MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.

RU Brytjka King J. 2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 cf. Tłum. Толк. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie JezusieИтак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, (За?_сч7в.) Ты2 u5бо, чaдо моE, возмогaй во блгdти, ћже њ хrтЁ ї}сэ, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouThou
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τεκνον teknon
N-VSN
τέκνονteknonchildson
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
ενδυναμου endunamou
V-PPM-2S G5744
ἐνδυναμόωendunamoōto strengthen, be strong
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe grace
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracethe grace
τη
T-DSF
hothe/this/whothat is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
2 cf. Tłum. Толк. i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. и3 ±же слhшалъ є3си2 t менє2 мн0гими свидётєли, сі‰ предaждь вBрнымъ человёкwмъ, и5же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things that
ηκουσας ēkousas
V-AAI-2S G5656
ἀκούωakouōto hearthou hast heard
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofamong
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchmany
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παραθου parathou
V-2AMM-2S G5640
παρατίθημιparatithēmito set beforecommit thou
πιστοις pistois
A-DPM
πιστόςpistosfaithfulto faithful
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
ικανοι ikanoi
A-NPM
ἱκανόςhikanossufficientable to
εσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ετερους eterous
A-APM
ἕτεροςheterosotherothers
διδαξαι didaxai
V-AAN G5658
διδάσκωdidaskōto teachteach
 
3 cf. Tłum. Толк. Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυγκακοπαθησον sunkakopathēson
V-AAM-2S G5657
συγκακοπαθέωsunkakopatheōto suffer with[to suffer with]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
καλος kalos
A-NSM
καλόςkalosgooda good
στρατιωτης stratiōtēs
N-NSM
στρατιώτηςstratiōtēssoldiersoldier
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
 
4 cf. Tłum. Толк. Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Никт0же (бо) в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneNo man
στρατευομενος strateuomenos
V-PMP-NSM G5734
στρατεύωstrateuōto battlethat warreth
εμπλεκεται empleketai
V-PPI-3S G5743
ἐμπλέκωemplekōto entangle/involveentangleth himself
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
βιου biou
N-GSM
βίοςbioslifelife
πραγματειαις pragmateiais
N-DPF
πραγματείαpragmateiaaffairswith the affairs of
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
τω
T-DSM
hothe/this/wholife
στρατολογησαντι stratologēsanti
V-AAP-DSM G5660
στρατολογέωstratologeōto enlisthim who hath chosen him to be a soldier
αρεση aresē
V-AAS-3S G5661
ἀρέσκωareskōto pleasehe may please
 
5 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Ѓще же и3 пострaждетъ кто2, не вэнчaетсz, ѓще не зак0ннw мyченъ бyдетъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanif 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αθλη athlē
V-PAS-3S G5725
ἀθλέωathleōto competestrive for masteries
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
ου ou
PRT-N
οὐounonot
στεφανουται stefanoutai
V-PPI-3S G5743
στεφανόωstefanoōto crown, is he
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
μη
PRT-N
μήnot, except
νομιμως nomimōs
ADV
νομίμωςnomimōslawfullylawfully
αθληση athlēsē
V-AAS-3S G5661
ἀθλέωathleōto competehe strive
 
6 cf. Tłum. Толк. Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Труждaющемусz дёлателю прeжде подобaетъ t плодA вкуси1ти. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/who 
κοπιωντα kopiōnta
V-PAP-ASM G5723
κοπιάωkopiaōto laborthat laboureth
γεωργον geōrgon
N-ASM
γεωργόςgeōrgosfarmerThe husbandman
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
πρωτον prōton
ADV-S robinson:A-ASN-S
[πρῶτον | πρῶτος][prōton | prōtos][first | first]first .
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the fruits
καρπων karpōn
N-GPM
καρπόςkarposfruitof the fruits
μεταλαμβανειν metalambanein
V-PAN G5721
μεταλαμβάνωmetalambanōto partakebe
 
7 cf. Tłum. Толк. Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Разумёй, ±же глаг0лю: да дaстъ u5бо тебЁ гDь рaзумъ њ всeмъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνοει noei
V-PAM-2S G5720
νοέωnoeōto understandConsider
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δωσει dōsei
V-FAI-3S G5692
δίδωμιdidōmito givegive
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; and
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
συνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstandingunderstanding
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
 
8 cf. Tłum. Толк. Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, Поминaй (гDа) ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ, t сёмене дв7дова, по бlговэствовaнію моемY, 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνημονευε mnēmoneue
V-PAM-2S G5720
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberRemember
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
εγηγερμενον egēgermenon
V-RPP-ASM G5772
ἐγείρωegeirōto arisethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
σπερματος spermatos
N-GSN
σπέρμαspermaseedthe seed
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavidof David
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whogospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
9 cf. Tłum. Толк. dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. въ нeмже ѕлостраждY дaже до ќзъ, ћкw ѕлодёй: но сл0во б9іе не вsжетсz. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhere
κακοπαθω kakopathō
V-PAI-1S G5719
κακοπαθέωkakopatheōto endureI suffer trouble
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntil, unto
δεσμων desmōn
N-GPM
δεσμόςdesmoschainbonds
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
κακουργος kakourgos
A-NSM
κακοῦργοςkakourgoscriminalan evil doer
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δεδεται dedetai
V-RPI-3S G5769
δέωdeōto bindis
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebiosПосему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Сегw2 рaди вс‰ терплю2 и3збрaнныхъ рaди, да и3 тjи спcніе ўлучaтъ є4же њ хrтЁ ї}сэ, со слaвою вёчною. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υπομενω upomenō
V-PAI-1S G5719
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI endure
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
εκλεκτους eklektous
A-APM
ἐκλεκτόςeklektosselectthe elect's
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
σωτηριας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationthe salvation
τυχωσιν tuchōsin
V-2AAS-3P G5632
τυγχάνωtunchanōto obtain/happenmay
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowhich is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
 
11 cf. Tłum. Толк. Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; (За?_сч7г.) Вёрно сл0во: ѓще бо съ ни1мъ ўмр0хомъ, то2 съ ни1мъ и3 њживeмъ: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula faithful
ο o
T-NSM
hothe/this/whosaying
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordsaying
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: For
συναπεθανομεν sunapethanomen
V-2AAI-1P G5627
συναποθνήσκωsunapothnēskōto die withwe be dead with
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συζησομεν suzēsomen
V-FAI-1P G5692
συζάωsuzaōto live together, we shall
 
12 cf. Tłum. Толк. jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; ѓще терпи1мъ, съ ни1мъ и3 воцRи1мсz: ѓще tвeржемсz, и3 т0й tвeржетсz нaсъ: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
υπομενομεν upomenomen
V-PAI-1P G5719
ὑπομένωhupomenōto remain/endurewe suffer
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συμβασιλευσομεν sumbasileusomen
V-FAI-1P G5692
συμβασιλεύωsumbasileuōto reign with, we shall
ει ei
COND
εἰeiif: if
αρνησομεθα arnēsometha
V-FDI-1P G5695
ἀρνέομαιarneomaito denywe deny
κακεινος kakeinos
D-NSM-K
κἀκεῖνοςkakeinosand that one, he also
αρνησεται arnēsetai
V-FDI-3S G5695
ἀρνέομαιarneomaito denywill deny
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
 
13 cf. Tłum. Толк. Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie.если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. ѓще не вёруемъ, џнъ вёренъ пребывaетъ: tрещи1сz бо себє2 не м0жетъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
απιστουμεν apistoumen
V-PAI-1P G5719
ἀπιστέωapisteōto disbelievewe believe not
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthat, he
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
αρνησασθαι arnēsasthai
V-ADN G5664
ἀρνέομαιarneomaito denydeny
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe able: he can
 
WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 cf. Tłum. Толк. To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Сі‰ воспоминaй, засвидётельствуz пред8 гDемъ, не словопрётисz, ни на кyюже потрeбу, на разорeніе слhшащихъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
υπομιμνησκε upomimnēske
V-PAM-2S G5720
ὑπομιμνήσκωhupomimnēskōto remindput
διαμαρτυρομενος diamarturomenos
V-PNP-NSM G5740
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnly, charging
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGod[God]
μη
PRT-N
μήnotnot
λογομαχειν logomachein
V-PAN G5721
λογομαχέωlogomacheōto quarrelthat they strive
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against, to
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno oneno
χρησιμον chrēsimon
A-ASN
χρήσιμοςchrēsimosprofitableprofit
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
καταστροφη katastrofē
N-DSF
καταστροφήkatastrofēruinthe subverting
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe Lord
ακουοντων akouontōn
V-PAP-GPM G5723
ἀκούωakouōto hearof the hearers
 
15 cf. Tłum. Толк. Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Потщи1сz себE и3скyсна постaвити пред8 бGомъ, дёлателz непостhдна, прaвw прaвzща сл0во и4стины. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδασον spoudason
V-AAM-2S G5657
σπουδάζωspoudazōbe eagerStudy
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
δοκιμον dokimon
A-ASM
δόκιμοςdokimostestedapproved
παραστησαι parastēsai
V-AAN G5658
παρίστημιparistēmito stand byto shew
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
εργατην ergatēn
N-ASM
ἐργάτηςergatēsworker, a workman
ανεπαισχυντον anepaischunton
A-ASM
ἀνεπαίσχυντοςanepaischuntosunashamedthat needeth not to be ashamed
ορθοτομουντα orthotomounta
V-PAP-ASM G5723
ὀρθοτομέωorthotomeōto cut straight, rightly dividing
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth
 
16 cf. Tłum. Толк. Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożnościА непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, Сквeрныхъ же тщеглaсій tметaйсz: наипaче бо преспёютъ въ нечeстіе, 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
βεβηλους bebēlous
A-APF
βέβηλοςbebēlosprofaneprofane
κενοφωνιας kenofōnias
N-APF
κενοφωνίαkenofōniaempty talkvain babblings
περιιστασο periistaso
V-PMM-2S G5732
περιΐστημιperiistēmito stand aroundshun
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
πλειον pleion
A-ASN-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermore
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advancethey will increase
ασεβειας asebeias
N-GSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessungodliness
 
17 cf. Tłum. Толк. I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, и3 сл0во и4хъ ћкw гaггрена жи1ръ њбрsщетъ: t ни1хже є4сть v3менeй и3 філи1тъ, 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoword
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas doth
γαγγραινα gangraina
N-NSF
γάγγραιναgangrainagangrenea canker
νομην nomēn
N-ASF
νομήnomēpastureeat
εξει exei
V-FAI-3S G5692
ἔχωechōto have/bewill
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich: of whom
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
υμεναιος umenaios
N-NSM
ὙμεναῖοςhumenaiosHymenaeusHymenaeus
και kai
CONJ
καίkaiandand
φιλητος filētos
N-NSM
ΦίλητοςfilētosPhiletusPhiletus
 
18 cf. Tłum. Толк. którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. и5же њ и4стинэ погрэши1ста, глагHлюща, ћкw воскrніе ўжE бhсть: и3 возмущaютъ нёкоторыхъ вёру. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWho
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ηστοχησαν ēstochēsan
V-AAI-3P G5656
ἀστοχέωastocheōto deviatehave erred
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speak, saying
αναστασιν anastasin
N-ASF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionthe resurrection
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
γεγονεναι gegonenai
V-2RAN G5755
γίνομαιginomaito bethat
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ανατρεπουσιν anatrepousin
V-PAI-3P G5719
ἀνατρέπωanatrepōto overturnoverthrow
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
τινων tinōn
X-GPM
τιςtisoneof some
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
 
19 cf. Tłum. Толк. Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". Твeрдое u5бо њсновaніе б9іе стои1тъ, и3мyщее печaть сію2: познA гDь сyщыz сво‰, и3: да tстyпитъ t непрaвды всsкъ и3менyzй и4мz гDне. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
μεντοι mentoi
CONJ
μέντοιmentoiyetNevertheless
στερεος stereos
A-NSM
στερεόςstereosstrongsure
θεμελιος themelios
N-NSM
θεμέλιοςthemeliosfoundationthe foundation
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εστηκεν estēken
V-RAI-3S G5758
ἵστημιhistēmito stand 
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σφραγιδα sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragissealseal
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowknoweth
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord, The Lord
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof God
οντας ontas
V-PAP-APM G5723
εἰμίeimito bethem that are
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand. And
αποστητω apostētō
V-2AAM-3S G5628
ἀφίστημιafistēmito leave, Let
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquity
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whoseal
ονομαζων onomazōn
V-PAP-NSM G5723
ὀνομάζωonomazōto namethat nameth
το to
T-ASN
hothe/this/whothe name
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamethe name
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
 
20 cf. Tłum. Толк. W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. (За?_сч7д.) Въ вели1цэмъ же домY не т0чію сосyди злaти и3 срeбрzни сyть, но и3 древsни и3 гли1нzни: и3 џви ќбw въ чeсть, џви же не въ чeсть. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata great
δε de
CONJ
δέdethenBut
οικια oikia
N-DSF
οἰκίαoikiahousehouse
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere are
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
σκευη skeuē
N-NPN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
χρυσα chrusa
A-NPN
χρύσεοςchruseosgoldenof gold
και kai
CONJ
καίkaiandand
αργυρα argura
A-NPN
ἀργύρεοςargureossilverof silver
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ξυλινα xulina
A-NPN
ξύλινοςxulinoswoodenof wood
και kai
CONJ
καίkaiandand
οστρακινα ostrakina
A-NPN
ὀστράκινοςostrakinosclayof earth
και kai
CONJ
καίkaiand; and
α a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichsome
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
α a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichsome
δε de
CONJ
δέdethen, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
ατιμιαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourdishonour
 
21 cf. Tłum. Толк. Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело. Ѓще u5бо кто2 њчи1ститъ себE t си1хъ, бyдетъ сосyдъ въ чeсть, њсщ7eнъ и3 бlгопотрeбенъ вLцэ, на всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
εκκαθαρη ekkatharē
V-AAS-3S G5661
ἐκκαθαίρωekkathairōto cleansepurge
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito be, he shall be
σκευος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvessela vessel
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
ηγιασμενον ēgiasmenon
V-RPP-NSN G5772
ἁγιάζωhagiazōto sanctify, sanctified
ευχρηστον euchrēston
A-NSN
εὔχρηστοςeuchrēstoshelpfulmeet for
τω
T-DSM
hothe/this/whothe master's
δεσποτη despotē
N-DSM
δεσπότηςdespotēsmasterthe master's
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ητοιμασμενον ētoimasmenon
V-RPP-NSN G5772
ἑτοιμάζωhetoimazōto make ready, prepared
 
PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 cf. Tłum. Толк. Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. П0хотей ю4ныхъ бёгай, держи1сz же прaвды, вёры, любвE, ми1ра со всёми призывaющими гDа t чи1стагw сeрдца. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenalso
νεωτερικας neōterikas
A-APF-C
νεωτερικόςneōterikosyouthfulyouthful
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
φευγε feuge
V-PAM-2S G5720
φεύγωfeugōto fleeFlee
διωκε diōke
V-PAM-2S G5720
διώκωdiōkōto pursuefollow
δε de
CONJ
δέdethen: but
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlove, charity
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeace, peace
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
επικαλουμενων epikaloumenōn
V-PMP-GPM G5734
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/namethem that call on
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
καθαρας katharas
A-GSF
καθαρόςkatharoscleana pure
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
 
23 cf. Tłum. Толк. Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; Бyихъ же и3 ненакaзанныхъ стzзaній tрицaйсz, вёдый, ћкw раждaютъ св†ры: 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
μωρας mōras
A-APF
μωρόςmōrosfoolishfoolish
και kai
CONJ
καίkaiandand
απαιδευτους apaideutous
A-APF
ἀπαίδευτοςapaideutosuninstructedunlearned
ζητησεις zētēseis
N-APF
ζήτησιςzētēsiscontroversyquestions
παραιτου paraitou
V-PNM-2S G5737
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excuseavoid
ειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto know, knowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
γεννωσιν gennōsin
V-PAI-3P G5719
γεννάωgennaōto begetthey do gender
μαχας machas
N-APF
μάχηmachēquarrelstrifes
 
24 cf. Tłum. Толк. Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, рабy же гDню не подобaетъ свари1тисz, но ти1ху бhти ко всBмъ, ўчи1тельну, неѕл0биву, 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδουλον doulon
N-ASM
δοῦλοςdoulosslavethe servant
δε de
CONJ
δέdethenAnd
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
μαχεσθαι machesthai
V-PNN G5738
μάχομαιmachomaito quarrelstrive
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ηπιον ēpion
A-ASM
ἤπιοςēpiosgentlegentle
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bebe
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
διδακτικον didaktikon
A-ASM
διδακτικόςdidaktikosable to teach, apt to teach
ανεξικακον anexikakon
A-ASM
ἀνεξίκακοςanexikakosnot resentful, patient
 
25 cf. Tłum. Толк. z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdyс кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, съ кр0тостію наказyющу проти6вныz, є3дA кaкw дaстъ и5мъ бGъ покаsніе въ рaзумъ и4стины, 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
πραυτητι prautēti
N-DSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
παιδευοντα paideuonta
V-PAP-ASM G5723
παιδεύωpaideuōto instructinstructing
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αντιδιατιθεμενους antidiatithemenous
V-PMP-APM G5734
ἀντιδιατίθημιantidiatithēmito opposethose that oppose themselves
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest; if
δωη dōē
V-2AAO-3S G5630
δίδωμιdidōmito givewill give
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μετανοιαν metanoian
N-ASF
μετάνοιαmetanoiarepentancerepentance
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe acknowledging
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
 
26 cf. Tłum. Толк. i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.и3 возни1кнутъ t діaвольскіz сёти, жи1ви ўловлeни t негw2 въ свою2 є3гw2 в0лю.2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ανανηψωσιν ananēpsōsin
V-AAS-3P G5661
ἀνανήφωananēfōto regain sensesthey may recover themselves
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
παγιδος pagidos
N-GSF
παγίςpagistrapthe snare
εζωγρημενοι ezōgrēmenoi
V-RPP-NPM G5772
ζωγρέωzōgreōto capture alive, who are taken captive
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εις eis
PREP
εἰςeistowardat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εκεινου ekeinou
D-GSM
ἐκεῖνοςekeinosthathis
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirewill

3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.