MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,10 gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.11 Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,12 aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,2 abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.3 Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.5 Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?6 I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.7 Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.8 A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.9 A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi10 i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.11 Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,12 żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.

RU Brytjka King J. 3PROSI O MODLITWY.1 cf. Tłum. Толк. Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, Пр0чее, моли1тесz њ нaсъ, брaтіе, да сл0во гDне течeтъ и3 слaвитсz, ћкоже и3 въ вaсъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who 
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFinally
προσευχεσθε proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito pray, pray
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
τρεχη trechē
V-PAS-3S G5725
τρέχωtrechōto runmay have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δοξαζηται doxazētai
V-PPS-3S G5747
δοξάζωdoxazōto glorifybe glorified
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
2 cf. Tłum. Толк. i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. и3 да и3збaвимсz t ѕлhхъ и3 лукaвыхъ человBкъ: не всёхъ бо є4сть вёра. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ρυσθωμεν rusthōmen
V-APS-1P G5686
ῥύομαιruomaito rescuewe may be delivered
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ατοπων atopōn
A-GPM
ἄτοποςatoposwrongunreasonable
και kai
CONJ
καίkaiandand
πονηρων ponērōn
A-GPM
πονηρόςponērosevil/badwicked
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
ου ou
PRT-N
οὐounohave not
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
3 cf. Tłum. Толк. Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. Вёренъ же є4сть гDь, и4же ўтверди1тъ вaсъ и3 сохрани1тъ t лукaвагw. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
δε de
CONJ
δέdethenBut
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
στηριξει stērixei
V-FAI-3S G5692
στηρίζωstērizōto establishshall stablish
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φυλαξει fulaxei
V-FAI-3S G5692
φυλάσσωfulassōto keep/guardkeep
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Lord
πονηρου ponērou
A-GSM
πονηρόςponērosevil/badevil
 
4 cf. Tłum. Толк. A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Ўповaемъ же на гDа њ вaсъ, ћкw, ±же повелэвaемъ вaмъ, и3 творитE и3 сотворитE. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεποιθαμεν pepoithamen
V-2RAI-1P G5754
πείθωpeithōto persuadewe have confidence
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againsttouching
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
παραγγελλομεν[     parangellomen
V-PAI-1P G5719
παραγγέλλωparangellōto orderwe command
και]     kai
CONJ
καίkaiandboth
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makeye
και kai
CONJ
καίkaiandand
ποιησετε poiēsete
V-FAI-2P G5692
ποιέωpoieōto do/makedo
 
5 cf. Tłum. Толк. Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. ГDь же да и3спрaвитъ сердцA в†ша въ люб0вь б9ію и3 въ терпёніе хrт0во. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
κατευθυναι kateuthunai
V-AAO-3S G5659
κατευθύνωkateuthunōto guidedirect
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe love
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe patient waiting
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverancethe patient waiting
του tou
T-GSM
hothe/this/whofor Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristfor Christ
 
POLECA PRACOWITOŚĆ.6 cf. Tłum. Толк. A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, (За?_сo7з.) Повелэвaемъ же вaмъ, брaтіе, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, tлучaтисz вaмъ t всsкагw брaта безчи1ннw ходsща, ґ не по предaнію, є4же пріsша t нaсъ: 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαραγγελλομεν parangellomen
V-PAI-1P G5719
παραγγέλλωparangellōto orderwe command
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
στελλεσθαι stellesthai
V-PMN G5733
στέλλωstellōto avoid, that
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντος pantos
A-GSM
πᾶςpasallevery
αδελφου adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
ατακτως ataktōs
ADV
ἀτάκτωςataktōsidlydisorderly
περιπατουντος peripatountos
V-PAP-GSM G5723
περιπατέωperipateōto walkthat walketh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe tradition
παραδοσιν paradosin
N-ASF
παράδοσιςparadosistraditionthe tradition
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takehe received
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
 
7 cf. Tłum. Толк. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, сaми бо вёсте, кaкw лёпо є4сть вaмъ под0битисz нaмъ: ћкw не безчи1нновахомъ ў вaсъ, 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfyourselves
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowknow
πως pōs
ADV
πωςpōshowhow
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryye ought
μιμεισθαι mimeisthai
V-PNN G5738
μιμέομαιmimeomaito imitateto follow
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ητακτησαμεν ētaktēsamen
V-AAI-1P G5656
ἀτακτέωatakteōbe idlewe behaved
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
8 cf. Tłum. Толк. aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,- нижE тyне хлёбъ kд0хомъ ў когw2, но въ трудЁ и3 п0двизэ, н0щь и3 дeнь дёлающе, да не њтzгчи1мъ никогHже t вaсъ: 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notNeither
δωρεαν dōrean
ADV
δωρεάνdōreanfreelyfor nought
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
εφαγομεν efagomen
V-2AAI-1P G5627
φαγεῖνfageinto eatdid we eat
παρα para
PREP
παράparafrom/with/beside:
τινος tinos
X-GSM
τιςtisoneany man's
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
κοπω kopō
N-DSM
κόποςkoposlaborlabour
και kai
CONJ
καίkaiandand
μοχθω mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoiltravail
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
εργαζομενοι ergazomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐργάζομαιergazomaito workwrought
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, that
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
επιβαρησαι epibarēsai
V-AAN G5658
ἐπιβαρέωepibareōto burdenwe might
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneany
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
 
9 cf. Tłum. Толк. Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. не ћкw не и4мамы влaсти, но да себE w4бразъ дaмы вaмъ, во є4же ўпод0битисz нaмъ. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουχ ouch
PRT-N
οὐounoNot
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
τυπον tupon
N-ASM
τύποςtuposmark/examplean ensample
δωμεν dōmen
V-2AAS-1P G5632
δίδωμιdidōmito givemake
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μιμεισθαι mimeisthai
V-PNN G5738
μιμέομαιmimeomaito imitatefollow
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
 
10 cf. Tłum. Толк. Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И$бо є3гдA бёхомъ ў вaсъ, сіE завэщавaхомъ вaмъ: ћкw ѓще кто2 не х0щетъ дёлати нижE да ћстъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandeven
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
ημεν ēmen
V-IAI-1P G5707
εἰμίeimito bewe were
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παρηγγελλομεν parēngellomen
V-IAI-1P G5707
παραγγέλλωparangellōto orderwe commanded
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
ου ou
PRT-N
οὐounonot
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desirewould
εργαζεσθαι ergazesthai
V-PNN G5738
ἐργάζομαιergazomaito workwork
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
εσθιετω esthietō
V-PAM-3S G5720
ἐσθίωesthiōto eatshould he eat
 
11 cf. Tłum. Толк. Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Слhшимъ бо нBкіz безчи1ннw ходsщыz ў вaсъ, ничт0же дёлающыz, но лукaвнw њбходsщыz: 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVακουομεν akouomen
V-PAI-1P G5719
ἀκούωakouōto hearwe hear
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τινας tinas
X-APM
τιςtisonesome
περιπατουντας peripatountas
V-PAP-APM G5723
περιπατέωperipateōto walkthat there are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ατακτως ataktōs
ADV
ἀτάκτωςataktōsidlydisorderly
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnot at all
εργαζομενους ergazomenous
V-PNP-APM G5740
ἐργάζομαιergazomaito work, working
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
περιεργαζομενους periergazomenous
V-PNP-APM G5740
περιεργάζομαιperiergazomaibe a busybodyare busybodies
 
12 cf. Tłum. Толк. Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. таковы6мъ запрещaемъ и3 м0лимъ њ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, да съ безм0лвіемъ дёлающе, св0й хлёбъ kдsтъ. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
τοιουτοις toioutois
D-DPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thisthem that are such
παραγγελλομεν parangellomen
V-PAI-1P G5719
παραγγέλλωparangellōto orderwe command
και kai
CONJ
καίkaiandand
παρακαλουμεν parakaloumen
V-PAI-1P G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortexhort
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordLord
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ησυχιας ēsuchias
N-GSF
ἡσυχίαhēsuchiaquietnessquietness
εργαζομενοι ergazomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐργάζομαιergazomaito workthey work
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
εαυτων eautōn
F-3GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selftheir own
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
εσθιωσιν esthiōsin
V-PAS-3P G5725
ἐσθίωesthiōto eat, and eat
 
13 cf. Tłum. Толк. A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.Вы же, братия, не унывайте, делая добро. Вh же, брaтіе, не стужaйте, д0брое творsще. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethenBut
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
μη
PRT-N
μήnotnot
ενκακησητε enkakēsēte
V-AAS-2P G5661
ἐκκακέωekkakeōto lose heart, be
καλοποιουντες kalopoiountes
V-PAP-NPM G5723
καλοποιέωkalopoieōto do goodin well doing
 
14 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Ѓще же кто2 не послyшаетъ словесE нaшегw послaніемъ, сего2 назнaменуйте и3 не примэшaйтесz є3мY, да посрами1тсz: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
υπακουει upakouei
V-PAI-3S G5719
ὑπακούωhupakouōto obeyobey
τω
T-DSM
hothe/this/whoword
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothis epistle
επιστολης epistolēs
N-GSF
ἐπιστολήepistolēepistlethis epistle
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
σημειουσθε sēmeiousthe
V-PMM-2P G5732
σημειόωsēmeioōto note, note
μη
PRT-N
μήnotno
συναναμιγνυσθαι sunanamignusthai
V-PMN G5733
συναναμίγνυμιsunanamignumito associate withhave
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εντραπη entrapē
V-2APS-3S G5652
ἐντρέπωentrepōto cause shamehe may be ashamed
 
15 cf. Tłum. Толк. i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata.Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. и3 не ѓки врагA и3мёйте є3го2, но наказyйте ћкоже брaта. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandYet
μη
PRT-N
μήnotnot
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εχθρον echthron
A-ASM
ἐχθρόςechthrosenemyan enemy
ηγεισθε ēgeisthe
V-PNM-2P G5737
ἡγέομαιhēgeomaito governcount
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
νουθετειτε noutheteite
V-PAM-2P G5720
νουθετέωnoutheteōto admonishadmonish
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrothera brother
 
POZDROWIENIE.16 cf. Tłum. Толк. Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! Сaмъ же гDь ми1ра да дaстъ вaмъ ми1ръ всегдA во всsцэмъ w4бразэ: гDь со всёми вaми. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
δε de
CONJ
δέdethenNow
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
δωη dōē
V-2AAO-3S G5630
δίδωμιdidōmito givegive
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
την tēn
T-ASF
hothe/this/whopeace
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofalways
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallall
τροπω tropō
N-DSM
τρόποςtroposwaymeans
ο o
T-NSM
hothe/this/who. The Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord. The Lord
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasall.
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
17 cf. Tłum. Толк. Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: Цэловaніе моeю рук0ю пavлею, є4же є4сть знaменіе во всsцэмъ послaніи, си1це пишY: 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
ασπασμος aspasmos
N-NSM
ἀσπασμόςaspasmossalutationThe salutation
τη
T-DSF
hothe/this/whoThe salutation
εμη emē
S-1SDSF
ἐμόςemosmywith mine own
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
παυλου paulou
N-GSM
ΠαῦλοςpaulosPaulof Paul
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
σημειον sēmeion
N-NSN
σημεῖονsēmeionsignthe token
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallevery
επιστολη epistolē
N-DSF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly): so
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
 
18 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceThe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou