MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.

RU Brytjka King J. 8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 cf. Tłum. Толк. A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, (За?_рп7є.) Сказyемъ же вaмъ, брaтіе, блгdть б9ію, дaнную въ цRквахъ макед0нскихъ: 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγνωριζομεν gnōrizomen
V-PAI-1P G5719
γνωρίζωgnōrizōto make known, we do
δε de
CONJ
δέdethenMoreover
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgraceof the grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the grace
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof God
δεδομενην dedomenēn
V-RPP-ASF G5772
δίδωμιdidōmito givebestowed
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof Macedonia
μακεδονιας makedonias
N-GSF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaof Macedonia
 
2 cf. Tłum. Толк. że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. ћкw во мн0зэмъ и3скушeніи скорбeй и3збhтокъ рaдости и4хъ, и3 ћже во глубинЁ нищетA и4хъ и3збhточествова въ богaтство простоты2 и4хъ: 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceHow that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολλη pollē
A-DSF
πολύςpolusmucha great
δοκιμη dokimē
N-DSF
δοκιμήdokimētesttrial
θλιψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof affliction
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
περισσεια perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundancethe abundance
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe abundance
χαρας charas
N-GSF
χαράcharajoyjoy
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whojoy
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to 
βαθους bathous
N-GSN
βάθοςbathosdepthdeep
πτωχεια ptōcheia
N-NSF
πτωχείαptōcheiapovertypoverty
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
επερισσευσεν eperisseusen
V-AAI-3S G5656
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabounded
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe riches
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholiberality
απλοτητος aplotētos
N-GSF
ἁπλότηςhaplotēssincerityliberality
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
3 cf. Tłum. Толк. gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель: ћкw по си1лэ и4хъ, свидётельствую, и3 пaче си1лы доброх0тни, 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toto
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
μαρτυρω marturō
V-PAI-1S G5719
μαρτυρέωmartureōto testify, I bear record
και kai
CONJ
καίkaiand, yea, and
παρα para
PREP
παράparafrom/with/beside[from/with/beside]
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
αυθαιρετοι authairetoi
A-NPM
αὐθαίρετοςauthairetosself-chosenwilling of themselves
 
4 cf. Tłum. Толк. z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым; со мн0гимъ молeніемъ молsще нaсъ, благодaть и3 nбщeніе служeніz, є4же ко с™ы6мъ, пріsти нaмъ: 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πολλης pollēs
A-GSF
πολύςpolusmuchmuch
παρακλησεως paraklēseōs
N-GSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementintreaty
δεομενοι deomenoi
V-PNP-NPM G5740
δέομαιdeomaito prayPraying
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wethat we
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracethe gift
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κοινωνιαν koinōnian
N-ASF
κοινωνίαkoinōniaparticipationthe fellowship
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe gift
διακονιας diakonias
N-GSF
διακονίαdiakoniaserviceof the ministering
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe fellowship
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof the ministering
αγιους agious
A-APM
ἅγιοςhagiosholythe saints
 
5 cf. Tłum. Толк. I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией; и3 не ћкоже надёzхомсz, но себE вдaша пeрвэе гDеви, и3 нaмъ в0лею б9іею: 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ηλπισαμεν ēlpisamen
V-AAI-1P G5656
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwe hoped
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selftheir own selves
εδωκαν edōkan
V-AAI-3P G5656
δίδωμιdidōmito givegave
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordto the Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weunto us
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
θεληματος thelēmatos
N-GSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
6 cf. Tłum. Толк. tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. во є4же ўмоли1ти нaмъ тjта, да ћкоже прeжде начaтъ, тaкожде и3 скончaетъ въ вaсъ и3 блгdть сію2. 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardInsomuch
το to
T-ASN
hothe/this/who 
παρακαλεσαι parakalesai
V-AAN G5658
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortthat
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/wewe
τιτον titon
N-ASM
ΤίτοςtitosTitusTitus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
προενηρξατο proenērxato
V-ADI-3S G5662
προενάρχομαιproenarchomaito begin beforehandhe had begun
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandhe would also
επιτελεση epitelesē
V-AAS-3S G5661
ἐπιτελέωepiteleōto completefinish
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandalso
την tēn
T-ASF
hothe/this/whograce
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthe same
 
ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 cf. Tłum. Толк. Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам,- так изобилуйте и сею добродетелью. (За?_рп7ѕ.) Но ћкоже во всeмъ и3збhточествуете, вёрою и3 сл0вомъ, и3 рaзумомъ, и3 всsцэмъ тщaніемъ, и3 люб0вію, ћже t вaсъ къ нaмъ, да и3 въ сeй блгdти и3збhточествуете. 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutTherefore
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust as, as
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery
περισσευετε perisseuete
V-PAI-2P G5719
περισσεύωperisseuōto abound/exceedye abound
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordutterance
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γνωσει gnōsei
N-DSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
σπουδη spoudē
N-DSF
σπουδήspoudēdiligencediligence
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εξ ex
PREP
ἐκekof/from 
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
τη
T-DSF
hothe/this/whograce
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
περισσευητε perisseuēte
V-PAS-2P G5725
περισσεύωperisseuōto abound/exceedye abound
 
8 cf. Tłum. Толк. Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Не по повелёнію глаг0лю, но за и3нhхъ тщaніе и3 вaшеz любвE и4стинное и3скушaz. 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toby
επιταγην epitagēn
N-ASF
ἐπιταγήepitagēcommandcommandment
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby occasion
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ετερων eterōn
A-GPM
ἕτεροςheterosotherof others
σπουδης spoudēs
N-GSF
σπουδήspoudēdiligenceof the forwardness
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
υμετερας umeteras
S-2PGSF
ὑμέτεροςhumeterosyourof your
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
γνησιον gnēsion
A-ASN
γνήσιοςgnēsiosgenuinethe sincerity
δοκιμαζων dokimazōn
V-PAP-NSM G5723
δοκιμάζωdokimazōto testto prove
 
9 cf. Tłum. Толк. Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вёсте бо блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA, ћкw вaсъ рaди њбнищA богaтъ сhй, да вы2 нищет0ю є3гw2 њбогатитeсz. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P G5719
γινώσκωginōskōto knowye know
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe grace
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου]     christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, yet for
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
επτωχευσεν eptōcheusen
V-AAI-3S G5656
πτωχεύωptōcheuōbe poorhe became poor
πλουσιος plousios
A-NSM
πλούσιοςplousiosrichrich
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, though he was
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyour sakes
τη
T-DSF
hothe/this/whoLord
εκεινου ekeinou
D-GSM
ἐκεῖνοςekeinosthatthrough his
πτωχεια ptōcheia
N-DSF
πτωχείαptōcheiapovertypoverty
πλουτησητε ploutēsēte
V-AAS-2P G5661
πλουτέωplouteōbe richmight be rich
 
10 cf. Tłum. Толк. I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. И# совётъ даю2 њ сeмъ: сe бо вaмъ є4сть на п0льзу, и5же не т0чію, є4же твори1ти, но и3 є4же хотёти, прeжде начaсте t прешeдшагw лёта. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutionadvice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongherein
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
διδωμι didōmi
V-PAI-1S G5719
δίδωμιdidōmito giveI give
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υμιν umin
P-2DP
σύsuyoufor you
συμφερει sumferei
V-PAI-3S G5719
συμφέρωsumferōbe profitableis expedient
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo do
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
το to
T-ASN
hothe/this/who 
θελειν thelein
V-PAN G5721
θέλωthelōto will/desireto be forward
προενηρξασθε proenērxasthe
V-ADI-2P G5662
προενάρχομαιproenarchomaito begin beforehandhave begun before
απο apo
PREP
ἀπόapofrom 
περυσι perusi
ADV
πέρυσιperusilast yeara year ago
 
11 cf. Tłum. Толк. Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Нн7э же и3 сіE твори1ти скончaйте, да ћкоже бhсть ўсeрдіе хотёти, тaкw бyдетъ и3 и3сп0лнити t (сегw2,) є4же и4мате. 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυνι nuni
ADV
νυνίnuninowNow
δε de
CONJ
δέdethen 
και kai
CONJ
καίkaiandtherefore
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makethe doing
επιτελεσατε epitelesate
V-AAM-2P G5657
ἐπιτελέωepiteleōto completeperform
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat; that
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asas
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
προθυμια prothumia
N-NSF
προθυμίαprothumiaeagernessa readiness
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
θελειν thelein
V-PAN G5721
θέλωthelōto will/desireto will
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
το to
T-NSN
hothe/this/whoa readiness
επιτελεσαι epitelesai
V-AAN G5658
ἐπιτελέωepiteleōto completea performance
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSN
hothe/this/whothat which
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/beye have
 
12 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Ѓще бо ўсeрдіе предлежи1тъ, по є3ли1ку ѓще кто2 и4мать, благопріsтенъ є4сть, ґ не по є3ли1ку не и4мать. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whoa willing mind
προθυμια prothumia
N-NSF
προθυμίαprothumiaeagernessa willing mind
προκειται prokeitai
V-PNI-3S G5736
πρόκειμαιprokeimaito set beforethere be first
καθο katho
ADV
καθόkathoinsofar asaccording to that
εαν ean
COND
ἐάνeanif,
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/behath
ευπροσδεκτος euprosdektos
A-NSM
εὐπρόσδεκτοςeuprosdektosacceptable, accepted
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καθο katho
ADV
καθόkathoinsofar asaccording to
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/bethat he hath
 
13 cf. Tłum. Толк. Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Не бо2 да и3ны6мъ ќбw tрaда, вaмъ же ск0рбь: но по и3зравнeнію. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
αλλοις allois
A-DPM
ἄλλοςallosanotherother men
ανεσις anesis
N-NSF
ἄνεσιςanesisrestbe eased
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
θλιψις thlipsis
N-NSF
θλῖψιςthlipsispressureburdened
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut 
εξ ex
PREP
ἐκekof/from 
ισοτητος isotētos
N-GSF
ἰσότηςisotēsequality 
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
τω
T-DSM
hothe/this/who 
νυν nun
ADV
νῦνnunnow 
καιρω kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right time 
το to
T-NSN
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
περισσευμα perisseuma
N-NSN
περίσσευμαperisseumaoverflow 
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εκεινων ekeinōn
D-GPM
ἐκεῖνοςekeinosthat 
υστερημα usterēma
N-ASN
ὑστέρημαhusterēmadeficiency 
 
14 cf. Tłum. Толк. W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, Въ нн7эшнее врeмz вaше и3збhточествіе во џнэхъ лишeніе, да и3 џнэхъ и3збhтокъ бyдетъ въ вaше лишeніе, ћкw да бyдетъ рaвенство, 8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toBut by an equality, now at this time your abundance for their want, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
το to
T-NSN
hothe/this/who 
εκεινων ekeinōn
D-GPM
ἐκεῖνοςekeinosthattheir
περισσευμα perisseuma
N-NSN
περίσσευμαperisseumaoverflowabundance
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bemay be
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
υστερημα usterēma
N-ASN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencywant
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat: that
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bethere may be
ισοτης isotēs
N-NSF
ἰσότηςisotēsequalityequality
 
15 cf. Tłum. Толк. “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка. ћкоже є4сть пи1сано: и4же мн0гое, не преумн0жилъ є4сть: и3 и4же мaлое, не ўмaлилъ. 8,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
πολυ polu
A-ASN
πολύςpolusmuchmuch
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonothing
επλεονασεν epleonasen
V-AAI-3S G5656
πλεονάζωpleonazōto increasehad
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/who, He that
το to
T-ASN
hothe/this/whohe that
ολιγον oligon
A-ASN
ὀλίγοςoligoslittle/fewlittle
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
ηλαττονησεν ēlattonēsen
V-AAI-3S G5656
ἐλαττονέωelattoneōto have littlehad
 
16 cf. Tłum. Толк. Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам. (За?_рп7з.) Бlгодарeніе же бGови, дaвшему т0жде тщaніе њ вaсъ въ сeрдце тjтово: 8,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethanks
δε de
CONJ
δέdethenBut
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
διδοντι didonti
V-PAP-DSM G5723
δίδωμιdidōmito giveput
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, which
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
σπουδην spoudēn
N-ASF
σπουδήspoudēdiligenceearnest care
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
τη
T-DSF
hothe/this/whothe heart
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartthe heart
τιτου titou
N-GSM
ΤίτοςtitosTitusof Titus
 
17 cf. Tłum. Толк. bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. ћкw молeніе ќбw пріsтъ, тщали1вэйшій же сhй, своeю в0лею и3зhде къ вaмъ. 8,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
παρακλησιν paraklēsin
N-ASF
παράκλησιςparaklēsisencouragementthe exhortation
εδεξατο edexato
V-ADI-3S G5662
δέχομαιdechomaito receivehe accepted
σπουδαιοτερος spoudaioteros
A-NSM-C
σπουδαῖοςspoudaioseagermore forward
δε de
CONJ
δέdethen; but
υπαρχων uparchōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπάρχωhuparchōto bebeing
αυθαιρετος authairetos
A-NSM
αὐθαίρετοςauthairetosself-chosen, of his own accord
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outhe went
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
18 cf. Tłum. Толк. Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, Послaхомъ же съ ни1мъ (и3) брaта, є3гHже похвалA во є3ђліи по всBмъ цRквамъ: 8,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνεπεμψαμεν sunepempsamen
V-AAI-1P G5656
συμπέμπωsumpempōto send withwe have sent
δε de
CONJ
δέdethenAnd
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe brother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brother
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whose
ο o
T-NSM
hothe/this/whopraise
επαινος epainos
N-NSM
ἔπαινοςepainospraisepraise
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthroughout
πασων pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
 
19 cf. Tłum. Толк. a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию, не т0чію же, но и3 њсщ7eнъ t цRквeй съ нaми ходи1ти, со блгdтію сeю, служи1мою нaми къ самогw2 гDа слaвэ и3 ўсeрдію вaшему: 8,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
χειροτονηθεις cheirotonētheis
V-APP-NSM G5685
χειροτονέωcheirotoneōto appointwho was
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
συνεκδημος sunekdēmos
N-NSM
συνέκδημοςsunekdēmoscompanionto travel with
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
τη
T-DSF
hothe/this/whothe churches
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
τη
T-DSF
hothe/this/whograce
διακονουμενη diakonoumenē
V-PPP-DSF G5746
διακονέωdiakoneōto serveis administered
υφ uf
PREP
ὑπόhupoby/underby
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, which
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προθυμιαν prothumian
N-ASF
προθυμίαprothumiaeagernessready mind
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we[I/we]
 
20 cf. Tłum. Толк. остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению; блюдyщесz тогw2, да не кто2 нaсъ поречeтъ во nби1ліи сeмъ служи1мэмъ нaми: 8,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVστελλομενοι stellomenoi
V-PMP-NPM G5734
στέλλωstellōto avoidAvoiding
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
μη
PRT-N
μήnot, that no
τις tis
X-NSM
τιςtisoneman
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
μωμησηται mōmēsētai
V-ADS-3S G5667
μωμάομαιmōmaomaito blameshould blame
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
αδροτητι adrotēti
N-DSF
ἁδρότηςhadrotēsabundanceabundance
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τη
T-DSF
hothe/this/whoabundance
διακονουμενη diakonoumenē
V-PPP-DSF G5746
διακονέωdiakoneōto servewhich is administered
υφ uf
PREP
ὑπόhupoby/underby
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
21 cf. Tłum. Толк. Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. промышлsюще дHбраz не т0кмw пред8 бGомъ, но и3 пред8 человBки. 8,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρονοουμεν pronooumen
V-PAI-1P G5719
προνοέωpronoeōto care forProviding for
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
καλα kala
A-APN
καλόςkalosgoodhonest things
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
 
22 cf. Tłum. Толк. Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Послaхомъ же съ ни1ми (и3) брaта нaшего, є3г0же и3скуси1хомъ во мн0гихъ мн0гащи встанли1ва сyща, нн7э же ѕэлw2 встанли1вэйша, надёzніемъ мн0гимъ на вaсъ. 8,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνεπεμψαμεν sunepempsamen
V-AAI-1P G5656
συμπέμπωsumpempōto send withwe have sent with
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
εδοκιμασαμεν edokimasamen
V-AAI-1P G5656
δοκιμάζωdokimazōto testwe have
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολλοις pollois
A-DPN
πολύςpolusmuchmany things
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoftentimes
σπουδαιον spoudaion
A-ASM
σπουδαῖοςspoudaioseagerdiligent
οντα onta
V-PAP-ASM G5723
εἰμίeimito be[to be]
νυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethen, but
πολυ polu
A-ASN
πολύςpolusmuchmuch
σπουδαιοτερον spoudaioteron
A-ASM-C
σπουδαῖοςspoudaioseager[eager]
πεποιθησει pepoithēsei
N-DSF
πεποίθησιςpepoithēsisconfidenceconfidence
πολλη pollē
A-DSF
πολύςpolusmuch, upon the great
τη
T-DSF
hothe/this/whowhich
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
23 cf. Tłum. Толк. Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.Что касается до Тита, это - мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это - посланники церквей, слава Христова. Ѓще ли же њ тjтэ, џбщникъ мнЁ и3 къ вaмъ споспёшникъ: ѓще ли брaтіz н†ша, посл†нницы цRквeй, слaва хrт0ва. 8,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifWhether
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
τιτου titou
N-GSM
ΤίτοςtitosTitusTitus
κοινωνος koinōnos
N-NSM
κοινωνόςkoinōnosparticipantpartner
εμος emos
S-1SNSM
ἐμόςemosmy, my
και kai
CONJ
καίkaiandand
εις eis
PREP
εἰςeistowardconcerning
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
συνεργος sunergos
A-NSM
συνεργόςsunergosco-workerfellowhelper
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif: or
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αποστολοι apostoloi
N-NPM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe messengers
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the churches
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory, the glory
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
24 cf. Tłum. Толк. Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.Показaніе u5бо любвE вaшеz и3 нaшегw хвалeніz њ вaсъ, къ ни6мъ покажи1те, и3 въ лицE цRквeй.8,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτην tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenWherefore
ενδειξιν endeixin
N-ASF
ἔνδειξιςendeixisdemonstration, the proof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe churches
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
καυχησεως kauchēseōs
N-GSF
καύχησιςkauchēsisprideboasting
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/foron
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour behalf
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ενδειξασθε endeixasthe
V-AMM-2P G5669
ἐνδείκνυμιendeiknumito showshew ye
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacebefore
των tōn
T-GPF
hothe/this/wholove
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches

9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.