List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 1Wstęp.1 cf. Толк. PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;Павел и Силуан и Тимофей - Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе: (За?_сo7д.) Пavелъ и3 сілуaнъ и3 тімоfeй, цRкви солyнстэй, њ бз7э nц7Ё нaшемъ и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: 2 cf. Толк. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 cf. Толк. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, Благодари1ти д0лжни є3смы2 бGа всегдA њ вaсъ, брaтіе, ћкоже дост0йно є4сть, ћкw превозрастaетъ вёра вaша, и3 мн0житсz люб0вь є3ди1нагw коегHждо всёхъ вaсъ дрyгъ ко дрyгу: 4 cf. Толк. tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами ћкw самBмъ нaмъ хвали1тисz њ вaсъ въ цRквахъ б9іихъ, њ терпёніи вaшемъ и3 вёрэ во всёхъ гонeніихъ вaшихъ и3 ск0рбехъ, ±же пріeмлете, 5 cf. Толк. na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. показaніе првdнагw судA б9іz, во є4же спод0битисz вaмъ цrтвіz б9іz, є3гHже рaди и3 стрaждете. POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 cf. Толк. Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, Ѓще ќбw првdно ў бGа, воздaти ск0рбь њскорблsющымъ вaсъ, 7 cf. Толк. a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, ґ вaмъ њскорблsємымъ tрaду съ нaми, во tкровeніи гDа ї}са съ нб7сE, со ѓгGлы си1лы своеS, 8 cf. Толк. w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, во nгни2 плaменнэ даю1щагw tмщeніе не вёдущымъ бGа и3 не послyшающымъ бlговэствовaніz гDа нaшегw ї}са хrтA: 9 cf. Толк. Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, и5же мyку пріи1мутъ, поги1бель вёчную, t лицA гDнz и3 t слaвы крёпости є3гw2, 10 cf. Толк. gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. є3гдA пріи1детъ прослaвитисz во с™hхъ свои1хъ и3 ди1венъ бhти во всёхъ вёровавшихъ, (За?.) ћкw ўвёрисz свидётельство нaше въ вaсъ, въ дeнь w4нъ. 11 cf. Толк. Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, За сіE и3 м0лимсz всегдA њ вaсъ, да вы2 спод0битъ звaнію бGъ нaшъ и3 и3сп0лнитъ всsко бlговолeніе бlгости и3 дёло вёры въ си1лэ, 12 cf. Толк. aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.ћкw да прослaвитсz и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA въ вaсъ, и3 вы2 въ нeмъ, по блгdти бGа нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.

2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,2 abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.3 Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.5 Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?6 I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.7 Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.8 A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.9 A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi10 i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.11 Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,12 żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.1 Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;2 i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.3 Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.4 A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,5 Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.POLECA PRACOWITOŚĆ.6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,8 aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.9 Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.10 Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.11 Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.12 Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.13 A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.14 Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,15 i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata. POZDROWIENIE.16 Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.17 Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.