MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.

RU Brytjka King J. 7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 cf. Tłum. Толк. Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. СицєвA u5бо и3мyще њбэтwвaніz, q, возлю1бленніи, (За?_рп7г.) њчи1стимъ себE t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, творsще с™hню въ стрaсэ б9іи. 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτας tautas
D-APF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
τας tas
T-APF
hothe/this/whopromises
επαγγελιας epangelias
N-APF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromises
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, dearly beloved
καθαρισωμεν katharisōmen
V-AAS-1P G5661
καθαρίζωkatharizōto clean, let us cleanse
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντος pantos
A-GSM
πᾶςpasallall
μολυσμου molusmou
N-GSM
μολυσμόςmolusmosdefilementfilthiness
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
και kai
CONJ
καίkaiandand
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
επιτελουντες epitelountes
V-PAP-NPM G5723
ἐπιτελέωepiteleōto complete, perfecting
αγιωσυνην agiōsunēn
N-ASF
ἁγιωσύνηhagiōsunēholinessholiness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
φοβω fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearthe fear
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
2 cf. Tłum. Толк. Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Вмэсти1те ны2: ни є3ди1наго њби1дэхомъ, ни є3ди1наго и3стли1хомъ, ни є3ди1наго лихои1мствовахомъ. 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρησατε chōrēsate
V-AAM-2P G5657
χωρέωchōreōto make room forReceive
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
ηδικησαμεν ēdikēsamen
V-AAI-1P G5656
ἀδικέωadikeōto harm; we have wronged
ουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
εφθειραμεν eftheiramen
V-AAI-1P G5656
φθείρωftheirōto destroy, we have corrupted
ουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
επλεονεκτησαμεν epleonektēsamen
V-AAI-1P G5656
πλεονεκτέωpleonekteōto exploit, we have defrauded
 
3 cf. Tłum. Толк. Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.Не в осуждение говорю; ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть и жить. Не на њсуждeніе глаг0лю: прeжде бо рёхъ, ћкw въ сердцaхъ нaшихъ є3стE, во є4же ўмрeти съ вaми и3 сожи1ти. 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρος pros
PREP
πρόςprosto/withto
κατακρισιν katakrisin
N-ASF
κατάκρισιςkatakrisiscondemnationcondemn
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
προειρηκα proeirēka
V-RAI-1S G5758
προλέγωprolegōto foretellI have said before
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
καρδιαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearthearts
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whohearts
συναποθανειν sunapothanein
V-2AAN G5629
συναποθνήσκωsunapothnēskōto die withdie
και kai
CONJ
καίkaiandand
συζην suzēn
V-PAN G5721
συζάωsuzaōto live togetherlive with
 
4 cf. Tłum. Толк. Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Мн0го ми2 дерзновeніе къ вaмъ, мн0га ми2 похвалA њ вaсъ: и3сп0лнихсz ўтёхи, преизбhточествую рaдостію њ всsцэй печaли нaшей. 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπολλη pollē
A-NSF
πολύςpolusmuchGreat
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weour
παρρησια parrēsia
N-NSF
παρρησίαparrēsiaboldnessboldness of speech
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
πολλη pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch, great
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wemy
καυχησις kauchēsis
N-NSF
καύχησιςkauchēsisprideglorying
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
πεπληρωμαι peplērōmai
V-RPI-1S G5769
πληρόωplēroōto fulfill: I am filled
τη
T-DSF
hothe/this/whowith comfort
παρακλησει paraklēsei
N-DSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementwith comfort
υπερπερισσευομαι uperperisseuomai
V-PMI-1S G5731
ὑπερπερισσεύωhuperperisseuōto abound, I am exceeding
τη
T-DSF
hothe/this/whojoyful
χαρα chara
N-DSF
χαράcharajoyjoyful
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
τη
T-DSF
hothe/this/whotribulation
θλιψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressuretribulation
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wemy
 
5 cf. Tłum. Толк. Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне - нападения, внутри - страхи. И$бо пришeдшымъ нaмъ въ макед0нію, ни є3ди1нагw и3мЁ пок0z пл0ть нaша, но во всeмъ скорбsще: внэyду бр†ни, внутрьyду бо‰зни. 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, when
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ελθοντων elthontōn
V-2AAP-GPM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gowe were come
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
μακεδονιαν makedonian
N-ASF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaMacedonia
ουδεμιαν oudemian
A-ASF-N
οὐδείςoudeisno oneno
εσχηκεν eschēken
V-RAI-3S G5758
ἔχωechōto have/behad
ανεσιν anesin
N-ASF
ἄνεσιςanesisrestrest
η ē
T-NSF
hothe/this/whoflesh
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshflesh
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery side
θλιβομενοι thlibomenoi
V-PPP-NPM G5746
θλίβωthlibōto press onwere troubled
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutside; without
μαχαι machai
N-NPF
μάχηmachēquarrelfightings
εσωθεν esōthen
ADV
ἔσωθενesōtheninwardly, within
φοβοι foboi
N-NPM
φόβοςfobosfearfears
 
6 cf. Tłum. Толк. Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, Но ўтэшazй смирє1нныz, ўтёши нaсъ бGъ пришeствіемъ тjтовымъ, 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutNevertheless
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παρακαλων parakalōn
V-PAP-NSM G5723
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, that comforteth
τους tous
T-APM
hothe/this/whoGod
ταπεινους tapeinous
A-APM
ταπεινόςtapeinoslowlythat are cast down
παρεκαλεσεν parekalesen
V-AAI-3S G5656
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, comforted
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ο o
T-NSM
hothe/this/whothose
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τη
T-DSF
hothe/this/whothe coming
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
τιτου titou
N-GSM
ΤίτοςtitosTitusof Titus
 
7 cf. Tłum. Толк. Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. не т0кмw же пришeствіемъ є3гw2, но и3 ўтэшeніемъ, и4мже ўтёшисz њ вaсъ, повёдаz нaмъ вaше желaніе, вaше рыдaніе, вaшу рeвность по мнЁ, ћкw ми2 пaче возрaдоватисz. 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τη
T-DSF
hothe/this/who 
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingcoming
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandby
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
τη
T-DSF
hothe/this/who 
παρακλησει paraklēsei
N-DSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementthe consolation
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwherewith
παρεκληθη pareklēthē
V-API-3S G5681
παρακαλέωparakaleōto plead/comforthe was comforted
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
αναγγελλων anangellōn
V-PAP-NSM G5723
ἀναγγέλλωanangellōto report, when he told
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weme
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
επιποθησιν epipothēsin
N-ASF
ἐπιπόθησιςepipothēsislongingearnest desire
τον ton
T-ASM
hothe/this/whocoming
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, your
οδυρμον odurmon
N-ASM
ὀδυρμόςodurmosmourningmourning
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe consolation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, your
ζηλον zēlon
N-ASM
ζῆλοςzēloszealfervent mind
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/fortoward
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weus
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso; so that
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorethe more
χαρηναι charēnai
V-2AON G5646
χαίρωchairōto rejoicerejoiced
 
DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 cf. Tłum. Толк. Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. Ћкw ѓще и3 њскорби1хъ вaсъ послaніемъ, не раскaюсz, ѓще и3 раскazлъ бhхъ сS: ви1жду бо2, ћкw послaніе џно, ѓще и3 къ часY, њскорби2 вaсъ. 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ει ei
COND
εἰeiif 
και kai
CONJ
καίkaiand 
ελυπησα elupēsa
V-AAI-1S G5656
λυπέωlupeōto grievethough I made
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongsorry with
τη
T-DSF
hothe/this/whoa letter
επιστολη epistolē
N-DSF
ἐπιστολήepistolēepistlea letter
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μεταμελομαι metamelomai
V-PNI-1S G5736
μεταμέλλομαιmetamellomaito repent, I do
ει ei
COND
εἰeiif, though
και kai
CONJ
καίkaiand 
μετεμελομην metemelomēn
V-INI-1S G5711
μεταμέλλομαιmetamellomaito repentrepent
βλεπω blepō
V-PAI-1S G5719
βλέπωblepōto seeI perceive
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
η ē
T-NSF
hothe/this/whoepistle
επιστολη epistolē
N-NSF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
εκεινη ekeinē
D-NSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthe same
ει ei
COND
εἰeiif, though
και kai
CONJ
καίkaiandbut
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
ωραν ōran
N-ASF
ὥραhōrahoura season
ελυπησεν elupēsen
V-AAI-3S G5656
λυπέωlupeōto grievehath made
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
9 cf. Tłum. Толк. teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Нн7э рaдуюсz, не ћкw ск0рбни бhсте, но ћкw њскорби1стесz въ покаsніе: њскорбёсте бо2 по бз7э, дA ни въ чeмже њтщетитeсz t нaсъ. 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnowNow
χαιρω chairō
V-PAI-1S G5719
χαίρωchairōto rejoiceI rejoice
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno, not
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ελυπηθητε elupēthēte
V-API-2P G5681
λυπέωlupeōto grieveye were made sorry
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ελυπηθητε elupēthēte
V-API-2P G5681
λυπέωlupeōto grieveye sorrowed
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
μετανοιαν metanoian
N-ASF
μετάνοιαmetanoiarepentancerepentance
ελυπηθητε elupēthēte
V-API-2P G5681
λυπέωlupeōto grieveye were made sorry
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGoda godly manner
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μηδενι mēdeni
A-DSN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
ζημιωθητε zēmiōthēte
V-APS-2P G5686
ζημιόωzēmioōto loseye might receive damage
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
10 cf. Tłum. Толк. Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. (За?_рп7д.) Печaль бо2, ћже по бз7э, покаsніе нераскazнно во спcніе содёловаетъ, ґ (сегw2) мjра печaль смeрть содёловаетъ. 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodgodly
λυπη lupē
N-NSF
λύπηlupēgriefsorrow
μετανοιαν metanoian
N-ASF
μετάνοιαmetanoiarepentancerepentance
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
αμεταμελητον ametamelēton
A-ASF
ἀμεταμέλητοςametamelētosirrevocablenot to be repented of
εργαζεται ergazetai
V-PNI-3S G5736
ἐργάζομαιergazomaito work[to work]
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen: but
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
λυπη lupē
N-NSF
λύπηlupēgriefthe sorrow
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
κατεργαζεται katergazetai
V-PNI-3S G5736
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produceworketh
 
11 cf. Tłum. Толк. Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Сe бо сіE сaмое, є4же по бз7э њскорби1тисz вaмъ, коли1ко содёла въ вaсъ тщaніе; но tвётъ; но негодовaніе, но стрaхъ, но вожделёніе, но рeвность, но tмщeніе; Во всeмъ предстaвисте себE чи6сты бhти въ вeщи. 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seebehold
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτο auto
P-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfselfsame thing
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
το to
T-NSN
hothe/this/who 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGoda godly sort
λυπηθηναι lupēthēnai
V-APN G5683
λυπέωlupeōto grieve, that
ποσην posēn
Q-ASF
πόσοςpososhow much/many, what
κατειργασατο kateirgasato
V-ADI-3S G5662
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produceit wrought
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouin you
σπουδην spoudēn
N-ASF
σπουδήspoudēdiligencecarefulness
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
απολογιαν apologian
N-ASF
ἀπολογίαapologiadefence, clearing of yourselves
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
αγανακτησιν aganaktēsin
N-ASF
ἀγανάκτησιςaganaktēsisindignation, indignation
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfear, fear
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
επιποθησιν epipothēsin
N-ASF
ἐπιπόθησιςepipothēsislonging, vehement desire
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
ζηλον zēlon
N-ASM
ζῆλοςzēloszeal, zeal
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
εκδικησιν ekdikēsin
N-ASF
ἐκδίκησιςekdikēsisvengeance, revenge
εν en
PREP
ἐνenin/on/among! In
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallall
συνεστησατε sunestēsate
V-AAI-2P G5656
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendye have approved
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
αγνους agnous
A-APM
ἁγνόςhagnospureclear
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
τω
T-DSN
hothe/this/whothis matter
πραγματι pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingthis matter
 
12 cf. Tłum. Толк. A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Ѓще бо и3 писaхъ вaмъ, не њби1дэвшагw рaди, нижE њби1димагw рaди, но за є4же kви1тисz въ вaсъ тщaнію нaшему, є4же њ вaсъ пред8 бGомъ. 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραarathereforeWherefore
ει ei
COND
εἰeiif 
και kai
CONJ
καίkaiand 
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI wrote
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno, not
ενεκεν eneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause of, though
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αδικησαντος adikēsantos
V-AAP-GSM G5660
ἀδικέωadikeōto harmhad done the wrong
αλλ]     all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
ενεκεν eneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause offor his cause
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αδικηθεντος adikēthentos
V-APP-GSM G5685
ἀδικέωadikeōto harmthat suffered wrong
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut[but]
ενεκεν eneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause offor his cause
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
φανερωθηναι fanerōthēnai
V-APN G5683
φανερόωfaneroōto manifestmight appear
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothat
σπουδην spoudēn
N-ASF
σπουδήspoudēdiligencecare
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouthat our
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocare
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weyou
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
13 cf. Tłum. Толк. Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Сегw2 рaди ўтёшихомсz њ ўтэшeніи вaшемъ: ли1шше же пaче возрaдовахомсz њ рaдости тjтовэ, ћкw пок0исz дyхъ є3гw2 t всёхъ вaсъ: 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παρακεκλημεθα parakeklēmetha
V-RPI-1P G5769
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortwe were comforted
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
δε de
CONJ
δέdethen: yea, and
τη
T-DSF
hothe/this/whocomfort
παρακλησει paraklēsei
N-DSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementcomfort
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlyexceedingly
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorethe more
εχαρημεν echarēmen
V-2AOI-1P G5644
χαίρωchairōto rejoicejoyed we
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τη
T-DSF
hothe/this/whothe joy
χαρα chara
N-DSF
χαράcharajoythe joy
τιτου titou
N-GSM
ΤίτοςtitosTitusof Titus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αναπεπαυται anapepautai
V-RPI-3S G5769
ἀναπαύωanapauōto give restwas refreshed
το to
T-NSN
hothe/this/whospirit
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
απο apo
PREP
ἀπόapofromby
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
14 cf. Tłum. Толк. i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.Итак я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною; ћкw ѓще что2 є3мY њ вaсъ похвали1хсz, не посрами1хсz: но ћкw вс‰ вои1стинну глаг0лахомъ вaмъ, тaкw и3 похвалeніе нaше, є4же къ тjту, и4стинно бhсть: 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ει ei
COND
εἰeiifif
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany thing
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouto you
κεκαυχημαι kekauchēmai
V-RNI-1S G5766
καυχάομαιkauchaomaito boastI have boasted
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατησχυνθην katēschunthēn
V-API-1S G5681
καταισχύνωkataischunōto dishonor, I am
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
ελαλησαμεν elalēsamen
V-AAI-1P G5656
λαλέωlaleōto speakwe spake
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiand, even
η ē
T-NSF
hothe/this/whoboasting
καυχησις kauchēsis
N-NSF
καύχησιςkauchēsisprideboasting
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstbefore
τιτου titou
N-GSM
ΤίτοςtitosTitusTitus
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatrutha truth
εγενηθη egenēthē
V-AOI-3S G5675
γίνομαιginomaito be, is found
 
15 cf. Tłum. Толк. I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. и3 ўтр0ба є3гw2 и4злиха къ вaмъ є4сть, воспоминaющагw всёхъ вaсъ послушaніе, ћкw со стрaхомъ и3 трeпетомъ пріsсте є3го2. 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
σπλαγχνα splanchna
N-NPN
σπλάγχνονsplanchnonaffection/entrailsinward affection
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore abundant
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
υμας umas
P-2AP
σύsuyouof you
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αναμιμνησκομενου anamimnēskomenou
V-PMP-GSM G5734
ἀναμιμνήσκωanamimnēskōto remind, whilst he remembereth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoinward affection
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
υπακοην upakoēn
N-ASF
ὑπακοήhupakoēobediencethe obedience
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, how
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
φοβου fobou
N-GSM
φόβοςfobosfearfear
και kai
CONJ
καίkaiandand
τρομου tromou
N-GSM
τρόμοςtromostremblingtrembling
εδεξασθε edexasthe
V-ADI-2P G5662
δέχομαιdechomaito receiveye received
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
16 cf. Tłum. Толк. Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.Рaдуюсz u5бо, ћкw во всeмъ дерзaю въ вaсъ.7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαιρω chairō
V-PAI-1S G5719
χαίρωchairōto rejoiceI rejoice
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincetherefore
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthat
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallin
θαρρω tharrō
V-PAI-1S G5719
θαρρέωtharreōbe confidentall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongI have confidence
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou

8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.