MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.

RU Brytjka King J. 3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 cf. Tłum. Толк. To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (За?_сч7є.) Сіe же вёждь, ћкw въ послBдніz дни6 настaнутъ временA лю6та. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenalso
γινωσκε ginōske
V-PAM-2S G5720
γινώσκωginōskōto knowknow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εσχαταις eschatais
A-DPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
ενστησονται enstēsontai
V-FDI-3P G5695
ἐνίστημιenistēmibe presentshall come
καιροι kairoi
N-NPM
καιρόςkairostime/right timetimes
χαλεποι chalepoi
A-NPM
χαλεπόςchaleposharshperilous
 
2 cf. Tłum. Толк. Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, Бyдутъ бо человёцы самолю1бцы, сребролю1бцы, величaви, г0рди, х{льницы, роди1телємъ проти1вzщіисz, неблагодaрни, непрaведни, нелюб0вни, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito beshall be
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οι oi
T-NPM
hothe/this/whomen
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
φιλαυτοι filautoi
A-NPM
φίλαυτοςfilautosselfishlovers of their own selves
φιλαργυροι filarguroi
A-NPM
φιλάργυροςfilargurosmoney-loving, covetous
αλαζονες alazones
N-NPM
ἀλαζώνalazōnbraggart, boasters
υπερηφανοι uperēfanoi
A-NPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogant, proud
βλασφημοι blasfēmoi
A-NPM
βλάσφημοςblasfēmosblasphemous, blasphemers
γονευσιν goneusin
N-DPM
γονεύςgoneusparentto parents
απειθεις apeitheis
A-NPM
ἀπειθήςapeithēsdisobedient, disobedient
αχαριστοι acharistoi
A-NPM
ἀχάριστοςacharistosungrateful, unthankful
ανοσιοι anosioi
A-NPM
ἀνόσιοςanosiosunholy, unholy
 
3 cf. Tłum. Толк. bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, непримири1тельни, (продeрзиви, возносли1ви, прелагaтає,) клеветницы2, невоздє1ржницы, некр0тцы, неблаголю1бцы, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαστοργοι astorgoi
A-NPM
ἄστοργοςastorgosunfeelingWithout natural affection
ασπονδοι aspondoi
A-NPM
ἄσπονδοςaspondosirreconcilable, trucebreakers
διαβολοι diaboloi
A-NPM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devil, false accusers
ακρατεις akrateis
A-NPM
ἀκρατήςakratēsintemperate, incontinent
ανημεροι anēmeroi
A-NPM
ἀνήμεροςanēmerosbrutal, fierce
αφιλαγαθοι afilagathoi
A-NPM
ἀφιλάγαθοςafilagathoshating good, despisers of those that are good
 
4 cf. Tłum. Толк. zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, предaтелє, нaгли, напыщeни, сластолю1бцы пaче нeжели бGолю1бцы, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροδοται prodotai
N-NPM
προδότηςprodotēstraitorTraitors
προπετεις propeteis
A-NPM
προπετήςpropetēsreckless, heady
τετυφωμενοι tetufōmenoi
V-RPP-NPM G5772
τυφόωtufoōbe conceited, highminded
φιληδονοι filēdonoi
A-NPM
φιλήδονοςfilēdonospleasure-loving, lovers of pleasures
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
η ē
PRT
ēorthan
φιλοθεοι filotheoi
A-NPM
φιλόθεοςfilotheosGod-lovinglovers of God
 
5 cf. Tłum. Толк. mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. и3мyщіи w4бразъ бlгочcтіz, си1лы же є3гw2 tвeргшіисz. И# си1хъ tвращaйсz. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
μορφωσιν morfōsin
N-ASF
μόρφωσιςmorfōsisforma form
ευσεβειας eusebeias
N-GSF
εὐσέβειαeusebeiapietyof godliness
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe power
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ηρνημενοι ērnēmenoi
V-RNP-NPM G5768
ἀρνέομαιarneomaito denydenying
και kai
CONJ
καίkaiand 
τουτους toutous
D-APM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αποτρεπου apotrepou
V-PMM-2S G5732
ἀποτρέπωapotrepōto avoid: from
 
6 cf. Tłum. Толк. Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, T си1хъ бо сyть понырsющіи въ д0мы и3 плэнsющіи жени6шца њтzгощє1нныz грэхaми, води6мыz п0хотьми разли1чными, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ενδυνοντες endunontes
V-PAP-NPM G5723
ἐνδύνωendunōto sneakthey which creep
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τας tas
T-APF
hothe/this/whohouses
οικιας oikias
N-APF
οἰκίαoikiahousehouses
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αιχμαλωτιζοντες aichmalōtizontes
V-PAP-NPM G5723
αἰχμαλωτίζωaichmalōtizōto capture[to capture]
γυναικαρια gunaikaria
N-APN
γυναικάριονgunaikarionweak-willed womansilly women
σεσωρευμενα sesōreumena
V-RPP-APN G5772
σωρεύωsōreuōto pile upladen
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinwith sins
αγομενα agomena
V-PPP-APN G5746
ἄγωagōto bring, led away
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
ποικιλαις poikilais
A-DPF
ποικίλοςpoikilosvariouswith divers
 
7 cf. Tłum. Толк. zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. всегдA ўчaщzсz и3 николи1же въ рaзумъ и4стины пріити2 могyщыz. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysEver
μανθανοντα manthanonta
V-PAP-APN G5723
μανθάνωmanthanōto learnlearning
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηδεποτε mēdepote
ADV-N
μηδέποτεmēdepotenevernever
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe knowledge
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
δυναμενα dunamena
V-PNP-APN G5740
δύναμαιdunamaibe ableable
 
8 cf. Tłum. Толк. Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Ћкоже їаннjй и3 їамврjй проти1вистасz мwmсeю, тaкожде и3 сjи противлsютсz и4стинэ, человёцы растлённи ўм0мъ (и3) неискyсни њ вёрэ. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
τροπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwayas
δε de
CONJ
δέdethenNow
ιαννης iannēs
N-NSM
ἸαννῆςiannēsJannesJannes
και kai
CONJ
καίkaiandand
ιαμβρης iambrēs
N-NSM
ἸαμβρῆςiambrēsJambresJambres
αντεστησαν antestēsan
V-2AAI-3P G5627
ἀνθίστημιanthistēmito opposewithstood
μωυσει mōusei
N-DSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ανθιστανται anthistantai
V-PMI-3P G5731
ἀνθίστημιanthistēmito opposedo
τη
T-DSF
hothe/this/whothe truth
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa human: men
κατεφθαρμενοι kateftharmenoi
V-RPP-NPM G5772
καταφθείρωkataftheirōto corruptof corrupt
τον ton
T-ASM
hothe/this/whominds
νουν noun
N-ASM
νοῦςnousmindminds
αδοκιμοι adokimoi
A-NPM
ἀδόκιμοςadokimosfailing, reprobate
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe faith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
 
9 cf. Tłum. Толк. Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Но не преуспёютъ б0лэе: безyміе бо и4хъ kвлeно бyдетъ всBмъ, ћкоже и3 џнэхъ бhсть. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ου ou
PRT-N
οὐounono
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advancethey shall proceed
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
πλειον pleion
A-ASN-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreaterfurther
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ανοια anoia
N-NSF
ἄνοιαanoiafollyfolly
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εκδηλος ekdēlos
A-NSF
ἔκδηλοςekdēlosclearly evidentmanifest
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
εκεινων ekeinōn
D-GPM
ἐκεῖνοςekeinosthattheirs
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas
 
WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 cf. Tłum. Толк. Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, (За?_сч7ѕ.) Тh же послёдовалъ є3си2 моемY ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, долготерпёнію, любви2, терпёнію, 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
παρηκολουθησας parēkolouthēsas
V-AAI-2S G5656
παρακολουθέωparakoloutheōto followhast fully known
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
τη
T-DSF
hothe/this/whodoctrine
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
τη
T-DSF
hothe/this/who, manner of life
αγωγη agōgē
N-DSF
ἀγωγήagōgēself-conduct, manner of life
τη
T-DSF
hothe/this/who, purpose
προθεσει prothesei
N-DSF
πρόθεσιςprothesispurpose, purpose
τη
T-DSF
hothe/this/who, faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
τη
T-DSF
hothe/this/who, longsuffering
μακροθυμια makrothumia
N-DSF
μακροθυμίαmakrothumiapatience, longsuffering
τη
T-DSF
hothe/this/who, charity
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlove, charity
τη
T-DSF
hothe/this/who, patience
υπομονη upomonē
N-DSF
ὑπομονήhupomonēperseverance, patience
 
11 cf. Tłum. Толк. prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. и3згнaніємъ, страдaніємъ, kков† ми2 бhша во ґнтіохjи, (и3) во їконjи, (и3) въ лЂстрэхъ: kков† и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/whoPersecutions
διωγμοις diōgmois
N-DPM
διωγμόςdiōgmospersecutionPersecutions
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who, afflictions
παθημασιν pathēmasin
N-DPN
πάθημαpathēmasuffering, afflictions
οια oia
R-NPN
οἷοςhoiossuch as, which
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito became
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
αντιοχεια antiocheia
N-DSF
ἈντιόχειαantiocheiaAntiochAntioch
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
ικονιω ikoniō
N-DSN
ἸκόνιονikonionIconiumIconium
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
λυστροις lustrois
N-DPN
ΛύστραlustraLystraLystra
οιους oious
K-APM
οἷοςhoiossuch as; what
διωγμους diōgmous
N-APM
διωγμόςdiōgmospersecutionpersecutions
υπηνεγκα upēnenka
V-AAI-1S G5656
ὑποφέρωhupoferōto endureI endured
και kai
CONJ
καίkaiand: but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weunto me
ερρυσατο errusato
V-ANI-3S G5673
ῥύομαιruomaito rescuedelivered
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
12 cf. Tłum. Толк. I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. И# вси1 же хотsщіи бlгочcтнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ: 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand, and
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
δε de
CONJ
δέdethenYea
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
θελοντες thelontes
V-PAP-NPM G5723
θέλωthelōto will/desirethat will
ζην zēn
V-PAN G5721
ζάωzaōto livelive
ευσεβως eusebōs
ADV
εὐσεβῶςeusebōspiouslygodly
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
διωχθησονται diōchthēsontai
V-FPI-3P G5701
διώκωdiōkōto pursueshall suffer persecution
 
13 cf. Tłum. Толк. Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. лукaвіи же человёцы и3 чародёє преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 прельщaеми. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπονηροι ponēroi
A-NPM
πονηρόςponērosevil/badevil
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
και kai
CONJ
καίkaiandand
γοητες goētes
N-NPM
γόηςgoēsimposterseducers
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advanceshall wax
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
το to
T-ASN
hothe/this/who 
χειρον cheiron
A-ASN
χείρωνcheirōnworse thanworse and worse
πλανωντες planōntes
V-PAP-NPM G5723
πλανάωplanaōto lead astray, deceiving
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astraybeing deceived
 
14 cf. Tłum. Толк. Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Тh же пребывaй въ ни1хже научeнъ є3си2 и3 ±же ввёрєна сyть тебЁ, вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
μενε mene
V-PAM-2S G5720
μένωmenōto staycontinue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οις ois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
εμαθες emathes
V-2AAI-2S G5627
μανθάνωmanthanōto learnthou hast learned
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιστωθης epistōthēs
V-API-2S G5681
πιστόωpistoōbe convincedhast been assured of
ειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto know, knowing
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
τινων tinōn
I-GPM
τίςtiswhich?whom
εμαθες emathes
V-2AAI-2S G5627
μανθάνωmanthanōto learnthou hast learned
 
15 cf. Tłum. Толк. bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. и3 ћкw и3змлaда сщ7є1ннаz пис†ніz ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во спcніе вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
βρεφους brefous
N-GSN
βρέφοςbrefosinfanta child
ιερα iera
A-APN
ἱερόςhierossacredthe holy
γραμματα grammata
N-APN
γράμμαgrammasomething writtenscriptures
οιδας oidas
V-RAI-2S G5758
εἴδωeidōto knowthou hast known
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
δυναμενα dunamena
V-PNP-APN G5740
δύναμαιdunamaibe able, which are able
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
σοφισαι sofisai
V-AAN G5658
σοφίζωsofizōto make wiseto make
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
16 cf. Tłum. Толк. Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, (За?_сч7з.) Всsко писaніе бGодухновeнно и3 полeзно (є4сть) ко ўчeнію, ко њбличeнію, ко и3справлeнію, къ наказaнію є4же въ прaвдэ, 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallAll
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingscripture
θεοπνευστος theopneustos
A-NSF
θεόπνευστοςtheopneustosGod-breathedgiven by inspiration of God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ωφελιμος ōfelimos
A-NSM
ὠφέλιμοςōfelimosvaluableprofitable
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
διδασκαλιαν didaskalian
N-ASF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
ελεγμον elegmon
N-ASM
ἔλεγχος, ἐλεγμόςelenchos elegmosrebukereproof
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
επανορθωσιν epanorthōsin
N-ASF
ἐπανόρθωσιςepanorthōsiscorrectingcorrection
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
παιδειαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadisciplineinstruction
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
17 cf. Tłum. Толк. aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.да совершeнъ бyдетъ б9ій человёкъ, на всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ.3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
αρτιος artios
A-NSM
ἄρτιοςartioscompetentperfect
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bemay be
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthe man
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkworks
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
εξηρτισμενος exērtismenos
V-RPP-NSM G5772
ἐξαρτίζωexartizōto finish/furnish, throughly furnished

4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.