ, ћкw ѓще пріидY пaки, не пощаждY: 13,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροειρηκα proeirēka
V-RAI-1S G5758
προλέγωprolegōto foretellforetell you
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προλεγω prolegō
V-PAI-1S G5719
προλέγωprolegōto foretellI told you before
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as if
παρων parōn
V-PAP-NSM G5723
πάρειμιpareimibe presentI were present
το to
T-ASN
hothe/this/who 
δευτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly, the second time
και kai
CONJ
καίkaiand; and
απων apōn
V-PAP-NSM G5723
ἄπειμιapeimibe awaybeing absent
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
προημαρτηκοσιν proēmartēkosin
V-RAP-DPM G5761
προαμαρτάνωproamartanōto sin beforehandwhich heretofore have sinned
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
λοιποις loipois
A-DPM
λοιπόςloiposremainingother
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
ελθω elthō
V-2AAS-1S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
το to
T-ASN
hothe/this/whoto them
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ου ou
PRT-N
οὐounonot
φεισομαι feisomai
V-FDI-1S G5695
φείδομαιfeidomaito spare, I will
 
3 cf. Tłum. Толк. Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас. (За?_рч7з.) понeже и3скушeніz и4щете гlющагw во мнЁ хrтA, и4же въ вaсъ не и3знемогaетъ, но м0жетъ въ вaсъ: 13,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπει epei
CONJ
ἐπείepeisinceSince
δοκιμην dokimēn
N-ASF
δοκιμήdokimētesta proof
ζητειτε zēteite
V-PAI-2P G5719
ζητέωzēteōto seekye seek
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
λαλουντος lalountos
V-PAP-GSM G5723
λαλέωlaleōto speakspeaking
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ασθενει asthenei
V-PAI-3S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakis
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δυνατει dunatei
V-PAI-3S G5719
δυνατέωdunateōbe ableis mighty
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou-ward
 
4 cf. Tłum. Толк. Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас. и4бо ѓще и3 рaспzтъ бhсть t нeмощи, но жи1въ є4сть t си1лы б9іz: и4бо и3 мы2 немощствyемъ въ нeмъ, но жи1ви бyдемъ съ ни1мъ t си1лы б9іz въ вaсъ. 13,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εσταυρωθη estaurōthē
V-API-3S G5681
σταυρόωstauroōto crucifyhe was crucified
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromthrough
ασθενειας astheneias
N-GSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessweakness
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yet
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto livehe liveth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerthe power
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand.
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe also
ασθενουμεν asthenoumen
V-PAI-1P G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakare weak
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfin
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabuthim
ζησομεν zēsomen
V-FAI-1P G5692
ζάωzaōto live, but
συν sun
PREP
σύνsunwithwe shall live
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromhim
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerby
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodthe power
εις eis
PREP
εἰςeistowardof God
υμας]     umas
P-2AP
σύsuyoutoward
 
5 cf. Tłum. Толк. Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. СебE и3скушaйте, ѓще є3стE въ вёрэ: себE и3скушaйте. И#ли2 не знaете себE, ћкw ї}съ хrт0съ въ вaсъ є4сть; Рaзвэ т0чію чи1мъ неискyсни є3стE. 13,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
πειραζετε peirazete
V-PAM-2P G5720
πειράζωpeirazōto test/temptExamine
ει ei
COND
εἰeiif, whether
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye be
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own selves
δοκιμαζετε dokimazete
V-PAM-2P G5720
δοκιμάζωdokimazōto test; prove
η ē
PRT
ēor 
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επιγινωσκετε epiginōskete
V-PAI-2P G5719
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to know. Know ye
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own selves
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, how that
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ει ei
COND
εἰeiif, except
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely not[surely not]
αδοκιμοι adokimoi
A-NPM
ἀδόκιμοςadokimosfailingreprobates
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye be
 
6 cf. Tłum. Толк. Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Ўповaю же, ћкw разумёти и4мате, ћкw мы2 нёсмы неискyсни. 13,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελπιζω elpizō
V-PAI-1S G5719
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI trust
δε de
CONJ
δέdethenBut
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
γνωσεσθε gnōsesthe
V-FDI-2P G5695
γινώσκωginōskōto knowye shall know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare
αδοκιμοι adokimoi
A-NPM
ἀδόκιμοςadokimosfailingreprobates
 
JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 cf. Tłum. Толк. Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. М0лимсz же къ бGу, не сотвори1ти вaмъ ни є3ди1нагw ѕлA, не ћкw да мы2 и3скyсни kви1мсz, но да вы2 д0брое сотворитE, мh же ћкw неискyсни бyдемъ. 13,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευχομεθα euchometha
V-PNI-1P G5736
εὔχομαιeuchomaito pray/wish forI pray
δε de
CONJ
δέdethenNow
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
μη
PRT-N
μήnot 
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makethat
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
κακον kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmevil
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingno
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno; not
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δοκιμοι dokimoi
A-NPM
δόκιμοςdokimostestedapproved
φανωμεν fanōmen
V-2APS-1P G5652
φαίνωfainōto shine/appearshould appear
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
το to
T-ASN
hothe/this/whothat which
καλον kalon
A-ASN
καλόςkalosgoodis honest
ποιητε poiēte
V-PAS-2P G5725
ποιέωpoieōto do/makedo
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethen, though
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αδοκιμοι adokimoi
A-NPM
ἀδόκιμοςadokimosfailingreprobates
ωμεν ōmen
V-PAS-1P G5725
εἰμίeimito bebe
 
8 cf. Tłum. Толк. Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Ничт0же бо м0жемъ на и4стину, но по и4стинэ. 13,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonothing
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δυναμεθα dunametha
V-PNI-1P G5736
δύναμαιdunamaibe ablewe can do
τι ti
X-ASN
τιςtisone 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 
9 cf. Tłum. Толк. Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Рaдуемсz бо, є3гдA мы2 немощствyемъ, вh же си1льни бывaете: њ сeмъ же и3 м0лимсz, њ вaшемъ совершeніи. 13,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαιρομεν chairomen
V-PAI-1P G5719
χαίρωchairōto rejoiceare glad
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
ασθενωμεν asthenōmen
V-PAS-1P G5725
ἀσθενέωastheneōbe weakwe are weak
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethen, and
δυνατοι dunatoi
A-NPM
δυνατόςdunatosablestrong
ητε ēte
V-PAS-2P G5725
εἰμίeimito beare
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ευχομεθα euchometha
V-PNI-1P G5736
εὔχομαιeuchomaito pray/wish forwe wish
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, your
καταρτισιν katartisin
N-ASF
κατάρτισιςkatartisisperfectionperfection
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Сегw2 рaди не сhй ў вaсъ сі‰ пишY, да не пришeдъ безщaднw сотворю2 по влaсти, ю4же гDь дaлъ ми2 є4сть въ создaніе, ґ не на разорeніе. 13,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
απων apōn
V-PAP-NSM G5723
ἄπειμιapeimibe awayabsent
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tobeing
παρων parōn
V-PAP-NSM G5723
πάρειμιpareimibe presentbeing present
μη
PRT-N
μήnot, lest
αποτομως apotomōs
ADV
ἀποτόμωςapotomōsseverelysharpness
χρησωμαι chrēsōmai
V-ADS-1S G5667
χράωchraōto useI should use
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoto the power
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthorityto the power
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givehath given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
οικοδομην oikodomēn
N-ASF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedification
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
καθαιρεσιν kathairesin
N-ASF
καθαίρεσιςkathairesisdestructiondestruction
 
11 cf. Tłum. Толк. Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны,- и Бог любви и мира будет с вами. Пр0чее же, брaтіе, рaдуйтесz, совершaйтесz, ўтэшaйтесz, т0жде мyдрствуйте, ми1ръ и3мёйте. И# бGъ любвE и3 ми1ра бyдетъ съ вaми. 13,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFinally
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoice, farewell
καταρτιζεσθε katartizesthe
V-PPM-2P G5744
καταρτίζωkatartizōto complete. Be perfect
παρακαλεισθε parakaleisthe
V-PPM-2P G5744
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, be of good comfort
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof one
φρονειτε froneite
V-PAM-2P G5720
φρονέωfroneōto think, be
ειρηνευετε eirēneuete
V-PAM-2P G5720
εἰρηνεύωeirēneuōbe at peace, live in peace
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof love
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēloveof love
και kai
CONJ
καίkaiandand
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
12 cf. Tłum. Толк. Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Цэлyйте дрyгъ дрyга лобзaніемъ с™hмъ. Цэлyютъ вы2 с™jи вси2. 13,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασασθε aspasasthe
V-ADM-2P G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toGreet
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αγιω agiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholyan holy
φιληματι filēmati
N-DSN
φίλημαfilēmakisskiss
 
13 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2 бGа и3 nц7A, и3 nбщeніе с™aгw д¦а со всёми вaми. Ґми1нь.13,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJV(13:12)      ασπαζονται aspazontai
V-PNI-3P G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects tosalute
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αγιοι agioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholythe saints
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll