MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
2

RU Brytjka King J. 21 cf. Tłum. Толк. A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Суди1хъ же въ себЁ сіE, не пaки ск0рбію къ вaмъ пріити2. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκρινα ekrina
V-AAI-1S G5656
κρίνωkrinōto judgeI determined
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
εμαυτω emautō
F-1DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfwith myself
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λυπη lupē
N-DSF
λύπηlupēgriefheaviness
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/go, that I would
 
2 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 вaмъ, то кто2 є4сть веселszй мS, т0чію пріeмлzй ск0рбь t менє2; 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
λυπω lupō
V-PAI-1S G5719
λυπέωlupeōto grievemake
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandthen
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, who
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
ευφραινων eufrainōn
V-PAP-NSM G5723
εὐφραίνωeufrainōto celebratethat maketh
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ει ei
COND
εἰeiif, but
μη
PRT-N
μήnot 
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe same which
λυπουμενος lupoumenos
V-PPP-NSM G5746
λυπέωlupeōto grievesorry
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
3 cf. Tłum. Толк. I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. И# писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не пришeдъ ск0рбь на ск0рбь пріимY, њ ни1хже подобaше ми2 рaдоватисz, надёzсz на вс‰ вы2, ћкw (За?_рo7а.) моS рaдость всёхъ вaсъ є4сть. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI wrote
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfsame
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot,
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gowhen I came
λυπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgriefsorrow
σχω schō
V-2AAS-1S G5632
ἔχωechōto have/be, I should have
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichthem of whom
εδει edei
V-IAI-3S G5707
δεῖdeibe necessaryought
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
χαιρειν chairein
V-PAN G5721
χαίρωchairōto rejoiceto rejoice
πεποιθως pepoithōs
V-2RAP-NSM G5756
πείθωpeithōto persuade; having confidence
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
εμη emē
S-1SNSF
ἐμόςemosmy[my]
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
4 cf. Tłum. Толк. Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. T печaли бо мн0гіz и3 туги2 сeрдца написaхъ вaмъ мн0гими слезaми, не ћкw да њскорби1тесz, но люб0вь да познaете, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ вaмъ. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πολλης pollēs
A-GSF
πολύςpolusmuchmuch
θλιψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
και kai
CONJ
καίkaiandand
συνοχης sunochēs
N-GSF
συνοχήsunochēanguishanguish
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof heart
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI wrote
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofwith
πολλων pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchmany
δακρυων dakruōn
N-GPN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardroptears
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno; not
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
λυπηθητε lupēthēte
V-APS-2P G5686
λυπέωlupeōto grieveye should be grieved
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe love
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
γνωτε gnōte
V-2AAS-2P G5632
γινώσκωginōskōto knowye might know
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore abundantly
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью,- чтобы не сказать много,- и всех вас. Ѓще ли кто2 њскорби1лъ (менE), не менE њскорби2, но t чaсти, да не њтzгчY всёхъ вaсъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
λελυπηκεν lelupēken
V-RAI-3S G5758
λυπέωlupeōto grievehave caused grief
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
λελυπηκεν lelupēken
V-RAI-3S G5758
λυπέωlupeōto grieve, he hath
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
απο apo
PREP
ἀπόapofromin
μερους merous
N-GSN
μέροςmerospartpart
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: that
μη
PRT-N
μήnotnot
επιβαρω epibarō
V-PAS-1S G5725
ἐπιβαρέωepibareōto burdenI may
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
6 cf. Tłum. Толк. Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;Для такого довольно сего наказания от многих, Дов0льно (бо) таков0му запрещeніе сіE, є4же t мн0гихъ: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVικανον ikanon
A-NSN
ἱκανόςhikanossufficientSufficient
τω
T-DSM
hothe/this/who 
τοιουτω toioutō
D-DSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thisto such a man
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
επιτιμια epitimia
N-NSF
ἐπιτιμίαepitimiapunishmentpunishment
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
η ē
T-NSF
hothe/this/whopunishment
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, which
πλειονων pleionōn
A-GPM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermany
 
7 cf. Tłum. Толк. tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. тёмже сопроти1вное пaче вы2 да дaруете и3 ўтёшите, да не кaкw мн0гою ск0рбію пожeртъ бyдетъ таковhй: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoSo that
τουναντιον tounantion
ADV-K
τοὐναντίονtounantioninsteadcontrariwise
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
χαρισασθαι charisasthai
V-ADN G5664
χαρίζωcharizōto give graceto forgive
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακαλεσαι parakalesai
V-AAN G5658
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortcomfort
μη
PRT-N
μήnot, lest perhaps
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
τη
T-DSF
hothe/this/who 
περισσοτερα perissotera
A-DSF-C
περισσόςperissosexcessive/abundantwith overmuch
λυπη lupē
N-DSF
λύπηlupēgriefsorrow
καταποθη katapothē
V-APS-3S G5686
καταπίνωkatapinōto swallowshould be swallowed up
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τοιουτος toioutos
D-NSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch a one
 
8 cf. Tłum. Толк. Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.И потому прошу вас оказать ему любовь. тёмже молю2 вы2, ўтверди1те къ немY люб0вь. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI beseech
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
κυρωσαι kurōsai
V-AAN G5658
κυρόωkuroōto affirmthat ye would confirm
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
 
9 cf. Tłum. Толк. Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. На сіe бо и3 писaхъ, да разумёю и3скyсство вaше, ѓще во всeмъ послушли1ви є3стE. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardto
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writedid I write
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
γνω gnō
V-2AAS-1S G5632
γινώσκωginōskōto knowI might know
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe proof
δοκιμην dokimēn
N-ASF
δοκιμήdokimētestthe proof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
ει ei
COND
εἰeiif, whether
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υπηκοοι upēkooi
A-NPM
ὑπήκοοςhupēkoosobedientobedient
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye be
 
10 cf. Tłum. Толк. A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły.А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, є3мyже ѓще что2 дaруете, и3 ѓзъ: и4бо ѓзъ ѓще что2 даровaхъ, є3мyже даровaхъ, вaсъ рaди, њ лицы2 ї}съ хrт0вэ, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichTo whom
δε de
CONJ
δέdethen 
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany thing
χαριζεσθε charizesthe
V-PNI-2P G5736
χαρίζωcharizōto give graceye forgive
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
και kai
CONJ
καίkaiand,
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, to whom
κεχαρισμαι kecharismai
V-RNI-1S G5766
χαρίζωcharizōto give graceforgave
ει ei
COND
εἰeiifif
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany thing
κεχαρισμαι kecharismai
V-RNI-1S G5766
χαρίζωcharizōto give graceI forgave
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, for
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour sakes
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
προσωπω prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacethe person
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
11 cf. Tłum. Толк. Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. да не њби1дими бyдемъ t сатаны2: не не разумэвaемъ бо ўмышлeній є3гw2. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toLest
μη
PRT-N
μήnot 
πλεονεκτηθωμεν pleonektēthōmen
V-APS-1P G5686
πλεονεκτέωpleonekteōto exploitshould get an advantage
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSatan
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforus: for
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
τα ta
T-APN
hothe/this/whodevices
νοηματα noēmata
N-APN
νόημαnoēmamind/thoughtdevices
αγνοουμεν agnooumen
V-PAI-1P G5719
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantwe are
 
SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 cf. Tłum. Толк. Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, Пришeдъ же въ трwaду во бlговёстіе хrт0во, и3 двeри tвeрзенэ ми2 бhвшей њ гDэ, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go, when I came
δε de
CONJ
δέdethenFurthermore
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoTroas
τρωαδα trōada
N-ASF
ΤρωάςtrōasTroasTroas
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whoChrist's
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whogospel
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θυρας thuras
N-GSF
θύραthuradoora door
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weunto me
ανεωγμενης aneōgmenēs
V-RPP-GSF G5772
ἀνοίγωanoigōto openwas opened
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
13 cf. Tłum. Толк. duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedoniiя не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию. не и3мёхъ пок0z дyху моемY, не њбрётшу ми2 тjта брaта моегw2: но tрeксz и5мъ, и3зыд0хъ въ макед0нію. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εσχηκα eschēka
V-RAI-1S G5758
ἔχωechōto have/beI had
ανεσιν anesin
N-ASF
ἄνεσιςanesisrestrest
τω
T-DSN
hothe/this/who 
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, because I
τω
T-DSN
hothe/this/whoin
μη
PRT-N
μήnotnot
ευρειν eurein
V-2AAN G5629
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
τιτον titon
N-ASM
ΤίτοςtitosTitusTitus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
αποταξαμενος apotaxamenos
V-AMP-NSM G5671
ἀποτάσσωapotassōto leavetaking my leave
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-1S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go out, I went from thence
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
μακεδονιαν makedonian
N-ASF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaMacedonia
 
14 cf. Tłum. Толк. A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. (За?_рo7в.) БGу же бlгодарeніе, всегдA побэди1тєли нaсъ творsщему њ хrтЁ ї}сэ и3 воню2 рaзума є3гw2 kвлsющу нaми во всsцэмъ мёстэ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethanks
τω
T-DSM
hothe/this/who 
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealways, which always
θριαμβευοντι thriambeuonti
V-PAP-DSM G5723
θριαμβεύωthriambeuōto triumphcauseth
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto triumph in
τω
T-DSM
hothe/this/whoChrist
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe savour
οσμην osmēn
N-ASF
ὀσμήosmēaromathe savour
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoknowledge
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
φανερουντι fanerounti
V-PAP-DSM G5723
φανερόωfaneroōto manifestmaketh manifest
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallevery
τοπω topō
N-DSM
τόποςtoposplaceplace
 
15 cf. Tłum. Толк. bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: Ћкw хrт0во бlгоухaніе є3смы2 бGови въ спасaемыхъ и3 въ погибaющихъ: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ευωδια euōdia
N-NSF
εὐωδίαeuōdiaaromaa sweet savour
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothem that
σωζομενοις sōzomenois
V-PPP-DPM G5746
σῴζωsōzōto saveare saved
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothem that
απολλυμενοις apollumenois
V-PEP-DPM G5730
ἀπολλύωapolluōto destroyperish
 
16 cf. Tłum. Толк. для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? w4вэмъ ќбw в0нz смeртнаz въ смeрть, w4вэмъ же в0нz жив0тнаz въ жив0тъ. И# къ си6мъ кто2 дов0ленъ; 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichTo the one
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
οσμη osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromathe savour
εκ ek
PREP
ἐκekof/from[of/from]
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichto the other
δε de
CONJ
δέdethen; and
οσμη osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromathe savour
εκ ek
PREP
ἐκekof/from[of/from]
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
και kai
CONJ
καίkaiand. And
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?who
ικανος ikanos
A-NSM
ἱκανόςhikanossufficientsufficient
 
17 cf. Tłum. Толк. Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.Нёсмы бо, ћкоже мн0зи, нечи1стw проповёдающіи сл0во б9іе, но ћкw t чтcоты2, но ћкw t бGа, пред8 бGомъ, во хrтЁ глаг0лемъ.2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
καπηλευοντες kapēleuontes
V-PAP-NPM G5723
καπηλεύωkapēleuōto peddle, which corrupt
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ειλικρινειας eilikrineias
N-GSF
εἰλικρίνειαeilikrineiasinceritysincerity
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
κατεναντι katenanti
ADV
κατέναντιkatenantibefore[before]
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
λαλουμεν laloumen
V-PAI-1P G5719
λαλέωlaleōto speakspeak we

3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.