MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.

RU Brytjka King J. 4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 cf. Tłum. Толк. Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; (За?_рo7є.) Сегw2 рaди и3мyще служeніе сіE, ћкоже поми1ловани бhхомъ, не стужaемъ си2: 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofseeing
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/bewe have
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoministry
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceministry
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
ηλεηθημεν ēleēthēmen
V-API-1P G5681
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercywe have received mercy
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγκακουμεν enkakoumen
V-PAI-1P G5719
ἐκκακέωekkakeōto lose heart, we faint
 
2 cf. Tłum. Толк. ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. но tрек0хомсz тaйныхъ срaма, не въ лукaвствіи ходsще, ни льстsще словесE б9іz, но kвлeніемъ и4стины представлsюще себE ко всsцэй с0вэсти человёчестэй, пред8 бGомъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
απειπαμεθα apeipametha
V-2AMI-1P G5639
ἀπεῖπονapeiponto renouncehave renounced
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
κρυπτα krupta
A-APN
κρυπτόςkruptoshiddenthe hidden things
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof dishonesty
αισχυνης aischunēs
N-GSF
αἰσχύνηaischunēshameof dishonesty
μη
PRT-N
μήnot, not
περιπατουντες peripatountes
V-PAP-NPM G5723
περιπατέωperipateōto walkwalking
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πανουργια panourgia
N-DSF
πανουργίαpanourgiacraftinesscraftiness
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, nor
δολουντες dolountes
V-PAP-NPM G5723
δολόωdoloōto distorthandling
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
τη
T-DSF
hothe/this/whoby manifestation
φανερωσει fanerōsei
N-DSF
φανέρωσιςfanerōsismanifestationby manifestation
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
συνιστανοντες sunistanontes
V-PAP-NPM G5723
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendcommending
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallevery
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman's
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
 
3 cf. Tłum. Толк. A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, Ѓще ли же є4сть покровeно бlговэствовaніе нaше, въ ги1бнущихъ є4сть покровeно, 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
και kai
CONJ
καίkaiand 
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
κεκαλυμμενον kekalummenon
V-RPP-NSN G5772
καλύπτωkaluptōto coverbe hid
το to
T-NSN
hothe/this/whogospel
ευαγγελιον euangelion
N-NSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothem
απολλυμενοις apollumenois
V-PEP-DPM G5730
ἀπολλύωapolluōto destroylost
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethat are
κεκαλυμμενον kekalummenon
V-RPP-NSN G5772
καλύπτωkaluptōto coverhid
 
4 cf. Tłum. Толк. u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. въ ни1хже б0гъ вёка сегw2 њслэпи2 рaзумы невёрныхъ, во є4же не возсіsти и5мъ свёту бlговэствовaніz слaвы хrт0вы, и4же є4сть w4бразъ бGа неви1димагw. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe god
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αιωνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageworld
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ετυφλωσεν etuflōsen
V-AAI-3S G5656
τυφλόωtufloōto blindhath blinded
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe god
νοηματα noēmata
N-APN
νόημαnoēmamind/thoughtthe minds
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoworld
απιστων apistōn
A-GPM
ἄπιστοςapistosunbelievingof them which believe not
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
το to
T-ASN
hothe/this/whothe minds
μη
PRT-N
μήnot, lest
αυγασαι augasai
V-AAN G5658
αὐγάζωaugazōto see, should shine
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe light
φωτισμον fōtismon
N-ASM
φωτισμόςfōtismoslightthe light
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the glorious
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
της tēs
T-GSF
hothe/this/whogospel
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof the glorious
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εικων eikōn
N-NSF
εἰκώνeikōnimagethe image
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
5 cf. Tłum. Толк. Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, Не себe бо проповёдаемъ, но хrтA ї}са гDа: себe же самёхъ рабHвъ вaмъ ї}са (гDа) рaди: 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
κηρυσσομεν kērussomen
V-PAI-1P G5719
κηρύσσωkērussōto preachwe preach
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
δε de
CONJ
δέdethen; and
δουλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslaveservants
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus' sake
 
6 cf. Tłum. Толк. Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. (За?_рo7ѕ.) ћкw бGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти, и4же возсіS въ сердцaхъ нaшихъ, къ просвэщeнію рaзума слaвы б9іz њ лицЁ ї}съ хrт0вэ. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
ειπων eipōn
V-2AAP-NSM G5631
λέγωlegōto speakcommanded
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
σκοτους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessdarkness
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightthe light
λαμψει lampsei
V-FAI-3S G5692
λάμπωlampōto shineto shine
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
ελαμψεν elampsen
V-AAI-3S G5656
λάμπωlampōto shine, hath shined
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whohearts
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, to
φωτισμον fōtismon
N-ASM
φωτισμόςfōtismoslightthe light
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the knowledge
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeof the knowledge
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the glory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof the glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
προσωπω prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacethe face
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
UMACNIA GO BÓG.7 cf. Tłum. Толк. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И$мамы же сокр0вище сіE въ скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
δε de
CONJ
δέdethenBut
τον ton
T-ASM
hothe/this/whotreasure
θησαυρον thēsauron
N-ASM
θησαυρόςthēsaurostreasuretreasure
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οστρακινοις ostrakinois
A-DPN
ὀστράκινοςostrakinosclayearthen
σκευεσιν skeuesin
N-DPN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe excellency
υπερβολη uperbolē
N-NSF
ὑπερβολήhuperbolēsurpassingthe excellency
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the power
δυναμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof the power
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bemay be
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
8 cf. Tłum. Толк. We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; во всeмъ скорбsще, но не стужaюще си2: нечaеми, но не tчаzвaеми: 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallevery side
θλιβομενοι thlibomenoi
V-PPP-NPM G5746
θλίβωthlibōto press ontroubled
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, yet
ου ou
PRT-N
οὐounonot
στενοχωρουμενοι stenochōroumenoi
V-PPP-NPM G5746
στενοχωρέωstenochōreōto press upondistressed
απορουμενοι aporoumenoi
V-PMP-NPM G5734
ἀπορέωaporeōbe perplexed; perplexed
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξαπορουμενοι exaporoumenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐξαπορέωexaporeōto despairin despair
 
9 cf. Tłum. Толк. prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. гони1ми, но не њставлsеми: низлагaеми, но не погибaюще: 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιωκομενοι diōkomenoi
V-PPP-NPM G5746
διώκωdiōkōto pursuePersecuted
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγκαταλειπομενοι enkataleipomenoi
V-PPP-NPM G5746
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindforsaken
καταβαλλομενοι kataballomenoi
V-PPP-NPM G5746
καταβάλλωkataballōto lay/throw down; cast down
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
απολλυμενοι apollumenoi
V-PEP-NPM G5730
ἀπολλύωapolluōto destroydestroyed
 
10 cf. Tłum. Толк. zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. всегдA мeртвость гDа ї}са въ тёлэ носsще, да и3 жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysAlways
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe body
νεκρωσιν nekrōsin
N-ASF
νέκρωσιςnekrōsisdeaththe dying
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe dying
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whoof the Lord
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
περιφεροντες periferontes
V-PAP-NPM G5723
περιφέρωperiferōto carry (around)bearing about
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe life
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifethe life
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Jesus
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobody
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifestmight be made manifest
 
11 cf. Tłum. Толк. Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, Пrнw бо мы2 живjи въ смeрть предаeмсz ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ мeртвеннэй пл0ти нaшей: 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαει aei
ADV
ἀείaeialwaysare alway
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weour
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ζωντες zōntes
V-PAP-NPM G5723
ζάωzaōto livewhich live
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
παραδιδομεθα paradidometha
V-PPI-1P G5743
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus' sake
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifethe life
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe life
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifestmight be made manifest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoof Jesus
θνητη thnētē
A-DSF
θνητόςthnētosmortalmortal
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshflesh
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
 
12 cf. Tłum. Толк. nas więc śmierć działa, w was zaś życie.так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. тёмже смeрть ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ вaсъ. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoSo then
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θανατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
ενεργειται energeitai
V-PMI-3S G5731
ἐνεργέωenergeōbe activeworketh
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
13 cf. Tłum. Толк. A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, (За?_рo7з.) И#мyще же т0йже д¦ъ вёры, по пи1санному: вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ: и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ, 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behaving
δε de
CONJ
δέdethen 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according as
το to
T-ASN
hothe/this/whoof faith
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-ASN G5772
γράφωgrafōto writeit is written
επιστευσα episteusa
V-AAI-1S G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in), I believed
διο dio
CONJ
διόdiotherefore, and therefore
ελαλησα elalēsa
V-AAI-1S G5656
λαλέωlaleōto speakhave I spoken
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weWe
πιστευομεν pisteuomen
V-PAI-1P G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in); we
διο dio
CONJ
διόdiothereforetherefore
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λαλουμεν laloumen
V-PAI-1P G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
 
14 cf. Tłum. Толк. wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wamiзная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. вёдzще, ћкw воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ вaми. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe which
εγειρας egeiras
V-AAP-NSM G5660
ἐγείρωegeirōto ariseraised up
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον]     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εγερει egerei
V-FAI-3S G5692
ἐγείρωegeirōto ariseshall raise up
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παραστησει parastēsei
V-FAI-3S G5692
παρίστημιparistēmito stand byshall present
συν sun
PREP
σύνsunwith[with]
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
15 cf. Tłum. Толк. Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Вс‰ бо вaсъ рaди, да блгdть ўмн0жившаzсz, мн0жайшими благодарє1ніи и3збhточествитъ въ слaву б9ію. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
δι di
PREP
διάdiathrough/because offor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour sakes
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
πλεονασασα pleonasasa
V-AAP-NSF G5660
πλεονάζωpleonazōto increasethe abundant
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
των tōn
T-GPM
hothe/this/whograce
πλειονων pleionōn
A-GPM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreaterof many
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe thanksgiving
ευχαριστιαν eucharistian
N-ASF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthe thanksgiving
περισσευση perisseusē
V-AAS-3S G5661
περισσεύωperisseuōto abound/exceedmight
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe glory
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
16 cf. Tłum. Толк. Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Тёмже не стужaемъ си2: но ѓще и3 внёшній нaшъ человёкъ тлёетъ, nбaче внyтренній њбновлsетсz по вс‰ дни6. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeFor which cause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγκακουμεν enkakoumen
V-PAI-1P G5719
ἐκκακέωekkakeōto lose heartwe faint
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ει ei
COND
εἰeiifthough
και kai
CONJ
καίkaiand 
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)outward
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
διαφθειρεται diaftheiretai
V-PPI-3S G5743
διαφθείρωdiaftheirōto corruptperish
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, yet
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εσω esō
ADV
ἔσωesōin/inner/inwardly[in/inner/inwardly]
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
ανακαινουται anakainoutai
V-PPI-3S G5743
ἀνακαινόωanakainoōto renewis renewed
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
και kai
CONJ
καίkaiandby
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
 
17 cf. Tłum. Толк. To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, є4же бо нн7э лeгкое печaли нaшеz, по преумножeнію въ преспёzніе тzготY вёчныz слaвы содёловаетъ нaмъ, 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
παραυτικα parautika
ADV
παραυτίκαparautikamomentary, which is but for a moment
ελαφρον elafron
A-NSN
ἐλαφρόςelafroslightlight
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoaffliction
θλιψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
υπερβολην uperbolēn
N-ASF
ὑπερβολήhuperbolēsurpassinga far
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
υπερβολην uperbolēn
N-ASF
ὑπερβολήhuperbolēsurpassingmore exceeding
αιωνιον aiōnion
A-ASN
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
βαρος baros
N-ASN
βάροςbarosburdenweight
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
κατεργαζεται katergazetai
V-PNI-3S G5736
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produce, worketh
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wefor us
 
18 cf. Tłum. Толк. когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.не смотрsющымъ нaмъ ви1димыхъ, но неви1димыхъ: ви6димаz бо врeмєнна, неви6димаz же вBчна.4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
σκοπουντων skopountōn
V-PAP-GPM G5723
σκοπέωskopeōto watch outlook
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weWhile we
τα ta
T-APN
hothe/this/whoat the things
βλεπομενα blepomena
V-PPP-APN G5746
βλέπωblepōto seewhich are seen
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τα ta
T-APN
hothe/this/whoat the things
μη
PRT-N
μήnotnot
βλεπομενα blepomena
V-PPP-APN G5746
βλέπωblepōto seewhich are
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe things
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
βλεπομενα blepomena
V-PPP-NPN G5746
βλέπωblepōto seeseen
προσκαιρα proskaira
A-NPN
πρόσκαιροςproskairostemporarytemporal
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe things
δε de
CONJ
δέdethen; but
μη
PRT-N
μήnotnot
βλεπομενα blepomena
V-PPP-NPN G5746
βλέπωblepōto seewhich are seen
αιωνια aiōnia
A-NPN
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
19 cf. Tłum. Толк. gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.

5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.